Landmandsportræt - Djursland Landboforening

landboforening.dk

Landmandsportræt - Djursland Landboforening

www.landboforening.dk · Nr. 43 · December 2009

Landmandsportræt: Styr på tilværelsen på Lykkegården – side 4

• Reetablering af Afdelingen for Driftsøkonomi – side 9

• 6 nye miljøordninger fra 2010 – side 12

• Økologi i teori og praksis – side 23

• Aktivitetskalender og vigtige datoer – side 19


Landbocentret Følle

Føllevej 5, 8410 Rønde

Tlf.: 8791 2000 - Fax: 8791 2001

www.landboforening.dk

djursland@landboforening.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

Foreningen: Formandsord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Landmandsportræt: Styr på tilværelsen på Lykkegården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Økonomi: Reetablering af Afdelingen for Driftsøkonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Regnskabsafdelingen: Betaling af restskat for 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Planter & Natur: Seks nye miljøordninger fra 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Er der miljøgodkendelsespligt for velfærdsmæssige

ændringer i svinestalde? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Juridisk afdeling: Liberalisering af landbrugsloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Foreningen orienterer: Aktivitetskalender og vigtige datoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Medarbejderportræt: Økologi i teori og praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Agro-IT: Windows 7 – Nyt styresystem fra Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Byggeri & Teknik I/S 10 års gyllebeholderkontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Få styr på arbejdsmiljøet – inden Arbejdstilsynet kommer! . . . . . . . . . 26

LandboMidtØst – Svin: Foder fra Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Forbrugerkonsulenten: Spis klimavenligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Landscentret: Japanere på besøg i Følle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Foreningen orienterer: Landboforeningens medarbejdere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Andre nyttige kontakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Udvalgene i Djursland Landboforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Forsidefoto: Kim Ellermann – Drægtige køer i dybstrøelse på Lykkegården

Redaktionen: Gårdejer Hans Gæmelke – formand

Chefkonsulent Jørgen Flensborg – (ansvarsh.)

Chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Sekretær Irene Kjær Madsen

Redaktionen sluttet den 18. november 2009

Annonceekspedition: Djursland Landboforening

Føllevej 5, 8410 Rønde – tlf. 8791 2014

Sekretær Anni Poulsen

Sort/hvid: - Reproklar materiale

1/6 side kr. 700 – 1/3 side kr. 1.100,00 – 1/2 side kr. 1.550,00

2/3 side kr. 1.800,00 – 1/1 side kr. 2.400,00.

Bagsiden: 1/1 side kr. 4.000,00

4-farve tryk: - Reproklar materiale

1/6 side kr. 900 – 1/3 side kr. 1.400,00 – 1/2 side kr. 2.000,00

2/3 side kr. 2.300,00 – 1/1 side kr. 3.100,00.

Bagsiden: 1/1 side kr. 4.800,00.

Alle priser er ekskl. moms.

Udkommer medio februar, april, oktober og december.

Bladet tilgår alle medlemmer af Djursland Landboforening samt

interesseorganisationer o.a. Oplag: 1.700 eksemplarer.

ISSN 1603-2632

Åbningstid:

Mandag - torsdag kl. 8,00-16,00

Fredag kl. 8,00-13,00


Formandsord

Så har vi kommunevalget overstået.

Et valg, hvor vælgerne har talt,

og politikerne har derefter søgt

deres indflydelse i forhold til dette.

Djursland Landboforening har de

sidste fire år samarbejdet med de

to kommuner på Djursland på godt

og ondt. Vi har i Landboforeningen

forsøgt at få en god og åben diskussion

med de politiske repræsentanter

om de forhold, der vedrører

landbruget på Djursland. Det er mit

håb, at vi også fremover vil få en

god og konstruktiv indflydelse i forhold

til det at drive landbrug på

Djursland. Via vores medlemskab af

Landbrug & Fødevarer er vi en del

af et kommunenetværk, hvor vi gennem

samarbejde med naboforeninger

også er med til at varetage

erhvervspolitiske interesser for de

af vores medlemmer, der bor i henholdsvis

Randers, Århus og Favrskov

kommuner.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til

at ønske de valgte tillykke og med

håbet om et godt samarbejde også

ønske held og lykke for de næste

fire år.

CO2 og Ægte Grøn Vækst

Der foregår i denne tid mange forhandlinger,

der vil få indflydelse på

vores erhverv fremover. Jeg frygter,

at vi som landmænd ikke vil

blive godskrevet de positive input,

som vores erhverv kan gi´ i CO2

debatten. Jeg har i lang tid forestillet

mig, at det var os landmænd, der

skulle redde det danske CO2-budget,

men kan nu erfare, at køb af et

halvt vandfald i Kina er løsningen på

den danske indsats.

Formanden for Landbrug & Fødevarer

Michael Brockenhuus-Schack

nyder kaffen med bestyrelsen i

Djursland Landboforening til Landsdelegeretmøde

den 4. november i

Herning.

Foto: Bøje Østerlund

Når man ser på det danske budget

for CO2-udledning, ville en lukning af

svine- og kvægproduktionen fjerne

en stor del af den danske belastning.

Det er nok her, jeg bliver lidt

nervøs – for får bekymringsindustrien

nu et håndtag mere at dreje på

for at få lukket dansk landbrug?

Jeg vil derfor gerne slå et slag for

den modsatte retning. Jeg tror på,

at vi i det danske landbrug sidder

på en guldgrube, som det øvrige

samfund ikke lige nu kan se. Vi har

fået udarbejdet nogle beregninger,

som viser, hvordan vi kan reducere

CO2-udledningen til gavn for det øvrige

samfund og selvfølgelig til gavn

for den enkelte landmand. Vi har

sammenlignet to hvedemarker, en

med normalt udbytte og en med

lavt udbytte. Her, hvor klimatopmødet

står for døren, og landbruget

gerne skulle blive en positiv medspiller

for forhandlerne i København,

er det vigtigt, at man forstår

at udnytte det potentiale, vi har i

den danske muld.

Beregningerne viser, at der er meget

stor forskel på bindingen af CO2/ha,

om man avler 89 eller 52 hkg. Vi har

her fokuseret på bindingen af CO2,

og det er derfor uden betydning,

hvad kornet bruges til efterfølgende.

Forudsætningen for regnestyk-

FORMANDSORD

ket er naturligvis, at halmen fyres af

i et varmeværk eller i et kraftværk

for derved at fortrænge en stor

mængde kul eller andet fossilt

brændstof.

Det fremgår også tydeligt, hvad der

vil ske med klimapåvirkningen, når

man lægger hindringer i vejen for

udbyttet i en hvedemark. Det kan

være dårlig oprensning af vandløb,

for store restriktioner på pesticider

og kvælstof, samt hvis der tages

jord ud af dyrkning til andre formål.

Vi har kun medtaget en hvedeafgrøde,

men jeg er sikker på, at det

samme er gældende for andre

afgrøder. Beregningerne er også en

positiv indgangsvinkel til Ægte Grøn

Vækst og ikke på linie med al den

MISVÆKST, vi har set fra Christiansborg.

Klimamæssig sammenligning mellem

hvede med hhv. højt og lavt udbytte

kg

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Brutto-binding af CO2 15.400

11.717

9.400

6.479

3.683 2.921

Hvede 1. år 89 hkg Hvede uden handelsgødn.

og pesticider 52 hkg

Netto-binding, kg CO2-ækv. pr. ha

Klimapåvirkn., kg CO2-ækv. pr. ha

3

Formand

Hans Gæmelke


Styr på tilværelsen på Lykkegå

Af journalist Kim Ellermann

På Lykkegården I/S ved Ørsted

er ikke meget overladt til tilfældighederne.

Der er planer for nutiden

og fremtiden i det I/S, som

Henning og Karen Revsbech er

med i sammen med datteren,

Hanne Line, og svigersønnen,

Søren.

Ko nummer 1051 går hen til den

midterste af de tre malkerobotter

i den ny stald. Det ser ud som om,

den aldrig har været vant til andet.

De fleste af de 165 SDM-køer,

der er i stalden lige nu, lærer det

det da også hurtigt, andre behøver

hjælp i nogen tid.

”Det er gået forbavsende godt at

vænne sig til robotterne”, siger

Karen Revsbech og tilføjer, at der

bliver mere ro i stalden, når køerne

selv bestemmer farten. At

mælkekvaliteten heller ikke fejler

noget, vidner et celletal på un -

der 200.000 om.

Foruden kvægbesætningen på

Lykkegården råder bedriften over

ejendommen Godthåb og fire planteavlsejendomme,

hvor stuehu-

4

sene er udlejede. På Godthåb er

der en besætning på 430 årssøer

med produktion af 13.000 30kg-grise,

hvoraf 2000 opfedes i en

stald på Lykkegården.

I januar 2009 indgik Henning og

Karen i et I/S med deres datter og

svigersøn. Men længe inden hav -

de Hanne Line og Søren arbejdet

på en detaljeret virksomhedsplan

for bedriften på deres uddannelse

til agrarøkonomer. Selv personlighedsprofiler

for de fire deltagere

i I/S’et blev analyseret –

hvor kan vi supplere hinanden,

og hvor skal vi være opmærksomme

på forskellene.

”Jeg vil da godt indrømme, at det

var et stort spring for Henning og

mig”, siger Karen, ”men alternativet

var, at de unge fandt noget

andet, og at vi skulle trappe ned

fra de 60 køer i den gamle stald

og kun have ren planteavl. Og det

tiltalte os ikke”.

I det ny samarbejde har hver sine

opgaver. Men alle kan træde ind

og hjælpe, hvor der er behov. Henning

er driftsleder for marken. Ka -

ren tager sig af regnskab, op -

rydning, vedligehold og hjælper

med køerne. Hanne Line og Søren

er driftsledere for køerne, og

Søren har hovedansvaret for driftsledelsen

af Godthåb.

Ud over de fire ejere er der ansat

en kvægfodermester, Kurt, og en

driftsleder for besætningen på

Godthåb, rumæneren Florin. Han

har to medarbejdere fra Ukraine til

at hjælpe sig. I marken er der løs

medhjælp i høst og ved såningen

om efteråret. I/S’et driver 403

hektar overvejende god lerjord,

og hovedafgrøderne er vinterhvede,

vinterbyg, majs og kløvergræs.

Børn hjalp til

Karen og Hennings tid på Lykkegården

begynder i 1984, hvor

Karen køber gården med det optimistiske

navn i fri handel. Det bliver

en travl tid med opbygning af

besætningen, og i de følgende år

får parret fem børn. Foruden

Hanne Line er det Anders, i dag

24 år og elektriker, Anne Birthe og

Charlotte, 22 og 20 år – begge

studerer medicin, og Kristian, som

er 15 år og elev på en efterskole.

Børnene hjalp til på gården, fra de

De fire ejere af Lykkegården I/S. Fra

venstre Søren, Hanne Line, Henning

og Karen. Til højre fodermesteren,

Kurt. Også hundene Bonnie og

Freja er en del af livet på gården.

Foto: Kim Ellermann


den

Besætningen fodres udefra med

en fuldfodervogn, der kører langs

begge sider af stalden.

Foto: Kim Ellermann

Her ligger

Lykkegården

var små. Det ville komme dem til

gode senere, mente deres far.

Samtidig gav det et godt sammenhold

i familien, og børnene

har ikke været passet ude. Det var

Hanne Line, som var mest interesseret

i landbruget. Som 12-årig

malkede hun for første gang køerne

alene, og som 14-årig havde

hun en kvie med på dyrskuet, og

den blev kåret til skuets bedste.

Også i dag tilbringer de nu voksne

børn af og til en weekend på

gården og giver en hånd med.

Store planer

Produktion af både kvæg og svin

på en bedrift er sjældent i dag.

Svinene er da heller ikke med i

den langsigtede strategi. Produktionen

skyldes, at Godthåb blev

købt så dyrt, at der ikke var råd til

at lade staldene stå tomme.

”Men vi er kvægfolk, og på sigt vil

vi koncentrere os om køerne, så

når stalden på Godthåb bliver slidt

ned, holder vi op med at have

grise”, siger Hanne Line.

Når den ny kostald er fyldt op om

et år, vil der være 300 køer. Men

Hanne Line og Søren stopper ikke

her. Målet er en stald mere ved

LANDMANDSPORTRÆT

siden af den eksisterende, så der

bliver plads til 600 køer. Men det

bliver ikke uden problemer, for

jorden i området er udpeget til

nitratfølsomt område, og det

begrænser mulighederne for at

udvide. Det ærgrer Hanne Line

og Søren, for de mener, at udpegningen

er sket, uden at der er

fagligt belæg for det. Allerede i

dag må de takle udfordringer med

sædskifte og efterafgrøder og

strikse krav til antal dyreenheder

per hektar.

Familien bruger Djursland Landboforening

til rådgivning i planteavl

Køerne ligger i sengebåse dækket

med sand.

Foto: Kim Ellermann

5


og regnskab, og de fire ejere af

I/S’et er generelt godt tilfredse. I

forbindelse med udvidelsen skulle

der laves miljøgodkendelser og

handles ejendomme. Også her

var landboforeningen med, men i

en periode, hvor flere medarbejdere

skiftede job. Det betød, at familien

havde flere forskellige konsulenter

koblet på både miljøgodkendelser

og ejendomshandler,

og det var ”træls”, som Hanne

Line udtrykker det.

