delårsrapport for 1. kvartal 2004 - SP Group A/S

sp.group.dk

delårsrapport for 1. kvartal 2004 - SP Group A/S

Københavns Fondsbørs A/S

Nikolaj Plads

1007 København K

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004

• Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år.

1/5

Søndersø, den 26. april 2004

Fondsbørsmeddelelse nr.5/2004

5 sider i alt

• Det ordinære resultat før skat blev –2,6 mio. kr. mod 7,4 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne.

• Dækningsgraden er faldet til 25,8% fra 30,6% i samme periode sidste år, væsentligst p.g.a. øget

priskonkurrence samt en stigende andel af systemleverancer, der omfatter gennemfaktureringer

med lav avance.

• For hele året forventes fortsat en omsætning på 650 mio. kr. og et resultat efter minoritetsinteresser,

men før skat på ca.12 mio. kr.


Hoved- og nøgletal

Regnskabspraksis er uændret og i overensstemmelse med den praksis, der er gældende for koncernens

årsregnskaber.

Året DKK'000 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt.

2003 2002 2003 2004

594.971 Nettoomsætning 134.059 153.159 172.948

185.323 Dækningsbidrag 46.520 46.900 44.686

67.088 Resultat før afskrivninger 19.993 16.376 10.463

29.429 Resultat af primær drift 11.039 6.858 1.042

-9.395 Finansielle poster -3.223 1.692 -2.287

20.034 Resultat før goodwillafskrivning og skat 7.816 8.550 -1.245

14.960 Ordinært resultat før skat 7.080 7.378 -2.600

14.759 Resultat efter minoritetsinteresser før skat 7.240 7.246 -2.878

377.576 Anlægsaktiver 337.517 353.810 384.505

582.116 Samlede aktiver 507.533 543.934 620.690

149.204 Egenkapital i alt 127.403 146.982 146.314

129 Børskurs, kr. pr. stk., ultimo 105 130 128

84 Indre værdi pr. aktie, kr. pr. stk., ultimo 72 83 83

Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger

& Nøgletal 1997".

Omsætningen steg i 1. kvartal 2004 med 12,9% i forhold til samme periode sidste år. Ses der bort

fra tilkøbet af Sønderborg Plast A/S pr. 1. oktober 2003 og aktiviteterne i Jysk Vacuum Plast A/S

pr. 1. marts 2004, var stigningen 3,4%.

Resultat af primær drift for 1. kvartal afveg negativt med 5,8 mio. kr. i forhold til samme periode

sidste år, men var på niveau med forventningerne. Tilbagegangen skyldes især ændret produktmiks

og faldende dækningsgrader, samt øgede kapacitetsomkostninger, som følge af akkvisitioner.

Under finansielle poster var der i 1. kvartal 2003 en éngangsindtægt på ca. 3,5 mio. kr., som opstod

ved salg af anparter i forbindelse med gennemførte strukturændringer.

Ordinært resultat før skat afveg negativt med 9,9 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, men

var som forventet.

Der er ikke beregnet skat i delårsrapporten.

2/5


Segmentoplysninger

I det efterfølgende er der anført oplysninger om omsætning, primært resultat samt antal ansatte for

hvert af koncernens fire segmenter.

Oplysningerne for de fire segmenter kan ikke umiddelbart sammendrages og afstemmes til koncernens

resultat, da bl.a. moderselskabsaktiviteten ikke er inkluderet i nogle af de fire sektorer.

Polyuretan

DKK'000 1. kvt. 1. kvt.

2003 2004

Nettoomsætning 27.162 27.713

Resultat af primær drift 3.598 1.669

Antal medarbejdere, ultimo perioden 136 175

I forhold til samme periode sidste år har der været en omsætningsstigning på 2,0%. Ventilationsområdet

afveg positivt, medens valser og tekniske artikler afveg negativt.

Resultat af primær drift faldt 1,9 mio. kr., hvilket især skyldes et ændret produktmiks med heraf

følgende faldende dækningsgrad samt øgede kapacitetsomkostningerne som følge af opstart af montageaktiviteter

i Polen.

Såvel omsætning som resultat af primær drift for hele 2004 forventes fortsat at blive bedre end i

2003.

Sprøjtestøbning

DKK'000 1. kvt. 1. kvt.

2003 2004

Nettoomsætning 85.582 99.777

Resultat af primær drift 680 -2.624

Antal medarbejdere, ultimo perioden 377 388

I forhold til samme periode sidste år har der været en omsætningsstigning på 16,6%. Dette skyldes

især tilkøbet af Sønderborg Plast A/S pr. 1. oktober 2003, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 10/2003.

På trods af denne omsætningsforøgelse faldt resultat af primær drift med 3,3 mio. kr. Dette skyldes

især faldende dækningsgrad på grund af produktmiks og den generelle konkurrencesituation.

3/5


For hele 2004 forventes en omsætning som er højere end i 2003, og et resultat af primær drift på

niveau med 2003.

Vakuumformning

DKK'000 1. kvt. 1. kvt.

2003 2004

Nettoomsætning 21.594 24.914

Resultat af primær drift 2.293 2.199

Antal medarbejdere, ultimo perioden 56 73

I forhold til sidste år har der været en omsætningsstigning på 15,4%, hvilket hovedsagelig skyldes

et større salg til køleskabsindustrien, samt tilkøbet af aktivitet fra Jysk Vacuum Plast A/S pr. 1.

marts 2004, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 02/2004.

Resultat af primær drift er faldet med 0,1 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er faldende

dækningsgrad på grund af ændret produktmiks samt ekstra omkostninger i forbindelse med

indkøring af nye emner.

Såvel omsætning som resultat af primær drift for hele 2004 forventes fortsat at blive bedre end i

2003.

Belægning

DKK'000 1. kvt. 1. kvt.

2003 2004

Nettoomsætning 17.493 21.276

Resultat af primær drift 443 935

Antal medarbejdere, ultimo perioden 107 112

I forhold til sidste år været en omsætningsstigning på 21,6%. Alle forretningsområder har haft en

positiv omsætningsudvikling.

Resultat af primær drift er forbedret med 0,5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes den øgede aktivitet.

Såvel omsætning som resultat af primær drift for hele 2004 forventes fortsat at blive bedre end i

2003.

4/5


Egenkapital og balance

Koncernens balancesum er forøget fra 582 mio. kr. ultimo 2003 til 621 mio. kr. pr. 31. marts 2004,

hvilket især skyldes tilkøb af aktivitet i Jysk Vacuum Plast A/S og øgede tilgodehavender ved salg.

Egenkapitalen har udviklet sig således siden 1. januar 2004:

Perioden 1/1 - 31/3 2004

DKK'000 Minoritets-

Egenkapital interesser Egenkapital

Saldo primo (efter skat) 9.214 149.204

Valutakursreguleringer -12

Resultat efter minoritetsinteresser og før skat 278 -2.878

Saldo ultimo (før skat) 9.492 146.314

Forventninger til 2004

Som meddelt i selskabets årsrapport for 2003 forventes fortsat en omsætning på 650 mio. kr. for

hele året, og et resultat efter minoritetsinteresser, men før skat på ca. 12 mio. kr.

Spørgsmål vedrørende denne fondsbørsmeddelelse kan rettes til adm. direktør Leif Dambo Jensen

på tlf. 7023 2379 eller mobiltelefon 4037 1741.

Med venlig hilsen

SP Group A/S

Niels K. Agner Leif Dambo Jensen

Formand for bestyrelsen Administrerende direktør

5/5

More magazines by this user
Similar magazines