11.09.2013 Views

Redegørelse - Velkommen til Århus Kommune

Redegørelse - Velkommen til Århus Kommune

Redegørelse - Velkommen til Århus Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Redegørelse

Langsigtede behov vedr. trafikal infrastruktur

Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune


2

Indhold

Forord og formål 3

1. Baggrund og status 4

1.1 Overordnede infrastrukturplaner m.m. 5

1.2 Infrastrukturen og ansvaret for den 9

1.3 Overordnet trafikstruktur 12

1.4 Infrastrukturens tilstand og vedligeholdelse 19

1.5 Trafikudvikling 20

1.6 Trafikmiljø, klima og sikkerhed 24

2. Langsigtede behov 28

2.1 Trafikveje 30

2.2 Tracéer for kollektiv trafik 36

2.3 Let trafik og cykelhandlingsplan 38

2.4 Større projekter i Midtbyen 39

2.5 Vedligeholdelse 41

2.6 Miljø, klimapåvirkning og trafikuheld 42


Årligt anlægsprogram

Byrådet tager hvert år stilling til investeringer i

vejsektoren. Med vedtagelse af budgettet og det

årlige anlægsprogram besluttes de økonomiske

rammer for vedligeholdelse og drift samt hvilke

anlægsinvesteringer der skal gøres det pågældende

år og hvilke der yderligere forventes og er

højst prioriterede.

Anlægsprogrammet er bindende for det aktuelle

år. For de 3 følgende overslagsår er det dynamisk

og justeres med ændrede forudsætninger.

Programmets forudsætninger er Byrådets bevillinger

til konkrete projekter og afsatte rammer

til særlige formål.

Anlægsprogrammet er desuden det sted hvor

Byrådet tager konkret stilling til udmøntningen

af dele af budgettet.

Behov på lang sigt

Den aktuelle redegørelse er i forhold til det

årlige anlægsprogram et bidrag til Byrådets

mere langsigtede overvejelser om initiativer og

investeringer i relation til den samlede trafikale

infrastruktur, herunder hvorledes mobilitetsbehovet

tilfredsstilles og transportarbejdet udføres.

Der søges i redegørelsen givet en samlet

fremstilling af en række forhold, der kan indgå

som baggrund for disse overvejelser.

Århus Kommune står overfor store udfordringer

i relation til såvel trafikudviklingen som investeringer

i både nyanlæg samt optimering og vedligeholdelse

af den eksisterende infrastruktur.

Der er en generelt stigende efterspørgsel efter

transport – både som følge af et øget mobilitetsbehov

og som følge af en betydelig byudvikling

i Århus og hele det østjyske område.

Det medfører pres på udvikling og forbedring

af den trafikale infrastruktur og stillingtagen til

samspillet mellem de forskellige transportformer

eller måderne at løse transporten på. Det

er også en udfordring - på både kort og lang sigt

- at sikre samtidighed mellem byudvikling og

investeringer i trafikinfrastruktur.

Hertil kommer, at opfyldelse af mål på klima-

og miljøområdet skal omsættes i konkrete

initiativer. Transportsektorens CO2 bidrag er

Forord og formål

for Århus`s vedkommende opgjort til næsten

30 % af den samlede CO2 udledning. Ønsker

om samlet set at sikre CO2 neutralitet i Århus

i 2030 udgør en meget stor udfordring, når

transportbehovet samtidig skal tilgodeses – og

kan blandt andet gøre det nødvendigt i højere

grad at satse på ændringer i måden transporten

løses på (valg af transportmiddel) – og i mindre

grad at satse på at skabe plads til mere biltrafik

på vejene.

Transport og en velfungerende trafikal infrastruktur

er under alle omstændigheder en forudsætning

for en funktionsdygtig og dynamisk

by. Behovene på området skal tilgodeses på en

måde, så der både sikres en god mobilitet og at

transporten er sikkerhedsmæssigt samt miljø-

og ressourcemæssigt forsvarlig.

Redegørelsens indhold

Redegørelsen er opdelt i 2 hovedafsnit.

I afsnittet: ”Baggrund og status” gennemgås

kort - med udgangspunkt i Byrådets gældende

mål og hidtidige beslutninger – nogle vigtige

rammer for trafik- og vejområdet. Det gælder

ønsker til udviklingen af den statslige og regionale

infrastruktur samt indholdet af overordnede

kommunale planer og handlingsplaner, der

på forskellig vis udgør rammer for den trafikale

infrastruktur. Der redegøres endvidere for ejerforhold

i relation til infrastrukturen og for den

overordnede trafikstruktur og de anlægsprojekter

m.m. der er igangsat eller besluttet samt

for infrastrukturens tilstand. Endelig belyses

også trafikudviklingen og udviklingen i trafikkens

afledte konsekvenser i form af forurening,

klimapåvirkning og trafikuheld.

I afsnittet: ”Langsigtede behov” gennemgås

en række mulige større fremtidige planer og

projekter samt særlige fremtidige udfordringer.

Disse er beskrevet på 6 hovedemner: Trafikveje,

tracéer for kollektive trafik, let trafik og cykelhandlingsplan,

større projekter i Midtbyen,

vedligeholdelse samt miljø, klimapåvirkning og

trafiksikkerhed.

Det er tanken, at en redegørelse for de langsigtede

behov vedr. den trafikale infrastruktur frem

over kan udarbejdes hvert 4. år. Den kan således

indgå som en del af grundlaget for det nyvalgte

byråds prioriteringer for valgperioden.

3


1.

4

Baggrund og status

Som baggrund for overvejelserne om de langsigtede

investeringsbehov og den fremtidige

løsning af transportbehovene er det væsentligt

at tage afsæt i de hidtidige beslutninger på

området – i form af vedtagne planer, projekter

og gældende mål.

Den eksisterende infrastruktur og dens tilstand

samt den hidtidige og forventet kommende

trafikudvikling – herunder trafikkens afledte

konsekvenser – har også betydning for overvejelserne.

I det følgende er sådanne forhold kort belyst –

uden at der er tale om en udtømmende behandling

af de enkelte punkter.


Infrastruktur i udvikling

Overordnede infrastrukturplaner m.m.

Et flertal i Århus Byråd indgik i oktober 2008 en

aftale benævnt: ”Infrastruktur i udvikling”, med

anbefalinger af fremtidige statslige investeringer

på infrastrukturområdet.

