OLIE OG KEMIKALIEFORURENING TIL SØS - Beredskabsstyrelsen

brs.dk

OLIE OG KEMIKALIEFORURENING TIL SØS - Beredskabsstyrelsen

OLIE OG KEMIKALIEFORURENING TIL SØS

Afsnittet beskriver de beredskabsmæssige forhold, opgaver, ansvar samt

beføjelser i relation til miljøovervågning, håndhævelse og forureningsbekæmpelse

såvel maritimt som på kysten.

Referencer:

• Beredskabsplan for det statslige danske beredskab til bekæmpelse af forurening

af havet med olie og andre skadelige stoffer (marts 2004), udsendt

af Søværnets Operative Kommando

Opgaver

Det danske beredskab over for forurening til søs er primært indrettet med

henblik på at bekæmpe akutte olieforureningsulykker.

Beredskabet til bekæmpelse af akutte olie- og kemikalieforureninger til søs er

oprettet som et beredskab, der træder til, i det omfang det enkelte skib ikke

selv er i stand til at gennemføre de nødvendige tiltag. Ved en større forurening

råder et skib sjældent over tilstrækkeligt udstyr og mandskab om bord på

skibet, og forureningen sker i øvrigt ofte i kombination med andre problemer

om bord.

Indsatsen i forbindelse med maritim miljøovervågning, håndhævelse samt

forureningsbekæmpelsen til søs består af følgende operative delopgaver:

• Opstilling og opretholdelse af beredskabet.

• Miljøovervågning.

• Myndighedshåndhævelse.

• Forureningsbekæmpelse.

Beredskab til bekæmpelse af akutte olie- og kemikalieforureningsulykker til søs

består af et beredskab til bekæmpelse af forurening på havet, forestået af

staten, samt et beredskab til bekæmpelse af forurening i havnene og på

kysten, forestået af kommunerne.

Den statslige indsats mod forurening af havet har til formål at forebygge eller

mindske forureningens indvirkning på naturens fauna og flora samt at reducere

de negative virkninger, dette måtte få på landets turistbranche og

fødevaresikkerheden.

Ansvar

Staten har ansvaret for foureningsbekæmpelse på havet samt i den kystnære

del af søterritoriet, mens kommunerne har ansvaret på kysten og i havnene.

Der er ikke noget lovfæstet skel mellem statens og kommunernes

ansvarsområde, men i praksis har parterne holdt sig til normalvandstandslinjen.

Det statslige ansvarsområde for bekæmpelsen af en akut olie-

Side 1 af 5 Opdateret den 16-10-2008


eller kemikalieforurening er således havsiden neden for

normalvandstandslinjen, mens det kommunale ansvarsområde er landsiden

oven for normalvandstandslinjen.

Det geografiske ansvarsområde til søs udgøres af den danske eksklusive

økonomiske zone (EEZ) samt indre og ydre territorialfarvand. Bugter og fjorde

inden for basislinjen samt havne med tilhørende redområder er en del af det

indre territorialfarvand. Ferske vande som vandløb, indsøer og kanaler er ikke

omfattet af det geografiske ansvarsområde.

Forsvaret forestår i samarbejde med redningsberedskabet og andre

myndigheder det statslige beredskab til bekæmpelse af olie- og

kemikalieforurening til søs og de kystnære dele af søterritoriet, herunder

fjorde, bugter og bredninger.

Bekæmpelse af forureninger på kyststrækninger og i havne varetages af de

kommunale myndigheder. I tilfælde af særligt alvorlige og omfattende olie- og

kemikalieforureninger kan forsvarsministeren (i praksis Forsvarskommandoen)

dog beslutte, at forsvaret foruden ledelsen af forureningsbekæmpelsen til søs

også leder forureningsbekæmpelsen af kyster og havne.

Det er regionernes opgave at samordne de kommunale beredskabsplaner for

strandrensning af kyststrækninger og bekæmpelse af forureninger i havne og

efter forhandling med de berørte kommuner og på grundlag af de kommunale

beredskabsplaner at opstille et samlet beredskab.

