Basunen som pdf

basunen.dk

Basunen som pdf

asunen • juni 2011

1


2 basunen • juni 2011


AASO - Udvidet orkester 2017 ?

Generalforsamling i Aarhus

Symfonisk farvepragt

Booze Brothers

Skype samarbejde

Temaaften

Senior udflugt

CD-udgivelser

Siden Sidst

Ahlgren i Aabyroad

DMF arrangementer

Gearkassen

Herning afdeling fylder 100 år

GymnasieSpot 11

Citronhuset - en perle i Spanien

Upcoming Festival

Steffen og Maiken har en plan

Bas med meget mere

Jazz på nye eventyr

Citronhuset og Berlin

Uenighed om besparelser

Fotobog - Jan Persson

Berlin og Citronhuset

Talking Metal II

www.dmf-aarhus.dk

Forside

Dennis Ahlgren - AabyRoad Studio

Foto: www.rasmusbundgaard.com

INDHOLD 04

05

06

08

11

13

13

14

16

18

20

21

21

22

24

25

26

28

31

31

32

33

34

35

Vestergade 19, 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Check stregkoder

i Basunen med din

smartphone

Iphone App Store

Scanlife

08

28

www.basunen.dk

18

UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn

(ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 10. sept. 2011.

Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden • FORSIDE Dennis Ahlgren • FOTO www.rasmusbundgaard.com

basunen • juni 2011

3


DMF - MIDTJYLLAND

DMF-Aarhus

Lars Kiehn

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C

Tlf: 86 18 45 99 - Fax: 86 13 07 78

aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Henning Pedersen Kragh

Eskildsvej 11 - 8960 Randers SØ

Tlf: 86439063

mail@moonshine.dk

DMF-Silkeborg

Ole Kock Sørensen

Asklevvej 2 - 8653 Them

Tlf: 86 86 93 00 - Mobil: 20 28 77 20

Fax: 86 86 93 60

ole.koch@dmf-silkeborg.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen

Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå

Tlf: 8638 7515 - Fax: 8638 7887

nytliv@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Palle Persson

Solvænget 20

7400 Herning

pallepersson@jubii.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen

Gammel Struervej 36

7500 Holstebro

Tlf: 9740 3355 - Mobiltlf: 4019 3355

henrik@radioholstebro.dk

DMF - Viborg

Jeanette Hougesen

Østervangsvej 95

8830 Tjele

Tlf: 86690089 - Mobil: 40613282

jeanette-musik@mail.tele.dk

Har du brug for at kontakte

DMF vedr. faglige spørgsmål !

Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster,

kontraktsforhold m.v. er du altid

velkommen på DMF-regionskontoret i

Vestergade.

Du kan også kontakte os pr. telefon, fax

eller email.

DMF Aarhus kontor har åbent:

Mandag: 10 - 18

Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C

Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4 basunen • juni 2011

2017 -

Udvidet orkester ?

Af Lars Kiehn

Udvidet symfoniorkester

Her i begyndelsen af maj måned havde vi

besøg i afdelingen af byens kulturrådmand

Marc Perera Christensen og fuldmægtig

Ole Jørgensen. Et meget hyggeligt og

fint møde, hvor Lars Knudsen og jeg selv

deltog. Dog startede vi med at vise de to

gæster rundt i vores nye lokaler. På deres

vej rundt snakkede de interesseret med

de forskellige ansatte personaler, foruden

de var nede og hilse på i vores møderum,

hvor forbundets ungdomsudvalg UrU

var samlet. Ellers var vores møde det,

man kunne kalde et dialogmøde, hvor vi

udvekslede synspunkter om forskellige

kulturbegivenheder og institutioner i vores

by. Vi fortalte dem lidt om, hvad vi tilbyder

og hvilke projekter vi går og støtter i vores

by. Mødet forgik i en hyggelig atmosfære,

og snakken var meget fri.

Nu vil jeg ikke referere fra vores møde.

Dog kan jeg godt tillade mig at sige, at

jeg fik et godt indtryk af Marc Perera. Jeg

kan også godt tillade mig at fortælle, for

det er meldt ud til den brede offentlighed,

at han foreslår byrådet, at Aarhus Symfoniorkester

skal udvides, så det i 2017

– når Aarhus forhåbentligt bliver kulturhovedstad

- kan fremstå som et udvidet

symfoniorkester med 96 musikere. Det er

visionære planer, som jeg er helt sikker

på, at han brænder for og mener alvorligt.

Problemet er bare, at han ikke har påvist

en finansieringsmodel på udvidelsen, og

han sidder samtidig kun med et beskedent

antal af byrådets stemmer.

Men signalet er vigtigt. For som han

sagde: ”Nu har man snakket snart i mange

år om at udvide symfoniorkesteret, men

der har endnu ikke været handling bag de

mange fine hensigtserklæringer”. Det vil

han nu gøre, og samtidig håber han, at

de andre partier vil hjælpe med at finde

pengene til projektet. Hvis de altså mener

noget med de mange fine ord.

Afdelingen kan selvfølgelig kun støtte

hans forehavende. Det vil vi gøre af hele

vores hjerte. For et udvidet symfonisk orkester

er kun en naturlig investering og tiltag

i forhold til den proces, som dette fine

orkester har været igennem de senere år.

Orkesteret har et meget dygtigt makkerpar

i dirigenten og musikchefen. Orkesteret

har fantastiske øve- og spillefaciliteter

i den nye, symfoniske sal. De har fået

et nyt orgel, der har åbnet for et helt nyt

repertoire, og orkesteret og musikerne har

aldrig spillet bedre og høster til stadighed

masser af roser.

Derfor vil næste skridt helt naturligt være

et udvidet orkester. Man skal heller ikke

være bleg for, at en udvidelse meget vel

kan være med til at brande byen fornemt,

og så vil mange af pengene vende tilbage

til kommunens kasse via skatter fra de nye

musikere. Om dette lykkes for denne ene

mand? Vi kan håbe. Vi kan støtte ham. Vi

kan arbejde for det.

Kulturrådmand Marc Perera Christensen

Ny adresse eller e-mail

Hermed en venlig opfordring til alle vores medlemmer om at huske at oplyse og opdatere os om

evt. adresseændring, ændring af telefonnummer, samt at registrere din e-mail adresse hos os. På

den måde finder for eksempel både Basunen, Musikeren, brevpost, e-nyt og beskeder om alle de

spændende tiltag fra din lokalafdeling nemmere vej frem til dig.


GENERALFORSAMLING I AARHUS

Af Thorkild Dalsgaard

Slentre ned ad VESTERGADE...

Til generalforsamling i DMF Aarhus

DMF Aarhus afdeling afholdt sin årlige

generalforsamling på spillestedet

Vestergade 58 mandag den 28. marts.

De knap 30 fremmødte medlemmer

havde en hyggelig aften med musikalsk

underholdning af Jørgen Mogensen

både før og efter generalforsamlingen.

Aftenen gav mulighed for at diskutere

og kommentere bestyrelsens arbejde

det forløbne år samt at drøfte aktuelle

emner og problemstillinger. Og så var

der naturligvis også valg!

Velkomst – tilbageblik.

Efter Lars Kiehns velkomst til afdelingens

æresmedlem Hans Magnussen,

HB-medlemmerne Chris Kromann og Bo

Jacobsen, og til MUSIKERENs redaktør

Henrik Strube, rejste forsamlingen sig og

ærede i stilhed mindet om de medlemmer,

som siden generalforsamlingen 2010 var

afgået ved døden. Mange havde været

markante personligheder i musiklivet og

ydet en indsats i foreningen: Æresmedlem

Karl Krauel, Flemming ”Bamse” Jørgensen,

Lis Mørkeberg, Kim Sørensen og

Freddy Dalby.

Beretning

Som alle Basunenlæsere naturligvis ved,

var bestyrelsens beretning om afdelingens

arbejde i det forløbne år trykt i sidste

nummer af BASUNEN. Denne beretning

supplerede Lars Kiehn med at fortælle om

aktuelle sager og problemstillinger: Han

kritiserede de kommunale kulturpolitiske

dispositioner, særligt hvad angår det nye

spillested ”Atlas”. Det er slet ikke blevet

det omdrejningspunkt for jazzmiljøet i

Aarhus, som mange havde håbet og

ventet – ”en skidt udvikling”, sagde han.

Også for selskabsmusikerne er der dårlige

tider. Lars foreslog, at man genoplivede

selskabsmusikerklubben for i fællesskab

at planlægge initiativer for selskabsmusikere.

Klubben og medlemmerne kunne

også bruge det fællesskab til at få afløb for

nogen af de frustrationer, som krisen klart

har afstedkommet. Afdelingen vil bakke

op og gå langt for at få sådanne initiativer

etableret igen.

Flytningen fra Grønnegade til Vestergade

med efterfølgende indretning af lokalerne,

har været en meget arbejdskrævende

opgave for afdelingens ansatte – samtidig

med, at alle andre daglige gøremål skulle

passes.

På Aarhus Musikskole havde der netop

været afholdt lærermøde om de kommunale

besparelser. Lærerne var meget

utilfredse med ikke at være inddraget i

beslutningsprocessen. Fra DMF deltog

Kjartan Møller og Lars Kiehn, fra DmpF

Ole Helby. DMF og DmpF støtter sagen

og de ansatte i konflikten. Mødet havde ligeså

afsløret et dårligt arbejdsmiljø, mente

Lars Kiehn.

Forhandlingerne om ændringer af forbundets

vedtægter var ”landet” med en

løsning, som alle kunne gå ind for – meget

tilfredsstillende.

Debat

Beretningen gav anledning til en noget

debat. Jens Klüver gjorde rede for sin

opfattelse til forholdene og mulighederne

på ”Atlas” - forhandlingens og dialogens

vej. Bo Jacobsen roste Aarhus afdelingen

for en konstruktiv indsats i forbindelse

med forhandlingerne om ændringer af

forbundsvedtægterne. Axel Boel bad

forsamlingen rejse sig og sige i kor:

”Ingen fest uden levende musik”! Dermed

var bolden givet op til en diskussion om

selskabsmusikernes aktuelle situation –

hvad kan der gøres? Der blev efterlyst

initiativer i retning af en bedre ”branding”

af selskabsmusikken – hvad med radio og

TV? Det ville være ønskeligt, om musik

havde en lige så fremtrædende position

i TV som (de evindelige) mad- og kokkeprogrammer.

Ivar Sørensen rejste det

spørgsmål, om musikken nu også virkelig

var så levende – hvad med den omfattende

digitalisering – fokus på grej i stedet

for indhold? Christian Dietrichsen fortalte,

at han netop havde deltaget i et strategi-

møde i Danmarks Radio, hvor man netop

havde drøftet at opprioritere levende

musik i fremtiden.

Regnskab

Regnskabsåret 2010 sluttede desværre

med et underskud, som dels skyldtes flytteudgifter,

dels udgifter til mange musikarrangementer

og medlemsaktiviteter, hvis

budgetmæssige konsekvenser havde

været vanskelige at forudse. Eksempelvis

havde afdelingen ikke budgetteret en

flytning.

Budget 2011 – kontingentstigning

Thorkild Dalsgaard fremlagde budgettet

for 2011. Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning

på fem kroner pr. måned pr.

medlem. Bestyrelsen ønskede at oprette

pensionsordning for afdelingens ansatte.

Kontingentstigningen blev vedtaget.

Valg

Og så var der valg – genvalg over hele

linjen:

Thorkild Dalsgaard blev genvalgt som kasserer.

Bjarne Gren, Mads Bærentzen og

Thomas Lassen blev genvalgt til bestyrelsen.

Christian Dietrichsen blev genvalgt

som bestyrelses-suppleant og Jens Klüver

blev genvalgt som kritisk revisor. Jørgen

Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Som det sig hør og bør, afsluttede Lars

Kiehn generalforsamlingen med at udbringe

et trefoldigt leve for Dansk Musiker

Forbund.

Sluttelig overtog Jørgen Mogensen

scenen med god, slagkraftig musikalsk underholdning,

mens medlemmerne tog for

sig af den til lejligheden indkøbte buffet.

basunen • juni 2011

5


Symfonisk farvepragt

Af Thorkild Dalsgaard

Musikchef Palle Kjeldgaard præsenterede

Aarhus Symfoniorkesters program

for sæsonen 2011-2012 på et pressemøde

i Musikhuset 5. april.

Palle Kjeldgaard

Aarhus Symfoniorkesters sæsonkatalog

er illustreret bl.a. med billeder

fra en skov i gyldne efterårsfarver,

hvor kjoleklædte musikere musicerer

i meget utraditionelle og uhøjtidelige

opstillinger. Flot og farverigt!

Hvert koncertprogram i sæsonkataloget er

sammensat efter nøje overvejelser med

hensyn til valg af komponister, dirigent og

solist og fremstår næsten som en komposition

i sig selv. Derfor var det svært for

musikchef Palle Kjeldgaard at fremhæve

nogle koncerter frem for andre ved præsentationen

af sæsonprogrammet den 5.

april, og følgeligt valgte han at gennemgå

baggrunden for og planlægningen af hver

enkelt koncert. Det tillader pladsen her

desværre ikke, men her er et par smagsprøver:

Afsked med chefdirigenten.

Sæson 2011-12 er Giancarla Andrettas

sidste som chefdirigent for Aarhus Symfoniorkester.

De egentlige afskedskoncerter

finder sted den 10. og 11.maj 2012 med

opførelserne af Gustav Mahlers symfoni

nr. 2 ”Opstandelsessymfonien”. Symfonien

kræver en større orkesterbesætning

end Aarhus Symfoniorkester råder over,

og lige som ved opførelsen af Mahlers 3.

symfoni i indeværende sæson hentes for-

6 basunen • juni 2011

stærkning fra Randers Kammerorkester.

Af de i alt otte koncerter som Andretta

dirigerer i sæsonen, vil jeg især fremhæve

koncerterne den 24. og 25. november

med et rent italiensk program, bl. a. med

Ottorinos Symfoniske digte ”Roms Pinjer”

og ”Romerske Fester”. Orkesteret udvides

her med musikere fra Prinsens Livregiments

Musikkorps. Også det nye Klaisorgel

indgår i orkesterbesætningen.

Gæstedirigenter.

Forrest i rækken af gæstedirigenter står

den tidligere chefdirigent James Loughran,

som fejrer sin 80 års fødselsdag i Aarhus

James Loughran

med en koncert den 1. juni 2011. På programmet

står symfonier af Beethoven og

Brahms, Loughrans kernerepertoire. Også

Det Kgl Kapels afgående chefdirigent,

Michael Schønwandt, gæster Aarhus med

”Tysk Romantik” 8. september. Odense

Symfoniorkesters chefdirigent, Aleksander

Vedernikov, kommer til Aarhus for

anden gang med ”Russiske Mesterværker”

(12. og 13. april). En perlerække af

yngre dirigenttalenter dirigerer sæsonens

øvrige koncerter, bl.a. den estiske dirigent

Kristjan Järvi, som beskrives som ”på vej

op i dirigenternes superliga”. Måske skal

Aarhus Symfoniorkesters kommende chefdirigent

findes blandt disse talenter?

Solister – også fra egne rækker!

Blandt de mange fine solister finder vi absolutte

verdensstjerner som f.eks. violinisten

Sarah Chang (Festuge Classic 27. og

28. august) og sopranen Barbara Bonney

(6. oktober). Men desuden optræder også

orkesterets egne musikere som solister.

Det drejer sig om Brian Friisholm, som

den 8. marts 2012 er solist i Korngolds

sjældent hørte cellokoncert, solobratschist

Emile Cantor (Berlioz’ Harold in Italy 3.

Sarah Chang

november 2011), og den nyansatte solojanitshar

Anders Lynghøj (23. februar 2012).

Ved ikke mindre end otte nytårskoncerter

er den dårende, dejlige, danske sopran

Susanne Elmark vokalsolist. Disse koncerter

dirigeres af Randers Kammerorkesters

skotske chefdirigent, David Riddell.

Brian Friisholm


Familiekoncerter.

Aarhus Symfoniorkester gør en stor indsats

for at formidle den klassiske musik for

et bredere publikum (Palle Kjeldgaard: vi

spiller for folk i alle aldre, fra 4 til 104 år!).

I den kommende sæson er entertaineren

Sigurd Barrett udnævnt til børneambassadør

både ved julekoncerterne i december

og ved familiekoncerterne, de såkaldte

brunchkoncerter, i marts 2012.

Sigurd Barrett - børneambassadør i

kommende sæson

Medspillere og samarbejdspartnere.

Omfanget af samarbejdspartnere og af

det brede samarbejde lokalt og regionalt

synes at være rekordstort i den kommende

sæson. Samarbejdet med Aarhus

David Riddell

Susanne Elmark

Musikhus og med den jyske Opera (som

operaorkester) giver naturligvis sig selv.

