udbud med omtAnke - Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

udbudsraadet.dk

udbud med omtAnke - Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

efter kontrAkttildelingen

AnbefAlinger til god udbudskultur – udbud med omtAnke – 31

Når ordregiver har truffet beslutning om, hvem af de bydende der skal have

tildelt kontrakten, kan det ske, at de forbigåede leverandører stiller spørgsmålstegn

ved rigtigheden af ordregivers beslutning. For at blive bekendt

med ordregivers bedømmelse af tilbuddene samt indholdet af det vindende

tilbud, kan leverandørerne derfor foranlediges til at begære aktindsigt i tildelingsnotatet

og i det tilbud, der har vundet. En del leverandører bruger

også klagesystemet som en reaktion på et afslag. Det belaster ordregiver og

den vindende leverandør, der ikke kan påbegynde opfyldelsen af kontrakten.

Når udbudsprocessen er tilendebragt, og den vindende leverandør går i

gang med at opfylde kontrakten, er det op til ordregiver at sikre sig, at kontraktens

indhold efterleves. Nogle ordregivere foretager en fast og løbende

opfølgning, mens andre kun følger op på kontrakten, når der opstår problemer.

Som ordregiver er det centralt at have blik for, at der kan være god

økonomi i at følge kontrakten tæt.

Anbefalingerne til god udbudskultur efter kontrakttildelingen er:

7) Hav dialog om tildelingsbeslutningen.

8) Bidrag til at efterleve kontrakten.

7. Hav dialog om tildelingsbeslutningen

Alle leverandører, der deltager i et udbud, ønsker en fair og ligelig behandling

fra den ordregivende myndigheds side. For at sikre sig at kontrakten

er tildelt korrekt, er der en tendens til, at der hos forbigåede leverandører

opstår en umiddelbar tilskyndelse til at anmode om aktindsigt i udbuddet.

Det gælder særligt, når de har brugt betydelige ressourcer på at udarbejde

et tilbud. Konsekvensen for ordregiver er, at ordregiver skal bruge mange

ressourcer på at behandle aktindsigtsbegæringen.

Der er endvidere en stigende tendens til, at forbigåede leverandører klager

til Klagenævnet for Udbud. Fra 2005 til 2011 er antallet af klagesager, der

behandles i Klagenævnet for Udbud, således firedoblet. For mange ordregivere

medfører frygten for at blive indbragt for klagenævnet, at de udviser

tilbageholdenhed i forhold til at gennemføre udbud og en tids- og ressourcekrævende

overforsigtighed, når de udbyder opgaver. 14

14 Udbudsrådet: Analyse af barrierer for konkurrenceudsættelse i den offentlige

sektor (januar 2010), s. 52

More magazines by this user
Similar magazines