RAL-Nyt 2010:2 - December - Ribe Amts Lokalarkiver

ral.lokalarkiver.dk

RAL-Nyt 2010:2 - December - Ribe Amts Lokalarkiver

RAL-Nyt

2010:2 - December


RAL-Nyt

Udgives af Ribe Amts Lokalarkiver

© Ribe Amts Lokalarkiver

RAL-Nyt 2010:2 er redigeret af Richard Bøllund

Sats: Verdana

Tryk: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Abonnementspris: 100,00 kr.

ISSN 0902-7807

Redaktions- og ekspeditionsadresse:

Ribe Amts Lokalarkiver, Sekretariatet, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade

47, 6700 Esbjerg

Forsiden:

Modulkursus i Helle-hallen den 23. november 2010. Foto: Torben Meyer,

Esbjerg Byhistoriske Arkiv.


Indhold

Konsulentens side……....………………………………………………………………………2

Af Richard Bøllund, konsulent Ribe Amts Lokalarkiver

Kulturnat i Billund………………………………………………….…….…..…………………4

Af Linda Nielsen, arkivleder, Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn

Arkiverne efter kommunalreformen……………………………....…………....….7

Af Richard Bøllund, konsulent Ribe Amts Lokalarkiver

Digitalisering af kilder til belysning af Esbjergs historie……………….....9

Af Henning Jessen, projektleder Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Arkivernes Dag i Brørup…………………………………………………………………….14

Af Historisk Arkiv for Brørup og Omegn

Om jul og julehandel………………………………………………………………………….16

Af Jørgen Dieckmann Rasmussen, arkivleder Esbjerg Byhist. Arkiv

Efterlysninger.……………..……………………………………………………………..….…19

Børsen…………..……………………………………………………………………………………20

RAL-Nyt 2011:1– December……………………..……………………………………..20

RALs bestyrelse.…………………………………………………………………………………21


Konsulentens side

Af Richard Bøllund, konsulent, Ribe Amts Lokalarkiver

Konsulentordningen fortsætter

Lad mig begynde med den gode

nyhed: Konsulentordningen er sikret

og alle arkiver i det tidligere

Ribe Amt har fortsat adgang til fri

konsulentbistand. Det var ellers

med en vis spænding vi nærmede

os 1. januar 2011, idet den fireårige

overgangsordning, som havde

sikret det faste tilskud til RALs

konsulent siden amternes nedlæggelse,

udløber ved årsskiftet

2010/11. Pengene som er øremærket

konsulentordningen indgår

fremover i et statsligt bloktilskud,

og det er vedtaget at videreføre

ordningen som hidtil.

Et mindre driftsbeløb, er der dog

brug for at få dækket ind, men en

rundskrivelse fra RALs bestyrelse

til arkivsamvirkerne i de fem kommuner

resulterede i lige så mange

positive tilkendegivelser. Arkiverne

i alle kommuner har indvilget i at

tage en lille del af deres samlede

tilskud for at tegne et abonnement

til konsulentordningen, hvilket er

en lettelse rent administrativt, og

vi er fri for, at hvert arkiv skal til

at afregne pr. opkald eller besøg

af konsulenten.

Det er glædeligt at alle fem arkivsamvirker

bakker op omkring den

løsning, og jeg ser frem til at skulle

fortsætte det gode samarbejde

med alle arkiver i det tidligere Ribe

Amt.

2 RAL-Nyt 2010:2 - December

SLAs årsmøde

SLAs årsmøde blev afholdt i weekenden

den 2-3. oktober – denne

gang på Kryb-i-ly Kro ved Fredericia.

For et nærmere referat, kan

jeg henvise til OmSLAget Årgang

2010, nr. 3, men jeg kan berette,

at det var et godt møde, med en

masse positiv stemning. Den ballade

der tidligere kendetegnede

SLAs generalforsamlinger findes

ikke mere. Ja faktisk så var det vel

den mest stille og rolige generalforsamling

hos SLA i mands minde.

Det giver arbejdsro og tro på

tingene i fremtiden, hvor SLA står

over for løbende nye opgaver,

bl.a. på området for de kommunale

arkiver, hvor man også ser positive

tegn på samarbejde med de

afhoppede ODA-arkiver. En anden

af de store opgaver inden for SLA

er også videreudviklingen af Arkibas

og Arkibas.dk, der skal synliggøre

arkivernes registreringer på

nettet. På et møde om søndagen,

var der fuld opbakning til planerne

herom.

Årsmødet bød også på kurser om

kort (matrikelkort, udskiftningskort

m.m.) samt foredrag om vejrets

historie. Det var nogle gode

og lærerige lektioner, så man kunne

tage hjem med et godt udbytte,

og oplevelsen af god social

samvær. Som et ekstra krydderi

var der også arrangeret ølsmagning

ledsaget af et interessant fo-


edrag af en tidligere brygmester.

Alt i alt var årsmødet en god oplevelse,

som jeg kun kan opfordre

alle arkivmedarbejder at deltage i.

Repræsentationen fra vores del af

landet var også i år temmelig ringe,

og det er egentligt lidt ærgerligt,

når det nu lå placeret så relativt

tæt på, men nu kan det overvejes,

om man skal deltage næste

år.

