Referat af møde 10. januar - Solrød Sogn

solrodkirker.dk

Referat af møde 10. januar - Solrød Sogn

Solrød Menighedsråd

Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til

Menighedsrådsmøde torsdag den 10. januar 2013

Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30.

Afbud meldes til kirkekontoret.

Dagsorden:

13/01.01

Godkendelse af dagsorden.

13/01.02

Beslutning om menighedsrådets forretningsorden:

Det vejledende forslag til forretningsorden fra

”Den digitale arbejdsplads” 2012 er identisk med

vores hidtil gældende, der mangler bare tidsfrister

for forslag til – og udsendelse af dagsorden.

Bilag: Forretningsorden udsendt til det konstitu-

erende møde 22. november 2012.

13/01.03

Beslutning:

Skal Solrød Sogn deltage i ”Pinse på Herrens

mark” i 2013?

Hvad mener MR, og hvad mener præster og personale?

Hvis vi vælger at deltage, skal der vælges/

udpeges 2 personer til planlægningsgruppen.

(Mogens)

13/01. 04

Beslutning om MR´s stilling til Folkekirkens Nød-

hjælps sogneindsamling 10. marts, igen under

mottoet ”Slut Sult Nu”.

(Ole)

13/01.05

Beslutning:

Hvem ønsker ”Kristeligt Dagblad” hver dag eller

fredag-lørdag?

(Flemming)

13/01.06

Mødedatoer i år. Mulighederne tirsdag, onsdag,

torsdag undersøges og besluttes.

Menighedsrådsmøde

Den 10. januar 2013 Blad nr. 1

Fraværende med afbud:

Mette Brock (afbud frem til juni)

Fraværende uden afbud:

13/01.01

Dagsorden godkendt.

13/01.02

Forretningsorden fra Landsforeningen af Menighedsråd

benyttes med følgende indskrevet

i § 3 stk.1 ”8 hverdage” og stk. 2 ”5 hverdage”.

13/01.03

Mogens orienterer generelt om Pinse på Herrens

Mark. Det var fuld tilslutning til Pinse på

Herrens Mark både præster og de medarbejder

der var tilstede. Mogens og Mikela deltager

for Solrød Sogn.

13/01.04

Ole orienterer om hvordan vi gjorde i 2012.

Mottoet er ”Ingen mor skal se sit barn dø af

sult”. MR giver lov til brug af Solrød Strandkirkens

lokaler i forbindelse med indsamlingen.

13/01.05

Tilbud om at få Kristelig Dagblad. Inge har

uddelt et bilag som MR medlemmer kan tilmelde

sig på. Tilbuddet gælder både MR

medlemmer og suppleanter.

13/01.06

Inge rund sendte skema om hvilke dage der

var bedst for MR’erne at holde møde på. Fast

dag kan ikke lade sig gøre.

Af mødedatoer bliver følgende kun lagt fast:

den 12. februar.:


Solrød Menighedsråd

13/01.07

Hvordan forløb starten med den nye ordning

kontaktperson/daglig leder?

13/01.08

Meddelelser fra personalet.

13/01.09

Meddelelser fra præsterne.

13/01.10

Meddelelser fra kateketen.

Menighedsrådsmøde

Den 10. januar 2013 Blad nr. 2

13/01.07

Reaktioner på det udsendte skrift. AMR orienterede

at personalet var mundtlig informeret

på et personalemøde inden skriftet kom ud.

Karin mener at skriftet var informativt men at

der har været nogle ”efterveer” på skriftet.

Personaleudvalget kommer med forslag til

evalueringstidspunkt.

13/01.08

Personalet: Medarbejderrepræsentant kommer

med et ønske fra medarbejdere om udarbejdelse

af personalehåndbog og en håndværkerhånd.

Medarbejderrepræsentant videre

giver et ønsker om et godt - bedre samarbejde

og et godt - bedre klima i hele kirken

fremadrettet. MR skal være opmærksom på

dette. AMR tager begge dele op på næste

personaleudvalgsmøde.

13/01.09

CG orienterer om kyndelmisse hvordan det

har foregået sidste år. CG mangler en værtsfunktion

i konf. lokalerne i år som er den 4.

februar 2013. Arne, Lizzi og Vibeke melder

sig som frivillige.

Special konf starter den 11. januar 2013 i Solrød

Strandkirke.

Steen Skovsgaard har udgivet et hæfte (20,-

kr. stk.) til brug som oplæg til diskussion om

indhold i kirkens arbejde. 20 stk. hæfter bestilles

af CG.