Heri præciseres Århus Kommunes ønsker til

den mere overordnede udvikling i relation til

infrastruktur og transport – på statsligt og

regionalt plan.

Som afsæt for aftalen konstateres at dele af

trafiksystemet i Østjylland er belastet og der

opleves forsinkelser som følge af stigende

trafikmængder og slitage på infrastrukturen. Det

konstateres at hvis den fremtidige fremkommelighed

skal sikres, så kræver det både hurtig

handling og langsigtet strategisk tænkning.

Det konstateres samtidig, at en løsning kræver

at transportsektorens udledning af CO2 reduceres,

samt at det er afgørende at den kollektive

trafik opprioriteres og oplever et kvalitetsmæssigt

løft, så den på centrale strækninger kan

være et reelt alternativ til bilen. Med aftalen er

der enighed om at arbejde hen imod etablering

af et flerstrenget og mere robust system på vej-

og baneområdet – på nationalt plan.

Østjysk bybånd

Baggrunden for ovennævnte aftale er blandt

andet, at der de seneste år har været en særdeles

kraftig byudvikling i Østjylland. Dette blev

også konstateret i Miljøministeriets Landsplanredegørelse

2006, i Infrastrukturkommissionens

betænkning fra januar 2008, og det indgår som

en del af grundlaget for aftale om: ”En grøn

transportpolitik”, der i januar 2009 blev indgået

mellem et flertal af Folketingets partier.

Mellem Miljøministeriet, Transportministeriet

og 17 østjyske kommuner er – med baggrund i

Landsplanredegørelse 2006 - igangsat et dialogprojekt

om byudvikling i Østjylland (det Østjyske

bybånd). Det aktuelle projekt omhandler

også overvejelse om den trafikale infrastruktur.

Som grundlag for disse overvejelser er gennemført

forskellige analyser, herunder af ”Interaktion

og infrastruktur i Østjylland”. Konklusionerne

herpå er at det er nødvendigt med mere direkte

vejforbindelser eller kapacitetsudvidelser af

eksisterende vejforbindelser, samt at øget brug

af den kollektive trafik forudsætter serviceforbedringer

som højere frekvens, større komfort

og kortere rejsetider.

Dialogprojektet har ført til en fælles vision for

Østjyllands udvikling, som overordnet ramme

for regionens bosætning, erhvervsliv, infrastruktur,

kultur og landskaber. Hermed er lagt op til

et fortsat samarbejde mellem de østjyske kommuner

og Miljøministeren med henblik på at

der udarbejdes en fælles udviklingsstrategi med

bred statslig deltagelse.

Infrastruktur i Østjylland

Transportministeriet har - med baggrund i Infrastrukturkommissionens

betænkning - igangsat

en strategisk analyse af udbygningsmulighederne

i Østjylland.

Af kommissoriet for denne undersøgelse fremgår,

at den skal vurdere de centrale udfordringer

for infrastrukturen i Østjylland og opstille

løsningsmodeller der understøtter principperne

i aftalen om ”En grøn transportpolitik”. Analysen

skal behandle en baneplan for Østjylland

samt langsigtede kapacitetsbehov for trafikken

mellem Øst- og Vestdanmark og for den nordsydgående

vejtrafik i Jylland.

Ifølge kommissoriet ønskes opstillet et antal

scenarier der kan danne grundlag for en politisk

stillingtagen. Heri skal en række centrale

elementer indgå:

• modernisering og forbedring af banenettet i

den østjyske transportkorridor

• udvikling af motorvejskapaciteten i den østjyske

transportkorridor og ved Lillebælt

• etablering af en ny midtjysk motorvejskorridor

• etablering af en fast bane og vejforbindelse

over Kattegat.

Analyserne og scenarierne vil skulle trække på

en ny landsdækkende trafikmodel, der vil være

klar til brug i 2011. Der forventes derfor en

delrapportering i efteråret 2011. Vurdering af

de centrale udfordringer for infrastrukturen i

Østjylland og opstilling af løsningsmodeller er

forudsat afsluttet i 2013.

5

1.1


1.1 OverOrdnede infrastrukturplaner m.m.

6

Byrådets ønsker vedrørende den

regionale og nationale infrastruktur

Fra Århus Kommunes side er der – i nævnte

aftale om: ”Infrastruktur i udvikling” – udtrykt

ønske om statslige initiativer på de nedenfor

nævnte områder.

Et sammenhængende letbanesystem i

Århus-området

Staten har, som en del af ”En grøn transportpolitik”

afsat 2 mia. kr. til en pulje til fremme af

kollektive trafikløsninger i Århus og ring 3-korridoren

i hovedstadsområdet. Heraf er 500 mio.

kr. forlods afsat til et statsligt bidrag til en 1.

etape af en letbaneløsning i Århus.

Udvidelse af E45

I forbindelse med ”En grøn transportpolitik”

er det som nævnt aftalt at der gennemføres en

strategisk analyse af bane- og vejkapaciteten i

Østjylland. Heri indgår det langsigtede kapacitetsbehov

for den nord/syd-gående vejtrafik i

Jylland.

Hurtige togforbindelser mod København og

Hamburg

Som en del af ovennævnte strategiske analyse

af bane- og vejkapaciteten i Østjylland indgår en

baneplan for Østjylland, herunder løsningsmuligheder

med henblik på at realisere ”Timemodellen”

mellem Odense og Århus.

”En grøn transportpolitik” afsætter desuden ressourcer

til en strategisk analyse af en yderligere

elektrificering af banenettet. Da en modernisering

af banesignalerne går forud, vil yderligere

elektrificering først være aktuel fra omkring

2020.

I sammenhæng med ovennævnte har Transportministeriet

udarbejdet et debatoplæg ”En

jernbane i vækst” (september 2009). Oplægget

sigter mod at der i efteråret 2010 fremlægges en

strategi for jernbanens organisering. Denne vil

rumme sigtelinier og konkrete initiativer vedrørende

udviklingen af den danske jernbane de

næste 15 år.

Det konstateres at der ud over investeringer i

infrastrukturen også er behov for at gennemtænke

organiseringen af jernbanesektoren, hvis

den skal leve op til de ambitiøse målsætninger

om at den kollektive trafik skal løfte det meste af

fremtidens trafikvækst, at jernbanen skal levere

attraktiv transport med kunden i centrum, være

pålidelig, sikker og topmoderne samt være effektiv

og konkurrencen skal styrkes.

