kvalitetsudvikling i praksiss oplæg 2606 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk

kvalitetsudvikling i praksiss oplæg 2606 - Region Midtjylland

Brikker til en strategi for kvalitetsudvikling i

praksissektoren Region Midtjylland

Underudvalget vedrørende Primær Sundhed

Møde den 26. juni 2006


Mål for kvalitetsudvikling i praksissektoren

At skabe et højt fagligt undersøgelses- og behandlingsniveau

At sikre høj grad af ensartethed i indsatsen i praksissektoren

At sikre bedre sammenhæng på tværs af sektorer

At levere varen på laveste effektive omkostningsniveau

At holde fast i patientperspektivet


Vilkårene for kvalitetsudvikling i praksissektoren

Privat erhverv > dialog, incitamenter, aftaler

Udbredt vilje til kvalitetsudvikling

Medicinalindustriens rolle > min. 0,7 mia. kr. til at påvirke praktiserende

læger

Kvalitetsudviklingspulje RM > ca. 6,5 mill. Kr.

Kvalitetsorganisation skal på plads - konsulentområdet


Landsoverenskomsten som primus motor

DAK projektet - en del af Den Danske Kvalitetsmodel

CKI som udvikler i samarbejde med regionerne

Gennembrud med ny overenskomst almen læger

Aftalt forebyggelsestakst

Opsøgende hjemmebesøg

Forløbstakst (diabetes) med klinisk database

Brug af IT

Rammeprogram almen praksis i fremtidens sundhedsvæsen

11 projekter koordineret via Danske Regioner

Regionale aftalemuligheder (§ 2 aftaler)


RM s rolle i kvalitetsarbejdet

Forandringsagent over for praksissektoren understøtte og skabe

ejerskab hos yderne

Identificere fokusområder (i samarbejde med yderne)

(top down bottom up)

Skabe rammerne (organisation, økonomi)

Igangsætte projekter og initiativer

Benytte faglige fyrtårne og forskningsmiljøerne

Evaluering, formidling og implementering


Brikker til en kvalitetsudviklingsstrategi (1)

ORGANISATION:

Regionalt Kvalitetsudviklingsudvalg almen praksis

Faglige konsulenter og placering (praksiskonsulenter, facilitatorer,

praksisudviklingskons., APO-konsulent)

PLO efteruddannelsesvejledere

Regionale konsulenter (medicinkons., datakonsulenter)


Brikker til en kvalitetsudviklingsstrategi

FOKUSOMRÅDER:

1)Kvalitet i undersøgelse og behandling

Den Danske Kvalitetsmodel

Akkreditering

Kliniske indikatorer og databaser

Kliniske vejledninger og state of the art

Beslutningsstøtteværktøjer


Brikker til en kvalitetsudviklingsstrategi

2) kvalitet i medicinordinationer

1,6 mia kr. i RM

Praksisbesøg og informationsbreve

Fælles rekommandationsliste (på tværs af praksis/sygehus)

Nedsættelse af et regionalt lægemiddelforum (sygehus og praksis)

Brug af PEM (Personlige Elektroniske Medicinprofil)

Projekt systematisk medicingennemgang af polyfarmacipt.

(Viborg)

Projekt sove- og beroligende medicin (Ringkjøbing)

Projekt receptfornyelse (Århus)

At bruge nyheder som indsatsområde

Patentforlængelse > at bruge pressen aktivt


Brikker til en kvalitetsudviklingsstrategi

3) Systematisk efteruddannelse på vej mod certificering!?

Udtalt behov spredt fægtning

Læger og klinikpersonale

Krav til kursuskvalitet og betaling

Nye ydelser > forpligtelse til kursusdeltagelse

4) Effektiv tilrettelæggelse af praksisdriften

Er det et regionalt anliggende > ja ? (!)

Mere klinikpersonale ledelse af praksis

Effektiv drift > det akutte tyranni afløst af planlagt

sammenhæng

IT

Praksisudviklingskonsulenter


Brikker til en kvalitetsudviklingsstrategi

5) Kvalitet i samarbejdet med andre sektorer

Understøtte gateadvisor og tovholderfunktion

Shared care

Accelerede patientforløb (forberedte og forus.patienter)

Udlægning af opgaver

Patientforløbsanalyser

Praksiskonsulentordning (sygehuse, kommuner)

Et nyt og styrket samarbejde mellem almen praksis og kommunerne


Brikker til en kvalitetsudviklingsstrategi

6) Praksiskommunikation og information

MedCom-standarder

Edifact (elektronisk henvisning og rekvisition af ydelser)

Ejournal ??????

Elektronisk henvisningshotel

Praksisinformation via sundhed.dk


Kvalitetsudvikling andre fagområder

Praktiserende fysioterapeuter

Praksiskonsulenter (Århus, Ringkjøbing, Viborg)

Faglige vejledninger

Dokumentation

Forsøgsprojekter

Praktiserende kiropraktorer

Praksiskonsulenter (Århus, Viborg)

Samarbejdsaftale med de bileddiagnostiske afdelinger

Rygcenterfunktion

Snitflade til de praktiserende læger

Kvalitetsudvikling og efteruddannelse

More magazines by this user
Similar magazines