Strategi- og Virksomhedsplan 2006-2007 - Greve Kommune

greve.dk

Strategi- og Virksomhedsplan 2006-2007 - Greve Kommune

Teknisk Forvaltning

Strategi- og Virksomhedsplan 2006-2007


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Indholdsfortegnelse

Formålet med Strategi- og Virksomhedsplan 2006-2007 for Teknisk Forvaltning ................................................. 3

Projekt 1: Implementering af kommunalreformen for det tekniske område ........................................................ 4

Projekt 2: Handleplan for Greve Kommune som et godt sted at bo ................................................................... 5

Projekt 3: Udvikling af rekreative muligheder i strandområdet og i det åbne land.............................................. 6

Projekt 4: Trafikhandlingsplan............................................................................................................................. 7

Projekt 5: Lokal kollektiv trafik............................................................................................................................. 8

Projekt 6: Udstykning af Tune NØ til parcelhusgrunde....................................................................................... 9

Projekt 7: Fortsat realisering af Langagergård-planen ..................................................................................... 10

Projekt 8: Udvikling af bestillerorganisationen på det grønne område i kommunens institutioner ................... 11

Projekt 9: Basispartnerskab mellem bestillerfunktionen i Teknisk Forvaltning og udfører Park&Vej ............... 12

Projekt 10: Økonomiske og administrative arbejdsgange................................................................................. 13

Status for Virksomhedsplan 2005......................................................................................................................... 14

Projekt 1: Fremtidens bosætningskommune .................................................................................................... 14

Projekt 2: Greve 2017 – Kommuneplan............................................................................................................ 15

Projekt 3: Udvikling og udbud af Langagergård................................................................................................ 17

Projekt 4: Opgavereform på teknik- og miljøområdet ....................................................................................... 18

Projekt 5: Omkostningsstyring (delprojekt under projekt i Økonomisk Forvaltning) ......................................... 19

Projekt 6: Budgetanalyse – vejbelysning .......................................................................................................... 19

Projekt 7: Forventede klimaændringer.............................................................................................................. 20

Projekt 8: Omlægning af Greve Kommunes geografiske data ......................................................................... 20

Beretning for større opgaver samt anlæg og drift i 2005...................................................................................... 22

Beretning for kompetenceudvikling i Teknisk Forvaltning 2005 ........................................................................... 29

Trivsel i Teknisk Forvaltning ................................................................................................................................. 30

Organisationsændring i 2005................................................................................................................................ 31

Personaleoplysninger ........................................................................................................................................... 31

Budget 2006.......................................................................................................................................................... 32

Organisationsdiagram for Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2006........................................................................ 33

Personaleoversigt i Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2006 ................................................................................. 34

2


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Formålet med Strategi- og Virksomhedsplan 2006-2007

for Teknisk Forvaltning

Strategi- og Virksomhedsplanen i Teknisk Forvaltning

er udarbejdet med henblik på at koordinere forvalt-

ningens ressourcer bedst muligt med baggrund i

kommunens ”Vision 2010”. Den består af de ud-

viklingsmål, som Byrådet har fastlagt for kommunen

og som udmøntes i bl.a. ”Kommuneplan 2005-2017”,

Greve Kommunes budget og Direktionens Strategi-

plan 2006. Endvidere tages afsæt i kommunens 7

adfærdsregulerende værdier.

Arbejdet med Strategi- og Virksomhedsplan i Teknisk

Forvaltning skal:

• synliggøre vores arbejde overfor borgere, po-

litikere, medarbejdere og andre forvaltninger i

Greve Kommune. Hvad står vi for, hvad går

vi efter og hvad er vigtigere end andet?

• synliggøre vores interne prioriteringer.

• synliggøre forventninger til ledere og medar-

bejdere.

Strategi- og Virksomhedsplanen angiver periodens

tværgående og særligt prioriterede projekter.

Fælles for projekterne i dette års Strategi- og Virk-

somhedsplan er, at de involverer flere afdelinger og

nogle af dem også andre dele af den kommunale

virksomhed. De mange daglige opgaver, som de fle-

ste ressourcer bruges på, belyses kun i beretningen.

Det betyder ikke, at driften er mindre vigtig, kun at

der ikke fokuseres på drift i planen.

Denne fælles Strategi- og Virksomhedsplan er udar-

bejdet for 2006-2007 og indeholder 10 projekter, der

danner rammen for udviklingsinitiativer i Teknisk For-

valtning i år. De fleste af projekterne er flerårige. Vi

har valgt primært at beskrive baggrunden og formålet

for projekterne. De egentlige projektbeskrivelser ud-

arbejdes efterfølgende af projektgruppen efter kom-

munens projektmodel, herunder fastlægges projekt-

organisationen med projektgruppe, styregruppe mv.

Ud over de 10 projekter, som er nævnt her i planen,

3

arbejder de enkelte afdelinger med mange andre pro-

jekter. Park&Vej’s projekter indgår ikke i Strategi- og

Virksomhedsplanen.

Teknisk Forvaltning har for 2006-2007 udvalgt føl-

gende 10 Strategi- og Virksomhedsplansprojekter,

hvoraf nogle projekter er nye og andre er fortsatte

projekter fra 2005:

Kommunalreform

1. Implementering af kommunalreformen for det

tekniske område (fortsat projekt, flerårigt)

Plan- og udviklingsopgaver

2. Handleplan for Greve Kommune som et godt

sted at bo (fortsat projekt, flerårigt)

3. Udvikling af rekreative muligheder i strand-

området og det åbne land (nyt projekt, fler-

årigt)

4. Trafikhandlingsplan (nyt projekt, flerårigt)

5. Lokal kollektiv trafik (nyt projekt, flerårigt)

6. Udstykning af Tune NØ til parcelhusgrunde

(nyt projekt)

7. Fortsat realisering af Langagergård-planen

(fortsat projekt, flerårigt)

Administration og Styring

1. Udvikling af bestillerorganisationen på det

grønne område i kommunens institutioner

(nyt projekt, flerårigt)

2. Basispartnerskab mellem bestillerfunktionen i

Teknisk Forvaltning og udfører Park&Vej (nyt

projekt)

3. Økonomiske og administrative arbejdsgange

(nyt projekt)


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Projekt 1: Implementering af kommunalreformen

for det tekniske område

Baggrund

Som et led i Kommunalreformen skal Greve Kommu-

ne overtage medarbejdere og opgaver fra Roskilde

Amt den 1. januar 2007. Arbejdet med kommunalre-

formen bevæger sig fra en fase, der handlede om at

forberede amtets delingsaftale, til en fase, der hand-

ler om få de nye opgaver og nye medarbejdere i hus.

Projektet relaterer sig til Greve Kommunes samlede

kommunalreformprojekt, som er en del af direktio-

nens Strategiplan 2006. Samtidig er projektet tæt

knyttet til det tværgående projekt om ny administrativ

struktur.

Formål

Formålet med projektet er, at både nye og gamle

medarbejdere oplever integration af medarbejdere og

opgaver som en god proces og bliver tilfredse med

resultatet. De nye opgaver fra amtet skal løses fra

dag ét.

Tidsramme

I december 2005 sender amtet udkast til delingsafta-

len, som skal godkendes af samtlige Byråd og andre

involverede myndigheder i starten af 2006. Senest i

juni 2006 vil Greve Kommune vide, hvilke medarbej-

dere og aktiver, der skal overtages den 1. januar

2007. I 2006 skal modtagelsen den 1. januar 2007

forberedes. I 2007 vil der blive et arbejde med at sik-

re, at medarbejderne trives og at opgaverne bliver

varetaget korrekt.

Der er mange udfordringer i det næste år, der hver

især skal løses, samtidig med at de skal spille sam-

men på en god måde. I hovedtræk kan disse udfor-

dringer nævnes:

4

• Vi skal have viden om de nye opgaver, her-

under viden om lovgrundlag, praksis, ar-

bejdsgange og redskaber. På nogle områder

får vi medarbejdere fra amtet, der har den vi

den, men på andre områder skal vi kunne va-

retage opgaverne selv. Under alle omstæn-

digheder er vi nødt til at sikre, at vi har den

nødvendige viden 1. januar 2007, det vil sige

inden de nye medarbejdere starter.

• Byråd og politiske udvalg skal have en intro-

duktion til de nye opgaver og tage stilling til

serviceniveauet, hvor det er relevant.

• Vi skal have implementeret eventuelle nye

IT-systemer og vi skal have integreret nye

data i vores eksisterende systemer.

• Vi skal tage imod de nye medarbejdere og in-

tegrere dem i kommunen, så de kan bidrage

til opgaveløsningen med det samme. Det

kræver, at de har oplevet skiftet af arbejds-

plads positivt.

• Vi skal sikre, at de nuværende medarbejdere

er klar til at tage imod de nye opgaver og kol-

leger, og at alle trækker på samme hammel.

• Vi skal have de fysiske rammer klar, så der

er lokaler, borde, stole, IT osv. til de nye

medarbejdere.

Projektorganisation

Birgit Herslund er projektejer, Anne Nordentoft er

projektleder.

Projektet udføres i samarbejde med Park&Vej.

Økonomi

Der forventes udgifter til kompetenceudvik-

ling/uddannelse af Teknisk Forvaltnings medarbejde-

re i de nye opgaver. Der kan i mindre omfang blive

behov for ressourcer til mødeaktiviteter, og der kan

blive omkostninger i forbindelse med flytningen.

Formidling

Alle erfaringer viser, at hvis en organisationsændring

skal blive en succes, skal medarbejderne inddrages

tidligt og have indflydelse på processen. Det skaber

tryghed og ejerskab. Det skal gøres klart, at ledelsen

træffer de endelige beslutninger, men at medarbej-

derne i høj grad kan være med til at skabe beslut-

ningsgrundlaget.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Når vi har fået klarhed over, hvem de nye medarbej-

dere er, skal de inddrages i det forberedende arbejde

i Greve Kommune.

5

Projekt 2: Handleplan for Greve Kommune

som et godt sted at bo

Baggrund

I projekt ”Fremtidens Bosætningskommune” (Direkti-

onens Virksomhedsplan 2005/Boligpolitisk Udvalg) er

der i 2005 gennemført analyser af befolkningsudvik-

ling, flyttemønstre, boligforhold og af kommunens

styrker, svagheder, muligheder og trusler som godt

sted at bo. Boligpolitisk Udvalg har truffet beslutning

om fokus, primær målgruppe og om valg af indsats-

områder for udvikling af Greve som godt sted at bo.

Der udestår at udarbejde en konkret handleplan for

det videre arbejde.

Formål

Formålet med projektet er, med afsæt i Boligpolitisk

Udvalgs arbejde i 2005, at udarbejde en samlet og

konkret handleplan for, hvordan Greve Kommune

skal udvikles til et mere attraktivt sted at bo. Handle-

planen skal fokusere på at tiltrække og fastholde yng-

re ressourcestærke familier og dermed bidrage til at

skabe en balanceret befolkningssammensætning og

et indtægtsgrundlag for at opretholde et højt kommu-

nalt serviceniveau. Målet er, at der fra 2006 skal væ-

re en årlig nettotilflytning af 25-44-årige på 5-10%.

Tidsramme

Handleplanen forventes vedtaget inden sommerferi-

en 2006. I de kommende år skal der arbejdes med at

realisere planen.

Projektorganisation

Birgit Herslund er projektejer, Esben Haarder Palu-

dan er projektleder.

Der nedsættes en projektgruppe med udgangspunkt i

projekt ”Fremtidens Bosætningskommune”.

Økonomi

Der er ikke afsat økonomiske ressourcer til projektet.

