send klovnen ind - Hørning, Blegind og Adslev Kirker

hoerningkirke.dk

send klovnen ind - Hørning, Blegind og Adslev Kirker

nr. 3

kirkebladet

hørning blegind adslev

allehelgen

Foredrag

gudogsalmer

Fernisering

september · oktober · november · 2012


Klummen

En dødelighed på 100%

Jacob Køhn Andersen

Kommer nogen galt af sted, siger vi gerne,

at det er “synd” for dem. Vi synes ikke, de

har fortjent deres skæbne. Det er synd, for

det er ufortjent, at det går dem så skidt.

I gamle dage sagde man det samme, men

mente det modsatte. Det er synd, sagde

man, og mente, at de måtte have syndet,

siden det gik dem så elendigt.

Man høster, som man sår, siger vi stadig.

Vi har svært ved at slippe tanken om, at man

får løn som fortjent. Hvis man ikke høster

efter fortjeneste her i livet, så kommer tilværelsen

til at føles tilfældig og uretfærdig.

Det skal kunne betale sig at gøre en indsats.

Vi går meget op i sundhed. Og vi har

efterhånden en velbegrundet formodning

om, hvordan man skal leve, for at begrænse

risikoen for sygdom og pludselig død.

Det har den følge, at det ikke længere er

synd for dem, der bliver syge. Det kan det

til gengæld blive, men på den gammeldags

måde. De bliver syge, fordi de synder – ikke

mod Gud men mod videnskaben.

Men det er en opbyggelig pointe, at

uventede ting kan ske. Som mennesker er

vi begrænsede i og af livet, og de afgørende

hændelser i vores liv er som oftest uden for

vores kontrol.

Både lykke og ulykke er noget, der kommer

til os udefra. Eller ovenfra. Det gælder

i stort og småt. Og skønt vi lever et komfortabelt

og risikofattigt liv sammenlignet med

tidligere generationer, har vi en dødelighed

omkring de 100%.

Vi går efteråret i møde med fejring af

centrale begivenheder, der handler om liv

og død: Høst og Alle helgen.

Her bor de:

Provst (kbf) Jette Marie Bundgaard-Nielsen

Hybenvænget 2, tlf. 86 92 10 02, jmbn@km.dk

Sognepræst Jacob Køhn Andersen

Nørre Allé 4, Hørning, tlf. 61 20 66 65, jaan@km.dk

Sognepræst og sognemedhjælper

Susanne Therese Hjørlund

Nørre Allé 4, Hørning, tlf. 20 18 13 26, sth@km.dk

Sognepræst Lise Palstrøm,

Låsbyvej 123, Veng, 8660 Skanderborg, tlf. 86 94 37 33,

lpal@km.dk

Kordegn Lene Jessen, sognegården, Nørre Allé 4

tlf. 86 92 24 23, man.-fre. kl. 9.00-13.00

torsdag også kl. 16.00-18.00

hoerning.sognskanderborg@km.dk

Kirkelige handlinger bestilles hos kordegnen

Hørning Sogn:

Kirketjener Else Andersen, tlf. 61 22 26 36

Organist Stig Torndyb Hansen

tlf. 60 60 94 59, stigtorndyb@mail.dk

Graver Mogens Sørensen, Nr. Allé 2 (Ryt ter skolen)

hkirkegaardskontor@gmail.com, tlf. 23 37 50 02

Træffetid man/ons/fre. kl. 12.00-12.30

Menighedsrådsformand Kirsten Nielsen, tlf. 86 92 25 95

Blegind Sogn:

Organist Pia Bech Pedersen, tlf. 86 95 00 40

Gravermedhjælper Allan Kusk, tlf. 23 39 19 04

Menighedsrådsformand Jørgen Viktor, tlf. 86 92 19 55

Adslev Sogn:

Organist Pia Bech Pedersen, tlf. 86 95 00 40

Graver Lilli Thiesen, tlf. 21 27 90 21

Menighedsrådsformand Ebba Sørensen, tlf. 86 92 10 46

Besøgstjenesten:

