Glædelig jul og godt nytår! - Tommerup og Broholm Sogne

tommerupogbroholm.dk

Glædelig jul og godt nytår! - Tommerup og Broholm Sogne

Et åbent fællesskab: En journalist-studerende kom på besøg i Tommerup

og fik en god snak om nutidens og fremtidens kirke. SE SIDE 6-7!

KIRKEBLADET

FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNEVINTER 2007-2008

Glædelig jul

og godt nytår!

KIRKEBLADET | Vinter 2007-2008


2

Sognepræst

Svend

Faarvang,

der sammen

med menighedsrådene

beklager,

at den gode

tradition med

uddeling af

juleblomster

desværre må

opgives.

HILSEN FRA SOGNEPRÆSTEN

Slut på en god tradition - desværre!

Med stor beklagelse har Tommerup

og Broholm menighedsråd

måttet tage den beslutning at

standse den traditionsrige uddeling

af en juleblomst til alle enlige

pensionister i vore sogne. Men det

er ikke for at spare penge, - eller

fordi menighedsrådsmedlemmerne

ikke længere har lyst til at tage på en

adventsrundtur til vore enlige ældre.

Derimod er det ændrede forretningsgange

i Indenrigsministeriets

Et “nyt” juleevangelium!

“Den Nye Aftale” hedder den

nyoversættelse af Det Nye Testamente,

som Bibelselskabet netop

har udgivet. Og her er, hvad generalsekretær

Tine Lindhardt i den

anledning sagde om det at udgive

Det Nye Testamente på nudansk:

“For dem, der ikke er opvokset med

kirke og bibellæsning, kan det bibelske

sprog stille sig hindrende i vejen for

lysten til at bevæge sig ind i universet.

Men Den Nye Aftale skal ikke

konkurrere med den autoriserede tekst.

Den er ikke tænkt som en rituel tekst

til brug i kirkerummet. Snarere er det

en tekst, der egner sig til at blive læst,

mens man sidder i sofaen med benene

oppe.”

Den Nye Aftale egner sig til

undervisning af f.eks. konfirmander,

og har man lyst til at læse Det Nye

Testamente “som en roman” og i et

nutidigt sprog, så er den også lige

sagen.

Så måske var det en god julegaveide.

Den Nye Aftale koster 169

kr. og fås hos alle boghandlere.

Her er julens evangelium (Lukas-evangeliet kap. 2,

vers 1-14), som det lyder i Den Nye Aftale:

På den tid gav Kejser Augustus ordre til at der skulle

holdes en folketælling i hele Romerriget. Det var den første

folketælling der blev holdt mens Kvirinius var guvernør i

Syrien. Alle skulle rejse hjem for at blive registreret i den by

deres familie kom fra. Det gjaldt også Josef, der rejste fra

byen Nazaret i Galilæa til Betlehem i Judæa. Det var

Davids by, og Josefs familie nedstammede direkte fra

David. Josef blev skrevet på folketællingslisten sammen

med sin forlovede Maria. Hun var højgravid med sit første

barn, og mens de var i Betlehem, fødte hun sin søn. Hun

lagde et tæppe om ham og lagde ham til at sove i en krybbe

i en stald, for der havde ikke været plads til dem på kroen.

I nærheden var der nogle hyrder der overnattede på marken

mens de vogtede deres får. Pludselig blev de badet i et guddommeligt

lysskær, og en af Guds engle stod foran dem på

marken. De var lammet af frygt, men englen sagde: “I skal

ikke være bange, for jeg kommer med en god nyhed. Den

vil blive til stor glæde for folk. I dag har I fået en frelser.

Det er Messias, jeres herre, og han er blevet født i Betlehem,

Davids by. I kan kende ham på at han ligger i en krybbe,

med et tæppe om sig.” I det samme var der en hel hær af

himmelske væsener sammen med englen, og de sang: “Vi

hylder Gud i den højeste himmel. Han kommer med fred

til mennesker på jorden, til dem som han har udvalgt.”

CPR-kontor, der har nødvendiggjort

denne beslutning, fordi det

ikke længere er muligt at skaffe de

lister, vi hidtil har brugt i forbindelse

med blomsteruddelingen. Og

uden dem kan vi ikke nå ud til alle

de knap 300, der hidtil har fået en

blomst og et fint julekort hvert år i

begyndelsen af december måned.

Vi synes, det er ærgerligt, at

denne gode tradition må ophøre, og

vi er da også straks gået i gang med

at udtænke ideer til, hvad der eventuelt

kunne erstatte juleblomsterne.

Vi vil senere fortælle her i Kirkebladet,

hvad disse overvejelser

munder ud i. Dog kan vi sige, at

alle beboere på plejehjemmene

Sydmarksgården, Kildevangen og

Hørvangen fortsat vil få en julehilsen.

Og så vil jeg gerne hermed - på

menighedsrådenes og egne vegne

- ønske alle enlige pensionister og

alle andre i vore to sogne en rigtig

glædelig jul og et velsignet nytår!

Med venlig hilsen

KIRKESANGER VED TOM-

MERUP KIRKE

Tommerup menighedsråd har

ansat Helga Skovsgaard som

“halv” kirkesanger. Det betyder,

at Helga vil klare ca. halvdelen af

gudstjenesterne og de kirkelige

handlinger, mens resten deles

mellem et antal afløsere. Det er

så håbet senere at finde en mere

permanent løsning, så kirkesangerstillingen

fremover kan

deles mellem Helga og en anden

“halv” kirkesanger.

PRÆSTESEKRETÆR

Fra 1. april har Tommerup og

Broholm sogne også ansat Helga

Skovsgaard som præstesekretær

10 timer ugentlig. Helga er

i øjeblikket skolesekretær på

Tommerup Efterskole, men når

hun går på efterløn til april,

overtager hun altså stillingen som

præstesekretær. Indtil da vikarierer

Winnie Larsen i stillingen.

Winnie er til daglig ansat på

Vissenbjerg kirkegård og som

kordegneafløser i Vissenbjerg.

KIRKEBLADET | Vinter 2007-2008


GIV EN GED - ELLER ...

Sidste år lancerede Folkekirkens

Nødhjælp idéen under overskriften

“Verdens bedste julegaver”.

Og også i år kan man gå ind på

hjemmesiden www.givenged.dk

og finde flere sjove, gode og

vigtige gaver, der gavner verdens

fattigste.

I julen 2006 købte danskerne

på den måde over 50.000 gaver,

som overalt blev modtaget med

både glæde og taknemlighed.

Gaverne blev givet i Zambia,

Malawi, Indien, Sudan, Kirgistan

og mandre andre lande i hele verden.1.746

høns til fattige kvinder

i Malawi blev det f.eks. til. Og

4.538 fodbolde til socialt udsatte

børn i Kirgistan og Kazakhstan.

Og 6.750 geder til kasteløse i

Indien. Og 1.174 køkkenhaver i

Malawi. Og 221 tons ris til flygtninge

i Burma - og meget mere.

Gavekataloget i år rummer igen

firbenede dyr og de øvrige gavemuligheder

fra sidste år. Men som

noget nyt kan man f.eks. og

give advokathjælp til kvinder,

der er blevet udsat for overgreb,

skolebænke til lærelystne børn og

strikketøj til bedstemor.