Arkiverne ud til folket

At arkiverne kan tiltrække og pirre

nysgerrigheden hos folk, opleves

ofte når arkiverne i en eller anden

anledning slår dørene op. Det er

ofte ret enkelte virkemidler der

skal til: En lille udstilling eller

fremvisning af gamle fotos eller

lign. kan få de fleste mennesker til

at blive nostalgiske. I dette nummer

af RAL-Nyt kan man læse om

de tanker, oplevelser og erfaringer

et par af arkiverne i området har

fået i forbindelse med et åbenthus

arrangement.

Hvad enten det er Arkivernes Dag,

Kulturnatten eller andre begivenheder

er det vigtigt, at man en

gang i mellem når ud til befolkningen.

Der er mange måder at gøre

det på - det kan også være via

publicering af kilder på Internettet,

som der også er en artikel om i

bladet. Man kan drage mange andre

eksempler frem på arkivernes

synliggørelse, og husk: Hvis I har

et arrangement, tiltag eller lignende

I kan berige og inspirere øvrige

arkiver med, er der altid spalteplads

til rådighed i RAL-Nyt.

Kursusvirksomhed

RAL har indtil nu arrangeret og afholdt

tre af modulkurserne fra

SLAs arkivuddannelse med en

overvældende succes. De to kursusforløb

afholdt i Helle-hallen i

løbet af 2010 har trukket op mod

50 (!) kursister begge gange. Derfor

fortsættes kursusrækken også

til foråret med Modul 1 om Arkivadministration,

så vi inden for de

seneste par år, snart har afholdt

alle fem moduler her i området.

Arkibas-kurserne er som regel også

fuldt besatte, og der bliver igen

i foråret mulighed for at komme

på kursus i de tre forskellige arkibas-kurser

som udbydes. Med dette

nummer af RAL-Nyt udsendes

detaljerede kursusprogrammer, og

på bagsiden af bladet findes datoerne

for kurserne i første halvår af

2011.

Glædelig Glædelig jul jul jul og og godt godt nytår...

nytår...

RAL-Nyt 2010:2 - December 3


Kulturnat i Billund

Af Linda Nielsen, arkivleder Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn

Hver andet år i forbindelse med

overgangen til normaltid inviterer

Kulturelt Samråd foreninger, og

andre der har interesse i at gøre

reklame for deres arbejde, til at

deltage i Kulturnatten. Forretningerne

holder også åbent, så der er

ingen undskyldning for beboerne,

til at blive hjemme. Når vi så også

er heldige, at vejret er rimeligt,

bliver det en succes.

4 RAL-Nyt 2010:2 - December

Det er også blevet en tradition, at

Kulturelt Samråd og Lokalhistorisk

Arkiv laver et arrangement om eftermiddagen,

som vi kalder »rejse

i tid«. De tidligere år har vi været

rundt i sognet med bus, men i år

blev det til en gåtur rundt i byen

for at forsøge at finde det Billund,

der er forsvundet, og det siger ikke

så lidt, for der er faktisk ikke

noget tilbage af det gamle Billund.

Som det ses på billedet, var der stor interesse for det, der blev fortalt. Her står

vi et sted, som vi senere har fået både tegninger og billede af det, der er forsvundet.

Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn.


Vi valgte denne gang, at få input

fra nogle af de mennesker, der

havde boet i nogle af de forsvundne

huse engang. Det blev en rigtig

god tur. Vi gik ikke ret langt, men

der blev snakket og fortalt, både

om husene og dem der havde boet

i dem engang. Der deltog 39 personer

på gåturen.

Vi havde fået lavet en aftale hos

vores bager, som lige var færdig

med en stor om- og udbygning

med en cafe, som skulle åbnes to

dage senere. Vi fik lov at indvie

cafeen på forhånd. Da temperaturen

ikke ligefrem var sommeragtig,

og vi havde stået en del stille,

trængte vi til lidt varme, så vi glædede

os til at komme indenfor. Vi

var lovet kaffe og en småkage, så

overrasket blev vi, da der blev serveret

smurte boller og lagkage.

Særlig lagkagen vakte stor begejstring.

Den var dekoreret med

marcipan, hvorpå der var to gamle

billeder af bageriet. Passende ved

Lagkagen, som var den store overraskelse

hos den lokale bager.

et historisk besøg. Efter endt kaffebord

gik vi videre til Centret og

så udstillingen med billeder af de

huse, vi havde været på jagt efter.

Så kom aftenen med kulturnatten,

hvor vi holdt åbent hus i Den gamle

Skole. Her havde vi en udstilling

om gårde i de otte ejerlav, vi har i

sognet. Vi måtte vælge gårde,

hvor vi vidste, at vi have noget

materiale. Det viste sig ret hurtigt,

at vi manglede billeder, så jagten

gik ind på beboere i sognet, der

har haft tilknytning til de udvalgte

gårde. Vi mødte stor velvilje i vor

søgning, fra alle dem vi henvendt

os til. Vi fik billeder af gårdene, og

det lykkedes også at få billeder af

flere af de generationer, der havde

ejet gårdene. Så det blev en fin

udstilling. Vejen op til skolen var

blevet oplyst af en fin lyskæde, så

gæsterne ikke havde problemer

med at finde vej. Der kom mere

end 50 forbi, som også blev budt

på kaffe omkring køkkenbordet.