Fast forbindelse over Kattegat for hurtigtog

og biler

En nærmere undersøgelse heraf indgår i ovennævnte

strategiske analyse i henhold til ”En

grøn transportpolitik”.

Som en forløber for en fast Kattegatforbindelse

ønsker Byrådet en flydende Kattegatbro, der i

første omgang vil bestå i at flytning af Molslinien

til Østhavnen fremrykkes til 2015, hvor den

nye havneforbindelse via Marselis Boulevard vil

være etableret.

Ny Midtjysk motorvej (Det dobbelte H)

En nærmere vurdering heraf indgår i ovennævnte

strategiske analyse i henhold til ”En grøn

transportpolitik”.

Udover ovennævnte statslige initiativer, har

Byrådet i Kommuneplan 2009 udtrykt behov for

en statslig indsats med hensyn til færdiggørelse

af Herningmotorvejen ved Silkeborg, udbygning

af forbindelsen mod Viborg (rute 26), færdiggørelse

af den niveaufri skæring mellem Grenåvej

og Grenåbanen samt sikring af gode vejforbindelser

til Århus Lufthavn i Tirstrup og Billunds

Lufthavn.

Desuden er der i 2007 fremført en række fælles

anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19

kommuner i regionen, som indspil til Infrastrukturkommissionen.

Disse omhandlede bl.a. en fast forbindelse over

Kattegat for hurtigtog og biler, motorvej mellem

Herning og Holstebro nord (rute 18), letbane

i Århus-området med mulighed for senere udbygning,

udvidelse af motorvej mellem Kolding

og Randers (E45) til 6 spor samt højklasset vej/

motorvej mellem Århus og Viborg (rute 26).

Kommuneplan 2009

Kommuneplan 2009 indeholder med relevans

for trafik- og vejområdet nogle overordnede

strategier og mål.


For det første skal Århus som Vestdanmarks hovedby

knyttes op på en overordnet infrastruktur

der binder byen effektivt sammen med omverdenen.

For det andet skal byen og dens udvikling

indrettes så transportbehovene minimeres.

For det tredje skal trafikinfrastrukturen udvikles,

så den understøtter byudviklingen og matcher

stigninger i trafikken.

Overordnet er målsætningen:

• At Århus fortsat skal være trafikalt velfungerende

og attraktiv med hensyn til både

person- og godstrafikken – med høj mobilitet

og god tilgængelighed for trafikanterne.

• At ressourceforbruget og CO2-udledningen

minimeres ved overflytning af biltrafik til kol-

lektiv trafik og cykel- og gangtrafik.

• At trafiksikkerheden forbedres og miljøbelastningen

fra trafikken minimeres.

Indretningen af trafikinfrastrukturen er endvidere

baseret på byudviklingsstrategier, som:

• koncentrerer og fortætter byvækst og byomdannelse,

• udnytter ledig kapacitet i den eksisterende

infrastruktur samt,

• lokaliserer boliger og lette erhverv nær stationer

og transporttunge erhverv i nærheden

af det overordnede vejnet

Etablering af et letbanenet og en ”Ring 3” –

bestående af Djurslandmotorvejen, Østjyske

Motorvej og en ny Bering-Beder vejforbindelse

– udgør bærende elementer i den fremtidige by-

og trafikstruktur. Endvidere forudses i kommuneplanen,

at der vil være behov for opgradering

af større indfaldsveje og ringveje samt udbygning

af cykelrutenettet.

Af betydning for omfanget og arten af fremtidige

investeringer i trafikinfrastrukturen er også,

at kommuneplanen lægger op til at den fremtidige

byvækst skal ske i helt nye byer og store

byvækstområder – frem for i mindre områder i

tilknytning til eksisterende bysamfund.

En vigtig forudsætning i kommuneplanen er,

at der generelt sikres en samtidighed mellem

byudviklingen og investeringer i trafikinfrastrukturen.

OverOrdnede infrastrukturplaner m.m.

I den videre planlægning af nye byer vil det være

vigtigt at arbejde med muligheder for i stort

omfang at have den trafikale infrastruktur på

plads – og f.eks. at kunne udbyde kollektiv trafik

– samtidig med ibrugtagning.

Miljøhandlingsplan og Klimaplan

Byrådet har vedtaget Miljøhandlingsplan 2008-

2010 og Klimaplaner for perioderne 2008-09 og

2010-11.

Disse planer indeholder målsætninger for

trafik- og vejområdet, ligesom visse planer og

projekter på trafik- og vejområdet tjener formål,

der peger i samme retning som den ønskede

indsats på miljø- og klimaområdet.

Århus Kommune har sat sig en række mål, der

vedrører trafikmiljø og klimapåvirkning:

• Luftkvaliteten søges forbedret m.h.p. at over

holde EU-grænseværdier,

• Antallet af boliger, der er generet af støj fra

trafikken skal nedbringes

• Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne

skal reduceres med 40% frem mod 2012

Århus Kommune skal være CO2-neutral i

2030. Trafikken i Århus Kommune som

bysamfund står samlet for næsten 30 % af

den samlede udledning af CO2

Det fremgår, at de trafikskabte miljøkonsekvenser

generelt skal reduceres gennem hensigtsmæssig

by- og trafikplanlægning, hvor

transportarbejdet søges minimeret, transportmiddelvalget

påvirkes i retning af øget brug af

kollektiv trafik og cykeltrafik og hvor der tilstræbes

en bedre og mere glidende trafikafvikling.

7

1.1


1.1 OverOrdnede infrastrukturplaner m.m.

8

Miljøhandlingsplanen og klimaplanerne peger

på en række indsatser for et bedre trafikmiljø og

reduceret CO2-udledning:

• Etablering af letbanens første etape og en

udviklingsplan for den samlede kollektive

trafik

• Fremme af cyklisme gennem realisering af

cykelhandlingsplanens initiativer samt opstilling

af et cykelregnskab

• Miljøzoneordning, der er vedtaget og indføres

fra september 2010

• Overvågning af luftkvalitet, der pågår og

udføres af DMU

• Miljøvenlig transportteknologi, herunder

kortlægning af mulighederne for fremme

af miljøvenlige køretøjer og indkøb af sådan-

ne i Århus Kommune

• Støjkortlægning og –planlægning

• Støjdæmpende asfaltbelægninger

• Uheldsbekæmpelse

For selve infrastrukturen er også spørgsmålet

om klimatilpasning et vigtigt emne. Det gælder

- som en del af en generel indsats – forhold

omkring forbedring af sikkerheden mod oversvømmelser.