Gaverne, som gives gennem

“Giv en ged”, kommer ud

i projekter, som Folkekirkens

Nødhjælp i forvejen har blandt

verdens fattigste.

Klik ind på www.givenged.dk

og få masser af gode julegaveidéer!

JULEMUSIKGUDSTJENESTER

Traditionen tro er der 3. søndag

i advent, den 16. december,

julemusikgudstjenester i begge

vore kirker. I Tommerup Kirke

medvirker Tommerup skoles kor

ved gudstjenesten kl. 16, og ved

gudstjenesten kl. 19 i Broholm

Kirke medvirker bl.a. FDF-erne.

Også elever fra Tommerup

Musikskole vil medvirke ved

begge gudstjenester.

Kom og vær med til en festlig

start på julen!

KIRKEBLADET | Vinter 2007-2008

Tommerup og Broholm Kirke har i fællesskab

fået en meget fin gave. Det er et juleophæng

syet i patchwork af smukke bali-stoffer.

Det ligner tre glasmosaik-vinduer, og det

er hele julens historie, der fortælles på denne

smukke måde. Det er i øvrigt en sangbladsforside

fra juleaften i Broholm kirke, der har

givet inspiration til ophænget.

En fornem gave!

Mini-konfirmander for sjette gang!

33 børn fra 3. klasse på Tommerup skole

er i øjeblikket mini-konfirmander, og de er

dermed det 6. hold mini-konfirmander, der

går på opdagelse i Tommerup Kirke siden

starten i 2001.

Her er hele flokken fotograferet sammen

med Rasmus Laursen, Karen Møller-Madsen,

Det er “Håndarbejdsbladet - i tråd med

tiden”, der har givet den smukke gave, som

Karina Sloth Hansen har designet - og som

her beundres af mini-konfirmanderne i Tommerup

Kirke.

Fremover vil juleophænget kunne bruges i

vore kirker, hver gang julens glade budskab

skal fortælles. Vi siger tusind tak for gaven!

Rigmor Larsen og Svend Faarvang, der hjælpes

ad med at gøre det sjovt og spændende at gå til

mini-konfirmand.

Ved julemusikgudstjenesten den 16. dec. er

der afslutning, hvor mini-konfirmanderne bl.a.

får en sangbog og den bog, de selv har lavet i

løbet af de syv mini-konfirmand-uger!

3


4

Kaj Munks jul

En historie af Johannes Jørgensen om at bevare kontakten til Gud!

Nogle vil hævde, at Kaj Munk er næsten glemt i dag. Måske huskes det

stadig, at han var præst i Vedersø og blev offer for tysk terror under besættelsen,

da han blev skudt i januar 1944.

Men husker vi ham også som en af det 20. århundredes mest markante danske

forfattere? Jo, der er jo digtet om “Den blå anemone”, - men der er og

så meget mere. Tirsdag den 8. januar er der lejlighed til at deltage i en Kaj

Munk-aften på Odense Teater (og se hans berømte skuespil “Ordet” fra 1932,

som i sin tid blev filmatiseret af Carl Th. Dreyer). Læs mere herom på side 8.

Og her er et lille uddrag af hans erindringer. Trods nogle lidt gammeldags

og svære ord og vendinger undervejs, kan man stadig glæde sig over hans

smukke og hjertevarme skildring af julen derhjemme hos sine højt elskede

plejeforældre Marie og Peter på Lolland.

Det nærmede sig Jul og jeg var i Banken

for at hæve Penge til Julegaver. Ja, jeg havde

Penge i Banken. Da jeg fyldte 18 Aar, fik vi

nemlig Adoptionen i Orden, og Far overtog

saa Formynderskabet over min Arv. Nu

havde Far og Mor betroet mig frit at raade

over mine 2.000, som vi regnede kunde,

med Hjælp hjemmefra, strækkes til at klare

den i 2 Aar.

Og saa drog jeg da belæsset med Presenter

købt for mine egne Penge hjem fra det

fremmede for at holde den gamle Jul for

første Gang som Student.

Far holdt ved Ryde Station med Ida for.

Uden Overfrakke paa selvfølgelig: Manden

fyrede altid Kakkelovnen glødende, men

frøs aldrig ude. - Far havde faaet sig en

Ponyvogn. Saa gilgede vi af Sted Side om

Side gennem Skoven. Først spurgte han til

Familien i København, Esra og Lisbeth,

der nu var en stor Pige. Siden til fjernere

Bekendte. Hjemme stod Mor i Køkkendøren

med nystrøget Forklæde paa.

“Godda’ og velkommen,” lød det paa det

sindige Maal. Hunden sprang lykkelig

op ad mig, Kattene holdt sig paa Kvindefacon

lidt tilbage og gjorde sig kostbare.

Ind i Stalden maatte jeg først og fremmest

Hvad har Morten

Korch og Kaj Munk

med hinanden at

gøre? Umiddelbart

måske ikke så meget

- bortset fra, at forsiden

af denne Morten

Korch-bog også fint

kunne illustrere

Kaj Munks fine (og

næsten “Morten

Korch-ske”) beretning

om hans barndoms

jul på Lolland.

Og så kan vi i øvrigt

her i vore sogne se

frem til en Kaj Munkaften

i januar og en

Morten Korch-eftermiddag

i februar. Se

nærmere på side 7

og 8!

og hilse paa Klaus og paa Køerne. Næste

dag skulde Grisen slagtes. Den store og

væsentlige Juleceremoni var holdt hen saa

længe af Hensyn til mig.

Altsaa tidlig op i den graa Morgen som

i sin Barndom og hjælpe til med at koge

Vand og slibe Knive og lægge Lad til

Rette. Og snart er Huset fuldt af Indmad

og Skinker, af Pølser og Fedtegrever, en

Gudsvelsignelse af Mad. Vi er allesammen

dødtrætte ind under Aften; men Føden er

sikret os et helt Aar frem i Tiden. Næste

Dag koger vi Grønkaal og gør hovedrent,

fejer Gaardens toppede Brosten, rydder op

ude og inde og faar Juletræet sat ind. Det

er Lille Juleaften, og da skal vi næsten ikke

have noget at spise, thi

Lillejuleaften er saa spidsk som en Syl.

Store Juleaften er saa bred som en Skovl.

(Syl udtales Søil og Skovl Skøul, saa det

er ikke langtfra, at det rimer.)

Da jeg var lille, pyntede Mor Juletræet.

Nu er det gaaet over til mig. Heller ikke til

Middag faar vi noget særligt at spise; for

der skal være Plads til Julenadveren. Saa

tager jeg Fars Stok i Haanden og begiver

mig til Landet Kirke. Og da jeg gaar hjem

fra Gudstjenesten, er Juleaftens Skumring

begyndt at falde.

Juleaften er den Stund om Aaret, da

Menneskene og Gud forstaar hinanden.

Naar Skumringen sænker sig den Aften, da

føles det, som om Livets haarde Almoder

endelig giver sine Børn et Kærtegn og

derved røber sit Hjerte. Glædelig Jul det

er ikke som “Jeg gratulerer” og “Tillykke”

og andre Høflighedsformularer. “Glædelig

Jul” er, hvad der strømmer os i Møde fra et

Hjerte, der løber over.