Udstillingen bliver til efter nytår,

og den sidste lørdag i november

holdt vi Julestue, og håbede da

igen på mange besøgene og mere

reklame for vort arbejde. På arkivet

var vi klar til at modtage de

gæster, der havde lyst til at komme

forbi. Der blev ikke megen tid

til at befinde sig på arkivet, da det

kom til af foregå omkring udstillingen

i hallen i stedet for. Der flokkedes

folk, og diskussionen gik lystigt.

Vi havde i vores udstillingsskab

opsat et kort, hvor vi havde

indtegnet de huse, vi om eftermiddagen,

havde været ude at søge

RAL-Nyt 2010:2 - December 5


efter. Desuden var der plads til

nogle store luftfotos af bymidten i

1958 og 1964/65. Det var her den

helt store panik opstod, da vores

udhængsskab er ud mod passagen

til Musikskolen. Det var derfor næsten

ikke til at komme forbi, for

dem der skulle besøge noget af

det, der foregik derinde.

Blandt vores besøgende blev der

fortalt om de skarnsstreger, de der

havde haft deres barndom i byen,

havde været med i. Det var ikke

kedeligt – og fortalte de ikke historierne

selv, blev de fortalt af

andre. Desuden fik vi mange gode

historier om steder, vi ikke havde

kendskab til. Jeg har kun været i

byen siden 1964 og har mest været

tilknyttet lufthavnen. Under

besøgene blev der også lovet både

billeder, tegninger af huse og dokumenter,

og afleveringerne begyndt

straks efter at komme ind.

Aftenen sluttede kl. 22.00. Der

havde ikke været mange inde og

skrive i gæstebogen, men det gør

Her ses noget af udstillingen

i Den gamle

Skole. Foto: Lokalhistorisk

Arkiv for Grene

Sogn.

6 RAL-Nyt 2010:2 - December

ikke så meget, når det i stedet giver

nye afleveringer. Da vi havde

lukket, kom man fra Kulturelt

Samråd, for at høre, om jeg var

tilfreds med aftenens forløb. Det

kunne jeg ikke nægte, tværtimod.

Deres kommentarer var også, at

hvis jeg ikke var tilfreds, burde jeg

vist skamme mig, for det var ikke

gået deres opmærksomhed forbi,

at der virkelig havde været opløb

omkring os. Selvom forberedelserne

havde taget meget tid, var det

virkelig det værd, og vi er selvfølgelig

med igen om to år.

Da jeg ved møde i arkivsamvirket

fortalte om vores aften, var der

flere, der gerne ville have været

med. Derfor har vi fået tid i

Centret til en fælles udstilling fra

den 22. februar til 11. marts hvor

vi har montre, og spanske vægge

til rådighed, og kan lave hver vores

udstilling for at gøre reklame

for vores arbejde. Vi er nu syv arkiver

i kommunen, og det er en

måde, hvor vi kan støtte hinanden

og få noget presseomtale.


Arkiverne efter

Kommunalreformen

Af Richard Bøllund, konsulent, Ribe Amts Lokalarkiver

Nu er der gået næsten fire år siden

kommunalreformen trådte i

kraft. Hvordan er det så gået i

kommunerne, og her tænker jeg

specielt på arkivområdet. Der var

mange ting som skulle falde i hak

omkring økonomi, organisering,

lokaler osv. Arkiverne fra de forskellige

kommuner, skulle lige lære

hinanden at kende, men resultatet

er, at alle fem kommuner i

det tidligere Ribe Amt har fået

etableret et arkivsamvirke, med en

bestyrelse/udvalg som i mere eller

mindre vellykket grad har fået sig

etableret som fast forhandlingspartner

overfor kommunerne.

Overordnet kan man vist sige, at

der er opnået stor tilfredshed fra

arkivernes side, med den struktur

som samler arkiverne og skaber et

fælles talerør.

Økonomi

Bortset fra Varde Kommune, som

pt. er i gang med at barbere i arkivbudgettet

og tilskud til en arkivleder,

er der en opløftende tendens

i de økonomiske forhold for

arkiverne. I forhold til arkivernes

samlede tilskud i de tidligere kommuner,

er det direkte driftstilskud

til arkiverne steget markant i tre

af de fem kommuner, nemlig 62 %

for Esbjergs vedkommende, 17,6

% på Fanø mens arkiverne i

Grindsted Kommune har fået tilskuddet

forhøjet med ca. 50 %. I

Vejen Kommune er tilskuddet på

samme niveau som før kommunalreformen,

og det er ikke steget,

selvom et nyt arkiv er kommet til i

mellemtiden.

Lokaler

Noget af det man kunne frygte

som konsekvens af kommunalreformen

var lukninger og nedlæggelser

af kommunale bygninger,

som kan få konsekvens for arkiverne.

Der er en del usikkerhed

omkring nogle arkiver i området,

men det er ikke al usikkerheden,

som kan tilskrives kommunalreformen.

