Hvidbog - Guldborgsund Kommune

guldborgsund.dk

Hvidbog - Guldborgsund Kommune

Navn Høringssvar Vurdering Ændring i

Vandhandle

Krenkerup Godskontor,

Krenkerupvej 33, 4990

Sakskøbing

Patriotisk Selskab, Ørbækvej

276 , 5220 Odense SØ

Lars Mikkelsen, Nykøbingvej

85, 4863 Eskilstrup

Steffan Mikkelsen, Stovbyvej

51, 4872 Idestrup

Gl. Kirstineberg Godskontor,

Kraghave Gaabensevej 95-97,

4800 Nykøbing F.

Hans Madsen,

Margrethelundvej 1, 4892

Kettinge

Rasmus Dresen, Sløsserupvej

14, 4892 Kettinge

Kjeld Piil Andersen, Solvang

10, Bruntofte, 4800 Nykøbing

Har indsendt to høringssvar.

1. Genfremsender høringssvar til statens vandplaner.

Ønsker dialog med kommunen vedr. indsatser.

1. Kommune inddrager lodsejere forud for

vandløbsindsatser

2. Se særskilt boks nederst.

2. Standard bemærkninger fra ”Bæredygtigt

landbrug”.

Har en række bemærkninger til statens vandplaner. Bemærkninger vedrører statens vandplaner og

ikke kommunes vandhandleplan

Har indsendt to høringssvar.

1. Se særskilt boks nederst

1. Standard bemærkninger fra ”Bæredygtigt

landbrug”.

2. Kommune inddrager lodsejere forud for

vandløbsindsatser.

plan

Ingen

2. Bemærkninger til konkret vandløbsstrækning

Standard bemærkninger fra ”Bæredygtigt landbrug”. Se særskilt boks nederst Ingen

1. Genfremsender høringssvar til statens vandplaner.

Henviser særligt til to konkrete vandløbsstrækninger.

1. Kommune inddrager lodsejere forud for

vandløbsindsatser.

2. Bekymring for udgifter til spildevandsrensning i det

åbne land.

2. Er behandlet i kommunes spildevandsplan

Standard bemærkninger fra ”Bæredygtigt landbrug”. Se særskilt boks nederst Ingen

Standard bemærkninger fra ”Bæredygtigt landbrug”. Se særskilt boks nederst Ingen

Standard bemærkninger fra ”Bæredygtigt landbrug”. Se særskilt boks nederst Ingen

Ingen

Ingen

Ingen


F.

Gunnar Brandt Hansen,

Vigsnæs Byvej 2, 4862

Guldborg

Jens Madsen,

Margrethelundsvej 4, 4892

Kettinge

Dansk Akvakultur, Vejlsøvej

51, 8600 Silkeborg

Peder Ulrik Pyndt,Gaabensevej

221, 4800 Nykøbing F.

Bjarne Pyndt, Bukkeholmvej 2,

4892 Kettinge

Dansk Møllerforening v. Jens

Søndergaard, Knudsvej 14,

4623 Ll. Skensved

Søren Piil, Præstestræde 34,

4800 Nykøbing F.

Henning Skov, Vestermark 11,

4862 Guldborg

Anders Jørgensen,

Granhækken 6, 4892 Kettinge

Kjeld Noergaard, Klodskovvej

77, 4863 Eskilstrup

Ulrik Nobel, Klodskovvej 13 B,

4800 Nykøbing F.

Danmarks

Naturfredningsforening v.

Sven Aabolt Christensen,

Skovby Tværvej 32, 4840 Nr.

Alslev

Standard bemærkninger fra ”Bæredygtigt landbrug”. Se særskilt boks nederst Ingen

Standard bemærkninger fra ”Bæredygtigt landbrug”. Se særskilt boks nederst Ingen

Gør opmærksom på Grønsund Havbrugs

udledningskvote mht. kvælstof.

1. Bemærkninger vedr. målsætning og tilstand for tre

konkrete vandløbsstrækninger, samt allerede ændret

vedligeholdelsespraksis og spildevandsbelastning.

2. Anfører at dele af indsatser ikke kan gennemføres.

Bemærkninger vedr. vandløbsindsatsers påvirkning af

vandmøller (kulturarv).

