udbud med omtAnke - Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

udbudsraadet.dk

udbud med omtAnke - Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

God udbudskultur er:

Når du som ordregiver:

– Benytter faste retningslinjer for, hvordan dialogen med de fravalgte leverandører

skal foregå.

– Prioriterer hensynet til de fravalgte leverandør og afsætter ressourcer til at give en

individuel begrundelse for afslaget på tildeling af kontrakten.

Når du som leverandør:

– Ser på karakteren af de overtrædelser, der måtte være begået, herunder forholder

dig til, om det er sandsynligt, at klagesagen kan vindes.

– Er opmærksom på, at klagesager og aktindsigtsbegæringer udgør en væsentlig

ressourcemæssig belastning af ordregiver og dermed af de offentlige ressourcer

som helhed.

AnbefAlinger til god udbudskultur – udbud med omtAnke – 32

Behov for dialog om tildelingsbeslutningen

Når kontrakten er tildelt en leverandør, har de øvrige bydende en legitim

interesse i at få at vide, hvorfor de ikke har vundet opgaven. Det er også

vigtigt for de fleste leverandører at få uddybet, hvor deres tilbud var godt

og mindre godt. Gennem dialogen kan leverandørerne få en forståelse for

den beslutning, som ordregiver har truffet vedrørende kontrakttildelingen.

For ordregiverne vil åbenhed og dialog om tildelingsbeslutningen indebære,

at der skal bruges lidt flere ressourcer på den afsluttende del af udbudsforretningen.

Det kan imidlertid godt betale sig at opprioritere indsatsen

over for de ikke-valgte leverandører, idet det kan give leverandørerne en

forståelse for ordregivers beslutning. Herved kan ordregiver imødegå aktindsigtsbegæringer

eller klager og dermed reducere de omkostninger, der

er forbundet med behandlingen heraf. 15

Ud over at bibringe leverandørerne en forståelse for beslutningen kan dialogen

også tjene til, at ordregiver selv bliver opmærksom på, om der er begået

fejl under evalueringen af tilbuddene, og om tildelingsbeslutningen derfor

skal ændres.

Hvad siger udbudsreglerne om dialog i fasen efter

tildelingen af kontrakten?

Når kontrakten er tildelt, har forbigåede leverandører krav på at få en begrundelse

for, hvorfor deres tilbud er blevet fravalgt.

Ordregivere har for udbud gennemført efter udbudsdirektivet pligt til hurtigst

muligt at underrette de bydende om, hvilke afgørelser der er truffet

med hensyn til tildeling af en kontrakt. Underretningen skal ske samtidigt

til alle bydende.

15 Udbudsrådet: Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud (december

2011), s. 43

More magazines by this user
Similar magazines