LE orienterer om menighedsplejen i Jersie–

Solrød. De har etableret en genbrugsbutik

ved A-Fys -opstart i april/13. Sømandskirke

betaler husleje overskuddet deles mellem

sømandskirken og menighedsplejen.

Jersie- Solrød Menighedspleje sættes på

fremover som punkt efter meddelelser fra

præsterne.

13/01.10

Køge Bugt privatskole har taget pænt i mod

begrænsningen på antallet, og starter 22. januar

2013.


Solrød Menighedsråd

13/01.11

”Den digitale arbejdsplads”:

Hvis vi har brug for en demonstration, vil Anne

Marie Anderson vise den.

Er der spørgsmål, kan vi evt. hjælpe hinanden.

13/01.12

Kort referat fra deltagere i mødet med biskop og

provst den 7. januar.

13/01.13

Opfordring til, at de ophængte udvalgslister bliver

gjort færdige, og at udvalgene holder møde og

konstituerer sig og kommer med forslag til deres

kommissorier/arbejdsbeskrivelser til næste møde.

(Aktivitetsudvalg, gudstjenesteudvalg og PRudvalg

har afleveret forslag).

13/01.14

Ved behandling af vedtægter for udvalg er det

vigtigt at fastslå, at udvalgene træffer beslutninger

møder, at møderne er indkaldt med dagsorden

i god tid f.eks. 5 dage før mødet, og at udvalgene

er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af

medlemmerne er fremmødt.

(Mogens)

Menighedsrådsmøde

Den 10. januar 2013 Blad nr. 3

13/01.11

Hvis der er brug for hjælp kommer man til

AMA kordegnekontoret.

13/01.12

Ole og Jacob orienterer.

13/01.13

Opfordring til at udvalgslisterne bliver færdige

udfyldt og konstituerer sig.

Øko-udvalg består af: Mogens Sørensen,

Arne Nielsen, Inge Bonnesen, Leif Ellerbek,

Poul Andersen, Anna Hansen

PR-udvalg består af: Leif Ellerbek, Poul Andersen,

Jacob Brock, Charlotte Gravesen,

Kirsten Borritz

Aktivitetsudvalget består af: Vibeke Dahm,

Flemming Kristensen, Kirtsen Borritz, Leif Ellerbek,

Charlotte Gravesen, Evy Jørgensen

Gudstjenesteudvalget består af Vibeke

Dahm, Kirsten Borritz, Leif Ellerbek, Charlotte

Gravesen, Jacob Brock, Inge Bonnesen.

Personaleudvalget består af Mogens Sørensen,

Anna Hansen, Kirsten Rubæk, Anne

Margrethe Rasmussen, Inge Bonnesen, Leif

Ellerbek, Jacob Brock

Ad hoc udvalget Solrød Kirke består af Anna

Hansen, Kirsten Rubæk, Ole Rathmann,

Inge Bonnesen, Kirsten Borritz, Flemming

Kristensen

13/01.14

Pkt. udsættes til mødet i februar.


Solrød Menighedsråd

13/01.15

Beslutning om vedtægt for valgt kasserer.

Den vejledende fra ”Den digitale arbejdsplads”

2012 er identisk med den udsendte til den

22.11.12, bortset fra det otte linjers tillæg på bagsiden

(vedtaget 5.2.2009).

Bilag: Den udsendte til 22. november 2012.

13/01.16

Beslutning om vedtægt for regnskabsfører.

Bilag:

Den vejledende vedtægt fra ”Den digitale arbejdsplads”

2012 med evt. tilføjelse sidst i § 5 om

regnskabsforpligtelser vedrørende kirkegården.

13/01.17

Underskrifter på fuldmagt til bank.

13/01.18

Orientering fra kasserer

Herunder årsregnskab 2011 og årsbudget 2013.

Menighedsrådsmøde

Den 10. januar 2013 Blad nr. 4

13/01.15

Arne orienterer. Vedtægten tilrettes med tillæg

til § 4 taget fra den gamle vedtægt. Tillægget

lyder:” Kassereren rapporterer til menighedsrådet

på hvert menighedsrådsmøde (

ca. 10 årlige møder). Kassereren kommenterer

dels standard regnskabet/budgettet og

dels udbygges det med et ”arbejdsbudget”

der beskriver den faktiske økonomiske situation.

I rimeligt omfang forsøges det at angive

en prognose for resten af perioden.

13/01.16

Arne orienterer. Vedtægten godkendt

13/01.17

Arne orienterer omkring kirkens hævekort.

Pia (graver), Mikela, Karin og Anne-Marie får

kort. MR underskrev fuldmagter

Bilag til regnskabsinstruks: Arne orienterer

om denne.