Ansvaret for den umiddelbare bekæmpelse af forurening, der stammer fra

platforme, undersøiske rørledninger og lignende offshore virksomhed, påhviler

koncessionshaveren, idet tilsynet dog påhviler miljøministeren.

Procedurer og materiel

Søværnets Operative Kommando opbygger og opretholder i den forbindelse et

situationsbillede over de danske farvande samt de aktiviteter, der foregår i

farvandene. Søværnets Operative Kommando får informationer fra en lang

række kilder, herunder skibe i farvandene og fra flyovervågningen af

farvandene, samt fra en række radarstationer og kystudkigsstationer.

Søværnets Operative Kommando har endvidere kontinuerligt et antal

farvandsovervågningsenheder i de indre danske farvande, som blandt andet

også benyttes til aktivt at indhente relevant information til ajourføring af

situationsbilledet. Også satellitovervågning benyttes. Herudover modtager

Søværnets Operative Kommando informationer om de skibe, der sejler

gennem Vessel Traffic System (VTS) i Storebælt, samt fra de skibe, der vælger

at sende Ship Position (SHIPPOS)-meldinger.

Ved melding om olieobservation, kollision eller grundstødning vil Søværnets

Operative Kommando efter omstændighederne indsætte søværnets miljøskibe,

søværnets øvrige skibe, Farvandsvæsnets bøjeskibe, marinehjemmeværnets

fartøjer, helikoptere fra søværnets flyvetjeneste og/eller fly/helikoptere fra

Side 2 af 5 Opdateret den 16-10-2008


flyvevåbnet til den efterfølgende konstatering af mængde og omfang af den

observerede olie.

I tilfælde af ulovlig udtømning af olie er det Statens Centrale Enhed (SCE), der

afgør, hvorvidt kriterierne for udstedelse af en administrativ bøde er opfyldt,

ligesom Statens Centrale Enhed styrer den detaljerede bevisindsamling.

Det statslige regionale redningsberedskab (Beredskabsstyrelsens fem

beredskabscentre) har ikke selvstændig myndighed på dette område, men

yder bistand til de kommunale redningsberedskaber og politiet i henhold til

beredskabsloven, men Beredskabsstyrelsens beredskabscentre kan også yde

støtte til andre beredskabsansvarlige myndigheder. Beredskabsstyrelsens

beredskabscentre deltager på den baggrund i olie- og kemikalieforureningsbekæmpelsen

i de kystnære dele af søterritoriet som en del af det

statslige beredskab til støtte for søværnet, hvor søværnets skibe på grund af

for stor dybgang ikke kan gå tæt på kysten.

Olieforurening

Beredskabet er opdelt i et statsligt og et supplerende beredskab. Endvidere

råder kommunerne over et beredskab og materiel, som vil kunne stilles til

rådighed.

Det statslige maritime miljøberedskab omfatter to beredskabspålagte miljødivisioner,

der er stationeret i henholdsvis Korsør og København, med tilhørende

materiel. Materiellet omfatter:

• Seks miljøskibe

• Materiel oplagt på Beredskabsstyrelsens fem statslige beredskabscentre.

• Materiel oplagt ved Søværnets Materiel Kommandos miljølagre.

• Kapacitet til overvågning fra luften.

De to miljødivisioner har hver konstant et skib på en times varsel og et skib på

normalt 16 timers varsel med henblik på forureningsbekæmpelse af større

udslip. Hovedopgaven for enhederne i miljødivisionerne er bekæmpelse af

forurening til søs, primært i indre danske farvande samt Østersøen og

Nordsøen. Miljøfartøjerne er dog begrænsede til at operere i dagslys.

Der rådes over 6,8 km oceanflydespærring og 8,9 km. kystflydespærring samt

i alt 56 olieskimmere. Materiellet er fordelt på baggrund af en generel

risikovurdering, hvori der bl.a. indgår en vurdering af, hvor der er størst

trafikintensitet. Marinehjemmeværnets fartøjer er også i stand til at udlægge

flydespærringer.