Det store – og tidkrævende - arbejde

med at konstruere I/S’et har

landboforeningens konsulenter

også medvirket ved.

6

Mols Maskinstation

I/S’et bruger ikke rådgivning til

kvæg og svin. Med Hanne Line og

Sørens baggrund som agrarøkonomer

klarer de selv det område. De

har også selv tegnet skitsen til

den ny stald. Hanne Line laver fo -

derplaner og forbereder markplanen,

og hun inseminerer selv køerne.

Tid til at være udadvendte

Selv om der er rigeligt at se til på

bedriften, bliver der tid til udadvendte

aktiviteter. I hvert fald for

Karen og Henning. De unge kører

på med landbruget. Næsten i

døgndrift.

- Entreprenør

- Maskinstation

- Spec. opgaver

Fra pc´en holder Hanne Line øje

med mælkeproduktionen. Den aktuelle

dagsydelse svarer til en ydelse

per årsko på 11.000 kg mælk. Han -

ne Line har kreative evner og har

selv malet billedet på endevæggen

Foto: Kim Ellernann

”Vi arbejder, fra vi står op om

morgenen, til vi går i seng om af -

tenen”, siger Hanne Line, som har

sat interessen for akvarel og oliemaleri

på standby. Søren er tidligere

cykelrytter på ungdomslandsholdet,

men hans spraglede racer

kommer ikke ud at sluge kilometer

på landevejene foreløbig.

Henning er med i bestyrelserne for

Djursland Landboforening, Dansk

Landbrugsformidling A/S og Djursland

Landboforenings Fond. Han

mener, at landboforeningen skal

passe på omkostningerne, så ti -

melønnen kan holdes i ro. Og han

Havvej 30 · Vrinners · DK 8420 Knebel · Mobil 40 10 54 48

Salg af halm - hø og wraphø/lucerne

www.molsmaskinstation.dk


presser på for at få fat i nogle

unge medarbejdere, fordi mange

af de ældre konsulenter forventes

at gå på pension samtidig.

Karen sidder i kredsrådet for Arla

og er med i en erfagruppe for

igangsætterkvinder. Hun når også

at være aktiv i Åbent Landbrug.

”Det er vigtigt, at vi siger ja til at

åbne vore landbrug. Der er ikke så

mange, der kommer fra landet

mere, og hvis byboerne får kendskab

til landbruget, kan det bidrage

til et bedre image”, siger hun.

Så den travle familie siger aldrig

nej til et besøg. Det nyder japanere,

irlændere, schweizere og elever

fra landbrugsskoler, folkeskoler

og børnehaver godt af.

Henning og Karen nærer en særlig

kærlighed til to japanere. En

rød og en blå. Karen kører en

Suzuki 1000 motorcykel, mens

Hen ning må ”nøjes” med en

Honda 750. I 2008 var de en tur

i Polen sammen, men ellers cruiser

de med en flok venner på hyg-

Når der skal malkes, kan gårdens

ansatte med god samvittighed holde

hænderne i lommerne. De tre malkerobotter

klarer arbejdet

Foto: Kim Ellermann

geture til Mariager Fjord og andre

steder i lokalområdet - og har kaffen

med.

I/S-kontrakten for Lykkegården

løber i 10 år. Men allerede om fire

år flytter den unge generation ind

i stuehuset, og den ældre flytter

ud. Sådan som det er aftalt. Men

det betyder ikke, at Henning og

Karen forlader deres livsværk.

”Vi har ingen planer om at holde,

men vi fortsætter ikke med 70

timer om ugen. Nu har vi jo også

fem børn. Det kunne være, der

kom et par børnebørn. Og vi vil

også gerne ud at se verden. Vores

drøm er, at vi fortsat kan komme

og hjælpe til, og at det vil gå godt

for Søren og Hanne Line og for

vores andre børn”, siger Karen.

Hun tøver lidt og tilføjer så: ”Jeg

synes egentlig, vi har haft et me -

ga godt liv. Vi har alt i alt været heldige

og har kun haft små ting at

ærgre os over. Så man kan faktisk

godt tale om lykke på Lykkegården”.

Fakta:

LANDMANDSPORTRÆT

• Lykkegården I/S,

Voer Færgevej 68, Ørsted

• Henning Revsbech, 51 år

• Karen Revsbech, 50 år

• Hanne Line (datter), 25 år

• Søren (svigersøn), 25 år

• 403 hektar jord, JB 4-7,

heraf 330 hektar ejet

• pasningsaftale på

50 hektar

• 165 malkekøer

- under udvidelse til 300

• tyrekalve sælges som små

• 430 årssøer

• 13000 30-kg-grise

• 2000 fedesvin

• en kvægfodermester

• en svinefodermester og

to medhjælpere

• løs medhjælp i marken

om efteråret

7


8

...en bank med

forstand på landbrug

Lise Kristensen

Grenaa, 8630 3112

Jørgen Antonsen

Grenaa, 8630 3100

Torben Sørensen

Grenaa, 8630 3120

Egon Mikkelsen

Auning, 8630 3239

Anders T. Rasmussen

Auning, 8630 3243

Jens Daugaard

Auning, 8630 3242

Få råd til mere

Aftal et møde med en af vores

kompetente rådgivere og lad os

sammen gennemgå din økonomi.

Ved at hente fi nansieringen hos os,

opnår du et solidt fundament for den

daglige drift.

En bank med lokale værdier

Djurslands Bank er en lokalt

forankret bank med stort

kendskab til den lokale egn

og det lokale erhvervsliv.

Vi sammensætter de bedste

individuelle løsninger tilpasset

netop din virksomhed.

LANDBRUGSFINANSIERING


Reetablering af

Afdelingen for Driftsøkonomi

Økonomiudvalget reetablerer Af -

delingen for Driftsøkonomi, og

mangeårig regnskabskonsulent

Jette Jensen får ansvaret for den

nye afdeling og er derfor udnævnt

som afdelingsleder for driftsøkonomi.

Med baggrund i den aktuelle landbrugsøkonomiske

situation og i

forventning om, at det økonomiske

pres på landbruget kan fortsætte

i lang tid fremover, er behovet

for at styrke den driftsøkonomiske

rådgivning øget betydeligt.

I det seneste år, har efterspørgsel

på budgetter og fremtidsplaner

for landbrugenes økonomiske

muligheder været støt stigende,

og denne stigende efterspørgsel

har økonomiudvalget taget til efterretning

og har derfor besluttet at

genetablere en egentlig driftsøkonomiafdeling

i regi af Djursland

Landboforening.

Landboforeningens mangeårige

og betroet medarbejder Jette Jensen

har sagt ja tak til at tage

ansvaret for denne afdeling og er

derfor af økonomiudvalget ud -

nævnt som afdelingsleder for

driftsøkonomi.

I første omgang vil afdelingen

bestå af Jette Jensen og Erik Engvang

som rådgivere indenfor området,

men på sigt håber økonomiudvalget,

at afdelingen kan

øges, således der er ressource til

at flytte økonomi til gavn for landmænd.

De arbejdsopgaver, der ligger i

driftsøkonomi, er allerede beskre-

Bestyrelsen og ledelsen i

Djursland Landboforening vil gerne

benytte lejligheden til at ønske alle

en rigtig glædelig jul

samt et godt nytår!

ØKONOMI

vet og arbejdsklar med baggrund

i den tidligere driftsøkonomiafdeling,

den akutte økonomiske situation

i landbruget, vil i første

omgang trække væsentlige ressourcer

ud for at hjælpe betrængte

økonomier, men på sigt håber

økonomiudvalget, at der også bliver

plads til at udvikle på området.

Det er vigtigt for landbrugsøkonomien,

at der er et stærkt samspil

mellem de enkelte fagområder,

og her vil en driftsøkonomiafdeling

have en central rolle.

Økonomiudvalget håber, at landbruget

Djursland tager godt i

mod den nye driftsøkonomiafdeling.

Landbocentret i Følle holder lukket fra

onsdag den 23. december kl. 12.00

og åbner igen mandag den 4. januar kl. 8.00

9

Chefkonsulent

Hans-Henrik

Dalsgaard


10

101

100

99

98

97

96

Over 10 tons maltbyg pr. hektar – vælg Quench

Fht. udbytte

102

Foderbyg Maltbyg

Publican

Fairytale

Varberg

Calcule

Keops

Kilde: Sortinfo, Landsforsøgene 2009.

Henley

Rosalina

Quench

Realkredit

DLR Kredit yder realkreditfinansiering

til alle landbrugsformål

Kontakt dit pengeinstitut eller DLR Kredit direkte

Område 85

Ole Moesgaard

Andersen

»Bendstrupgaard«

Mejlbyvej 606

8530 Hjortshøj

Tlf. 70 24 34 85

Fax: 70 24 35 85

E-mail: oma@dlr.dk

Område 89

Anton Krogh

Kærby Møllevej 29

Kærby

8983 Gjerlev

Tlf. 70 24 34 89

Fax: 70 24 35 89

E-mail: ak@dlr.dk

Ved vurdering af

ejendomme med

stor svineproduktion

medvirker desuden

Karl Damsgaard

»Vibsig«, Vibsigvej 25

9700 Brønderslev

Tlf. 70 24 34 26

Fax: 70 24 35 26

E-mail: kd@dlr.dk

Område 86

Frede Lundgaard

Madsen

Søndergade 66

8883 Gjern

Tlf. 70 24 34 86

Fax: 70 24 35 86

E-mail: flm@dlr.dk

Ved vurdering af

ejendomme med

stor svineproduktion

medvirker desuden

Frode Jensen

Tyrstingvej 3, Ring

8740 Brædstrup

Tlf. 70 24 34 25

Fax: 70 24 35 25

E-mail: foj@dlr.dk

Ved vurdering af

ejendomme med

stor kvægproduktion

medvirker desuden

Herluf Jørgensen

Boldingvej 17 A

6752 Glejbjerg

Tlf. 70 24 34 28

Fax: 70 24 35 28

E-mail: hj@dlr.dk

Quench

* Mlo - meldugresistens

* Dobbelt nematoderesistens

* Danmarksmester i FE pr. hektar

* Højestydende maltbygsort

DLG Randers - Djursland

33 68 60 30

www.dlg.dk

er realkredit

Nyropsgade 21 · 1780 København V

Tlf. 70 10 00 90 · Fax 33 93 95 00

www.dlr.dk · dlr@dlr.dk


REGNSKABSAFDELINGEN

Betaling af restskat for 2009

Folketinget har i foråret 2009 vedtaget

en skattereform, som på

nogle punkter allerede nu træder

i kraft. Dette gælder blandt andet

for betaling af restskat for indkomståret

2009. Det har tidligere

været sådan, at man kunne

betale op til kr. 40.000 i restskat

uden rente til Skat indtil 1. juli

året efter indkomståret. Hvis man

havde større restskat end kr.

40.000 kunne denne indbetales

inden 15. marts med kun 2 procent

i rente. Denne regel er nu

afskaffet og alt restskat, der skal

betales efter indkomstårets udløb,

vil nu blive pålagt rente. Den tidligere

renteberegning med henholdsvis

2 procent og 7 procent er

også ændret. Der beregnes nu

en dag til dag rente med udgangspunkt

i markedsrenten + 2 pro-

cent. Rente bliver beregnet for

perioden 1. januar og indtil betaling

sker.

Det bliver derfor ekstra vigtigt at

være opmærksom på at få opgjort

en eventuel restskat så tidligt

som muligt og helst inden udgangen

af indkomståret, således den

kan betales uden rentetillæg. Selvom

rente på restskatten ikke afviger

meget fra bankrenten, er det

vigtigt at huske, at renten til Skat

ikke er fradragsberettiget.

Hvis man tror, man skal betale

restskat for indkomståret 2009,

fordi man f.eks. har solgt fast

ejendom, solgt værdipapirer eller

fået to gange hektarstøtte i

samme år, så vil vi gerne opfordre

til at kontakte regnskabsafdelin-

gen, således vi kan få beregnet

skatten inden nytår og dermed

betalt uden rentetillæg.

Forskudsregistrering 2010

Der er nu kommet forskudsregistrering

for 2010, som kan trækkes

på Skat’s hjemmeside. Den

vil som udgangspunkt ikke blive tilsendt

i papirform. I denne tid med

stor fokus på likviditeten, vil det

være oplagt at få kigget sin forskudsopgørelse

efter, så man ikke

betaler for meget forskudsskat i

løbet af 2010. Hvis man ikke selv

kan eller vil gøre det, kan man

kontakte regnskabsafdelingen,

som vil være behjælpelig med at

tilrette forskudsregistreringen over

internettet.

TRANSPORT AF KORN TILBYDES

Al kørsel af korn med suge/blæse biler tilbydes.

Levering af materialer og kørsel med containerbiler.

VOGNMAND PETER JENSEN

RING OG HØR

NÆRMERE

Vandværksvej 28

Assentoft

8960 Randers SØ

Telefon 86 49 40 88

11

Afdelingsleder

Henrik Larsen


Natur og

vildtplejekonsulent

Lars Skou Gleerup

6 nye miljøordninger fra 2010

Til foråret kan man formentlig i

sin EU-ansøgning (Fællesskemaet)

ansøge om 6 nye miljøordninger.

