Medlemsbrev uge 14 - Sickpigs.dk

sickpigs.dk

Medlemsbrev uge 14 - Sickpigs.dk

Kære Medlem af Bæredygtigt Landbrug

Status i de danske farvende

Nitratindholdet i de danske farvande er stadig meget lavt set i forhold til

årstiden. Der er stadigvæk de fleste steder tale om et forhold mellem

fosfat og nitrat tæt på 1:1. Iltindholdet er meget højt alle steder. Det skyldes

formentligt den lange periode med nedkøling af havvandet denne

vinter. Som så ofte før er det interessant, at nitratindholdet mange steder

er lavest ved kysterne. Det harmonerer ikke så godt med den teori, at det

er fra landbruget nitratudvaskningen kommer. Det er tydeligt at både

nitrat og fosfor kommer til os fra de store vandområder. Fra øst, Østersøen

og fra nord, Nordsøen (Vesterhavet).

Vi arbejder på fundamentet for hele vandmiljødebatten.

Vores påstand er, at der generelt ikke er sammenhæng mellem nedsat

udvaskning af nitrat til vandmiljøet og lavere iltindhold. Tværtimod. Til

gengæld er der en klar sammenhæng mellem bedre vandmiljø og nedsat

fosforudvaskning. For at sikre at dette er gældende i alle indre farvande,

er vi nu gået i gang med at behandle data mange år tilbage i Ringkøbing

Fjord, Mariager Fjord, Odense Fjord, Roskilde Fjord og Limfjorden ved

Aalborg. Skulle der være et eller flere steder, hvor forholdene afviger

væsentligt fra de andre, er det vigtigt at få dette frem i lyset. I modsætning

til DMU er vi ikke bange for at være selvkritiske. Vore holdninger skal

”holde vand”. Vi vil stille spørgsmål!

For flere af fjordene er der tale om væsentlige fald i fosforbidragene,

efter VM1. Andre har først fået sænket fosforindholdet i slutningen af

90’erne. Men i de fleste fjorde er fosfat nu stigende igen.

Vi bruger DMU’s egne tal.

Vi glæder os til at fremlægge analyser og konklusioner.

Fosfat i vaskemidler

Siden indførelsen af fosfat i rengøringsmidler i 50’erne har vi via husholdningerne

udledt ca.250.000 tons fosfat. En del af disse, er blevet bundet

og renset fra i rensningsanlæggene. Alligevel er mellem 120 og 150.000

tons fosfat er udledt i perioden til de danske farvande. Det meste til recipienten

(de indre farvande). Da kun en lille del optages i planter som fisk

æder og på den måde fjernes fra vandmiljøet, er det enorme mængder,

der ligger tilbage på havbunden. For hvert kilo fosfor, der udledes til

vandmiljøet, akkumuleres de, sammen med de tusinder af tons, der i

forvejen er deponeret, i løbet af de sidste 50 år.

Landbrugets stemme

Christian Castenskiold, formand, Tuse Næs Vej 7, 4300 Holbæk, Mob. 40 28 00 26. fax. 59 46 70 26 post@castenskiold.dk

Vagn Lundsteen, direktør, Tempelvej 32, 4390 Vipperød. Mob. 22 50 54 45. fax. 59 18 61 56 mail: vtl@baeredygtigtlandbrug.dk

hjemmeside : www.baeredygtigtlandbrug.dk Danske Bank kt.nr: 3206 10638984

10. april 2011

Fosfat i rengøringsmidler, er en dårlig forretning for samfundet.

Vi er i øjeblikket i gang med at beregne hvor meget det hvert år koster at

rense fosfat ud af spildevandet. Der er formentlig tale om milliarder. Vi

spørger: ”ville det ikke være meget billigere og mere miljørigtigt at forbyde fosfat i rengøringsmidler?” Fosfats effekt i

vaskemidler er primært at binde kalken i vandet. En generel blødgøring af vandet, kunne være meget mere formålstjenlig.

Så kunne man undvære fosfat i rengøringsmidlerne. Tilkalkning af kaffemaskiner, vaskemaskiner og andet, vi

kæmper med at holde kalkfrit, ville helt kunne undgås. At tænke sig hvilken miljøbelastning, vi kunne undgå ved at

tænke lidt anderledes og kreativt, i stedet for stædigt at fastholde fosfat i rengøringsmidler, som koster milliarder at

rense bagefter og som alligevel fortsætter med at øge belastningen af vore indre farvande.

Konference om kvælstof

Vi ønsker at få lavet den mest kompetente og objektive diskussion om kvælstof, der nogensinde har været foretaget i

Danmark. DMU har meddelt os, at de ikke kan deltage den 26.maj. Vi har forespurgt hvilke dage de kan. Vi forventer


Landbrugets stemme

at DMU melder tilbage med en dato. En konference om kvælstof uden DMU, vil sende et forkert signal til politikerne

og omverdenen. Hvis jeg var forsker på DMU og havde dannet grundlaget for 4 vandmiljøplaner, ville jeg have en

interesse i at deltage i denne konference. Jeg går ud fra at DMU kan dokumentere deres politiske udmeldinger gennem

de sidste 24 år.