Formidling

Internt via Mit Greve. Eksternt via lokalpressen og

www.greve.dk.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Projekt 3: Udvikling af rekreative muligheder

i strandområdet og i det åbne land

Baggrund

Kommunen ønsker at udvikle de rekreative områder,

blandt andet fordi de spiller en stor rolle i borgernes

fremtidige valg af sted at bo. Det viser en bosæt-

ningsanalyse, som Greve Kommune gennemførte i

foråret 2005. Byrådet har i ”Kommuneplan 2005-

2017” fastsat mål for udvikling af de rekreative mulig-

heder i strandområdet og i det åbne land. Strandom-

rådet – med den 8 km lange kyststrækning og de to

havne, Hundige Havn og Mosede Havn – rummer

store udviklingsmuligheder. Det gælder også for Mo-

sede Fort, som kommunen overtager i 2007 som led i

kommunalreformen. I det åbne land er der mulighe-

der for at forbedre den rekreative værdi af landskabet

ved at udvikle nye skov- og naturområder og ved an-

læg af rekreative stier.

Formål

At forbedre de rekreative muligheder og kvaliteter i

strandområdet, i havnene og i det åbne land.

Delformål:

6

• Stranden skal være renere, pænere, give

færre lugtgener og have flere badebroer og

offentlige toiletter.

• Havet skal være mere synligt i byområdet og

der skal være bedre kontakt mellem by- og

strandområdet.

• Hundige Havn og området ved Mosede Havn

og Mosede Fort skal have større rekreative

kvaliteter og et større udbud af fritids-,

idræts- og kulturelle aktiviteter.

• Der skal være bedre sammenhæng mellem

Hundige Havn og Hundige bydel i øvrigt.

• Mosede Havn, Strand og Fort skal udvikles til

et sammenhængende kultur-, natur- og fri-

tidsområde.

• Natur- og kulturværdier skal udvikles, så om-

råderne tilbyder bedre rammer for aktive na-

turoplevelser.

• Nye natur- og fritidsområder skal udvikles i

det åbne land, hvor der samtidig sker en sik-

ring af grundvand og vandmiljø i øvrigt, f.eks.

ved plantning af skov.

• Vigtige rekreative stier skal udpeges og an-

Tidsramme

lægges fra byområdet og ud i det åbne land.

Delprojekter om afhjælpning af lugtgener ved Mose-

de Strand, rensning af stranden, opsætning af bade-

broer og toilet samt udvikling af Hundige Havn og

planlægning af nye natur- og fritidsområder gennem-

føres i 2006-2007. Den øvrige del af projektet løber

frem til 2009.

Projektorganisation

Birgit Herslund er projektejer, Esben Haarder Palu-

dan er projektleder.

I projektgruppen indgår medarbejdere fra Børne- og

Kulturforvaltningen.

Økonomi

I budget 2006 og 2007 er der afsat 11 mio. kr. til for-

bedring af stranden nord og syd for Mosede Havn.

Derudover er der i budget 2006 afsat 1 mio. kr. til

rensning og forskønnelse af stranden, 500.000 kr. til

badebroer og permanent toilet i Mosede Havn samt 2

mio. kr. til udvikling af Hundige Havn ud fra ”Hel-

hedsplan 2003 for Hundige Havn”. I budget 2007 er

der også afsat 1 mio. kr. til strandrensning.

Der vil blive brugt eksterne rådgivere til delprojekter

om strandpark ved Mosede Havn, til udvikling af Mo-

sede Havn, Strand og Fort og til udvikling af Hundige

havn med kontakt til Hundige Bydel.

Formidling

Internt via Mit Greve.

Eksternt via målgruppedialog, lokalpresse og

www.greve.dk.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Projekt 4: Trafikhandlingsplan

Baggrund

Kommuneplan 2005-2017” blev vedtaget i efteråret

2005. Kommuneplanen er delt op i otte hovedstruk-

tur- og forudsætningshæfter. Hæftet ”Sikker og effek-

tiv trafik” fastlægger hvilken vej udviklingen skal gå

de næste 12 år på trafikområdet. Kommunen har i

dag en del af en trafikhandlingsplan, der indeholder

en lang række konkrete projekter, men den giver ikke

overblik over, om kommuneplanens visioner og mål-

sætninger opfyldes ved udførelse af projekterne.

Formål

Der udarbejdes en trafikhandlingsplan, der indehol-

der en målrettet strategi med udgangspunkt i hoved-

områderne i kommuneplanen. Der opstilles anbefa-

linger for konkrete tiltag på lang og kort sigt med

henblik på at prioritere indsatsområderne indenfor de

økonomiske og tidsmæssige rammer.

• Trafikhandlingsplanen skal indeholde neden-

stående hovedområder:

• Forbedring af trafiksikkerheden.

• Effektiv trafikafvikling.

• Reduktion af trafikstøj (støjgrænser for vej-

støj tilstræbes overholdt for alle boliger).

• Hastighedsplan.

• Bedre forhold for de bløde trafikanter, herun-

der skolebørn.

• Forbedring af den kollektive trafik.

• Smukkere veje og byrum.

Tidsramme

Frigivelse af midler og udvælgelse af eksterne konsu-

lenter gennemføres medio 2006. En udarbejdet tra-

fikhandlingsplan kan være færdig til godkendelse

medio 2007.

Projektorganisation

Gunner Riising er projektejer, Henrik Rejnhold Jør-

gensen er projektleder.

7

Økonomi

Trafikhandlingsplanen skal udarbejdes i samarbejde

med eksterne konsulenter. Der forventes en udgift på

300.000-400.000 kr.

Formidling

Børne- og kulturforvaltningen, grundejerforenin-

ger/bylaug, Erhvervsforeningen i Greve samt Roskil-

de Politi orienteres og inddrages i for eksempel refe-

rencegrupper.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Projekt 5: Lokal kollektiv trafik

Baggrund

Som led i kommunalreformen er lovgivningen om

kollektiv trafik ændret. På Sjælland etableres et tra-

fikselskab, som skal varetage opgaverne, og der

ændres væsentligt på finansieringen af den kollektive

trafik fra 1. januar 2007. Trafikselskabet skal betale

alle udgifter til busruter, der defineres som regionale.

Kommunerne skal betale udgifter til de lokale busru-

ter samt specialkørsel for handicappede, ældre og

skolebørn.

Greve Kommune betaler i dag for en servicebus,

specialkørsel for handicappede og ældre samt skole-

kørsel. Den ændrede finansiering af den kollektive

trafik betyder, at kommunerne får større indflydelse

på fastlæggelse af serviceniveauet og trafikomfanget

fra 2007. Dog har HUR (som skal indgå i det nye Tra-

fikselskab) oplyst, at de ikke anser det for sandsyn-

ligt, at større ændringer i trafikbetjeningen kan ske før

køreplanskiftet ved starten af 2008.

Projektet er en del af arbejdet med målsætningen i

Kommuneplan 2005-2017” om at sikre bedre kollek-

tiv trafik.

Formål

Formålet med projektet er, at Greve Kommune skal

få mest mulig buskørsel for borgere og virksomheder

for færrest mulige penge. Herunder at undersøge om

kommunen fra 2007 – eller mere realistisk fra 2008 –

kan opnå en besparelse ved at få buskørslen tilrette-

lagt, så noget af specialkørslen kan integreres i den

kollektive trafik.

Endvidere er formålet, at den lokale buskørsel tilrette-

lægges, så flest mulige brugere får bedst service

med hensyn til køretider og stoppesteder.

Tidsramme

Projektet begynder i januar 2006 og strækker sig

over både 2006 og 2007.

8

Senest i juni 2006 skal der træffes politisk beslutning

om kommunens køb af lokal kollektiv trafik i 2007 og

2008. Endvidere skal der træffes beslutning om, hvil-

ke behov, der for 2007 ikke kan dækkes af den lokale

kollektive trafik, og som stadig skal dækkes ved sær-

lige kørsler af firmaer, der er indgået aftale med efter

udbud.

Projektorganisation

Birgit Herslund er projektejer, Martin König Josefsen

er projektleder.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Soci-

al- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Kulturfor-

valtningen, Centralforvaltningen (Indkøbsfunktionen)

samt Teknisk Forvaltning.

Økonomi

En overordnet analyse af den nuværende buskørsel,

potentiel integrering af kommunens specialkørsel og

den kollektive trafik samt det kommende kørselsbe-

hov for 2007 løses delvist ved ekstern konsulentbi-

stand for 200.000 kr., som finansieres af Kommune-

foreningen for kommunerne i Roskilde Amt.

Det forventes, at der yderligere er behov for konsu-

lentbistand til at kunne gennemføre 1) undersøgelser

og analyse af busbrugernes behov og præferencer,

og 2) analyse af konkrete muligheder for integration

af specialkørsel og kollektiv trafik. Direktionens udvik-

lingspulje søges om 300.000 kr. til disse to behov.

Formidling

Ledelsesniveauet i berørte skoler og institutioner

samt relevante eksterne interesseorganisationer

(Handicapråd, Ældreråd, Greve Erhverv m.m.) ind-

drages som referencegrupper til projektet. Formidlin-

gen til de berørte fagforvaltninger i kommunen fore-

går gennem styregruppen og projektgruppen.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Projekt 6: Udstykning af Tune NØ til parcelhusgrunde

Baggrund

Projektet er et resultat af projektet ”Fremtidens Bo-

sætningskommune” (Direktionens Virksomhedsplan

2005/Boligpolitisk Udvalg), som er en udløber af

Kommuneplan 2005-2017”. Greve Kommune ønsker

at tiltrække og fastholde yngre ressourcestærke fami-

lier for at skabe en befolkningssammensætning, der

kan sikre et indtægtsgrundlag for kommunen, så et

højt kommunalt serviceniveau fortsat kan oprethol-

des. Herunder ønsker kommunen at øge antallet af

boliger.

I Regionplanen og Kommuneplanen er der åbnet mu-

lighed for, at området Tune NØ ændres fra landzone

til byzone.

Formål

Formålet med udstykningen af Tune NØ er at imøde-

komme et stort behov for flere boliger i Greve Kom-

mune samt at etablere et attraktivt boligområde med

nye parcelhusgrunde på gennemsnitligt 1.000 m 2 for

at tiltrække nye borgere til kommunen.

Tidsramme

Lokalplanen for Tune NØ forventes endeligt vedtaget

af Byrådet i august 2006.

På grund af den for tiden meget lave rente, planlæg-

ges parcelhusgrundene udstykket, solgt og bebygget

hurtigst muligt. Kommunens eventuelle opkøb af om-

rådet samt detailplanlægning og udstykning afventer

vedtagelse af lokalplanen.

Den endelige tidsplan vil blive forelagt politisk, når

den er udarbejdet af projektgruppen.

Projektorganisation

Jesper Brandt er projektejer, Tina Braunstein er pro-

jektleder.

I projektgruppen vil indgå medarbejdere fra Byråds-

sekretariatet og Teknisk Forvaltning.

9

Økonomi

Hvis Greve Kommune opkøber arealet til udstykning

og videresalg forventes der, udover udgiften til

grundkøb, en samlet udgift til byggemodning af om-

rådet på 19.250.000 kr. i 2006 og 19.500.000 kr. i

2007.

Hvis arealet opkøbes og videresælges af tredjepart

skal kun en del af byggemodningsudgifterne dækkes

af Greve Kommune.

Der vil blive benyttet eksterne rådgivere til detailplan-

lægning samt til støjundersøgelser og landmåler.

Formidling

Projektet er formidlet i forbindelse med høringsfasen

om vedtagelsen af Kommuneplanen. Derudover har

der været afholdt møde med de tilgrænsende grund-

ejere.