Mange af usikkerhedsmomenterne,

var til stede allerede

inden kommunalreformen, og andre

ting skyldes faktorer, som ikke

har noget med det at gøre. Mange

af de forventede rationaliseringer,

i form af eksempelvis skolelukninger,

har vi endnu ikke set i fuldt

omfang, men for kommende års

budget, ser det ud til at slå igennem

i flere af kommunerne. Det er

endnu uvist, hvad der skal ske

med bygningerne, men det er

klart, at nogle arkiver kan komme

i klemme. Værst ser det ud i

Grindsted Kommune hvor der pt.

er usikkerhed om den fremtidige

lokalesituation for syv arkiver, og

RAL-Nyt 2010:2 - December 7


hvor et enkelt arkiv (Sdr. Omme)

har været hjemløst nu i en længere

periode. En af de vigtigste opgaver

og udfordringer for arkivsamvirkerne,

er at sikre lokalarkiverne

ordentlige og egnede lokaler

i fremtiden. Sammen med RALs

bestyrelse har undertegnede udformet

en skrivelse, med beskrivelse

af minimumskrav til arkivernes

lokaleforhold, som har været

taget i anvendelse flere steder, og

kan bruges af alle, som måtte

komme i bekneb med lokaler.

Selvom situationen er dyster for

enkelte arkiver, så er der også andre,

som har oplevet en markant

forbedring af lokaleforholdende siden

kommunalreformen, så det

generelle billede er, at de fleste

kommuner lever op til deres for-

?

8 RAL-Nyt 2010:2 - December

pligtelse i forhold til at skaffe lokaler

til arkiverne.

Samarbejde og indflydelse

På det overordnede plan er arkiverne

utvetydigt, positive overfor

de arkivsamvirker, som er opstået

i kølvandet på kommunalreformen.

Selvom nogle var skeptiske i begyndelsen,

har arkivsamvirkerne

påvist at samarbejdet mellem arkiverne

fungerer, og mange er glade

for at have fået et formaliseret

samarbejde. Ingen er i tvivl om at

samarbejdet er med til at skabe

ens retningslinjer og vilkår for arkiverne,

og at arkiverne havde

været væsentligt ringere stillet

overfor kommunen, uden arkivsamvirke.


Digitalisering af kilder til

belysning af Esbjergs historie

Af Henning Jessen, projektleder, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Esbjerg byhistoriske Arkiv har ved

hjælp af en gruppe frivillige medarbejdere,

netop gjort yderligere

en række kilder tilgængelige via

hjemmesiden:

www.eba.esbjergkommune.dk

Det drejer sig om Esbjerg Kommunes

forhandlingsprotokoller 1912-

1929 (der indtastes flere oplysninger),

Bryndum-Vester Nebel sogneråds

forhandlingsprotokoller

1842-1943, søulykker med tilknytning

til Esbjerg-området i perioden

1893-1990, trykte skattebøger fra

Esbjerg 1892-1956 (foreløbig er

12 årgange indtastet) samt trykte

skattebøger fra Jerne 1929-1944

(foreløbig er 5 årgange indtastet).

Databaserne findes under menupunktet

Esbjergs historie/Esbjerg

Databaser. Her findes blandt andet

også Borgerdatabasen, som indeholder

personoplysninger for alle

byens borgere i fem udvalgte år

fra perioden 1899-1919 samt Jerne

Databasen med personoplysninger

fra perioden 1920-1922.

De frivillige medarbejdere indtaster

fortsat oplysninger fra en

række kilder, og foruden en løbende

opdatering af ovennævnte databaser,

vil der i de kommende

måneder blive mulighed for at søge

information i nye databaser,

f.eks.:

♦ Sognerådenes forhandlinger i

Guldager, Bryndum, Vester

Nebel, Jerne

♦ Fotograf Peter Nissens negativsamling

♦ Sydvestjyske Fiskekuttere fra

1894 (Esbjerg, Fanø, Varde,

Ribe)

♦ Beværtninger med spiritusbevillinger

1913-1969

♦ Strandinger 1852-1975 langs

Jyllands vestkyst

Forhandlingsprotokoller fra

Byråd og Sogneråd

Det er nu blevet muligt at gå på

opdagelse i sager, som Esbjerg

Byråd behandlede i perioden 1911

-1929. På Esbjerg Byhistoriske Arkivs

hjemmeside har der siden

31.8.2010 været adgang til at søge

oplysninger i byrådets forhandlingsprotokoller.

Der er tale om en

Danmarks premiere, da ikke andre

arkiver eller kommuner i Danmark

har publiceret deres gamle byrådsprotokoller

på Internettet. Databasen

findes her:

http://eba.esbjergkommune.dk/

Default.aspx?ID=2057

Foreløbig er der indtastet oplysninger

om alle behandlede sager i perioden

1.1.1911 - 31.3.1927. Sagerne,

byrådet behandlede, giver

indblik i en hel anden kommunalpolitisk

hverdag, end vi kender i

RAL-Nyt 2010:2 - December 9


dag. F.eks. behandlede Esbjerg

Byråd på mødet den 24. januar

1927, pkt. 8 en ansøgning fra fru

Niels Peter Hansen om fritagelse

for betaling af hundeafgift, da hun

bruger hunden som varmedunk for

gigt i benene. Hun blev fritaget for

afgiften. Mange ansøgninger om

fritagelse skyldes dog det mere

simple, at man har glemt at afmelde

en hund, som er død.

