Instruks for Efterafgrøder og Randzoner

1.naturerhverv.fvm.dk

Instruks for Efterafgrøder og Randzoner

Oversigt 18: Omregningsfaktor for forøgelse af kvælstofkvoten i forbindelse

med udlægning af efterafgrøder ud over de lovpligtige efterafgrøder

for planperioden 2012/2013

Kvote korrektion pr ha efterafgrøder

Under 0,8 DE/ha 32 kg N

Over 0,8 DE/ha 69 kg N

6. Opsparing af pligtige efterafgrøder

Efterafgrøder fra 2006/2007, og tidligere planperioder, kan ikke indgå ved beregning

af overskud. Der må dog ikke på noget tidspunkt være et mindre efterafgrødeareal,

end reglerne fastsætter, f.eks. med henblik på at etablere et større areal næste år. Det

overskydende areal med pligtige efterafgrøder skal oplyses i gødningsregnskabet.

Overskud af lovpligtige efterafgrøder for 2012 kan overføres til fremtidige planperioder,

hvis overskuddet er angivet i fællesskemaet 2012.

7. Randzoner

Den frivillige randzoneordning gælder kun for planperioden 2011/2012. Randzoneordningen

er en frivillig ordning, hvor landmanden vha. fællesskemaet har kunnet tilmelde

sig ordningen. Reglerne for randzoneordningen er fastsat Bekendtgørelse nr. 845 af

12. juli 2011 i § 15. Heraf fremgår det, at kvælstofnormen kan korrigeres for marker,

der indgår i efterafgrødegrundarealet, hvis mindst 90 % af virksomhedens ejede eller

forpagtede areal med naturlige eller i regionplanen højt målsatte vandløb og søer, som

er omfattet af vandløbslovens bestemmelser om 2 m bræmmer, grænser op til ejede eller

forpagtede arealer, som giver ret til støtte efter Det Europæiske Fællesskabs Rådsforordning

1782/2003 af 29. september 2003, er udlagt med randzone.

1. Randzonen skal være mindst 10 m.

2. Randzonen skal være 0,1 ha.

3. Randzonen skal i hele perioden opretholdes som græs- eller naturareal.

4. Udover de pligtige efterafgrøder skal virksomheden etablere yderligere efterafgrøder,

(jf. nedenstående tabel).

Randzone i ha, 10m–20m bred Øget kvote i procent Øget krav til efterafgrøder i procent

0,1-0,19 2 4

0,2-0,59 5 10

0,6-0,99 8 16

1,0-> 10 20

Oversigtstabel: Øget kvote og krav til efterafgrøder afhængig af antal ha randzoner

14

More magazines by this user
Similar magazines