Men desuden samarbejdes med Det jyske

Musikkonservatorium, Randers Kammerorkester,

Prinsens Livregiments Musikkorps,

Den jyske Operas Kor, Den danske

Strygerkonkurrence, Vokalensemblet Gaia

samt en lang række århusianske kor: Cantilena,

Aarhus Kammerkor, Aarhus Studiekor,

Cæciliekoret, konservatoriets pigekor,

børnekor fra aarhusianske skoler, dansere

fra balletakademiet. Ved to ”syng-med”

koncerter får alle korsangere mulighed for

at medvirke: Opførelsen af Händels ”Messias”

17. december

og Mozarts Requiem

10. marts (i Kor72

regi). Var der nogen

der sagde, at Aarhus

Symfoniorkester

”kun” var elitært?

Orkesterudvidelse

– ASOs venner på

spil.

Blandt samarbejdspartnerne

bør også

nævnes støtteforeningen

Aarhus

Symfoniorkesters

Venner, som bl.a. arbejder utrætteligt for

en udvidelse af orkesteret. Ja, foreningen

er ikke bleg for at gå spidsen, også

praktisk/økonomisk. Til to af de koncerter

der kræver stor orkesterbesætning, har

foreningen doneret penge til at udvide

orkesteret med 5 strygerasstistenter.

(Opførelsen af Mahlers 2. symfoni og af

Sjostakovitch’ 5. symfoni

Følger Aarhus Byråd op – drøm eller

virkelighed?

Ifølge JP Aarhus fra den 17. maj mener

kulturrådmand Marc Perera Christensen,

at Aarhus Symfoniorkester skal udvides

til fuld besætning frem mod 2017.”Vi har

styrket den rytmiske musik med spillestedet

Atlas, nu skal vi have den klassiske

musik med. Der er meget musik, som det

nuværende orkester ikke har størrelsen til

at spille, og det vil jeg gerne lave om på”,

udtaler rådmanden. Han ”drømmer om at

høre et fuldt udbygget orkester med 96

medlemmer spille i Symfonisk sal”.....Dog

foreligger der p.t. ikke noget konkret om,

hvordan udvidelsen skal finansieres...

Læs mere om Aarhus Symfoniorkesters

2011-12 sæson på hjemmesiden

www.aarhussymfoni.dk

Emile Cantor

basunen • juni 2011

7


BOOZE BROTHERS - 20 år

”on a mission from the Blues Brothers”

Af: Morten Skott, guitarist i Booze Brothers.

17. februar 1990 da det nystartede

Booze Brothers afholdt sin første

”koncert”, havde blues-, rock- og

soulmusikken for længst bevist sin

holdbarhed, og John Landis-filmen om

The Blues Brothers var stille

og roligt vokset fra lunkne

anmeldelser til kultstatus.

Koncerten blev holdt i et af

de lidt svært tilgængelige og

ikke særligt store øvelokaler

i de gamle kølehuse i Jægergårdsgade,

og koncerten

var en fest for venner og

bekendte af orkestret. På det

tidspunkt havde vi øvet i en

kort periode, foretaget de første

justeringer af besætningen

- og kunne lige akkurat

spille et sæt på 50 minutter

Det spillede vi så til gengæld

to gange og gav et par sange

igen-igen som ekstranumre.

Booze Brothers var et sammenrend af

folk, der havde trukket en snip på et opslag

i en musikforretning, et supermarked

eller på en café. Initiativtageren var bassisten

Ejner Dam, der mente, at musikken

fra Blues Brothers filmen og de album, der

kom både før og efter denne, trængte til

en live-platform i Århus. På det tidspunkt

var der i byen en meget aktiv blues-scene,

men der viste sig at være fin plads til

Blues Brothers stilen, som jo dækker over

et meget varieret repertoire. Helt fra Cab

Calloway’s ”Minnie the Moocher” (1931),

Robert Johnson’s ”Sweet Home Chicago”

(1936) over ”Jailhouse Rock” (1957), Solomon

Burke’s ”Everybody Needs Somebody”

fra 1964 og Sam and Dave’s ”Soul

Man” (1967) til mere soul-diskede sager

som Robert Taylors “Who’s Makin’ Love”

(1968). Fællesnævneren for de numre,

som John Belushi og Dan Aykroyd havde

fundet frem, var kvalitet – og underholdningsværdi.

På det tidspunkt var der i byen en meget

aktiv blues-scene, men der viste sig at

være fin plads til Blues Brothers stilen,

som jo dækker over et meget varieret

repertoire. Fællesnævneren for numrene,

som John Belushi og Dan Aykroyd havde

fundet frem, var kvalitet – og underholdningsværdi.

8 basunen • juni 2011

Blues Brothers havde altså foretaget

udvælgelsen af numre, så det var bare

med at komme i gang med vores kopier af

kopierne.

Udstyrsstykke.

Når man vælger at kopiere Blues

Brothers, så er Porkpie-hats, Ray-Bans og

narrow black ties helt essentielt. Da vi var

af den overbevisning, at hvis to musikere

med hatte og briller var fedt, så ville otte

(senere 10) med hatte og briller være garanti

for succes. På nogle af de første job

på Musikcaféen mente vi, at stedet ikke

skulle stå tilbage for den berømte ”Bob’s

Country Bunker” i Blues Brothers filmen.

Så scenen blev indhegnet i hønsetråd og

garneret med store halmballer! Det var

udstyr, vi hurtigt gik væk fra, da publikum

naturligvis også gjorde som i filmen:

De kastede medlevende og ivrigt både

tomme og fyldte glas

mod scenen. At et tæt

halmstøv bredte sig

ind i de inderste dele

af alt elektronisk udstyr

var også medvirkende

årsag til skrotning af

denne ellers flotte

sceneopbygning.

Guest Stars

Helt fra begyndelsen

var det en oplagt

mulighed at supplere

orkestret med gæstesolister

ved specielle

lejligheder. Numre som

”Think” og ”Respect” tiggede og bad om

at blive udført af sangerinder med Aretha

Franklin i ørerne, men også mandlige

vokalister har været guest stars. På listen

er mange prominente musikere, bl.a.

Karen Busck, Zindy Laursen,

Veronica Mortensen, Katrine

Madsen, Margrethe Grarup og

James Loveless.

Ved tv2’s allersidste udgave

af Elevatoeren i 1998 var

Booze Brothers inviteret ind

som husorkester. Vi spillede

”Everybody” for derefter at

akkompagnere Marie Carmen

Koppel og Allan Mortensen i

en øm ”At The Darkend Of The

Street”.

Julefrokost – ja tak!

I den periode spillede vi en del

job på Sjælland. Blandt andet

var direktørerne for et stort

københavnsk reklamebureau faldet for

bandets stil, hvilket medførte en opringning,

om hvorvidt vi havde lyst til at spille

til deres julefrokost – i Barcelona. Jeg

svarede, at det ville vi naturligvis gerne.

Da han et par uger efter ringede tilbage

og fortalte, at det var umuligt at opdrive

et fornuftigt slot i Barcelona til julefrokost,

men i stedet regnede med, at det blev i

Lissabon på et skib på floden, begyndte

jeg at tvivle på arrangementet, som nok

mest bestod af varm reklame-luft. Og

luften var helt ved at forlade ballonen, da

han ringede igen efter en research-tur til

Lissabon og proklamerede, at turen skulle

gå til Rom i stedet – maden var alt for dår-


lig i Lissabon. Da der kun var halvanden

måned til datoen for julefrokosten, følte jeg

et vist behov for at få afklaret, om det blev

til noget seriøst eller kun snak. Jeg skulle

alligevel til København og valgte at køre

forbi direktøren for at få en klar melding.

Minsandten, de havde fundet et slot i Rom

med en passende servering, og vi skulle

af sted fra fredag til søndag, spille lørdag

aften. De to følgende år blev fulgt op af

tilsvarende skitur til Verbier i Schweiz og

til Barcelona. Senere har vi været en tur til

Mallorca, og nedgangs tiderne var så småt

på vej.

Ikke mindst koncerten i Verbier står som

noget helt specielt. Det er ikke uden

grund, at man sjældent ser sorte jakkesæt,

hatte og slips på pisterne. Flere fra

bandet havde ikke helt forstået konceptet

i skiløb, hvilket medførte, at vi gik på scenen

iført bandager, krykker og gips. 3-4

stykker i bandet havde pådraget sig større

eller mindre skader, men ved vores entré

var vi alle blevet plastret til. Eskild Dohn,

der spillede trompet på det tidspunkt,

måtte spille begge sættene liggende på en

solvogn med det skadede knæ højt hævet.

Spektakulært – og det gav kun mere liv til

myten om et band, der spiller uanset hvad:

I sne og slud skal bluesen ud!

Booze Brothers – et navn der forpligter.

At sprut kan hænde at være en del af et

job er ingen hemmelighed, men når sandheden

skal frem, har det oftest været efter

koncerterne, at flaskerne kom på bordet.

Navnet blev vi kun enige om, fordi det gav

associationer til Blues Brothers. Ved en

enkelt lejlighed levede

vores trommeslager

dog helt op til navnet.

Vi havde fået et fedt

job i Esbjerg, hvor vi

skulle medvirke ved en

open-air Rock Legends

koncert. Vi var

kommet i rigtig godt

selskab, for de øvrige

på plakaten var Chuck

Berry, Little Richard,

Jerry Lee Lewis, B.B.

King, Jeff Healey og et

lokalt Esbjerg-orkester.

Vi havde lokket en

journalist fra Stiften

med på turen, og han ville være med i

bandbussen helt fra om morgenen på

Vesterbro Torv. Toptjekket! Alle var mødt

rettidigt op – på nær vores trommeslager.

Efter flere opringninger fik vi forbindelse

med konen, der proklamerede, at hun ikke

kunne få liv i ham, og der gik det meste af

en time, før en taxa hældte en søvndrukken,

tømmermandslugtende – og lidt flov –

trommeslager ud på torvet, hvorefter han

dybt sovende indtog fosterstilling i bussen.

Det var noget en journalist kunne forstå.

Det var en sjov dag, hvor

flere af de aldrende kunstnere

viste, at de overhovedet

ikke var gået ned med flaget

endnu. Kun Chuck Berry

havde svært ved at huske

sine egne 12-taktere. Til gengæld

havde han ikke glemt

at opføre sig som en stjerne:

Det lykkedes ham at fravriste

arrangørerne 2000 dollars

ekstra for kontraktbrud. Han

ville ikke hentes i limousine

som de andre, men gerne

køre selv, og formuleringen i

kontrakten var tilpas upræcis:

Noget med ”køretøj af passende

kvalitet”. Og det var

den spritnye, kongeblå Mercedes

med alt i udstyr altså

ikke (det var den største, der

kunne lejes uden chauffør i

Danmark), så han ville ikke

køre en meter fra lufthavnen,

før han var sikret sine ekstra

2000,-. Lidt trist.

Bluesstars – og andre forfriskende

indslag.

På et tidspunkt syntes vi, at ”Stjerne for en

aften” og ”Popstars” trængte til en parallel

i vores regi. Så to gange afholdte vi

på Train ”Bluesstars” konkurrencer, hvor

sangere kunne stille op med deres egne

fortolkninger af en sang fra vores repertoire.

Det blev store succeser med masser af

energiske deltagere. Vi holdt indledende

runder på Café Smagløs, og der var flere

indslag, der mindede påfaldende om de

værste fra X-factor, men her foregik det

gudskelov ikke i overværelse af en million

seere, men kun et måbende orkester…

Til gengæld var der også rigtig gode

sangere med, og præmien var nu heller

ikke så ringe. En rejse for to til Chicago

- sweet home. Første gang vandt Hans

Ejner Jensen tæt fulgt af Maria Lucia på

andenpladsen, og den anden konkurrence

blev vundet af den forrygende Margrethe

Grarup, der siden har været gæst i Booze

Brothers ved flere koncerter.

Booze Brothers har også markeret sig

med diverse rekordforsøg i flest spillede

job, såsom en turné fra 16-24 bestående

af 8 spillejobs, hvor vi nok havde travlt,

men de to hold af baggearsfolk havde urimeligt

travlt, så alt var klart, når vi væltede

ud af limousinen til endnu et sæt på 25

minutter. Endelig var bandet langt forud for

sin tid, da det ved årtusindskiftet udgav en

kalender, der adskilte sig fra alle de andre

ved at have 13 måneder, den sidste var

Rocktober.

Her efter 20 år, kunne nogen måske tro,

at vi var ved at være trætte af musikken.

Men nej, nej! Vi er sikre på, at der ligger

mange gode job forude. Ikke mindst når vi

spiller op hjemmebanen i Århus, er der et

stort og trofast publikum, og der kommer

stadig nye til. I de senere år også unge

der aldrig har hørt om originaludgaverne

af numrene og tror, at det er vores egne

numre. Man kunne godt have lyst til at

lade dem blive i troen.

Da vi begyndte, regnede vi med, at konceptet

kunne bære til nogle hyggelige

spillejob et til to år, så havde både vi og

publikum fået nok, men I skal nok regne

med, at vi bliver ved en rum tid endnu, for

vi elsker jubilæer.

Medlemmer af Booze Brothers 2011

Rune Herholdt sang, Søren Graversen

keyboards, Mikkel Fisker bas, Jesper Berg

trommer og Morten Skott guitar. Peter

Rasted og Jan Morre trompet, Michael

Nielsen tenorsax, Nikolaj Schneider barytonsax

og Henrik Nüchel trombone.

basunen • juni 2011

9


Af Lars Knudsen

Vi skal ikke så mange år tilbage, før

tanken om, at man kunne se hinanden,

imens man telefonerede, kun var

noget man så i Agent 007 og deslige

film. I dag er den form for kommunikation

over internettet for mange lige så

naturligt, som at klø sig i nakken. For

musikerne, Lisbeth Rysgaard og Jan

Kaspersen, er programmet Skype en

integreret del af deres arbejde.

I 2003 stiftede danske

Janus Friis sammen

med svenskeren Niclas

Zennström firmaet

Skype. De udviklede

en brugervenlig software,

der var nem for

almindelige computerbrugere

at hente

ned fra internettet og

installere kvit og frit, så

man kunne tale sammen

online. Her otte år

senere, hvor Microsoft

netop har opkøbt Skype

til den nette pris af 44

milliarder kroner, er der

nu 170 millioner brugere

af Skype på verdensplan,

som med de

hurtige netforbindelser,

der findes i dag, bruger

denne kommunikationsplatform

til at få gratis

telefon- og videoforbindelse

med familie, venner,

klienter og kolleger

i hele verden.

Langdistance samarbejde

I foråret 2011 udgav Lisbeth Rysgaard og

Jan Kaspersen under navnet Stereolove

pladen Satellite Songs. Pladen blev til over

Skype, der muliggjorde, at Lisbeth, der bor

i København og Jan i Aarhus, kunne sidde

i hver sin ende af landet og arbejde sammen

om at skrive og arrangere sangene

via den direkte billedforbindelse. Vi har

ringet Lisbeth Rysgaard op over Skype for

at høre om, hvordan man finder sin egen

’margurit-rute’ med et projekt for at få det

ud til de interesserede brugere.

Processen blev en del af produktet

”For Jan og jeg startede det bare med, at

vi gerne ville lave en duetplade sammen.

10 basunen • juni 2011

De Tre Rum

- Samarbejde via Skype

Lisbeth Rysgaard på Skype

At det så er endt med at blive dette Skype

projekt, er noget, der er opstået hen ad

vejen”.

Undervejs i co-writing processen udviklede

de via Skype nemlig en ny virkningsfuld

metode til at optimere arbejdsform og

procesarbejde, som de kalder ”De tre

rum”. Allerede inden Satellite pladen var

udkommet, havde de en klar ide om mulighederne

i at lave kontor- og virksomheds-

koncerter med musikken fra albummet og

samtidig et fagligt input omkring kreative

arbejdsprocesser med udgangspunkt i ”De

tre rum”.

Rum med kreativ udsigt

Metoden drejer sig om at fastsætte nogle

rammer for et møde: Hvor lang tid varer

det, og hvad skal man konkret have ud

af det. Eksempelvis har man to timer. Og

målet er at skrive en sang over Skype.

Begge har på forhånd forberedt lidt, som

man til en start spiller for hinanden. Derefter

bliver opgaverne uddelegeret. Den ene

skal måske arbejde lidt med akkorder til et

omkvæd, den anden et tekstoplæg. Begge

logger af og ”går i ene- rum” i 15 min.

Herefter logges igen på, og man spiller

det, man har lavet for hinanden - om det er

halvt eller helt færdigt, man får altid noget

ud af det, da der er sket en bevægelse i

tingene. Nye tanker opstår så i fællesskab,

og man kan derefter logge af igen og tage

et skridt til. At logge af og på hele tiden

gør, at der skabes et fælles ru, samt et

rum, hvor man kan være selv, og få ro til at

arbejde helt fokuseret og alene.

”Når to mennesker mødes, er det sjældent,

at man har samme arbejds og produktionshastighed.

