Biblioteket for Sprog, Litteratur og Kultur - Aarhus Universitet

nobelbiblioteket.au.dk

Biblioteket for Sprog, Litteratur og Kultur - Aarhus Universitet

Biblioteket for Sprog, Litteratur og Kultur

Det Humanistiske Fakultet

Aarhus Universitet

Årsberetning for 2010

Indhold:

Personale……….2

Materialer……...3

Udlån…………...4

Vejledning……...4

Drift og service…6

Projekter………...7

Regnskab……......9

1


Personale

Fast personale

Bibliotekar Søren Elle (37 timer/u.).

Bibliotekar Zbigniew Sobkowicz (37 timer/u).

Bibliotekar Carina Garney (31 timer/u).

Overassistent Danuta Holewinska-Ladefoged (25 timer/u.).

Bibliotekar Erling Hansen (15 timer/u.).

Studentermedhjælp

Cæcilie Eskildsen (til 1.8) / Mai Damsgaard Johansen (fra 1.8) (6 timer/u.)

Freyja Egilsdottir (til 1.8) / Julie Munk Fransen (fra 1.8) (6 timer/u.).

Særlige ansættelser

Sanne Clemmensen 40 timer ansættelse i august til oprydning i samlingerne.

Kenneth Poulsen i virksomhedspraktik og tidsbegrænset ansættelse med løntilskud fra 2.8 (30

timer/u.) til trimning og revision i samlingerne.

Udvalg

Søren Elle har i år deltaget i arbejdet i følgende udvalg:

Universitetets Biblioteksudvalg.

Fakultetets biblioteksadministrationsgruppe.

Kataloggruppen SB/AU.

Grænsefladearbejdsgruppen SB/AU.

Følgegruppe til Byggeprogramgruppen for Lille Barnow-projektet.

Zbigniew Sobkowicz har i år deltaget i arbejdet i følgende udvalg:

Samarbejdsudvalget på Det Humanistiske Fakultet.

Carina Garney har i år deltaget i arbejdet i følgende udvalg:

Arbejdsgruppen for studiemessen.

Erling Hansen har i år deltager i arbejdet i følgende udvalg:

PURE udvalget.

Deltagelse i kurser og møder m.m.

Søren Elle har i år deltaget i:

Konference Creating Knowledge VI (4 dage). Konference i Open Access og akademisk søgning.

Carina Garney har i år deltaget i:

Kursus i Typo 3 (3 dage). Brugerkaravanen. Temamøder i Biblioteksvagten (2 dage). Studiemessen.

Danuta Holewinska-Ladefoged har i år deltaget i:

Kursus i tidsskrifter i Aleph.

Erling Hansen har i år deltaget i:

Konference Liber 2010 (3 dage). Kursus i PURE.

Zbigniew Sobkowicz har i år deltaget i:

Kursus i Typo 3 (3 dage). Brugerkaravanen (2 dage). Konference Liber 2010 (3 dage).

2


Hele personalet har deltaget i fælles ”udflugt” for Humanioras biblioteker til det

samfundsvidenskabelige bibliotek på AU.

Der har været afholdt MUS-samtaler for medarbejdere i løbet af april måned.

Materialer

Biblioteket indeholder materialer fra 12 særskilte samlinger: Fællessamling, Lingvistik (herunder

Finsk), Romansk (herunder CLAS og Fra-Dok), Engelsk (herunder Canadian Studies Centre og

Irish Studies Centre), Tysk, Nordisk, Filosofi og Idehistorie.

Fra-Dok (Fransk Dokumentationscenter), Canadian Studies Centre og Irish Studies Centre er

placeret i egne lokaler udenfor biblioteket.

Antal tidsskrifter Antal bøger Årets tilvækst

Fællessamling 12 558 12

Engelsk 26 27.350 64

Tysk 51 15.630 1.354

Lingvistik 15 15.093 88

Romansk 107 29.935 94

Fra-Dok 12 317 0

Filosofi 60 6.508 37

Idehistorie 47 5.730 37

Nordisk 216 19.500 443

I alt 546 120.622 2.129

Tabel 1 (Samlinger)

Antal bøger viser hvad der er registreret i Katalogen. I det omfang materialet er stregkodet vil det reelle antal bind

(flerbindsværker, flere eksemplarer) være medtalt; mens ikke-stregkodede værker kun vil være talt som én post.