Der vil ske en yderligere formidling af projektet i lo-

kalpressen og på www.greve.dk under høringsfasen i

forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen. Interes-

serede købere, der har henvendt sig direkte til Greve

Kommune, vil få tilsendt annoncering om lokalplanen

direkte.

Hvis grundene udstykkes og sælges ved udbud af

Greve Kommune, vil projektet desuden blive formidlet

via salgsannoncering.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Projekt 7: Fortsat realisering af Langagergård-planen

Baggrund

Byrådet ønsker at fastholde udbygningen på Langa-

gergård i årene fremover. En udvikling som kan styr-

ke Greve Kommunes ønske om at tiltrække yngre

børnefamilier. Den hurtige indflytning i Karlslunde

Kysthave peger på behovet for flere tidssvarende

attraktive boliger til familier uden hjemmeboende

børn. Gennem opførelse af senioregnede boliger på

Langagergård, kan nogle af parcelhusene frigøres til

nye børnefamilier.

Langagergård indgår i ”Kommuneplan 2005-2017” og

Boligpolitisk Udvalgs strategier for boligudviklingen i

Greve Kommune.

Formål

Formålet med realiseringen af Langagergård er at

• sikre en kvalitativ udbygning af Langager-

gård.

• sikre en balanceret boligudbygning i Greve

Kommune.

• sikre udbygning af kommerciel service ved

Karlslunde Station.

• tiltrække børnefamilier til kommunen.

• give mulighed for bofællesskaber på to boli-

ger.

Tidsramme

Købsaftalen på 2 boligøer afsluttes i 1. kvartal 2006

med projekter af høj arkitektonisk kvalitet, arealet til

senioregnede boliger sælges i 2. kvartal 2006.

Centergrunden udbydes i 3. kvartal 2006. Land-

skabsmodningen startes i 1. kvartal 2006 og lokal-

planerne for de 2 bolig-øer færdiggøres i 3. kvartal

2006.

Realiseringen af den resterende del af Langagergård

er et mangeårigt projekt.

10

Projektorganisation

Kommunaldirektøren er projektejer, Gunner Riising er

projektleder.

Projektet involverer Byrårdssekretariatet.

Styregruppen for Realisering af Langagergård er poli-

tisk og fortsætter i 2006. Styregruppen har repræsen-

tanter fra alle politiske partier og Borgmesteren som

formand.

Økonomi

De forventede indtægter i 2005 fra salg af to boligøer

er 85-90 mio. kr.

Der forventes en udgift til landskabsmodningen på 30

mio. kr. i 2006.

Formidling

Projektet formidles primært på www.greve.dk.

Der afholdes udstilling med de vindende projekter på

Rådhuset i begyndelsen af 2006. Udstillingen arran-

geres i samarbejde med de kommende investorer.

Der afholdes følgegruppemøder med eksterne inte-

ressenter om de kommende lokalplaner for bolig-

øerne.

De kommende investorer begynder salget af boliger

til efteråret 2006 gennem annoncering og information

på deres hjemmesider.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Projekt 8: Udvikling af bestillerorganisationen

på det grønne område i kommunens institutioner

Baggrund

Byrådet har den 22. november 2005 besluttet, at alle

bestillerfunktioner, der vedrører drift af grønne områ-

der, skal professionaliseres. Hidtil har bestilleropga-

verne for de offentlige arealer på kommunens institu-

tioner (skoler, daginstitutioner, ældrecentre med fle-

re) været delt ud på mange personer, som ikke nød-

vendigvis har faglig kompetence på området. Opga-

verne skal i dag løses af Park&Vej, medmindre insti-

tutionerne efter udbud vælger en anden entrepre-

nør/gartner, som er bedre og billigere. Institutionsle-

derne har ikke erfaring med udbud af den type opga-

ver, og opgaverne er ikke beskrevet tilstrækkeligt

detaljeret til at kunne indgå i et udbudsmateriale.

Derudover ønskes opgaverne løst med et ensartet

kvalitetsniveau.

Formål

Formålet med projektet er, at institutionerne samlet

set indenfor den nuværende rammebevilling kan op-

nå en bedre vedligeholdelse af de udendørs arealer,

eller at der kan opnås en besparelse.

Delformål:

11

• Belyse fordele og ulemper ved en central be-

stillerorganisation kontra en decentral orga-

nisation, der er bundet sammen i netværk,

med henblik på at optimere den fremtidige

drift.

• Udnytte den ekspertise, der allerede ligger i

Teknisk Forvaltning med hensyn til udbud,

fastlæggelse af kvalitetsstandarder, bestiller-

funktion og kontraktstyring.

• Fastlægge et ensartet kvalitetsniveau for

vedligeholdelsen af udendørs arealer på

kommunens institutioner.

• Mindske/forenkle det nuværende arbejde for

institutionslederne.

• Skabe ejerskab til opgaven i institutionerne,

så de bliver i stand til at føre kontrol med ar-

bejdets udførelse i det daglige.

• Opgaver, opmålinger og vedligeholdelses-

Tidsramme

standarder skal være beskrevet så grundigt,

at de senere kan indgå i et fælles (partner-

skabs)udbud af Park&Vejs opgaver eller ud-

bydes samlet med henblik på indgåelse af en

rammeaftale med et vindende firma.

Arbejdet skal være færdigt senest ved udgangen af

2007, hvor der træffes beslutning om et eventuelt

udbud. Det muliggør, at også de arealer, kommunen

overtager fra amtet, kan medtages. Der skal på dette

tidspunkt tages stilling til, om opgaverne skal tages

med i udbuddet af de opgaver på det grønne område,

som Park&Vej varetager i dag.

Projektorganisation

Frank Andersen er projektejer, Tina Braunstein er

projektleder.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem eks-

terne institutioner, Børne- og Kulturforvaltningen, So-

cial- og Sundhedsforvaltningen, Centralforvaltningen

samt Teknisk Forvaltning.

Økonomi

Der er ikke afsat økonomiske ressourcer til projektet.

Direktionens udviklingspulje søges om op til 200.000

kr. til opmåling, klassificering af arealer samt udar-

bejdelse af kortmateriale.

Formidling

De berørte institutioner informeres og inddrages un-

dervejs i projektet via projektgruppe, referencegruppe,

ledermøder, besøg, skriftlig information og Mit Greve.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Projekt 9: Basispartnerskab mellem bestillerfunktionen

i Teknisk Forvaltning og udfører

Park&Vej

Baggrund

Den 22. november 2005 besluttede Byrådet at Tek-

nisk Forvaltnings bestillerfunktion skal etablere et

basispartnerskab med Park&Vej. Beslutningen er

taget på baggrund af projektet ”Fremtidig organise-

ring af Park&Vej”, hvor Teknisk Forvaltning og Kom-

munernes Landsforening i 2004 og 2005 udarbejde-

de ”Rapport om Park&Vej i Greve Kommune. Fakta

og evaluering 1996-2004.” ogGreve Kommune. Ba-

sispartnerskab og fire modeller for organisering af

park- og vejområdet.”.

Formål

Formålet med projektet er at indarbejde basispart-

nerskab og dermed følgende 4 dimensioner i den

eksisterende interne kontrakt med Park&Vej om drift

af de offentlige veje, stier og grønne områder:

• En samarbejdsmodel, hvor det daglige sam-

arbejde sker i tæt dialog, hvor uenigheder lø-

ses hurtigt og hvor udførerenheden har en

høj grad af ansvarlighed overfor slutbrugerne

(borgerne).

• Et fælles fokus på procesoptimering. Parter-

ne afsøger konstant, om opgaveløsninger

kan optimeres. Der vil være gensidige forplig-

tigelser til løbende at drøfte nye arbejdsgan-

ge og –metoder samt muligheder for ny tek-

nologianvendelse, der kan føre til driftsopti-

mering.

• Et fælles fokus på udvikling. Der sikres en

fokusering på langsigtet planlægning og ud-

vikling.

• Fokus på økonomiske incitamenter. Reduce-

rede omkostninger som konsekvens af drifts-

optimering mv. fordeles mellem parterne.

Basispartnerskabet stiler mod at opnå en effektivise-

ring på 1% indenfor det første år og 2% indenfor de

første 3 år. Dette kan både udmøntes i flere ydelser,

mere service og/eller en besparelse.

12

Tidsramme

Ny kontrakt forelægges politisk senest i juni 2006

med planlagt ikrafttrædelse hurtigst muligt efter.

Projektorganisation

Birgit Herslund er projektejer, Lise Rørbæk Barsøe er

projektleder.

Projektet udføres i samarbejde med Park&Vej.

Økonomi

Der er ikke afsat økonomiske ressourcer til projektet.

Formidling

Borgere og ansatte i Greve Kommune orienteres via

henholdsvis www.greve.dk og Mit Greve. Der skrives

artikler til relevante fagblade.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Projekt 10: Økonomiske og administrative

arbejdsgange

Baggrund

De økonomiske og administrative arbejdsgange er

centrale opgaver i Teknisk Forvaltning. Opgaverne

har stor betydning for, at de øvrige opgaver i forvalt-

ningen kan løses med god kvalitet. Samtidig er det

opgaver, hvor der ofte kan være flere forskellige

medarbejdere involveret.

Formål

Formålet med projektet er at sikre en mere ensartet

kvalitet i de økonomiske og administrative arbejds-

gange samt at optimere sagsgange med henblik på

at opnå kvalitets- og resultatforbedringer.

Delformål:

• Der udarbejdes arbejdsvejledninger, som er

så brugbare, at mindst 2 medarbejdere

umiddelbart kan varetage samtlige proces-

ser.

Tidsramme

Projektet forventes afsluttet i 2006.

Projektorganisation

Anne Nordentoft er projektejer, Maibrit Sørensen er

projektleder i Bygnings- og Entrepriseafdelingen, Le-

na Gohr er projektleder i Teknisk Kundeservice.

Økonomi

Der er ikke afsat økonomiske ressourcer til projektet.

Formidling

Der orienteres om projektet på gruppemøder og

Mit Greve. De færdigudarbejdede arbejdsvejlednin-

ger bliver tilgængelige på Mit Greve. I implemente-

ringsforløbet vil arbejdsvejledningerne blive præsen-

teret for de relevante personer, og der vil i den efter-

følgende periode ske en systematisk opfølgning på

brugen af arbejdsvejledningerne.

13


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Status for Virksomhedsplan 2005

Teknisk Forvaltning arbejdede med følgende 8 pro-

jekter i Virksomhedsplan 2005:

• Fremtidens bosætningskommune

Greve 2017 – Kommuneplan

• Udvikling og udbud af Langagergård

• Opgavereform på teknik- og miljøområdet

• Omkostningsstyring

• Budgetanalyse – vejbelysning

• Forventede klimaændringer

• Omlægning af Greve Kommunes geografiske

data

I de efterfølgende afsnit redegøres for, hvor langt

Teknisk Forvaltning er nået i gennemførelsen af pro-

jekterne. Status gives med baggrund i projektets for-

mål og succeskriterier.

14

Projekt 1: Fremtidens bosætningskommune

Formål

Det er projektets hovedformål at udarbejde en bolig-

strategi, som fastlægger mål og indsatsområder, og

som indeholder en handlingsplan for udvikling af

Greve som et godt sted at bo.

Delformål:

• Gøre status for befolkningsudviklingen og bo-

ligsammensætningen i Greve Kommune og

beskrive, hvordan udviklingen vil være, hvis

den nuværende praksis på boligområdet fort-

sættes.

• Undersøge i hvilket omfang udviklingen kan

påvirkes ved nybyggeri, gennem omdannelse

af den eksisterende boligmasse og ved ænd-

ret praksis indenfor den almene boligsektor.

• Undersøge hvilke øvrige påvirkningsmulig-

heder Greve Kommune har.

