udbud med omtAnke - Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

udbudsraadet.dk

udbud med omtAnke - Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

God udbudskultur er:

Når du som ordregiver:

– Har fokus på at have en god og konstruktiv dialog med de private leverandører for

at få kendskab til markedet.

Når du som leverandør:

– Prioriterer at have en god og konstruktiv dialog med ordregiver for at orientere

om markedet.

AnbefAlinger til god udbudskultur – udbud med omtAnke – 7

Behov for god og konstruktiv dialog

Inden ordregiver sender en opgave i udbud, kan der ofte være behov for at

afdække, hvad markedet kan tilbyde gennem dialog med leverandørerne på

markedet. Formålet med dialogen kan være at få mere viden om et givent

produkt/tjenesteydelse, et markeds karakteristika og hvilke krav markedet i

øvrigt kan honorere, herunder hvilke udfordringer der kan være i markedet.

Ordregiveren kan også have behov for markedets bistand til at foretage en

korrekt teknisk beskrivelse af opgaven. Endvidere kan ordregiver ved at invitere

til dialog få kendskab til leverandørernes ekspertise og erfaringer og

evt. nye eller alternative teknologier, der kan indgå i en nytænkning af den

nuværende opgaveløsning.

Med afsæt i markedsafdækningen kan ordregiver i forhold til sit konkrete

behov udarbejde en opgavebeskrivelse, der afspejler de særlige forudsætninger,

der kendetegner det pågældende marked. Ordregiver kan bl.a. danne

sig et overblik over, om opgaven bedst egner sig til at blive detaljeret beskrevet,

eller om produktudviklingen i markedet gør, at fx funktionsudbud

vil være en mere favorabel løsning. Dialog med markedet kan således give

bedre løsninger i udbudsprocessen og en effektiv udnyttelse af de offentlige

ressourcer.

Også i forhold til ordregivers beslutning om, hvilken udbudsform der konkret

skal anvendes, kan en dialog med markedet være nyttig. Valget af udbudsform

vil bl.a. afhænge af kompleksiteten af den udbudte opgave, af behovet

for innovation og af antallet af leverandører på markedet.

For leverandørerne kan dialogen bruges til at gøre ordregiver opmærksom

på nye eller alternative produkter eller tjenesteydelser samt til at synliggøre

over for ordregiver, at parametre som kvalitet og innovation kan inddrages

i opgaveløsningen. Også muligheden for at gøre ordregiver opmærksom på,

hvad der kan være svært at levere, og hvad der driver omkostningerne, er

central. Derimod er egentlige ”salgstaler” ikke relevante for ordregiverne.

Dialog med ordregiver vil for leverandørerne typisk have den fordel, at det

bliver nemmere at afgive tilbud, fordi ordregivers øgede kendskab til markedet

og de ydelser der tilbydes, gør udbudsmaterialet mere gennemskueligt

og dermed lettere for leverandørerne at forstå. Samtidigt kan materialet

i højere grad målrettes forholdene på markedet fx i forhold til gældende

More magazines by this user
Similar magazines