Hjælp os med at bygge et nyt Danmark Det ... - Radikale Venstre

drv.dk

Hjælp os med at bygge et nyt Danmark Det ... - Radikale Venstre

Det kreative Danmark 2

Hjælp os med at bygge et nyt Danmark

I den radikale folketingsgruppe arbejder vi med en vision. Vi forestiller os et

Danmark, der ikke er bange for forandringer, men bruger dem til glæde for os

allesammen. Mange af tidens forandringer kommer udefra i form af ny teknologi

og stærkere konkurrence, men vi tror, de kan vendes til fordele herhjemme. Hvis

vi tør. Og vil.

Hvad nu hvis vi sammen kunne fi nde de gode svar?

Hvad nu hvis vi kunne skabe 50.000 fl ere arbejdspladser?

Hvad nu hvis vi fi k alle børn med i folkeskolen?

Hvad nu hvis alle unge fi k en uddannelse?

Hvad nu hvis vi kunne være trygge ved vores miljø og den mad, vi spiser?

Hvad nu hvis Danmark tog ansvar i verden?

Hvad nu hvis, Danmark igen blev verdensmester i noget?

Ja, hvad nu hvis du ville være med til at tænke frem? Vi tror, at vi får et bedre

samfund, hvis du deltager. Vi tror, at vi kan løse problemerne sammen. Vi tror,

vi skal have en åben debat om de opgaver, der skal løses, så vi kan se fremtiden

i øjnene.

Det kreative Danmark fi ndes også som bog

Se www.radikale.dk eller bestil på tlf. 33374747


Det Radikale Venstre Folketingsgruppen

Det kreative

Danmark

Hvad nu hvis...

Vi turde tænke Danmark forfra

Vi tog det bedste fra os selv og vores historie

Vi fandt gode svar til nye tider

sammen

Det kreative Danmark 1


Det kreative Danmark

2

Det Radikale Venstre Folketingsgruppen

Margrethe Vestager

Elsebeth Gerner Nielsen

Martin Lidegaard

Ida Jørgensen

Morten Helveg Petersen

Elisabeth Arnold

Niels Helveg Petersen

Naser Khader

Marianne Jelved


Det er sjovt at tænke over, at det

lille fl ade land Danmark har klaret

sig så godt. Ingen råstoffer. Ingen

bjerge. Vi har selv måttet fi nde på

noget. Heden blev opdyrket. Nogen

slog sig sammen i andelsbevægelse

og folkehøjskoler.

Hvad nu hvis vi undersøgte, hvad

vi faktisk har gjort, og hvad vi er

gode til?

Så vil vi se, at vi for det første har

været gode til fornyelse og innovation.

Vi har udviklet nye produkter.

Vi har rejst ud i verden og fået ideer.

Vi har mødtes med naboen eller kollegerne

og har sagt til hinanden:

”Hvad nu hvis…?” og så er ideerne

dukket op. Vi har været kreative.

Vores Danmark

For det andet har vi også været kreative

i måden at organisere os på,

så de nye ideer kunne blive til nye

arbejdspladser. Vi har været gode til

social udvikling. Andelsbevægelsen

og brugsforeningerne var jo ret kloge

måder at slå sig sammen på for

at skaffe fordele for både sig selv og

naboerne. Arbejderbevægelsen fl yttede

om ikke bjerge så samfundet i

den gode retning.

For det tredje har vi kunnet leve af

verden omkring os. Vi i Danmark har

frem for alt i hele vores historie haft

internationalt udsyn. Vi har været

åbne for inspiration og ideer udefra,

skabt os et godt ry på kløgt, kvalitet

og ordentlighed og handlet os til

rigdom.

Det kreative Danmark 3


Det kreative Danmark 4

Hvad nu hvis vi kan gøre det igen?

Få øje på det, vi ikke ved, at vi ikke

ved, så vi kreativt kan skabe nyt.

Det skal gøres, så der ikke er nogen,

der lades i stikken. Alle skal med.

Danmarks og vores fælles fremtid

handler også om, hvordan vi skal

leve sammen. Vi ønsker et retssamfund

i fællesskab. Et samfund, der

bygger på frihed og ligeværd, tillid

og ansvarlighed og respekt for

mangfoldigheden. Det betyder, at

vi har respekt for det enkelte menneskes

værdighed, integritet og sårbarhed.