• Undersøge hvilke forhold ved Greve som bo-

sætningskommune, der bør arbejdes aktivt

med for at gøre Greve til et endnu mere at-

traktivt sted at bosætte sig.

Succeskriterier

• Ved udgangen af december 2005 forelå der

en politisk vedtaget boligstrategi for Greve

Kommune.

• Boligstrategien indeholder en række indsats-

områder og en handlingsplan for de kom-

mende års boligstrategiske arbejde.

• Byråd og Forvaltning oplever, at boligstrate-

gien er et anvendeligt styringsværktøj i ar-

bejdet med at udvikle Greve yderligere som

attraktiv bosætningskommune.

• En væsentlig del af boligstrategien indarbej-

des i ”Kommuneplan 2005-2017” i juni 2005.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Status

Arbejdet i boligpolitisk Udvalg er ikke afsluttet. Udval-

get har besluttet, at det skal forsætte ind i 2006

formentligt frem til maj – juni.

Delformålene er nået. Der er desuden truffet beslut-

ning om, hvem der er primær målgruppe og hvad der

er fokus for det boligstrategiske arbejde. Der udestår

at sammenfatte udvalgets arbejde i en samlet strategi

med indsatsområder, målsætninger og en konkret

handleplan.

Strategiens indsatsområder og målsætninger er ud-

peget den 31. december 2005. Handleplanen vil blive

udviklet i begyndelsen af 2006 og arbejdet samles i

en rapport til endelig godkendelse i maj – juni 2006.

De tre første succeskriterier er ikke opfyldt den 31.

december 2005, da projektet ikke er afsluttet. Suc-

ceskriteriet om indarbejdelsen af boligstrategien

i ”Kommuneplan 2005-2017” er opfyldt.

15

Projekt 2: Greve 2017 – Kommuneplan

Formål

Hovedformålet med kommuneplanen er at give Byrå-

det et godt grundlag for arbejdet med at realisere

deres visioner og mål for kommunens udvikling og

økonomi frem til 2017.

Delformål:

Kommuneplanen skal være offensiv.

Kommuneplanen skal sikre kommunens

langsigtede udviklingsmuligheder.

Kommuneplanen skal koordinere kommu-

nens overordnede udviklingsarbejde på

tværs af forvaltningsområder.

Kommuneplanen skal udgøre et stærkt

grundlag for forhandlinger med overordnede

myndigheder.

Kommuneplanarbejdet skal skabe en god di-

alog mellem Byråd og borgere om visioner

og mål for kommunens udvikling.

Kommuneplanarbejdet skal forholde sig til,

hvordan Greve Kommune kan udvikles efter

bæredygtige principper og dermed leve op til

nationale og internationale målsætninger.

Kommuneplan og budgetlægning søges kob-

let tættere til hinanden.

• Der skal afklares muligheder og fordele –

hvad angår både borgerservice og forvaltnin-

gens arbejde – ved at udarbejde en digital

kommuneplan.

Succeskriterier

• Byrådet opfatter kommuneplanen som et an-

vendeligt og offensivt styringsredskab, som

vil blive anvendt i arbejdet med at realisere

Byrådets ”Vision 2010” og mål for kommu-

nens udvikling frem til 2017.

• Byråd og 80 % adspurgte borgere (som har

deltaget) tilkendegiver, at der har været en

god og konstruktiv dialog om kommunens

udvikling med tilfredsstillende adgang til in-

formation.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Status

Kommuneplanen opstiller klare, realistiske og

målbare mål indenfor de valgte indsatsområ-

der.

• Byrådet har vedtaget et forslag til Greves

Kommuneplan 2005-2017” i juni 2005, og

der er offentliggjort en endeligt vedtaget

kommuneplan inden udgangen af 2005.

Formålet om, at kommuneplanen skal være offensiv

og sikre langsigtede udviklingsmuligheder på tværs

af forvaltningsområderne, er nået. Planen er ikke så

regulerende som tidligere, men skaber større mulig-

hed for udvikling inden for alle forvaltningsområder-

ne. Der er også initiativer om at benytte kommune-

planen i forbindelse med budgetlægningen, ligesom

rammedelen af kommuneplanen er gjort digital.

Succeskriterierne for projektet er opfyldt. Kommune-

planen har taget udgangspunkt i Byrådets ”Vision

2010”, og Byrådet har den 22. november 2005 tilken-

degivet, at kommuneplanen er et anvendeligt sty-

ringsredskab til realisering af visionerne. Kun 65% af

deltagerne har i dialogmøderne/borgermødet tilken-

degivet, at det har været en god og konstruktiv debat.

Der er under succeskriteriet på 80%, men hvis bor-

germødet udelades, ligger tilfredsheden på 95%.

Kommuneplanens indsatsområder opstiller klare,

realistiske og målbare mål. Hovedstrukturen til ”For-

slag til kommuneplan 2005-2017” blev vedtaget den

21. juni, rammer for lokalplanlægningen blev vedta-

get den 8. august 2005. ”Kommuneplan 2005-2017”

blev vedtaget endeligt den 22. november 2005.

Den samlede kommuneplan er endelig vedtaget og

annonceret. Ændringer/rettelser som følge af hørin-

gen er ved at blive indarbejdet i de 8 hovedstruktur-

hæfter og i rammerne. Det forventes, at den færdig-

trykte kommuneplan kan udsendes i slutningen af

januar 2006. Der er desuden ved at blive udarbejdet

et stort hovedstrukturkort til ophængning.

Projektet er afsluttet. I 2006 vil direktionens Strategi-

plan og Teknisk Forvaltnings Strategi- og Virksom-

16

hedsplan dog bygge på kommuneplanen. Tidligt i

2007 udarbejdes desuden en ”Plan- og Budgetrede-

gørelse”, som led i de indledende budgetforhandlin-

ger, i forbindelse med kobling mellem kommuneplan

og budgetlægning.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Projekt 3: Udvikling og udbud af Langagergård

Formål

Formålet med projektet er, at Byrådets visioner og

krav om høj kvalitet på Langagergård realiseres til

gavn for kommunens borgere og områdets brugere,

herunder at der på Langagergård sikres en markant

grøn kile fra kysten ind i baglandet og et givende arki-

tektonisk samspil mellem bolig-øer og landskabet.

Succeskriterier

Status

• Projektforslag til landskabsmodningen sen-

des i udbud sommeren 2005.

• Der opnås en høj pris ved salg af grunde og

størst mulig kvalitet for de samlede investe-

ringer i området.

• Der åbnes muligheder for at seniorbofælles-

skaber og andre typer af bofællesskaber får

mulighed for at deltage i udbudsfasen.

• Byggemodningen af landskabet påbegyndes

i 2005.

De to første bolig-øer har været i udbud. Der er ind-

kommet 11 kvalificerede projekter. Vinderne er udpe-

get af Byrådet i december 2005 og lokalplanen for

landskabet blev samtidigt vedtaget.

Vinderne på de to bolig-øer får mulighed for at opføre

75 % af bolig-øernes boligareal, de resterende 25 %

forbeholdes til brug for bofællesskaber.Efter udpeg-

ning af vinderne på de to bolig-øer, sendes den re-

sterende del til senioregnede boliger i offentligt udbud

i begyndelsen af 2006.

Totalentreprisen til landskabsmodning af den første

etape har været i udbud. Der er indkommet 5 tilbud.

Byrådet udpegede vinderen i december 2005. Udar-

bejdelse af købsaftaler og påbegyndelse af detailpro-

jektering startes i januar 2006.

De to tilbud på bolig-øerne, tilbudene på landskabs-

modningen og lokalplanen lever alle op til det høje

17

kvalitetsniveau, som er indarbejdet i ”Langagergård

Nord Kvalitetsprogram” for bolig-øer. Projekterne op-

fylder såvel mål som de tre første succeskriterier.

Dog har det ikke været tidsmæssigt muligt at starte

landskabsmodningen i 2005. Projektet fortsættes i

2006.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Projekt 4: Opgavereform på teknik- og miljøområdet

Formål

Formålet med projektet er at sikre, at Teknisk For-

valtning ved implementering af kommunalreformen

modtager opgaver og medarbejdere på en måde, så

vi kan løse opgaverne fra dag ét til borgernes og

medarbejdernes tilfredshed.

Delformål:

• Nuværende og kommende medarbejdere

skal føle sig så trygge som muligt undervejs i

processen.

Succeskriterier

Status

• Alle opgaver og medarbejdere er på plads i

Teknisk Forvaltnings organisation den 1. ja-

nuar 2007.

• Der er udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser

for alle opgaver den 1. januar 2007.

• Alle værktøjer fungerer den 1. januar 2007.

• Der gennemføres en medarbejdertilfreds-

hedsundersøgelse i foråret 2007, hvor mindst

80 % af medarbejderne erklærer sig tilfredse

med processen og opgaveløsningen fra 1.

januar 2007.

• Der gennemføres en stikprøvevis borgertil-

fredshedsundersøgelse i foråret 2007, hvor

mindst 80 % af borgerne erklærer sig tilfred-

se med opgaveløsningen fra 1. januar 2007.

I 2005 har arbejdet handlet om at få overblik over,

hvilke opgaver Teknisk Forvaltning skal modtage fra

Roskilde Amt samt at forberede delingsaftalen i sam-

arbejde med amtet. Derudover har der været holdt en

meget succesfuld besøgsdag for medarbejderne fra

amtet. Den 23. december 2005 sendte amtet udkast

til delingsaftalen, som skal godkendes af samtlige

Byråd og andre involverede myndigheder i starten af

2006.

18

Senest i juni 2006 vil det være klart, hvilke medarbej-

dere og aktiver, Teknisk Forvaltning vil modtage.

Projektet fortsættes i 2006.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Projekt 5: Omkostningsstyring (delprojekt

under projekt i Økonomisk Forvaltning)

Formål

Formålet med projektet er at efterleve de statslige

krav, der udspringer af en reform af den offentlige

budget- og regnskabsfunktion. Formålet er at synlig-

gøre omkostningerne, skabe et bedre grundlag for

prioritering og effektiv opgaveudførsel samt styrke

institutionernes interne økonomistyring og ledelse.

Delformål:

• Forbedre Byrådets og ledelsens styrings-

grundlag.

• Den økonomiske ressourcebevidsthed skal

øges.

Succeskriterier

Medarbejderne i Teknisk Forvaltning er blevet ind-

draget i processen ved information og høring om til-

tagene og ved at bidrage til en god omkostnings-

struktur.

Teknisk forvaltning er efter projektets afslutning i

stand til at udarbejde oplæg til Byrådet og direktionen

baseret på omkostningsregistrering, -kalkulationer og

-styring.

Status

Økonomisk Forvaltning har for en periode valgt at

nedprioritere projektet på grund af kommunalrefor-

men, men der bliver dog løbende implementeret lov-

pligtige tiltag. Det forventes, at projektet genoptages

efter implementering af kommunalreformen, dvs. i

2007.

19

Projekt 6: Budgetanalyse – vejbelysning

Formål

Der skal udarbejdes en budgetanalyse af vejbelys-

ningsområdet til brug for næste års budgetlægning.

Delformål:

• Analysen skal vise sammensætningen af ud-

gifterne til vejbelysning.

• Analysen skal vise årsagerne til stigningen i

udgifterne.

• Analysen skal vurdere konsekvenserne af et

ændret betalingsprincip, hvor private lodseje-

re pålægges at betale for drift af vejbelysnin-

gen på private veje.

Succeskriterier

Status

• Analysen er gennemført i april 2005 og er så

dækkende, at forvaltningen ikke får nye op-

klarende spørgsmål under budgetforhand-

lingsprocessen for 2006-2009.