Først når alle materialer er stregkodet, vil vi have et overblik over den samlede materialebestand.

I årets løb er gruppe B i Tysk samling blevet stregkodet, hvilket afspejles i tilvæksten.

Materialeanskaffelse

Nye indkøbsaftaler for hele AU trådte i kraft per 1. februar.

I den forbindelse lavede biblioteket en ny aftale med Statsbiblioteket om arbejdsgange ved

boganskaffelser, der gerne skulle medføre en både smidigere og hurtigere proces.

Stregkodning og revision

I løbet af året har vi stregkodet gruppe B i Tysk Afdeling

Status er at Idehistorie, Filosofi og Fællessamlingen er fuldt stregkodede og reviderede.

De øvrige samlinger har fået stregkodet og revideret de mest udlånsaktive grupper (ca. halvdelen af

samlingerne).

Biblioteket har startet en revision og trimning af samlingerne. Se mere under ”Projekter”.

Særsamlinger

Der er truffet aftale med Engelsk Afdeling om en registrering af samlingen på Irish Studies Centre.

Bøgerne vil blive katalogiseret af SB når der er tid til det. Projektet forventes afsluttet i løbet af

2011.

3


Udlån

Biblioteket låner alle sine bøger ud, med mindre de er mærket ”ikke til udlån”, eller er placeret i

fællessamling og på Fra-Dok.

1. udlån Fornyelser Institutlån Udlån i alt Læsesalslån

Udlån med

læsesal

Reservation/

Bestilling

2005 11.461 16.719 732 28.912 1.794 30.642 3.059

2006 11.410 18.010 853 30.273 2.367 32.640 2.622

2007 10.058 16.126 774 26.958 2.591 29.549 1.628

2008 9.430 14.572 851 24.853 3.001 27.854 1.478

2009 8.490 15.559 838 24.887 1.518 26.405 1.779

2010 11.108 20.968 673 32.749 1.563 34.312 7.160

Tabel 2 (Udlån)

Fornyelser er baseret på et skøn, foretaget af SB frem til og med 2009. Fra 2010 er oplysning hentet i

bibliotekssystemet.

Institutlån er vores udlån til andre biblioteker via SB.

Læsesalslån er den mængde materialer vi sætter på plads, der ikke har været lånt ud.

Fra 2010 kan lånere både reservere og bestille i bibliotekssystemet. Tidligere har de kun kunnet reservere.

Erstatningssager

Biblioteket har modtaget ca. 225 sager på udlån, der ikke er blevet afviklet efter to hjemkaldelser

fra bibliotekssystemet. De pågældende lånere er blevet kontaktet pr. mail og telefon med henblik på

at få en aftale om aflevering eller erstatning.

Kun i 4 tilfælde har biblioteket måttet lade fakultetet føre en erstatningssag.

Særplaceringer

Biblioteket har i løbet af året sat ca. 700 bøger på nyhedshylde.

Vi har haft 316 bøger og 217 handouts placeret på semesterhylder - fordelt på i alt 43 hylder.

Vejledning

Hjemmeside

Bibliotekets hjemmeside blev i foråret overført til AUs nye CMS-system.

Studiemetroen

Zbigniew Sobkowicz og Søren Elle indgår – sammen med Jette Bohn (Æstetikbiblioteket) og

Volkmar Engerer (Statsbiblioteket) – i redaktionen for Studiemetroens Blå Spor.

Studiemetroen blev revideret i 2010. Se nærmere under ”Projekter”.

Undervisningsevaluering

Biblioteket har også i 2010 afholdt et møde med studielederne for de institutter som biblioteket

betjener. På dette møde evalueres bibliotekets undervisningsindsats overfor studerende og ansatte i

det forløbne år, og der fastlægges undervisningsplaner for det kommende år.