Personoplysninger

- slægtsforskning

Byrådets forhandlingsprotokoller

indeholder en stor mængde personsager,

som måske have interesse

for slægtsforskere, som søger

oplysninger og viden om familiemedlemmer.

F.eks. fik byrådet

forelagt indstilling fra understøttelses-udvalget

om ansøgninger om

forhøjet folkepension, hjælp til

brændsel, enkehjælp, sygehjælp

m.m. Der er i den omtale periode

indtastet godt 600 af disse dagsordenspunkter,

og under hvert punkt

10 RAL-Nyt 2010:2 - December

er der ofte nævnt stilling og navn

på 30-40 personer.

En anden type personsager er ansøgninger

om indfødsret. I perioden

1912-1929 har Byrådet i mere

end 200 tilfælde givet en udtalelse

om man kunne anbefale tilkendelse

af indfødsret. Det drejer sig om

personer, som var tilflyttet fra

Slesvig, nuværende Sønderjylland,

hvorfra mange var flyttet til Esbjerg

før og under 1. Verdenskrig.

Byrådet kan anbefale ansøgningerne,

for så vidt Fattigudvalget ikke

har noget at bemærke.

Dertil kommer personoplysninger

under sagstyper som ansættelse,

fattighjælp, optagelse på valglister,

hundeafgift, æresoprejsning

og aldersrente. Samlet er der blot

blandt disse emner langt over

1.000 sager med oplysninger om

personer, og da de enkelte undestøttelsessager

indeholder flere

navne, vil der være flere tusinde

Byrådets forhandlingsprotokol. Foto: Torben Meyer, Esbjerg Byhistoriske Arkiv


Det kan af og til være vanskeligt at tyde, hvad der står skrevet i protokollerne.

Foto: Torben Meyer, Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

navne at søge efter, dog selvfølgelig

med mange gengangere.

Ved søgning skal man være opmærksom

på, at stillingsbetegnelser

ofte er forkortet, således at

man hellere må søge efter ”maler”

end ”malersvend”. Der er også flere

tilfælde, hvor en enke søger om

hjælp i sin afdøde mands navn.

Hende finder man kun ved at søge

efter manden.

Man kan selvfølgelig også finde

større, og for kommunen mere betydningsfulde

sager i byrådets forhandlinger,

som f.eks. behandlingen

af sagen om opførelse af alderdomshjemmet

Ved Skoven. Sa-

gen optræder første gang på dagsordenen

i januar 1923, og drøftes

flere gange indtil man i slutningen

af 1928 indgår aftaler om de forskellige

deloptager og opførelsen

kan gå i gang.

Trykte skattebøger Esbjerg og

Jerne

Oplysningerne om den enkelte

persons pålignede skat er hentet

fra trykte skattebøger, som findes

i perioden 1892-1956. Esbjerg

Kommunes byråd besluttede herefter,

at man ikke længere ville offentliggøre

skattebeløbene. I alt er

indtastet 101.762 navne på personer,

som har betalt skat et af de

12 år, som vi foreløbig har indta-

RAL-Nyt 2010:2 - December 11


stet. For Jerne sognekommunes

vedkommende forefindes trykte

skattebøger på Esbjerg Byhistoriske

Arkiv for perioden 1929-1944.

I alt er der indtastet 11.749 navne

fra skattebøgerne 1929, 1933,

1937, 1940 og 1944.

Foruden oplysninger om navn, bopæl

og stilling indeholder databasen

oplysninger om den kommuneskat,

som skattepligtige personer

skal betale det følgende år.

Eksempelvis indeholder skattebogen

1946 oplysninger om skatten

for indkomståret 1945 til betaling i

perioden 1.4.1946-31.3.1947. Der

var sambeskatning, hvilket betyder,

at gifte kvinder, uanset om de

havde indtægt, ikke optræder i

skattebøgerne. Endvidere kan man

for landbrugere i Jerne finde oplysninger

om størrelsen af ejendoms-

og grundskyldskat. I perioden

1913-1946 bevarede man kun

stemmeretten til kommunalvalget,

hvis man betalte skat. Mange

valgte derfor frivilligt at betale minimumsbeløbet

på 2,00 kr.

Søulykker 1893-1990

Den 9. september 1905 grundstødte

dampskibet Venezia fra

Bergen i Graadyb under indsejling

til Esbjerg. Der var 14 personer

om bord, og kun to blev reddet.

Grundstødningen skete under en

kraftig storm og skyldtes formentlig

ukendskab til farvandet. De 14

personer kom i redningsbåden,

kappede tovet til Venezia og lod

båden drive hen til Motor-

Lodskutteren Esbjerg, som var

kommet til undsætning. Lodskut-

12 RAL-Nyt 2010:2 - December

teren kastede en tovende over til

redningsbåden, som dog i det

samme blev ramt af en svær sø.

