Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

HGl 3

Fortegnelse

over


CONDITIONER.

1.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og foretindes,

uden Ansvar for Sælgeren, og ligger fra Tilslaget for Kjøbe-

rens Regning og Ilisico i alle Tilfælde.

2 .

Det Kjebte maa af Kjøberen medtages 'strax.

3.

Udenfor Kjøbesummen har Kjøberen at erlægge en Tillægsbetaling

af 6 Øre pr. Krone som Andeel i Auktionsomkostninger. Ke-

talingen erlægges ved Hammerslaget eller paa Anfordring, dog kunne

Inkassater personligen som vederhæftige bekjendte Kjøbere forvente

6 Ugers rentefri Credit.

4.

I Mangel af prompte Retaling ere Kjøberne pligtige, hvad enten de

blive sagsøgte eller ikke, at svare H pL't. p. A. fra Auctionsdagen

indtil Betaling skeer I Søgsmaalstilfælde ere Ivjøberne Kjøbenhavns

Forligelsescommission o>r denne Stads Jurisdiction undergivne, uden

Hensyn til hvor de maatte boe eller opholde sig, ligesom de og ere

underkastede den hurtige Retsforfølgning, som Forord, af 25de Januar

1828 hjemler, eller undergivne Udpantning efter Lov af 29de Marts

1873 § 1, Nr. 10 a.

Kjøbenhavn, i Juni 1875.

Ctir. H e e ,

Niels Juelsgade (i (Gammelholm).

Oliemalerier.

Kr.

1 C. Schmidt: Parti ved Rygaard

^ ~ Parti ved Raadvad

b\ 3 c* Roser, Fuksier og Passionsblomster

4 — Markblomster

5 Carl Lorher: Sildig Sommeraften ved Stranden,

Motivet fra Jyllands Vestkyst

6 - Fregatten „Jylland« i Nordsøen,

stiv Kulling

7 Chr. .Tlolliarh: Frugter og Blomster

8 — Frugter

9 A. Schovelin : Formiddag i Skoven

*0 — Bondehytte

11 A. Andersen: Vinterparti i Dyrehaven

12 J. 8i. Jensen: 1 Kurv med Roser

13 L. Itoehm: Skovlandskab i Steiermark

14 W. Vaucrholdt: Maaneskinstykke, Aalestangere

15 Bertelsen: Skovparti, varm Eftermiddag, Motiv

fra de fyenske Skove

1« Schlfisner: Mesters Pibe

^ — En Kapucinermunk

— Fra Randersegnen 1856

19 Schovelin; Parti i Dyrehaven

20 — Aftenstykke

21 A. Andersen: Parti fra Kobbersøen ved Hellebæk

22 C. Baagøe: Marinebillede, Storm

^ 23 IV. II. Christiansen: Vinterlandskab

24 C. Løvniand: En Kurv med Blomster

25 Carl Loeher : Søstykke

26 II. Urachmann: Søstykke

27 Joh. Jensen: En italiensk Dreng

28 Kølle: En Skitze

29 Tegner: En Morgen paa Søen

30 P. Wanschengel: Paa Torvet i Amsterdam

31 Sødring: Parti ved Lauervig, set fra Jordfaldsdalen

32 A. Anddrsen: Moseparti fra Hellebæk

33 ll.Drachmann: En Furmiddag i Sundet, stiv Kuling

34 — Efter Stormfloden, Motiv fra Falster

35 Schovelin: Aften efter Regn


3 €. Raagøe: Parti fra Svendborgsiind

37 Pi. ii. Christansen: Vinterbillede, Maa.neskin

38 V. S*St«-ht: Skyggerne

IL 39 C. Ltmnand: i smaa Blomsterstykker

40 — 2 dito dito

{ 41 — 2 dito dito

/S o 42 Eekersberg: En Kvinde, som forskrækkes [af en

Snog

43 Brendslmp: Parti fra Frederlksdahl

44 A. Andersen: Vinterlandskab

45 Chr. Eekardt: Italiensk Søstykke

46 Sehleisner: En Bondekone

47 A. Andersen: P ari fra Hellebæk

48 — Aquarelle

49 F. C. Lnnd: En Dalarpige

50 — En Roinerinde med sin Tamborin,

(Aquarelle)

51 — En Romerinde, (Aquarelle)

52 — En ung Pige i Baldragt, (Aquarelle)

53 C. Scliliehting Carlsen: Een voxen Heleborus

54 — Foraarsblomster

55 — Hoser og Lilieconvaller

56 — Hyacintlier&Lilieconvaller

57 Raadsig: Landskab

58 Lanr. Ilolst: Kulien

59 W. Paeht. Hovedstudie

(>0 51. Friseh; Fra Kanalen 1813

61 F. Srreusen: Ved Capri (Apuarelle)

62 A, IHaeheprang: Landskab dito

i-j 63 Eekersbcrg: Gamle Knippelsbro (Tegning)

6 i F. 13. Skomageren med Drengen

65 — Genrebillede

66 V. II. En Kurv med Blomster

67 Zi!len: En Tegning

68 Fiiedlændcr : En dito

69 Fbk.: Jordbær paa et Bord

70 — Marinebillede

4

71 Thjlstnip: Theseus som tinder sin Faders Sværd

og Sandaler (Gibsfigur).