Først maa man ud i Stalden og af med

“Næste dag skulde Grisen

slagtes. Den store og væsentlige

Juleceremoni var holdt hen saa

længe af Hensyn til mig.”

KIRKEBLADET | Vinter 2007-2008


en extra Gift Foder baade til Heste og Køer

og Høns. Glædelig Jul til begge Hestene,

glædelig Jul til hver enkelt Ko. Man skotter

af gammel Vane til Hakkelseskrogen; det

skulde vel aldrig lyse rødt derindefra? Saa

skal man have lokket Kattene til sig og

samlet dem om sig; for de skal sidde i Sofaen

hos mig paa udbredte Aviser og have

den ene Bid efter den anden; det er ikke

nemt at faa dem til at forstaa, at i Aften

staar Huset paa Skorstenen. De er vant til,

hvis de nærmer sig Køkkenet, at hilses med

et Sparkud og et “Hyscht! kan du skrubbe

af, din skabe, fordære Kat.” Glædelig Jul,

Far og Mor, og Tak i lige Maade, og saa

sidder vi om Bordet, det festlige Bord med

duftende Grønlangkaal og Sembesul og salt

And og det fine hvide lollandske Sigtebrød.

Og Mor rejser sig, og jeg maa tysse paa

Hund og Katte, og hun beder Bordbønnen

og Fadervor.

Saa begynder Maaltidet, Snapsen klukker

i Glassene, for den Aften skal ogsaa Mor

have en Snaps. At Kaalen kan smage lige

overraskende dejligt hvert Aar! Det fine ved

den er, at den smager bestandig lige som i

Fjor og saa for hvert Aar dog en Tak bedre.

Mor rydder af Bordet, jeg tænder Træets

Lys, Far naar at redde sig en ganske lille

bitte en paa Øjet, ved Kakkelovnens

buldrende Bøgeild strækker han sig paa det

bare Gulv med en Pude under Hovedet.

Saa sidder vi om Træet og synger: Blomstre

som en Rosengaard - Glade Jul - Op,

I Kristne, ruster Eder - Det koster ej for

Døbte i Tommerup kirke:

9.9. Julius Stuckert Jørgensen, Skolevej 57

9.9. Freja Siff Nørager, Sortebrovej 13

23.9. Nicklas Blohm Christensen, Nyholmsvej 11

23.9. Oscar Balzer Jensen, Vestervangen 66

28.10. Magnus Høllund van Mastrigt Larsen,

Kappelvænget 20, Voldtofte

28.10. Clara Døi Schmidt, Højeløkkevej 18A

1.11. Mikkel Høllund, Hille, Tyskland

11.11. Rikke Sølvtofte, Dyredvej 135

25.11. Tobias Thomas Bunch Larsen, Kivsmosevej 47

Døbte i Broholm kirke:

2.9. Samuel Sørensen Svenning, Sandkæret 1, 2 01, Højby

23.9. Mathias Jakobsen, Frølichsvej 6, Odense M

30.9. Mathias Visbye Christiansen, Storskovvej 2

7.10. Victor Hussak, Kildebjerggård 5

21.10. Mikkel Birkelund Jakobsen, Teglbakken 62

21.10. Julius Nowicki Sørensen, Teglhøjen 39

3.11. Emilie Lund Kirchhoff, Teglbakken 26

4.11. Marie Hørsted Arve, Østerbro 13

25.11. Liv Lundbeck Kjær Nielsen, Engvej 28

Viede i Tommerup kirke:

1.9. Karen Bruntse og Søren Folke Olsen, Maevej 55

KIRKEBLADET | Vinter 2007-2008

“Juleaften er den Stund om

Aaret, da Menneskene og

Gud forstaar hinanden.”

megen Strid - Et Barn er født i Betlehem

- Far synger med sin smukke Stemme, Mor

med den, hun ikke har - og jeg tier stille.

Bagefter læser Mor et Stykke af Skriften

eller bag i Salmebogen. Dejlig er den, den

gamle velsignet ens Jul. Og dog - noget er

forandret ved den - Englene, der gik lønligt

mellem Træets Grene, da man var lille, er nu

hos andre Børn - for selv er man ikke Barn

mere, det kan ikke nytte at ville tvinge sig

til at være det, saa kunde man lige saa nemt

stikke Fødderne i de smaa Træsko igen, der

staar oppe paa Loftet.

Nu skal vi have set til Gaverne og Hilsenerne.

Mor kommer med hjemmebagte

Pebernødder. Der er ogsaa Pærer endnu fra

det standhaftige Pæretræ ved Fjælleladen,

det, hvis Frugt først smager godt ved Juletid

og kan holde sig helt til Foraar. Vi faar et

Spil 5-Kort om Nødder og Godter. Og saa

kommer Aftenkaffen.

Juleaften er til Ende. Nej, den er ikke. For

den ender i Julemorgen. De sidste stjerner

er knap nok blæst ud, inden Kirkegangen

begynder. Og svævede Englene ikke rigtigt

i Granens Grene i Aftes, deroppe, mellem

Stjernerne, flyver de dog endnu, og der er

Lyd af deres Stemmer i Klokkernes Kimen.

Kaj Munk

Fra “Foraaret saa sagte kommer”

Siden sidst

HJERTELIGT TILLYKKE!

Broholm menighedsråds formand,

Karen Nielsen, kunne

torsdag den 29. november fejre 75

års fødselsdag. Vi gratulerer!

KONFIRMAND-SYNG-SAMMEN

Alle konfirmander fra Assens

Provsti er inviteret til salme-syngsammen

i Vor Frue Kirke i Assens

lørdag den 1. marts om formiddagen.

Der er ingen tvivl om, at det

kommer til at lyde helt fantastisk,

når op mod 500 konfirmander synger

med på nogle af deres favoritsalmer

- akkompagneret af kirkens

orgel og en til lejligheden sammensat

rytmegruppe af “alternativt

begavede kirkemusikere”. Konfirmander

og forældre vil få nærmere

besked om arrangementet.

SOGNEINDSAMLING

For tiende gang står Folkekirkens

Nødhjælp bag en landsdækkende

sogneindsamling til fordel for

verdens fattigste. Pengene fra Sogneindsamling

2008 skal hjælpe og

støtte børn, som er mærket af aidsepidemien

og dens følger.

Det er søndag den 2. marts, det

går løs, og Tommerup og Broholm

sogne er som sædvanlig med. Meld

dig som indsamler hos indsamlingsleder

Jørgen Skov, 64 76 12 30!

