Sydkystens Boligselskab Referat

kab.bolig.dk

Sydkystens Boligselskab Referat

#JobInfo Criteria=KABside1#

Sydkystens Boligselskab

Referat

Sydkystens Boligselskab

Møde den 24. januar 2013

Udsendt den 6. februar 2013

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 24. januar 2013, kl. 17.30

i Fælleshuset Enebærhegnet, 2670 Greve

Til stede:

Bøgehegnet I: Connie Dreier og Marianne Bentsen

Bøgehegnet II: Jørgen Gustavsen

Enebærhegnet: Britta Jensen og Dorte-Christine Larsen

Fyrrehegnet: Annie van der Klein

Granhegnet: Desireé Frost

Snebærhegnet: Pernille C. Krog

Valhals Kvarter: Jytte Rosa Nissen

Heimdals Kvarter: Bente Nielsen og Per Skjøth (suppleant)

Fra organisationsbestyrelsen:

Sophus Vørsing, Bøgehegnet I (formand)

Henrik Hugger, Enebærhegnet (næstformand)

Bente Møgelhøj, Thors Kvarter

Evy B. Andersen, Greveflex

Helle Hansen, Fyrrehegnet

Palle Hegelund, Granhegnet

John Nierfeldt, Snebærhegnet

Jørgen Buch (observatør)

Fra administrationen:

Jan Spohr og Carsten Bjørneboe

1/5


Referat

Sydkystens Boligselskab

Møde den 24. januar 2013

Udsendt den 6. februar 2013

#JobInfo Criteria=KABside1#

Indholdsfortegnelse

1. Ny byggemulighed for Sydkystens Boligselskab i Ishøj ................................................................. 3

Bilag 1: Ishøj - en nybyggerimulighed for Sydkystens Boligselskab ..................................................... 3

Bilag

1.1: Nybyggeri på Industriskellet i Ishøj. ........................................................................................ 3

2/5


Referat

Sydkystens Boligselskab

Møde den 24. januar 2013

Udsendt den 6. februar 2013

#JobInfo Criteria=KABside1#

1. Ny byggemulighed for Sydkystens Boligselskab i Ishøj

En ejendomsdeveloper har henvendt sig til KAB om en byggemulighed i Ishøj, og administrationen

har i forlængelse heraf henvendt sig til Sydkystens Boligselskab vedrørende boligorganisationens

interesse i at stå som bygherre for dette byggeri.

Byggegrunden ligger i Ishøj Kommune umiddelbart op ad grænsen til Greve Kommune, og

ganske nær ved selskabets afdelinger i Hundige.

På et ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde d. 9. januar 2013 beskrev byggedirektør

Rolf Andersson nærmere tankerne bag byggeprojektet. I forlængelse heraf redegjorde byggechef

Michael Nielsen-Elgaard for overvejelserne omkring anlægsøkonomien og proces omkring

udbud m.m.

Byggemuligheden er kort beskrevet i vedlagte bilag 1.

Overvejelserne omkring anlægsøkonomi og udbudsproces m.m. er kort beskrevet i bilag 1.1.

Efter en grundig drøftelse af projektet besluttede organisationsbestyrelsen at forelægge byggemuligheden

for selskabets repræsentantskab med en anbefaling om at Sydkystens Boligselskab

beslutter at erhverve byggegrunden i Ishøj med henblik på opførelse af nyt byggeri.

Organisationsbestyrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at selskabets beslutning vil være

betinget af en kommunal godkendelse af en skema A ansøgning. Dette betyder, at byggesagen

kan tilrettelægges med henblik på, at der vil forelægge et resultat af en totalentreprisekonkurrence

– og dermed et overblik over byggeriets samlede anlægsøkonomi - inden der

indgås en endelig aftale om erhvervelse af grund og igangsættelse af byggeri.

Endvidere noterer organisationsbestyrelsen, at en ny byggesag i Ishøj kommune på sigt vil

kunne give selskabet nye muligheder i denne kommune

I forlængelses heraf anbefaler organisationsbestyrelsen, at selskabet beslutter at etablere en

ny afdeling i Ishøj.

Byggechef Michael vil på repræsentantskabsmødet næremere redegøre for byggeprojektet –

herunder byggeriets anlægsøkonomi. Endvidere vil der blive redegjort for den skitserede

proces frem mod endelig erhvervelse af byggegrunden m.v. der jf. ovenfor vil blive gjort betinget

af kommunens godkendelse af en skema A-ansøgning.

