Seminar program

www3.hjv.dk

Seminar program

Formål

Hjemmeværnskolen (HVS) vil hermed gerne byde dig velkommen til Lærerseminar 2008.

Formålet med Lærerseminar 2008, er at sætte fokus på formålsbeskrivelserne i uddannelsesdirektiverne,

set i forhold til de pædagogiske principper for Forsvaret og HVS pædagogiske vision

og mission.

Seminaret tager blandt andet udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført

i perioden august 2007 til oktober 2007. Ligeledes har det været vigtigt at fastholde den røde

tråd til de sidste års lærerseminarer, samt at give dig mulighed for en faglig opdatering.

Det var en meget omfattende undersøgelse, som gav mange gode og konstruktive tilbagemeldinger

til HVS.

Mange har tilkendegivet, at der ofte ikke er sammenhæng mellem det, der bliver arbejdet med

på lærerseminarierne, og så den virkelighed, der bliver praktiseret.

Derfor er valget af tema i år faldet på

Formålsbeskrivelsernes betydning i forhold til:

• Læringsforudsætninger.

• Planlægning og tilrettelæggelse.

• Medbestemmelse kursist/lærer/kursusleder.

• Undervisningsformer.

• Evaluering.

Formålet angiver den overordnede hensigt eller intentionen med uddannelsen.

Formuleringen kan f.eks. være ”Uddannelsen skal give kursisten mulighed for at tilegne sig den

viden, de færdigheder og holdninger osv.”.

Ordene ”mulighed for” antyder, at de nødvendige kompetencer kan tilegnes gennem aktiv deltagelse

i en uddannelse, der tager hensyn til forskellige læringsforudsætninger.

Susanne Tellerup fra CVU Fyn vil fredag aften give hendes bud på, hvordan formålsbeskrivelserne

kan anvendes i uddannelsesforløb, og hvorfor det er vigtigt hele tiden at vende tilbage til

formålsbeskrivelserne.

Lørdag og søndag gennemføres efter princippet ”Open Space”. Du kan deltage der, hvor du får

mest udbytte i forhold til de opgaver, du skal løse på HVS .

Udover diskussioner omkring formålsbeskrivelsens betydning for de enkelte elementer i et uddannelsesforløb,

vil der være et antal faglige kursusrelaterede emner at vælge mellem. Skulle

der dukke emner op, som du ønsker at debattere, vil der være mulighed for at oprette nye møder

efter aftale med facilitatoren af Open Space.

Efter frokost søndag har du mulighed for at tale med den kursusansvarlige for det/de kurser, du

er tilmeldt i 2008.

Vel mødt til et godt og konstruktivt lærerseminar 2008.

Jesper Olesen

kaptajn

fg. Chef for Udviklingssektionen


Tema

Seminarprogrammet tager, med udgangspunkt i temaet,

fat i 5 områder, der hver for sig handler om

det, der er aktuel i forhold til uddannelser i hjemmeværnet

– uanset om det er skyde-, befalingsmands-,

officersuddannelser o.s.v.

Formålbeskivelsernes betydning i forhold til de 5

områder, vil blive behandlet gennem en møderække,

hvor resultaterne vil være med til at danne grundlaget

for den pædagogiske linie i 2008.

Temaerne suppleres af workshops, hvor du kan prøve

tingene af i praksis.

Evaluering

Undervisnings

former.

Workshops

Læringsforudsætninger

Medbestemmelse

Planlægning og

tilrettelæggelse


FREDAG

17:00 - 18:00

18:00 - 22:00

LØRDAG

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 13:00 FROKOST

LÆRINGS

FORUDSÆTNINGER

Formålsbeskrivelsens

betydning for

læringsforudsætninge

rne.

13:00 - 15:00 EVALUERING

15:00 - 17:00

17:00 - 18:00 PAUSE

18:00 - ??

SØNDAG

Formålsbeskrivelsens

betydning for

evalueringen.

08:00 - 10:00 EVALUERING

10:00 - 12:00

12:00 - 13:00 FROKOST

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

Formålsbeskrivelsens

betydning for

evalueringen.