Margit Lauridsen, tlf. 86 92 16 16

Karen Inger Rasmussen, tlf. 86 57 17 27

Kirsten Krogh, tlf. 86 57 19 23

Lokal red. Jette Marie Bundgaard-Nielsen

og Jacob Køhn Andersen

Deadline næste kirkeblad mandag den 1. oktober

Kirkebil – kan bestilles på tlf. 86 92 24 23

Kirkegårdstakster:

Se kirkens hjemmeside (www.hoerningkirke.dk)

kirkebladet nr. 3 2012

Høstgudstjenester i alle 3 kirker

Det giver stadig mening at holde høstgudstjeneste i vores flotte gamle middel-alderkirke.

Mange af os er vokset op på landet og markerne ligger lige uden for byen.

Desuden handler det at høste om noget fundamentalt i ethvert menneskeliv. Vi høster meget

i løbet af et levet liv, som er værd at standse op og sige tak for.

Gud og mad

send klovnen ind

Torsdag den 8. november kl. 17.30

i Hørning Kirke og sognegård

Gudstjeneste, spisning og efterfølgende foredrag

ved sognepræst Troels Laursen og fhv.

skoleinspektør Samuel Frederiksen.

Adslev Kirke

Søndag den 23. september kl. 11.00

Med let servering i våbenhuset.

Hørning Kirke

Søndag den 30. september kl. 11.00.

Med frokost i sognegården. Pris 30,- kr.

Blegind Kirke

Søndag den 30. september kl. 19.00

Med let servering i våbenhuset.

Alle er velkommen. Ingen tilmelding.

Hvordan tackler man livets genvordigheder, ned- og opture, og det man måske frygter mest.

“Send klovnen ind” er et show, der forfrisker, foreslår nye skæve vinkler på tilværelsen og

måske endda kan finde klovnen frem i tilhørerne selv. Pris 60,- kr. for spisning.

Tilmelding senest 5. november, tlf. 86 92 24 23, mail hoerning.sognskanderborg@km.dk

2 3


Kirkeledelse på lokalt plan

kirkebladet nr. 3 2012

Kunne du tænke dig at være med til at lede din lokale kirke? At få medindflydelse

på aktiviteterne i og omkring kirken? At indgå i en ny, social sammenhæng

og samtidig levere et stykke meningsfuldt og kvalificeret arbejde i

tæt samarbejde med andre? Så stil op til menighedsrådsvalget i november!

Menighedsrådet er den overordnede

kirkelige ledelse på lokalt plan, og

som medlem kan du i samarbejde med

sognets præster og et antal folkevalgte

menighedsrådsmedlemmer være med

til at lede og præge din kirke.

Ansvar og ledelse

Som menighedsrådsmedlem varetager du et

ansvarsfuldt og kvalificeret hverv. For menighedsrådets

arbejde omfatter alt lige fra planlægning

og gennemførelse af diverse kirkelige

aktiviteter for børn og voksne i hele sognet,

økonomi og regnskab, kirkegårdsforvaltning,

bygningsvedligeholdelse til den ansvarstunge

arbejdsgiverrolle (menighedsrådet er de facto

arbejdsgiver for både kordegn, kirketjener,

organist, sognemedhjælper og graver).

Menighedsrådet på fælles studietur.

Opgaverne er oftest uddelegeret til forskellige

interesseområder og udvalg, herunder

eksempelvis kirkegårdsudvalg, kunstudvalg,

aktivitetsudvalg, præstegårdsudvalg og økonomiudvalg.

Derfor er der brug for mennesker

med forskellige kompetencer og interesser,

så rådsmedlemmerne i samarbejde

kan udføre og forvalte deres hverv på bedste

vis.

Der er således både lettere og tungere poster

i rådsarbejdet, og som følge heraf varierer

arbejdsbyrden en del. Nogle af posterne

medfører desuden et stort ledelsesmæssigt

ansvar, men her modtager meninghedsrådet

professionel vejledning fra fagfolk.