Bilag 1: Ishøj - en nybyggerimulighed for Sydkystens Boligselskab

Bilag

1.1: Nybyggeri på Industriskellet i Ishøj.

3/5


Referat

Sydkystens Boligselskab

Møde den 24. januar 2013

Udsendt den 6. februar 2013

#JobInfo Criteria=KABside1#

Indstilling: Repræsentantskabet godkender en betinget erhvervelse af byggegrund i Ishøj

Kommune med henblik på iværksættelse af nybyggeri. Erhvervelsen er betinget af Ishøj

Kommunes godkendelse af boligselskabets skema A- ansøgning – jf. ovenfor.

Repræsentantskabet godkender endvidere, at der etableres en ny afdeling i Ishøj.

Formand Sophus Vørsing redegjorde indledningsvis for drøftelsen på det ekstraordinære organisationsbestyrelsesmøde

den 9. januar 2013, og understregede, at et flertal i organisationsbestyrelsen

bakker op om beslutningen om at iværksætte et nybyggeri Ishøj kommune. Sophus henviste bl.a.

til, at mulighederne for at komme til at bygge i Greve Kommune ikke ansås for at være særligt stor.

Endvidere at organisationsbestyrelsen fandt, at den seneste byggesag med afdeling Ravnsborg i

Køge Kommune havde været vellykket og samtidig udgjorde et aktiv for Sydkystens Boligselskab.

Endelig pegede Sophus Vørsing på, at der eventuelt vil vise sig yderligere byggemuligheder i Ishøj

Kommune i tilknytning til den aktuelle byggegrund.

Carsten Bjørneboe gennemgik herefter på vegne af byggeafdelingen i KAB byggeprojektet og herunder

byggeriets anlægsøkonomi. Endvidere redegjorde Carsten Bjørneboe for processen frem mod

den endelige erhvervelse af byggegrunden. Herunder præciserede han, at processen er tilrettelagt,

så det vil være muligt for selskabet at trække sig ud af byggeprojektet, såfremt resultatet af en totalentreprisekonkurrence

viser, at der ikke kan tilvejebringes en fornuftig anlægsøkonomi.

Fra repræsentantskabet blev der stillet en række spørgsmål til byggeriets udformning og placering

på grunden. Det blev i den forbindelse præciseret, at lokalplanen i hovedtræk har lagt rammerne

for dette, og at muligheden for at påvirke byggeriet primært vedrører opdelingen af boligerne størrelsesmæssigt

og antalsmæssigt.

Der blev endvidere spurgt ind til risikoen for boligorganisationen ved projektet, og det blev forklaret,

at denne knytter sig til muligheden for at kunne udleje boligerne til den pris, de kan opføres

for. Det er umiddelbart vurderingen, at såfremt der kan nås et tilfredsstillende licitationsresultat,

så indebærer den aktuelle efterspørgsel efter boliger i området kombineret med boligernes beliggenhed,

at det vurderes, at boligerne vil kunne lejes ud.

Endelig blev der spurgt ind til driften af boligerne, og det blev her svaret, at disse skal betjenes på

lige fod med selskabets øvrige boliger i Greve Kommune, men der er ikke på nuværende tidspunkt

taget stilling til, om dette eventuelt skal ske i et samarbejde med de boliger, der opføres af et andet

boligselskab på grunden ved siden af.

Forretningsfører Jan Spohr oplyste afslutningsvis, at der er aftalt et møde med Ishøjs borgmester

ultimo januar 2013, hvor det vil blive klarlagt, om kommunen vil være indstillet på at bidrage med

grundbidrag til byggeriet i 2013, idet dette vil være en forudsætning for byggeriets gennemførelse.

4/5


Referat

Sydkystens Boligselskab

Møde den 24. januar 2013

Udsendt den 6. februar 2013

#JobInfo Criteria=KABside1#

Repræsentantskabet stemte herefter om organisationsbestyrelsens forslag og resultatet blev, at 14

stemte for forslaget, mens 3 stemte imod. Forslaget var således vedtaget i overensstemmelse med

indstillingen.

5/5

More magazines by this user
Similar magazines