Hvad nu hvis vi indser, at vi kun har

frihed til at skabe vores fremtid, når

alle andre også har den frihed?

Fremtiden er usikker, men hvad nu

hvis vi var rigtig mange, der ville

være med til at udvikle Det kreative

Danmark? Så ville vi virkelig kunne

gøre en forskel.

Det kræver mod og nye tanker. I Det

Radikale Venstre har vi nogle ideér,

men vi er ikke færdige med dem. De

skal prøves af, diskuteres og udvikles.

Vi tror, det bliver et bedre samfund,

hvis du deltager. Derfor arbejder

vi med åbne spørgsmål i stedet

for færdige svar. Derfor bliver vi ved

med at spørge: Hvad nu hvis…


Det kreative Danmark 5


Det kreative Danmark 6

Vi kan og skal alle sammen

blive klogere og dygtigere

20% af Danmarks unge får ikke

en uddannelse efter folkeskolen.

Mange voksne har heller ikke en

formel uddannelse. Og dog har

regeringen skåret massivt ned på

efter- og voksenuddannelser, og

den har ikke sat penge nok af til

forskning. Danmark er bagud i

forhold til resten af Europa.

Hvad nu hvis vi sagde

til skolerne…

Kære lærere og skoleledere. I er de

professionelle voksne i skolen. I er

ansat til at løse folkeskolens opgaver.

Samfundet har givet jer mulighed

for at blive uddannet til et af verdens

vigtigste job. Det er jer, der har

ansvar for, at vores børn får den

bedste undervisning og bliver kloge

og dygtige.

Vi har tillid til jer. Vi vil gerne have,

at I kan vise os, at jeres opgave er

løst. I får frihed til at bestemme,

hvordan I vil undervise børnene. Det

er jer, der skaber resultaterne sammen

med forældrene og børnene.

Vi vil gerne have glade, kreative,

nysgerrige, kloge og dygtige børn,

der kan samarbejde og tage ansvar

– også for fællesskabet i skolen. Det

er jo også i skolen, at børnene skal

lære at være sammen i et samfund

med frihed og folkestyre.

Hvad nu hvis vi sagde til forældrene:

Kære forældre. Jeres børn skal gå i

verdens bedste folkeskole. I skal

hjælpe med til, at jeres børn har respekt

for det arbejde, der foregår i

skolen. Uden jeres hjælp går det

ikke. Hvert barn er vigtigt, og hvert

barn skal trives i skolens fællesskab

for at kunne lære mest muligt. Der-


for er et godt fællesskab også vigtigt

for hvert eneste barn.

Hvad nu hvis vi sagde til kommunerne:

Kære politikere i kommunerne.

Det er jer, der har ansvar for

folkeskolernes økonomi. I skal sørge

for, at skolerne i jeres kommune er

pæne og indrettet til den undervisning,

lærerne har ansvaret for. I skal

også sørge for efteruddannelse af de

lærere, I har ansat. De skal nemlig

være uddannet til at undervise i de

fag, som I har givet dem ansvar for.

Ja, hvad nu hvis vi fi k både lærerne,

skolens ledelse, forældrene og kommunerne

til sammen med børnene

at sætte sig fælles mål og vise, at

de mål kan nås, og hvordan de kan

nås. Så ville vi alle sammen blive

både klogere og dygtigere.

Hvad nu hvis vi lavede nye ungdomsuddannelser…

Så kunne alle unge blive uddannet

til at tage et arbejde i fremtiden og

klare sig selv som voksen.

Hvad nu hvis der mangler nye og anderledes

ungdomsuddannelser? Flere

muligheder?

Hvad nu hvis vi gav alle et klippekort

med ret til mindst tre års uddannelse

efter folkeskolen?

Og hvad nu hvis vi alle sammen

kunne se, hvor vigtig uddannelse

gennem hele livet er, og Danmark

blev verdensmester i uddannelse?

Verdensmester i at blive ikke bare

dygtigere, men også klogere og bedre

til at bruge vores kreativitet og al

den viden, vi har sammen?

Det kreative Danmark 7


Det kreative Danmark 8

Hvad nu hvis vi investerer meget

mere i forskning…

Og valgte at tage et tigerspring i

Danmark de næste år? Så kunne

vi få mange gode ideer, der måske

kunne blive til mange nye arbejdspladser.

Hvad nu hvis vi satser på at

blive ved med at være verdensmester

i at udvikle vedvarende energi

og sunde fødevarer? Så kunne vi

udvikle nyt, som alle andre i verden

gerne vil have.