Kirsten Nielsen, der p.t. er formand for menighedsrådet

i Hørning Sogn, understreger,

at det vigtigste er, at menighedsrådet er

sammensat af mennesker med engagement,

initiativ og interesse for kirke og lokalsamfund.

Fællesskab og samvær

Når Kirsten Nielsen fortæller om sit arbejde i

rådet, fremhæver hun også det sociale aspekt.

Arbejdet i menighedsrådet er nemlig andet

og mere end tal og organisering af diverse

aktiviteter i kirkeregi. Det handler også om

et helt nyt netværk; om fællesskab og socialt

samvær medlemmerne imellem:

kirkebladet nr. 3 2012

“Gennem arbejdet kommer vi til at kende

hinanden. Vi får nye, gode bekendte og venner,

og mange finder fælles interesser, der

rækker ud over det kirkelige aspekt,” siger

Kirsten Nielsen.

“Du behøver ikke være ivrig kirkegænger

for at stille op. Du skal blot

være fyldt 18 år, være medlem af folkekirken

og interesseret i det arbejde,

som menighedsrådet udfører.”

Du kan stille op

Alle kan stille op. Der er ingen særlige krav

til kandidaterne. Du behøver for eksempel

ikke være ivrig kirkegænger for at stille op

til menighedsrådet.

“Der er ikke noget krav om, at man skal deltage

og så meget i gudstjenesterne – vi har flere

medlemmer, der har stor interesse for arbejdet i

og omkring kirken og menigheden, men som ikke

føler behov for at gå i kirke hver søndag. Og det

er helt okay,” siger Kirsten Nielsen.

Du behøver heller ikke på forhånd at have forenings-

eller organisationserfaring for at stille

op – det får du i løbet af din valgperiode, og der

er mulighed for deltagelse i relevante kurser.

Du skal blot være fyldt 18 år, være medlem af

folkekirken og interesseret i det arbejde, som

menighedsrådet udfører. Og så skal du deltage

i valgorienteringsmødet for valget i dit sogn,

for det er her på dette møde, opstillingslisterne

udformes. Find datoerne for valgorienteringsmøderne

i vore tre sogne her på siden.

Menighedsrådsvalg

2012

Valgorienteringsmøder i forbindelse

med menighedsrådsvalg

den 13. november 2012

Hørning valgorienteringsmøde:

Tirsdag, den 11. september kl. 19.30

i Hørning sognegård.

Adslev valgorienteringsmøde:

Tirsdag, den 11. september kl. 19.00

i Skovbørnehaven.

Blegind valgorienteringsmøde:

Torsdag, den 13. september kl. 19.30

i Blegind forsamlingshus.

På møderne vil de nuværende menighedsråd

orientere om, hvad der er foregået

i indeværende valgperiode, samt hvilke

opgaver et menighedsråd har.

Der vil være mulighed for at opstille en

fælles liste denne aften, hvis man finder

enighed om det.

Alle er velkomne.

Et menighedsråd består af sognets præster og et antal valgte medlemmer af menigheden. Antallet af valgte medlemmer i

menighedsrådene er fastsat i henhold til antallet af indbyggere i det enkelte sogn. I Hørning Sogn skal der vælges 11 medlemmer;

i Blegind og Adslev Sogne henholdsvis fem medlemmer. Medlemmerne vælges for en periode på fire år. For mere

information om valg, valgret og valgbarhed se kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk

4 5

info


Vægtens betydning

Vægten af årets høst og de nye konfirmander

At blive vejet og fundet for let. At have tyngde

og vægt. At snyde på vægten. Billederne er

mange, når det handler om vægt. Vi tænker

meget i alt det, der kan måles og vejes. Vægten

af årets høst skal snart bedømmes. Uanset

tyngden så holder vi høstgudstjenester i alle

vore kirker og siger tak for det, vi hver i sær

har høstet af glæder og fortrædeligheder i

året, der er gået.

