Kompetenceudvikling? - Gentofte Kommunelærerforening

kreds19.dk

Kompetenceudvikling? - Gentofte Kommunelærerforening

vågeblus i forhold til tidligere. Selvom kommunerne havde sent flere småbørn til centret, er det dog tvivlsomt, om betalingsreformen i sig selv ikke ville komme til at lukke centret. Med et krav om ½ årlige visitationer giver ideen med betaling pr. ydelse(og ikke f.eks. som abonnement) jo kun ½ års budgetter. En sådan kort tidshorisont ville under alle omstændigheder formentlig ikke være egnet som grundlag for at opretholde et højt fagligt og fagligt udviklende niveau. Hvad angår forholdene ”udadtil” i kommunesamarbejdet har kommunens opgaver primært været - At være med til etableringen og udvikling af samarbejdet i kommunenetværket og med den regionale koordinering - At undersøge hvor egne tilbud kan løse opgaver, der tidligere lå i amtet eller hos andre kommuner - Og endelig mere specifikt at erstatte THI Kompetencecenter Børnecenters tilbud inden for egne rækker (dette er allerede sket i PPR, Børn og Forebyggelse). Og hvad er der så sket? Som nævnt ovenfor har kommunen overtaget en række opgaver, der tidligere lå på THI Børnecenter: tale-hørepædagogisk tilbud til småbørn i et par af kommunens særlige småbørnstilbud, tilbud i specialbørnehaven Troldemosen, gruppeundervisning af småbørn med sværere tale-sprog vanskeligheder og undervisning af småbørn og skolebørn med svær stammen. Derudover har vi på Søgårdskolen taget flere undervisningsopgaver, der ellers tidligere ville være blevet visiteret til amtets specialskoler. Her er primært tale om elever med middelsvær mental retardering og elever med vanskeligheder indenfor autismespektret. Tilbuddet på det hidtidige Lille Tjørnegård er blevet sammenlagt med Søgårdskolen, dog således, at den del af tilbuddet, der rettede sig mod elever med sværere socialemotionelle vanskeligheder, nu visiteres til MIR. Lille Tjørnegårds andre målgrupper er uændrede. Sammenlægningen er gennemført for at styrke den specialpædagogiske profil på hele området. Søgårdskolens samlede tilbud er dermed udvidet, samtidig med, at de ”gamle” områder – elever med autisme og elever med mental retardering - naturligvis fortsat er skolens centrale målgrupper. Med Søgårdskolen har vi i dag en helt nyindrettet og meget rummelig kommunal specialskole med et højt fagligt niveau. Som det vil fremgå senere, er det planen, at Søgårdskolen i høj grad indgår med specialpædagogisk rådgivning/vejledning i forbindelse med elever på kommunens øvrige skoler og i kompetencecentrene. Tilsvarende har heldagsskolen MIR(som ejes af Askovgården og som ligger i Gentofte og har samarbejdsaftale med Gentofte) også udvidet deres tilbud til også at dække elever fra mellemtrinnet og op med sværere neuropsy- www.kreds19.dk 7

More magazines by this user
Similar magazines