Alle ombordværende blev kastet i

vandet og efterfølgende lykkedes

det kun at bjærge to personer.

Det er blot én af de dramatiske historier,

man kan finde i den nye

database, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

publicerer på sin hjemmeside

www.eba.esbjergkommune.dk under

menupunktet Esbjergs Historie,

Esbjerg-Databaser, fra torsdag

den 7. oktober 2010.

Databasen indeholder beskrivelse

af 2.834 større og mindre ulykker,

som alle har relation til Esbjerg,

Fanø, Hjerting, Ribe eller Varde.

Der er selvfølgelig også en lang

række ulykker, som involverer fiskekuttere,

og beklageligvis, heraf

mange med omkomne. Databasen

omfatter endvidere afslutningen

på Sejlskibenes storhedstid, hvilket

illustreres med de mange skibe,

som har tilknytning til Fanø i

perioden 1893 - ca. 1910. Tilknytningen

til området kan være af flere

forskellige grunde, f.eks. skibets

hjemsted, afholdelse af søforhør,

besætning og/eller omkomnes

bopæl. Ulykkesstedet kan være

over hele verden.

Oplysningerne stammer fra de oprindeligt

trykte årshæfter Dansk

Sø-ulykkestatistik. Ved at samle

oplysningerne i en database er det

blevet nemmere at søge oplysninger

om fiskekuttere eller andre

skibe fra området, og det er vores

håb, at mange vil benytte databa-


sen. I det omfang vi har billeder af

de involverede skibe, vil det senere

blive muligt at se et billede af et

konkret skib via denne database.

I databasen er der gjort plads til

yderligere oplysninger om hændelserne

fra andre kilder. Vi vil derfor

gerne have oplysninger fra brugere

af databasen, som måtte have

supplerende oplysninger til en bestemt

ulykke. Oplysningerne kan

sendes på mail til byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk

Frivillig arbejdskraft

Gennem de seneste fire år har en

gruppe frivillige tilknyttet Esbjerg

Byhistoriske Arkiv indtastet en

række forskellige oplysninger i databaser,

så oplysningerne er blevet

søgbare og dermed lettere tilgængelige.

Blandt andet er de seneste

udgaver af Borgerdatabasen,

som er tilgængelig på Esbjerg

Byhistoriske Arkiv hjemmeside også

indtastet af frivillige. Der vil løbende

blive indtastet oplysninger i

både Borgerdatabasen og i flere af

de senest publicerede databaser.

For de frivillige medarbejdere, som

indtaster oplysninger fra håndskrevne

kilder som forhandlingsprotokoller,

kræver det stor tålmodighed,

når teksten skal tydes. Det

er ikke alle dagsordenpunkter,

som er indskrevet lige tydelig i

protokollerne og slet ikke beslutningerne,

som nok i mange tilfælde

har skullet indføres hurtigt under

mødet. Der kan derfor være

enkelte steder i databasen, hvor

ord eller bogstaver er erstattet af

et spørgsmålstegn. Opbygningen

af databaserne og særlige søgefunktioner

i databaser med Forhandlingsprotokoller

er foretaget

af Esbjerg Byhistoriske Arkiv,

mens vi selvfølgelig er meget afhængige

af at have frivillig arbejdskraft

til selve indtastningen

af oplysninger. Udviklingen af det

første søgemodul til Esbjerg Byråds

Forhandlingsprotokoller er foretaget

af firmaet Huset G i samarbejde

med Esbjerg Kommunes

IT-afdeling og Esbjerg Byhistoriske

Arkiv, som dog fremover selv forestår

videreudvikling af søgefunktioner

og tilpasning til øvrige databaser.

RAL-Nyt 2010:2 - December 13


Arkivernes Dag i Brørup

Af Historisk Arkiv for Brørup og Omegn

Arkivernes dag var i 2010 sat til

den 13. november. Det landsdækkende

tema for dagen var i år:

»Vejr og klima«. Arkivet i Brørup

valgte til dagen at lave en lille udstilling

med overskriften: »Orkanen

1999 og vindenergi«.

Planlægningen

Tre personer fra arkivet fik til opgave

at stå for udstillingen. På det

første møde blev lavet den overordnet

disposition over billeder og

tekster, som tænktes benyttet.

Hensyntagen til de beskedne ydre

rammer begrænsede udstillingen,

som skulle rummes på begge sider

af en trefløjet opslagstavle. På de

efterfølgende møder - 6 i alt af

hver 3-4 timer - blev den overordnede

plan fulgt.

For at få lidt omtale, henvendte

arkivet sig til lokalbladene for at få

en forhåndsomtale og samtidig opfordre

læserne til at henvende sig

med billeder og beretninger. Dette

ønske blev imødekommet. Omtalen

gav to henvendelser! SLA havde

desuden fremstillet en plakat

om Arkivernes Dag, som vi hængte

op forskellige steder.

14 RAL-Nyt 2010:2 - December

Udstillingens indhold

Som indhold til udstillingen havde

vi valgt noget med ødelæggelsen

af plantager og bygninger, oprydning

af træet samt billeder og andet

materiale vedr. områdets vindmøller

og tidligere møller.

