Krav til træbaserede produkter, der anvendes til fast undertag

traeinfo.dk

Krav til træbaserede produkter, der anvendes til fast undertag

Krav til træbaserede produkter, der anvendes til fast

undertag

Brædder og krydsfinerplader, der anvendes som undertag over udnyttelige tagrum, hvor

der ikke er opsat anden indvendig beklædning, skal leve op til kravene til indvendige

loftoverflader i det pågældende tagrum. Undertaget skal derfor ofte leve op til kravene til

beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].

Undertaget kan være opbygget af gennembrandimprægnerede krydsfinerplader eller af

gennembrandimprægnerede brædder med fer/not-samlinger.

Undertaget/beklædningen skal opfylde kravene til brandbeskyttelsesevne (K1 10) og

reaktion på brandkravene til materiale klasse B-s1,d0.

1: Prøvning og klassifikation for brandbeskyttelsesevne

Undertaget/beklædningen skal med den ønskede tykkelse, profilering og montering

opfylde kravene til brandbeskyttelsesevne (K1 10).

2: Prøvning og klassifikation for reaktion på brand

De i undertaget/beklædningen indgående brædder/krydsfinerplader skal opfylde

kravene til materiale klasse B-s1,d0.

3: Bemærkninger

Ved vurdering af træbaserede produkter til faste undertage over udnyttelige tagrum er

det vigtigt, at brandbeskyttelsesevnen (K1 10) er dokumenteret ved prøvning. Det er

således ikke tilstrækkeligt alene at dokumentere produkternes reaktion på brand

egenskaber (f.eks. materiale klasse B-s1,d0).

Som alternativ til beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 (fælles europæisk system) kan der

som ovenfor anført anvendes klasse 1 beklædning (dansk system).

En klasse 1 beklædning skal opfylde kravene til brandbeskyttelsesevne (jævnfør DS

1065.2 – ligesom K1 10) og kravene til klasse A materiale (jævnfør DS 1065.1).

Det europæiske og det danske system må ikke blandes. Et materiale klasse B-s1,d0

[klasse A materiale], som er opsat i overensstemmelse med DBI’s Brandteknisk

Vejledning 30, opfylder ikke nødvendigvis kravene til en beklædning klasse K1 10 Bs1,d0

[klasse 1 beklædning].

Et gennembrandimprægneret produkt er et produkt, som er homogent i henseende til

reaktion på brand egenskaberne, dvs. at produktet er dokumenteret i henseende til at

opfylde de samme reaktion på brand krav (f.eks. B-s1,d0), når produktet ved reaktion

på brand prøvningerne brandeksponeres både fra overfladen og fra et hvilket som helst

snit i produktet (f.eks. midtersnittet) – til forskel fra et overfladebrandimprægneret

produkt, som er dokumenteret i henseende til at opfylde reaktion på brand kravene

(f.eks. B-s1,d0), når produktet ved reaktion på brand prøvningerne brandeksponeres

kun mod produktets overflade.


Kravet om, at de træbaserede produkter (brædder og krydsfinerplader) skal være

gennembrandimprægnerede, er derfor for hvert af de omhandlede produkter

ensbetydende med, at produktet skal opfylde reaktion på brand kravene ethvert sted i

produktet, og altså også når produktet ved prøvningerne brandeksponeres eksempelvis

fra midtersnittet. Dette er ensbetydende med, at koncentrationen af

brandimprægneringsmiddel på ethvert sted (i ethvert snit) i produktet skal være så stor,

at reaktion på brand kravene (f.eks. B-s1,d0) opfyldes ved brandeksponering mod det

pågældende snit.

I denne sammenhæng bemærkes supplerende hertil, at der på markedet er både

gennembrandimprægnerede træbaserede produkter og overfladebrandimprægnerede

træbaserede produkter. Det kan derfor ved valg af produkt være nødvendigt at foretage

en nærmere granskning af den foreliggende dokumentation.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

juli 2010

More magazines by this user
Similar magazines