Der kan også være behov for mere

specifikke overvejelser om behovet for særlige

forskrifter for anlæg og drift, der kan medvirke

til at sikre infrastrukturen i situationer med

oversvømmelser.


Det offentlige og private vejnet i Århus Kommune

har en samlet længde på ca. 2500 km.

Vejene ejes af staten, kommunen og private

grundejere.

Kortet på side 11 viser de administrative forhold

på trafikvejnettet og for banerne.

Staten er vejbetsyrelse for hovedlandevejene.

De øvrige offentlige veje bestyres af Århus

Kommune. Herudover findes en række private

fællesveje som ejes af private grundejere, men

hvor Byrådet er vejmyndighed og har mulighed

for at fastlægge bl.a. vejenes standard.

Vejene er længdemæssigt fordelt således:

Statsveje: 47 km

Kommuneveje 1260 km

Herudover er der ca. 1200 km private veje.

Stier ejes enten af kommunen eller af private

grundejere og administreres af kommunen.

Kommunen ejer ca. 400 km stier - i form af stier

i eget trace og cykelstier langs kommunale veje.

Specielt i planlægningsmæssig sammenhæng

er der behov for at se veje/stier i sammenhæng

med den øvrige infrastruktur for trafikken - der

blandt andet består af jernbaner, havnen, lufthavnen,

transportcentre, trafikterminaler, m.m.

Banerne indenfor Århus Kommune udgøres af

hovedbanen, af Grenåbanen og af Odderbanen.

Hovedbanens og Grenåbanens infrastruktur

ejes af staten. Ansvaret for Odderbanen ligger

hos Region Midtjylland og trafikselskabet

Midttrafik. Midtjyske Jernbaner A/S der er ejet

af Regionen og Midttrafik står for driften af Odderbanen.

Øvrige infrastrukturelementer som Århus Lufthavn

og Århus Havn udgør selvstændige økonomiske

og juridiske enheder. Det samme gælder

trafikterminaler - f.eks. Århus Hovedbanegård

og Århus Rutebilstation - samt transportcentre

eller særlige områder for transporterhverv, der

er i privat eje.

Infrastrukturen og ansvaret for den 1.2

En del statsveje nedklassificeret

Med statens anlæg af Djurslandmotorvejen

etableres en ny statsvej. Som følge heraf er

den tidligere statsvejsforbindelse via Grenåvej,

Vejlby Ringvej, Randersvej og Søftenvej nedklassificeret

til kommuneveje. Hermed har Århus

Kommune overtaget de formelle og økonomiske

forpligtelser i relation hertil. Med færdiggørelsen

af motorvejen vil Århus Kommune desuden

få overdraget ”Ny Søftenvej” der anlægges syd

for og parallelt med den eksisterende Søftenvej

der ombygges til motorvej.

Der er tidligere sket betydelige nedklassificeringer

af veje til kommuneveje. Senest har Århus

Kommune i 2007 overtaget ca. 114 km tidligere

amtsveje som følge af strukturreformen, hvor

amterne blev nedlagt.

Kommunens opgaver

Kommunens opgaver i relation til den infrastruktur,

der skal sikre afvikling af trafikken,

omhandler planlægning, anlæg og drift af veje

og stier, samt udtalelser til andre myndigheders

planer og projekter.

Indenfor de økonomiske og planlægningsmæssige

rammer - og efter gældende vejregler - skal

kommunen udarbejde projekter for de vej- og

stianlæg m.m. som tænkes udført. Når anlæg er

medtaget i anlægsprogrammet, vil kommunen

efter regler i vejlovgivningen kunne sikre anlæg

ved byggelinier og foretage ekspropriationer af

nødvendige arealer og ejendomme.

Vej- og trafikplaner udgør ofte grundlaget for

projekterne. Disse koordineres med den øvrige

kommunale planlægning, med statens planlægning

af det overordnede vejnet og i fornødent

omfang med planlægning i nabokommuner.

Kommunen foretager principiel reservation af

overordnede veje i kommuneplanen og arealsikrer

vej- og stianlæg i lokalplaner efter regler i

planlovgivningen.

9


1.2 infrastrukturen Og ansvaret fOr den

10

Når veje og stier er anlagt og optaget som

offentlige kommunale veje er det Århus Kommunes

opgave at afsætte ressourcer til drift, i

form at ren og -vedligeholdelse samt glatførebekæmpelse.

Generelt pålægger lovgivningen vejbestyrelsen

(Byrådet), at holde de offentlige veje i den

stand, som trafikkens art og størrelse kræver,

samt at sørge for snerydning og renholdelse af

de offentlige veje. Det er op til Byrådet nærmere

at fastlægge, hvilken tilstand vejarealer

skal have og i hvilket omfang snerydning skal

foretages.

I relation til den lokale kollektive trafik er det

kommunens opgave at bestille kørsel i fornødent

omfang hos det regionale trafikselskab

Midttrafik. I det omfang en hensigtsmæssig afvikling

af den lokale kollektive trafik forudsætter

en særlig infrastruktur i form af vejanlæg, er det

en kommunal opgave at planlægge, anlægge og

drive denne.

Trafik og Veje varetager ovennævnte kommunale

opgaver.

Letbanen, en ny kommunal opgave

I det omfang der er tale om særlig infrastruktur

i form af banestrækninger kan kommunen, jf.

planloven, tage initiativ til at tilvejebringe det

fornødne plangrundlag, men det er ikke fuldt

afklaret om der – med kommunalfuldmagten

- er et formelt grundlag for at kommunen kan

anlægge og drive et sådan anlæg.


Administrative forhold, vej og bane

Harlev

Sabro

Årslev

Hasselager

Tilst

Brabrand

Stavtrup

Solbjerg

Trige

Holme

infrastrukturen Og ansvaret fOr den

Spørring

Lisbjerg

Tranbjerg

Viby

Højbjerg

Mårslet

Elev

Skejby

Malling

Hårup

Vejlby

Skåde

Beder

Lystrup

Risskov

Egå

Skødstrup

Hjortshøj

Løgten

Skæring

Studstrup

Statsvej

Kommunevej

Jernbane, statslige

Jernbane, regionale

Havnespor

11

1.2


1.3

12

Overordnet trafikstruktur

Trafikstrukturen udgøres af en klassificering af

den overordnede infrastruktur - i forhold til den

mere eller mindre overordnede eller lokale rolle

den skal varetage.