Vores metode

sikrer, at begge

er med i processen”.

I al sin stringente

enkelthed drejer det

sig i følge Lisbeth om

ro til fokus, klarhed

om, hvad der skal

gøres og en deadline.

På den måde er det

meget sjældent, at hun

og Jan ikke har fået

skrevet en hel sang

på to timer. Enkelt og

effektivt.

Vi vil gerne høre mere

om den respons, der

er kommet på ”De

tre rum” metoden, og

hvordan responsen er

på deres koncertforedrag.

Vi logger derfor

af Skype interviewet

med Lisbeth for at

logge på igen nogle

uger senere, efter at

de har afholdt det første arrangement hos

Aarhus firmaet TC Electronic.

Testing 1-2-3

Da vi ’Skyper’ Lisbeth igen, kan hun

berette: ”Vores oplæg hos TC Electronic

for personalet i salgs- og markedsføringsafdelingen

var overordnet en kort 45

minutters kombination af elementerne:

socialt samvær og kulturelt input, noget

underholdning, samt den faglige inspiration

til deres arbejde. Det var en test for at se,

om vores virksomhedsarrangement havde

tyngde nok til, at vi kan tilbyde det som

produkt. Mit indtryk er, at beskrivelsen af

arbejdsprocessen var rigtig vigtig for dem

på TC. De syntes godt om vores oplæg

med at lave en længere mødearbejdsform,

hvor der logges af og på. Der blev snak-


ket meget om at indrette kontorpladserne

hyggeligere, eller om at man kan indrette

et Skype rum”.

Klar punkterne af med det samme

Efter testen er det også Lisbeths klare

indtryk, at ”De tre rum” som mødeform

kan bruges kreativt til meget andet end

at skrive sange. ”Hvis man ser på, hvordan

møder forløber, så er de ofte meget

koncentrerede med mange punkter, samt

en høj oplysnings- og detaljeringsgrad. I

forhold til hvem der efterfølgende i følge

referat skal tage sig af hvilke opgaver, så

kender vi alle sammen til, at man hurtigt

mentalt flytter sig væk, allerede når man er

ude af mødedøren igen. Det, jeg ser denne

metode kan gøre, er, at

man som sagt afsætter

et lidt længere møde,

sætter færre punkter på

dagsordenen og således

løbende under mødet

logger af og på og

derved klarer/opklarer

opgaver som telefonopkald,

forespørgsler og

andre forhindringer, der

umiddelbart nemt kan

ryddes af vejen. Det

muliggør, at man kan

gå fra møder med en

masse punkter, som

er lukkede, i stedet for

med en masse ting der

skal gøres”.

Grønt lys i dioden

Om Stereolove’s besøg på TC Electronic

udtaler marketingchef Uffe Kjems Hansen:

”Lisbeth og Jans koncertforedrag om ”De

tre rum” fungerede som et perfekt afbræk

i en for os travl hverdag. Kombinationen

af relevante og tankevækkende pointer

omkring kreativ problemløsning i en online

kontekst, krydret med musikalske time-

outs gav os en inspirerende oplevelse med

plads til eftertanke om anderledes måder

at samarbejde på. Jeg kan varmt anbefale

Lisbeth og Jans foredrag som øjenåbner

og input til den kreative proces”.

Udfaldet af Lisbeth Rysgaard og Jan

Kaspersens test på TC Electronic kan

altså betegnes som positivt. Booker Jens

Daugaard fra DPM har derfor nu fået grønt

lys fra duoen om fremover at gå i gang

med at sælge Stereolove’s kontorkoncerter.

Lisbeth slutter vores Skype interview

af med at tilkendegive, at det vil glæde

hende, hvis ”De tre rum” og Skype vil

kunne inspirere andre DMF’ere til at tænke

Lisbeth Rysgaard og Jan Kaspersen besøger T.C.Electronic

deres musik og produkter nye steder hen

og evt. give inspiration til, hvad man ellers

kan finde på at gøre som musiker med sin

gode musik.

Med ”De tre rum” og Skype kan altså både

spares tid, penge, Co2, og på mange

måder gives muligheden for et fleksibelt,

anderledes og kreativt samarbejde.

FAKTABOKS

Guide til co-writing på Skype

Find en at skrive med, der supplerer

det, du kan.

Hav noget med, enten melodi, tekst

eller et track.

Aftal en tidsramme for jeres session

f.eks. to timer.

Aftal, hvad I skriver til. Det aftalte kan

selvfølgelig revideres, men det er et

godt udgangspunkt.

Lav en deadline for en færdigskrevet

sang. Det kan være efter de foreslåede

to timer, hvis I starter med at aftale det.

Der er tre rum: dit, mit og Skype.

Start med at mødes på Skype, som er

det ”fælles rum.”

Præsentér et par idéer for hinanden og

vælg den, der vækker inspirationen.

Det kan være et vers. Nyn lidt på det,

og brainstorm ganske kort på idéer.

Derefter uddelegerer I opgaver og

forlader Skype i 15 minutter og går

altså i “dit” og “mit” rum.

Den ene skal måske komme med

udkast til omkvædets melodi, mens den

anden skriver et bud på tekst til et vers,

eller I skal måske begge give et bud på

samme opgave.

15 minutter senere vender I tilbage og

spiller det, I har lavet, for hinanden i det

fælles rum.

Fortsæt processen ved at logge af og

på Skype gennem hele forløbet, efter

behov.

På den måde er der hele tiden

mulighed for at ”gå for sig selv” og

koncentrere sig om et del-emne.

Gem idéerne (f.eks. ved at optage i

Audacity, der et gratis program til PC

og Mac, og del dem f.eks. på mp3, så I

kan tage fat i sangen senere.

NB: Selvom det er oplagt at prøve

at arbejde mere end to sammen,

så understøtter Skype endnu ikke

videokonference for mere end to

personer.

Der findes dog en række andre tilbud

på nettet, f.eks. Ustream, der tilbyder

videokonference mellem flere brugere.

www.stereolove.dk

basunen • juni 2011

11


12 basunen • juni 2011


TEMAAFTEN FOR

selskabsmusikere

Jonas Bruun fra TC Electronics og Bjarne Langhoff demonstrerer forskellige sang-effekter og

muligheder baseret på TC-produkter.

Mandag den 20. juni 2011 kl. 19.00

Bjarne Langhoff

TC er kendt for bl.a. at lave gode effektmaskiner til sang med vokalist, autotune, effekter

o.s.v. Denne aften vil de bla. vise os nye produkter som Voicelive Touch og Voicelive 2.

Til at demonstrere effekt-maskinerne for os, har vi allieret os med Bjarne Langhoff, som

mange kender som en dygtig og særdeles kompetent musiker netop til at demonstrere

disse sangeffekter.

Bjarne Langhoff er uddannet fra det rytmiske musikkonservatorium i Aarhus og har sunget

i mange sammenhænge bl.a. Le Freak, Melodi Grand Prix, De syngende Lussinger o.s.v.

Udstyret med en særdeles fleksibel stemme og evnen til at håndtere både tangenter

og elektroniske dimser, er Bjarne den perfekte til netop at give os et indblik i de mange

muligheder, nye sangeffektmaskiner giver os musikere, der bl.a. gerne vil have mange af

musikstudiets muligheder flyttet med ud på scenen.

Kom og nyd en aften med god musik og hyggeligt samvær med gode musikkolleger på

Låsby Kro. DMF er vært ved en lille forfriskning.

Der er ingen tilmelding – du kommer bare!

Tid: Mandag den 20. juni 2011 kl. 19.00-22.00

Sted: Låsby kro

SENIORKLUBBENS UDFLUGT

Seniorklubben afholder sin årlige udflugt:

Mandag den 15. august 2011

Vi mødes på kontoret i Vestergade til ”stående” morgenkaffe m.m. kl. 9:00

og bliver kl. 10:00 afhentet i bus og kører langs kysten i første omgang til

Norsminde og derefter til Hou.

I Hou finder vi et sted og slapper af med en øl eller vand, inden vi kører

videre over Odder og Solbjerg til:

Restaurant Stilling Sø.

Her i disse hyggelige lokaler med en fantastisk udsigt over Stilling Sø nyder vi

en dejlig frokost, med hvad dertil hører.

Vi forventer hjemkørsel ved 16:30 tiden og ankomst Vestergade kl. 17:00.

Tilmelding til kontoret Tlf.: 86 18 45 99 senest mandag den 8. august 2011

På gensyn.

basunen • juni 2011

13


NYT • OMTALE • UDGIVELSER

Thomas Lennert: Midtvejs

Lotte Heise siger meget præcist på

CD’ens cover: ”Personligt holder jeg meget

af hverdagen, og

det er lige præcis den,

jeg tænker på, når jeg

læser Thomas’ tekster!

De er rene, klare

og giver et enkelt og

rørende billede af en

”næsten” almindelig

mands hverdag!

Thomas skriver, synger og spiller uden de

store armbevægelser – og det kan være

befriende i en verden, hvor indpakningen

ofte ikke står mål med indholdet!”. Thomas

Lennert’s CD indeholder musik og

tekster, der med en opløftende selvironi og

munter eftertænksomhed beskriver livet,

set fra et stå sted midtvejs i det.

Medvirkende: Tim Lindby, Tine Mynster,

Steen Galmstrup, Henning Kragh, Mette

Maagaard, Johanna Steffens, Henriette

W. Klausen, Lone Selmer, Vibeke Bonde

Persson, Line Gøttsche Dyrholm, Camilla

Lindberg, Winnie Doktor.

Mere info: www.thomaslennert.dk

Trio Aurora: Fantaisie

Trio Aurora er via Gateway Music udkommet

med en ny Cd betitlet Fantaisie med

værker af Heitor Villa-

Lobos, Emil Hartmann

og Charles Harford

Lloyd. Tonerne, der

har lagt titel til Cd’en,

er af den brasilianske

komponist Heitor

Villa-Lobos, som har

skrevet Fantaisie

Concertante for klaver, klarinet og fagot, et

hovedværk for den besætning. De to andre

trioer er henholdsvis dansk og engelsk

romantik. I 2008 udgav Trio Aurora CD’en

”Pathétique” med værker af Glinka, Kreutzer

og Hurlstone. En anmelder skrev:

”….Trio Aurora spiller fint og indlevende,

og med sine 25 års samspil på bagen er

indbyrdes musikforståelse ikke noget, man

som lytter skal sidde og bekymre sig om.”

Medvirkende: Vibeke Lundgren Nielsen,

Søren Trolle Bagger, Svend Rump.

Mere info: www.trioaurora.dk

14 basunen • juni 2011

CD UDGIVELSER

Marwan: Mennesker

I 2007 udgav Marwan sit roste debutalbum

”P.E.R.K.E.R”. Som titlen indikerer var der

her tale om et råt album

som omhandlede

livet i underverdenen

blandt indvandrere

i Aarhus. Nu er han

tilbage med album opfølgeren

“Mennesker”,

som udkom på Tabu

Records i foråret 2011.

På Mennesker er både lyd og tema taget i

en helt anderledes retning, sammenlignet

med debuten. Udtryksformen er stadig

rap, men musikken søger konstant væk

fra den traditionelle hiphop. Albummet er

i overvældende grad analogt produceret.

Og tekst universet har ligeledes flyttet

fokus, og giver et mere alsidigt, alternativt

og aktuelt snapshot af virkeligheden, som

den ser ud lige nu fra Marwans perspektiv.

Han har med dette album bevæget sig

mere ud af ghetto klichéerne og bruger

nu energien på emner der spreder sig fra

bredere politisk orienterede begivenheder

over indadvendte følelsesmæssige problemer

og udfordringer, videre over refleksioner

om nærvær og kærlighed til familien

og blodsbånd til de nærmeste.

Medvirkende: Anders Meinhardt, Line

Felding, Rune Rask, Jonas Vestergaard,

JO:EL, Mette Mana Arhøj, Mikkel Villingsø,

TMT, Sarah West, Cæciliekoret,

Chadi Alderbas, Liam O’Connor.

Mere info: www.taburecords.dk

Søren Frieboe: Sorrig & Glæde

Inspireret af kendte melodier som ”Stille,

hjerte sol går ned”, Det er hvidt derude”

og ”Sorrig og glæde

de vandre til hobe”

har Søren Frieboe

improviseret sig frem

til stemninger og

klange, som tilsammen

fortolker gamle

sange på nye måder.

Ideen kom, efter at

han som 45-årig oplevede et hjertestop

og var død i fem minutter. I kølvandet af

denne skelsættende oplevelse fulgte en

tid med refleksion. I denne proces kom

han i kontakt med sange, der havde haft

betydning for ham igennem hele sit liv og

helt nye sange, som opstod undervejs.

Sorrig & Glæde er en stemningsfuld ordløs

sang til hjertet.

Medvirkende: Søren Frieboe, Majbritte

Ulrikkeholm, Emilie Deichmann.

Mere info: www.soerenfrieboe.dk

Michelle Birkballe:

Michelle Birkballe 2011

2011 albummet indeholder 12 sange, som

er et godt stykke fra, hvad Michelle Birkballe

før har udgivet –

men stemmen er den

samme. Engelsksproget

blues/rock, både

selvskrevet men også

sange hentet udefra.

Michelle har ikke bare

vokset sig større musikalsk

gennem årene, hun er også vokset

bogstaveligt talt, idet hun samtidig med

indspilningerne af dette album har været

gravid med sit tredie barn. Måske det kan

lade sig gøre med et job som alenemor på

fuld tid samtidig med livet på landevejen

– det må tiden vise. Michelle selv tror på

det, idet hun har ”sparet manden væk” og

i stedet bruger den sidste procents energi

på musikken.

Medvirkende: Jakob Baumgartner, Jakob

Skytte, Josef Baumgartner, Eddi Jarl, Erik

Jepsen, Dion Egtved.

Mere info: www.michellebirkballe.dk

Kwella: Embrace

Guitaristen Christian Kwella er klar med

sin sjette udgivelse i eget navn. Musikken

bevæger sig i et

melodisk og akustisk

univers uden trommer,

og musikerne

søger det inderlige og

nærværende udtryk.

Musikken er arrangeret

af Kwella og består

overvejende af hans egne kompositioner,

men der bydes også på jazzstandards

og evergreens. Inspirationen kommer fra

swing, sigøjnerjazz, surf og bossa nova.

Til dagligt spiller Kwella i en lang række

sammenhænge, bl.a. The Dixieland Gypsy

Band, underviser på Det Jyske Musikkonservatorium

og er for nylig blevet udnævnt

til Danmarks første lektor i rytmisk guitar.

Mere info: www.kwella.dk


Poul Krebs: Magnolia Tales

Poul Krebs har denne gang været i Austin,

Texas for at indspille en amerikansk plade.

Med den vanlige

ruhed på stemmebåndet

har Krebs denne

gang kastet sig over

det engelsksprogede,

som blandt andet

Politikens anmelder

Kim Skotte mener, at

sangskriveren næsten trives bedre med

end det danske modersmål. En række

musikanmeldere var ligeledes oppe med

tommelfingeren. Fyens Stiftstidende, 4

stjerner: ”Krebs’ nye klæder klær ham!

(...) Fyldt med drilske detaljer og skæve

indspark der driver pladen fremad”. Jyske

Vestkysten, 4 stjerner: ”...endnu et gedigent

Krebsprodukt”. Pladen er udgivet via

Gateway Music på Poul Krebs og Michael

Falchs eget pladeselskab Krebsfalch.

Medvirkende: Charlie Sexton, Dony Wynn,

David Monsey, Anthony Farrell, Sally Allen.

Mere info: www.poulkrebs.org.

Gary Snider: Taste of Snider 2

Taste of Snider 2 er en fortsættelse af

CD’en Taste of Snider (fra 2000), som

var en opsamling af

numre fra Gary Sniders

repertoire igennem

et årti. To’eren er

en blanding af musik

fra samarbejdet med

sønnen Robert Snider,

Olav Poulsen og

orkesteret Tøbrud samt et par gengangere

fra tidligere udgivelser. Albummet med de

i alt 15 skæringer er lavet i ’enhanced CD

” formatet – hvilket betyder, at skiven ikke

bare fungerer på almindelig vis, men også

har en CD-rom del som kan anvendes i

computeren.

Medvirkende: Gary Snider, Robert Snider,

Olav Poulsen, Christian Alvad, Steen Raahauge,

Jens Jefsen, Tom Lindby.

Mere info: www.snider.dk

Jane Winther: Now

Now er det tiende pladeudspil fra Jane

Winther. Den er indspillet i Austin, Texas

og det amerikanske

samarbejde er et tiltag

der kan både ses

og høres i de lyriske

kompositioner der

– i en genre sammensætning

af meditationsmusik

og folk

- svinger fra støvet Americana til en slags

Himalayan mountainsoul, med et stærkt

skandinavisk islæt. Jane Winther er med

sin krystalklare stemme og eksistentielle

tekster inspireret af de store mestre igennem

tiden, og hun formår at videregive

budskabet om kærlighed og det at være et

sjæleligt væsen på denne jord. Now er en

hyldest til livet, dybden og letheden samt

den fred, der består i at være tilstede i livet

lige her og lige nu.