• Analysen peger på besparelsesmuligheder.

Formålene er opfyldt, idet der er udarbejdet en bud-

getanalyse med det angivne indhold. Nesa kunne

dog ikke i fuldt omfang gøre rede for sammensætnin-

gen af udgiften. Analysen blev gennemført i april, og

der er ikke kommet opklarende spørgsmål under

budgetbehandlingen. Analysen pegede på besparel-

sesmuligheder, men Byrådet valgte i stedet på bag-

grund af analysen at investere i bedre belysning i

forbindelse med Nesas kabellægning. Dette gider på

langt sigt lavere driftsudgifter.

Projektet er afsluttet, men forvaltningen har en opga-

ve med at gennemføre de forbedringer, Byrådet be-

sluttede.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Projekt 7: Forventede klimaændringer

Formål

Formålet med projektet er at foretage en indledende

undersøgelse af forhold, relateret til klimaændringer,

som bør behandles på kort og langt sigt i Greve

Kommune.

Delformål:

• Udarbejde en let læselig rapport med en

checkliste, der beskriver, hvad eksempelvis

projektledere, planlæggere og byggesagsbe-

handlere skal være opmærksomme på i de-

res daglige arbejde, vedrørende klimaæn-

dringer.

• Undersøge direkte effekter som følge af en

forhøjet vandstand i Køge Bugt.

Succeskriterier

Status

• I januar 2006 foreligger en rapport, der be-

skriver samtlige indsatsområder, der bør be-

handles i Greve Kommune. Rapporten skal

sikre, at kommunen er på forkant med effek-

terne af klimaændringerne og på langt sigt

kan reducere problemer for kommunen og

dens borgere.

• Der er udarbejdet et notat, der indeholder et

oversigtskort over Greve Kommune. Kortet

skal vise henholdsvis den eksisterende og

den fremtidige forventede kystlinie. Notatet

beskriver de kritiske områder og indeholder

forslag til det fortsatte arbejde med effekter af

vandstandsstigningen.

De direkte effekter af en forhøjet vandstand er analy-

seret og de første kort til en grov screening er udar-

bejdet. Rapporteringen, baseret på vidensopsamling,

forventes færdig den 31. december 2005. Det forven-

tes, at der i rapporten gives forslag til mere detaljere-

de projekter, som kan udføres i 2006 og kommende

år. Rapporten vil blive omtalt i faglige tidsskrifter og

på www.greve.dk.

20

Projekt 8: Omlægning af Greve Kommunes

geografiske data

Formål

Et formål med projektet er at opdatere det nuværen-

de højdereferencesystem, der er over 100 gammelt.

Geologiske ændringer gør, at systemet er for unøjag-

tigt i forhold til virkeligheden.

Et andet formål er en harmonisering af de benyttede

koordinatsystemer, dels i Danmark og dels i Europa.

De data, som Greve Kommune overtager fra Roskil-

de Amt i forbindelse med kommunalreformen, vil væ-

re konverteret til det nye fælles koordinatsystem.

Delformål:

Greve Kommune bliver gennem grundig for-

beredelse i stand til at overtage nye opgaver

på geodataområdet og håndtere overgangen

til nye systemer og samarbejdsformer, så vi

lever op til de forpligtigelser vi har og får.

Greve Kommune leverer input til de myndig-

heder, der arbejder med FOT, PlanDK2 og

kommunal overtagelse af amtslige data, så

deres konkrete implementering bliver så for-

delagtig for Greve og de øvrige kommuner

som muligt (FOT omhandler fælles kort for

offentlige myndigheder og en metode til at

udveksle data og PlanDK2 er en ny datamo-

del for plandata).

Succeskriterier

• Der er truffet beslutning om overgang til

DVR90 og EUREF89, som er de nye interna-

tionale højde- og planreferencesystemer,

hvor data stemmer overens med virkelighe-

den. Overgangen til DVR90 og EUREF89 fo-

retages uden alvorlige følgevirkninger.

• Der er vedtaget en tids- og handleplan for

omlægning til FOT.

• Der er vedtaget en strategi for håndtering af

PlanDK2 og amtslige data.

• I omlægningsperioden forebygges fejl, forår-

saget af de omlægninger, der finder sted.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Status

Der er truffet beslutning om overgang til DVR90 og

EUREF89. Der er udarbejdet en tidsplan, der i sene-

ste revision betyder, at omlægningen vil være gen-

nemført i februar 2006.

Greve Kommune har bidraget til debat og udvikling

omkring FOT og PlanDK2 ved deltagelse i følgegrup-

pe og med debatindlæg. Greve Kommune har gen-

nemgået amtslige programmer og data og givet an-

befalinger til, hvorledes vi ønsker data håndteret og

hvilke programmer, kommunen ønsker at overtage.

Der er ikke fra centralt hold kommet en afklaring på

de administrative forhold omkring FOT, herunder

ejerforhold. Greve Kommune afventer resultatet fra

en arbejdsgruppe med blandt andet KL og Kort- og

Matrikelstyrelsen, før en overgang til FOT kan beslut-

tes.

Greve Kommune har etableret og implementeret en

digital kommuneplan, der giver mulighed for at hånd-

tere amtslige plandata, men en egentlig strategi for

håndtering af PlanDK2 og amtslige data kan ikke

vedtages, før der fra centralt hold er truffet beslutning

om mere detaljerede, holdbare beslutninger om da-

taoverdragelsen.

Ved overgangen til 2006 er gennemført mærkning af

analoge data, information af medarbejdere, installati-

on og implementering af MicroStationV8, oprydning

af data og datastruktur, testoversættelse af forskelli-

ge datatyper samt opstilling af fil-liste over data, der

skal konverteres.

Konvertering af data på fil-listen, oprydning efter kon-

vertering og information til ledningsejere (kunder) er

udsat til januar – februar 2006.

Projektet fortsætter til 2007.

21


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Beretning for større opgaver samt anlæg og drift i 2005

Som det fremgår af status på projekterne ovenfor,

har 2005 været de store planlægnings- og byud-

viklingsprojekters tid. Der har været arbejdet intenst

med planer for og delvis realisering af Langagergård,

hvor Karlslunde Kysthave er ved at være færdigbyg-

get og hvor der er truffet politisk beslutning om at be-

bygge de to boligøer tættest på stationen. Om et par

år kan resultatet ses i virkeligheden og det samme

gælder for den store landskabsmodning, der er plan-

lagt og har været i udbud, som går i gang i starten af

2006.

Greve Mega med store pladskrævende butikker går i

jorden inden længe ved siden af Miljøcenter Greve,

der åbnede 2. januar 2005 og som er blevet en stor

succes. Erhvervsbyggerier skyder også fortsat op i

Greve Main og Ventrupparken. Forhandlinger og lo-

kalplanlægning for udvidelse af Hundige Storcenter

har også fyldt meget og vil fylde meget i det kom-

mende år. Udover selve centerbebyggelsen skal der

ændres meget ved den omkringliggende infrastruktur,

herunder omlægning af stier, veje og kryds. I Freyas

Kvarter i Hundige er de første spadestik netop taget

til et meget spændende boligbyggeri, som rummer

boliger til bestemte grupper (psykisk syge og udvik-

lingshæmmede), almindelige ungdomsboliger og fa-

milieboliger. Dertil kommer servicearealer til special-

boligerne, som vil rumme en café, der er åben for alle.

En række boligbyggerier, som vi har lavet lokalpla-

ner for, er skudt op i Greve Midtby og Greve Landsby

og der er flere på vej både i Greve, Kildebrønde og

Karlslunde landsbyer. Boligerne sælges lige så hur-

tigt som de bygges og mange af dem er senioregne-

de. Vores seneste oplysninger viser dog, at boligerne

i vid udstrækning sælges til unge mennesker – dem

ønsker Byrådet også til kommunen.

Kommunens egne bygninger har også holdt os godt

beskæftiget i 2005. Rådhusrenoveringen, både den

udvendige og den indvendige, er ved at være færdig.

Der mangler ny hovedtrappe og belysning samt en ny

22

rådhusplads, hvilket skulle blive færdigt i 2006. Der-

imod er omlægningen af personaleparkeringspladsen

ikke på budgettet endnu. Rådhuset er blevet rigtig flot

både indvendigt og udvendigt. Desuden er der gen-

nemført en række om- og tilbygninger på kommu-

nens skoler.

Ydermere er et stort anlægsprogram på Forsy-

ningsområdet, renseanlæg og spildevandsledninger,

bassiner m.v. gennemført i 2005.

I 2005 er der renoveret befæstede arealer for ca. 1

mio. kr. Disse renoveringer er nødvendige på grund

af nedslidning af fliser, parkeringspladser i skoleom-

råderne og ødelæggelser bl.a. forårsaget af trærød-

der, der løfter belægninger og skaber fare for færd-

selssikkerheden. Der er udført belægningsarbejder

følgende steder: Gersagerskolen, Åsager, Oasen,

Greve Borgerhus, Hundigeskolen og Olsbækken. For

et tilsvarende beløb er der udført tagrenoveringer

på forskellige kommunale ejendomme. Arbejdet er

udført for at sikre, at tagene altid er tætte og dermed

sikrer vi os mod omkostningskrævende følgeskader

såsom skimmelsvampeangreb. I 2005 har følgende

bygninger fået beløb fra anlægsbevilling og fået tage

sat i stand: Ungdomsgården, Hundigeskolen og

Karlslunde skole.

Der er renoveret veje og stier for ca. 9 mio. kr. og

følgende veje, stier, fortove og p-pladser fik nyt slid-

lag: Almuestien, Nørrestien, Nældebjergstien, Skole-

gangen, Ingeniørgangen, Karlslundestien, Metalstien,

Skoleagerstien, Tjurgangen, Grønnestien, Skråstien,

Kløverstien, Lundestien, Kildebrøndestien, Tjæreby-

vej, Almuevej, Byvejen, Lundevej, Tunegårdsvej, Lil-

levangsvej 121-127, Greve Strandvej stikvej, Lykkes-

holm, Højen, Strandmarken, Bækgårdsvej, Degne-

stræde, Læstedet, samt fortove langs med Birkevej,

Østergade og Industrihegnet.

Skanska har også i år forestået arbejdet i henhold til

et treårigt rammeudbud fra 2003, som er blevet for-

længet med et år til og med 2006.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Renovering af broer og tunneller. Vejdirektoratet

har foretaget en tilstandsvurdering af kommunens

broer og tunneller, der bruges som grundlag for prio-

ritering af, hvor der først skal sættes ind. Vi har udar-

bejdet en renoveringsplan for de kommende år. I år

er anvendt 1,2 mio. kr. til at renovere følgende:

• Underføring af cykel- og gangsti, Kildestien

(Blågårdsvej).

• Underføring af cykel- og gangsti, Karlslun-

destien (Karlslunde Landevej).

• Overføring af cykel- og gangsti, Kasta-

niestien (Karlslunde Parkvej).

• Generel beskæring af beplantning ved tun-

neller.

• Udskiftning af ca. 12 stk. styretavler i sty-

reskabe.

• Reparation og udskiftning af belysning i di-

verse tunneller.

Der er opsat vejskilte for ca. 400.000 kr. på offentli-

ge veje og stier.

Stranden er i år renset for tang og fedtemøg fra 1.

maj til 1. oktober på 8 strækninger, som er særligt

udvalgt af kommunen. Der er direkte vejadgang til

arealerne, som er udlagt til offentligt område. Lige før

jul besluttede Byrådet at rense hele stranden og be-

vilgede 100.000 kr. dertil.