Brugerundervisning

I nedenstående skema er opregnet de kurser vi har afholdt i løbet af 2010

I alt har vi afholdt 45 kurser for de studerende, med et samlet deltagerantal på 489.

4


Søren Elle vedligeholder p.t. en blog på nettet med erfaringer og overvejelser omkring den afholdte

undervisning på biblioteket. Bloggen har titlen Biblioteksundervisning, og den kan findes på

adressen: http://sorenelle.blogspot.com

Intro Videreg.

Fag Hold Deltagere Hold Deltagere

Engelsk*+ 4 87

Tysk* 2 25

Fransk 1 13

Spansk 2 30 1 23

Italiensk 2 14 1 6

Brasiliansk 1 12

Nordisk+ 6 42

Filosofi* 2 33

Idehistorie 2 38 2 17

Lingvistik 2 28

BA-sem.* 10 42

Specialesem.**+ 2 42

PhD***+ 3 21

Øvrige 1 11 1 3

* 3 timers forløb

** 4 timers forløb

*** 9 timers forløb + forberedelse

+ afholdt sammen med Statsbibliotekets fagreferenter.

Bacheloropgaven

I forbindelse med at bacheloropgaven nu for alle fag ligger i efterårssemestret, og at de

bachelorskrivende har fået friholdt fredage til deres BA-projekt, har biblioteket fået bedre

muligheder for vejledning i forbindelse med projektet.

På møderne med studielederne fra fagene aftalte vi som forsøg at afholde en række workshops (i alt

9) på fredage i oktober/november. Workshoppene blev målrettet enkelte fag/emner, og blev derefter

markedsført af fagene.

Formen virkede godt og gav gode tilbagemeldinger; men deltagelsen var ikke tilfredsstillende. På

Lingvistik blev workshoppen afholdt som en del af et fagkursus, med stort fremmøde som følge,

mens de øvrige workshops kun havde et gennemsnitligt deltagerantal på 3.

Speciale

For de specialeskrivende har biblioteket fortsat sine halvårlige seminarer i opgaveskrivning og

litteratursøgning, i samarbejde med CfU og Statsbiblioteket.

PhD

CfU-kursus i Litteratursøgning og Referencehåndtering for nye PhD’ere på Humaniora og Teologi

blev også afholdt i 2010, i et samarbejde mellem Søren Elle og fagreferenter fra SB.

5


Kurset strækker sig over to dage, med forberedelse imellem undervisningsgangene; og det afholdes

to gange årligt i marts og oktober. Kurset opnår deltagelse af cirka halvdelen af de nye PhD’ere på

Humaniora og Teologi.

I sommer traf vi aftale med PhD-udvalget om at materiale om bibliotekerne og om dette kursus,

udsendes som en del af fakultetets velkomstpakke til nye PhD’ere.

Søren Elle gennemførte i slutningen af foråret en opfølgende evaluering af PhD-kurset. Et

spørgeskema blev udsendt til 40 deltagere på kurserne i 2008-09. Der indkom 12 besvarelser.

Evalueringen viste en fortsat stor tilfredshed med kursets indhold, og tydede samtidig på et behov

for lejlighedsvise brush up-kurser.

På basis af evalueringen afholdt vi et brush up-kursus i slutningen af året, hvortil alle tidligere

kursister modtog indbydelse.

Nyansatte

Alle nyansatte modtager en folder med information om Humanioras biblioteker på dansk og

engelsk, samt et personligt brev hvori vi tilbyder en individuel vejledning i biblioteket og dets

ressourcer. Cirka halvdelen gør brug af dette tilbud.

Biblioteksvagt

Biblioteket har i 2010 fortsat sit samarbejde med den landsdækkende Biblioteksvagt. Vi har fast

vagten hver torsdag kl. 12-14, hvor vi tager os af alle henvendelser rettet mod fag- og

forskningsbiblioteker fra brugere landet over.

Studiemessen

Også i 2010 har Carina Garney deltaget i planlægning og gennemførelse af de årlige Studiemesser

ved studiestart, både i Aulaen og på ASB.