Mere info: www.janewinther.com

JB Wonderland: Tomorrow

Funky sofamusik for voksne. Et album

med en imødekommende blanding af

funky pop, med et

fundament af jazzede

blæsere og en

samling selvironiske

tekster. Den musikalske

inspiration sender

tankerne af sted ad

støvede amerikanske

landeveje og til små røgfyldte spillesteder,

hvor Steely Dan og Chicago var hovednavne

tilbage i 1970’erne. Hovedkræfterne

bag JB Wonderland er sanger Brian Uller

og guitarist Jacob Mogensen, der bag sig

har et hold garvede musikere, der blandt

andet har spillet med Sko/Torp, Poul

Krebs, Bruce Guthro, One Two, Mek Pek

og mange flere.

Medvirkende: Brian Uller, Jacob Mogensen,

Allan Nagel, Peter Dencker, Jimmi

Bech, Niels Nørgård, Jan Sørensen.

Mere info: www.jbwonderland.dk

Sangskriver se her:

Hvis du gerne vil have et bud på en produktion af din sang,

kan du kontakte Musiklinien på Århus Produktionsskole, hvor

eleverne lærer at producere musik.

Hør eksempler på:

www.myspace.com/aapssangskriverprojekt,

og kontakt joakim.oester@aaps.dk for yderligere info.

basunen • juni 2011

15


16 basunen • juni 2011

SIDEN SIDST

CD UDGIVELSER • NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER

Platin til Bamses sidste CD

Bamses sidste CD ”Tæt på” fra 2010 storsælger

fortsat efter den populære sangers

død nytårsnat. Siden den blev relanceret i

februar 2011, har udgivelsen ligget på albumhitlistens

Top 5. Pladen har nu rundet

30.000 solgte eksemplarer, hvilket udløser

en platin plade. CD’en var ledsaget af en

DVD optaget i teatersalen på kulturhuset

Hotellet i Rønde, hvor Bamse introducerer

alle albummets sange. Optagelsen blev

Bamses sidste officielle optræden foran

kamera.

Morgenfriskt publikum

Aarhus Symfoniorkester ved Palle Kjeldgaard

præsenterede primo april programmet

for den kommende sæson. Efterfølgende

kunne Musikhuset i Aarhus helt fra

klokken syv om morgenen, på dagen hvor

billetsalget åbnede, registrere kødannelse

af orkestrets trofaste publikum, der ville

sikre sig deres favoritpladser i symfonisk

sal. Medarbejdere fra symfonien trakterede

med kaffe til de mange morgenfriske

publikummer, der var mødt op for personligt

at erhverve sig partoutbillet. For første

gang efter at Musikhuset har skiftet til

Billetlugen.dk ,kan billetterne til symfonisk

sal også erhverves på nettet.

Shopping og kultur

Aarhus City Forenings store arrangement,

Verdensbilleder, fik i år vokseværk og

udvidede fra én til tre dage. Med tidligere

spillestedsbooker på Train, Helle Rysholt,

ved roret, blev byens butikker og offentlige

rum sat i spil under temaet ’Caribien

– dansk Vestindien’. Tiltaget, der kulmine-

rede med at der var midnatsåbent den 1.

juni, satte dermed ind med ambitionerne

om i endnu højere grad at involvere kulturlivet.

”En styrkelse af samarbejdet imellem

kulturlivet, butikkerne og shopping livet i

byen”, som Claus Bech, direktør i Aarhus

City Forening, udtalte forud for arrangementet.

Gymnasie SPOT 2011

Igen i år dannede Nørgaards Højskole i

Bjerringbro den 7. maj rammen om musikkonkurrencen

Gymnasie SPOT. Det var

tredje gang, arrangementet afholdtes, som

en del af skolens tilbud til eleverne om

praktisk erfaring i arbejdet med events og

arrangementer. 10 bands med tilknytning

til gymnasier i Øst-, Midt- og Nordjylland

blev udtaget til at spille og dyste om æren

samt en masse fine præmier. Som sidste

år stillede DMF Aarhus igen op som en

del af dommerjuryen og sponsorerede

desuden præmier til de tre vindende

bands. Vinderne blev Quick Quick Obey

fra Thisted gymnasium, som DMF sørger

for får et betalt spillejob på V58 i Aarhus.

Nummer to og tre blev Pockets Prophets

fra Århus Katedralskole og Juizz fra Viborg

Katedralskole. Tillykke til de dygtige

unge bands – som alle præmieres med

en fotosession hos DMF ved fotograf

Peter Svendsen samt en omgang karriere

rådgivning af Mikael Højris. Se lidt stemningsbilleder

fra arrangementet på vores

hjemmeside.

Aarhus Garden fordobler medlemstallet

Siden nytår er antallet af medlemmer

mere end fordoblet i Aarhus Garden,

hvilket for Aarhus Garden er historisk. I

januar var der kun 16 indmeldte gardere i

Aarhus Garden, og det så mildest talt sort

ud for fremtiden. Men noget har ændret

sig, og siden nytår er der kommet 18 nye

medlemmer til, og garden kan således

tælle hele 34 medlemmer i dag. Halvdelen

af de 18 nye medlemmer er allerede

i uniform, hvilket skyldes, at de kan spille

et instrument i forvejen, mens de sidste ni

er i gang med at uddanne sig til at være

gardist- aspirant, som det hedder i gardistkredse.

Ifølge formand Mettstine Thuesen

skyldes succesen, at flere har fået øjnene

op for at spille musik og har oplevet det

helt specielle sammenhold, der er i Aarhus

Garden. ”Vi har aldrig tidligere oplevet en

så hurtigt tilgang af nye medlemmer, og vi

er rigtig glade for, at interessen for Aarhus

Garden er steget så markant”, udtaler hun.

Klüver stopper – ny leder søges

Jens Klüver stopper som leder af Klüvers

Big Band i 2012. Både kunstnerisk og

økonomisk er Klüvers Big Band et orke-

Jens Klüver

ster i storform, som den til den tid 64-årige

leder overdrager til nye kræfter. Den første

tone blev truttet i Klüvers Big Band tilbage

i 1977. Dengang grundlagde Jens Klüver

orkesteret som et rent amatørorkester

med unge, musikstuderende kammerater.

11 år senere blev orkesteret udnævnt til

Danmarks første rytmiske basisensemble,

og siden har Klüvers Big Band fået økonomisk

støtte fra både Stat, Amt og Aarhus

Kommune. Gennem hele orkesterets

levetid har Jens Klüver svinget dirigentstokken,

men til næste år er det slut. Hans

sidste koncert i front for orkesteret bliver i

Ridehuset under Aarhus Jazz Festival i juli

2012. Derfor søges en ny leder - ansøgningsfristen

er den 1. juli 2011. Stillingsopslaget

kan ses på www.kluversbigband.dk.

Jøden får pris

Aarhus rapperen Michael Mühlebach Christiansen,

bedre kendt under kunstnernavnet

Jøden, modtog i maj måned den lokale

Café Under Masken kulturpris. Hvert år


mødes tidligere prisvindere for at diskutere,

hvilken århusianer der har gjort sig

fortjent til den fire kilo tunge bronzemaske

skabt af kunstner og caféejer Hans Krull

selv. Af tidligere prisvindere kan blandt

andet nævnes Thomas Helmig, Viggo

Sommer, L.O.C. og cafeens egen barchef

Paul O’Brian, hvilket blot bekræfter, at det

nepotistiske element vejer tungt i bedømmelsen,

når årets prisvinder skal findes.

Det gør dog også selve prisen mindre

selvhøjtidelig og illustrerer, at det er en

pris, der uddeles med et glimt i øjet. Jøden

bedyrede på forhånd om overrækkelsen:

”Varm vind i ryggen og smil på læberne.

Jo tak, jeg får overrakt Under Maskens

’Krulltur’ pris. Jeg er rigtig glad!”.

DMF’er forsker i musik til døve

Hvorledes kan musik hjælpe døve med et

indopereret høreapparat, et såkaldt Cochlear

Implant, til bedre hørelse og forståelse

af musik og sprog. Dette har medlem

af DMF Aarhus, Bjørn Petersen, i nogle

længerevarende studier via musikalsk

høretræning af både børn og voksne med

svært eller totalt høretab fundet belæg for.

Forskningsprojekterne har fundet sted i

samarbejde mellem Vestdansk Center for

Cochlear Implant, Det Jyske Musikkonservatorium

og Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet ved Aarhus Universitet, hvor

Bjørn Petersen i foråret forsvarede sin

ph.d. –afhandling med titlen: ”Advances in

Music and Speech Perception after Cochlear

Implantation”.

Pæne tal for Musikhuset i 2010 regnskabet

”Jeg er meget glad for at kunne sige, at

vi ikke har sparet os ud af krisen”, udtalte

en tilfreds Marianne Bedsted, direktør i

Musikhuset Aarhus til JP Aarhus. ”Vi har

tværtimod øget antallet af forestillinger og

dermed fået flere gæster i huset”. Efter

røde tal på bundlinjen igennem flere år

viste regnskabet for 2010 et overskud på

godt 700.000 kr. Set i forhold til 2009 steg

både besøgstallet og antallet af solgte

billetter med mere end 20 pct. I 2010, og

nye sponsorer har bidraget med mere

end 1 million kr. ekstra. ”I 2009 solgte vi

sammenlagt 238.000 billetter. Det tal steg

til 303.000 i 2010”, lyder det fra direktøren,

der forklarede, at det samlede besøgstal

er steget fra 430.000 til 510.000.

SONGWRITERS SUMMIT 2011

Sangskriver workshop i Berlin

Sangskrivere – se her!

Oplev en uge i Berlin med co-writes, show case og

internationalt netværk.

DMF København og DMF Aarhus inviterer endnu engang til SONGWRITERS

SUMMIT. Sangskriver-workshoppen foregår i DMF’s lejlighed i Berlin

fra d. 31. oktober – 6. november 2011.

Oplev en intens uge i kulturmetropolen med co-write sessions og networking med

nogle af byens bedste sangskrivere.

Ugen byder også på show case på et af Berlins anerkendte spillesteder, og du vil få

et godt indblik i byens sprudlende sangskrivermiljø.

Ansøgning

Du kan ansøge om deltagelse på SONGWRITERS SUMMIT, hvis du er medlem

af DMF København eller DMF Aarhus. Det er et krav, at dine sange er skrevet på

engelsk.

Alle deltagere skal selv medbringe eget instrument til Berlin.

Det koster kr. 1.500,- at deltage på SONGWRITERS SUMMIT. Deltagergebyret

dækker workshop inkl. transport, forplejning og logi.

Din ansøgning skal indeholde:

• Link til hjemmeside eller musikprofil

• Kort og lang pressetekst på engelsk

• Pressefoto i høj opløsning

• Kort begrundelse for ansøgning + beskrivelse af hidtidig sangskrivervirke

(max en halv A4 side).

Ansøgningen skal sendes til Lars Knudsen på lak@dmf.dk

senest torsdag d. 1. september kl. 12:00. Har du spørgsmål,

er du velkommen til at maile på ovenstående eller ringe på 86 184599.

McFerrin underviser i Aarhus

Hvor mange har ikke knipset med på 2

og 4 til de glade toner fra Bobby McFerrin,

der i slut 80’erne lancerede det totale

fremstød imod surmuleri med sit verdensomspændende

hit, ”Don’t worry, be

happy”. Den nu 60-årige vokalekvilibrist

er blevet udnævnt til adjungeret professor

ved Det Jyske Musikkonservatorium og er

dermed tilknyttet linjen rytmisk korledelse,

der nu udbyder en helt ny international

masteruddannelse til september. McFerrin

har siden 80’erne slået sit navn fast

med sin virtuose stemme, sin store bredde

både tone- og genremæssigt, samt sin

unikke evne til improvisation. Mon ikke det

kan gøre, at mundvigene fremover kommer

endnu længere op, på de konservatoriestuderende

sangere i smilets by!

Bibliotekerne udvider BibZoom.dk

Til sommer udvider bibliotekernes digitale

musikudlån BibZoom.dk kataloget

med mere end tre millioner numre fra

de nuværende cirka fire millioner til over

7,5 millioner. På den måde vil alle danske

folkebiblioteker kunne tilbyde deres

brugere et musikudlån, som kan måle sig

med de kommercielle udbydere. Blandt

de kommende i alt 7,5 millioner numre

kan brugerne ubegrænset, gratis og ikke

mindst lovligt foretage såkaldte downlån

af musikken i en uge. Herefter kan lånet

fornyes lige så mange gange brugerne

ønsker. Alt man behøver, er et lånerkort

til det lokale bibliotek. Det er attraktive

aftaler med rettighedshaverne, som

giver biblioteksbrugere ret til kvit og frit at

benytte deres biblioteks tilbud om nemt og

lovligt at låne digitalt. Et udlån sikrer rettighedshaverne

betaling for deres værker.

BibZoom.dk er Danmarks største digitale

biblioteksservice, og udover downlån af

musik tilbyder tjenesten også streaming

af musik, podcasts, film og e-bøger på

en række fremmedsprog. Sitet BibZoom.

dk har pt. omkring 140.000 besøg om

måneden.

basunen • juni 2011

17


Ahlgren i AabyRoad

Af Lars Knudsen - Foto: www.rasmusbundgaard.com

På den stille Åbyvej i forstads Aarhus, er

der intet fodgængerfelt, man - som fire

musikere gjorde i London i 1969 - kan

krydse i gåsegang for at komme over og

ind i det hyggelige lydstudie ’AabyRoad’.

Studiet ligger tilbagetrukket omme i

haven bag en gammel murmestervilla,

og bag pulten slipper Dennis Ahlgren

knapperne for en stund og fortæller lidt

om sit arbejde som musiker og producer.

Musik var der ikke meget af i hippiekollektivet

på Bethesdavej i Aarhus Nord, hvor

Dennis Ahlgren kom til verden i 1977. Hans

forældre og de andre beboere var udprægede

akademikere. Det var en husholdning

med kommunistisk bibliotek, fælles økonomi

og børn på kryds og tværs. Flere studerede

nordisk på Aarhus Universitet, var

her blandt andet med til at besætte rektors

kontor i 70’erne, - det hele fuldstændigt som

man ser det på DR2.

Dennis husker mest sin barndom og

opvækst i 80’erne fra det sociale boligbyggeri

i Vejlby Vest, hvor forældrene sidenhen

hver for sig flyttede til. I musikklubben

Kucheza, der i 1987 blev startet af forældre

og musikere fra Århus Friskole, fandt han

hurtigt et godt kammeratskab i musikken

og de frie rammer. Her var det kapaciteter

18 basunen • juni 2011

som Leif Falck, Peter Seebach og Erik

Westberg, som lærte Dennis at spille musik.

Kucheza er, som for mange andre århusianske

musikere, stedet, hvor Dennis fik

sin grundlæggende musikalske ballast og

opdrag. Sidenhen har han selv været lærer

og sidder i dag i bestyrelsen.

Gym og kons

I gymnasietiden i midten af 90’erne mødte

Dennis blandt andre Tina Dickow, bassisten

Kristian Kold og flere andre af de musikere,

han i dag spiller med i sine primære

band sammenhænge hos Tina Dickow og i

Vincent Van Go Go. Dennis gik i 1997 til optagelsesprøve

på konservatoriet, imens han

samtidig læste til studentereksamen. ”Noder,

det er ikke noget vi bruger på Kucheza.

Så jeg valgte at søge ind med bas som hovedfag,

af den simple årsag at det bare er

nemmere at spille end guitar. For i forhold

til noder så skal man jo kun spille én tone af

gangen”, siger han med et glimt i øjet. Efter

den fire-årige musiklæreruddannelse på

Det Jyske Musikkonservatorium, tog han et

diplom år med sammenspilsledelse.

Huset på Åbyvej

”Vi var syv, der købte huset i 1999. De fleste

af os spillede musik, og vi havde fundet

et sted, hvor vi kunne bo og etablere et

øvelokale og studie. Vi var i den grad med

på gør-det-selv bølgen. Tiden og teknologien

var ved at være der, så almindelige

folk som os havde mulighed for at etablere

studie til prof. brug selv. Tina lavede sit eget

pladeselskab Finest Grammophone, året

efter vi købte huset, der helt naturligt blev

et sted, hvor mange musikere kom hele

tiden”. Stedet havde tilhørt en plakatmaler,

der fra 50’erne til sin død, umiddelbart

inden det blev omformet til musikerkollektiv,

havde haft værksted og atelier i bygning i

baghaven. Bygningen gik Dennis og Co. i

krig med at restaurere og klargøre. Århus

Friskoles gamle tag blev fragtet til Åbyhøjmatriklen

og genbrugt. De indvendige

vægge og gulve blev revet ned, der blev

bygget vinduespartier og i det hele taget –

efter learning-by-doing princippet - gennem

lydreguleret, så der i dag er lydtæt og rigtig

god lyd. For 3 1/2 år siden flyttede Dennis

sin private bopæl fra huset på Åbyvej, først

et smut til København, og efterfølgende

ind i musikbladet Gaffa’s tidligere kontorer i

Aarhus C, hvor han bor i dag.