Høringssvar ændrer intet! Men det skal vi nok sørge for, at de gør.

Der er indsendt ca. 3500 høringssvar til Vandplanerne. Det er et historisk højt tal. Miljøministeren har udtalt at hun vil

læse dem alle sammen. Selv om vi alle godt ved, at det ikke kan lade sig gøre, er det udtryk for at embedsmændene

og politikerne tager folkets demokratiske ret alvorlig. Eller? Forskningschef Roger Buch m.fl. udtaler, at høringssvar

ingen ting ændrer. Det er der historisk erfaring for.

Men det kan vi ikke acceptere. Her er så meget på spil for den enkelte lodsejer, at det bare ikke må ske. Vi vil holde

stat, miljøcentre og kommuner økonomisk ansvarlige for ethvert tiltag, der forringer lodsejernes økonomi.

Havegift truer grundvandet

Miljøministeren vil have forbud mod stalddørssalg af pesticider til haveejere. Da det har vist sig, at mere end halvdelen

af de pesticidfund, der måles i grundvandet, kommer fra byerne, er der nu taget skridt til at forbyde salg af pesticider

(især Roundup) fra fødevareproducenter til private. Personligt kan jeg godt bakke op om synspunktet der for

den enkelte ikke giver noget økonomisk incitament for at sælge pesticider til ikke uddannede. Et forbud vil gøre det

nemmere at afvise haveejere, med den begrundelse, at vi som danske fødevareproducenter ikke er lovbrydere. Dette

forbud vil være svært at håndhæve fra ordensmagten. Alligevel vil jeg appellere til den enkelte om at fastholde nej’et,

når haveejeren banker på stalddøren. Vi har ingen interesse i at haveejere forurener grundvandet, på grund af forkert

anvendelse af pesticider.

En ny tegningsrunde

Bæredygtigt Landbrug ærmer sig de 1500 medlemmer. Vi har nu sendt de første to puljer af gentegningsfakturaer ud

til de medlemmer, der har været med fra starten. Ud af de flere end 600 medlemmer, har 4 meddelt at de ikke længere

vil være medlem. To af disse, har afviklet landbruget. Vi er meget taknemmelige for den store opbakning.

Telemarketingkampagne

I erkendelse af at medlemmer er penge og magt, har vi øget indsatsen for at hverve flere medlemmer. Vi har testet to

telemarketingsfirmaer. Selv om disse firmaer kan virke anmassende og tidsrøvende, er de blevet godt modtaget af de

landmænd, som er blevet ringet op. Nu er det ene firma blevet valgt til det videre arbejde. Hvis de kan fortsætte succesraten,

er vi i løbet af de næste måneder blevet 2000 flere medlemmer. Vi beklager, hvis de kontakter folk, som i

forvejen er medlemmer. Vi har taget skridt til imødegåelse af dette og håber på forståelse, hvis det alligevel i et enkeltstående

tilfælde skulle ske. Firmaet har meddelt os, at de fleste potentielle medlemmer i forvejen har et godt

kendskab til foreningen. Så selv om vore medlemsbreve ligger på ”ethvert gadehjørne”, gør de gavn. Vi vil dog stadig

påpege at medlemsbrevene er interne og ikke til mangfoldiggørelse.

Støtte til traktordemo

Traktordemonstrationen i forbindelse med vores konference for en måned siden, var en stor succes. Selv om vi i Bæredygtigt

Landbrug har holdt lav profil i den forbindelse, skal der ikke herske tvivl om, at den store positive omtale,

hele arrangementet gav, er af stor betydning for hele fødevareproducenterhvervet. Vi vil hævde at demonstrationen

gav danske fødevareproducenter mere god imagepleje, end reklamer i medierne, som på mange, virker højtravende

og uforståelige.

Desværre har arrangørerne stadig en del penge i klemme. Det er urimeligt, at de oven det kæmpe arbejde, de gjorde

med at arrangere og udføre demonstrationen, også skal kæmpe med en stor gæld. Vi kan og vil ikke som forening gå

ind og støtte arrangementet med penge, lige som vi også er modstandere af partistøtte. Derimod vil vi anbefale at

alle, der lige som os, bakker op om arrangørerne og føler at de kan undvære en skilling til det gode formål. Det drejer

sig om i alt ca. 30.000,- kroner. For donationer til traktordemo er kontonummer:

reg- konto : 5723-0757983958

Vi håber folk vil støtte de tre initiativtagere.

Venlig hilsen Vagn Lundsteen

Christian Castenskiold, formand, Tuse Næs Vej 7, 4300 Holbæk, Mob. 40 28 00 26. fax. 59 46 70 26 post@castenskiold.dk

Vagn Lundsteen, direktør, Tempelvej 32, 4390 Vipperød. Mob. 22 50 54 45. fax. 59 18 61 56 mail: vtl@baeredygtigtlandbrug.dk

hjemmeside : www.baeredygtigtlandbrug.dk Danske Bank kt.nr: 3206 10638984

More magazines by this user
Similar magazines