Da jeg besøgte de dansk vest indiske øer forrige

år, så vi den gamle vægt i toldboden, hvor

kornet – men også slaverne blev vejet for at

finde den rigtige pris – noget af det første

vi gør, når et barn bliver født er også at veje

det. Fødselsvægten skal på plads. Her må vi

ikke snyde på vægten. Det kan stadig ske på

den gamle måde med barnet hængende i en

ble, som på billederne hvor det er storken og

ikke jordmoderen, der holder barnet. Når de

kongelige fortæller om deres børns fødsler i

rigshospitalets gange, så er længde og vægt

også det væsentlige spørgsmål hver gang.

kirkebladet nr. 3 2012

Årets høst af konfirmander melder også deres

ankomst i kirke og sognegård her til efteråret.

Vi vejer dem ikke, når de bliver indskrevet –

ligesom de end ikke skal oplyse deres fødselsvægt.

Kirkedøren er åben for os i alle størrelser.

Den vægt, der måler og vejer til konfirmationen,

er kærlighedens vægt. Guds vægt – som

også blev brugt, da de blev døbt. Den vejer

os og finder os ikke for lette. Guds kærlighed

giver os vægt og betydning. Et fundament vi

kan tage med os ud i det liv, der skal leves.

Jeg tror egentlig godt, at vi kan snyde os til

Guds kærlighed, for han er ødsel og rundhåndet

i sin måde at veje på. Til gengæld vil

han aldrig snyde på vægten, når det gælder

os. Det er lidt ligesom forældre, der og

gerne vil give deres børn tyngde og vægt

med – særlig når de vokser til og er på vej

ud i verden.

Samtidig begynder børnene at stille kritiske

spørgsmål til forældres måde at veje på. Den

kan pludselig være pinlig og gammeldags

næsten som den gamle blevægt. Heldigvis er

kærlighed noget, der aldrig går af mode. Lidt

ligesom ham Gud. Gud er kærlighed og han

er ikke sådan at få smidt ud.

Velkommen til vægten af et nyt efterår i kirke

og sognegård med høst, konfirmander, alle

helgen, gode foredrag og særlige gudstjenester

for alle aldre.

Jette Marie Bundgaard-Nielsen

kirkebladet nr. 3 2012

september

Søndag den 2. september kl. 14.00

Fernisering i Hørning sognegård, akvareller og

oliemalerier af Inge Lis Jørgensen, Silkeborg

Onsdag den 5. september kl. 14.00

Samværsgruppen i Hørning sognegård

Torsdag den 6. september

Kirkens korskole og kirkekor, ny sæson

3. - 5. klasse kl. 14.25 - 15.40

6. klasse og opefter kl. 16.00 - 17.15

Tirsdag den 11. september kl. 17.00

Familiegudstjeneste i Hørning Kirke

Tirsdag den 11. september kl. 19.00

Adslev menighedsråd valgorienteringsmøde

i Skovbørnehaven

Tirsdag den 11. september kl. 19.30

Hørning menighedsråd valgorienteringsmøde

i Hørning sognegård

Torsdag den 13. september kl. 19.30

Blegind menighedsråd valgorienteringsmøde

i Blegind forsamlingshus

Onsdag den 19. september kl. 14.30

Mother Teresa gruppen i Hørning sognegård

Torsdag den 20. september kl. 19.00

Hørning menighedsråd menighedsrådsmøde

i sognegården

Søndag den 23. september kl. 11.00

Høstgudstjeneste i Adslev Kirke

Efterfølgende traktement i våbenhuset

Søndag den 30. september kl. 11.00

Høstgudstjeneste i Hørning Kirke

Efterfølgende kirkefrokost

Søndag den 30. september kl. 19.00

Høstgudstjeneste i Blegind Kirke

Efterfølgende traktement i våbenhuset

Familiegudstjeneste

Tirsdag den 11. september

kl. 17.00 i Hørning Kirke

Skole-kirkesamarbejde

for 3. klasserne fra Højboskolen

Vi får besøg af 3. klasserne. Børnene får mulighed

for at møde kirkens præster og øvrige

ansatte.