Trafikstrukturen kan opdeles efter hvilket

transportmiddel der er tale om. For Århus Kommune

som helhed kan den opdeles i 4 - til dels

sammenfaldende – trafikinfrastrukturer, hvor

fodgængere ikke er medtaget:

• Individuel biltrafik: vejnettet.

• Godstransport: vejnettet med forskellige begrænsninger

og jernbanerne

• Den kollektive trafik: vejnettet samt særlige

vejanlæg og jernbanerne

• Cykeltrafikken: stier og ruter på veje.

Vejnettet

Den overordnede vejstruktur i Århus Kommune

– inkl. planlagte veje jf. Kommuneplan 2009 -

fremgår af kortet side 14.

Trafikvejene, er funktionelt opdelt i overordnede

trafikveje, store trafikveje og trafikveje.

Lokale veje, som alene betjener afgrænsede

bydele og kvarterer, er ikke medtaget.

Nært forestående projekter på

trafikvejnettet

Aktuelt er der en række igangværende eller nært

forestående anlægsprojekter på trafikvejnettet,

som det enten er besluttet at påbegynde eller

som der er truffet visse beslutninger omkring:

• Den sidste og vestlige del af Djurslandmotorvejen

anlægges af Vejdirektoratet og forventes

færdig ultimo 2010.

• I sammenhæng med motorvejsprojektet er det

forberedt, at de forudsatte nye veje i Lisbjerg

Byudviklingsområde kan etableres, idet tilslutslutningspunkter

til det overordnede vejnet

ved Høgemosevej, Lisbjerg Parkvej og Randersvej

udføres i sammenhæng med motor-

vejsprojektet.

• I sammenhæng med motorvejen har Århus

Kommune gennemført en 1. etape af for-

lægning af Herredsvej nord om Skejby. Denne

forlægning er forberedt for en fortsættelse - en

forlægning af Herredsvej vest om Universitets

hospitalet ved Skejby. Forlægningen af Her-

redsvej forventes fuldt gennemført i 2012.

• Et niveaufrit kryds mellem Grenåvej og Grenåbanen

gennemføres i løbet af 2010 af Vejdi-

rektoratet. Projektet er delvis medfinansieret af

Århus Kommune.

• En ny vej mellem Beder og Bering forventes

færdig i 2015. Aktuelt gennemføres en VVM-

undersøgelse og de planlægningsmæssige

forudsætninger for projektet forventes fastlagt

med udgangen af 2011 med Byrådets beslut-

ning om et kommuneplantillæg for anlægget.

• Forlægning af Sletvej, hvor der i 2010 gennemføres

en lokalplanlægning med henblik på

anlæg i 2011.

• En forbedret havneforbindelse via Åhavevej

og Marselis Boulevard forventes færdig i 2015.

Aktuelt er der gennemført en VVM-undersø-

gelse. Byrådet har vedtaget et kommuneplan

tillæg med forudsætningerne for projektet. I

2010 påbegyndes 1. etape af projektet. An-

lægsprojektet forventes finansieret med bidrag

fra Staten og EU.

• I sammenhæng med udviklingen af De Bynære

Havnearealer gennemføres en ombygning

af Havnegade, Skolebakken og Kystvejen. Som

led i samme planlægning er Nordhavnsgade

lukket. Intentionen er en trafikfredeliggørelse

på dette sted og en såvel funktionel som

visuel bedre sammenhæng mellem byomdan-

nelsesområdet og City.

• I Trafikplan for Århus Midtby, der blev vedtaget

i 2005, indgår overvejelser om begrænsninger

af gennemfartstrafikken via dels Lange-

landsgade og dels Banegårdspladsen samt

om reguleringer/udbygninger på Ringgaden.

Disse forhold forventes nærmere vurderet de

kommende år.


Godstransport

Transport af gods foregår principielt på de

samme veje som den individuelle biltrafik, men

visse steder gælder særlige vilkår og begrænsninger.

Herudover foregår godstransport via

jernbane og ad søvejen.

Havnen er et vigtigt knudepunkt for håndtering

og omlastning af gods mellem skibe, tog, lastbiler

og mindre distributionskøretøjer. Herudover

varetages godshåndteringen af transport- og

lagervirksomheder, oftest beliggende i erhvervsområder

med gode adgange til vejnettet.

Især den nye godsbane til Østhavnen har betydning

for godstransport på bane.

Godstransport med lastbil er underlagt generelle

færdselsmæssige begrænsninger. Herudover

vil der fra efteråret 2010 – med den vedtagne

miljøzoneordning - være særlige vilkår for brugen

af tunge køretøjer i Midtbyen.

Modulvogntog

OverOrdnet trafikstruktur

Med et særligt rutenet for modulvogntog er der

– som et landsdækkende forsøg – åbnet for at

særligt lange lastbiler (op til ca. 25 meter) kan

benyttes. I Århus Kommune kan der benyttes

modulvongtog frem til Østhavnen via Åhavevej

og Marselis Boulevard, til Nordhavnen via Randersvej

og Nørrebrogade og til Årslev Erhvervsområde

via Herningmotorvejens indføring. Med

en forventet flytning af Molslinjen til Østhavnen

i 2015, vil der skulle tages stilling til om der

fortsat er behov for en rute for modulvogntog

via Randersvej og Nørrebrogade.

Forsøget med modulvogntog forventes erstattet

af en permanent ordning, med baggrund i

en evaluering af forsøgsperioden 2008-2011.

I Århus Kommune gennemføres aktuelt en

undersøgelse af mulighederne for at der kan

åbnes for kørsel med modulvogntog til flere af

de transporttunge erhvervsområder. Med baggrund

i Byrådets stillingtagen til om der ønskes

flere ruter for modulvogntog træffes den endelige

beslutning af Vejdirektoratet.