30.10. Annette Dupont Vang og Kenneth Steen Nielsen,

Stadionvænget 4

1.11. Sabine Hersemann og Bjarne Høllund, Hille,

Tyskland (kirkelig velsignelse)

Viede i Broholm kirke:

1.9. Louisa Prehn og Kim Jacobsen, Bakkevænget 8

15.9. Charlotte Jaug og Michael Kastbjerg Nielsen,

Tommerupvej 59

3.11. Pia Kirchhoff og Morten Lund, Teglbakken 26

Begravede/bisatte fra Tommerup kirke:

13.10. Erna Rasmine Hansen, 88 år, Digevangsvej 1,

Glostrup

19.10. Finn Lohmann, 49 år, Højløkkevej 5

2.11. Sofie Marie Hansen 82 år, Møller Eriksensvej 7 K

14.11. Gerda Larsen 87 år, Østerdalen 2-4, Odense S

(tidl. Sortebrovej)

Begravede/bisatte fra Broholm kirke:

1.9. Børge Alfred Andreasen, 85 år, Stationsvej 18

(fra Kirkegårdskapellet)

7.9. Bendt Erik Jensen, 59 år, Teglværksvej 15, Skalbjerg

18.10. Ejnar Emil Olsen, 76 år, Fuglekildevej 101, Verninge

(tidl. Lilleskovvej)

5


6

En journalist

kom på

besøg!

Når man

læser journalistik

på SyddanskUniversitet

i Odense,

kan man blive

udsat for lidt af

hvert. Det kan

Nanna Stærmose

snakke

med om. Som

førsteårs-studerende

blev

hun stillet overfor

opgaven at

tage til Tommerup

og finde

ud af, hvad

der rører sig

her. Det skulle

der så gerne

komme nogle

gode artikler

ud af.

På den baggrund

ringede

Nanna for nylig

til sognepræst

Svend Faarvang

for at arrangere

et interview. Vi

har fået lov at

bringe den artikel,

der kom

ud af det.

Kirken skal være et

åbent fællesskab

Voksenundervisning, bibelhistorie for de små og særlige gudstjenester

for børnefamilier og de unge. Kirke og lokalsamfund

skal bruge hinanden.

Af Nanna Stærmose

De fem første rækker bænke

i Tommerup Kirke står skruet

fast i gulvet, men ikke mere fast

end de hurtigt kan fjernes og

give plads til en lille scene. Det

er ret snedigt fundet på, for så

kan f.eks. elever fra Tommerup

Efterskole spille, når der er

ungdomsgudstjeneste, eller en

klasse fra skolen eller børn fra

dagpleje og børnehaver kan sidde

på gulvet sammen med præsten

og høre om julen - eller om Noa,

der samlede to af hver af alle

verdens dyr og sejlede rundt med

dem i sin ark.

”Det er kirke på børnenes

præmisser - og i børnehøjde,” siger

sognepræst Svend Faarvang.

Nøøj – det’ for børn

Tommerup Kirke er en typisk

lille landsbykirke med fine hvidkalkede

vægge, der slutter sig

sammen i fine symmetriske buer

over de rødbrune kirkebænke.

Under orgelet skimtes gennem

en lille åbning et lille galleri af

børns glade tolkning af bibelen.

Tommerup Kirke er i høj grad

børnenes sted. I det lille tårnrum

bagerst i kirken ligger farver, papir

og bøger, så de små kan blive

underholdt.

”Vi laver flere arrangementer

for børn. For eksempel har vi en

tradition omkring december, hvor

dagplejer og børnehaver kommer

herop i kirken og hører om julen.”

Hvert år får tredje klasse på

Tommerup Skole og Tallerupskolen

også tilbud om at gå til

mini-konfirmand. En dag om

ugen henter Svend Faarvang

børnene ved skolen og tager

dem med op til kirken. Her får

de fortalt bibelhistorie, går på

opdagelse i kirken og gennemgår

de forskellige kirkelige ritualer

som dåb og nadver.

”De er jo så dejligt videbegærlige

i den alder,” smiler Svend

Det er både

sjovt og

spændende

at være til

spaghettigudstjeneste

i Tommerup

kirke!

Faarvang. Til sidst serveres der

kage og saftevand, før børnene

igen bliver fulgt tilbage til skolen.

”Vi lever i et land, der i høj

grad er præget af kristendommen,

så jeg synes, det er væsentligt og

naturligt at lære børn om kristendommen,

fra de er små. Men

mange af dem ved nu også en hel

del hjemmefra eller fra skolen.”

Gør kirken synlig

”Den største trussel for

folkekirken i dag er folks holdning

til, at der jo aldrig kommer

nogen i kirken. Denne opgivenhed

bliver hurtigt selvforstærkende. Og

så passer det i øvrigt slet ikke med

den virkelighed, jeg oplever!”

Det ligger helt naturligt

for Svend Faarvang at være en

drivende kraft i lokalsamfundet.

Han er vokset op i en præstegård

i Sønderjylland, hvor begge

forældre var meget involveret i

deres nære omgivelser.

”Man må gøre det nemt for folk

at finde en undskyldning for at

gå i kirke, - men konkurrencen er

hård,” siger præsten og hentyder

til, at fjernsynet er svært at hamle

op med.

Men det lykkes rent faktisk

at få folk op af sofaen, for hvem

kan modstå en aften i Tommerup

Kirke i selskab med en

tryllekunstner, der er på besøg

ved en spaghettigudstjeneste?

”Vi lever jo ret isoleret i det

moderne samfund, og kirkens

opgave er at samle, og det gør vi så

ved at tilbyde en række forskellige

aktiviteter og muligheder for at

finde fællesskaber.”

Og engagementet går begge

veje. Spejderne i Tommerup

er f.eks. med til at klare det

praktiske ved spaghettigudstjenesterne.

Det vil sige, at gudstjenesten

bliver udvidet med

fællesspisning uden for kirken,

hvor borde og stole bliver sat op,

og så er der ellers dømt hygge.

”Ved at få fat i børnefamilierne

og de unge får vi også skabt en

relation. De skal vide, at vi er her,

og at de kan bruge kirken.”

KIRKEBLADET | Vinter 2007-2008


Dåbshåndklæder

Svend Faarvang er i det hele

taget meget opmærksom på

at gøre noget ekstra for sine

sognebørn og give dem gode

oplevelser fra kirken. I en årrække

har det været fast tradition

at give alle børn, der bliver døbt

i Tommerup og Broholm Kirke,

et dåbshåndklæde.

Det er frivillige damer fra

sognene, der broderer håndklæderne

med billede af kirken,

navn og dåbsdato. Naturligvis er

der lyserøde til pigerne og lyseblå

til drengene. Idéen har Svend

Faarvang hjembragt fra sin tid

som præst i den danske kirke i

Vancouver i Canada.

Sognebørn eller “kunder”

Men nytænkning kommer

ikke af sig selv, og det kræver

selvfølgelig også, at menighedsrådet

bakker op om de nye tiltag.

Det gør de i Tommerup. For

to år siden tog de sammen på

“inspirationskursus”, og for nylig

har Svend Faarvang sammen

med sine kolleger fra Assens

Provsti været på præstekursus.

Temaet var “Fremtidens

kirke”, og undervisningen stod

KIRKEBLADET | Vinter 2007-2008

en leder fra erhvervslivet for.

”Det var selvfølgelig lidt specielt,

at han omtalte kirkegængere som

kunder, men der kom nu mange

spændende tanker ud af kurset.

Også vores inspirationskursus med

menighedsrådet var vældig godt. Vi

fik sat fokus på fire områder, som

vi gerne vil udvikle: kirkelig voksenundervisning,

tilbud til børn

og børnefamilier samt til de unge

- og så et tæt samarbejde sognene

imellem.”