Hvad nu hvis vi f.eks. kunne bremse

AIDS, forebygge brystkræft, og løse

store problemer for mennesker og

miljø?


Vi skal have mindst

50.000 fl ere i

arbejde de næste år

…og mange fl ere de følgende år. Der

er alt for mange mennesker i Danmark,

der ikke har arbejde. Derfor

skal der skabes nye arbejdspladser.

Det kan se svært ud, når der

tilmed er virksomheder, der fl ytter

arbejdspladser til andre lande. Vi

ved også, at velfærdssamfundet koster

så meget, at mindst halvdelen

af danskerne skal arbejde, hvis det

hele skal hænge sammen, og vi skal

betale gælden ned. Vi vil ikke sende

regningerne videre til vores børn.

Hvad nu hvis…

…vi satte skatten på arbejde ned

til 42% for de fl este familier? Så

skal du kun arbejde i to timer for

at betale en håndværker eller en

rengøringshjælp for en ydelse. I dag

skal du arbejde i måske seks timer

for det samme. Hvis skatten på arbejde

for alvor bliver sat ned, får du

nemmere råd til at betale for hjælp

til mange forskellige ting. Det kan

give dig mere tid til familien.

Hvad nu hvis rigtig mange vil bruge

de nye valgmuligheder til mere

forbrug af service? Så bliver der efterspørgsel

efter mere arbejdskraft.

Flere mennesker får chancen for at

et arbejde, og vi kan betale vores

gæld ned. Ganske enkelt fordi prisen

på ydelsen falder, når skatten på

arbejde falder.

Hvad nu hvis vi kunne indrette dagpengesystemet

mere enkelt...

Så kunne vi også vælge at give de

ledige større frihed til og mere ansvar

for at blive dygtigere til andet

arbejde.

Det kreative Danmark 9


Det kreative Danmark 10

Hvad nu hvis alle på arbejdsmarkedet

var med i en fælles forsikring

mod ledighed, ligesom vi er med i

en fælles arbejdsmarkedspension?

Hvad nu hvis vi ser ti år frem og

kunne målrette efterlønnen til dem,

der har et reelt behov for at gå ud af

arbejdsmarkedet?

Så ville enhver frivillig tilbagetrækning

før pensionsalderen skulle betales

af en selv. Men der vil være en

social ordning til dem, der ikke kan

selv og ikke kan mere. Så vil der

ikke være en tendens til at skubbe

folk ud af arbejdsmarkedet. Men

stort behov for at sikre efteruddannelse

af medarbejdere i alle aldre.


Vi skal sætte den

offentlige sektor fri

I fl ere år har borgerne hørt, at de

skulle have mere valgfrihed, og at

mennesket skulle sættes før systemet.

Sandheden er, at der i dag

bruges millioner af kroner på at opretholde

et såkaldt frit-valg-system,

der er druknet i bureaukrati og bøvl,

og hvor de ”varer”, der kan vælges

imellem, er for ens. Der er for mange

skemaer og for meget kontrol i den

offentlige sektor - og for lidt tillid til

medarbejderne og borgerne.

Hvad nu hvis vi fi k en virkelig

moderne offentlig sektor, hvor

borgerne har reel indfl ydelse...

Så kunne vi begynde med en ”skemasanering”,

så der bliver større

frihed til, at arbejdet indrettes efter

den enkelte borger i stedet for efter

et skema.

Hvad nu hvis vi indretter den offentlige

sektor i mindre selvstændige

enheder – som satellitter? Og

bygger på tillid og ansvar. Så kan

medarbejderne få større frihed til

selv at udvikle den gode opgaveløsning

sammen med borgeren. Medarbejderne

er jo uddannet til at tage

det professionelle ansvar for deres

arbejde. Det er også dem, der møder

borgeren for at løse en opgave sammen

med og for borgeren. Medarbejderne

skal selvfølgelig stadig kunne

vise, hvordan og hvor godt de løser

opgaven.

Det kreative Danmark 11


Det kreative Danmark 12

Så vil vi få en offentlig sektor, der

kan udvikle kreative løsninger. Så

vil satelliterne blive spændende arbejdspladser,

der kan lære af hinanden.

Masser af bureaukrati kan afskaffes.