Drift og service

Arrangementer

Biblioteket har i 2010 haft en række skiftende udstillinger til (forhåbentlig) fornøjelse og inspiration

for brugerne.

2010 Udstillinger på biblioteket

Januar Sonia Solunzu

Februar-marts Rie Brødsgaard

Marts-april Christina Garney

Maj Daniel Acebo Rodriguez

Juni-juli Ann-Dorte Nielsen

August-september Sten Jensen

September-oktober Richard Raskin

November-december Hans Clausen

Læsepladser

Vi har i 2010 haft to ansøgningsrunder til bibliotekets faste specialepladser, for henholdsvis forårs-

og efterårssemestret. I efterårssemestret blev der plads til alle, inklusive genansøgere. I

forårssemestret blev der plads til alle nye ansøgere, mens flertallet af genansøgere måtte afvises.

6


Projekter

Handlingsplanen

Bibliotekerne deltager i opfyldelse af fakultetets generelle mål gennem et løbende arbejde med

handlingsplaner for biblioteksområdet. Handlingsplanen for 2010 havde følgende indsatsområder af

relevans for Sprogbiblioteket:

Sikre bibliotekernes drift i 2010 med nyt bibliotekssystem, nye låneregler og ændring i

platform og funktioner for bibliotekernes netsteder.

Forbedre indhold og layout på Studiemetroen i samarbejde med CFU.

Opsøge forskningsprojekter og forskergrupper og tilbyde målrettet faglig vejledning.

Bibliotekerne vil tage initiativ til en stadig tættere dialog med alle fag om en samlet plan for

uddannelse i informationskompetence for deres studerende. Herunder også få bibliotekets

tilbud forankret i de faglige kurser.

En ny Handlingsplan for 2011 er blevet udarbejdet af bibliotekerne i slutningen af 2010.

Nyt bibliotekskatalog

Årsskiftet 2010 markerede overgangen til et nyt bibliotekssystem. Sammen med det nye

bibliotekssystem fik vi nye, fælles låneregler på AU – regler der blandt andet åbner for at alle

brugere kan bestille, afhente og aflevere alle lån på valgfrit bibliotek.

Efter en indkøringsperiode har både systemet og lånereglerne overordnet fungeret tilfredsstillende,

med enkelte, udestående problemer. Administration af de nye låneregler har medført en del

ekstraarbejde for personalet; men reglerne har samtidig været positivt modtaget af alle brugere.

I løbet af året har biblioteket fået omstillet sin selvudlånsautomat til også at kunne modtage

afleveringer, således at lånerne nu fuldt ud kan udnytte det døgnåbne bibliotek.

Studiemetro

I sommeren 2010 blev arbejdet med en ny udgave af Studiemetroen færdig. Heri indgår en total

omskrevet udgave af det Blå Spor (om Informationskompetence). Se nærmere på

http://studiemetro.au.dk

I september blev den nye Studiemetro offentliggjort ved en reception, og den er siden blevet

markedsført i forskellige sammenhænge.

Forskergrupper

Biblioteket startede i 2009 forsøg med at tilbyde bibliotekets service målrettet til forskergrupper

indenfor bibliotekets dækningsområde. Vi har i de forløbne to år snakket med Oplevelsesøkonomi,

Humanistisk Sundhedsforskning, Litterær og Kulturel Oversættelse samt Kulturel udveksling

Tyskland-Skandinavien.

Med alle 4 forskergrupper har der været en dialog om deres behov og vores tilbud, og et vist

samarbejde er blevet etableret, uden at der dog har været tale om opgaver for biblioteket af

nævneværdigt omfang. Biblioteket vil opretholde de etablerede kontakter – og på opfordring indgå i

nye samarbejder; men projektet vil blive erstattet af promovering af konkrete tilbud fra biblioteket

til enkeltpersoner eller på medarbejdermøder.

7


Bibliotekaren i FirstClass

I forårssemestret 2010 etablerede Sprogbiblioteket i samarbejde med Statsbiblioteket, et pilotprojekt

med fire undervisere fra henholdsvis Tysk og Romansk Afdeling på SLK.