Udsprunget af Grøn Vækst

aftalen, forventer FødevareErhverv

at udbyde følgende tilskudsordninger:

Ekstensivt Landbrug,

Flerårige energiafgrøder,

Pleje af permanente græsarealer,

Naturplaner, Flora- og faunastriber

og Udyrkede arealer. Ordningerne

bliver etårige. I 2010 er

der 120 mio. til de seks ordninger.

Ekstensivt landbrug

Ordningen skal fremme økologisk

og ekstensivt landbrug. Støttebetingelserne

forventes at blive de

samme som i den eksisterende

ordning; MiljøBetinget tilskud

(MB). Ingen pesticider og max.

75 procent af markens kvælstofkvote.

Alternativt maks. 140 kg

total kvæl stof pr. ha harmoniareal.

Den 5-årige MB-ordning under

Landsdistriksprogrammet forventes

at fortsætte for arealer, som

ikke er Enkeltbetalings støtteberettigede,

f.eks. juletræer.

Støtte til flerårige

energiafgrøder

Der ydes engangsstøtte til etable-

Pleje af permanente græsarealer,

sikring mod tilgroning

Foto: Djursland Landboforening (LSG)

12

ring af flerårige energiafgrøder.

Det forventes at blive arter fra

pile slægten, poppelslægten, hassel,

ask, rødel og eventuelt også

elefantgræs. Der bliver et minimumsareal

for en sammenhængende

beplantning. Ordningen kan

kun søges på særligt udpegede

arealer. Kort over disse kommer

på miljøportalen samt i det elektroniske

ansøgningssystem EHA.

Plantning skal ske inden 15. juni

i ansøgningsåret, og bevoksningen

skal høstes første gang senest

31. marts i år 4. Fra 2011 forventes

det, at man får forhåndstilsagn

i efteråret forud for plantning.

I ansøgningsrunden for 2010 sker

eventuel tilplantning ud fra en forventning

om støtte.

Støtte til pleje af permanente

græsarealer

Ordningen er rettet mod § 3-be -

skyttede græsarealer udenfor

Natura 2000 områder. Det er kun

Enkeltbetalings støtteberettigede

arealer, der kan få tilskud. § 3 om -

råder vil blive prioriteret højest.

Der kan vælges mellem pligt til

afgræsning eller valgfrit afgræsning/slæt.

Der må ikke gødes,

sprøjtes eller tilskudsfodres. Af -

græsning skal ske med et passen-

de græsningstryk af heste eller

drøvtyggere. Permanente græsare -

aler, der ikke kan få støtte fra

den ne ordning, kan opnå støtte

via den eksisterende 5-årige Miljøgræsordning

under landdistrikts -

programmet (MVJ).

Naturplaner

Der gives støtte til udarbejdelse af

en naturplan over naturindhold,

områdeudpegninger, kulturminder

osv. på bedriften. Der skal angives

forslag til bevarelse, beskyttelse

og forbedring af flora og fauna.

Naturplanen skal være lavet se -

nest 1. februar året efter ansøgning,

og vil blive offentliggjort på

FødevareErhvervs hjemmeside.

Der skal sammen med ansøgningen

indsendes bilag med tilbud på

omkostninger fra rådgiver.

Flora- og faunastriber

Ordningens formål er at fremme

biodiversiteten i agerlandet. Der

skal anlægges 2-6 meter brede

græs-, vildt- og barjordsstriber,

striber med reduceret udsæd eller

spildfrø samt insektvolde. Flora- og

faunastriben skal bestå af forskellige

elementer, og der skal

som minimum anlægges 1.000

m 2 flora- og faunastribe pr. ansø


Græsstribe mellem levende hegn

og mark

Foto: Djursland Landboforening (LSG)

ger. Disse tiltag er i dag helt lovlige

på støttearealer og kan være

en stor hjælp til bl.a. agerhøns,

harer og markens øvrige fugle.

Udyrkede arealer

Tilskud til at fastholde eller øge

det udyrkede (brak) areal. Arealet

skal være Enkeltbetalings støtteberettiget.

Plantedækket skal fastholdes

som græsareal og afpudses

hvert år, og der kan altså

ikke laves vildtstriber m.v. Der må

ikke ske nogen form for landbrugsproduktion

(opbevaring er dog tilladt).

Hver mark skal mindst være

0,3 ha, og der skal minimum

søges på 2 ha pr. ansøger. Ordningen

her burde nok være kommet

for et år siden, inden meget brak

blev opdyrket.

Alle ordningerne er som nævnt

etårige og kan kun søges til area-

ler, som er berettigede til Enkeltbetaling

(EB). Prioritering mellem

ordningerne er ikke fastlagt end -

nu, ligesom der kan ske æn -

dringer indtil bekendtgørelserne

bliver vedtaget. Når vi kender flere

detaljer om ordningerne, vil vi

NATUR OG MILJØ

naturligvis informere yderligere

om disse. Vi forventer, at ansøgning

til de fleste ordninger skal

ske på Fællesskemaet med an -

søgningsfrist i april 2010. Kontakt

natur- og miljøkonsulenterne

for mere info.

Forventede tilskudstakster kr./ha

Ekstensiv drift 820

Flerårige energiafgrøder 3.125

Pleje af græsarealer 800-1.400

Udyrkede arealer 500

Flora- og faunastribe Ikke defineret

Naturplaner 2-25 ha max. 5.000

50 % af udgift over 25 ha max. 10.000

13


Natur- og

miljøkonsulent

Erik Bruun

Er der miljøgodkendelsespligt

ændringer i svinestalde?

I den kommende årrække vil en

række velfærdsmæssige ændringer

træde i kraft for svinestalde.

Disse ændringer kan potentielt

betyde krav om miljøgodkendelse,

hvis staldsystemet æn dres. Der

arbejdes dog på at få ændringer foranlediget

af velfærdsmæssige be -

stemmelser ind under en bagatelbestemmelse.

Fuldspaltegulv i smågrise- og

slagtesvinestalde

Fra 1. juli 2015 skal alle stier til

smågrise, avls- og slagtesvin være

med et fast leje. Således skal minimum

en trediedel af det lovpligtige

minimumsareal være med fast eller

drænet gulv og for stier kun til små -

grise er kravet endda øget til halvdelen

af minimumsarealet. Fuldspaltegulv

bliver således forbudt i små -

grise- og slagtesvinestalde. Mange

svineproducenter står hermed overfor

et krav om at udskifte spaltegulvet

i de eksisterende stalde.

Der er derfor en potentiel risiko for,

at disse svineproducenter kan blive

14

mødt med krav om miljøgodkendelse,

da de lovmæssige forudsætninger

for en bagatelgrænse er tvetydige.

Årsagen er, at udskiftning af

spaltegulv til drænet eller fast gulv

rent juridisk er en ændring af staldsystem.

En sådan ændring er pr.

definition godkendelsespligtig, selvom

den reelt vil minimere lugt og

ammoniak fra stalden.

Omvendt må der gerne foretages

ændringer, der minimerer emissionerne

fra stalden, så længe at staldgulvet

ikke brydes op. Dette kunne

f.eks. være etablering af fast lejeareal

i form af udlagte plader/måtter,

inklusiv en opdeling/afgrænsning

af gyllekummen med gyllegardiner

for på den måde at begrænse

arealet med spaltegulv og gylleoverflade.

Videncenter for Svineproduktion mener,

at ud skiftning af spaltegulvs -

elementer med drænet- eller fastgulvselementer

burde høre under

en bagatelgrænse. Derfor arbejdes

der intenst på at få indført en baga-

telgrænse for udskiftning af fuldspaltegulvelementer.

Spalteåbninger på

fuldspaltegulv

Allerede fra 2013 er der krav til, at

spalteåbningerne og bjælkebredden

på fuldspaltegulv skal overholde

bestemte dimensioner.

Alene en udskiftning af spalterne er

dog ikke godkendelsespligtig, så

længe staldsystemet er det samme.

Derfor er ændringer i forhold til

spaltedimensionerne påført på Miljøstyrelsens

bagatelliste for ændringer,

som ikke kræver miljøgodkendelse.

Løsgående søer

Fra den 1. januar 2013 vil det være

et krav, at søer og gylte skal være

løsgående senest fire uger efter

løbning og indtil syv dage før forventet

faring. Ligeledes vil arealkravet

med hensyn til frit tilgængeligt stiareal

skulle øges. En ændring af

stalden til løsgående søer kræver

således en udvidelse af staldens

M. Nielsen & Sønner

Salg af maskiner

Ring og få et uforpligtende tilbud!

Tlf. 86 39 12 77

Mobil 21 94 17 10

Bredgade · 8560 Kolind

www.nielsenogsoenner.dk


for velfærdsmæssige

Således må spalteåbningen ikke overstige:

1. 11 mm for pattegrise

2. 14 mm for fravænnede grise

3. 18 mm for avls- og slagtesvin

4. 20 mm for gylte og søer

Bjælkebredden skal min. være:

1. 50 mm for pattegrise og fravænnede grise

2. 80 mm for avls- og slagtesvin, gylte og søer

areal på ca. 25 procent for at have

plads til samme antal søer. En

sådan ændring vil være godkendelsespligtig.

Alternativt skal antallet af søer reduceres,

hvilket er en ændring, der

potentielt er godkendelsespligtig,

hvis staldsystemet ændres. Her ar -

bejder Videncenter for Svineproduktion

også på at få indført en bagatelgrænse,

men det vil betyde en

reduktion i antallet af årssøer.

Miljøgodkendelse

Videncenter for Svineproduktion vurderer,

at over halvdelen af smågri-

se- og slagtesvinestalde ikke overholder

kravet om fast eller drænet

gulv, og en trediedel af alle drægtighedstalde

stadig ikke opfylder kravet

om løsgående søer.

I forhold til fuldspaltegulv er der

stadig et stykke tid til 2015, og

sandsynligvis vil der kunne laves

løsninger, der ikke er godkendelsespligtige.

For de husdyrproducenter,

der under alle omstændigheder

vil i gang med en udvidelse, vil

de fleste kommuner forlange, at

ansøgeren overvejer, hvad der skal

ske i stalde med fuldspaltegulv.

Årsagen er, at miljøgodkendelseslov-

VINTER 2009

NATUR OG MILJØ

givningen pålægger landmanden at

redegøre for, hvornår de enkelte

dele af det eksisterende anlæg vil

leve op til BAT (Bedst Anvendelig

Teknologi), og her er renoveringstidspunktet

afgørende. Derfor kan det

være en fordel, at man på ansøgningstidspunktet

har en klar strategi

om, hvad der skal ske med de

eksisterende stalde med fuldspaltegulv.

I forhold til løsgående søer er det

ved at være tid til at beslutte, hvad

der skal ske. Hvis der som minimum

skal opretholdes samme produktionsniveau,

vil der som regel

være behov for at udvide staldarealet.

Således er der tre år til at få en

miljøgodkendelse og få eventuelt

byggeri færdiggjort.

Alternativt kan antallet af søer

begrænses, og det eksisterende

anlæg tilpasses. Hvorvidt dette bliver

godkendelsespligtigt er endnu

uvist, men hvis der ikke skal udbygges,

er der lidt mere tid at arbejde

i.

Flytning af gylle med lastbil

Slamsugning

Udkørsel af staldgødning med RKM-spreder

Alt forefaldende maskinstations- og entreprenørarbejde udføres

Glædelig jul og godt nytår

Kni Maskinstation - Jens Hansen

Mobil 40386676 - Tlf. 86381029

15


Sagsbehandler

Birgit Avnby

Liberalisering af landbrugslove

Landbrugsloven er løbende blevet

justeret i takt med strukturudviklingen

inden for erhvervet. I

forhold til andre erhverv er landbrugserhvervet

imidlertid stadigvæk

underlagt væsentlige be -

grænsninger i forhold til bl.a.,

hvor store landbrugene må være,

og hvem der må eje et landbrug.

Loven adskiller sig dermed i betydeligt

omfang fra den generelle

regulering af industri og anden

fremstillingsvirksomhed. Reguleringen

er ikke begrundet i samfundsmæssige

hensyn, som f.eks.

miljø, men primært ud fra et historisk

ønske om at beskytte selvejet

og modvirke koncentration af

ejendomsretten til jorden.

Der foreligger nu et forslag til en

omfattende liberalisering af landbrugsloven,

som pt. behandles i

Folketinget. Første behandling

fandt sted den 29. oktober 2009,

hvor forslaget blev henvist til

udvalg.

I overskriftsform indeholder forslaget

følgende:

16

• Ophæve de regler om husdyrhold

og arealkrav, der er

udstedt i medfør af landbrugsloven.

Det drejer sig primært

om reglerne om, at der som

udgangspunkt ikke inden for

en bedrift må være mere end

750 dyreenheder, og at landmanden

inden for sin bedrift

skal eje en vis del af det areal,

der efter miljøreglerne skal

være til rådighed for udbringning

af husdyrgødning (25 pct.

af arealet for husdyrhold op til

120 dyreenheder og 30 pct.

for dyreholdet over 120 dyreenheder).

• Der indføres en upersonlig bo -

pælspligt ved alle erhvervelser,

og de øvrige personlige

erhvervelsesbetingelser om

uddannelse og egen drift ophæves.

• Ophæve grænsen på 400 ha

eller 4 ejendomme for, hvor

mange hektar eller antal landbrugsejendomme

den enkelte

landmand må eje, og ophævelse

af afstandsgrænsen på

10 km ved erhvervelse i fri

handel.