Mange kæpheste

Konservatorieuddannet bassist, Tina

Dickow guitarist og keyboardspiller i Vincent

Van Go Go. Dennis er multiinstrumentalist

og musikalsk altmuligmand. Han er både

musiker, producer og interesserer sig samtidig

for den musikformidling, der ligger i de

forretningsmæssige perspektiver, for eksempel

omkring Tina Dickow udgivelserne.

Han har en åben facon og imødekommende

holdning til musiker-livet. Et dynamisk og

alsidig arbejdsliv i ude/hjemme vekselvirkning

mellem megen tour virksomhed i ind-

og udland og så studie projekterne hjemme

i AabyRoad, passer ham særdeles godt. Tid

bliver der også til at prioritere hjemmet i øgadekvarteret

med kæresten og de to små

poder på hhv. fire år og et halvt år.

Studiet og producerrollen

”De løse rammer passer os bedst. Det er

ikke et kommercielt studie i den forstand,

at man kan leje sig ind. Det er kommercielt

på den måde, at jeg har min arbejdsplads

her, og at jeg tit bliver spurgt, om jeg vil

producere – og det vurderer jeg så fra gang

til gang, om jeg kan se den for begge parter

gode ide med. Det gode ved det er, at der

ikke skyldes en øre væk i studiet. Så der

er ikke behov for død og pine at tage en

masse arbejde ind”.


Han er lidt af en samler og har gearet til indspilning

i AabyRoad. Men lokalefaciliteterne

rækker ikke altid til en hel indspilningsproces.

Indkvartering er der ikke mulighed for.

Ellers er hjertet i AabyRoad en håndbygget

Neve pult fra 1972, der sammen med en

masse gamle 60’er-70’er mikrofoner bruges

til at optage med. Indspilninger og mix

sættes op i Pro Tools. Dennis arbejder efter

devisen at bruge de udvalgte gode ting,

man har. Ikke noget med at låne 200.000 kr.

og købe en hel masse nyt. Hellere supplere

med at holde omkostningerne nede og så

eksempelvis kunne tage noget tid i Sabyas

studie i Køge eller ud i Feedback i Viby,

prioriterer han. På den måde er han lidt bidt

af den del af den gammeldags producerrolle,

hvor produceren havde teknikere til at

røre på knapperne, og hvor en stor del af

producerrollen var i projekteringsarbejdet.

”Men jeg gør alt, lige fra at rydde op, planlægge,

optage, arrangere, mixe, det hele”.

En måde, hvorpå de bands der kommer,

også kan holde budgettet nede, er ved selv

at stå for at optage sammen med Dennis’

”lærling,” Allan Langberg, for eksempel

imens Dennis selv er af sted på tour.

Forkærligheden for vintage instrumenter

fornægter sig ikke. Har man hang til træbeklædte

synths, hi-end mics, old school

pedaler – ja, godt gammeldags retro gear,

er det om at tage hagesmæk på til at styre

mundvandet, inden man træder ind i Aaby-

Road’s indspilnings- og mixerrum. ”Jeg har

lige optaget nogle trommer på den her”. Der

lyder et mekanisk ”klonk”, da han starter

en gammel tospors Revox spolebåndoptager,

som han bruger ”når det hele bliver

for digitalt”. Et super svedigt tromme- beat,

underlægning til en 1970’er krimi værdig,

vælter autentisk ud af højtalerne. ”Med den

her får tingene lige lidt farvelade”, siger han

og fortæller, at det er fra den nye Vincent

Van Go Go plade, som de er næsten ved at

være færdige med.

Året 2010 giver et realistisk billede af, hvad

Dennis kan nå i studiet. Han indspillede og

producerede tre plader i foråret. Producerede

en greatest med Tina Dickow og mixede

herefter desuden to plader. ”Jeg holder rig-

tig meget af at lave gode plader med andre

og investerer altid mig selv i dem. Det ender

også tit med, at jeg lige spiller lidt klaver,

trommer, bas, guitar eller noget andet på

indspilningerne.

At indspille i Aaby Road

Dennis fortæller, at det plejer at være sådan,

at bands og musikere, der har hørt og

kan lide det arbejde, som han har lavet på

pladerne med Tina Dickow, Vincent Van Go

Go, Trine Lise Væring, Lise Dres, Stereolove,

o.s.v., kontakter ham for eksempel på

mail og hører, om der er tid, lyst, mulighed

for at komme og indspille. ”Jeg laver

både store projekter, men også gerne små

projekter med tre numre, hvis det er”. Ofte

kommer der bands med en færdig tracket

plade, hvor han så kun står for mixet. Han

er meget åben og samtidig også ærlig omkring,

hvis han kan se, at det vil være bedre

for et band at hyre en anden producer eller

gå i et andet studie. En produktion tager

den tid, som den tager, mener han. Han

måler ikke op i eksakt timeforbrug. ”Derfor

ender det som regel også med, at jeg alt i

alt nok har en horribel timeløn”. Sådan er

det, ingen dårlige plader må forlade studiet

med Dennis’ navn på.

Boreplatformsarbejde

”Vi var på tur med Tina her i hele oktober og

november. Min lille datter blev født på dagen,

hvor vi havde den næst sidste koncert

på turen, i Scandinavian Congress Center i

Aarhus. Min kæreste fødte om formiddagen,

så jeg gav min afløser på turen, Anders

Birk, besked, så han kunne nå at komme

over med toget og afløse mig om aftenen.

Men da det var overstået på fødegangen,

og de alligevel sov derhjemme, så kunne

jeg lige så godt tage ind til byen og tage

over fra Anders, da han havde spillet første

halvdel af koncerten”. Omvendt føler Dennis

sig meget priviligeret over så at kunne

tage fri december, januar og februar, hvor

familien blandt andet rejste udenlands sammen

i en hel måned. ”Det er selvfølgelig

hårdt for min familie, når jeg er væk. Men så

kan man nogle andre ting”. Boreplatformsarbejde.

Sådan beskriver Dennis sit arbejde

som turnerende musiker.

For nu gælder det om at få den nye Vincent

Van Go Go plade færdig med efterfølgende

tur senere på året. Fra maj til september

står den på koncerter i Europa og herhjemme

med Tina Dickow. Fremadrettet kunne

han godt drømme om at havde mere plads i

studiet. Men så ville der også komme større

udgifter. ”Det passer mig rigtig godt at købe

tingene kontant”. En holdning der ligger milevidt

fra hippieparolerne om fælleseje, som

hans forældre udlevede i hans barndomsår.

”De er nu med hensyn til det, kommet på

andre tanker sidenhen” smiler Dennis, der

måske takket være hans forældres 70’er

rummelighed og åbne livsstil kombineret

med jysk jordbundenhed er blevet den

talentfulde musikalske blæksprutte med

evnen til at få tingene til at lykkes, som han

på så mange måder er.

basunen • juni 2011

19


20 basunen • juni 2011

GATEWAY

I ÅRHUS

Mette Ellebye-Larsen fra

DMF’s egen musikdistribution

Gateway Music vil i 2011

være at træffe en dag om

måneden i Aarhus afdelingen.

Går du/I med planer om at udgive på

eget label, eller ønsker du / I blot

at afdække udgivelsesmulighederne

i det hele taget, så kom og få en snak

med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18

for en aftale.

www.gateway.dmf.dk

FINK REVISION & RÅDGIVNING

www.finkrevision.dk

Fink Revision

Ny Munkegade 8

8000 Aarhus C

tlf.: 61 60 62 67

info@finkrevision.dk

Gør det du er bedst til og lad mig

gøre resten. Jeg har specialiseret

mig i skatteregler og regnskab for

musikere.

Skal du have hjælp til selvangivelsen

så ring for en uforpligtende samtale.

Mvh

Uffe Fink Isaksen


Af Lars Knudsen

Gearkassen

Denne gang med Mikkel Fisker. Mikkel

spiller bas med forskellige danske og

udenlandske artister. Hans hovedband

er Blues/Soul bandet ”Mike Andersen

Band”, som han lige nu spiller landet

tyndt med. Derudover spiller Mikkel

også med festbandet ”The Hitmen”

foruden løse og faste tjanser med

Henning Stærk, Peter Belli, Jette Torp,

Gloria Gaynor og mange andre.

1. Hvad er dit yndlings instrument/gear

for tiden?

For tiden er jeg meget glad for min nyeste

erhvervelse. Det er en Fender Jazz Bass

Road Worn Sunburst. Den har en dejlig

vintage-feel og lyder supergodt. Det er

lang tid siden, jeg har spillet jazz bass, da

Precision har været mit foretrukne valg i

mange år.

2. Hvad skulle du aldrig have solgt/

skilt dig af med?

Den er svær! Der er sikkert mange ting,

jeg kommer til at fortryde med tiden. Nu er

jeg jo ikke engang midt i trediverne endnu,

så de store fortrydelser er ikke rigtig

indtruffet endnu. Skulle jeg nævne en

ting, må det være en Celinder Jazzman,

som jeg solgte sidste år, da jeg af en eller

anden grund troede, at jeg skulle have en

speedbåd!

3. Hvad har du købt for nylig?

Jeg købte, nogenlunde samtidig med

førnævnte Road Worn, et Ampeg

SVT 8x10 kabinet. Det er et rigtigt

voksenkabinet. Jeg havde ellers altid

svoret, at jeg ikke ville have sådan et

skrummel, da mit Ampeg 4x10HLF altid

har været rigeligt kraftigt, men nu købte

jeg det alligevel billigt i den blå. Det er en

fornøjelse at spille på, når jeg spiller på

store scener, hvor det rigtig kan få lov til at

arbejde.

4. Hvilket instrument/gear henter du

ud af det brændende øvelokale?

Det må uden tvivl være min Fender

Precision bas fra 1966. Den er jeg meget

glad for!

5. Hvad er næste instrument/gear på

listen?

En af mine gode venner og baskollegaer

”tvang” mig en aften på Fatter Eskils jam

til at prøve hans Läkland Darryl Jones

signature bas. Den sparkede godt nok

benene væk under mig, så nu kigger jeg

jævnligt i den blå avis for at finde en til en

god pris!

6. Den dårligste investering?

Dem er der sikkert mange af! Jeg har i

hvert fald tabt en masse penge gennem

tiden på køb og salg, men det er jo bare

driftsomkostninger, haha!

7. Den bedste handel?

Jeg købte min 66´er P-bas til en meget

rimelig pris i Rock City. Den har vist

allerede næsten fordoblet sin salgspris!

DMF Herning 100 år

Den 5. august 1911 mødtes en gruppe

gæve midtjyske musikanter og stiftede

Herning Orkesterforening. Det var starten

på det, som senere blev til Dansk

Musiker Forbund Herning afdeling.

Herning afdelingen har i dag ca. 30 medlemmer

som er udøvende i vidt forskellige

genrer indenfor musikken. I starten

af 60’erne havde foreningen over 50

medlemmer, hvoraf mange spillede i de

store danseorkestre. F.eks. var der mange

organiserede musikere som spillede til de

berømte Kammeratskabsaftener i Herning

Kongrescenter.

I anledning af jubilæet bliver der udgivet

et skrift som fortæller en masse om de

mange år i musikkens tegn. Vi holder

reception på selve jubilæumsdagen d. 5.

august 2011 kl. 17 - 22 på byens musikhus

Fermaten. Alle er velkomne!

Palle Persson - afdelingsformand

Mikkel Fisker

8. Har du et tip til et godt køb?

TC Electronic Polytune. Fantastisk tuner!

9. Seneste musik gadget?

Det er måske ikke en reel musikgadget,

men jeg har lige købt et Joby Gorilla

stativ til min IPhone 4, som gør, at jeg

kan sætte telefonen fast hvor som helst.

Eksempelvis på bassens hoved. Det giver

superfede billeder! IPhone 4 udmærker sig

i øvrigt ved at optage utrolig god lyd, selv

ved meget kraftig lydstyrke!

10. Det urealistiske ønske?

Jeg har vist ikke rigtig nogen urealistiske

ønsker. Hvis jeg havde haft et studie,

havde der nok været en masse herredyre

ting, jeg aldrig ville få råd til, men jeg har

for tiden det gear, jeg skal bruge!

Holger Thisted med hans Liegstoworkester

basunen • juni 2011

21


Af Lars Kiehn

22 basunen • juni 2011

DMF deltager i

GymnasieSpot 11

For andet år i træk deltog DMF Aarhus

i GymnasieSpot, der for tredje gang

blev afviklet på Nørgaards Højskole i

Bjerringbro. 10 band var udvalgt til hver

at levere en halvtimes underholdning

denne majaften i Bjerringbro.

Igen GymnasieSpot

DMF var igen til GymnasieSpot. Som den

foregående gang, var der denne gang igen

pyntet op til fest i Nørregaards Højskole.

Mange får automatisk associationer til CV

Jørgensens sang ”Bjerringbro By Night”,

når bynavnet Bjerringbro nævnes. Der var

nu ikke noget ”Bjerringbro By Night” over

dette arrangement. Klokken 16 startede

skolens to konferencierer med at byde de

fremmødte gæster, de deltagende bands

og dommerpanelet velkommen. Derfra

kørte den ellers over stok og sten.

De udvalgte

De deltagende bands, som bestod af

unge mennesker mellem 16 – 19 år, kom

fra gymnasier i Øst-, Midt- og Nordjylland

hovedsaglig. De 10 udvalgte bands blev

håndplukket ud af en skare på 25 bands,

der hver havde indsendt en række numre

til bedømmelse. De 10 optrædende bands

er så valgt til at performe deres sæt denne

aften.

Kvalitet

Meget imponerende at opleve hvor

høj kvalitet der var på de fleste af de

deltagende bands. Mange af dem havde

allerede fundet et klart musikalsk udtryk,

foruden de var temmelig ferme på deres

instrumenter. Flere havde gennemskuet

værdien og effekten af et planlagt

sceneshow, og leverede derfor en rigtig

god oplevelse til os, der lyttede og så på.

Opløftende

Alt i alt var det meget opløftende at

opleve den danske ungdom udfolde sig i

genrerne rock- og jazz. Entusiasmen var

stor og kvaliteten af de mange bands var

flot. Det ser rigtig godt ud for fremtiden,

hvis vi skal tage GymnasieSpot, som et

pejlemærke.

Hvervning

At DMF Aarhus deltager i GymnasieSpot,

skyldes afdelingens klare strategi i vores

bestræbelser på at hverve de unge

musikere som medlemmer. Vi kan ikke

tidsnok gøre de unge håbefulde musikere

opmærksomme på DMF, som en mulig

og sandsynlig samarbejdspartner i deres

bestræbelser på at skabe sig et liv med

musikken.

Vinderne

De tre vindende bands, var

1. præmie Quick, Quick Obey ,

2. præmie Pocket Prophets og

3. præmie Juizz.

De vindende Quick, Quick Obey vandt et

betalt job på Vestergade 58

- billetter til Spot Festivalen 11

- fotosession med fotograf Peter

Svendsen

- karrieresnak med Mikael Højris.

2. og 3. præmierne som gik til henholdsvis

Pocket Prophets og Juizz vandt en

fotosession med Peter Svendsen og en

karrieresnak med Mikael Højris.


Deltagende bands:

Jazz con Fusion/ Silkeborg

Gymnasium – Pocket Prophets/ Århus

Katedralskole – Koolness/Bjerringbro

Gymnasium – Among Disco Club Kids/

Randers Statsgymnasium - Dawktar

Klubben/Favrskov Gymnasie – Zebra

Mayhem/Århus Katedralskole – Juizz/

Viborg Katedralskole – Electrocrank/

Egaa Gymnasium – Three Is a Perfect

Pair/Skive Gymnasium – Quick, Quick

Obey/Thisted Gymnasium.

Dommerpanel:

Anders Ovesen/SPOT Festivalen.

Kristoffer Rom/pladeselskabet

Tambourhinoceros. Mette Rigtrup

Haaning/Bjerringbro Gymnasium.

Caroline Fomsgaard/Nørgaards

Højskole. Lars Kiehn og Thomas

Lassen/DMF Aarhus. Søren Mehlsen/

Nørgaards Højskole.

basunen • juni 2011

23


Citronhuset - en perle i Spanien

Af Flemming Både

DMF Aarhus og København har et

fantastisk tilbud til alle medlemmer –

Citronhuset i den lille bjergby Monda

tæt på Solkysten i Sydspanien.