Der er budgetteret med trafiksikkerhedsprojekter

for 3,2 mio. kr. og Teknisk Udvalg disponerede pen-

gene først på året. Et par af projekterne er blevet for-

sinket på grund af en langvarig politisk debat om ud-

formningen og debat med de borgere, der berøres af

projekterne. Følgende er gennemført i 2005:

23

• Trafiksanering i krydset Anders Plougs Al-

lé/Godsvej.

• Trafiksanering i Greve Landsby.

• Trafiksanering i Kildebrønde Landsby.

• Trafiksanering af krydset Hundige Center-

vej/Lillevangsvej.

• Etablering 40 km/t – zone i Karlslunde

Landsby.

• Etablering af cykelstier i Greve Main.

• Etablering af Fuglestiens forlængelse.

• Etablering af ”Toronto”-anlæg ved Center-

holmen (fodgængerovergang).

• Etablering af belysning ved Tinggårdsvej.

Byggemodningen af erhvervsområdet Ventrupgård

Nord er færdig. Randbeplantningen på støjvoldene

og ved MiljøCenter Greve er blevet udført i foråret og

der er i efteråret plantet vejtræer og beplantning

langs vejene i hele erhvervsområdet.

På skoleområdet er der renoveret faglokaler til

håndarbejde, billedkunst og hjemkundskab. For Hol-

meagerskolen er der udarbejdet helhedsplan for ka-

pacitetstilpasning, udvidelse af pædagogisk service-

center og personalefaciliteter samt ombygning af na-

turfagslokaler til sciencecenter. For Strandskolen er

der udarbejdet projekt for kapacitetstilpasning. Der er

desuden gennemført en række mindre ombygnings-

projekter på skolerne. Samlet beløbsramme er ca. 15

mio. kr. og der er udført arbejde på følgende skoler:

Damagerskolen, Strandskolen, Hedelyskolen, Mose-

deskolen, Karlslundeskolen og Kirkemosegård.

For Børne- og Kulturforvaltningens renoveringspulje

er der gennemført indvendige renoveringer på 20

børneinstitutioner for i alt 1 mio. kr. Det drejer sig

om udskiftning til støjdæmpende lofter, renovering af

badeværelser samt bedre og energibesparende be-

lysning. Ydermere er Rådhuset er renoveret for ca.

7,5 mio. kr.

Park&Vej vedligeholder kommunens veje, stier,

grønne områder og stranden i henhold til en intern

kontrakt med Teknisk Udvalg for ca. 23 mio. kr. årligt.

Derudover vandt Park&Vej en række udbud fra

kommunen på andre drifts- og anlægsopgaver.

Park&Vej vandt bl.a. rammeudbud på belægningsar-

bejder i kommunen for de næste 3 år. Dronningebe-

søget i anledning af Strandparkens 25 års jubilæum

medførte ekstra travlhed i en periode, så kommunen i

det ydre gjorde sig bedst muligt.

Teknisk Forvaltning forestår vedligeholdelsen af de

kommunale bygninger udvendigt og ved større dele


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

også indvendigt. For daginstitutionernes vedkom-

mende er det både udvendigt og indvendigt. Teknisk

Forvaltning foretager bygningssyn på alle bygninger

én gang om året og anvender et edb-

prioriteringsværktøj til at styre den systematiske ved-

ligeholdelse af alle kommunens bygninger. Der er i

2005 i alt anvendt ca. 12,5 mio. kr. til driftsvedlige-

holdelse og godt 3,5 mio. kr. som anlægsbevilling til

større vedligeholdelsesarbejder. Pengene anvendes

der, hvor behovet er størst. Der har været afholdt

rammeudbud på en række håndværkerydelser, og

der er indgået 3-årige kontrakter med en række fir-

maer, både lokale og ikke-lokale. De har nu virket i et

par år. Derudover er der lavet såkaldte funktionsud-

bud for 10 daginstitutioner, hvor et firma står for al

vedligeholdelse af disse institutioner.

På planområdet har det største arbejde i 2005 været

at omsætte emnerne fra plan- og agenda 21-

strategien m.m. til ”Kommuneplan 2005-2017” med

hovedstruktur, rammer for lokalplanlægningen og

miljøvurdering. Kommuneplanen er lavet i et godt

samarbejde med alle forvaltninger og der har været

holdt møder med fokusgrupper og et afsluttende bor-

germøde i Portalen. Den samlede kommuneplan blev

vedtaget på Byrådets møde den 22. november. I be-

gyndelsen af det nye år foreligger hovedstrukturen

trykt i temahæfter og sammen med de digitale lokal-

planrammer vil de kunne ses og hentes på

www.greve.dk/kommuneplan.

Som led i kommuneplanarbejdet har Byrådet nedsat

en gruppe af særligt interesserede politikere fra alle

partier – Boligpolitisk Udvalg, som arbejder med bo-

ligpolitik som emne. Målet er at skaffe flere gode

boliger i Greve Kommune, så vi i højere grad kan

opfylde efterspørgslen efter boliger i Greve og

vendt den stagnerende befolkningsudvikling. Delre-

sultater af dette arbejde er indgået i kommuneplanen.

Arbejdet fortsætter til midten af 2006, hvor der skal

foreligge en boligpolitisk handleplan.

Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) har sidst i 2005

vedtaget Regionplan 2005 for hovedstadsregionen

24

for de næste 12 år, som Greve Kommune skal indret-

te sin kommuneplan efter. Det betyder, at nogle af

kommunens ønsker til nye boligområder og udlæg til

kontor- og serviceerhverv samt særligt pladskræven-

de butikker ikke er blevet imødekommet. Dette er

blevet indarbejdet i ”Kommuneplan 2005-2017”. HUR

har som noget nyt udlagt store arealer som grønne

kiler inde i landet, som en stor ring og som en for-

længelse af de grønne kiler mellem byfingrene. I

Greve Kommune omfatter de nye kiler herregårds-

landskabet ved Gjeddesdal og det åbne land ved

landsbyerne Greve og Kildebrønde.

De øvrige store plansager er nævnt i indledningen.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Antal vedtagne lokalplaner de sidste 5 år - fordelt

på hvert enkelt år:

Lokalplan nr. år Område Bydel

11.33 2000 Porsvej Hundige

12.33D 2000 Greve Midtby, etageboliger, rådhusudv. Greve

13.20 2000 Skelbakken, bofællesskab for autister Karlslunde

12.33E 2000 Greve Center Greve

12.07C 2001 Holmeagerskolen Greve

11.37 2001 Hundige Center Øst, 1. Etape Hundige

11.38 2001 Depotspor Hundige

15.02L 2002 Marens minde Tune

15.13 2002 Fjællestien, ældreboliger Tune

13.22 2002 Strandmarken, dagbehandlingstilbud Karlslunde

14.24 2003 Ventrupgard nord Greve

13.24 2003 Klintegården Karlslunde

13.25 2003 Karlslunde Strand Feriecenter Karlslunde

14.02E 2003 Greve Gamle Skole Greve (Landsby)

13.26 2004 Karlslunde Kysthave Karlslunde

14.02F 2004 Greve Bygade Greve (Landsby)

14.05A 2004 Kildebrønde Kirkegård Det Åbne Land

14.23 2004 RC Center Greve

(Kildebrønde Landsby)

14.25 2004 Greve Kirkegård Greve (Landsby)

14.26 2004 Golfbane syd for Tune Det Åbne Land

11.39 2005 Freyas Kvarter, boligbebyggelse Hundige

11.40 2005 Hundige StorCenter, Om- og tilbygning Hundige

13.27 2005 Langagergård, Landskabsplan Karlslunde

14.03F 2005 Boligbebyggelse, Mejerivej 8 Karlslunde (Landsby)

14.27 2005 Bjælkevangen, senioregnede boliger og erhverv Karlslunde

14.28 2005 Fresiahaven, senioregnede boliger Det Åbne Land

(Kildebrønde Landsby)

14.29 2005 Vesterbjerg 44, senioregnede boliger Greve (Landsby)

14.30 2005 Mejerivej 23, senioregnede boliger Karlslunde (Landsby)

14.31 2005 Kildebrøndevej 50 og 60, salg af planter mv. Det Åbne Land

14.32 2005 Vendalsgård, boligbebyggelse Karlslunde (Landsby)

14.33 2005 Boligbebyggelse, Bækgårdsvej Greve (Landsby)

Som det ses af oversigten, har vi i 2005 haft en mar-

kant stigning i antallet af udarbejdede lokalplaner.

Derudover har flere af lokalplanerne været store og

komplicerede.

25


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Herudover har der været arbejdet med følgende

lokalplanforslag i 2005:

Lokalplan nr. Område bydel

11.41 Hundige Lilleskole, udvidelse Hundige

14.03G Hovedgaden 8, boligformål Karlslunde (Landsby)

15.06 A Tune Bygade 30, boligformål Tune

15.14 Tune NØ, boligbebyggelse Tune

Som noget nyt skal alle planer miljøscreenes (ikke

kun lokalplaner). Hvis det ved screeningen afgøres,

at planen resulterer i væsentlige ændringer for miljøet,

skal der foretages en konkret miljøvurdering af pla-

nen. Dette har i 2005 betydet et forøget ressource-

forbrug ved udarbejdelsen af alle typer af planer.

Vi har fået 963 nye byggesager til behandling i år og

har afsluttet 628. Der er 1608 igangværende, ikke

afsluttede sager. Ekspeditionstiden er her sidst på

året alt for lang, nemlig 8-12 uger. Det skyldes en

markant stigning i antallet af sager (se nedenfor)

samt akut mangel på arbejdskraft på grund af syg-

dom og stillingsskift. Vi har i en pressemeddelelse

informeret borgerne om situationen og bedt om for-

ståelse.

Udviklingen i antallet af byggesager over de sidste 7

år ser således ud:

Greve Kommune har fra 1. september 2002 været

landzonemyndighed. Kommunen har i år behandlet 2

landzonesager.

26

1200

1000

800

600

400

200

0

Antal byggesager de sidste 7 år

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

På trafikområdet har Folketinget vedtaget Lov om

udbygning af Køge Bugt Motorvejen fra Hundige til

Greve Syd. Arbejdet med detailplanlægning af pro-

jektet er gået i gang. Greve Kommune er aktivt med i

arbejdet i en teknikergruppe. Støjforholdene på

strækningen vil blive væsentligt forbedret, men kom-

munens ønske om sydvendte ramper ved Greve

Centervej blev ikke imødekommet. Selve anlægsar-

bejdet vil vare i ca. 3 år fra 2005 til 2008. På nuvæ-

rende tidspunkt er støjvoldene på den sydligste tred-

jedel af den strækning, der skal udvides, anlagt. Der

er etableret ny tunnel til Grevestien samt broar-

bejdspladser ved 3 ud af 5 motorvejsbroer, som skal

udskiftes.

Greve Kommune har besluttet at betale for anlæg af

en støjvold på tværs af Olsbækkilen. Et ønske som

rigtig mange borgere har givet udtryk for. Vejdirekto-

ratet skal ifølge anlægsloven lave støjafskærmning,

hvor der er boliger og virksomheder, men ikke ved

grønne områder. Derudover har Greve Kommune

bl.a. sammen med Solrød Kommune presset på for

at få Vejdirektoratet til at støjafskærme Karlslunde.

Foreløbig er der kommet støjsvag asfalt i det sydgå-

ende spor af Motorvejen igennem Karlslunde.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Aftale om skovrejsning med Skov- og Naturstyrel-

sen og Københavns Energi er indgået og der vil over

en årrække komme skov både i Greve (Tune Hede)

og i et område nord for Kildebrønde Landsby. Kom-

munen og Københavns Energi betaler for jordkøb og

skovene anlægges og drives af staten. Et af formåle-

ne med skovrejsningen er grundvandsbeskyttelse, et

andet er at skabe gode rekreative forhold for de

mange mennesker, der bor i Greve Kommune. De

første 3,6 ha i Greve Skov er købt og der plantes

skov på arealet til foråret. Indvielse finder formentlig

sted i april måned.