Det har ført til, at der f.eks.

i Assens Provsti i dette efterår

tilbydes en række foredrag om

Luther, og i december er der

julemusikgudstjenester, hvor

masser af børn fra Tommerup

skole medvirker.

Ved en almindelig søndagsgudstjeneste

kommer der i snit

omkring 60-70 i kirke i Tommerup,

- et tal, som Svend

Faarvang er ganske godt tilfreds

med. De mange “særlige” tilbud

skal heller ikke forstås som et

forsøg på at lave om på kirken,

men snarere som et supplement

til den almindelige gudstjeneste.

”Der er jo mange, der finder

hvile og tryghed i at komme til

en gudstjeneste, hvor der prædikes

over dagens tekst, og salmerne

bliver sunget i den rækkefølge, som

det forventes, - det skal vi og

huske på.”

Visioner

Svend Faarvang er ikke i tvivl.

Hvis ikke han havde sine sognes

og menighedsrådets opbakning

til at lave de anderledes ting, ville

han ikke være blevet så mange

år i Tommerup. For ham er det

ikke nok bare at dukke op om

søndagen med en prædiken under

armen. Han pointerer, at det

er mødet mellem mennesker, der

er vigtigt, og kirken får fat i flere

mennesker ved at have en række

forskellige tilbud.

På tegnebrættet er et projekt

om et nyt sognehus ved siden af

Tommerup Kirke og præstegård.

”Vi har længe manglet plads

både til konfirmandundervisning

og til mange andre, spændende

aktiviteter.”

Det er planen at byggeriet skal

begynde inden for de næste par

år, og mon ikke det giver helt

nye muligheder for at få folk til

at slukke for fjernsynet og deltage

i lokale aktiviteter - også i og

omkring kirken!

7

Her er journaliststuderende

Nanna Stærmosefotograferet

foran

Tommerup

kirke sammen

med sit “interview-offer”,

sognepræst

Svend Faarvang.

Nannas familie

stammer

i øvrigt fra

Stærmose-området

mellem

Tommerup St.

og Brylle.


8 SOGNEAKTIVITETER

Velkommen til vinterens og forårets eftermiddagsmøder!

Januar:

Igennem de seneste år har vi været

så heldige, at vi her i Kirkebladet

har kunnet bringe nogle meget

flotte akvareller - som den af de

vilde hyben herunder.

Det er Birgit Clausen fra Tommerup,

der står bag de smukke

akvareller, og nu har hun lovet at

komme og fortælle om sin kunst

ved eftermiddagsmødet tirsdag

den 29. januar kl. 15 i Broholm

menighedshus.

“Det er jo så dejligt at male!” er

overskriften, og Birgit vil fortælle

om, hvordan det hele begyndte - og

hvor meget glæde, hun har haft af

at arbejde med sine akvareller. Hun

vil naturligvis også vise eksempler på

sine mange forskellige billeder.

Men de, der kommer til eftermiddagsmødet,

også være forberedt

på selv at blive “udfordret”. For

Birgit vil også fortælle om, hvordan

man kan komme igang, hvis man

har lyst til at lære at male akvareller.

KONFIRMAND- OG

FORÆLDREAFTENER

Der er ganske vist endnu et

stykke tid til konfirmationerne

Store Bededag (16. april) i

Broholm Kirke og Kristi Himmelfartsdag

(1. maj) i Tommerup

Kirke. Men det er godt at være i

god tid med planlægningen, og

derfor indbydes alle konfirmander

og deres forældre til en aften i

Broholm menighedshus, hvor

emner vedr. konfirmandforberedelsen

og konfirmationen vil blive

taget op, og der bliver lejlighed til

at få afklaret forskellige spørgsmål.

Bl.a. skulle vi meget gerne have

fundet ud af, hvordan vi får plads

til alle i Broholm Kirke, for årets

konfirmandhold er meget store.

Konfirmand- og forældreaftenerne

finder sted onsdag

den 23. januar og torsdag den

24. januar kl. 19-21. Kaffe, te,

sodavand og kage i forbindelse

med arrangementet koster 15 kr.

pr. person.

Indbydelser vil blive udsendt

lige efter nytår. Skulle der i øvrigt

være spørgsmål i forb. m. konfirmation,

kan man ringe til Svend

Faarvang på tlf. 64 76 12 54.

Februar:

“Tæl kun de lyse timer!”

I 1950 udgav Morten Korch sine

erindringer under denne ganske

sigende titel. Den giver på én gang

et indblik i den indstilling, Morten

Korch havde til sit eget liv, og samtidig

kan den sættes som overskrift

for den livsanskuelse, der kommer

til udtryk i hans forfatterskab.

Ved eftermiddagsmødet tirsdag

den 26. februar kl. 15 fortæller

pastor Lene Crone Nielsen fra

Ryslinge om Morten Korch - Danmarks

mest læste forfatter. Hvad er

det egentlig i hans forfatterskab, der

griber os? Og hvad er det, der for

alvor gør ham interessant?

Disse og mange andre spørgsmål

vil Lene Crone Nielsen komme

ind på, når hun tager os med på

en rundtur i “det Korchske univers”.

Kom og vær med til dette

spændende eftermiddagsmøde, der

bliver en fortælling om Morten

Korchs liv og hans forfatterskab.

Marts:

Vi har allerede taget de fine nye

højskolesangbøger i menighedshuset

i brug, og ved eftermiddagsmødet

tirsdag den 1. april kl. 15 vil vi

“slide” endnu mere på dem.

Denne gang er det nemlig

“Forårets salmer og sange”, der

står på programmet, og vi har fået

Charlotte Mejlbjerg fra Kivsmose

til at komme og fortælle om de

mange nye og gamle forårssange og

salmer, der på forskellig vis er med

til at beskrive denne måske aller-

dejligste årstid.

Bemærk, at marts måneds eftermiddagsmøde

på grund af påsken er

blevet flyttet til den 1. april! Og det

er altså ingen aprilsnar!

Charlotte Mejlbjerg har i øvrigt

lovet, at der bliver lidt for enhver

smag. Det betyder, at vi naturligvis

skal synge de gamle og velkendte

sange, men der bliver også lejlighed

til at lære nogle af de nye

forårssange og salmer at kende.

Læs mere om Birgit Clausens akvareller på www.birgitclausen.dk

Alle er meget

velkomne

til eftermiddagsmøderne,

som afholdes

i Broholm

menighedshus

den sidste

tirsdag i hver

måned mellem

kl. 15 og 17.

Vi begynder

altid med et

veldækket

kaffebord (á 25

kr.) inden eftermiddagens

“fortæller” får

ordet. Og så

synger vi og

hver gang fra

Højskolesangbogen.

KIRKEBLADET | Vinter 2007-2008


DSUK-ÅRSMØDE I BROHOLM

KIRKE OG MENIGHEDSHUS

Danske Sømands- og Udlandskirker

i Fyns Stift har besluttet at

henlægge sit årsmøde til Broholm

kirke og menighedshus.

Det er søndag den 9. marts

2008, og årsmødet indledes med

gudstjeneste i Broholm kirke kl.