Vi har i år været heldige for anden gang

at have haft mulighed for at besøge

denne skønne, lille plet på jord. Og vi

vil gerne sende stafetten videre til andre

medlemmer – brug denne fantastiske

mulighed, DMF giver jer!

Citronhuset er et lille og meget spansk byhus

omgivet af en helt almindelig spansk

by – Monda - med 2.000 indbyggere.

Byen er tæt med masser af liv i gaderne,

barer, restauranter, flamencomusik strømmende

ud af de åbne vinduer o.s.v. Kort

sagt – det bliver ikke ret meget mere

spansk! Derfor må man også stort set

klare sig med kropssprog, når man handler

ind i det lokale supermarked – Komo-

Komo – der vel nærmest kan betegnes

som en lille købmandsbutik, hvor der er

lige så bredt udvalg af varer som i Føtex –

inkl. egen slagter og brødudsalg.

Monda ligger ca. 15 km oppe i bjergene

fra Marbella på Costa del sol, så Middelhavet

med lange, hvide, børnevenlige

sandstrande er kun en lille halv times

kørsel væk på gode veje. Ca. 60 km mod

øst ligger Malaga (med lufthavn) og midt

24 basunen • juni 2011

imellem ligger Fuengirola – som er ret

kendt blandt danskere – både turister og

fastboende. Der er stort set ingen turister

i Monda, og de få ”fremmede,” man møder,

er fortrinsvis andre europæere, der er

faldet for charmen her og har bosat sig.

Costa del sol – Solkysten er selvfølgelig

dejlig for mange solhungrende danskere

– også selvom man om vinteren kun

sjældent kan smide både jakke og trøje.

Men for os ligger den egentlige charme

oppe i bjergene, der både byder på mange

fantastiske udsigter, smukke udflugter,

udfordrende vandreture i smukke omgivelser

og en rå natur, vi ikke har meget af i

Danmark.

Området omkring Monda byder på masser

af spændende køreture i et land, der har

ført en omtumlet tilværelse de sidste par

tusinde år. Arabernes 700 år lange besættelse,

mens vi andre var vikinger, har sat

mange spor i landskabet og kulturen. Der

er smuk bjergkørsel, hvor man møder den

ene pittoreske, hvide landsby efter den

anden. Der er tydelige kontraster, alene de

sidste 35 års omvæltning efter Francos

diktatur sætter sine tydelige spor. Her er

unge, internationalt udseende unge mennesker

blandet med de traditionelle ældre,

der blev født i et fattigt Spanien uden nævneværdig

infrastruktur og med landbrug,

hvor man brugte æsler som trækdyr. De

nydelige, ældre kvinder ivrigt fejende for

at holde hjem og fortove sirligt rene og

mændene, der trasker roligt rundt i deres

grå-grøn-brune farver med den bløde hat

og maven formet af de daglige besøg på

stambaren med tapas, hvor der ikke spares

på den lokale olivenolie.

Der er ikke langt til de store seværdigheder

som Granadas Alhambra – et

kæmpemæssigt borgkompleks. Gibraltar

– den underlige lille engelske koloni med

abeklippen. Sevilla med det livlige natteliv

fyldt af flamenco-musik. Og mange andre

spændende steder.

Citronhuset ejes af Bent Højsholt – Benito

som de lokale kalder ham – der kom til

Monda i 70’erne, faldt for byen og købte

det lille hus på en tid, hvor der knap nok

var anlagt veje og konerne vaskede tøjet

manuelt i det åbne vaskehus Jaulaen.

Han faldt desuden for en lokal pige, som

han er gift og har voksne børn med. Bent

tager imod alle nye lejere af Citronhuset,

og en rundvisning i byen er obligatorisk.

Derved falder man lynhurtigt ind i Mondas

levevis og kan bruge de lokale muligheder,

foruden at man bliver taget godt imod af

de lokale. En genial måde at komme helt

tæt på det spanske liv.

Sproget: Selvom du kan lidt spansk, så er

det svært at kommunikere verbalt. Mange

unge kan lidt engelsk, men allerbedst er

det at bruge sit kropssprog. De er fantastiske

til at afkode, hvad du mener, blot du

siger nogle få danske ord og fægter lidt

med armene. Og så er spaniolerne meget

imødekommende, hjælpsomme og vil

gerne hjælpe selv vildt fremmede til at få

en god oplevelse.

Vejrudsigten: Om sommeren er der godt

vejr – næsten for godt! Om vinteren kan

der være koldt og ind imellem kan vejret

være lidt for ”dansk”, men skulle det regne

eller blæse lidt, så er temperaturen altid

10 gr. højere end i Danmark. Forår og

efterår er vejret genialt, næsten ingen regn

og masser af sol. Husk varmt tøj – spanske

huse er bygget til at holde varmen

UDE – ikke inde! Solen skinner 300 dage

om året.

Prisen: Super billigt! Det koster ”ingenting”

at leje huset, man kan få billige flybilletter

til Malaga og rabat på leje af bil + at

det koster væsentlig mindre at købe ind

og spise på restaurant dernede. Vi brugte

på 14 dages husleje, flybilletter og billeje

ca. 6.700 kr. Til sammenligning så holder

vi ind imellem 14 dages sommerferie på

Bornholm i en lille primitiv campinghytte i

egen bil – det er dyrere!

Tilbage er kun at sige: Skynd jer at klikke

ind på www.dmf-aarhus.dk under medlemstilbud-Citronhuset

og se mere.

Hasta luego y Casa Lemon.

Flemming Både, Aarhus


5 fede bands LIVE - Torsdag d.

19. maj 2011 kl. 20.00

Arr.: DMF & Kulturministeriet,

entre 50 kr.

Sted: Kulturministeriet

- Ebeltoft Kulturhus

DMF Djursland arrangerede

19. maj 2011 nedenstående

event for unge musikere i en

række bands, som et led i

synliggørelse af forbundet og

den lokale DMF-afdeling.

UPCOMING FESTIVAL

Af Bo Jacobsen, formand DMF Djursland

Et forsøg på at finde en

model for hvervning af unge

medlemmer og formanden

skal hilse at sige, at de unge

viste overraskende stor

interesse med aftaler om

møder til følge. Formanden

talte med de mest seriøse,

og alle fik en folder og en flyer ”En god

forretning for dig” med i hånden.

Fem Hot-spot Upcoming bands fra

Djursland og omegn, herunder Aarhus,

fyrede den af op til bededagsferien

i Ebeltoft. Hold lige øje med de her

bands, der meget vel kan blive de

næste ”Lis er stille”, ”Nephew”,

”Magnum 44” – you name it!

’Sidst vi havde denne type arrangement,

var titlen Ebeltoft Rocks, og her nød over

100 gæster den fede, unge rockmusik’

fortæller kulturhusleder Kristian Krog. ’Der

blev headbanget, crowdsurfet, og alt hvad

der dertil hører. Det er skønt, at arrangere

noget for unge og med unge mennesker,

der har en helt fantastisk energi’, afslutter

en forventningsfuld Kristian Krog.

Det er ikke bare revl og krat, der bliver

præsenteret på Kulturministeriets scene.

Det er DMF (Dansk Musiker Forbund)

Djursland, der har udvalgt disse talenter,

så kvaliteten er i orden. Dansk Musiker

Forbund har faktisk været initiativtager

til ideen, og Kulturministeriet - Ebeltoft

Kulturhus har lagt lokaler til.

Night Cereal fra Grenaa

MALRUN

Aarhusbandet MALRUN kombinerer

på debutalbummet ”Beauty in Chaos”

energisk metal med utroligt fængende og

lyttevenlige rockmelodier i både vokal og

guitar, alt sammen på et overraskende

højt og internationalt niveau. I juni 2009

begyndte tingene for alvor at tage fart, da

MALRUN blev udvalgt som supportband

for det amerikanske hardrockband Staind,

og her viste MALRUN, at deres musik

gør sig fantastisk på de store scener.

MALRUN har siden da spillet til både

Present Århus Festival 2009 samt Rock

Shock Festival 2010 og blev udvalgt til

at spille på SPOT Festival 2010 som

led i eventet ”SPOT Metal – The Nordic

Explosion”.

NIGHT CEREAL

Night Cereal fra Grenaa er

et band af få, men store og

vigtige ord. Når de laver

sange, er det sjældent, at de

rent faktisk får inspiration fra

anden musik. Derimod får

de meget inspiration fra film.

Tegnefilm og abstrakte film

etc. Det hænder selvfølgelig,

at de lader andet musik

smitte af, men for ikke at give

musikalske forventninger

lader de navnene på deres

musikalske forbilleder forblive

et mysterium. Bandet har

generelt en god interesse i

Malrun fra Aarhus

DMF Djursland Afdeling

abstrakte og mærkelige stemninger, som

de tilfører deres musik. Man skal opleve

deres sceneshow og lydunivers, som i den

grad kommer ud over scenekanten.

ZEITGEIST

Zeitgeist med musikere fra både

Djursland, København og Aarhus er

et eksperimenterende popband, med

tekster der omkredser det at føle sig i

live, ungdom og kærlighed. Zeitgeist

begyndte at spille sammen i februar 2009

som et musikalsk eksperiment mellem

seks forskellige musikere, der hver især

havde dyrket deres egen genre lidt for

længe. Det er siden da blevet til 2 EP’er,

165.000 afspilninger på myspace og et

hav af koncerter. Undervejs har bandet

hele tiden arbejdet på at perfektionere og

definere deres udtryk. Zeitgeist lever for

at skabe og spille musik og forberede de

fedeste koncerter, de overhovedet kan.

Tilstedeværelsen, energien og kontakten

til publikum er i højsædet, og bandet

efterlader det stærke indtryk hos publikum.

Derudover spillede to meget unge bands

DYILON fra Ebeltoft og CASES fra

Hornslet.

Der var fuld knald på fra klokken 20 og

hele aftenen frem med dette imponerende

opbud af energi, talent og kraft – og

MEGET gear og HØJ lyd.

Det gør vi helt sikkert igen næste år.

basunen • juni 2011

25


Af: Lars Knudsen

26 basunen • juni 2011

STEFFEN OG MAIKEN

HAR EN PLAN

Hvordan skaffer man pengene til sit

projekt, og hvordan sælger man sig

selv og sin ide. Hvordan laver man

gode kultur- og musikevents fra ide til

udførelse. To nye guidebøger til musikere

og kreative iværksættere er hver

for sig netop udkommet. Forfatterne

bag er Steffen Rasmussen og Maiken

Ingvordsen – begge musikere.

Den ene er jyde. Mand, ung og med

hjertet i vækstlags- og upcomingmiljøerne.

Den anden er kvinde. Har base i København

og lidt mere erfaren - musik og projektmæssigt.

Med godt en måneds mellemrum

er der netop udkommet to bøger

fra to vidt forskellige forfattere. Overordnet

udspringer de af samme tema: hvordan

optimerer man som musiker/kunstner/

iværksætter sine projekter. Selvom de er

skåret over samme læst, er det to meget

forskellige bøger, som begge og i supplement

giver et meget uddybende og

inspirerende indførsel hele vejen rundt om

rugbrødsarbejdet med at søsætte kreative

og kulturelle projekter.

Ung musiker - forfatter debuterer

Koncert arrangementer der går helt i

vasken og fantastiske events. Forfatter

debutanten, der har prøvet begge dele,

deler i bogen ”Kulturel Iværksætter – en

historie & en guide” ud af sine erfaringer.

Altid med publikumsoplevelsen og musikernes

vilkår for øje har den aarhusianske

trommeslager Steffen Rasmussen (f.

1985) trods sin unge alder siden teenageårene

stået bag i hundredvis af koncerter,

events, musikudgivelser og projekter

primært i de kulturelle og musikalske

vækstlag. Sidste år lukkede han det

respekterede aarhusianske indie pladeselskab/booking-

og management bureau

Strange Ears ned. Rejste til Spanien og

blev i løbet af fem ugers vandring på

pilgrimsruten El Camino klar over, at han

i stedet fremover skulle formidle sin viden

om musik og event management. Ja, og

så selvfølgelig stadig spille trommer.

Maiken Ingvordsen (f. 1973) er uddannet

pianist og komponist fra Rytmisk

Musikkonservatorium og har de seneste

Maiken Ingvordsen - Fundraising til

kreative projekter

ti år arbejdet både som udøvende musiker,

komponist, musik- og filmproducer,

grafiker og webdesigner. Hun er desuden

foredrags- og kursusafholder og holder

omkring 20 kurser årligt for kunstnere,

blandt andet også i DMF/Artlab regi, i

branding, promotion & markedsføring,

iværksætteri m.m.

Som musiker er Maiken nok bedst kendt

for sit musikalske samarbejde med bassist

Chris Minh Doky samt for sine to poesi &

jazz-udgivelser med Johannes Møllehave.

Som pianist og sanger, komponist og

producer laver hun musik til egne projekter

og skriver løbende til andre musikeres

cd-udgivelser, til dokumentar- og spillefilm.

Til hverdag er hun aktiv i sit web- og markedsføringsfirma

So What Copenhagen.


En bog i to overordnede dele

Uden at have skrevet det færdig manuskript

kontaktede Steffen en håndfuld

forlag med ideen om en guide rettet mod

unge, nye aktører, som ønsker at bidrage

til kulturlivet med fornyelse og skæve tiltag

på den tjekkede måde. Steffen mente,

det var relevant med bogen om, hvordan

man kan leve af sin hobby- musikken og

kulturen. Det mente en del forlag også.

Men på trods af flere konkrete tilbud om

udgivelse fra både små og større forlag

har Steffen valgt ind til videre at udgive det

første oplag selv. Otte uger i foroverbøjet

skrivestilling er nu resulteret i, at hans 200

siders udgivelse er klar og udkommet i

slutningen af april 2011.

Bogen er delt op i to dele. Den første del

er Steffens egne erfaringer fra det første

koncertarrangement på Skjoldhøj kollegiet

for 6-7 år siden frem til lukningen

af Strange Ears i 2010. En historie fortalt

ærligt og uden omsvøb, med masser af

eksempler på hvordan man kan gøre. Og

ikke mindst om alle brølerne, fejlene og de

dyrt købte lærepenge.

I bogens anden del finder man en step-bystep

guide til hvordan, man helt konkret får

Steffen Rasmussen - Kulturel Iværksætter

en ide, får den ud i virkeligheden, finder

stedet og tidspunktet, indholdet, musikken,

SWOT-analyserer projektet, finder den frivillige

arbejdskraft, holder bukserne oppe

på økonomien, kontrakter og tilladelser,

det visuelle udtryk. Får lavet forsalg, PR

og markedsføring, afviklingsplaner og meget

mere. En række kapitler med praktisk

procesrelevant viden der kvalitetssikrer

det overordnede projekt fra a til z.

Bog med tilhørende podcast serie

Mulighederne for at fundraise, producere,

sælge og markedsføre sig selv som kreativ

og kunstner har aldrig har været bedre

end lige nu, mener Maiken. Men rigtig

mange synes alligevel, det er svært. Den

6. juni 2011 udkom bogen ”Fundraising til

kreative projekter – kunsten at sælge sig

selv” på Gyldendal Business. Heri indvies

læseren i, hvordan man gør en god ide til

en konkret nedskrevet plan. Hvordan en

god projektbeskrivelse bygges op, budgetlægning,

tidsplan, biografi og meget mere.

Bogen behandler desuden emner som

PR og markedsføring, målgrupper, digitalt

materiale osv. Hvordan takler man afslag,

og hvordan finder man gejsten til hele

tiden at blive ved? Bogen fortæller om

de praktiske udfordringer og personlige

problemstillinger, man som kreativ og/eller

kunstner støder på gennem fundraising-

og salgsprocessen. Maiken Ingvordsen

har gennem de sidste ti år arbejdet som

professionel fundraiser, branding rådgiver

og kunstner selv – og i bogen deler hun ud

af konkrete og direkte anvendelige tips og

erfaringer. Sammen med bogen lanceres

websitet www.fundraisingtilkreativeprojekter.dk,

hvor man finder over 200 fonde,

en podcast-serie med kendte, kreative

iværksættere samt andet relevant ekstramateriale,

der henvender sig specielt til

kreative iværksættere og kunstnere.

Find dig selv – ikke en identitet

”Et af de temaer, som jeg også tager op i

bogen, er, at jeg mener, man skal passe

på med at lade sin identitet blive lig de

ting, man går og laver”. Steffen mener, at

et arbejde i kultur- og musikbranchen kan

medføre en risiko for, at man giver efter på

personlige holdninger, giver køb på værdier,

og at det nemt kan blive en tilværelse

på bekostning af familie, venner og kærlighed.

Et liv uden reelt indhold og substans

hvor der går for mange overvejelser i at

have og lægge den rette musikmiljø-politiske

holdning for dagen med formålet at

please og selv komme fremad i branchen.