Det er frivilligt for ejerne i området, om de vil sælge

deres jord til skov, så der kan gå mange år, inden

projektet er realiseret i større omfang.

Der er forhandlinger i gang med de lokale vandvær-

ker om endnu en aftale om skovrejsning ved Tune,

som er et stort grundvandsmagasin for de lokale

vandværkers boringer. Vi forventer, at en aftale kan

indgås i 2006.

Greve Kommune har i år udført miljøtilsyn på virk-

somheder og landbrugsejendomme. De minimums-

krav, som er aftalt mellem KL og Miljøstyrelsen, er

nået og mere til. Som noget nyt i 2005 er miljøtilsyn

blevet afregnet efter det konkrete timeforbrug, hvilket

har resulteret i, at tilsynene har måttet registreres på

en anden måde end tidligere. Der har i år været sær-

lig fokus på benzintankanlæg og håndtering af hus-

dyrgødning (både erhvervs- og hobbybrug). Vi fører

også tilsyn med, om vandkvaliteten i private boringer

og hos vandværkerne overholder gældende krav. Vi

overvåger desuden badevandskvaliteten langs ky-

sten og i svømmehaller. Forvaltningen bruger mange

ressourcer på administration af jordforureningsloven,

hvor kommunen skal have besked om flytning af jord

og ud fra analyser af jorden skal vi konkret anvise,

hvor jord må lægges. Ved nye jordforureninger sør-

ger vi for, at der så vidt mulig sker en fuldstændig

oprydning.

Byrådet har vedtaget ny spildevandsplan, der inde-

holder de anlæg, som er planlagt til indsats imod

27

oversvømmelser, fortsat renovering af renseanlæg

og spildevandsledninger m.m. samt rensning af spil-

devand i det åbne land, som primært vil ske ved klo-

akering og afledning via Mosede Renseanlæg. I bud-

gettet for de næste 4 år er afsat de nødvendige mid-

ler til gennemførelse af planen. Betalingen sker over

vandafledningsbidraget, som er uændret 15,40 kr./m 3

eksklusiv moms.

Forsyningsvirksomheden er den brugerbetalte del

af Teknisk Forvaltning. Den har til huse ved Mosede

Renseanlæg. På spildevandsområdet har der, som

i de foregående år, været arbejdet på at undgå over-

svømmelser, og der har da heller ikke været nogen,

men en enkelt gang har det været tæt på. Den nye

udløbspumpestation på renseanlægget har i den for-

bindelse vist sin effektivitet flere gange. Der investe-

res fortsat i måleudstyr og elektronisk overvågning,

så det bliver lettere at opspore fejl i systemerne og at

prioritere fornyelser og forbedringer af ledningssy-

stemer og renseanlæg. Der er satset kraftigt på mere

systematisk vedligeholdelse, men det varer adskillige

år, inden alt har den standard, forvaltningen ønsker.

Der har været et meget stort efterslæb på dette om-

råde.

Følgende anlægsarbejder er gennemført i 2005 på

spildevandsområdet:

• Regnvandsledning fra Langagergård etape 1,

"Karlslunde Kysthave".

• Regnvandsledning fra Langagergård etape 2,

"Havledningen".

• Udbygning af bassin Y i Tune.

• Kloakering af Karlslunde Centervej etape 1,

Golfbanen.

• Forbedringer af udløb ved Streget.

• Renovering af Hundige Pumpestation.

• Kloakering af Fresiahaven.

• Kloakering af Frejas Kvarter.

• Kloakering af Højvangen.

• Kloakering af Top Toy.

I forbindelse med byggeriet af den østligste del af

Langagergård - Karlslunde Kysthave - har der, som


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

det fremgår af ovenstående liste, været arbejdet in-

tensivt med at finde løsningen på, hvordan regnvan-

det fra Langagergård bedst afledes til Køge Bugt.

Projektet er nu ved at være afsluttet med anlæg af en

havledning ved udløbet syd for Mosede Fort.

På renovationsområdet har 2005 været præget af

arbejdet med at få MiljøCenter Greve til at fungere

bedst muligt i samarbejde med Renoflex, som driver

genbrugsstationen for kommunen og som også fore-

står indsamlingerne ved husstandene. Samarbejdet

forløber godt og borgerne har taget MiljøCenter Gre-

ve til sig. I år har der været ca. 110.000 besøgende.

Der er indgået en samarbejdsaftale med Solrød

Kommune således, at Solrøds borgere fra den 2.

januar 2006 kan anvende MiljøCenter Greve

samme vilkår som Greves borgere. Det giver en øko-

nomisk gevinst for begge kommuner. For at undgå

for store trængselsproblemer er det besluttet at udvi-

de åbningstiden til alle dage. Åbningstiderne er heref-

ter kl. 15-19 i hverdagene og kl. 10-19 i weekenden

og på helligdage. Gennem information vil vi desuden

prøve at få borgerne til at bruge åbningstiderne fuldt

ud og undgå de lange køer ved indgangen, der sær-

ligt er et problem om søndagen og ved åbningstid.

Greve Kommune har vedtaget forslag til ny affalds-

plan, som er i høring indtil begyndelsen af det nye år.

Den indeholder kun mindre justeringer. Det væsent-

ligste er, at det skal undersøges, om erhvervsvirk-

somheder kan gives adgang til MiljøCenter Greve

mod betaling, f.eks. om formiddagen på hverdage.

Også i år har kommunen opkrævet et lovpligtigt ge-

byr hos erhvervsvirksomheder for den service,

kommunen og I/S KARA yder virksomhederne. Geby-

ret er uændret på 400 kr. eksklusiv moms.

København Syd Samarbejdet om bl.a. trafik- og

planspørgsmål er fortsat uændret i 2005, om end på

lavt blus.

Fra 1. januar 2005 er Greve Kommune ikke mere

interessent i miljøsamarbejdet I/S Rovesta.

28


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Beretning for kompetenceudvikling i Teknisk Forvaltning 2005

Vi øger fortsat vores færdigheder i brugen af vores

mange IT-programmer og vi er i år blevet rigtig gode

til at bruge vores grafiske program Adobe til lokalpla-

ner, kommuneplaner og andre publikationer.

GIS (geografiske informationssystemer) udbygges

hele tiden med flere faciliteter og opslag. Vi har eget

kort, Kort- og Matrikelstyrelsens matrikelkort og kort

10 samt vores eget ortofoto på Web-mappen, som er

kommunens web baserede kort, sammen med en

række administrative data. Det er til stor nytte i sags-

behandlingen og for borgerne. Vi har i 2005 selv ud-

viklet digitale kommuneplanrammer, som er koblet til

kort, så borgerne nemt kan slå op på deres adresse

og via kortet få de lokalplanrammer, der gælder for

deres område og ejendom.

Forvaltningens medarbejdere bliver bedre til at søge

information via Internettet. KTC Viden Center, KL’s

og ministeriernes hjemmesider, Udbudsportalen,

Retsinformation m.fl. Det er dog fortsat et indsatsom-

råde, da flere kan have gavn af at blive mere digitale i

deres opgaveløsning.

På regnskabsområdet har økonomisystemet Kom-

pas, som blev indført i 2003, givet bedre muligheder

for økonomistyring, men samtidig har Kompas givet

flere arbejdsopgaver, primært fordi der skal afstem-

mes mellem flere sæt kontoplaner. Det nye elektroni-

ske betalingssystem KMD Webbetaling vil på sigt

give nogle arbejdsbesparelser, men desværre er der

store problemer med svartiderne, så systemet er me-

get tungt at arbejde i. Indførelsen af Kompas og en

stigning i anlægsopgaverne har betydet, at vi må an-

sætte en regnskabsmedarbejder mere for fortsat at

kunne løse økonomiopgaverne tilstrækkelig kvalifice-

ret. Vi timeregistrerer også på sager i Kompas som

den eneste forvaltning. Det gør det muligt at sætte

pris på vores enkelte opgaver og vi har grundlaget i

orden for eksempelvis at fastsætte takster, der skal

dække bestemte omkostninger.

29

Vi journaliserer også alle sager i kommunens sags-

og journaliseringssystem E-doc, og det kræver selv-

følgelig oplæring, hver gang vi ansætter en ny med-

arbejder, men det er nødvendigt. Ressourceforbruget

til journalisering er steget med 2 årsværk i forhold til

papirjournaliseringen, som vi lavede for snart mange

år siden. Men søgemulighederne og genfindingsmu-

lighederne er langt bedre – afhængig af indtastningen

selvfølgelig.

Forvaltningen har stor glæde af Greve Kommunes

projektværktøj og projektuddannelse. Flere og flere

medarbejdere er nu uddannede projektledere og pro-

jektdeltagere. I 2005 har vi uddannet 10 projektledere

og 4 projektdeltagere.

Forvaltningens ledere har været igennem kommu-

nens lederuddannelse og flere af forvaltningens

medarbejdere underviser på uddannelsen i jura og

økonomi samt projektmodellen. Dertil kommer, at alle

direktører deltager i dele af uddannelsen.

I Forsyningsvirksomheden har man i 2005 igangsat

et initiativ om kompetencevurdering og –strategi for

efterfølgende fastholdelse og udvikling af kompeten-

ce.

Forvaltningen følger flittigt med i, hvad der rører sig

på seminarer, kurser og i diverse erfagrupper. Flere

af os holder desuden oplæg og underviser på kurser

og seminarer. Blandt andet har vi i årets løb gennem-

ført et internt kursus for de nyest tilkomne medarbej-

dere i forvaltningsret og offentlighedsloven.

Vi er i gang med at skaffe os overblik over de opga-

ver, vi får fra amtet den 1. januar 2007, og som stiller

særlige krav til yderligere kompetenceudvikling hos

os alle. Vi starter med et informationsseminar i januar

2006 for alle medarbejdere i Teknisk Forvaltning.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Trivsel i Teknisk Forvaltning

Også i år har vi haft særlig fokus på trivslen i Teknisk

Forvaltning. Vi har i år arbejdet med opfølgning af

sidste års trivselsundersøgelse, både i SU, sammen i

forvaltningen og mest i de enkelte afdelinger. Hver

afdeling og ekstern institution har udvalgt indsatsom-

råder og udarbejdet handleplaner.

De fælles indsatsområder for hele forvaltningen i

2005 har været

• en fortsat indsats for at reducere oplevelsen

af, at arbejdspresset for mange er alt for

stort.

• hvordan vi skal arbejde mere systematisk

med kompetenceudvikling, kompetenceafkla-

ring og uddannelse for den enkelte.

• større synlighed i sammenhængen mellem

mål og værdier.

• ros og konstruktiv kritik.

I august måned var forvaltningen (minus Park&Vej)

på trivselsdag en fredag fra arbejdstids ophør og til

midnat. I år tog vi nordpå til Mølleåen ved Frederiks-

dal og stred os i kano op af åen og ud i Bagsværd sø

(der var modvind) til Sophienholm, hvor resten af da-

gen foregik. Vi fik bl.a. rigtig god inspiration af multi-

kunstneren og instruktøren Peter Langdal. Sådan en

dag er guld værd for teambuilding og sammenhold.

Vi havde en rigtig god dag, og alle, der overhovedet

kan, deltager.

Trivselsundersøgelsen viste os, at vi fortsat skal have

fokus på trivslen og så vidt muligt undgå, at medar-

bejderne får arbejdsrelaterede sygdomme.