Forsvaret gennemfører årligt havmiljøflyvninger i overvågningsrollen.

Til supplement af den flybårne overvågning har Søværnets Operative Kommando

indgået kontrakt med Kongsberg Satellite Services i Norge om

havmiljømæssig satellitovervågning af de danske farvande.

Side 3 af 5 Opdateret den 16-10-2008


Eventuel assistance til bekæmpelse af olieforurening uden for territorialfarvandet

ved Grønland og Færøerne vil blive søgt udført ved anvendelse af

det materiel, der er stationeret eller oplagt i Danmark.

Det supplerende oliebekæmpelsesberedskab består af tre flydespærringsmoduler

til brug på andre af søværnets skibe suppleret med fartøjer fra

Marinehjemmeværnet.

En del af materiellet til olie- og kemikalieforureningsbekæmpelse i de kystnære

dele af søterritoriet er oplagret ved Beredskabsstyrelsens fem

beredskabscentre.

Viden om en olieforurenings udbredelse i havet og den retning, den vil bevæge

sig, kan Søværnets Operative Kommando endelig indhente fra Forsvarsministeriets

Center for Operativ Oceanografi i Farvandsvæsenet, der har

udviklet oceanografiske modeller, som kan give prognoser om dette. Der kan

ligeledes ved Danmarks Meteorologiske Institut indhentes prognoser for oliedrift

og lignende.

Kemikalieforurening

Bekæmpelse af kemikalieforurening stiller krav om væsentlig mere omfattende

og komplicerede indsatser end ved bekæmpelse af olieforurening.

Det statslige maritime beredskab er ikke dimensioneret til indsættelse mod

kemikalieforureninger. En stor del af de mulige kemikalieforureninger til søs vil

dog blandes op i vandet og være umulige at opsamle, uanset hvordan

beredskabet er dimensioneret. Det nødvendige sikkerheds- og beskyttelsesudstyr

er ikke til stede på miljøenhederne, ligesom disse ikke kan lukkes, så de

er gastætte, og dermed kan de ikke operere i en forurenet atmosfære. I

tilfælde af kemikalieforurening er søværnets kapacitet således begrænset til

bjærgning af hele intakte tromler med kemikalier.

Dansk deltagelse i alle de internationale aftaler om samarbejde omkring bl.a.

beredskab og bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening til søs giver

forsvaret mulighed for bl.a. at anmode om udenlandsk assistance i forbindelse

med bekæmpelse af forurening af danske farvande.

I tilfælde af forurening med ammunition eller radioaktivt materiale skal der

rettes henvendelse til de respektive faglige eksperter ved Hærens

Ammunitionsrydningstjeneste, Søværnets Minørtjeneste og Statens Institut for

Strålehygiejne.

Et særligt håndteringsområde m.h.t. kemikalier er ilanddrevne tromler,

containere og lignende. Disse er ikke omfattet af havmiljøloven og sorterer

derfor under politiet. Politiet råder dog ikke over specialuddannet mandskab og

materiel til håndtering af denne opgave. Prøvetagning fra tromler og

borttransport til modtagestation kan derfor, afhængig af lokale forhold, ske

ved det kommunale redningsberedskabs foranstaltning. Alternativt kan det

foretages af Beredskabsstyrelsens beredskabscentre.

Side 4 af 5 Opdateret den 16-10-2008


Indsættelse mod kemikalieforurening er derfor reelt begrænset til kun at

bjærge drivende og intakte tromler eller øvrige former for beholdere, hvor

dette kan ske uden fare for personellet.

Det skadevoldende skib og dets rederi vil blive pålagt at betale

omkostningerne i forbindelse med det danske beredskabs forureningsbekæmpelse

og genoprettelse af miljøet.

Side 5 af 5 Opdateret den 16-10-2008

More magazines by this user
Similar magazines