13

1.3


1.3 OverOrdnet trafikstruktur

Harlev

14

Vejnet, struktur

Sabro

Årslev

Hasselager

Tilst

Brabrand

Stavtrup

Solbjerg

Trige

Holme

Spørring

Lisbjerg

Tranbjerg

Viby

Højbjerg

Mårslet

Elev

Skejby

Malling

Hårup

Vejlby

Skåde

Beder

Lystrup

Risskov

Egå

Skødstrup

Hjortshøj

Løgten

Skæring

Studstrup

Overordnet trafikvej

Planlagt overordnet trafikvej

Stor trafikvej

Planlagt stor trafikvej

Trafikvej

Planlagt trafikvej


Kollektiv trafik

Den kollektive trafik afvikles med tog på bane

og med busser på vej.

Hovedbanen er en del af det nationale jernbanenet.

Nærbanerne omfatter Grenåbanen og Odderbanen,

hvor der er en både lokal og regional

kollektiv trafikbetjening.

Især den fremtidige banestruktur – med letbaner

– er vigtig i udviklingen af den trafikale infrastruktur.

Kommuneplanens banenet fremgår af

illustrationen side 16.

Den kollektive bustrafik i Århus består af 29

bybuslinier og 20 regionale busforbindelser.

De regionale busruter dækker primært de store

indfaldsveje, mens bybuslinjerne binder nettet

sammen og sørger for, at alle væsentlige rejsemål

er dækket.

Tilgængeligheden til den kollektiv bustrafik er

relativt stor med korte gangafstande - 95 % af

alle boliger og 97 % af alle arbejdspladser har et

stoppested indenfor 400 meter i luftlinjeafstand.

Der er imidlertid også med den eksisterende

busbetjening væsentlige ulemper i form af

omvejskørsel og relativt få afgange fordelt på et

stort og fintmasket net.

Den kollektive bustrafik i Århus har gennem en

årrække mistet passagerer. Indtægterne har været

vigende, samtidig med at kontraktpriserne

stiger og der har været øgede udgifter til diesel

som følge af øgede afgifter.

Ny busplan

Med øget fokus på at den kollektive trafik skal

spille en større rolle - for at sikre øget mobilitet

og for at minimere transportens miljø- og klimapåvirkning

– er der taget skridt til en ændret

og forbedret kollektiv bustrafik.

En ny kollektiv trafikplan er under udarbejdelse

for at forbedre og effektivisere busbetjeningen.

Med denne foreslås nye principper for busbetjeningen

og en bedre koordinering mellem den

lokale og regionale bustrafik og med banetrafikken.

Den kollektive trafikplan forventes behandlet

af Byrådet i 2010, og at kunne implementeres

med køreplanskift i sommeren 2011.

OverOrdnet trafikstruktur

Grundstammen i busnettet bliver et nyt net af

hyppige og direkte A-buslinjer, som især kører

langs indfaldsvejene og har kort rejsetid. Det

grovmaskede A-busnet suppleres med lokalt

rettede bybuslinjer, som dækker imellem og

udenfor A-buslinjerne. Omfanget af den lokale

betjening vil være afhængig af det politisk valgte

serviceniveau, og dermed af størrelsen af den

samlede ramme, som afsættes hertil. Nogle af

A-buslinjerne vil være forløbere for fremtidige

letbanestrækninger.

Letbanens 1. etape

Letbanens 1 etape er under planlægning. Status

er at der er gennemført en VVM-undersøgelse.

Med baggrund i en offentlig debat i foråret

2010, forventes Århus Byråd at lægge forudsætningerne

for projektet fast med et kommuneplantillæg.

Med baggrund heri kan lokalplanlægning

og detailprojektering igangsættes.

Letbanens første etape forventes taget i brug i

2015.

På illustrationen - side 17 - er vist det foreslåede

A-bus net. Desuden er vist Letbanens 1. etape

og kommuneplanens letbanenet.

15

1.3


1.3 OverOrdnet trafikstruktur

Harlev

16

Banenet

Sabro

Årslev

Hasselager

Tilst

Brabrand

Stavtrup

Solbjerg

Trige

Holme

Spørring

Lisbjerg

Tranbjerg

Viby

Højbjerg

Mårslet

Elev

Skejby

Malling

Hårup

Vejlby

Skåde

Beder

Lystrup

Risskov

Egå

Skødstrup

Hjortshøj

Løgten

Skæring

Studstrup

Hovedbane

Eksisterende nærbane/letbane

Planlagt nærbane /letbane

Havnespor


A-buslinjenettet - det højklassede net og fremtidigt net

Harlev

Sabro

Årslev

Hasselager

Tilst

Stavtrup

Solbjerg

Trige

Holme

Spørring

Lisbjerg

Viby

Mårslet

Elev

OverOrdnet trafikstruktur

Hårup

Lystrup

Skejby Risskov

Højbjerg

Malling

Skåde

Beder

Egå

Skødstrup

Hjortshøj

Løgten

Skæring

Letbanenet

Studstrup

Letbanens . etape

Evt. udbygningsetaper

17

1.3

A-buslinjer

A-buslinjer

Forgreninger af A-buslinjer


1.3 OverOrdnet trafikstruktur

18

Cykelruter og stier

Cyklister i Århus Kommune tilbydes generelt

et veludbygget net af cykelstier og –ruter. I de

seneste mange år er der sket en udbygning af

stinettet, og i dag findes gode stiforbindelser

mellem de fleste boligområder og vigtige cykelmål,

så som skoler, arbejdspladser, indkøbssteder,

idrætsanlæg, kulturtilbud og rekreative

tilbud.

Indsatsen for yderligere at udbygge denne del af

infrastrukturen og forbedre vilkårene for cykeltrafikken

tager udgangspunkt i den cykelhandlingsplan

som Byrådet vedtog i 2007 - samt

i ønsker om mere lokale forbedringer, blandt

andet i sammenhæng med arbejdet for at skabe

sikre og trygge skoleveje.

Til realisering af dele af cykelhandlingsplanen

har Byrådet afsat godt 65 mio. kr. for perioden

2008 til 2012. Hertil kommer at der er givet

statslige tilskud på ca. 10 mio. kr. Byrådet har

via udmøntningsplaner taget stilling til hvilke

projekter der satses på at gennemføre for de

afsatte midler.

Frem til 2012 forventes gennemført en væsentlig

udbygning og forbedring af det overordnede

cykelrutenet, ligesom der gennemføres en

række andre fysiske forbedringer samt kampagnemæssige

tiltag – alt i alt en indsats der

samlet forventes at få betydeligt flere til at cykle.