Situation Selvstændig landmand med visioner

Ønske At styrke bedriften

Løsning Rådgivere med forstand på landbrug og penge

Danske Banks landbrugsrådgivere er specialister inden for landbrugsøkonomi.

Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i den enkelte bedrift og

bygger på mange års erfaring med danske landmænds erhversbetingelser.

Aftal et møde, og lad os sammen finde en løsning,

der styrker dit landbrug.

Landbrugscenter Østjylland

Telefon 45 12 25 70

• Ophævelse af grænsen på 500

ha, som gælder ved forpagtning

af jord til samdrift, ophævelse

af uddannelseskravet ved

forpagtning over 70 ha og op -

hævelse af afstandsgrænsen

på 15 km.

• Landbrugspligten skal kunne

ophæves på arealer med be -

stående driftsbygninger til husdyrproduktion

eller på arealer,

der skal anvendes til opførelse

af bygninger til en husdyrproduktion.

• For yderligere at styrke landbrugets

muligheder for at tiltrække

ny kapital foreslås det

at lempe det eksisterende krav

om, at landbrugsejendomme

skal ejes som personlig ejendom.

Det skal således fremover

i højere grad end hidtil

være muligt for landbrugsbedrifter

– som det er tilfældet for

andre virksomheder – at organisere

sig i selskabsform eller

erhverve landbrugsejendomme

via et selskab, og dermed

kunne tiltrække kapital fra

f.eks. private investorer, pensionskasser

mv.

www.danskebank.dk

Danske Bank


n

• For at få etableret mere natur

foreslås det, at foreninger og

juridiske personer, der har til

formål at støtte almennyttige

naturbeskyttelsesformål, kan

erhverve landbrugsejendomme

eller dele af landbrugsejendomme

til naturformål, svarende

til de gældende regler for

fondes erhvervelse af landbrugsjorder.

• Endvidere foreslås reglerne om

fortrinsstilling ophævet, da

behovet herfor ikke længere

er til stede i samme omfang

som hidtil.

Med de bemærkninger der har

været til forslaget fra nogle af Folketingets

partier, er der en mulighed

for, at reglerne om fortrinsstilling

ikke helt bortfalder, men bevares

i en eller anden form, der så

skal være mere enkel i forhold

til de regler, der er i dag.

Bortset herfra, så vil forslaget

formentlig blive vedtaget som det

foreligger. Det betyder bl.a., at

enhver vil kunne købe et ubegræn-

Det naturlige valg...

Vi tilbyder alle professionel

juridisk rådgivning

set antal landbrugsejendomme

overalt i landet uden krav om landmandsuddannelse

og egen drift,

hvis bopælspligten opfyldes -

enten ved at vedkommende selv

bor på en af ejendommene eller

ved, at en anden person har fast

bopæl på en af ejendommene.

I forbindelse med egentlig er -

hvervsmæssigt husdyrhold vil der

iflg. forslaget formentlig blive fastsat

bestemmelser om uddannelseskrav.

Målsætning: At yde og sikre vores

kunder en høj faglig ekspertise

kombineret med menneskelig indsigt.

Kontakt os på tlf. 8791 2000

AFDELING

www.landboforening.dk

JURIDISK AFDELING

Forslaget forventes at træde i

kraft den 1. april 2010.

Hvis der er spørgsmål til ovennævnte,

så kontakt Birgit Avnby,

Juridisk Afdeling på tlf. 8791

2027.

Der foreligger nu et forslag til en

omfattende liberalisering af landbrugsloven,

som pt. behandles i

Fol ketinget.

Foto: Djursland Landboforening (IKM)

• Ejendomshandler

• Generationsskifte

• Landboret

• Leje- og forpagtningsaftaler

• Planlov

• Kontraktretlige forhold

• Testamenter og ægtepagter

17


18

Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34

www.vorupgruppen.dk • ryomgaard@vorupgruppen.dk

Udvikling af din

landbrugsvirksomhed?

Tag os med på råd.

Kirkegade 3, 8900 Randers. Telefon 89 12 66 30

Torvet 4, 8500 Grenaa. Telefon 87 58 12 98

nordea.dk


Udkørsel af gylle

Slæbeslangebom og nedfælder

Søren Bruun

Tlf. 86 38 44 78/mobil 21 42 48 35


Aktivitetskalender

og vigtige datoer

FORENINGEN ORIENTERER

Se løbende løbende opdateringer opdateringer af

foreningens foreningens arrangementer

arrangementer

på www.landboforening.dk

Onsdag den 16. december 2009

Emne: Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat – Ny bekendtgørelse om sprøjtecertifikat!

Alle landbrugere med certifikat/bevis fra før 1995 skal have et opfølgende kursus

inden juli 2010. Program for dagen kan ses på www.landboforening.dk

Mødested: Landbocentret i Følle

Tilmelding: Spørg efter ledige pladser på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk

Pris: 350 kr. ekskl. moms inkl. forplejning

Arrangør: Djursland Landboforening – Planter & Natur i samarbejde med Jordbrugets UddannelsesCenter

Århus

Torsdag den 31. december 2009

Anmodning om forskudsudbetaling af for meget indbetalt skat for indkomståret 2009

skal være fremsat inden udgangen af kalenderåret, KSL § 55.

Indbetaling af ubegrænset restskat for 2009 uden procenttillæg. Sidste betalingsdag

ved NetBank er onsdag den 30. december 2009, og anmodning om betaling via

PBS LeverandørService skal være indberettet til TAstSelv Erhverv senest tirsdag den

29. december 2009.

Fredag den 1. januar til torsdag den 1. juli 2010

Indbetaling af ekstra forskudsskat for indkomståret 2009. Renteberegning fra

01/01 2010 til og med betalingsdagen, beregnet som dag-til-dag rente =markedsrenten

+ 2 %. Forventet rente i alt på ca. 4,5 % ved renteniveau pt. (5/11 2009)

Tirsdag den 12., onsdag den 13. og torsdag den 14. januar 2010

Emne: Plantekongres 2010 i Herning – programmet kan ses på www.plantekongres.dk

Mødested: Herning Kongrescenter

Arrangør: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Torsdag den 14. januar 2010 kl. 18.00

Emne: Festaften med spisning og underholdning. Aftenen starter med spisning (buffet),

derefter vil ”Byens Bedste Ben” underholde med et forrygende show med dans,

musik, viser og sange. Gruppen omfatter sangerinder/danserinder samt en guitarist.

Alle er kendte personer fra underholdningsbranchen, de har bl.a. optrådt til Aarhus

Festuge sammen med Østjydsk Musikforsyning.

Mødested: Landbocentret i Følle

Tilmelding: Senest den 11. januar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk

Pris: 100 kr. pr. deltager. Max. 86 deltagere

Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Tirsdag den 19. januar 2010 kl. 19.30

Emne: Årsmøde i Svineproduktionsudvalget – beretninger ved formand Henrik Friis og afdelingschef

Karsten Lauridsen. Valg til udvalget – på valg er: Henrik Friis og Mads Jürgensen.

Indlæg v/svinekonsulent fra LandboMidtØst – Svin samt indlæg v/dyrlæge

Claus Markmann. ”Velfærdsmæssige ændringer og miljøgodkendelse” – indlæg af

Natur og miljø, Djursland Landboforening

Mødested: Landbocentret i Følle

Arrangør: Djursland Landboforening – Svineproduktionsudvalget

19


20

Tirsdag den 19. januar 2010 kl. 19.30

Emne: Besøg på Politistationen i Randers – med rundvisning og fortælling om dagligdagen

på en politistation. Vi hører helt sikkert også nogle historier fra vores lokalområder.

Mødested: Politistationen i Randers

Tilmelding: Senest den 12. januar til Karen Rasmussen på tlf. 8648 1459 eller raunlund@mail.dk

Pris: Gratis for medlemmer – Ikke-medlemmer 30 kr

Arrangør: Familie & Samfund Djursland

Onsdag den 20. januar 2010

Indgivelse af oplysninger om løn, honorar mv. for kalenderåret 2009. Oplysningsseddel.

Onsdag den 20. januar 2010 kl. 19.30

Emne: Foredrag v/Lone Hvejsel, tidligere feltpræst.

Mødested: Fausing Forsamlingshus

Tilmelding: Senest den 14. januar kl. 15.00 til Minna Andersen på tlf. 8791 2018

Pris: 50 kr. pr. deltager

Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Tirsdag den 26. januar 2010 kl. 10.00 – 15.00

Emne: Temadag for kvæg - Ledelsesdag – Planlægning og rationalisering på kvægbedriften.

Brug af teknologi og indberetning af bygninger. Bedriftsbesøg. Samme temadag

afholdes i Paderup den 3. februar.

Mødested: Landbocentret i Følle

Tilmelding: Senest 18. januar via arrangementskalenderen på www.lmo.dk eller på tlf. 8728 2200

Pris: 800 kr. pr. temadag

Arrangør: LandboMidtØst - Kvæg i samarbejde med AMU/Nordjyllands Landbrugsskole

Tirsdag den 26. januar 2010 kl. 13.30 – 17.30 + to timers besætningsbesøg om formiddagen

Emne: Farestaldskursus – take care of the sow – and she will look after the piglets.

Kursus for udenlandske medarbejdere.

Samme kursus bliver udbudt i Horsens og Ålborg. Læs nærmere på www.lmo.dk/svin

Mødested: LandboMidtØst, Randers, Marsvej 3, Paderup, 8960 Randers SØ

Tilmelding: Senest 12. januar på tlf. 8728 2443, mab@lmo.dk

Arrangør: LandboMidtØst – Svin i samarbejde med LRØ og Agrinord

Onsdag den 27. januar 2010 kl. 19.30

Emne: Årsmøde i Planteavlsudvalget – beretninger ved formand Peter Poulsen og chefkonsulent

Jørgen Flensborg. Valg til udvalget: På valg er Peter Poulsen og Klaus Sanko.

Mødested: Landbocentret i Følle

Arrangør: Djursland Landboforening – Planteavlsudvalget

Søndag den 31. januar 2010

Frist for ansøgning om tilskud til etablering af vandhuller og vådområder.

Mandag den 1. februar 2010

Det er igen tilladt at udbringe flydende husdyrgødning.

Tirsdag den 2. februar 2010 kl. 10.00 – 15.00

Emne: Temadag for kvæg – Styringsdag – Råvarer; priser, kontrakter og indkøbsstrategi.

Optimering af økonomien med fokus på likviditet. Samme temadag afholdes i Pade -

rup den 10. februar.

Mødested: Landbocentret i Følle

Tilmelding: Senest 18. januar via arrangementskalenderen på www.lmo.dk eller på tlf. 8728 2200

Pris: 800 kr. pr. temadag

Arrangør: LandboMidtØst - Kvæg i samarbejde med AMU/Nordjyllands Landbrugsskole


Tirsdag den 2. februar 2010 kl. 19.30

Vinterprogram Emne: Årsmøde i Økonomiudvalget og – Beretning vigtige ved formand Laurits datoer

Hougaard. Beretning

ved chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard. Valg til udvalget. På valg er: Laurits Hougaard

og Ole Andersen. Indlæg fra afdelingsledere. Efter kaffen afholder jurist Gitte

Due, Landscenteret indlæg over emnet ” Hvordan kommer familien gennem den økonomiske

krise?”

Mødested: Landbocentret i Følle

Arrangør: Djursland Landboforening – Økonomiudvalget

Onsdag den 3. februar 2010 kl. 14.45 – 21.00

Emne: Planteseminar 2010 – Program følger senere på www.landboforening.dk

Mødested: Landbocentret i Følle

Tilmelding: Senest den 29. januar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk

Pris: 850 kr. ekskl. moms – inkl. fuld forplejning

Arrangør: Djursland Landboforening – Planteavlsudvalget

Torsdag den 4. februar 2010 kl. 13.30.

Emne: Foredrag ”Fra Holland til Danmark” v/Bart Mud, Grenaa. Bart Mud er født i Holland

og kom til Danmark lige efter anden verdenskrig som feriebarn. Som ung besluttede

han sig til at tage sin uddannelse i Danmark og traf her sin ægtefælle og slog sig ned

her. Han vil fortælle om sine oplevelser både som feriebarn og som voksen.

Mødested: Landbocentret i Følle

Tilmelding: Senest den 2. februar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk

Pris: 60 kr. pr. deltager

Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Torsdag den 4. februar 2010 kl. 19.30 – 22.00

Emne: Økologiudvalgets årsmøde – Beretning ved formanden Anne-Mette Christiansen.

Valg til udvalget. På valg er Gert Aude og Jens Søgaard. Indlæg v/Evald Vestergaard,

formand for Økologisk Landsforening om aktuellle emner som f.eks. udfasning af

konventionel gødning, økologi og klima samt økologi og GMO afgrøder.

Mødested: Landbocentret i Følle

Arrangør: Djursland Landboforening – Økologiudvalget

Tirsdag den 9. februar 2010 - kl. 10.00 – 15.00

Emne: Temadag for kvæg – Produktionsdag – Protein, energiforsyning og mælkeproduktion.

Proteinforsyning fra marken. Tiltag på miljøsiden. Samme temadag afholdes i Pade -

rup den 27. januar.

Mødested: Landbocentret i Følle

Tilmelding: Senest 18. januar via arrangementskalenderen på www.lmo.dk eller

på tlf. 8728 2200

Pris: 800 kr. pr. temadag

Arrangør: LandboMidtØst – Kvæg i samarbejde med AMU/Nordjyllands Landbrugsskole

Torsdag den 11. februar 2010 kl. 19.30

Emne: Vinsmagning v/Super Brugsen. Endelig program senere.