Vi skal bl.a. på rundtur i kirken, ringe med

klokken, gå tur på kirkegården og se på symboler

på gravstenene. Vi skal høre, hvad der

foregår i en kirke. Vi skal prøve at synge i

kor og male små billeder.

Forløbet afsluttes med en familiegudstjeneste,

hvor 3. klasserne medvirker som kor og hvor

børnenes billeder fungerer som altertavler.

Alle er velkomne.

Efter gudstjenesterne er der et lille traktement

i våbenhuset.

6 7


oktober

Tirsdag den 2. oktober kl. 17.00

Gud og spaghetti i Hørning Kirke

Onsdag den 3. oktober kl. 14.00

Samværsgruppen i Hørning sognegård

Torsdag den 11. oktober kl. 17.00

Gud og fællesspisning i Blegind Kirke

Onsdag den 17. oktober kl. 14.30

Mother Teresa gruppen i Hørning sognegård

Tirsdag den 23. oktober kl. 19.00

Hørning menighedsråd menighedsrådsmøde

i sognegården

Torsdag den 25. oktober kl. 11.00

Gud og gule ærter i Hørning Kirke

Søndag den 28. oktober kl. 16.00

BUSK i Hørning Kirke

Mandag den 29. oktober kl. 14.00

Efterårsmøde i Hørning sognegård

Gud-fællesspisning

Torsdag den 11. oktober kl. 17.00

i Blegind Kirke og forsamlingshus

Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning.

Pris 20 kr. for voksne og gratis for børn.

Tilmelding senest 8. oktober,

tlf. 86 92 24 23,

mail hoerning.sognskanderborg@km.dk.

kirkebladet nr. 3 2012

Gud og spaghetti

Tirsdag den 2. oktober kl. 17.00

i Hørning Kirke

Kort børnegudstjeneste målrettet børn i børnehavealderen.

Efterfølgende fællesspisning

i sognegården.

Pris 20 kr. for voksne og gratis for børn.

Tilmelding senest 27. september,

tlf. 86 92 24 23,

mail hoerning.sognskanderborg@km.dk

Gud og gule ærter

Torsdag den 25. oktober kl. 11.00

i Hørning Kirke

Gudstjeneste for Præstehaven, besøgstjenesten

og andre interesserede.

Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet

gule ærter i sognegården.

Frivillige vil være behjælpelige med transport

til og fra kirken.

kirkebladet nr. 3 2012

Samværsgruppe

for mennesker

i sorg

Onsdage den 5. september,

3. oktober og 7. november

kl. 14.00 til 16.00

i Hørning sognegård

Alle er velkomne til at komme og møde ligestillede.

Vi mødes til et par hyggelige timer

i samværsgruppen.

Ring evt. for at høre nærmere til:

Inger Bach-Jensen, tlf. 86 92 11 14

Jens Vægter, tlf. 30 33 38 06

Karen Inger Rasmussen, tlf. 86 57 17 27

BUSK

Søndag den 28. oktober kl. 16.00

i Hørning Kirke

BUSK står for Børn Unge Sogn og Kirke og

fortæller noget om, at børn og unge i sogn

og kirke skal kunne mærke, at kirken og

er deres.

Spejdere og FDF'ere vil medvirke til forberedelse

og afvikling af disse gudstjenester, der

over hele landet løber af stabelen den sidste

søndag i oktober.

Alle interesserede er velkomne.

Må livet gøre ondt

Foredrag med sognepræst Morten

Skovsted og forfatter Iben Krogsdal

Mandag den 29. oktober kl. 14.00

i Hørning sognegård

En dialog mellem to parter, der forsvarer

hver sit verdensbillede og hver sin fortælling.

I feltet mellem disse to modsætninger kan

tilhøreren spørge: Hvor står jeg selv?