10.30, hvor sognepræst Svend

Faarvang prædiker. Derefter er

der frokost i menighedshuset,

inden Svend Faarvang fortæller

om “Kirken derude og herhjemme

- hvad kan vi lære af hinanden?”

Næste programpunkt er kaffe

og generalforsamling, hvor pastor

Lene Crone Nielsen vil aflægge

beretning om stiftsbestyrelsens

arbejde. Mødet forventes at slutte

omkring kl. 15.30.

Alle - også her fra Tommerup

og Broholm sogne - er meget

velkomne - både til gudstjeneste,

frokost og generalforsamling. Pris

for hele arrangementet er 60 kr.

Drikkevarer kan købes. Tilmelding

er ikke nødvendig.

HVORDAN KOMMER

KIRKEBLADET UD?

Post Danmark ændrer fra 1.

januar 2008 reglerne for omdeling

af kirkeblade. Det kommer

også til at “gå ud over” Kirkebladet

for Tommerup og Broholm

sogne. Der er i øjeblikket en vis

usikkerhed i forhold til de nye

regler, men en konsekvens af dem

kunne blive, at kirkeblade ikke

længere kan bringes ud på den

måde, vi hidtil har brugt.

Menighedsrådene er gået i

tænkeboksen, og der vil naturligvis

blive gjort alt for at finde

frem til en løsning på dette

problem.

Men da det kirkeblad, du nu

sidder og læser, altså muligvis er

det sidste postomdelte af slagsen,

vil vi gerne benytte lejligheden

til at sige en stor tak til personalet

på vort lokale postkontor og

til de flittige postbude for god

service og godt samarbejde gennem

årene.

TAK TIL BIRGIT - IGEN!

Endnu engang har vi fået lov

at benytte Birgit Clausens fine

akvareller - både på forsiden

og inde i bladet. Vi siger igen

hjertelig tak!

KIRKEBLADET | Vinter 2007-2008

Kaj Munk-aften

på Odense Teater!

Tirsdag den 8. januar 2008 er der mulighed

for at få en teateroplevelse af de ganske særlige. Vi

har nemlig sikret os 50 billetter til Odense Teaters

meget roste opsætning af Kaj Munks mesterværk

“Ordet”. Fem ud af seks stjerner blev forestillingen

belønnet med af bl.a. Jyllands-Postens anmelder.

Aftenen begynder kl. 18, hvor der serveres en

teaterplatte i teatrets restaurant OT. Efter spisningen

vil der være to korte oplæg til “Ordet”,

idet domprovst Christian Dickmeiss har lovet

at fortælle om Kaj Munk og tankerne bag hans så

stærkt virkende teaterstykke fra 1925. Og teaterdirektør

Kasper Wilton har også lovet at komme

forbi og fortælle lidt om de overvejelser, der ligger

til grund for, at Odense Teater har vovet at sætte

Kaj Munks klassiker op her i 2008.

Kl. 19.30 er vi så på plads i teatersalen, når tæppet

går for “Ordet” på teatrets store scene.

SOGNEAKTIVITETER

Virkemidlerne er stærke i “Ordet”.

Her er familien samlet omkring den

døde Ingers kiste.

Billetter til Kaj Munk-aftenen på Odense Teater koster kun 200 kr.

Prisen inkluderer teaterplatten inden forestillingen samt de

to “mini-foredrag” og selve teaterbilletten. Drikkevarer er for egen regning.

Billetter kan kun købes i Tommerup Præstegård, Kirkebjerg 2, tlf. 64 76 12 54,

hver onsdag og fredag mellem kl. 8 og 13.

Billetsalget starter fredag den 7. december.

Har man behov for kørsel frem og tilbage til teatret,

bedes man give besked herom ved køb af billetter.

Og husk: Deltagerantallet er begrænset til 50!

Rytterkongen Christian X ...

Sogneaften med foredrag om

kong Christian den Tiende

i Broholm menighedshus

torsdag den 6. marts kl. 19.30.

9

Vi har før nydt godt af, at en af landets dygtigste

historikere, Knud Jespersen, bor her i

Tommerup. Indtil for nylig var han professor i

historie på Syddansk Universitet, og derudover

har han i en årrække været tilknyttet kongehuset

som kongelig ordenshistoriograf.

Gennem nogen tid har Knud Jespersen

- efter at have fået indblik i lukkede arkiver

og bl.a. haft adgang til tre sæt dagbøger fra

kongens egen hånd - arbejdet på at skrive en

biografi om Christian 10. Bogen udkom i

oktober på Gyldendals forlag og er allerede

blevet meget rost. En anmelder kaldte den “en

fremragende biografi”, og en anden skrev: “En

helt særlig bog, som viser et billede af Christian

10. og giver et godt indblik i Danmarks historie i

første halvdel af det 20. århundrede”.

Vi er meget glade for, at Knud Jespersen har

sagt ja til at komme til en sogneaften torsdag

den 6. marts og fortælle - i forkortet form

- historien om Rytterkongen Christian 10.

Vi kommer bl.a. til at høre om kongen som

politisk aktør under påskekrisen i 1920 og om,

hvad kongen bag den officielle facade tænkte

om besættelsesmagten 1940-45.

Kort sagt: Vel mødt til en spændende

sogneaften. Kaffebord og foredrag koster 40 kr.


10

SOGNEAKTIVITETER

MISSIONSHUSET

December:

Tirsdag d. 4. kl. 19.30: Bedemøde

Fredag d. 7. kl. 18: Juleafslutning

med Brylle Børneklub v/indremissionær

Niels Henrik Hovaldt. Fællesspisning

Onsdag d. 12. kl. 19.30: Møde

v/indremissionær Søren grysbæk,

Horsens

Lørdag d. 29.: Familiejulefest

v/Bodil Skov Larsen

Januar 2008:

Fredag d. 4. kl. 18: Familiegruppe

Onsdag d. 9. kl. 19.30: Alliancebedemøde

Torsdag d. 10. kl. 19.30: Alliancebedemøde

Fredag d. 11. kl. 19.30: Alliancebedemøde

Onsdag d. 16. kl. 19.30: Kredsårsmøde

i Tommerup

Onsdag d. 23. kl. 19.30: Generalforsamling

Fredag d. 25. - søndag d. 27.:

Fynsstævne. Særskilt program

Onsdag d. 30. kl. 19.30: Møde v/

rejsesekretær Arne Olesen, Fredericia.

Johs. Åbenbaring 1

Februar:

Tirsdag d. 5. kl. 19.30: Bedemøde

Onsdag d. 6. kl. 19.30: Møde v/

rejsesekretær Arne Olesen, Fredericia.

Johs. Åbenbaring 2

Fredag d. 8. kl. 18: Familiegruppe

Onsdag d. 13. kl. 19.30: Møde v/

rejsesekretær Arne Olesen, Fredericia.

Johs. Åbenbaring 3

Onsdag d. 27. kl. 19.30: Møde

v/indremissionær Anne Lise Bach,

Bramming

Marts:

Tirsdag d. 4. kl. 19.30: Bedemøde

Fredag d. 7. og lørdag d. 8.: Bibelstævne

i Assens. Særskilt program

Onsdag d. 12. kl. 19.30: Bibeltime

Fredag d. 14. kl. 18: Familieaften

med Brylle Børneklub

Onsdag d. 19. kl. 18: Filmaften.