Mødested: Fausing Forsamlingshus

Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

FORENINGEN ORIENTERER

Tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19.30

Emne: Årsmøde i kvægbrugsudvalget – Beretning ved formand Mogens Hjort Jensen.

Valg til udvalget. På valg er: Jesper Lykke Andersen og Gert Vand.

Mødested: Landbocentret i Følle

Arrangør: Djursland Landboforening – Kvægbrugsudvalget

21


22

Torsdag den 25. februar 2010 kl. 13.30.

Emne: Foredrag ”Herregården Gl. Estrup i fortid, nutid og fremtid” v/museumsdirektør

Britta Andersen, cand. mag. i kunsthistorie og middelalder-arkæologi, leder af Herregårdsmuseet

Gl. Estrup. Gennem flere århundreder var Gl. Estrup sæde for en af

landets mægtigste adelsslægter, som i lange perioder havde betroede poster i regeringen

og ved hoffet.

Mødested: Landbocentret i Følle

Tilmelding: Senest den 23. februar på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk

Pris: 60 kr. pr. deltager

Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Tirsdag den 9. marts 2010 kl. 18.00

Emne: Generalforsamling i Djursland Landboforening – med spisning kl. 18.00 og generalforsamling

kl. 19.00. Tilmelding til spisning nødvendig.

Mødested: Hornslet Hallerne

Tilmelding: På tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk

Arrangør: Djursland Landboforening

Onsdag den 10. marts 2010 kl. 19.00

Emne: Besøg på Herregårdsmuseet Gl. Estrup i stearinlysets skær – med guidet rundvisning.

Vi skal også høre om slottets og slægtens historie.

Mødested: I porten ved billetlugen kl. 18.50

Tilmelding: Senest d. 2. marts til Bente Sejersen på tlf. 8648 0083 eller bsndk@c.dk

Pris: Medlemmer 60 kr. – Ikke-medlemmer 100 kr. Prisen er inkl. entre, kaffe og kage

Arrangør: Familie & Samfund Djursland

Torsdag den 11. marts 2010 kl. 19.30

Emne: Foredrag ved Henrik Herold, Randers Regnskov.

Mødested: Fausing Forsamlingshus.

Tilmelding: Senest den 4. marts kl. 15.00 til Minna Andersen på tlf. 8791 2018.

Pris: I alt kr. 50,00 pr. deltager.

Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Torsdag den 18. marts 2010 kl. 13.30

Emne: Foredrag og videofilm om en rejse i Peru, Amazonlandet og Brasilien v/ biolog Ib

Clausager, som i mange år har arbejdet som vildtbiolog og forsker på Danmarks Miljøundersøgelser,

Kalø.

Mødested: Landbocentret i Følle

Tilmelding: Senest den 16. marts på tlf. 8791 2000 www.landboforening.dk

Pris: 60 kr. pr. deltager

Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Tirsdag den 23. marts 2010 kl. 19.30.

Emne Besøg på Viking Genetics i Drastrup (Tyrestationen). Rundvisning ved Jan Andersen

og tidligere bestyrer Finn Kjærsgaard.

Mødested: Viking Genetics, Ebeltoftvej 16, Drastrup

Tilmelding: Senest den 18. marts kl. 15.00 til Minna Andersen på tlf. 8791 2018.

Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Der tages forbehold for evt. trykfejl


MEDARBEJDERPORTRÆT

Økologi i teori og praksis

Af journalist Kim Ellermann

Økologi- og planteavlskonsulent

Henrik Østergaard Nielsen tænker

økologi både på arbejdet og

i fritiden.

Henrik Østergaard Nielsen har

det faglige fundament i orden.

Djursland Landboforenings økologikonsulent

siden 1996 har

landmandsuddannelsens grønne

bevis, er uddannet agronom og driver

økologisk landbrug. Kombinationen

af det teoretiske og det

praktiske er ideel, synes Henrik:

”Det spiller fint sammen at drive

økologisk landbrug og være økologikonsulent.

Det giver nogle

praktiske vinkler til rådgivningen,

som jeg synes er uundværlige”.

Henrik bruger sin tid på produktionsrådgivning

af 60 procent økologiske

og 40 procent konventionelle

landmænd. Desuden er han

sekretær i landboforeningens økologiudvalg

og rådgiver i enkeltbetaling

og krydsoverensstemmelse.

I dag koncentrerer de fleste økologirådgivere

sig helt om økologien,

men den mulighed har Henrik

ikke.

”Jeg ville gerne være økologikonsulent

på fuld tid, men her i foreningen

er vi ikke oppe på det

antal økologer, der skal til”, siger

Henrik, der har 45 økologiske

landmænd som kunder.

Henrik Østergaard Nielsen (tv) på

besigtigelse efter strigling i en økologisk

mark.

Foto: Djursland Landboforening (ESP)

”Der sker mange spændende ting

i det konventionelle også”, tilføjer

han, ”men det er en udfordring at

holde sig ajour, når man skal være

med hele vejen rundt på begge

områder.”

Der er rift om Henriks viden –

også uden for Djursland Landboforening.

Økologisk Landsforening

i Århus hverver den erfarne konsulent

til konkrete opgaver som

omlægningsplaner for konventionelle

landmænd, der ønsker at

skifte til økologi. I et samarbejde

med landboforeningen Gefion på

Sjælland skriver han nyhedsbreve

om økologi. Og han deltager i et

landsdækkende forum for økologikonsulenter,

som mødes en

gang om året for at udveksle erfaringer.

Økologi i marken

– og i køleskabet

Økologien stopper ikke, når Henrik

slukker lyset på kontoret i Følle

og tager hjem. Han driver et økologisk

planteavlsbrug i Elev nær

Lystrup ved Århus. I 2010 siger

markplanen vinterrug, vårhvede

og kløvergræs på de 22 hektar

stiv lerjord.

Gården er Henriks barndomshjem.

Her bor han med sin kone, Birgitte,

der er musikpædagog. Hun

arbejder som kirkesanger og som

pædagog i en integreret børnehave.

Familien tæller også to drenge

på fire og 10 år og en pige på

otte.

Også i køkkenet står den på økologi.

”Der er mange røde Ø’er i køleskabet.

Men det skal være praktisk

og til at have med at gøre. Vi

kører ikke ind til Århus for at handle

i økologiske specialbutikker,

så der er også konventionelle ting

ind imellem”, siger Henrik.

Tid til overs er der ikke meget af

for den travle konsulent.

”Jeg ville ellers så gerne ud og

kaste en line en gang imellem”,

sukker han og tænker på sit

fiskegrej, der står og samler støv

på loftet.

Men det må vente. For lige nu

går fritiden med familien og landbruget.

23


Chef for Agro-IT

Lars Krüger

24

AGRO-IT

Windows 7 - Nyt styresystem

fra Microsoft

Her tre år efter lanceringen af Vista

er Microsoft nu kommet med et nyt

styresystem. Styresystemet indeholder

en række forbedringer i forhold

til de tidligere udgaver. Vi

anbefaler, at man vælger Windows

7, men der kan være fornuft i at

vælge en pc med Windows Vista,

hvis prisen på pc’en er rigtig, og

hvis man ikke absolut vil have det

nyeste.

Da Microsoft Windows XP blev afløst

af Vista, måtte mange sande, at

deres hardware ikke kunne følge

med de krav, Vista stillede. Styresystemet

krævede mange RAM i forhold

til den daværende standard.

Derudover var mange softwareprogrammer

ikke kompatible med Vistaversionen

fra start af. Disse programmer

blev ganske enkelt opdateret

for sent i processen til at

kunne køre på Vista-platformen.

I dag kan ca. ni ud af ti pc’er køre

Windows 7, og det skal ses i forhold

til, at ved lanceringen af Windows

Vista levede blot halvdelen af pc’erne

op til minimumskravene.

Lenovo 3000 30 000 N500

Man bør overveje, om det kan betale

sig at opgradere den nuværende

pc til Windows 7, eller om opgraderingen

skal ske i forbindelse med

udskiftningen af hardware. Vores

anbefaling er, at man ikke opgraderer

fra Windows Vista til Windows 7

på eksisterende pc‘er. Alene licens -

omkostningerne vil være en betydelig

post i forhold til anskaffelse af

en ny pc, hvor Windows 7 følger

med.

Vi anbefaler, at opgraderingen til

Windows 7 foretages i forbindelse

med køb af en ny pc. Hvis man

ønsker Windows 7 på sin nuværende

pc, yder vi gerne nærmere rådgivning

herom.

Blandt nogle af de nye funktioner

i Windows 7 kan nævnes:

• Et mere moderne og brugervenligt

udseende.

• Find and Fix-problemløsningsfunktion.

Alle de vigtigste problemløsningsprogrammer

er samlet

ét sted.

Pentium

DDual

ual CCore

ore

T2390

0 1.6 GHz

4 GB RAM

160 GB Harddisk

DVD-

og

CD-brænder

15.4 "

TFT skærm skær k m

Windows

Vista

Home

Basic Bassic

Integreret

kkamera

amera

3.299,- 3.299, ,-

Billedmateriale kun vejledende!

vejledend de!

Alle Alle priser er ekskl. moms, fragt frag gt og konsulentydelser

• Hurtigt skift mellem pc'ens skrivebord

og enheder som f.eks.

en projektor. Det klares med ét

klik.

• Nem skærmindstilling af farver,

kontraster og indstilling af læsevenlighed

på tekster.

• En opdateret ”Kør-som”-funktion,

som man tidligere kendte ved

Windows XP.

Husk at klikke ind

på de gode tilbud

Tre til fire gange om måneden opdateres

tilbudsfeltet på vores nye

hjemmeside med nye spændende

kvalitetsprodukter til ekstra gode

priser.

På siden finder du også de seneste

kampagner, produktblade og specifikationer.

www.agro-it.dk

Vi ønsker alle a alle vore kunder en glædelig glæd delig jul og et ett

godt nytår. nyt nytår. tår.

AGRO-IT A G R O - I T A A/S / S - FFøllevej ø l l e v e j 5 5, , 88410 4 1 0 RRønde ø n d e -

TTlf: l f : 77027

0 2 7 445

5 000

0 -

MMail: a i l : info@agro-it.dk

i n f o @ a g r o - i t . d k


BYGGERI & TEKNIK I/S

10 års gyllebeholderkontrol

Ifølge ”Bekendtgørelse om kontrol

af beholdere for flydende husdyrgødning”

skal beholdere over

100 kubikmeter kontrolleres

mindst hvert 10. år. Anmodning

om kontrol skal være indsendt

senest seks måneder før tidsfristen

udløber. Det betyder, at din

gylletank skal kontrolleres i 2010,

hvis den er kontrolleret eller bygget

i 1999 eller 2000, hvis det ik -

ke er sket.

Vi er to autoriserede kontrollanter

i Byggeri & Teknik I/S, der kan tilbyde

at gennemføre eftersynet.

Prisen for kontrollen er:

Kr. 3.500,- for beholder nr. 1.

Kr. 2.500,- for beholder nr. 2

Kr. 1.500,- for øvrige beholdere på

samme bedrift.

500 kr. i rabat ved bestilling

inden 22. dec. 2009 på den første

beholder.

Gyllebeholderen skal kontrolleres

mindst hvert 10. år.

Foto: Landscentret

Beløbet omfatter eftersyn, mindre

reparationer, som beskyttelse

af kabellåse, småskader på kabelkapper,

rapport og kørsel. Priserne

er excl. moms. Det forudsættes,

at tankene kontrolleres samtidigt.

Såfremt du ønsker kontrollen foretaget

af os, skal du blot kontakte

Henrik Ormstrup på tlf. 9999

2316 eller på mail: ho@byggeriteknik.dk

Ønskes yderligere oplysninger kan

du kontakte os på telefon 9713

1211.

Efterår 2009

Snitning af majs

Julelukning

Kontoret er lukket fra den 22.

december 2009 kl. 15.30 til

den 4. januar 2010 kl. 8.00.

Hvis du har akut brug for hjælp

til brand- eller stormskader

kan vi træffes på følgende

mobiler.

Steen Lundgaard

- mobil 4040 9964

(brand- eller stormskader)

Flemming Hedegaard

- mobil 2025 2865

(andre akutte opgaver)

Plukkebord til majs monteret på snitter eller mejetærsker

Flytning af gylle med lastbil

Alt forefaldende entreprenør- og maskinstationsarbejde udføres

Rensning af:

• Drænrør

• Septictanke

• Kloakker

• Spul af gyllekanaler

MIDTDJURS

v/ Susanne og Peter Ejlersen

Elholtvej 15 · 8581 Nimtofte

Tlf. 86 39 42 79 · Fax 86 39 42 74

www.midtdjurskloakservice.dk

Kloak

SERVICE

25

Teknisk ass.

Henrik Ormstrup


Arbejdsmiljø- og

teknikrådgiver

Gunnar Schmidt

Bygnings- og

arbejdsmiljørådgiver

Lisbeth Brehmer

26

BYGGERI & TEKNIK I/S

Få styr på arbejdsmiljøet

- inden Arbejdstilsynet kommer!