Mere lokale forbedringer gennemføres løbende

med baggrund i særligt afsatte midler til trafiksikkerhedsprojekter,

sikre skoleveje, stier og

mindre vejarbejder. Desuden indgår forbedringer

for cykeltrafikken normalt i projekter for nye

veje eller regulering og ombygning af eksisterende

veje, ligesom det i sammenhæng med

den fysiske planlægning – særligt lokalplanlægning

– er praksis at sikre grundlaget for forbedringer

af stiforholdene.


Infrastrukturens tilstand og vedligeholdelse 1.4

Århus Kommune har ansvaret for samlet ca. 8,9

mio. m2 vejareal, 1,1 mio. m2 stiareal og ca. 2,0

mio. m2 fortove.

Vedligeholdelsesindsatsen lægges til rette

med baggrund i det bevilgede driftsbudget, og

prioriteres indenfor de 3 hovedgrupper af færdselsarealer:

Vejarealer (kørebaner), stiarealer og

fortove

Der er en tradition for at der hvert år udarbejdes

en selvstændig redegørelse til Byrådet om vedligeholdelsestilstanden

og udgiftsbehovet.

Figuren viser budget og frekvens for slidlag,

dvs. hvor længe slidlaget ville skulle ligge med

det pågældende års slidlagsudskiftning.

Det samlede budget til vedligeholdelse af veje,

stier og fortove har været stigende over en længere

periode og i løbet af ca. 10 år er budgettet

øget med ca. 27 mio. kr. til godt 100 mio. kr. årligt.

I 2006, 2007 og 2008 blev budgettet ekstraordinært

tilført samlet 7,8 mio. kr. i form af en

KB-bevilling til istandsættelse af nedslidte veje.

Udviklingen i flere faktorer betyder imidlertid

at brugerne på trods af budgetforøgelsen har

oplevet en gradvis forringet vedligeholdelsesstandard.

Udgiftsbehovet er øget idet kommunen har

overtaget de tidligere amtsveje i forbindelse

med strukturreformen i 2007. I forbindelse

med Statens anlæg af Djursland-motorvejen er

Grenåvej, Vejlby Ringvej og Randersvej desuden

nedklassificeret til kommuneveje.

I forbindelse med sådanne nedklassificeringer

er det op til Byrådet at træffe beslutning om

den nødvendige forøgelse af driftsbudgettet. I

forbindelse med strukturreformen besluttede

Byrådet at øge budgettet til drift og vedligeholdelse

af veje med 22 mio. kr., heraf er samlet 10

mio. kr. overført til Natur og Miljø, til vejbelysning

og til vintervedligeholdelse.

Budget og frekvens for slidlag
Budget i mio. kr.

Frekvens for nye slidlag (år)
Asfaltpriserne har været meget svingene. De

seneste 5-6 år har der dog været tale om stigende

asfaltpriser. Asfaltbeton, der anvendes til de

mest trafikerede veje er således steget fra godt

30 kr/m2 i 2003 til ca. 60 kr./m2 i 2009. I 2003

og 2004 var priserne ekstraordinært lave. I 2000

lå prisen for asfaltbeton på ca. 40 kr. pr m2.

Sliddet på vejene har – udenfor Midtbyen –

været stigende over de sidste 20 år som følge af

stigende trafikmængder.

Et efterslæb på vedligeholdelsen har generelt

ført til flere og mere alvorlige skader på belægningerne,

der skal rettes op før der kan udlægges

nye slidlag. Det betyder at der i praksis

bliver udført færre belægninger.

Vejene er opdelt i 3 klasser afhængigt af trafikmængder

og ønsket vedligeholdelsesniveau. For

disse anbefales levetider for asfaltslidlagene på

henholdsvis 10, 11 og 17 år. Med det aktuelle niveau

for udskiftning af asfaltslidlag vil de i gennemsnit

komme til at ligge i ca. 38 år. Som det

fremgår af figuren var den forudsatte ”levetid” i

2003-2004 under 20 år.

19


1.5

20

Trafikudvikling

Biltrafikindeks 1990-2008INDEKS

Indfaldsveje

Århus Kommune

Hele landet

Midtbyen

ÅR
160

140

120

100

80

60

40

20

0

INDEKS

Biltrafik

Biltrafikken i Århus Kommune er som helhed i

perioden 1990-2008 steget med ca. 32 %.

På landsplan var der i perioden fra 2004-2005

en svag stigning i biltrafikken, mens den i Århus

var stort set var uændret. I 2006 og 2007 steg

trafikken igen markant – både på landsplan og i

Århus - med 2-3% hvert år.

Udviklingen i antallet af togpassagerer

Grenåbanen

Hovedbanen

Odderbanen

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ÅR

Biltrafikken i de centrale bydele nærmer sig et

mætningspunkt i myldretidstrafikken om morgenen

og om eftermiddagen.

Forventningen til udviklingen i biltrafikken er

derfor, at den i store træk vil være stagnerende

i de centrale bydele, mens den - med en fortsat

markant byudvikling - vil være stigende

på indfaldsveje og ringveje i den øvrige del af

kommunen. Lokalt vil der også kunne forventes

stigende trafik som følge af byvækst og byomdannelse.

Udviklingen i biltrafikken vil dog

afspejle den generelle udvikling i samfundet,

herunder både den økonomiske udvikling og

evt. ændrede transportmiddelvalg.

Rejsende med bus og tog

Datagrundlaget for udviklingen i kollektive rejser

er mangelfuldt, særligt for bustrafikken.

Med baggrund i de organisatoriske ændringer

der er gennemført med etablering af Midttrafik

og i sammenhæng med de forestående omlægninger

af bustrafikken med en ny kollektiv trafikplan

for Århus gennemføres fremadrettet en

mere systematisk opsamling om data. Der vil

således fremadrettet være mulighed for at følge

udviklingen i det samlede antal buspassagerer

i Århus Kommune. Det aktuelle tal herfor er ca.

40 mio. passagerer i 2009.

For 2008 oplyser Midttrafik et noget højere tal,

nemlig 44,8 mio passagerer, men dette tal er

skønnet med baggrund i historiske oplysninger

og derfor behæftet med nogen usikkerhed. I

relation til det tidligere Århus Sporveje, blev der

tidligere konstateret et svagt fald for den kollektive

trafik i Århus.