Må livet gøre ondt – om det moderne menneskes

forhold til smerte, modgang og livet

når det gør ondt.

Den ene: Vi kan lindre mange smerter, vi kan

medicinere os ud af depressionen og vi har på

alle måder chancen for at skabe os et godt,

lykkeligt liv, her og nu. Hvorfor ikke bare

vælge det gode? Hvem gider dyrke smerte,

lidelse og afsavn?

Den anden: Vi skal ikke bedøve os gennem

livet i forsøget på at gå uden om den smerte

og kamp, der er en nødvendig og lærerig

del af livet. For det er alt sammen udtryk

for, at livet er større end mig og mit velbefindende.

Pris 40 kr.

Arrangement i samarbejde med Ældresagen.

8 9


november

Torsdag den 1. november

Konfirmandarrangement

i Skanderborg slotskirke

“Dit liv, dit valg”

Rollespil med stationer af rigtige skuespillere

Søndag den 4. november

Allehelgensgudstjeneste

Blegind Kirke kl. 11.00

Adslev Kirke kl. 16.00

Hørning Kirke kl. 16.00

Søndag den 4. november kl. 14.00

Fernisering og musik i Hørning sognegård

Onsdag den 7. november kl. 14.00

Samværsgruppen i Hørning sognegård

Torsdag den 8. november kl. 17.30

Sogneaften i Hørning Kirke og sognegård

(se side 3)

Torsdag den 15. november kl. 15.30

Efterårskoncert med Hørning kirkekor på

Præstehaven

Onsdag den 21. november kl. 14.30

Mother Teresa gruppen i Hørning sognegård

Søndag den 25. november kl. 11.00

Musikgudstjeneste i Hørning Kirke

Sopran Marianne Heuer og kirkens kor

medvirker

Tirsdag den 27. november kl. 19.00

Hørning menighedsråd menighedsrådsmøde

i sognegården

Tirsdag den 27. november kl. 19.00

Blegind menighedsråd menighedsrådsmøde

i sognegården

kirkebladet nr. 3 2012

Alle Helgens-gudstjeneste

Det er en tradition på denne dag,

at vi erindrer dem, vi har mistet.

Navne på de afdøde i året, der er

gået, vil blive læst op i kirken

Søndag den 4. november

Blegind Kirke kl. 11.00

Adslev Kirke kl. 16.00

Hørning Kirke kl. 16.00

Efter gudstjenesten er der mulighed for at

sætte tændte lys på gravstederne. Der vil være

lys parat i våbenhuset til dem, der måtte ønske

det.

I Hørning Kirke kan man lade tankerne hvile

til afdæmpet orgelmusik fra kl. 15.30.

Fernisering

Søndag den 4. november kl. 14.00

i Hørning sognegård

Malerier malet af

Farvecirklen fra Odder

Udstillingen indledes med en fernisering,

hvor der vil blive spillet barokmusik af Carina

Blois på fløjte og Stig Torndyb Hansen

på cembalo.