Der er ingen indsats for havbrug Ingen

1. Miljømål fastsættes i statens vandplaner.

Overvågning og bedømmelse af tilstand udføres af

staten.

2. Kommune inddrager lodsejere forud

vandløbsindsatser

Ingen

Ingen vandmøller i Guldborgsund Kommune Ingen

Standard bemærkninger fra ”Bæredygtigt landbrug”. Se særskilt boks nederst Ingen

Indsigelse imod udpegning af indsats for konkret Udpegningen af indsatser sker i statens

Ingen

vandløbsstrækning

vandplaner

Standard bemærkninger fra ”Bæredygtigt landbrug”. Se særskilt boks nederst Ingen

Indsigelse imod udpegning af indsats for konkret

vandløbsstrækning

Indsigelse imod udpegning af indsats for konkret

vandløbsstrækning

1. Der ønskes en konkretisering og præcisering af

vandløbsindsatser.

2. Ønsker retningslinje om rørlagte vandløb.

3. Anbefaler at der tages hensyn til klimatilpasning.

Udpegningen af indsatser sker i statens

Ingen

vandplaner

Udpegningen af indsatser sker i statens

Ingen

vandplaner

1. Vandhandleplaner skal ikke foregribe de enkelte Ingen

indsatser. Disse planlægges udfra konkret faglig

vurdering og dialog med lodsejere.

2. Der skal ikke angives retningslinjer i

vandhandleplaner. DN’s forslag til retninglinjer er


Region Sjælland, Regional

Udvikling, Jordforurening,

Alléen 15, 4180 Sorø

Christian Skotte,

Miljøkoordinator for

Danmarks

Sportsfiskerforbund, Mobil:

2371 0222

Søholt, Søholtvej 51, 4930

Maribo

Bestyrelsen i Sydøstlollands

Afvandingslaug og Ålholm

Lars Andresen, Lille Byskovvej

19, 4800 Nykøbing F.

Opfordre til at der tages kontakt vedr. jordforurening

og vurdering af grundvands påvirkning af

overfladevand. Opbakning til kommunes synspunkter

vedr. vandressoucer og råstof.

Anbefaler at kontinuitet prioriteres dvs. fjernelse af

spærringer. Finder det fornuftigt at vandløb med

fiskevandmålsætning prioriteres, men gør

opmærksom på at øvrige vandløb også kan indeholde

fisk.

1. Bemærkninger vedr. søerne tilstand, samt

overvågningsdata.

2. Prioritering af indsatser skal ske på oplyst og fagligt

grundlag .

1. Bemærkninger vedr. afvanding og landbrugsdrift.

2. Bemærkninger til 3 konkrete vandløbsstrækninger.

3. Bemærkninger vedr. spildevandsindsats.

4. Ønske om lodsejerinddragelse.

5. Ønske om fuld kompensation for tab som følge af

vandplaner.

til dels indholdt i vandplanernes retningslinje

1.4.24 -1.4.27.

3. Der udarbejdes i 2013 klimatilpasningsplan for

Guldborgsund Kommune.

Regionen er myndighed inden for jordforurening,

dele af grundvandsbeskyttelsen og

råstofplanlægning og skal derfor inddrages ved de

konkrete indsatser.

Det fremgår af vandhandleplanen at fjernelse af

spærringer har højeste prioritet.

1. Overvågning er statens opgave.

2. Udpegningen af indsatser sker i statens

vandplaner

1. Vedligeholdelse fastsættes i rugulativer.

Ønskes bedre afvanding kan der fremsendes

reguleringsprojket.

2+4. Kommunen inddrager lodsejere forud

vandløbsindsatser.

3. Vandløbsindsaster prioriteres, hvor der er

gennemført spildevandsrensning.

5. Administrationsmodel for konsekvensvurdering

og erstatning fastsættes af staten

Bemærkninger vedr. konkret vandløbsstrækning. Kommunen inddrager lodsejere forud

vandløbsindsatser.

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen


Dansk Landbrug

Sydhavsøerne, Agrovej 1, 4800

Nykøbing F.

Mogens Nielsen, Bønnetvej

23, 4871 Horbelev

1. Generelle bemærkninger til vandplanerne.

2. Bemærkninger vedr. ændret

vandløbsvedligeholdelse.