Det sparer penge, som kan

bruges til at øge kvaliteten. Se for

dig en offentlig sektor som en masse

mindre, selvstyrende, kreative og

innovative arbejdspladser. Så kan

verden lære noget af os.

Hvad nu hvis hver borger, der får

brug for hjælp fra mange forskellige

steder, fi k én ansvarlig

behandler...

Så kunne borgeren få en ”vejviser”,

der kender alle vejene til de forskellige

instanser, som f.eks. handicappede

ofte har brug for. Hvad nu hvis

alle borgere, der bliver udsat for

alvorlig sygdom eller et handicap,

fi k ret til en hurtig afklaring af deres

situation? Det vil bare være ret og

rimeligt, og så vil det virkelig lette

hverdagen for borgere i en meget

vanskelig situation.


Vi skal have ren

luft og rent vand

Det er en del af vores velfærd og

tryghed, at vi har ren luft, kan

drikke vand fra hanerne, spise mad

uden medicinrester og give vores

børn gaver uden kemikalier. Og at

kunne gå en tur i Guds frie natur.

Det kræver et opgør med den ligegyldighed,

der præger dansk miljøpolitik

i disse år.

Hvad nu hvis vi valgte at gøre en

tredjedel af Danmark til natur...

I dag er 15% af Danmark natur, så

opgaven er ikke uoverkommelig.

Det kunne ske gradvis ved frivillig

omlægning af de mest sårbare

jorde.

Hvad nu hvis vi udleder mindre

kvælstof, fosfor og pesticider fra

landbruget og indfører et svinestop

hvor naturen er mest overbelastet?

Hvad nu hvis fremtidens transport

var effektiv, miljøvenlig og sikker...

Hvad nu hvis vi hjalp landdistrikterne

med fl ere, billigere og bedre

pendlerforbindelser med kollektiv

trafi k?

Hvad nu hvis vi nedsatte taksterne

i den kollektive trafi k med 25%, så

fl ere tog toget?

Hvad nu hvis det blev dyrere at

købe og have miljøfjendtlige biler,

men billigere at købe og have miljøvenlige

biler?

Det kreative Danmark 13


Det kreative Danmark 14

Hvad nu hvis vi indførte en kørselsafgift

på lastbiler i Danmark og brugte

pengene til bekæmpelse af trafi

kulykker- og støj? Så ville vi sikre

bæredygtig transport til alle.

Hvad nu hvis vi investerede en milliard

kroner i vedvarende energi...

Hvad nu hvis vi udviklede et alternativ

til benzin?

Hvad nu hvis vi var det land, der

fandt ud af for alvor at koble landbrugsproduktionen

sammen med

produktion af vedvarende energi?

Hvad nu hvis vi kunne spare endnu

mere på energien, så vi gør os uafhængige

af kul og olie?

Så ville vi gøre vores succeser endnu

større.


Danmark skal tage

ansvar i verden

Hver dag dør 30.000 børn af underernæring

og sygdom. Den udbredte

fattigdom er en skamplet på menneskeheden

og udgør klodens største

sikkerhedsproblem. Og dog skærer

Danmark - modsat Sverige, Norge

og England - hvert år i ulandsbistanden.

FN er vores håb for en

mere retfærdig verden, og FN har

en plan for udryddelse af verdens

fattigdom.

Hvad nu hvis Danmark gik forrest i

kampen mod børnedødelighed...

Hvad nu hvis Danmark sagde til

FN og Verdensbanken: Kære FN og

Verdensbank: Vi vil påtage os en

ledende rolle for to af de otte målsætninger,

som FN har opstillet til

at udrydde verdens fattigdom inden

2015. Vi vil levere de første 10% af

de penge, der skal til for at reducere

børnedødeligheden i ulandene til en

tredjedel af, hvad den er i dag. Og

vi vil gå forrest i kampen mod AIDS

med mere forskning og mere hjælp

til de forældreløse børn. Så vil andre

lande måske følge efter?

Det er ikke uoverkommeligt. Danmark

kan levere denne indsats alene

ved at hæve vores bistand med de

milliarder, der er sparet væk de sidste

tre år.

Hvad nu hvis Danmark kæmpede

med FN i stedet for mod FN...

Ja, hvad hvis langt fl ere lande gjorde

det? Så ville globaliseringen blive til

gavn for fl ere mennesker i verden.