kirkebladet nr. 3 2012

Kirkerne april kvartal 2012

Hørning Kirke

Døbte

Sigurd Wivelsted Bilstrup

Bastian Fohlmann Herzog

Ludvig Emil Kühl

Silas Bay Boesen

Oliver Skjoldhøj Nielsen

Ludvig Borre Haupt

Camille Hovgaard Enevoldsen

Bertram William Bjerregård

Carl Brink Wellendorf

Malthe Rosenberg Andersen

Signe Jensen

Kasper Kongstad Thomsen

Alberte Hedvig Christiansen

Gustav Skov Rosenbrock

Marius Gahrn-Robl

Viede

Helene Krogh Hansen og Kenneth Kejlberg

Gitte Løgager Nielsen og

Svend Bent Hagen Frederiksen

Brit Pape Jensen og Karsten Askjær Nielsen

Bisatte/begravede

Britta Bodil Vallentin Friis

Kresten Odgaard Gade

Poul Albert Schmidt

Edith Andersen

Ældre hjælper Ældre

Aase Tove Juhlin

Christian Bukdahl Andersen

Poul Aksel Holm

Anette Haugsted

Dagny Katrine Hougaard Christiansen

Erna Schulz

Knud Erik Andersen

Krista Tvermose

Asta Hommelgaard Jensen

Osvar Egon Larsen

Nanna Nielsen

Blegind Kirke

Døbt

Emma Victoria Grom Hansen

Adslev Kirke

Døbt

Mila Hedegaard

Viede

Katrine Buhl-Olsen og

Christian Hedegaard Jensen

Bisat/begravet

Elly Terndrup Pedersen

Henry Andersen

Hver fredag formiddag, kl. 10-12, kan man i sognegården i Hørning hente hjælp til at få

ordnet praktiske ting i sit hjem. Det er også muligt at ringe i samme tidsrum. Tlf. 23 29 02 69.

Ældre hjælper Ældre, er en del af “Den Frivillige Besøgs- og hjælpetjeneste” i den gamle Hørning

kommune.

10 11


gudstjenester september – oktober – november

september

2. september

13. søndag efter trinitatis

Veng: 9.30/LP

Konfirmandindskrivning:

Hørning: 11.00/JKA/LP

8. september

Dåbsgudstjeneste:

Hørning: 11.00/LP

9. september

14. søndag efter trinitatis

Konfirmandindskrivning:

Hørning: 11.00/JN/STH

Udendørsgudstjeneste:

Nr. Vissing: 16.00/LP

11. september

Familiegudstjeneste:

Hørning: 17.00/STH/LP

16. september

15. søndag efter trinitatis

Hørning: 11.00/STH

Høstgudstjeneste:

Veng: 11.00/LP

23. september

16. søndag efter trinitatis

Hørning: 9.30/JKA

Høstgudstjeneste:

Adslev: 11.00/JKA

30. september

17. søndag efter trinitatis

Høstgudstjeneste i alle 3 kirker:

Hørning: 11.00/JN

Mesing: 11.00/LP

Blegind: 19.00/JN

oktober

2. oktober

Gud og spagetti:

Hørning: 17.00/STH

Kor medvirker

7. oktober

18. søndag efter trinitatis

Hørning: 11.00/JKA

Efterårsmøde:

Veng: 14.00/EN

11. oktober

Gud og fællesspisning:

Blegind: 17.00/LP

14. oktober

19. søndag efter trinitatis

Hørning: 11.00/STH

21. oktober

20. søndag efter trinitatis

Veng: 9.30/JKA

Hørning: 11.00/JKA

25. oktober

Gud og gule ærter

Hørning: 11.00/JKA

28. oktober

21. søndag efter trinitatis

Hørning: 9.30/JN

BUSK:

Mesing: 11.00/LP

BUSK:

Hørning: 16.00/LP

november

3. november

Dåbsgudstjeneste:

Hørning: 11.00/JKA

4. november

Alle Helgens Dag

Blegind: 11.00/JKA

Hørning: 16.00/JN/JKA

Adslev: 16.00/LP

Veng: 19.00/LP

8. november

Gud og mad:

Hørning: 17.30/TL

11. november

23. søndag efter trinitatis

Hørning: 11.00/STH

18. november

24. søndag efter trinitatis

Hørning: 9.30/LP

Veng: 11.00/LP

25. november

Sidste søndag i kirkeåret

Musikgudstjeneste:

Hørning: 11.00/JKA

Kor medvirker

Palmehaven

13. september kl. 15.15/JKA

11. oktober kl. 15.15/LP

8. november kl. 15.15/JN

Præstehaven

27. september kl. 14.30/LP

22. november kl. 14.30/JN

JKA – Jacob Køhn Andersen · STH – Susanne Therese Hjørlund · EN – Ejvind Nielsen

JN – Jette Marie Bundgaard-Nielsen · LP – Lise Palstrøm · TL – Troels Laursen

Grafisk SIGNS

Similar magazines