13/01.18

Arne orienterer. Årsregnskab 2011 retur fra

provstiet uden anmærkninger.

2012 ser ud til at slutte med et ”lille” underskud.

2012 lukkes inden for 1 uge. På næste

møde taler vi om 2013.


Solrød Menighedsråd

13/01.19

Hvem må hvad? På den digitale arbejdsplads er

der en oversigt over kompetencefordelingen mellem

menighedsråd, provsti og stift. Den har betydning

for menighedsrådet og ikke mindst KK-

udvalget. F.eks. har MR ikke kompetence til at

fælde træer på kirkegården, det har provstiet.

(Mogens)

13/01.20

Orientering fra udvalgene:

Aktivitetsudvalg

Gudstjenesteudvalg

Kirke-kirkegårdsudvalg

PR-udvalg

Økonomiudvalg

Personaleudvalget

13/01.21

Orientering fra kirkeværgen

(Tyveriet af maskiner fra Strandkirken 23.12.12 –

forsikring)

13/01.22

Beslutning om MR´s stilling til permanent grantræ

(”juletræ”) på græsset ved P-pladsen foran Solrød

Kirke.

(Ole – spørgsmål fra Solrød Bylaug).

Menighedsrådsmøde

Den 10. januar 2013 Blad nr. 5

13/01.19

Mogens orienterer om bilaget om kompetencer

mellem menighedsråd, provsti og stift.

13/01.20

Da ingen udvalg har haft møde eller har konstitueret

sig – springes dette punkt over.

13/01.21

Lizzi orienterer. Liste over det stjålne blev delt

ud. Sagen sendes videre til forsikringsselskabet.

13/01.22

Ole orienterer. MR godkender et permanent

grantræ.


Solrød Menighedsråd

13/01.23

Har MR noget imod, at KK-udvalget beder Solrød

Kommune udtynde/beskære træerne i plænen

foran Solrød Kirke, så man kan se kirken, når

man kommer hen igennem byen?

(Inge, Ole, Anna)

13/01.24

Sydkystens overtagelse af Solrød Avis –

Evt. orientering, hvis vi ved mere end sidste orientering

fra Michael.

13/01.25

Beslutning om deltagelse i provstiets nye

Diakoni-folder.

(bilag)

13/01.26

Meddelelser fra formanden:

a) ”Stående tilladelse til stiftets menighedsråd til

at stille kirken til rådighed for medlemskirkerne i

Danske Kirkers Råd til gudstjenester og begravelser”.

(bilag)

b) Spørgsmål fra provstiets formandsmøde:

Har vi nogen regler for ydelser til ikke-folkekirke-

medlemmer, betaling for brug af kirke, kapel, andre

lokaler og personale til begravelser, bisættelser,

dåb etc.?

c) Datoer fra provstens julehilsen:

den 17. marts 2013: Stiftsdag

den 13. april 2013 provstidag

Menighedsrådsmøde

Den 10. januar 2013 Blad nr. 6

13/01.23

Pkt. udsættes.

13/01.24

Mikela orienterer. Solrød Avisen som indstik i

Sydkysten. Derudover solrodnetavis. Pr udvalget

mødes hurtigst muligt og tager kontakt

til de andre sogne,

13/01.25

Inge orienterer. Oplysningerne hentes fra

sognets hjemmeside.

13/01.26

Vejkirker ok. Kontaktperson Anne-Marie Andersson.

Inge giver besked til Kirkefondet.

a) Taget til efterretning.

b) Solrød Sogn har ikke nogen regler for

ydelser til ikke-folkekirkemedlemmer.

c) Inge orientering


Solrød Menighedsråd

d) Kort til MR fra Else Marie.

13/01.27

Eventuelt:

Anne Margrethe opfordrer os til at tilkendegive,

hvor mange, der gerne vil være med til

”les lanciers” med Margit og Elaf.

Hvem er interesserede, selv om de måske ikke

kan den 22. jan., der er fastlagt?

Inge Bonnesen

Næste møde 12. februar 2013

Menighedsrådsmøde

Den 10. januar 2013 Blad nr. 7

d) Inge orientering

13/01.27

Jacob fortæller om sig selv.

AMR spørger indtil hvor mange som kommer?

Dem der kan bedes sende en mail til

Anne-Margrethe.

Marianne Sivholm, Inge, Jacob, Flemming,

Kirsten.


Solrød Menighedsråd

Menighedsrådsmøde

Den 10. januar 2013 Blad nr. 8

More magazines by this user
Similar magazines