3. Bemærkninger vedr. restaureringsprojekter.

4. Bemærkninger vedr. åbning af rørlagte vandløb.

5. Bemærkninger vedr. eks. forhold i vandløb.

6. Bemærkninger vedr. spildevandsindsats.

7. Bemærkninger vedr. klimatilpasning.

8. Bemærkning vedr. lodsejereinddragelse.

9. Bemærkninger vedr. konsekvensberegninger og

kompensation.

10. Kvittere for at der i vandhandleplan er angivet, at

der er særlig opmærksomhed på vandføringsevne.

11. Ønsker en tidsplan for indsatser.

1. Genfremsender høringssvar til statens vandplan.

2. Bemærkninger til konkret rørlagt

1. Bemærkninger vedrører statens vandplaner og

ikke kommunes vandhandleplan

2. Staten fastsætter metode til

konsekvensvurdering.

3. Restaureringsprojekter vil som udgangspunkt

blive udført inden for regulativets rammer og

dermed uændret regulativmæssig

afvandingsevne.

4. Kommunen inddrager lodsejere forud

vandløbsindsatser.Der vil være mulighed for at

flytte vandløb f.eks. til skel.

5. Overvågning er statens opgave.

6. Vandløbsindsaster prioriteres, hvor der er

gennemført spildevandsrensning.

7. Der udarbejdes i 2013 klimatilpasningsplan for

Guldborgsund Kommune.

8. Kommunen inddrager lodsejere forud

vandløbsindsatser.

9. Administrationsmodel for konsekvensvurdering

og erstatning fastsættes af staten

11. Imødekommes, se Naturstyrelsens

bemærkninger.

1. Bemærkninger vedrører statens vandplaner og

ikke kommunes vandhandleplan

1-10:

Ingen.

11.

Tidsplan

præciseres.


Miljøministeriet,

Naturstyrelsen, Haraldsgade

53, 2100 København Ø

Valnæsgaard Gods v. Anders

Hillerup, Valnæsvej 18, 4840

Nr. Alslev

Orenæs Gods v. Lars Viihjelm,

Orenæs Skovvej 20, 4840 Nr.

Alslev

Hanskurt Hansen, Keldskovvej

4, 4800 Nykøbing F.

Standard bemærkninger fra

”Bæredygtigt Landbrug”

vandløbsstrækning 2. Kommunen inddrager lodsejere forud

vandløbsindsatser.Der vil være mulighed for at

flytte vandløb f.eks. til skel.

1. Bemærker at vandplanen miljømål skal være opfyld

senest 2015 og mener derfor at

indsatsprogrammerne skal være iværksat senest

2014.

2. Justering af spildevandsindsatsen.

3. Ønsker en præcisering af tidsplan for

vandløbsindsatser.

4. Bemærkninger vedr. grundvandsforekomster.

5. BaneDanmark, Vejdirektoratet og forsvaret har

hhv. konkrete og generelle bemærkninger som

lodsejere.

1. Bemærkninger vedr. kvælstofreduktion, miljømål

og generelle indsatser.

2. Bemærkninger vedr. randzoner

1. Vandplanerne er forsinkede og statens

administrationsmodel er vedtaget, så div.

ansøgningsfrister ikke tager hensyn til

vandhandleplanens tidsplan.

2. Behandles overordnet og indarbejdes i

kommende revision af spildevandsplan.

3. se 1

4. Der er ikke indsatser for grundvand i vandplan.

5. Kommunen inddrager lodsejere forud

vådområdeprojketer og vandløbsindsatser

1. Bemærkningerne vedrører statens vandplaner

2. Bemærkningerne vedrører randzoneloven

Bemærkninger vedr. konkret vandløbsstrækning Kommunen inddrager lodsejere forud

vandløbsindsatser

1. Anmoder om vurdering af konsekvenser af 1. Staten udmelder model for

vandhandleplaner.

konsekvensvurdering ved ændret

vandløbsvedligeholdelse.

2. Advisere om, at der vil blive rejst erstatningskrav

overfor kommunen vedr. driftstab.

2. Staten fastsætter og administrerer ordning for

1.

Tidsplan

præciseres.

2-5.

Ingen

1-2.

Ingen

Ingen

Ingen


3. Finder den statslige finansiering af kompensation

for ændret vandløbsvedligeholdelse utilstrækkelig.

erstatninger.

3. se 1 og 2.

More magazines by this user
Similar magazines