For god udvikling kræver en langt

bedre politisk styring på internatio-

Det kreative Danmark 15


Det kreative Danmark

16

nalt plan. Og det kræver en international

retsorden med regler for,

hvordan vi lever sammen i verden

og undgår konfl ikter.

Hvad nu hvis vi afsatte midler (0,5%

af BNI) til en særlig konto, der skal

bruges til arbejde for demokrati,

sundhed og fred i verden?

Hvad nu hvis vi åbnede vores markeder

for ulandene...

Så kunne ulandene også komme af

med deres produkter og brødføde

sig selv.

Hvad nu hvis Danmark arbejdede

aktivt for et nyt EU...

Hvad nu hvis Danmark droppede

alle sine forbehold og kastede sig

helhjertet ind i at sætte sit præg på

det nye EU? Hvad nu hvis EU i endnu

højere grad kunne spille en helt ny

rolle i verden i kampen for mindre

fattigdom og større tryghed? Så ville

vi få fl ere bindende miljøaftaler og

mere langsigtet terrorbekæmpelse.


Vi skal have ro til

integration

De sidste tre år har forpestet debatten

om etniske minoriteter i

Danmark. Der er blevet talt meget

om, hvor mange udlændinge der

må være i Danmark. Der er stort set

ikke blevet talt om, hvordan vi skal

leve med hinanden. Dermed har debatten

modvirket integration i Danmark,

ikke fremmet den. Det er på

tide at erkende, at Danmark er blevet

et multietnisk samfund. Og fi nde

ud af, hvordan vi gør det bedre.

Hvad nu hvis vi hjalp fl ygtninge i

stedet for at stresse dem...

I den danske debat skelnes der

ikke mellem fl ygtninge og indvandrere.

Hvad nu hvis vi holdt fast i,

at fl ygtninge er mennesker på fl ugt,

der skal hjælpes, ikke isoleres? På

den ene side kunne Danmark

gøre mere for at hjælpe fl ygtninge

i nærområderne ved for eksempel at

”adoptere” en fl ygtningelejr og påtage

sig ansvaret for den. På den

anden side kunne de få, der opnår

fl ygtningestatus i Danmark, tilbydes

ordentlig danskundervisning og arbejdsmuligheder.

Hvad nu hvis vi samtidig gjorde op

med både 24-årsreglen og det såkaldte

tilknytningskrav? Så havde

fl ygtninge mulighed for at gifte sig

med dem, der bedst kunne støtte

dem i deres nye liv.

Hvad nu hvis vi behandlede

indvandrere som en ressource

i stedet for et problem...

I Danmark føder vi færre børn, og om

nogle år vil vi have stor mangel på

arbejdskraft her i landet. Vi vil også

have brug for at få kreative talenter

Det kreative Danmark 17


Det kreative Danmark 18

til Danmark. De skal være med til at

skabe nye arbejdspladser.

Derfor skal vi have en ny offensiv

strategi for at få nye, kvalifi cerede

indvandrere til landet. De indvandrere,

som vi allerede har, skal integreres

bedre.

Hvad nu hvis vi indførte obligatorisk

og bedre sprogundervisning fra første

dag i landet? Hvad hvis vi indførte

et nyt princip, så de mennesker,

der kommer frivilligt til landet – altså

ikke fl ygtninge - skal bidrage til

det offentlige, før de kan modtage

sociale ydelser? Hvad hvis vi udvidede

og styrkede de netværk, der

skal til, for at piger og drenge selv

kan gøre op med tvangsægteskaber?

Så ville vi måske kunne lempe på de

regler, der i dag afholder mange kvalifi

cerede indvandrere fra at komme

til Danmark. Så ville vi måske både

undgå tvangsægteskaber og undgå

at gøre indvandrere til klienter.

Hvad hvis vi fi k det internationale

helt ind under huden...

Hvis Danmark skal være et rart sted

at være, kræver det en bedre integration

af alle danskere. Uanset

etnisk baggrund. Mangfoldigheden

skal håndteres rigtigt.

Hvad nu hvis vi besluttede, at ”den

internationale dimension” skulle

prioriteres langt højere i alle led i

uddannelsessystemet fra børnehaveklasse

til universitet. Så ville vi

måske skabe forståelse for, at Danmarks

fremtid ikke sikres ved, at vi

isolerer os.

Skal vi placere Danmark i verden, må

vi også placere verden i Danmark.

Vil du være med?


Det kreative Danmark 19

19

More magazines by this user
Similar magazines