Besøgende

17 interesserede gæster indskrev

sig i gæstebogen. Gæsterne blev

relativt længe og benyttede lejligheden

til en snak med arkivets bestyrelse

og medarbejdere. Det resulterede

også i tre konkrete henvendelser

om arkivalier.

Omkostninger

Næsten ingen. Arkivets computere

og bibliotekets kopieringsmaskine

blev anvendt

Efterrationalisering

Vi kunne godt have ønsket os et

lidt skarpere arbejdsplan og mere

variation i billedstørrelse. Desuden

kunne billedkvaliteten blive bedre

(mere professionel). Vi kunne desuden

godt have brugt noget mere

og bedre plads. Alt sammen er erfaringer,

der kan bruges en anden

gang.


Udstillingen og besøgende i forbindelse

med Arkivernes ag i Brørup

den 13. november 2010.

RAL-Nyt 2010:2 - December 15


Om jul og julehandel

Af Jørgen Dieckmann Rasmussen, arkivleder

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Julebelysning i Kongensgade v. Torvet i Esbjerg 1952: Foto: Knud Rasmussen.

Vores juleskikke er noget af det

mest uforanderlige, der er til - eller

er de? Noget tyder på, at uanset

hvor meget vore juleskikke

ændrer sig, så føler vi alligevel, at

sådan har det altid været. Vi har

jo f.eks. »altid« danset om juletræet,

selv om mange familier

først er begyndt at have juletræ

omkring år 1900. Julemiddagen

har »altid« været andesteg og risengrød

- selv om nogle »snyder«

og nøjes med ris a l’amande. Men i

16 RAL-Nyt 2010:2 - December

Gammelby så menuen f.eks. sådan

ud juleaften i 1870rne: Først

kogt kød med fedtdyppelse og sigtebrød,

derefter kaffe (og måske

et par puncher), så andesteg og

sødsuppe og til sidst »knepkager«

(en slags småkager) og

pebernødder til at spille om - en

sædvane, der da var helt fast og

uforanderlig, selv om f.eks. andestegen

på det tidspunkt må have

været en ret ny del af menuen.


Modsat mener vi jo nu ofte, at julen

i de sidste år er blevet så frygtelig

kommerciel. Det er den måske

også, men det er den i så fald

blevet samtidig med, den moderne,

specialiserede detailhandel udviklede

sig fra omkring 1890. En

dame, der i årene 1910-1915 arbejdede

i Bøtkers Isenkramforretning,

Kongensgade 5, fortæller, at

hun i tiden fra midt i november og

indtil jul knap havde en friaften.

Varer til julehandelen skulle pakkes

ud, butikken gøres ekstra ren,

alle hylder pyntes med rødt papir,

og alle varer pudses af.

Forretnings åbningstid var da fra

ca. 07.30 til kl. 19, fredag til kl.

22, lørdag ofte til kl. 24. Sidste

søndag før jul var den store juleudstillingsdag

i alle forretninger.

Hos Bøtker var forretningen åben

som udstilling, men ikke for handel.

Derfor skulle der sættes hønsetråd

for alle hylder. Det gjorde

man efter lukketid lørdag nat. Den

lørdag-søndag sov personalet på

cirka otte personer derfor i totimers

skift.

Også i 1920rne og 1930rne var

sidste søndag før jul den store udstillingsdag.

Ikke blot var vinduerne

ekstra pyntede, men hele forretningen

blev indrettet til udstilling

- og søndag aften blev det hele

så ryddet væk igen. Isenkræmmer

Carl Rasmussen, der i årene

1924-1964 havde forretning i Kon-

Byens juletræ på Torvet i Esbjerg, 1935. Fotograf: H. Jepsen, Fotocentralen.

RAL-Nyt 2010:2 - December 17


gensgade 95, fortæller, at forretningens

åbningstid, da han begyndte,

var fra kl. 8-18, fredag til

kl. 20 og lørdag til kl. 21. Julepyntningen

begyndte den 1. december,

og omtrent samtidig kom

to-tre lirekassemænd til byen og

sørgede for julestemningen ved at

spille julesalmer.

Isenkramforretningens vinduer

blev pyntet med rødt crepepapir

som underlag og julenisser på alle

prisskilte. De store julegaveemner

i disse år var krystalvaser og -

skåle af alle slags samt enkelte

nipsting som f.eks. en bronzebøgle

med termometer på. Den kunne

fås for fem kr. Også dukker handlede

Carl Rasmussen med - og de

spilede selvfølgelig en stor rolle i

julevinduerne. Udenfor blev forretningen

pyntet med gran langs

markisen.

Et nyt indslag i byens juleudsmykning

kom til i 1931. Esbjergs Handelsstand

og Esbjerg Byråd havde

i fællesskab sørget for ophæng-

18 RAL-Nyt 2010:2 - December

ning af guirlander med elektrisk

lys på byens hovedstrøg. Lysene

blev tændt første gang den 6. december

1931 kl. 17 i overværelse

af en tusindtallig menneskeskare.