”At dit image skal passe til de koncerter

og arrangementer, du laver, vil meget let

komme til at gøre at dine projekter lider

under det”, siger Steffen. ”De her ting er

min subjektive holdning, men også et af

bogens, synes jeg, vigtige budskaber, som

man ikke ser belyst så ofte”.

I Steffens bog hører vi også, at han faktisk

lider af, hvad han kalder social angst. Han

frygter både at være en offentlig person og

at stille sig op og tale foran mange mennesker.

Det er hans erfaring, at mange musikere

paradoksalt nok har det sådan. Ikke

desto mindre har han cirka 15 foredrag og

workshops om kulturel iværksætteri linet

op i kalenderen rundt omkring i hele landet

i foråret og sommeren 2011.

FAKTAARK

”Kulturel Iværksætter – en historie

& en guide” kan bestilles direkte

fra forfatteren på email steffen@

detnyesort.org og koster 200,- kr.

”Fundraising til kreative projekter

– kunsten at sælge sig selv” kan

erhverves på www.GyldendalBusiness.

dk og koster 249,- kr. Desuden

kan den købes og downloades i

internetboghandlere, der sælger

e-bøger.

basunen • juni 2011

27


Bas med meget mere

Af Jørgen Nielsen

Han har kørt gaffeltruck, renset sild,

tømt postkasser, fuget mursten og

arbejdet som montør. Han er cand. phil.

i dansk og arbejder som journalist og

fotograf. Ikke desto mindre er det meste

af Jørgen Nielsens arbejdsliv

gået med at spille bas. Siden 1974

har han været medlem af DMF, og i

marts 2011 fyldte han 60

45 års erindringer på to A 4 ark? Nej

vel? Allerhøjst nogle overvejelser

over de mange valg og endnu flere

tilfældigheder, der styrer ens karriere.

Jeg vil tilegne dem min livsledsagerske

gennem 37 år. Hun har

allerede erklæret, at hun ikke agter

at læse dette egocentrerede navlepilleri!

Kan man dø af at spille musik? Tja,

man kan i hvert fald ikke leve af det,

vil mange hævde.

I mange år havde vi gode dagpengeregler,

og havde man flere heste

at spille på, kunne man godt tillade

sig at kalde sig professionel musiker

med personlig kulturstøtte i ryggen.

I dag tror jeg man skal være både

risikovillig, velforberedt og nøjsom,

hvis man udelukkende vil spille det

man brænder for og satse 100 % på

musikken.

Mine år i musikken har lært mig, at

man spiller, fordi man ikke kan lade

være, og fordi det i perioder er verdens

bedste job. Men spar på hjerteblodet. Hvis

du virkelig vil det så meget, at du ikke ser

andre værdier i tilværelsen, risikerer du at

præstationsangstens gummiarm blokerer

for kreativiteten, og det gør dig ikke

nødvendigvis til en lykkeligere eller bedre

musiker. Har man en dårlig aften, kan man

berolige sig selv med at der er andre ting

i livet end musik. Og alene tanken er som

regel nok til at det pludselig swinger igen!

2010 var det første år i mit arbejdsliv, hvor

et andet job overhalede musikken som

hovedindtægtskilde. I begyndelsen af

2008 reagerede jeg rutinemæssigt på en

jobannonce, hvori man søgte en freelance

fotojournalist. Uden illusioner, og dermed

28 basunen • juni 2011

uden nerver mødte jeg op til mit livs første

jobsamtale. Og fik jobbet.

Jeg var i den sidste fase af 2 ½ års arbejde

med bogen ”Rock i Århus”, og havde

Jørgen Nielsen - Fatter Eskil 2010

afsluttet min projektansættelse på Det

Jyske Musikkonservatorium, så hvorfor

ikke kigge fremad? Da jeg spurgte mine

kommende arbejdsgivere, begge omkring

de 30, om ikke min alder på 57 var et problem,

lød svaret fra: ”Ork nej, vi er vant til

at have med ældre menneske at gøre!”

I årene derefter er jeg blevet kastet ud i

noget der ligner fuldtidsarbejde med at

producere tekst og billeder til profilmagasiner,

primært indenfor uddannelse. Men jeg

vil godt lige vende tilbage til det dér med

bassen.

To akkorder

Tressernes landsbyliv i Hals bød ikke

på megen musikalsk inspiration udover

radioprogrammerne ”Ti vi ka ´li´” og ”Efter

skoletid”. Der var dog nogle seje gutter,

der øvede pigtråd henne på elværket, og

somme tider fik lov at spille i ungdomsklubben,

som lå i kælderen under Hals

Borger - og Realskole. Jeg var stadig

mere tændt på at tryne de andre

drenge i bop, være søspejder og stå

ved høvlebænken. På et tidspunkt

fik jeg den idé at bygge en guitar.

Den skulle ligne én, jeg havde set

i ”Børge”, tidens hotte ungdomsblad,

og kun baseret på et indkøbt

gribebræt af rosentræ opstod et

underligt instrument. Det blev aldrig

helt spilleklart, og efter realeksamen

ventede Nørresundby Gymnasium,

hvor skæbnen ville, at to ud af seks

drenge i min sproglige klasse var

rigtig gode guitarister. Jeg kunne

ikke mere end to akkorder. Men det

er ifølge visse onde tunger også alt

hvad man behøver for at spille bas.

Pladesamlingen var mere avanceret.

”Sgt. Pepper”, B.B. King´s ”Lucille”,

”Man at the Moon” med den svenske

orgel/trommeduo Hansson og Karlsson,

og ikke mindst ”In the Court of

the Crimson King” med King Crimson.

Ejerskabet af disse klenodier

skabte respekt i kredsen, og ud af

tidens røgskyer voksede idéen om

at lave et band. Det var et faktum, at

mine fingre var for store og talentet

for lille til guitar, men en rigtig

japansk Teiscobasguitar fra Alfred

Christensen beseglede min skæbne.

Under én af vores mange syrede sessions

sagde vores ven, den lokale keramiker Ib,

som lagde urtete, madrasser og tjald til: ” I

er skide gode, men hvad ville I være uden

Jørgen?” Det var første gang, det dæmrede

for mig, at der måske var noget med

mig og den bas. Bandet Holger Danske

nåede aldrig at spille offentligt, men jeg

havde fundet et instrument, der passede

til mit temperament - og med plads til mine

fingre.

Efter en ikke særlig imponerende sproglig

studentereksamen i 1971, var det tid til det

obligatoriske sabbatår. Jeg prøvede alt det

beskidte, underbetalte arbejde, der kunne


Basunen har bedt Jørgen fortælle

opdrives i Nordjylland, og fik en masse

dyrekøbt livserfaring, samt et truckførerbevis.

I løbet af det år nåede jeg også at

debutere med min nye Fender Telecaster

Bass i bandet med det prætentiøse navn

Mainroad Surface Underground som

support for bl.a. Gnags ved en koncert

på Aalborgs friluftsscene Skovdalen.

Jeg fik ikke længere blodige vabler når

jeg spillede, og verden lå åben!

England og Århus

I august 1972 drog jeg helt solo til

England på cykeltur for at bl.a. opleve

Reading Festival of Rock. I begyndelsen

af september skulle jeg begynde

et nyt kapitel som danskstuderende på

Århus Universitet, og med mig hjem

på bagagebæreren havde jeg den

nyeste europæiske rock og bluesmusik,

som den blev spillet af Genesis,

Focus og Ten Years After. På de tolv

kvadratmeter i Graven nr. 16, 8000 C

sloges mit skrivebord og madrassen

om pladsen med et gigantisk basanlæg

og en cremefarvet basguitar. Jeg

forsøgte at dele sol og vind lige.

Oppe i Universitetsparken gik dagene

med forelæsninger og gruppearbejde,

og aftenerne kogte væk på Trinbrædtet

i Vestergade 58, på Box 72 i Frederiksgade,

på Huset, Vester Allé, på

Jazzhus Tagskægget, og ikke mindst

på Cabana i Klosterport. Viljen til det

akademiske liv stredes med fristelserne

fra et eksploderende, superkreativt

og legende miljø, der stod som en skarp

kontrast til det munkemarxistiske universitetsmiljø,

hvor musik kun blev tolereret

hvis teksterne talte arbejderklassens sag.

Jeg kendte arbejderklassen godt nok allerede

til at vide, at de sange gad den ikke

synge med på!

Den sociale bevidsthed slog dog igennem

i de nye, driftige musikmiljøer i byen. Fællesskab

og kontrol med produktionsmidlerne

var kodeordene, da en idealistisk flok

musikere i 1973 overtog det skrantende

Trinbrædtet i Vestergade 58 og skabte

Musikernes Hus og bookingbureauet Musikernes

Kontakt. Århus Orkesterforening

støtte, på den betingelse at alle meldte sig

om et liv med bas - med mere.

ind, og DMF har været det naturlige, faglige

omdrejningspunkt for mig lige siden.

I dette miljø traf jeg pianisten Kim Nedergaard,

tidligere militærnægter og journa-

Jørgen Nielsen - Malmøfestivalen 2006

liststuderende, og vi klikkede på en eller

anden måde, således at vi her, næsten

fyrre år senere stadig har et solidt venskab

og et telepatisk musikalsk makkerskab.

Kim og jeg delte allerede dengang en

inderlig kærlighed for blues, en uhelbredelig

tilstand, jeg var blevet hensat i af B.B.

King hjemme på værelset i Hals. Gradvis

drejede mit fokus væk fra den pompøse

rockmusik, og jeg opdagede at den sorte

blues havde nogle lækre halvsøstre, der

hed Soul og Jazz.

Sammen blev Kim og jeg lukket ind i

husorkestret Suppe, Steg og Is, der – i

det mindste for de andres vedkommende

- bestod af byens bedste jazz- og rockmu-

sikere, og hver tirsdag i Musikernes Hus

serverede fuldfed blues og soul med Henning

Stærk i front. Ikke noget flip her, men

med en veldefineret rolle at udfylde for en

meget grøn bassist.

Den første plade

På det anarkistisk/sofistikerede spillested

Cabana var konventionerne

i opbrud, og programmet domineredes

af den eksperimenterende

jazz-rock, som også havde fodfæste

i Århus. Bl. a. repræsenteret af

dygtige og visionære musikere som

saxofonisten Ole Kühl og pianisten

Ole Nordenhof, begge medlemmer

af Blue Sun, Danmarks første

fusionsband.

De havde ambitioner om at skabe

ny musik, og hvem ville ikke være

beæret over at blive inviteret ind

i maskinrummet sammen med

sådanne kapaciteter? Ole Kühl ville

gå sine egne veje efter Blue Sun,

og inviterede i maj 1975 mig og en

række andre musikere med til indspilningen

af LP´en ”Natdamperen”,

som kom til at give navn til et band,

der med forskellige besætninger

indspillede yderligere to dristige pladeprojekter,

som jeg stadig er glad

for at have deltaget i. Det kan være

godt at memorere på, når man står i

Sdr. Omme og spiller til guldbryllup!

Dengang kostede det boksen at

lave en LP, så der var langt mellem

danske udgivelser. Heldigvis var der super

Fakta:

Født i Gram 1951. Autodidakt på

basguitar og kontrabas, bortset fra

diverse kurser.

Har spillet /spiller bl.a. i:

Kims Bacon, Bourbon Street

Jazzband, River Jazz and Blues

Band, Frimer Band, HP Lange & Delta

Connection, Latin Session, LP´s Blues

Band, Jensen Band, Blues Pickin´,

Natdamperen, Painted Black, The Club,

Phønix Blues Band, The White Boys,

Mainroad m. fl.

basunen • juni 2011

29

>


seriøse musikjournalister, der

fulgte hvert skvulp i overfladen,

og Natdamperen fik altid gode anmeldelser,

men nogen publikumssucces

blev vi aldrig. Det meget

alsidige band formåede heldigvis

også ind imellem at transformere

sig til et cool studieensemble,

der via Ole Nordenhofs kontakter

hos DR i Århus indspillede både

lækker loungejazz og backing til

TV- udsendelser, iført ulastelige

lejede smokings.

Tolv takter

Et langtrukkent universitetsstudium

krævede sin afslutning, og jeg

trak alle jackstik ud i et årstid for

hellige mig et speciale om Ekstra

Bladet, et digert værk med titlen ”Chikane

mod kendt dagblad”. Eksaminatorerne var

mere end tilfredse, og en forskerkarriere

sammen med min medskriver Lars Kabel

tegnede sig.

Men der var tolv takter, der trak en anden

vej. Gennem et opslag i en musikforretning

søgte nogen der kaldte sig Jensen

Band en bluesbassist, og mine musikabstinenser

var stærke nok til, at navnet ikke

afskrækkede. En anden tilflyttet nordjyde,

den biologistuderende guitarist og sanger

Ole Frimer viste sig at stå bag. Jeg blev

positivt overrasket over standarden, og

glemt var akademisk karriere, avantgardejazz

og studiemusikerjobs. Nu stod den

på jobs på større og mindre spillesteder

og bodegaer i en mængde, der betød at

man ikke behøvede at søge fast arbejde,

med mindre man virkelig gik efter det. Og

jeg fik yderligere dækket underskuddet på

blueskontoen sammen med L.P. Simonsen

og hans bluestrio, et samarbejde vi

efter mange års pause genoptog med

”True Stories” fra 2005.

Et muligt gymnasielærerjob blev efter et

traumatisk praktikophold i stedet i 1985

til to års ansættelse på et stort bilelektronikcenter

som montør. Med kone, barn

og hus var det ikke så tosset at have en

fast månedsløn, men hvis man samtidig

spiller hver weekend, bliver man aldrig

udhvilet, og familie og venner lider under

30 basunen • juni 2011

det. Derfor kom det meget belejligt, at jobbet

ophørte, og at Kim Nedergaard, som

nu boede i Silkeborg, fik mig med i det

hæderkronede Bourbon Street Jazzband

i 1987. Jeg havde fået mig en kontrabas,

og som 36- årig begynder var der noget at

indhente på dette udfordrende instrument.

Jeg arbejder stadig på det!

Halvfemserne var store for blues og jazz,

og jeg spillede nu i to af landets bedste

bands indenfor hver genre, og ikke mindst

– med nogle af de bedste trommeslagere.

Jensen var blevet til Frimer Band, der i

1990 udgav livepladen ”Blues Uncovered”,

som - båret af Ole Frimers banebrydende

moderne bluesnumre - fik masser af medvind.

Men Ole havde stadig akademiske

ambitioner, og tog midt i den musikalske

succes et treårigt job som leder af Arktisk

Station på Grønland. Bourbon Street

rykkede dermed frem som min 1. prioritet,

og det medførte rejser til bl. a. USA,

Grønland, Hong Kong, Kenya og mange

lande i Europa, og i 1999, efter yderligere

tre udgivelser sagde jeg med begyndende

tinnitus farvel til Frimer Band ved

en koncert i Aalborg, pudsigt nok på den

samme scene, hvor jeg debuterede 27 år

tidligere. Men jeg benytter stadig enhver

lejlighed til at få sneget bassen ind i en

bluessammenhæng. Politikens Rockleksikon

fra 1985 nævner mig som ”En af de

mest benyttede bassister i Århus.” Nu er

kvantitet ikke altid lig kvalitet, selv synes

jeg det er sigende, at den eneste

gang, jeg har fået 5 stjerner i

Gaffa, var i anmeldelsen af bogen

”Rock i Århus!”

I år fylder Bourbon Street Jazzband

55 år, og som snart tresårig

nyder jeg i denne bandsammenhæng

det privilegium at være ”én

af de unge”, og samtidig er mine

kolleger glimrende eksempler på,

at alder ikke er en hindring for

at trykke den af, nyde at arbejde

kreativt med musikken, og hele tiden

booke mindst ét år frem. Lad

os fortsætte som om livet varer

evigt. Man er aldrig bedre end sin

seneste koncert, men for mig har

nydelsen ved at spille aldrig været

så intens som nu. Mit basanlæg er blevet

mindre, men ambitionen om altid at levere

mit bedste er ikke krympet. En bas er efter

min mening et socialt instrument; villig

til at samarbejde og støtte om det fælles

projekt, der handler om at lave god musik.

Men når musikken er klinget ud, står

det altid noget tilbage: minderne om de

gode stunder, man har fået lov at tilbringe

sammen med kollegerne i dette verdens

bedste job.

Har akkompagneret bl.a:

Acker Bilk, Ole Berg, Gregory Boyd,

Otto Brandenburg, Nikolai Bøgelund,

Daimi, Champion Jack Dupree, Morten

Elbek, Olivier Franc, Tomas Franck,

Anders Gaardmand, Jacques Gauthé,

Jens Haack, Dan Hemmer Troels

Jensen, Leroy Jones, Alexis Korner

Lone Kellermann, Birgitte Laugesen,

Kjeld Lauritzen, Kenn Lending, Claes

Lindquist, Niels Mathiasen, Finn

Odderskov, Gary Snider, Ole Stolle,

Niels “Flipper” Stuart, Henning Stærk,

Monty Sunshine, Jørgen Svare, Jesper

Thilo, Peter Thorup, Steen Vig, Benny

Waters, Roy Williams, Verner Worck.