Det viste indeks for passagerudviklingen på

hovedbanen er baseret på den såkaldte Vesttælling,

hvor der gennemføres tællinger i et døgn.

Indekset viser udviklingen i antal rejser til og fra

Århus H, inkl. Grenåbanen. Indekset for Grenåbanen

er også baseret på Vesttællingen. Faldet

i 2004 skyldes at Grenåbanen var lukket i en

periode på grund af sporarbejder.

Indekset for Odderbanen er baseret på Odderbanens

egne tællinger. Faldet i 2008 skyldes

sporarbejder.


Cykeltrafik

Cykeltrafikken i Århus Kommune har i en periode

fra 1990 frem til 2001 været faldende – med

samlet ca. 15 %. De seneste år har der været

tale om en stigning, men der er stadig et stykke

op til niveauet i starten af 1990erne.

Fra 2001 til 2006 har der været en mere gunstig

udvikling end på landsplan – udtrykt ved indekstal

fra Vejdirektoratet.

Cykeltrafikken er vejr- og sæsonafhængig, og

derfor er der forholdsvis store udsving fra år til

år.

Pendling

Jævnfør undersøgelser i forbindelse med Planstrategi

2008, pendlede pr. 1. januar 2006 knap

48.000 personer til Århus Kommune. Dermed

bor godt 25 % af alle ca. 174.000 beskæftigede i

Århus udenfor kommunen. Tilsvarende pendlede

pr. 1. januar 2006 knap 26.000 personer ud

af Århus Kommune. Både ind- og udpendling

har været kraftig stigende - med 30-35 % over

en 10-årig periode.

Nettoindpendlingen - ca. 22.000 personer - har

i absolutte tal været nogenlunde konstant de

senere år. Lidt under halvdelen af indpendlerne

kommer fra nabokommunerne, men udviklingen

går i retningen af, at indpendlingen fra

kommuner længere væk vokser hurtigst. Knap

30 % af udpendlingen sker til nabokommunerne,

og udpendlingen til nabokommunerne og til

kommuner længere væk vokser i samme takt.

Mønstret for indpendlingen underbygges af en

landsdækkende undersøgelse fra Danmarks

Transportforskning, som viser, at afstanden

mellem bolig og arbejde er stadigt stigende.

Kapacitet og trængselsproblemer

Generelt er der et stigende trafikalt pres på det

overordnede vejnet - indfaldsveje og ringveje.

Kapacitets- og trængselsproblemer gør sig

særligt gældende i spidsbelastningsperioder

morgen og eftermiddag - i relativt begrænsede,

men dog forøgede tidsperioder. Problemerne

kan i mange tilfælde forekomme ret spredt på

vejnettet og lokalt, hvor der er få kørebaner og

kryds med begrænset kapacitet.

Cykeltrafikindeks 1990-2006INDEKS

Vejdirektoratet

Århus


ÅR
Pendling 1996-2006INDEKS


Indpendling, nabokommuner

Indpendling, øvrige

Indpendling, ialt

Nettopendling

trafikudvikling

ÅR

Udpendling, nabokommuner

Udpendling, øvrige

Udpendling, ialt

Arbejdspladser

21

1.5


1.5 trafikudvikling

Vejbelastning

Størst belastning

Mellem belastning

Mindst belastning

By

Åbent land

Grøn hovedstruktur og rekreativt område

Skov

Større sø og hav

Motorvej

Overordnet trakvej

Stor trakvej

Planlagt motorvej

Planlagt overordnet trakvej j

Planlagt stor trakvej

Hovedbane

22

Baseret på oversigtlige analyser i 2008 af antalkørespor

og rejsehastighed - og ud fra gennemsnitsbetragtninger

for længere delstrækninger

- er der dog forskel på hvor store kapacitetsproblemerne

i dag er på indfaldsvejene.

Relativt set er der størst kapacitetsproblemer på

Randersvej-Søftenvej og Viborgvej. Problemerne

er mindre på de vestlige og sydlige indfaldsveje

som Silkeborgvej, Gl. Horsensvej og Oddervej.

Der er færrest problemer på Skanderborgvej.

Med færdiggørelse af Djursland-motorvejen er

der dog tilført en væsentlig kapacitet i den nordlige

del af Århus.

Databehov

Generelt er der behov for de kommende år at

gennemføre nøjere dataindsamling og analyser

– og dermed få mere viden - vedrørende kapacitetsforholdene

og de stigende trængselsproblemer

på det overordnede vejnet.

Desuden er der behov for indsamling af mere

viden om brugen af den kollektive trafik. Et

projekt for bl.a. tællinger af buspassagerer er

påbegyndt i et samarbejde med Midttrafik.


Transportmiddelfordeling

Udviklingen i antallet af ture pr. dag i Århus

Kommune er i perioden fra 1998 til 2008 steget

med ca. 17 %, fra ca.703.000 til ca. 823.000

ture. På landsplan er antallet af ture i samme

periode steget med ca. 15 %.

Udviklingen i anvendelsen af de forskellige

transportmidler har i perioden fra 1998-2008

været forskellig. Mest markant er det, at antallet

af busture er faldet med 16 %, mens antallet af

cykelture er steget med næsten 13 %. Ses der

på udviklingen i antallet af bilture er antallet

steget med ca. 20 % siden 1998.

Som det ses af figuren med fordelingen af ture

på transportmidler foregår over 50 % af turene

i Århus med bil, ca. 18 % er gangture, 16 % cykelture,

7 % busture og 2 % togture. I perioden

1995-97 foregik 11 % af turene med bus og 50

% med bil.

Af figuren med udviklingen i antal ture for forskellige

transportmidler i Århus ses at det stort

set kun bustrafikken, der er faldet i perioden.

Århusianernes valg af de øvrige transportmidler

enten er stagnerende eller er steget en smule.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


trafikudvikling

Udviklingen i antallet af ture for udvalgte

transportmidler

ANTAL TURE

23

1.5

Cykel


Fordeling af ture på transportmiddel 2006-2008
%

%

%

%

%

%

Bil

Bus

TIDSPERIODE

Gang

Cykel

Bus

Tog

Bil

Andet

Udviklingen i antal ture for forskellige transportmidler

%

Gang Cykel Bus Tog Bil Andet

Transportmiddel

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!