Projektet gik ud på at lade bibliotekarer og fagreferenter være til stede i FirstClass med elektronisk

semesterhylde, online vejledning, ideer til supplerende litteratur, baser, portaler m.v.

I forårssemestret deltog Sprogbiblioteket i i et fagkursus i tysk litteratur; og i efterårssemestret har

biblioteket deltaget i yderligere tre fagkurser på Tysk og Romansk på undervisningsplatformen.

Erfaringerne fra det forløbne år viser at cirka halvdelen af de studerende på de berørte hold har gjort

brug af bibliotekets tilbud i konferencerne. Dette resultat er tilstrækkeligt positivt til at vi nu gør det

til en permanent ordning, til supplement af den traditionelle kursusvirksomhed på biblioteket.

Netværk om læring

Søren Elle fungerer sammen med Susanne Thrige fra ASB som tovholder for et netværk organiseret

under AUs biblioteksudvalg, med titlen ”Videndeling i netværk”.

Netværkets opgave er at koordinere og udvikle bibliotekernes deltagelse og integration i

udviklingen af de studerendes informationskompetence. Et redskab hertil er bl.a. en wiki for alle

bibliotekarer på AU med interesse i læring, på adressen http://auik.pbworks.com/

I årets løb har netværket afholdt to velbesøgte workshops:

- Informationskompetence i udvikling (marts måned).

- Ideværksted : Del og udvikl nye idéer og værktøjer til din undervisning (juni måned).

PURE-projekt

I efteråret 2010 blev bibliotekerne på fakultetet inddraget i validering og kvalitetetssikring af data i

forbindelse med forskernes indberetning til PURE.

Projektet indebar at Erling Hansen – med udgangspunkt i det af PURE-arbejdsgruppen skitserede

ambitionsniveau – skulle validere de færdige, indberettede poster fra samtlige HUM-institutter.

Biblioteksudvikling

I starten af foråret lavede Søren Elle på vegne af Biblioteksudvalget en statusudredning over

niveauet for informationskompetence og undervisning på de 9 hovedområder, til brug for

Biblioteksudvalgets videre arbejde med en ny udviklingsplan.

Til samme udviklingsplan lavede Søren Elle sammen med Karen Harbo (ASB) et udkast til afsnittet

om ”Bibliotekernes integration i læring”. Det videre arbejde med ny udviklingsplan blev dog sat i

bero, i lyset af arbejdet med universitetets – og bibliotekernes – nye struktur.

I slutningen af året har biblioteket, i samarbejde med de øvrige biblioteker på fakultetet, udarbejdet

baggrundsmateriale og responsum til arbejdet med planen for biblioteksområdet på det nye AU.

8


Regnskab 2010

Annuum drift fra fakultetet 35.000,00

Annuum løn fra fakultetet 1) 52.000,00

Lønudgift Sanne Clemensen 1) 5.425,06

Gebyrer 4.523,00

Øvrige indtægter 478,00

Indtægt Udgift

97.426,06

DTAP, løn 2) 71.113,06

Rejser, repræsentation, forplejning 9.968,42

Telefoni 2.238,23

IT-forbrugsvarer, IT-software 1.187,20

Post, fragt, tjenesteydelser 7.343,76

Bøger 4.059,69

Kontorartikler, øvrige varer, internt køb 21.023,02

116.933,38

97.426,06 116.933,38

Årets resultat -19.507,32

Reserve overført fra 2009 35.289,29

Reserve overføres til 2011 15.781,97

Note 1)

Annuum løn blev aftalt forhøjet fra 32.000 kr. til 52.000 kr. gældende for 2010. Sprogbiblioteket blev ekstraordinært

bevilget ansættelse af Sanne Clemensen som kompensation for udlån af bibliotekar til Moesgård = 5.425,06 kr.

Disse midler optræder ikke i kontoudtoget for 2010, men vil blive godskrevet Sprogbiblioteket.

Note 2)

Indeholder ekstraordinær lønudgift til Sanne Clemensen (5.425,06).

9

More magazines by this user
Similar magazines