Arbejdstilsynet (AT) vil i perioden

2005 – 2011 besøge alle virksomheder

med ansatte for at

screene arbejdsmiljøforholdene

på den enkelte virksomhed. I

årene 2009 og 2010 vil man

sætte fokus på landbruget.

Et screeningsbesøg fra AT går ud

på at kontrollere virksomhedens

egen indsats for at have orden i

sine forhold vedr. arbejdssikkerhed

og arbejdsmiljø.

Ved besøget skal der være

orden på følgende ting

1. ArbejdsPladsVurdering (APV).

APV’en skal også omfatte forhold

vedr. det psykiske ar -

bejdsmiljø.

2. ArbejdsPladsBrugsanvisninger

– herunder styr på faremærket

kemi.

3. Sikkerhedseftersyn på maskiner,

samt dokumentation herfor.

4. Behov for sikkerhedsorganisa -

tion.

5. Liste over nødvendige uddannelser

i virksomheden, samt

oversigt over, hvad der er til

rådighed.

6. Instruktion i arbejdets udførelse.

Krav til instruktion i be -

tjening af bestemte maskiner

og instruktion om udførelse

af bestemte arbejds opgaver

indarbejdes i APV’en.

7. Rygepolitik.

8. Skiltning.

APV hvor ofte?

Virksomheden skal senest ajourføre

sin APV, når den er tre år

gammel. Såfremt der sker væ -

sentlige ændringer i virksomheden

inden da, skal APV’en ajourføres.

Ved samme lejlighed bør

de øvrige ting ligeledes ajourføres.

To konsulenter

Byggeri & Teknik I/S har to konsulenter,

der kan hjælpe dig med

at komme smertefrit gennem et

besøg fra arbejdstilsynet. Du er

altid velkommen til at kontakte

en af dem! De vil også give dig en

fast pris på deres besøg, men

det ligger fra ca. 5.000 kr. og op -

efter, men det er faktisk billigt

set i forhold til de evt. problemer

arbejdstilsynet kan give, hvis der

ikke er styr på tingene.

Kontakt Gunnar Schmidt,

Arbejdsmiljø- og teknikrådgiver

Tlf. 9713 1211

gs@byggeri-teknik.dk (alle bedriftstyper)

Kontakt Lisbeth Brehmer

Bygnings- og arbejdsmiljørådgiver

Tlf. 9713 1211

lib@byggeri-teknik.dk (svinebedrifter)

Arbejdsmiljøkonsulent Christina Edstrand

tilbyder også hjælp til APV og APB.

Dansk Landbrugsrådgivning har oprettet en ny enhed, kaldet

AgriSafety, hvor arbejdsmiljøkonsulent Christina Edstrand fra

LandboUngdom Region Århus er uddannet til autoriseret arbejdsmiljørådgiver,

og kan nu også løse rådgivningspåbud, ligesom hun

stadig er behjælpelig med at gennemgå virk somheden og lave APV

og APB. Christina Edstrand kan kontaktes på tlf. 8728 2491.


Foder fra Tyskland

Foder fra tyske foderfirmaer er

blevet solgt i Danmark igennem

en årrække. Der er 3-4 firmaer på

banen, og langt hovedparten af

disse tager opgaven alvorligt og

har haft god succes hos danskerne.

Der er dog stadig grund til at

være opmærksom, hvis der tages

tilbud hjem fra Tyskland.

Hvad skal man være

opmærksom på?

Registrering hos

Plantedirektoratet

Firmaet skal kunne berigtige, at

det er registreret hos Plantedirektoratet

i henhold til Foderhygiejneforordningen.

Råvare- og fosforafgift

Når der importeres foderstoffer til

Danmark, skal der betales en

råvareafgift og en fosforafgift til

den danske stat. Læs mere på

Plantedirektoratets hjemmeside.

Hvad står der på

mærkningssedlen?

Man skal altid være meget op -

mærksom, hvis man bliver præ-

senteret for en tysk indlægsseddel.

Husk din modtagekontrol og

rådfør dig eventuelt med din konsulent.

Tilsætning af zink til

smågriseblandinger

Ikke alle tyske firmaer har i øjeblikket

tilladelse til at iblande dyrlægeordineret

zink, derfor er det vigtigt

at få dette afklaret.

Korn udenom pelletering

Hvis man ved, at dette er eller

bliver aktuelt i ens besætning,

skal dette afklares inden videre

forhandlinger, da det ikke er alle

tyske firmaer, som kan håndtere

dette endnu.

Piller, mel, expandat,

”gekrümmelt”

Traditionen for pelleteret foder

har ikke været lige så udbredt i

Tyskland som i Danmark. Her har

man i stor udstrækning anvendt

melfoder samt det, der i Tyskland

kaldes gekrümmelt. Gekrümmelt

er pelleteret (det er expandat ikke)

foder, som igen er ”slået i stykker”.

SVIN

Firmaer på markedet

ATR Grovvarer (produktion i

Husum)

Raiffeisen Sønderjylland (produktion

i Süderlügum)

Getreide AG (produktion i Rendsburg)

Generelt meldes fra kunder om en

høj grad af tilfredshed, et højt serviceniveau

samt orden i fakturaer!

Ligeledes lægges der vægt på,

at der er tale om fuldskala foderfirmaer,

som også handler med

gødning, plantebeskyttelsesmidler

mm.

ØSTJYSK JULETRÆSSERVICE

• Køb og salg af juletræer

• Salg af paller og net

• Sprøjtning

• Gødskning

• Stabklipning

• Fældning

• Netning

• Palletering

• Læsning

• Knusning

• Rodfræsning

• Nyplantning

Mads Jürgensen

Skovmindevej 25, ØA · 8963 Auning · Telefon 8796 5000 · Mobil 4093 8818

27

Svinekonsulent

Peter M. Nielsen


Forbrugerkonsulent

Silke Lorenzen

Spis klimavenligt

Produktion og forbrug af fødevarer

har en stor effekt på klimaet

i form af udledning af drivhusgasser.

I de europæiske lande er

andelen oppe på 31 procent af

landenes udledning. Men der er

store globale forskelle; i hele verden

udgør maden 20 procent af

drivhusgasproduktionen.

Livscyklusvurderinger

Skal fødevarernes belastning af

miljøet beregnes, anvendes en

livscyklusvurdering, hvori der indgår

klimabelastning af forarbejdning,

transport, foder, emballering

mm. De største udledninger

af drivhusgasser stammer fra primærproduktionen,

og dermed fra

landbruget. De vurderes til ca.

16 procent af den samlede danske

udledning.

Indsatsområdet: mad

Hver person i Danmark belaster

miljøet med ca. 3,5 tons CO2 gennem

fødevareforbruget. Vores

madvaner påvirker i stort omfang

klimaet, og en lille ændring kan

være det rigtige skridt på vejen.

Indkøb og madlavning giver mulighed

for at yde deres bidrag i reduktion

af CO2-udslip. Det er ikke nok

at handle lokalt. Der findes flere

andre alternativer og ideer. Et

overset område er en reduktion af

mængden af mad, som bliver

smidt ud: undersøgelser har vist,

at der bliver smidt 10-20 procent

mad ud i de danske husholdninger.

Årsagerne er især, at maden

28

bliver for gammel, er købt forkert

ind, eller er tilberedt i for store portioner.

Kød og mælkeprodukter

topper listen med 18-20 procent.

Det betyder, at hver femte liter

mælk ender i skraldespanden.

Private husholdninger står dermed

for 89 procent af det danske

madaffald. Det svarer til, at de

danske forbrugere tilsammen smider

2.000 tons mad ud dagligt. En

reduktion af dette spild vil være et

godt skridt på vejen til et bedre

klima.

Tips:

- spis mindre kød og mere frugt

og grønt

- handl lokalt og lad bilen stå

- spis sammen med andre

- reducer anvendelse af forarbejdede

produkter

- spar energi ved tilberedningen

- undgå at smide mad ud

Hvis du hver arbejdsdag i et år pakker din

madpakke ind i pergamentpapir frem

for staniol, sparer du seks gange så

meget energi...

FORBRUGERKONSULENTEN

Hjemmesider:

Beregn dit CO2 forbrug og find

mange informationer:

www.1tonmindre.dk

Danmarks største linksamling om

klima og energi:

www.klimaogenergiguiden.dk

Fakta om klima og CO2:

www.energistyrelsen.dk

Undervisningstilbud og informationer

om klima og energi:

www.climateminds.dk

inspiration for virksomheder til en

klimastrategi:

www.klimakompasset.dk

Informationscenter for Miljø og

sundhed:

www.miljoeogsundhed.dk

Livscyklusvurderinger af dansk

mad: http://www.lcafood.dk/

... det svarer til at du sparer miljøet for

udledning af 10 kilo CO2

Kilde: Miljøstyrelsen Rapport nr. 2 ”Miljømæssige konsekvenser af borgernes adfærd og daglige

valg”, 2006

Foto: Djursland Landboforening (IKM)


JAPANERE PÅ BESØG

Japanere på besøg i Følle

I 25 år har eleverne fra en japansk

landbrugsskole på Hokkaido sluttet

deres skoleophold med en

turistrejse til Danmark med besøg

i Rom og Paris som belønning,

når de havde afsluttet deres landmandsuddannelse.

For 11 år

siden henvendte skolen sig til

Dansk Landbrugsrådgivning, om

eleverne kunne komme ud på

nogle kvæggårde, hvis de medbragte

støvler og arbejdstøj, - og

det blev iværksat.

Det var altså 11. gang, at skolen

besøgte Djursland, dette år med

22 elever med deres lærere. På

Kalø Økologiske Landbrugsskole

fik de et indblik i dansk landbrug

og den danske landmandsuddan-

For 11. gang besøgte japanske landbrugsskoleelever

Djursland Landboforening

– 2. november 2009.

Foto: Knud Buch-Jepsen

nelse, og på landbocentret i Følle

for talte chefkonsulent Jørgen

Flensborg om rådgivning til landmænd.

Eleverne blev afhentet af

de 11 værtsfamilier for at bo og

arbejde på de 11 kvægbrug i fire

dage. Afslutningsfesten holdtes

Den fleksible kvalitetshal

med professionel rådgivning

Rønde Tømmerhandel

Åkjærsvej 4 · 8410 Rønde · Telefon 86 37 13 44 · Fax 86 37 20 92 · www.stark.dk/roende

på Kalø Økologiske Landbrugsskole.

Besøgene har i alle årene været

organiseret af International Konsulent

Knud Buch-Jepsen, Dansk

Landbrugsrådgivning.

Djurslands-hallen, som ridehal eller til

landbrug og industri, bygger på solide,

gennemarbejdede detailløsninger. Hallen

er udviklet i et færdigt byggesystem

med alle tegninger, klar til myndighedsgodkendelse.

Vælg f.eks. en basishal med træåse og

eternittag fra med 15 års

garanti eller en ren stålhal med stålåse

og stålpladetag fra

med 30 års garanti.

Få et uforpligtende tilbud

af Christian le Dous

eller Jens Ambrosius

på tlf. 86 37 13 44

e-mail cd.roende@stark.dk

29


Landboforeningens medarbejdere

PLANTER & NATUR (træffes bedst 8.00 – 9.00) Dir. nr Mobil E-mail:

Jørgen Flensborg chefkonsulent 8791 2038 2835 0184 jf@landboforening.dk

Irene Kjær Madsen sekretær 8791 2083 ikm@landboforening.dk

Planteavl

Carsten Kløcher faglig leder 8791 2073 2835 0191 ck@landboforening.dk

Annette Vestergaard konsulent 8791 2040 2835 0193 avv@landboforening.dk

Charlotte L. Udsen konsulent 8791 2044 2835 0188 clu@landboforening.dk

Erik Silkjær Pedersen konsulent 8791 2039 2835 0186 esp@landboforening.dk

Fin Trosborg konsulent 8791 2070 2835 0189 ft@landboforening.dk

Henrik Østergaard Nielsen konsulent 8791 2037 2835 0185 hoen@landboforening.dk

Jens D. Andersen konsulent 8791 2055 2835 0181 jda@landboforening.dk

Kristian Brøsted Pedersen konsulent 8791 2035 2835 0187 kbp@landboforening.dk

Lene Lundgaard konsulent 8791 2074 2835 0192 ll@landboforening.dk

Peter Worre Jensen konsulent 8791 2054 2835 0182 pwj@landboforening.dk

Økologi

Henrik Østergaard Nielsen konsulent 8791 2037 2835 0185 hoen@landboforening.dk

Natur og miljø

Lars Skou Gleerup gruppeleder 8791 2041 2835 0180 lsg@landboforening.dk

Erik Bruun konsulent 8791 2036 2049 5001 eb@landboforening.dk

Lene Højlund konsulent (Orlov til 1/8-10)

Rikke Skyum konsulent 8791 2045 2028 0189 rsk@landboforening.dk

Landsforsøg

Erik Silkjær Pedersen forsøgsleder 8791 2039 2835 0186 esp@landboforening.dk

Gudrun M. Stenger assistent 8791 2072 2835 0190 gms@landboforening.dk

Jakob Arendt assistent 8791 2056 4087 8648 ja@landboforening.dk

30

Lær r oos s

mer’ øøkologi

koo

loo

gi

Økologiske Økol

o ogiske

llæremestre

æremestre

ssøges

øge

s ppr.

r.

1.

jjan.

an.