Påskefi lm

Onsdag d. 26. kl. 19.30: Møde

v/forstander Jakob Christensen,

Tommerup

SUDAN-KREDSEN

Mandag d. 3. december kl. 19.30

hos Signe Feddersen, Grevegården 7

Mandag d. 14. januar kl. 19.30

hos Rigmor Larsen, Sortebrovej 6

Mandag d. 14. februar kl. 19.30

hos Emmy og Peder Storm, Møllebakken

12

Bibellæsning kan være mange ting. Nogle læser for sig selv, andre i

fællesskab. Nogle læser Bibelen fra ende til anden (Bibelmaraton),

andre læser i forbindelse med deres kirkegang, og så er der dem,

der læser om Bibelen men ikke så meget i den. Under alle

omstændigheder kan bibellæsning sætte tanker i gang og tanker på plads

og være en kilde og inspiration både i tunge og glade dage.

Bibellæseplanen udgives af Bibelselskabet og er et redskab til at få Bibelen

læst. Tag en bibellæseplan i våbenhuset næste gang du kommer i kirke!

SYNG JULEN IND

Som omtalt i sidste nummer af Kirkebladet er der

“Syng julen ind” i Broholm Kirke onsdag den 5. december

kl. 19.30. Seniorkoret under ledelse af Kirsten

Elmeskov medvirker, og desuden bliver der oplæsning

og fællessalmer. Bagefter er alle velkomne til de traditionsrige

æbleskiver samt kaff e og te i menighedshuset.

I Tommerup Kirke skulle der være “Syng julen ind”

torsdag d. 13. december, men det er afl yst. Dels har

“Julekoret” fra gymnasiet måttet melde afbud, og dels er

der samme aften julekoncert i Tommeruphallen. Derfor

henvises til denne og til Syng julen ind i Broholm Kirke

og til julemusikgudstjenesterne søndag d. 16. december.

KFUM-SPEJDERNES JULEMARKED

Lørdag den 8. december kl. 8-14 holder de grønne

spejdere i Tommerup deres traditionsrige julemarked i

smøgen mellem Bent Slagter og Tommerup Bageri.

Der sælges fl otte dekorationer, juletræer, engle,

dørkranse, nisser, gran, pynt og meget andet. Desuden

kan man prøve den sjove tombola med mange fl otte

gevinster, og Tommerup Bageri og Bent Slagter byder på

en gratis kop kaff e og rundstykke med pålæg fra kl. 8.

Hele overskuddet fra julemarkedet går til det lokale

KFUM-spejder-arbejde. Kom og gør en god julehandel

- og vær med til at støtte et vigtigt fritidstilbud for børn

og unge i Tommerup!

SÅ ER JULEKORTENE REDDET! - VORE

FLOTTE KIRKER FÅS PÅ BREVKORT!

Har du været på jagt efter et fl ot julekort til familie

og venner - med det helt rigtige motiv? Så behøver

du ikke at lede længere! Birgit Clausen har som

bekendt lavet en fi n akvarelserie på to vinterbilleder

og to sommerbilleder af vore kirker.

Menighedsrådene har fået trykt en serie brevkort

med motiverne. Kortene kan også i år købes hos

DK-benzin på Skolevej 21 i Tommerup og hos

Tommerup Kiosk, Stationsvej 5 i Tommerup St.

En pakke med 4 brevkort (10,5 x 15 cm) samt

kuverter koster 20 kr., og man kan købe både ens og

blandede kort. Desuden er det muligt at købe store

kort i A5-størrelse. Her koster et kort med kuvert

ligeledes 20 kr.

KIRKEBLADET | Vinter 2007-2008


Kirkebladets julekonkurrence - et sikkert hit!

GÆSTEPRÆDIKANT VED

JULEAFTENSGUDSTJENESTE

Undgå juletravlheden! Gå

allerede i kirke på søndag! Sådan

skrev den opfindsomme præst i

sommernummeret af Kirkebladet.

Men det skulle nu alligevel ikke

undre, om vi bliver dejligt mange

i vore kirker juleaften. Derfor

er der som sædvanlig to gudstjenester

i både Tommerup og

Broholm Kirke. Svend Faarvang

klarer de tre af gudstjenesterne,

mens domprovst Christian

Dickmeiss har lovet at stå for

den fjerde juleaftensgudstjeneste i

Broholm Kirke kl. 14.00.

Der er altid noget særligt ved

at synge med på de smukke julesalmer

ved juleaftens gudstjeneste,

og vi håber på, at der også i år vil

være trompet-akkompagnement

til salmerne.

KIRKEBLADET | Vinter 2007-2008

Først skal du tælle, hvor mange Birgit Clausen-akvareller

der er i dette nummer af Kirkebladet (på alle sider

og både de store og de små). Derefter skal du finde den

julesalme, der har samme antal vers - og som bl.a. indeholder

ordet “Halleluja”. Og så skal du skrive navnet

på denne kendte julesalme på et julekort eller et stykke

papir sammen med dit navn og adresse - og sende løsningen

til Kirkebladet, Kirkebjerg 2, 5690 Tommerup

- senest mandag den 31. december 2007.

Så er du med i lodtrækningen om to fine gevinster:

To indrammede akvareller af Birgit Clausen.

De heldige vindere vil få direkte besked og vil få

præmierne overrakt som “nytårsgave”.

Hvor henvender man sig - og hvornår?

Drejer det sig om en ny dåbsattest, fordi den gamle har “forputtet” sig? Eller vil man gerne

have aftalt en kirkelig handling, f.eks. en vielse eller barnedåb? Eller er det navneændringer,

der er på dagsordenen?

Så kan alle, der bor i Tommerup og Broholm sogne, henvende sig i Tommerup præstegård,

Kirkebjerg 2 (lige ved siden af Tommerup kirke). Præstesekretæren eller sognepræsten

kan træffes på kirkekontoret hver onsdag og fredag mellem 8 og 13, men man kan og

henvende sig på andre tider - f.eks. mellem 17 og 18, som er sognepræst Svend Faarvangs

“træffes-bedst-tid”. Bemærk dog, at mandag er fridag. Drejer det sig om et besøg, en samtale

eller andet, kan man naturligvis også ringe på tlf. 64 76 12 54 - eller sende en mail til

svend@faarvang.com

Har du i øvrigt forslag og ideer, ris eller ros i forbindelse med Kirkebladet, hører vi meget

gerne fra dig!

11

Kalenderen

DECEMBER:

Mand. d. 3.: Sudan-kreds

Tirsd. d. 4.: Bedemøde

Onsd. d. 5.: Syng julen ind i Broholm

Kirke

Fred. d. 7.: Juleafslutning

Lørd. d. 8.: KFUM-spejdernes

julemarked

Onsd. d. 12.: Møde i missionshuset

Torsd. d. 13.: Syng julen ind i Tommerup

Kirke - Aflyst!

Sønd. d. 16.: Julemusikgudstj.

Mand. d. 24.: Juleaftensgudstj.