Men vi har nået en række af vores succeskriterier for

trivsel i år:

30

• Teknisk Forvaltnings medarbejdere går næ-

sten altid glade på arbejde.

• Vi tager hensyn til, at der skal være plads

både til arbejde og familieliv, blandt andet

ved at tilbyde småbørnsfamilier og nøgle-

medarbejdere hjemme-pc. Det er legitimt at

arbejde hjemme, når det passer til opgaverne

og tidsrammen for deres løsning.

• Vi tilbyder fleksible arbejdsvilkår, tilpasset

den enkelte families behov. Vi har flekstid

døgnet rundt.

• Chefer og medarbejdere kender forventnin-

gerne til hinanden, men vi skal have fortsat

fokus på at blive bedre til at give anerkendel-

se/ros – det gælder både chefer og medar-

bejdere.

• Chefer er tilgængelige og villige til at støtte

og vejlede den enkelte.

• Vi giver den nødvendige uddannel-

se/træning, så medarbejderne kan løse de-

res opgaver.

• De 7 værdier er en integreret del af vores

hverdag – det betyder, at alle kender kravene

til forventet adfærd på de områder, som vær-

dierne dækker.

• Færre skal opleve stress – afdelingerne har

som opfølgning på trivselsundersøgelsen af-

holdt internt kursus ”Plan i eget arbejde”.

• Vi gennemfører udviklingssamtaler hvert år –

de fleste er tilfredse med måden, de afholdes

på.

• Vi er positivt interesserede i hinanden og

sætter ind på at undgå mobning og sladder.

• Medarbejderne kender og deltager i kommu-

nens sundhedstilbud. Blandt andet stiller

Teknisk Forvaltning hvert år med løbehold til

stafetløb i Fælledparken i september, og flere

løber sammen efter arbejdstid.

• Nye medarbejdere føler sig velkomne, og alle

skal føle sig værdsatte.

• Vi fejrer særlige begivenheder og er gode til

at feste.

• Trivselsdagen er blevet en tradition.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Organisationsændring i 2005

I år er der ikke foretaget større organisationsændrin-

ger i Teknisk Forvaltning, kun ændret på nogle per-

soners kompetencer og ansvarsområder. Vi arbejder

med talentudvikling, både til leder– og specialistjobs.

Det er et fælles indsatsområde for hele kommunen.

Vi arbejder mere og mere projektorienterede, både i

forvaltningen og i projekter på tværs af kommunen.

De største projekter er beskrevet i Direktionens virk-

somhedsplan og vores egen virksomhedsplan for

2005.

31

Personaleoplysninger

Ni fastansatte har forladt os i år. Vores medarbejdere

har i alt fået 4 børn i år, herunder 1 sæt ”økologiske”

tvillinger, produceret ganske naturligt og uden brug af

hormoner. Og vi har 5 i vente, som vi kender til. Vi

har fået 11 nye medarbejdere og fået forlænget bevil-

lingen på 1 mio. kr. til ekstraordinære ansættelser,

begrundet i stor bygge- og anlægsaktivitet. De finan-

sieres af projekter og gør, at vi laver noget selv, som

ellers ville kræve konsulentbistand. Forsyningsvirk-

somheden har 2 medarbejdere, som projektfinansie-

res. Vi har en medarbejder i fleksjob og har i løbet af

året et antal i jobtræning og praktik fra de højere læ-

reanstalter.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Budget 2006

Oversigt over administrationsbudget 2006 fordelt på

budgetområder:

Skattefinansieret område

Administration (konto 1.01)

(ekskl. Forsyningsvirksomheden)

Løn - 20.140.000 kr.

DRIFT (konto 2.11)

Bygninger

Udgifter - 14.747.000 kr.

Indtægter 2.168.000 kr.

Veje, stier og natur

Udgifter - 36.092.000 kr.

Indtægter 31.000 kr.

Planlægning m.m.

Udgifter - 4.649.000 kr.

Indtægter 762.000 kr.

ANLÆG (konto 2.11)

Bygninger - 5.400.000 kr.

Veje og stier - 11.210.000 kr.

Natur - 9.650.000 kr.

Byggemodning - 46.600.000 kr.

32

Forsyningsvirksomheden (konto 2.12, netto-

driftsbevilling)

DRIFT

Spildevand

Udgifter, herunder løn - 18.563.000 kr.

Indtægter 38.609.000 kr.

Rottebekæmpelse

Udgifter, herunder løn - 271.000 kr.

Indtægter 179.000 kr.

Renovation inkl. erhvervsaffaldsgebyr

Udgifter, herunder løn - 40.613.000 kr.

Indtægter 41.746.000 kr.

ANLÆG (konto 2.12)

Renoveringer og forbedringer - 11.753.000 kr.

Byggemodning og nyanlæg - 12.850.000 kr.

Realisering af spildevandsplan - 1.800.000 kr.

Indsats mod oversvømmelser - 400.000 kr.

Tilslutningsafgifter 7.690.000 kr.


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Organisationsdiagram for Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2006

Organiseringen i Teknisk Forvaltning

33


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Personaleoversigt i Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2006

Teknisk Forvaltnings Udviklingssekretariat

9380 Birgit Herslund Teknisk Direktør

9374 Birthe Henriksen Sekr. for Tekn.Dir. og TMU/sagsbeh. Vej og Landskab

9389 Martin König Josefsen Udviklings- og Planmedarbejder (Geograf)

Teknisk Kundeservice

9423 Jesper Brandt Afdelingschef

9401 Jørgen Friese Juridisk konsulent (Jurist)

Plangruppen

9386 Birgitte Beenfeldt Byplanlægger (Arkitekt)

9436 Claus Christensen Byplanlægger (Arkitekt)

9396 Esben Haarder Paludan Byplanlægger (Geograf)

9335 Lone Bechmann Jensen Byplanlægger (Arkitekt)

9439 Mads Rue Byplanlægger (Arkitekt)

9388 Rosa Kåstrup (Stedfortræder) Byplanlægger (Arkitekt)

Byggesagsgruppen

9370 Jan Ulrik Aakerlund Byggesagsbehandler (Bygningskonstruktør)

9435 Mette Hansen Byggesagsbehandler (Arkitekt)

9387 Mia Husum Byggesagsbehandler (Teknisk assistent)

9360 Rita Lene Pedersen Byggesagsbehandler (Ingeniør)

9361 Torben Laustsen Byggesagsbehandler (Bygningskonstruktør)

9363 Helmer Schultz Pedersen Byggesagsbehandler (Ingeniør), fra 1. februar 2006

Kort- og GISgruppen

9404 Finn Hansen Kortmedarbejder (Teknisk assistent)

9578 Leif Højland Olsen GIS koordinator (Arkitekt)

Miljøgruppen

9618 Anni Juul Jørgensen Miljømedarbejder (Geolog) – barsel

9405 Karen Knudsen Miljømedarbejder (Miljøtekniker)

9442 Niels Rolf Jacobsen Miljømedarbejder (Miljøplanlægger)

9415 Rita Lindegaard Sørensen Miljømedarbejder (Biolog)

9618 Mette Søe Henriksen Miljømedarbejder (Miljøplanlægger) – barselsvikar for Anni Juul Jørgensen

Sekretariat

9403 Alf Winther Administrativ medarbejder, behandling af post

9371 Kate Jørgensen Administrativ medarbejder, plansager, dagsorden

9373 Käte Pedersen Administrativ medarbejder, byggesager

9440 Lena Gohr Administrativ medarbejder, ejendomsskat, brugerinstruktør

9377 Lis A. Thorn Administrativ medarbejder, miljøsager, hegnssyn

9437 Winnie Birch Frandsen Administrativ medarbejder, udstykningsssager

Bygnings- og Entrepriseafdelingen

9365 Gunner Riising Afdelingschef

9322 Tina Braunstein Udviklingskonsulent/trainee (Civilingeniør)

Bygningsgruppen

9434 Grete Knudsen Sagsbehandler Bygninger (Teknisk assistent)

9433 Hanne Ullum Sagsbehandler Bygninger (Arkitekt)

9367 Jan Gammelmark Sagsbehandler Bygninger (Bygningskonstruktør)

9368 Jørgen Engell-Kofoed Sagsbehandler Bygninger (Arkitekt)

9431 Kim Andreassen Sagsbehandler Bygninger og Vej (Bygningskonstruktør)

9369 Kurt Sielemann Sagsbehandler Bygninger (Bygningskonstruktør)

9376 Poul Sørensen Sagsbehandler Bygninger (Ingeniør)

9524 Susanne Albæk Petersen Sagsbehandler Bygninger (Arkitekt)

34


STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSPLAN 2006-2007

Teknisk Forvaltning Januar 2006

Vej- & Landskabsgruppen

9385 Henrik Reijhold Jørgensen Sagsbehandler Vej (Ingeniør)

9366 Anita Udholm Madsen Sagsbehandler Vej (Ingeniør), til 28. februar 2006

9496 Lise Rørbæk Barsøe Sagsbehandler Landskab (Landskabsarkitekt) – barsel fra 20. marts 2006

9375 Conny Schultz Sagsbehandler Vej (Teknisk assistent), fra 1. marts 2006

9427 Stine Schibsbye Sagsbehandler Landskab (Landskabsarkitekt) – barsel

9427 Thor Bjørneboe Sagsbehandler Landskab (Landskabsarkitekt) – barselsvikar for Stine Schibsbye,

til 31. januar 2006

9427 Ina Holleufer Jaller Sagsbehandler Landskab (Landskabsarkitekt) – barselsvikar for Stine Schibsbye,

fra 1. februar 2006

Administrationsgruppen

9383 Anne Nordentoft Administrationsleder (cand.scient.pol.)

9382 Jytte Jensen Økonomimedarbejder

9381 Kirsten Rechendorff Administrativ medarbejder – barselsvikar for Mette Jensen

9426 Lillian Pedersen Administrativ medarbejder, forsikringssager, driftsøkonomi

9381 Mette Jensen Administrativ medarbejder, indkøb, e-doc instruktør - barsel

9378 Maibrit Sørensen Økonomimedarbejder

9341 Ulla Mortensen Økonomimedarbejder

9410 Birgitte Buchholtz Økonomimedarbejder

Forsyningsvirksomheden

8732 Knud Edinger Forsyningschef

Renovation

8723 Mette Rekve Økonomicontroller – barsel

8733 Thomas S. Hansen Affaldscontroller

8738 Jakob Müller Studentermedhjælp, erhvervsaffald

8723 Søren Axelsen Ingeniør, renovation – barselsvikar for Mette Rekve, fra 1. februar 2006

Spildevand – Anlæg & Udvikling

8728 Birgit Paludan Hydrauliker (Civilingeniør)

8726 Winnie Felby Kortmedarbejder (Teknisk designer)

8724 Lone Yndgaard Procesingeniør

8729 Ole Storm Jensen (Stedfortræder) Projektingeniør

Spildevand – Drift

8735 Lars Vestergaard Driftleder (Maskinmester)

8720 Ulrik Thygesen Håndværker (Automatikmekaniker)

8720 Bent Løvborg Håndværker (Blikkenslager)

8720 Henrik Brunsted Spildevandsoperatør (Specialarbejder)

8720 Rene Jakobsen Håndværker (Elektriker)

8725 Kim Lundin Vandløbscontroller (Specialarbejder)

8727 Kjell Henrichsen Driftsmedarbejder (Teknisk assistent)

8720 Niels Pedersen Håndværker (Smed)

Stab

8722 Inge Unterschlag Administrativ medarbejder, økonomi for spildevandsanlæg

8721 Jan Tune Jensen Administrativ medarbejder, økonomi for renovation, personalemedarbejder

8720 Susanne Bjerring Administrativ medarbejder

35

More magazines by this user
Similar magazines