22010

010

KKontakt

onta

kt oos s på ttel

el

99696

696

6666 66

6 66

Kærlig ærlig

hils hilsen en

Eleverne ever

n ne

på KKalø

alø

8410 10

Rønde Rø

n nde

· TTel

el

99696

696

66666

666

· www

wwww.kalo.dk

.kalo.dk


FORENINGEN ORIENTERER

ØKONOMI OG JURA Dir. nr Mobil E-mail:

Hans-Henrik Dalsgaard chefkonsulent 8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk

Regnskabsafdelingen

Henrik Larsen afdelingsleder 8791 2080 2481 6522 hal@landboforening.dk

Anders Lange konsulent 8791 2028 2481 6559 al@landboforening.dk

Birgit Mandal konsulent 8791 2023 bm@landboforening.dk

Ellen M. Pedersen konsulent 8791 2011 2481 6573 emp@landboforening.dk

Else Høj konsulent 8791 2012 2481 6501 esh@landboforening.dk

Jette Jensen konsulent 8791 2086 2481 6508 jj@landboforening.dk

Knud Kjeldsen konsulent 8791 2029 2481 6569 kk@landboforening.dk

Kristen Græsborg konsulent 8791 2096 4011 3502 krg@landboforening.dk

Mona Pedersen konsulent 8791 2088 2343 3429 mop@landboforening.dk

Mads Neumann juniorkonsulent 8791 2076 mne@landboforening.dk

Anette Hansen assistent 8791 2022 ah@landboforening.dk

Bente Empacher assistent 8791 2082 bem@landboforening.dk

Bente Mikkelsen assistent 8791 2095 bmi@landboforening.dk

Eigil Thorsgaard assistent 8791 2094 4011 3504 eit@landboforening.dk

Frank Bødker assistent 8791 2089 frb@landboforening.dk

Inge Lise Sanko assistent 8791 2016 ils@landboforening.dk

Jette Hansen assistent 8791 2025 jh@landboforening.dk

Lene Fisker assistent 8791 2090 lef@landboforening.dk

Lillian Marxsen assistent 8791 2092 lim@landboforening.dk

Liselotte Madsen assistent 8791 2091 2335 6225 lom@landboforening.dk

Louise Gleerup assistent 8791 2071 log@landboforening.dk

Mette Andersen assistent 8791 2087 ma@landboforening.dk

Minna Andersen assistent 8791 2018 mia@landboforening.dk

Rita Carlsen assistent 8791 2017 rc@landboforening.dk

Aase Grand Pedersen assistent 8791 2093 aag@landboforening.dk

Farmsekretær

Inge Lise Sanko assistent 8791 2016 ils@landboforening.dk

Liselotte Madsen assistent 8791 2091 2335 6225 lom@landboforening.dk

Mette Andersen assistent 8791 2087 ma@landboforening.dk

Afdelingen for Driftsøkonomi

Jette Jensen afdelingsleder 8791 2086 2481 6508 jj@landboforening.dk

Erik Engvang konsulent 8791 2010 2011 6619 ee@landboforening.dk

Dødsbobehandling

Ellen M. Pedersen konsulent 8791 2011 2481 6573 emp@landboforening.dk

Kristen Græsborg konsulent 8791 2096 4011 3502 krg@landboforening.dk

Støtteordninger, YJ-lån

Anders Lange konsulent 8791 2028 2481 6559 al@landboforening.dk

Erik Engvang konsulent 8791 2010 2011 6619 ee@landboforening.dk

Jette Jensen konsulent 8791 2086 2481 6508 jj@landboforening.dk

Juridisk afdeling – fax 8791 2026

Caroline Louise Jensen afdelingsleder 8791 2047 2445 9704 clj@juridiskafdeling.dk

Martin Baymler Thomsen jurist 8791 2048 2830 7038 mbt@juridiskafdeling.dk

Birgit Avnby sagsbehandler 8791 2027 bav@juridiskafdeling.dk

Tine B. Juhl sagsbehandler 8791 2046 6060 9196 tbj@juridiskafdeling.dk

Inger Birch Lange sekretær 8791 2031 ibl@juridiskafdeling.dk

31


SEKRETRIATET Dir. nr Mobil E-mail:

Hans-Henrik Dalsgaard foreningssekretær 8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk

Hanne Lindholm bogholder 8791 2015 hl@landboforening.dk

Lillian Jensen bogholder 8791 2053 lij@landboforening.dk

Anni Poulsen sekretær 8791 2014 ap@landboforening.dk

Ulla Clausen køkkenleder 8791 2019

Lissy Lange værtinde 8791 2019

Helle Dalby Rasmussen servicemedarb. 8791 2019

Lars Nielsen servicemedarb. 8791 2000 4014 1734

Forbrugerkonsulent

Silke Lorenzen konsulent 8791 2042 2328 3458 sl@landboforening.dk

Afdeling for Landdistrikter og Innovation

Christian Thomsen projektkoordinator 8637 2830 4045 6281 ct@landboforening.dk

Sekretariat for Landsforeningen for Landboturisme

Silke Lorenzen konsulent/sekr. 8791 2042 2328 3458 sl@landboforening.dk

Hanne Lindholm bogholder 8791 2015 hl@landboforening.dk

AGRO-IT A/S Dir. nr Mobil E-mail:

Landbocentret Følle: 7027 4500 Fax 7027 4501 agro-it@agro-it.dk

Lars Krüger chef for Agro-IT 8791 2024 lk@agro-it.dk

Finn Jensen webdesigner 7027 4500 fj@agro-it.dk

Christina Gudsøe koordinator 7027 4500 4045 6854 cg@agro-it.dk

Kristian Holst it-supporter 7027 4500 kh@agro-it.dk

Betina Jensen receptionist 7027 4500 bmj@agro-it.dk

DANSK LANDBRUGSFORMIDLING A/S Dir. nr Mobil E-mail:

Landbocentret Følle: 7027 4141 8791 2026 info@dansklandbrugsformidling.dk

Jens Peter Jellesen direktør 7027 4141 4045 5178 jpj@dansklandbrugsformidling.dk

Birgit Avnby sagsbehandler 7027 4141 bav@juridiskafdeling.dk

Tine B. Juhl sagsbehandler 7027 4141 6060 9196 tbj@juridiskafdeling.dk

KVÆGBRUG Dir. nr Mobil E-mail:

Marsvej 1, Paderup, 8960 Randers SØ

Tom Vestergaard afdelingsleder 8728 2616 4034 4136 tov@lmo.dk

Dorthe Lyngby Larsen kvægkonsulent 8728 2615 2031 4135 dll@lmo.dk

Anders B. Møller kvægkonsulent 8728 2614 4025 0590 abm@lmo.dk

Peter K. Møller kvægkonsulent 8728 2612 2942 5707 pkm@lmo.dk

Reni Hvam Nielsen kvægkonsulent 8728 2611 4028 4584 rhn@lmo.dk

Sigvert Reng kvægkonsulent 8728 2610 2331 2196 jsr@lmo.dk

Steen Wessel kvægkonsulent 8728 2617 2334 4137 stw@lmo.dk

Kirsten Thorvig Kjeldsen teknisk ass. 8728 2673 kik@lmo.dk

32


FORENINGEN ORIENTERER

Asmildklostervej 11, 8800 Viborg

Bjarne Offersgaard kvægkonsulent 8728 1851 2999 5718 bjo@lmo.dk

Henning Pedersen kvægkonsulent 8728 1853 2999 5719 hep@lmo.dk

Niels Toftegaard kvægkonsulent 8728 1852 2999 5721 nit@lmo.dk

Lars Westerberg kvægkonsulent 8728 1857 4028 4586 law@lmo.dk

Anja Juul Freuendal bygningsrådgiver 8728 1871 2562 9025 ajf@lmo.dk

SVINEPRODUKTION Dir. nr Mobil E-mail:

Samsøvej 33, 8382 Hinnerup – telefon 8728 2200

Karsten Lauridsen afdelingschef 8728 2505 2320 1281 kal@lmo.dk

Hans Ulrik Jensen konsulent 8728 2512 2963 4097 huj@lmo.dk

Henning Amby HR-konsulent 8728 2503 4055 9403 ham@lmo.dk

Joachim G. Andersen konsulent 8728 2504 2231 2439 jga@lmo.dk

Katarina Sylow Dominiak konsulent 8728 2511 2963 4086 ksd@lmo.dk

Mette Abrahamsen svinesekretær 8728 2443 mab@lmo.dk

Peter Mark Nielsen konsulent 8728 2558 2148 0899 pmn@lmo.dk

Søren Andersen konsulent 8728 2507 2077 3001 san@lmo.dk

Asmildklostervej 11, 8800 Viborg

Jesper Toft konsulent 8728 1863 2268 9437 jet@lmo.dk

Ole Lund konsulent 8728 1864 4091 1511 oll@lmo.dk

Rie Krukow konsulent 8728 2559 2462 0113 ruk@lmo.dk

FORSIKRINGER Dir. nr Mobil E-mail:

DLBR Forsikringsmægler, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV – telefon 9629 6965

Arne Winther forsikringsrådgiver 9629 6966 2089 2963 arnw@dlbrforsikring.dk

Steve Møller Madsen forsikringsrådgiver 9629 6967 2434 3400 stem@dlbrforsikring.dk

BYGGERI & TEKNIK Dir. nr E-mail:

Birk Centerpark 24, 7400 Herning – telefon 9713 1211, telefax 9713 3438 info@byggeri-teknik.dk

Flemming Hedegaard chefrådgiver 8728 2321 2025 2865 fh@byggeri-teknik.dk

Steen Lundgaard ingeniør 8728 2327 4040 9964 sl@byggeri-teknik.dk

Henrik Næsted Hjorth ingeniør 8728 2320 6161 0551 hh@byggeri-teknik.dk

Anna Grethe P. Aggerholm arkitekt, boliger 8728 2312 2011 7914 agpa@byggeri-teknik.dk

Cathrine M. Bak Pedersen rådg. svinestalde (orlov)

Lisbeth Brehmer rådg. svinestalde 8728 2323 2047 7912 lib@byggeri-teknik.dk

Poul Kirkegaard Madsen rådg. kvægstalde 8728 2322 6122 0747 pk@byggeri-teknik.dk

Gunnar Schmidt rådg. arbejdsmiljø 8728 2319 2089 7800 gs@byggeri-teknik.dk

Niels Houe Møller byggetekniker 8728 2325 6120 9876 nhm@byggeri-teknik.dk

Dennis Nielsen konstruktør 8728 2324 dn@byggeri-teknik.dk

Henrik Ormstrup teknisk ass. 8728 2316 ho@byggeri-teknik.dk

Kirsten Bilgrav Nielsen sekretær 9999 2310 kbn@byggeri-teknik.dk

Traktorafprøvning

Niels Jacob Thomsen Lemmingvej 34, 8600 Silkeborg 3086 9407

33


SOCIALRÅDGIVNING Dir. nr Mobil E-mail:

Asmildklostervej 11, 8800 Viborg

Inger Kristensen socialkonsulent 8728 1822 2999 5722 ink@lmo.dk

Føllevej 5, 8410 Rønde

Else Høj socialøkonomi 8791 2012 2481 6501 esh@landboforening.dk

LANDBOUNGDOM REGION ÅRHUS Dir. nr Mobil E-mail:

Samsøvej 33, 8382 Hinnerup

Træffetid: Hverdage 8.00-15.00

Jytte Brokholm kontorleder 8728 2492 jyb@lmo.dk

Christina Edstrand arb.miljøkonsulent 8728 2491 chj@lmo.dk

Christina Bentzen konsulent 8728 2490 clb@lmo.dk

4H

Jytte Brokholm konsulent 8728 2492 jyb@lmo.dk

ÅBENT LANDBRUG - ØSTJYLLAND, HØSTFEST ÅRHUS

Kastaniehøjvej 4, 8600 Silkeborg Dir. nr Mobil E-mail:

Marie Gramstrup informationschef 8728 2273 2346 3656 mgp@lmo.dk

Gudbjörg Einarsdóttir storbymedarbejder 8728 2274 2943 1833 gbe@lmo.dk

34

Efterårsmorgen

ved Vedø Enge.

