RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

greve.dk

RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

Netværks- og nettjenestebiblioteker

Køge/Solrød/Vallø/Greve Biblioteker samarbejder om indsats overfor unge brugere

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/succeskriterier

Ressourcer

Køge Biblio- Personalet har Den allerede Biblioteket vir- Kvantitative Personaletimer

tekerne,Sol- kendskab til, og nedsatte arker tiltrækkende målinger i til deltagelse i

rød-bibliotek er imødekombejdsgruppe på de unge bru- form af låner- arbejdsgrupper.

erne, Vallø mende overfor fortsætter gere.tælling.

Bibliotek og unges kommuni- arbejdet, og er

Kvalitative Resultatet af

Greve Bibliokationsvaner og kontakt- Personalet har målinger i gruppernes arteksamarbej-

kultur. De unge personer på de viden om og form af fokusbejde vil udder

om indsats oplever såvel det enkelte biblio- eksperimenterer grupper eller møntes i kon-

overfor unge fysiske som det teker. Gruppen med formidling spørgeskekrete forslag,

brugere. virtuelle biblio- sørger for at i forhold til de maer. som sandsyntek

som tidssvar- holde liv i unge som målligvis

koster

ende og brugbart processen. Med gruppe.

penge.

i forhold til deres udgangspunkt i

Desuden foku- behov.

2 afholdte

Biblioteksstyrel

seres på at

temadage ned-

sens Udvik-

skabe forstå- Der er bygget bro sættesprojektlingspulje samt

else for hin- mellem generagrupper, som

andre støtteandens

værdier tionerne gennem arbejder videre Bibliotekerne er

kilder søges til

generationerne tilførsel af viden med udvalgte spændende ar-

hjælp til finan-

imellem i for- og revurdering af temaer. bejdspladser,siering.bindelse

med normer. Der søges om som virker tilgenerations-

Bibliotekerne er økonomiske trækkende på de

skiftet hos per- som arbejds- midler i diverse kommende små

sonalet på pladser gearede ud-

generationers

bibliotekerne. til at modtage

nye medarbejdeviklingsfonde.

arbejdskraft.

Og endelig har re.

samarbejdet til

Netværksdannel

formål, at op-

sen medbygge

netværk Der er nedsat

arbejderne

mellem de fire tværgående ar-

imellem inspi-

bibliotekers bejdsgrupperbibrerer til kreativ

personale. liotekerneimel- nytænkning og

lem, der også kan

erfarings-

bruges i andre

faglige sammenhæng.udveksling.

Status på opfyldelse af servicekrav

Greve Bibliotek har i 2004 etableret netværkssamarbejde med Køge, Solrød og Vallø Biblioteker om

biblioteksbetjening af unge.

Den grundlæggende holdning bag projektet Forever Young er, at unge er en essentiel faktor for

bibliotekernes fremtidige eksistens, og at det derfor er nødvendigt at gentænke bibliotekets fremtidige

rolle og position i forhold til denne målgruppe.

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 13

More magazines by this user
Similar magazines