Samt en masse andre, som jeg ikke

lige kan komme i tanke om, men de

husker sikkert heller ikke mig!


Jazz på nye eventyr

Af Lars Kiehn

På dette års festuge afvikles det store

jazzarrangement under overskriften

”Beautiful Mistakes”. Hvordan det

lyder, vil de mest modige danske og

internationale musikere give deres

bud på til årets udgave af ’Jazz på

nye eventyr’, festugens minifestival

for moderne, nytænkende jazz. DMF

er igen i år aktive medspillere til dette

vidunderlige arrangement og støtter

tilblivelsen med en ikke uvæsentlig

pose penge.

Misforståelser - muligheder

Alt er tilladt, og alt kan ske, og intet er

helligt, når jazzen indtager byens scener

og pladser d. 1. september. Hele dagen

slipper et udpluk af de bedste og dygtigste

jazzmusikere deres hæmninger og kaster

sig ud i lutter improviseret eller nyskrevet

musik, der forholder sig til festugens tema.

Idéen er at sende jazzen på flugt fra det

sikre og på jagt efter skønne ’Beautiful

Mistakes’. Og med denne overskrift bliver

der uanede muligheder for de særeste

indslag og musikalske konstellationer.

Af Lars Knudsen

Over alt i byen

Først på dagen er det byens skolebørn,

der skal undervises, og senere spreder

tonerne sig ud over resten af byen med

små jazzoverraskelser på steder som

Klostertorv, Bispetorv og Bruuns Galleri.

Om aftenen samles arrangementet på et

minifestivalområde omkring spillestedet

Atlas. Her kan publikum gå på opdagelse

mellem de tre scener i Atlas, Råbar og

Promus, mens de eventyrlystne musikere

selv går på opdagelse i ukendt jazzland.

Det hele kulminerer med en enestående

fællesoptræden på scenen i Atlas.

Fine navne

Programmet på næsten 20 koncerter

byder blandt andet på navne som John

Tchicai, William Blakes, Yoyooyoy, Brave

Young Warriors, TäD, Pelbo, Audiograf,

Aaron Parks, Jakob Bro, Bjørn Svin, Sofus

Forsberg og mange flere.

Alle koncerter er improviseret eller

originalmusik skrevet til lejligheden.

FAKTABOKS:

Arrangementets titel:

Jazz på nye eventyr

Spillested/venue:

Klostertorv, Bispetorv, Atlas, Råbar,

Promus

Dato: 01-sep

Tidspunkt(er): Om dagen i byen / aften i

og omkring Atlas, Råbar og Promus

Pris, evt. rabatpriser: TBA

Billetsalg via: billetten.dk og i døren

Arrangeret af: Aarhus Festuge i

samarbejde med DJBFA, DMF, Dansk

Artist Forbund, Jazzdanmark, Dansk

Komponist Forening, LMS - Levende

Musik i Skolen, DPA.

Citronhuset og Berlin lejligheden

stiger en smule

Siden 2004 har vi i DMF-Aarhus haft

muligheden for, at råde over det dejlige

feriehus Citronhuset beliggende i

bjergbyen Monda i Andalusien. Mange af

vores medlemmer har ind til nu benyttet

sig af det favorable tilbud om et ophold

i det milde sydeuropæiske klima. Prisen

har altid været yderst overkommelig – i

øjeblikket koster det 800 kroner for at leje

huset i en hel uge.

Men fra den 1. november 2011 har

Aarhus- og Københavnsafdelingerne

i fællesskab besluttet at foretage en

pristalsregulering, således at lejebeløbet

herefter vil være i alt 1000 kroner for at

bebo huset pr. uge.

Ligeledes vil der i forhold til vores gode

lejlighed i Berlin ske en lille prisstigning.

Fra 1. januar 2012 vil denne stige fra 2000

kroner til 2250 kroner pr. uge. På trods af

at vi har reguleret lidt på lejepriserne, er

der stadig tale om gode og meget billige

muligheder for udenlandsophold, i vores

henholdsvis to herlige destinationer.

Vi håber fortsat, at der stadig er rigtig

mange, der vil være interesserede i disse

medlemstilbud.

Overvejer du at booke et ophold på enten

én eller to uger i det hyggelige hus i

Monda, eller vil du høre mere om vores

store lejlighed i Berlin, kan du kontakte

DMF-Aarhus v/ Lars Knudsen på tlf. nr. 86

18 45 99.

Mere info findes også på vores

hjemmeside www.dmf-aarhus.dk under

”medlemstilbud” samt på

www.citronhuset.dk.

basunen • juni 2011

31


Af Kjartan Møller og Lars Kiehn

32 basunen • juni 2011

Uenighed om sparekataloget

på Aarhus Musikskole

Lærerne uenige med ledelsen

De generelle besparelser er meldt ud

fra Byrådet. Ikke kun Aarhus Musikskole

rammes, en række andre institutioner

på kulturområdet må lægge ryg

til. Lærerne på Aarhus Musikskole er

fortørnede over ledelsens beslutning

og måden, man pludselig agter at spare

op mod 1 mil. kr. på budgettet de næste

4 budgetår.

Dialog

Henover årsskiftet var lærerrepræsentanterne

i det lokale MED-udvalg (tidl.

samarbejdsudvalg) i en god dialog med

ledelsen om at opfylde Aarhus Kommunes

generelle sparekrav. Budskabet fra kommunen

var, at der skulle findes 300.000

kr. på musikskolens budget over de næste

fire budgetår.

Vejene skilles

Fra årsskiftet og frem til februar begynder

der at komme ændringer i samarbejdet.

Ledelsen stopper med at lave referater fra

møderne i MED-udvalget. MED informeres

ikke løbende om de nye og mere omfangsrige

sparekrav lokalt på musikskolen,

som er en bombe under musikskolens

økonomi. På et hasteindkaldt møde i

musikskolens MED-udvalg sidst i februar

præsenteres lærernes repræsentanter

for første gang for de nye sparekrav på

en lille million kroner på budgettet frem

til 2014. Sparekrav som viser sig at være

ultimative og ikke til at ændre.

Mangler forklaring

Sparekataloget, som det ser ud nu, har aldrig

været til høring hos lærerne eller hos

deres repræsentanter. Ledelsen har stadig

ikke givet en dækkende forklaring på de

nye besparelser. Besparelserne rammer

en række af de lærere, som underviser

børnehold, samspilshold, undervisningen

på World Music Centre samt større kor og

orkestre. Lærerne på World Music Centre

sættes samtidig ned i tid. Etc. etc.

Ledelsen skærer i den ekstra arbejdstid

eller den ekstrabetaling, som lærerne har

oppebåret for at undervise de særlige

grupper og hold, som kræver den ekstra

indsats.

Ekstrabetaling

I musikskolelærernes overenskomst

kaldes denne ekstrabetaling reduktioner.

For samspil og småbørnsundervisning

aflønnes med 1.2 lektioner, og for større

hold afregnes der med 1.4 lektioner.

Reduktionen gives og begrundes i det

faktum, at det kræver ekstra forberedelse.

Der er også ekstra belastning på musiklæreren,

når der undervises musikhold,

foruden den kvalitative ydelse det kræver

at få et hold til at fungere. Besparelsen begrundes

fra ledelsen med, at der ikke længere

er råd til at betale ekstra for holdundervisning.

Det til trods for at musikskolen

har aflønnet sådan siden 1987. Afhængigt

af timefordelingen kan lønnedgangen blive

op til 15% for den enkelte ansatte.

Kolde og varme hænder

Musikskoleleder Lars-Ole Vestergaard har

udtrykt det sådan: Vi ønsker at omlægge

arbejdet, så ”kolde hænder bliver til

varme hænder”. Sidstnævnte udtalelse

har nærmest virket som at hælde en

spand koldt vand i hovedet på lærergruppen.

For det er desværre opfattet som et

signal fra lederen om, at han ikke mener,

at den ekstra indsats, der skal ydes ved

holdundervisning, bør honoreres. Der er

meget stor forskel på lærernes indsats ved

soloundervisning og ved holdundervisning.

Det burde være tydeligt for enhver - især

burde det være tydeligt for skolens leder.

Forbund - indsigelse

Fagforbundene Dansk Musiker Forbund

og Dansk Musikpædagogisk Forening og

Dansk Orgel- og Kantor Samfund (DMF,

DMpF, DOKS) har overenskomsten for

musikskolelærerne med Kommunernes

Landforening (KL) i et samarbejde kaldet

Fællesudvalget for Musikundervisere

inden for Musikskoleområdet (FMM).

FMM har gjort indsigelser mod sparebeslutningen

på lærernes reduktioner for

holdundervisning og generelt opfordret

ledelsen på musikskolen til at sende spareforslagene

i høring og gå i dialog med

lærerne. I et tæt samarbejde har DMF i

Aarhus og DMpF holdt en del møder med

hele lærergruppen samt deres repræsentanter.

”Kutyme”

FMM mener ikke, at Aarhus Musikskole

kan opsige reduktionerne uden varsel, når

de er betalt siden 1987 og fulgt lige siden.

En sådan praksis kan få virkning af en

juridisk bindende ”kutyme” og skal derfor

opsiges over overenskomstperioden, hvis

den i det hele taget kan opsiges? Som

minimum bør opsigelse af væsentlige ansættelsesvilkår

opsiges med den enkeltes

individuelle opsigelsesvarsel i henhold til

Funktionærloven og med partshøring efter

Forvaltningsloven.

Kommunen vil ikke i dialog

FMM’s synspunkter er blevet fremført over

for kulturforvaltningen, som dog har afvist

indsigelserne og nægtet at gå i dialog om

sparekataloget. Derfor skal uenigheden

om kommunens ret til så store besparelser

uden opsigelsesvarsel m.m. afgøres

ved et mæglingsmøde i Kommunernes

Landsforening (KL) snarest. Hvis det ikke

er muligt at klare den hos KL, så skal den

videresendes og klares henholdsvis i Arbejdsretten

og ved Faglig Voldgift. Derved

kommer der desværre en del længere

tidshorisont på en afgørelse.

Lønnedgang ad bagvejen

Afgørelsen kan få betydning for landets

øvrige musikskolelæreres ret til reduktioner.

Det lægger ligesom et ekstra pres på

sagen og situationen. Man kan kalde det

en lønnedsættelse ad bagvejen. Derfor

frygtes det visse steder, at afskaffelse af

reduktionerne på sigt vil gøre det meget

vanskeligt at få kvalificerede undervisere

til at forestå holdundervisning. Især i ydreområderne

kan det blive et voldsomt problem.

At underkende lærernes faglighed

og behov for at forberede sig er fagligt,

personalepolitisk og arbejdsmiljømæssigt

et meget dårligt signal. Man får hvad man

betaler for, så det er ikke voldsomt visionært.

Dette, sammen med folkeskolens

og musikundervisningens ringe vilkår, kan

godt virke som et skræmmende scenarie

for fremtiden.


Nye krav om besparelser på Aarhus Musikskole

forringer med kort varsel reelt visse læreres løn

og ansættelsesvilkår med op til 15 %. Ledelsen

tredobler de udmeldte sparekrav fra Byrådet.

Dårlig ledelsesstil

DMF har deltaget i lærermøderne og i det

hele taget støttet MED- udvalgsformændene

i deres bestræbelser på at få musikskolens

ledelse til at genoptage dialogen

og i fælles forståelse finde de penge, som

er en nødvendighed. Som udenforstående

kan det undre meget, at ledelsen i

musikskolen ikke vælger at inddrage de

valgte MED formænd i sparearbejdet, for

det vil styrke sammenholdet og deres og

Af Jørgen Nielsen

Jan Persson - fotobog

Musikalske portrætter

Fotografier og fortællinger

Af Jan Persson

Den danske fotograf Jan Persson fotograferede de allerstørste

navne indenfor jazz og rockmusik helt tilbage fra de tidlige

1960´ere. Det århusianske forlag Ajour, hjemmehørende på

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, har netop udgivet

denne smukke bog, hvori fotografen fortæller historien

bag hvert enkelt billede. Det er journalisten Mia Fuglsang

Holm, der har gravet i Perssons kæmpestore arkiv og taget

initiativ til bogen, der i sort-hvide fotos portrætterer en række

langtidsholdbare verdensstjerner fra Beatles og Dylan til

Armstrong og Zappa. En oplagt gaveidé til alle musik- og

billedelskere.

Forfatter: Mia Fuglsang Holm

Forlaget AJOUR

140 sider, Kr. 268

musiklærernes engagement, at lærerne

er medbestemmende i sådanne sammenhænge.

Hvad der i øvrigt også var lagt

op til skulle ske, men af en eller anden

mærkelig grund, så ændrede ledelsen

strategi undervejs og valgte at beslutte,

hvor og hvordan der skulle spares, uden

MED-formændene var taget i ed. Det er

dårlig ledelsesstil. Man kan godt tillade sig

at undre sig over fremgangsmåden.

FAKTABOKS:

Holdreduktionerne er skabt som en

mulighed i overenskomsten – og er en

KAN-reduktion, som Aarhus Kommune

har ydet siden 1987.

Nu vil Ledelsen beskære alle KAN-.

reduktionerne med 0,2, således at lærerne

reelt varsles en lønnedgang.

MED-udvalg er et udvalg, der arbejder

under rammeaftalen om medindflydelse

og medbestemmelse.

Kolde hænder bliver til varme hænder.

De varme hænder forstås, som de

hænder der er ude at virke for borgerne.

De kolde hænder forstås som de

hænder, der er på kontoret, i administrationen

eller som forberedelsestid til

en given undervisning. Etc. etc.

basunen • juni 2011

33


Feriehus i Spanien

Forkæl dig selv og den/de nærmeste

med et skønt ophold i vores

sydspanske feriehus i bjergbyen

Monda. Er du medlem af Aarhus

afdelingen har du mulighed for at leje

huset, foreløbig frem til april 2012.

Huset er ikke så stort – men det er

hyggeligt! Og så ligger det i den lille

charmerende og autentiske spanske

bjerglandsby Monda, ikke langt fra

Marbella. Det kan lejes ud til 2 eller maks

3 personer. Der kan dog også være plads

til et par med 2 børn.

Prisen er 1000 kr. pr. uge uafhængig

af sæson. Det er efter ”første til mølle”

princippet muligt at booke både én eller to

sammenhængende uger efter ønske.

Du kan læse mere om Citronhuset på

Basunens hjemmeside.

www.basunen.dk

Berlin lodtrækning kommer i efteråret 2011

DMF-Aarhus afdelingens medlemmer har to

gange om året mulighed for at lægge billet

ind på én uges ophold i vores fantastiske

lejlighed, beliggende i Prenzlauer Berg,

Berlin.

Lejligheden er på 109 kvadratmeter, der er

seks faste sengepladser, og der er instrumenter

og gear til rådighed, så det til en

vis grad er muligt at øve i lejligheden. Tjek

www.dmf-aarhus.dk.

Vi oplever, at det er meget forskelligt, hvor

meget efterspørgsel der er på de uger, vi

34 basunen • juni 2011

Du kan også se, hvornår huset er ledigt og

finde mere information på

www.citronhuset.dk

Du kan ringe til DMF og tale med

Lars Knudsen på 86 18 45 99

Aftale med biludlejningsfirmaet

Helle Hollis

Som et ekstra plus er der indgået en

aftale med et af Costa del Sol’s førende

biludlejningsfirmaer Helle Hollis, som giver

DMF’s medlemmer 15% rabat på billeje.

Eneste betingelse er at reservationen sker

via DMF, som så formidler kontakten til

Helle Hollis i Malaga.

Følg Citronhuset på Facebook

lejer lejligheden ud i. Men man må gerne

byde ind på to forskellige uger, når næste

ansøgningsrunde kommer i efteråret.

Prisen for et ugeophold er fra 1. jan.2012

- 2250 kr. Ugen går fra mandag kl. 16.00

til næste mandag kl. 13.00. Betaling for leje

skal ske kontant på DMF-Aarhus afdelingens

kontor, hvor lejeaftale samtidig underskrives.

Vær opmærksom på, at der også

lægges et depositum på 1000 kr. Du har

mulighed for at søge om støtte til opholdet i

Forbundet.

Mere information på

www.citronhuset.dk

For tilmelding kontakt Aarhus afdelingen v/

Lars Knudsen enten på mail: lak@dmf.dk

eller ring på tlf. 86184599 mandage mellem

10-18 eller tirsdage til fredage mellem

10-14.

Læs mere om lejligheden, og se billeder og

videofilm dernede fra på afdelingens hjemmeside

www.dmf-aarhus.dk.

Velkommen til Berlin!


asunen • juni 2011

35


36 basunen • juni 2011

More magazines by this user
Similar magazines