Juletræet på Torvet var tændt forud,

og Frelsens Hærs orkester spillede

ved træet. På slaget 17 tændtes

lysene i Kongensgade på

strækningen fra Kongensgade-

Jernbanegade, dernæst i resten af

Kongensgade, så projektørerne på

Torvet, lysene i Skolegade og til

sidst i Torvegade. Med lysene

tændt følte man sig ifølge dagbladet

Vestkysten hensat til 1000 og

én nats eventyrrige. Og gik man

derefter på juleudstilling, kunne

man se et nyt indslag: Mickey

Mouse.

»Rør blot ikke ved min gamle jul«

står der i en af vores julesange.

Alligevel vil man se, hvordan der

løbende der kommet nye indslag

til i vores juleskikke, hvilket er

med til at gøre julen mere foranderlig,

end vi egentlig opfatter

den.

Juletræet på

Torvet i Esbjerg,

ca. 1930. Fotograf:

Ukendt.


Efterlysninger

Arkivet i Jernved har på et tidspunkt modtaget ovenstående billede fra en

dame i Bramming. Motivet siger dem ikke noget i Jernved, men måske

andre kan opklare, hvor billedet er taget? Læg mærke til kirketårnet i

baggrunden til venstre, som er drejet 90 grader i forhold til traditionelle

kirker. Kan du hjælpe med at opklare, hvor motivet stammer fra, så send

en e-mail til: rib@esbjergkommune.dk

RAL-Nyt 2010:2 - December 19


Børsen

På denne side kan lokalarkiverne i Ribe Amt tilbyde forskelligt til salg til

gavn for andre og arkivet. Henvend jer til RALs sekretariat, Esbjerg Byhistoriske

Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg - eller send en e-mail på:

rib@esbjergkommune.dk

Det kan være sognebøger eller øvrige publikationer fra arkiverne, man

ønsker at sælge videre. Det kan også være arkivinventar - skabe, reoler,

skuffer m.v. - man har fået i overskud, og gerne vil tilbyde andre.

Annoncer kan også løbende blive lagt på RALs hjemmeside.

RAL-Nyt 2011:1 - Juni

Indlæg til næste nummer af RAL-Nyt indsendes til:

RALs sekretariat

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Torvegade 47

6700 Esbjerg

Telefon: 76 16 39 07

Fax: 76 16 39 10

E-mail: rib@esbjergkommune.dk

INDEN den 15. MAJ 2011

Arkivkonsulent Richard Bøllund

Ribe Amts Lokalarkiver

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Torvegade 47

6700 Esbjerg

Tlf.: 76 16 39 07

Fax: 76 16 39 10

E-mail: rib@esbjergkommune.dk

Træffes normalt mandage og tirsdage kl. 8-16 samt onsdage kl. 8-11

20 RAL-Nyt 2010:2 - December


RALs bestyrelse

Formand:

Jørgen Dieckmann Rasmussen

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Torvegade 47

6700 Esbjerg

Tlf.: 76 16 39 00

E-mail: jd@esbjergkommune.dk

Fax: 76 16 39 10

Privat:

Grønlandsparken 58C

6715 Esbjerg N

Tlf.: 75 15 56 30

Kasserer:

Jens Erik Starup

Grindsted Lokalhistoriske Arkiv

Grindsted Bibliotek

Tinghusgade 16, 7200 Grindsted

Tlf.: 75 32 09 00.

E-mail: Jens.Starup@post2.tele.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Anne Lorenzen

Hviding Sognearkiv

Egecentret

Ribevej 2 B

6760 Ribe

E-mail: fru.lorenzen@hotmail.com

Linda Vesterbæk

Sognearkivet i Nordby

Niels Engersvej 5

Nordby

6720 Fanø

Tlf.: 75 16 62 60

E-mail: chrilind@fanonet.dk

Anni Skov Christensen

Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv

Kirkegade 3, 6840 Oksbøl

Tlf.: 75 27 15 48.

E-mail:

anni.skov@christensen.mail.dk

Suppleanter:

Karen Margrethe Melbye

Ribe Byhistoriske Arkiv

Ribe Folkebibliotek

Giørtzvej 1, 6760 Ribe

Tlf.: 75 42 17 00.

E-mail: kame@esbjergkommune.dk

Linda Nielsen

Lokalhistorisk Arkiv, Billund

Billund Centret

Hans Jensens Vej 6

7190 Billund

Tlf.: 75 33 24 72

E-mail: bln@bbsyd.dk


Kurser foråret 2011:

SLAs Arkivmedarbejderuddannelse

Modul 1: Arkivadmnistration

Tirsdag den 8. og 22. marts - begge dage

kl. 10-16 i Helle-hallen

*

Introduktion til

slægtsforskningskilder

RAL-Kursus Torsdag den 27. januar kl. 19.00-22.00

i Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

Underviser: Jørgen Dieckmann Rasmussen

*

ARKIBAS4-kurser

♦ Tirsdag den 25. januar 2011(Administrator)

♦ Tirsdag den 8. februar 2011 (Grundkursus)

♦ Tirsdag den 22. februar 2011 (Udvidet1)

♦ Tirsdag den 5. april 2011 (Administrator)

Der åbnes op for tilmeldinger på

RALs hjemmeside i Uge 1, 2011

More magazines by this user
Similar magazines