Lørd. d. 29: Familiejulefest

JANUAR:

Fredag d. 4.: Familiegruppe

Tirsd. d. 8.: Kaj Munk-aften

Onsd. d. 9.: Alliancebedemøde

Torsd. d. 10.: Alliancebedemøde

Fred. d. 11.: Alliancebedemøde

Mand. d. 14.: Sudan-kreds

Onsd. d. 16.: Kredsårsmøde IM

Onsd. d. 23.: IM-generalforsamling

Onsd. d. 23. og torsd. d. 24.:

Konfirmand- og forældreaftener

Fred. d. 25.-sønd. d. 27.: Fynsstævne

Tirsd. d. 29.: Eftermiddagsmøde

Onsd. d. 30.: Møde i missionshuset

FEBRUAR:

Tirsd. d. 5.: Bedemøde

Onsd. d. 6.: Møde i missionshuset

Fred. d. 8.: Familiegruppe

Mand. d. 11.: Sudan-kreds

Onsd. d. 13.: Møde i missionshuset

Tirsd. d. 26.: Eftermiddagsmøde

Onsd. d. 27.: Møde i missionshuset

MARTS:

Lørd. d. 1.: Konfirmandsyng-sammen

Sønd. d. 2.: Sogneindsamling

Tirsd. d. 4.: Bedemøde

Torsd. d. 6.: Sogneaften om kong

Christian 10.

Fred. d. 7.-lørd. d. 8.: Bibelstævne

Sønd. d. 9.: DSUK-årsmøde

Onsd. d. 12.: Bibeltime

Onsd. d. 19.: Filmaften

Onsd. d. 26.: Møde i missionshuset

APRIL:

Tirsd. d. 1.: Eftermiddagsmøde

KIRKEBLADET for Tommerup og

Broholm sogne udkommer 4 gange

om året. Kirkebladet redigeres af

Steffen Arndal, Dorte Andersen,

Jørgen Skov, Karen Larsen og

Svend Faarvang. Oplaget er 2.200

stk. Trykt hos Ide & Tryk ApS.

Næste nummer udkommer ca. 1.

marts 2008. Stof bedes indleveret

senest 1. februar.


12

TOMMERUP KIRKE

10.30

Dorthe Terp Dahl

16.00

Jule-musikgudstjeneste

9.15

De ni læsninger

14.00

Svend Faarvang

16.30

Svend Faarvang

11.00

Svend Faarvang

10.00

Svend Faarvang

10.30

Niels Lysebjerg

17.00

Svend Faarvang

10.30

Niels Lysebjerg

9.15

Svend Faarvang

10.30

Dorthe Terp Dahl

9.15

Svend Faarvang

10.30

Svend Faarvang

9.15

Svend Faarvang

10.30

Dorthe Terp Dahl

9.15

Dorthe Terp Dahl

10.30

Svend Faarvang

9.15

Svend Faarvang

10.30

Dorthe Terp Dahl

GUDSTJENESTETIDER

Velkommen i

kirke!

“Aldrig forstummer

tonen fra Himlen

i sjælens glade pilgrimssang.”

9. december

2. søndag i advent

16. december

3. søndag i advent

23. december

4. søndag i advent

24. december

Juleaften

25. december

Juledag

26. december

2. juledag

30. december

Julesøndag

1. januar

Nytårsdag

6. januar

Hellig tre konger

13. januar

Sidste søndag e. h. 3 k.

20. januar

Septuagesima

27. januar

Seksagesima

3. februar

Fastelavn

10. februar

1. søndag i fasten

17. februar

2. søndag i fasten

24. februar

3. søndag i fasten

2. marts

Midfaste

9. marts

Mariæ Bebudelsesdag

16. marts

Palmesøndag

BROHOLM KIRKE

9.15

Niels Lysebjerg

19.00

Jule-musikgudstjeneste

10.30

De ni læsninger

14.00

Chr. Dickmeiss

15.15

Svend Faarvang

10.00

Svend Faarvang

11.00

Svend Faarvang

9.15

Dorthe Terp Dahl

19.00

Svend Faarvang

9.15

Dorthe Terp Dahl

10.30

Svend Faarvang

9.15

Niels Lysebjerg

10.30

Svend Faarvang

9.15

Svend Faarvang

10.30

Svend Faarvang

9.15

Niels Lysebjerg

10.30

Niels Lysebjerg

9.15

Svend Faarvang

10.30

Svend Faarvang

9.15

Niels Lysebjerg

KIRKEBIL: Ring til Tommerup Taxi, 64 75 19 19, senest dagen før!

Klik ind på www.tommerupogbroholm.dk og læs mere!

HVEM | HVAD | HVOR ?

SOGNEPRÆSTEN,

Svend Faarvang, Kirkebjerg 2,

5690 Tommerup, tlf. 64 76 12

54, træff es bedst mellem 17 og 18

- undtagen mandag, som er fridag.

Kan også kontaktes pr. e-mail:

svend@faarvang.com

Præstesekretær Winnie Larsen

træff es i præstegården hver onsdag og

fredag mellem 8 og 13.

TOMMERUP SOGN:

Graver Jesper Andersen træff es

normalt i graverhuset på Tommerup

kirkegård, Nørremarksvej 2 - tlf. 21

60 83 09 - hverdage undt. mandage

kl. 9.30 og 14.30-15. Privat:

Sydmarksvej 3, Verninge, tlf. 64 75

10 09.

Organist Ib Berg, Torpevænget 7,

Årslev, tlf. 65 99 16 87.

Kirkesanger: Helga Skovsgaard,

Nyvej 60, tlf. 64 74 22 42 - plus

hjælpere!

Kirkeværge: Elsebeth Nielsen, Appevej

5, tlf. 64 76 15 70 - bedst mellem

17 og 18.30.

Menighedsrådsformand Dorte M.

Andersen, Kamgårdsvej 35, tlf. 64 76

30 41.

BROHOLM SOGN:

Graver Poul Jochumsen træff es normalt

i Broholm menighedshus - tlf.

64 76 34 62 - hverdage undt. mandage

kl. 9.30-10 og 12-12.30. Privat:

Hesbjerg Skovvej 50, Blommenslyst,

tlf. 64 76 25 77.

Organist Ib Berg, Torpevænget 7,

Årslev, tlf. 65 99 16 87.

Kirkesanger Marianne Schønemann,

Kirkebakken 10, Bellinge, tlf. 65 96

36 79.

Kirkeværge Karin Frantzen,

Teglbakken 16, tlf. 64 76 21 22.

Menighedsrådsformand Karen

Nielsen, Skelskovvej 43, tlf. 64 76

19 42.

Broholm menighedshus: Kirkevej 28

INDSAMLINGER ...

I de kommende måneder samles der

ved gudstjenesterne i Tommerup og

Broholm kirke ind til:

2. og 16. december: Menighedsarbejde

i sognet

Juledagene: Børnesagen og Folkekirkens

Nødhjælp

Nytåret: Bibelselskabet

13. januar: Missionen bl. hjemløse

27. januar: Kirkens Korshær

Fastetiden: Folkekirkens Nødhjælp

(2. marts: Sogneindsamling til AIDSramte

børn)

KIRKEBLADET | Vinter 2007-2008

More magazines by this user
Similar magazines