Foto Djursland

Landboforening (IKM)


Andre nyttige kontakter

Dansk Landbrugs Havebrugsudvalg

Formand Inger Bach

Borrevej 24, Nøddelund, 8550 Bjerrringbro

Tlf. 8668 2421

Mobil: 2637 8021

Fax: 8668 2321

Djurs Revison

Peter Engvang, Reg. revisor

Føllevej 5, 8410 Rønde

Tlf. 8648 1466

E-mail: pee@djursrevision.dk

Djurs Bioenergi amba

c/o Carsten Wolff Hansen

Sekshøjvej 3, 8500 Grenaa

Tlf. 2482 9601

E-mail: cwh@djursbioenergi.dk

Lars Jakobsen - formand

Rødeledvej 23, Rimsø, 8500 Grenaa

Tlf. 4044 6808

Familie og Samfund, Djursland

Karen Rasmussen - formand

Floesvej 16, Floes, 8960 Randers SØ

Tlf. 8648 1459

Frilandsgrønsager, bær, frugt

Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N

Tlf. 8740 5000

FødevareErhverv

Postbox 2456, 1780 København V

Tlf. 3395 8000

E-mail: dffe@dffe.dk

Får og geder

Lone Prisak

Tlf. 8740 5302. Man - tir 8.00-16.00

E-mail: lop@landscentret.dk

Heste, fodring og pasning

Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N

Tlf. 8740 5000

Hjorteproduktion

Jimm Gruss - konsulent

Landbocentret, Markedsvej 4-6, 9600 Års

Tlf. 9862 4144

Jordbrugskommissionen

Statsforvaltningen Midtjylland,

St. Blichers Vej 6, Postboks 151, 6950 Ringkøbing

Tlf. 7256 8300

Landbrugsmessen Gl. Estrup

Kristian Jensen

Nordkysvejen 39, 8961 Allingåbro

Tlf. 4042 0201

E-mail: oxholm@post12.tele.dk

Landskontoret for Fjerkrærådgivning

Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N

Tlf. 8740 5000

Lokal Aktions Gruppe - Djursland

Karen Just - koordinator

Føllevej 5, 8410 Rønde

Tlf. 8639 6001/2055 3305

E-mail: karenjust@lag-djursland.dk

Lokal Aktions Gruppe - Randers

Mette Risager - koordinator

Laksetorvet, 8900 Randers

Tlf. 4033 3930

E-mail: kontakt@landsbyen-randers.dk

Læplantning

Sune Glitrup - konsulent, HedeDanmark

Lerbakken 64, 8410 Rønde

Tlf. 2048 7808

E-mail: sg@hededanmark.dk

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20, 2800 Lyngby

Tlf. 4526 3600

Fax 4526 3610

E-mail: pdir@pdir.dk

Statens Skadedyrslaboratorium

Skovbrynet 14, 2800 Lyngby

Tlf. 4587 8055

Fax 4593 1155

E-mail: ssl.djf@agrsci.dk

Udlandsprojekter - DLBR Advice

Grete Rahbek - projektleder

Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N

Tlf. 8740 5110

E-mail: grh@landscentret.dk

Vikarservice Østjylland

Annette Brændgaard - forretningsfører

Randers Erhvervscenter Syd,

Messingvej 35, 8940 Randers SV

Tlf. 8644 7440

E-mail: vikar@vikarserviceoj.dk

Økologisk Landsforening

Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj

Tlf. 8732 2700

Fax 8732 2710

E-mail: info@okologi.dk

FORENINGEN ORIENTERER

35


Udvalgene i

Djursland Landboforening

Planteavlsudvalg Tlf. Mobil E-mail

Formand: Peter Poulsen Sygehusvej 36, 8950 Ørsted

8648 8061 4017 8061 peter@baekskovgaard.dk

Næstformand: Jørgen Blach Ballevej 30, 8570 Trustrup

8633 4785 2012 0128 blach@lykkesholm.org

Jørgen Hougård Brokkedalsvej 14, 8500 Grenaa

8633 9254 4029 6039 brokkedal@mail.dk

Klaus Sanko Auningvej 73, Gjesing, 8963 Auning

4074 2784 klaussanko@ofir.dk

Jacob Hougaard Munkhusevej 43, 8581 Nimtofte

8781 9009 2142 9216 j_hougaard@jubii.dk

Økologisk udvalg

Formand: Anne-Mette Christiansen Tronkærvej 61, Hesselballe, 8530 Hjortshøj

8699 1820 2671 1820 hesselballemollegard@mail.dk

Næstformand: Ulla Hornshøj-Hansen Agerlandsvej 3, Gravlev, 8400 Ebeltoft

8633 6219 hesselagergaard@mail.tele.dk

Gert Aude Stabrandvej 61, Stabrand, 8400 Ebeltoft

8636 4085 4041 8841 gertaude@mail.dk

Jens Søgaard Karlsbjegvej 1, 8400 Ebeltoft

8634 4298 4045 4298 draabysoegaard@mail.dk

Hans Hjort Auningvej 37, 8544 Mørke

8699 7151 hjort7151@dlgpost.dk

Svineproduktionsudvalg

Formand: Henrik Friis Langvadvej 15, Tørslev, 8950 Ørsted

8648 9343 4014 5354 friis.langvadvej@mail.dk

Næstformand: Morten Gert Nielsen Elgårdsmindevej 9, Fløjstrup, 8960 Randers SØ

8649 4319 2168 6671 mgn.elgaardsminde@mail.tele.dk

Mads Jürgensen Skovsmindevej 25, V. Alling Mk, 8963 Auning

8796 5000 4093 8818 juletraesservice@pc.dk

Jens Zacho Kukkebækvej 16, Pederstrup, 8560 Kolind

8636 3474 2175 3473 zacho@e-box.dk

Thomas Olesen Strandagervej 6, Karlby, 8500 Grenaa

8633 2238 2128 0238 tjolesen@djurs.net

Kvægbrugsudvalg

Formand: Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29, 8500 Grenaa

8632 1670 2325 0878 bakkegaarden@c.dk

Næstformand: Henrik Henningsen Skovgårdevej 25, Tustrup, 8961 Allingåbro

8631 7768 2539 2607 henrikogwendy@jubii.dk

Martin Fisker Nørreled 31, Skørring, 8544 Mørke

8697 4700 2423 3533 fisker@ma-net.dk

Jesper Lykke Andersen Tolstrupvej 6, 8500 Grenaa

8633 1650 2342 1650 86331650@tolstrups.net

Gert Vand Nødagervej 8, 8560 Kolind

8639 5089 2092 5089 gert@torntoft.dk

36


FORENINGEN ORIENTERER

Økonomiudvalg Tlf. Mobil E-mail

Formand: Laurits Hougaard Hovedvejen 84, 8586 Ørum Djurs

8639 8409 2127 4417 lauritsh@yahoo.com

Næstformand: Erik R. Jensen Voer Gade 1, Voer, 8950 Ørsted

8648 8579 4058 8579 fais@mail.tele.dk

Ole Andersen Ørum Østergård, Hovedvej 44, 8586 Ørum Djurs

8638 1026 40429359

Anders Hørup Kærbyvej 14, Nødager, 8560 Kolind

8639 2141 4016 7859 nodagergaard@mail.tele.dk

Peter Pedersen Sjørupgårdsvej 9, 8581 Nimtofte

8639 8425 4058 2977 sjoerup@post12.tele.dk

Udvalget for Åbent Landbrug Djursland

Formand: Hans Gæmelke Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted

8648 5186 4029 4111 hans@lundballegaard.dk

Næstformand: Christian Thomsen Lindhøjvej 5, 8420 Knebel

8637 2830 4045 6281 ct.mols@mail.dk

Karen Revsbech Voer Færgevej 68, 8950 Ørsted

8648 8847

Klaus Sanko Auningvej 73, Gjesing, 8963 Auning

4074 2784 klaussanko@ofir.dk

Henrik Friis Langvadvej 15, Tørslev, 8950 Ørsted

8648 9343 4014 5354 friis.langvadvej@mail.dk

Hans Hjort Auningvej 37, 8544 Mørke

8699 7151 hjort7151@dlgpost.dk

Henrik Henningsen Skovgårdevej 25, Tustrup, 8961 Allingåbro

8631 7768 2539 2607 henrikogwendy@jubii.dk

Bestyrelsen for Agro-It A/S

Formand: Per Blach Dalsgårdvej 2, 8963 Auning

8649 2175 2042 2175 per@blach-dalsgaard.dk

Hans Gæmelke Estruplundvej 51, Ingerslev 8950 Ørsted

8648 5186 4029 4111 hans@lundballegaard.dk

Hans-Henrik Dalsgaard Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde

8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk

Jørgen Flensborg Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde

8791 2038 2835 0184 jf@landboforening.dk

Bestyrelsen for Dansk Landbrugsformidling A/S

Formand: Peter Pedersen Sjørupgårdsvej 9, 8581 Nimtofte

8639 8425 sjoerup@post12.tele.dk

Henning Revsbech Voer Færgevej 68, 8950 Ørsted

8648 8847 2330 8847 lykkegaarden@mail.dk

Hans-Henrik Dalsgaard Føllevej 5, 8410 Rønde

8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk

Djursland Landboforenings Seniorudvalg

Formand: Preben Winther Energivej 24, 8420 Knebel

8635 1291

37


Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Formand: Jens Anker Laursen Grundvej 28, 8961 Allingåbro

8648 1038

Djursland Landboforenings Fond

Formand: Hans Gæmelke Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted

8648 5186 4029 4111 hans@lundballegaard.dk

Anne-Mette Christiansen Tronkærvej 61, Hesselballe, 8530 Hjortshøj

8699 1820 2671 1820 hesselballemollegard@mail.dk

Henning Revsbech Voer Færgevej 68 8950 Ørsted

8648 8847 2330 8847 lykkegaarden@mail.dk

Jørgen Ivar Mikkelsen Molsvej 108, Grønfeld, 8400 Ebeltoft

8636 5343 5192 5343 fammik@mail.dk

Sekretær Birgit Avnby Føllevej 5, 8410 Rønde

8791 2027 bav@juridiskafdeling.dk


Bestilling af

Oversigt over Landsforsøgene 2009

“Planteavlsberetning”

Jeg ønsker tilsendt stk.

“Oversigt over Landsforsøgene 2009”,

Medlemspris: 150 kr. ekskl. moms

Ikke medlemspris: 200 kr. ekskl. moms

Navn

Adresse

Postnr. By

Telefon

Klip ud og indsend til

Djursland Landboforening, Føllevej 5, 8410 Rønde

Du kan også ringe og bestille på tlf.:

8791 2083 eller ikm@landboforening.dk

38

Oversigt over

Landsforsøgene

2009


DJURSLAND LANDBOFORENING

Bestyrelsen i Djursland Landboforening

Formand

Hans Gæmelke

Estruplundvej 51, Ingerslev

8950 Ørsted

Tlf.: 8648 5186

Mobil: 4029 4111

E-mail: hans@lundballegaard.dk

Fritvalgte

Mogens Høeg Hørning

Stenaltvej 3, Bode

8950 Ørsted

Tlf. 8648 1291

Mobil: 4043 5784

E-mail: roedagergaard@mail.dk

Henning Revsbech

Voer Færgevej 68

8950 Ørsted

Tlf.: 8648 8847

Mobil:2330 8847

E-mail: lykkegaarden@mail.dk

Jørgen Ivar Mikkelsen

Molsvej 108, Grønfeld

8400 Ebeltoft

Tlf.: 8636 5343

Mobil:5192 5343

E-mail: fammik@mail.dk

Økonomiudvalg:

Laurits Hougaard

Hovedvejen 84

8586 Ørum Djurs

Tlf.: 8639 8409

Mobil: 2127 4417

E-mail: lauritsh@yahoo.com

Planteavlsudvalg:

Peter Poulsen

Sygehusvej 36

8950 Ørsted

Tlf.: 8648 8061

Mobil: 4017 8061

E-mail: peter@baekskovgaard.dk

Økologisk udvalg:

Anne-Mette Christiansen

Tronkærvej 61, Hesselballe

8530 Hjortshøj

Tlf.: 8699 1820

Mobil: 2671 1820

E-mail: hesselballemollegard@mail.dk

Kvægbrugsudvalg:

Mogens Hjort Jensen

Dolmervej 29

8500 Grenaa

Tlf.: 8632 1670

Mobil: 2325 0878

E-mail: bakkegaarden@c.dk

Svineproduktionsudvalg:

Henrik Friis

Langvadvej 15, Tørslev

8950 Ørsted

Tlf.: 8648 9343

Mobil: 4014 5354

E-mail: friis.langvadvej@mail.dk

Medarbejderrepræsentanter

Anette Hansen

Tlf.: 8791 2022

E-mail: ah@landboforening.dk

Lars Skou Gleerup

Tlf.: 8791 2041

Mobil: 2835 0180

E-mail: lsg@landboforening.dk

Ring til bestyrelsen!

Djursland Landboforening er en interesseorganisation, der virker

til landbrugets fremme gennem fagligt oplysningsarbejde samt

rådgivnings- og servicevirksomhed.

Desuden har foreningen til formål at varetage medlemmernes

erhvervspolitiske interesser og at tilbyde medlemmerne kulturelle,

sociale og faglige arrangementer.

Har du ”noget på hjertet”, er du velkommen til at kontakte bestyrelsens

medlemmer.


Djursland Landboforening, Føllevej 5, 8410 Rønde

Returneres ved varig adresseændring B

Formidling af landbrugsejendomme

• At sælge eller købe en landbrugsejendom er en stor beslutning.

• Vi lægger vægt på tillid, faglige kompetencer samt professionalisme.

• Vi har et indgående lokalkendskab og vægter personlig betjening højt.

• Vi afsætter den fornødne tid til opgaven, hvilket skaber tryghed i forbindelse

med afvikling af en ejendomshandel.

Bedst mulig pris

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os

for nærmere oplysninger og en eventuel

uformel drøftelse af lige netop din situation.

Jens P. Jellesen

direktør

Tlf. 4045 5178

DANSK

LANDBRUGSFORMIDLING A/S

• Vi deltager som formidler, uanset om ejendommen udbydes til en fast pris

eller udbydes i licitation ved budgivning. Hvorvidt den ene eller den anden

metode benyttes aftales med sælger ud fra en konkret vurdering af den

aktuelle situation.

• Vi medvirker også ved salg af jordarealer uden bygninger samt skovarealer.

• Endvidere medvirker vi ved formidling af forpagtninger og udarbejdelse

af forpagtningskontrakter.

Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde, Tlf. 7027 4141 Mail: info@dansklandbrugsformidling.dk

ID nr. 47774

More magazines by this user
Similar magazines