72 FanerS'.oUdt: Marine, Studie

73 — Marine, Knippelsbro, Studie

74 Marstrand: Portrait af Prof. Keiser

75 Kucider: Portrait af Prof. Roed som Ung

76 lidy. Petersen : En Staid

2r° 77 Eekersbcrg : Parti af Drammen

78 Altamnras: Tordenveir i Sundet

5

Tegninger.

tt t c:i%

2 — Den fortabte Søn Z

3 — Katten og Kj ællingen ^ & -

4 — Dameportrait / / l r

å — Præsten ved .Sygesengen

■6 — Holbergske Figurer "*-■

7 — En Pige der skal til Carneval . \

* — Et uenigt Æ gtepar 1

9 - En italiensk Pra st *7

10 — En Gardinprædiken /

11 — En Moder med sit Barn paa

Armen

12 — En Moder med sit Barn i

V (tggen

■>

t3 — Børn

44 — Scene af Figaro

15 — Herman og Dorthea

16 — To Samtal ende

i 7 — En POfTtraitmaler

18 — Scene jaf Erasmus Montanus

19 — Kristus velsigner Børnene

20 — En Selskabssal

21 J. Th. Lundby: Parti af Frederiksværk 1840

udf. Pennetegning

TI C. W. Eckersberg: Qvindelig Figur: Zepia

23 Peters: Pontus og Helle, Blyantstegning til

et Basrelief

/ ’


21 Gonstantin Hansen : Orest og Furierne, Pennetegning

25 Et Album med 47 Tegninger, Titelbladet af

O. Henn ansen

26 Marstrand: Et Hefte med 6 Tegninger

27 Et Hefte Tegninger

Lithografier, Kobberstik, Raderinger*

pj

1 For ti i ng: Bøn til Madonna

2 — Jesu Fødsel

i» — Romeo og Julie

4 Gudstjeneste i Udby Kirke med Pastor Becks

Portrait

5 Gurlitt: Tusineaarig Eg

6 Tre Blade

7 Holbein & Dawe: „The miser '

8 Poussin: Flora

9 Athen Oldsager

10 Sachsische Alterthumsfreunde

11 Ni Kobberstik

12 Biilow: Radering

13 Bissen: Ku Jæger

14 — Psyke

lo Buntzen: Landskab

16 Frølich & Lundby: En Nisse

•s 17 Herbst: en Hjort

- 18 Kølle: Ved Vesterborg Sø

19 — ""Aaparti

20 Lahde: En falden Pige

21 Lehmann: Agnethe og Havmanden

22 Lunding : Karikaturer (sjeldne)

23 — Hoveder (sjeldne)

24 Lundby: En Hest

25 Melby: Skibe

26 — f-Skibe

27 Rasmussen: Bjernede Kirke (sjelden)

28 Riedel: En Olding

29 Roed: Ribe Domkirke

£0 Scliack: Den lille Abbate

Si — Den flygtende Kunstner

32 Schøler: V andfald

33 van Vliet: Portrait efter Rembrant

34 Tschienscke og Mavors: Waldemars Slot

35 Tschierscke og Fritzsch: Thorsinge Slotsgaard

36 Kjærschou: Roeskilde Domkirke

37 36 Theaterkostumer

3« 6 gamle Uniformer

39 6 danske Raderinger

40 37 mythologiske Figurer

41 Marie med Jesus

42 Marie med Jesus og Johannes

43 Alterbillede fra Domkirken i Lubeek

44 Altertavler, 3 Plader

45 Et antikt Værk, 13 Plader

46 Pompajanske Con turer, 5 Hefter

47 Ragnarogsfrisen af Freund

48 Et stort Prospekt

49 Et dito dito

50 Et dito dito af Edinburgh

51 Marie med Jesus og Johannes

32 Harpokrates

53 Achiles, 3 Plader

54 Anibal Caratius

55 Monument af Rom

56 En Dreng med Kors og Tornekrone

S Krøsus viser Solam sine Skatte

58 Den Rige og den Fattige

59 David med Harpen

60 David fælder Goliath

61 Den hellige Antonius

62 Mesteren med sine Elever

63 Musikanterne af Jordans

64 Apostlen Paulus

65 St- Paul

66 Hexesabaten, D. Tiniercs


(>? Trojas Brand, Raphael

f>8 Den hellige Laurentius Martyrium

More magazines by this user
Similar magazines