KBM, Hundekurser.

PLANLÆGNING OG

TILRETTELÆGGELSE

Formålsbeskrivelsens

betydning for

planlægning og

tilrettelæggelse af et

kursus.

UNDERVISNINGS

FORMER

Formålsbeskrivelsens

betydning for

undervisningsformen.

PLANLÆGNING OG

TILRETTELÆGGELSE

Formålsbeskrivelsens

betydning for

planlægning og

tilrettelæggelse af et

kursus.

STOF, Chefkursus

MOTINF, signalkurser,

delingsførerkursus

MOTINF.

MEDBESTEMMELSE

Formålsbeskrivelsens

betydning for

medbestemmelse.

MEDBESTEMMELSE

Formålsbeskrivelsens

betydning for

medbestemmelse.

UNDERVISNINGS

FORMER

Formålsbeskrivelsens

betydning for

undervisningsformen.

STANDARD

FORMATIONER

Hvornår anvendes

de? Hvordan

anvendes de?

STANDARD

FORMATIONER

Hvornår anvendes

de? Hvordan

anvendes de?

EFTERSØGNING

OG EVAKUERING

Hvordan

gennemføres en

eftersøgning og

evakuering?

Skydekurser. Sanitetskurser

EFTERSØGNING OG

EVAKUERING

Hvordan gennemføres

en eftersøgning og

evakuering?

DYNAMIK I

Hvordan ska

dynamik i p

de pæda

kurs

BEVOGTNING DYNAMIK I

Håndbog i Bevogtning

diskuteres.

Hvordan ska

dynamik i p

de pæda

kurs

BEVOGTNING LÆRINGSST

Håndbog i Bevogtning

diskuteres.

KURSUSLEDERENS TIME

Ledelseskurser,

Instruktørkursus, HVS

Lærerkursus, INFOkurser,

FSBM.

FÆLLES OPSTART: FO

KAM

Hvordan ra

forskellige l

Alm

befalingsm

alment offi

videreg

officers

AFSLUTNING I A


Ankomst.

Aftensmad i Kantinen.

Udlevering af nøgler i kaffeøen BN 40.

RMÅLSBESKRIVELSENS BETYDNING

PLENUM

ber vi mere

lenum på

gogiske

er?

KONSTRUKTIVISME PÅ

INSTRUKTØRKURSUS

Hvordan tager vi

udgangspunkt i den

enkelte på

instruktørkurset?

ENHEDSSKYDNING

Skydeledelse ved

enhedsskydninger

drøftes.

PLENUM LÆRINGSSTILE ENHEDSSKYDNING

ber vi mere

lenum på

gogiske

er?

MERATSKABSAFTEN

ILE

mmer vi de

ringsstile.

ent

andskursus,

cerskursus,

ående

kursus.

UDITORIET

Hvordan rammer vi de

forskellige læringsstile?

KONSTRUKTIVISME PÅ

INSTRUKTØRKURSUS

Hvordan tager vi

udgangspunkt i den

enkelte på

instruktørkurset?

Videregående

Befalingskursus,

politikurser,

Gruppeførerkursus

MOTINF

Skydeledelse ved

enhedsskydninger

drøftes.

SKYDEBANE OG

SKYDETERRÆN

Anvendelse af

skydebaner og

skydeterræn.

HÅNDBØGER MM. TIL

SKYDNINGER

Hvad vil vi med

håndbøger og

vejledninger til

skydninger?

SKYDEBANE OG

SKYDETERRÆN

Anvendelse af

skydebaner og

skydeterræn.

HÅNDBØGER MM. TIL

SKYDNINGER

Hvad vil vi med

håndbøger og

vejledninger til

skydninger?

MOTOV kurser MHS kurser.

SIGNAL TJENESTE

Orientering om

SINE.

SANITETS

TJENESTE

Drøftelse af

sanitetsfagligt

emne.

MHS

SIGNAL TJENESTE IDRÆT MHS

Signalbefalingsma

nds kurset

SANITETS

TJENESTE

Drøftelse af

sanitetsfagligt

emne.

Idræt efter eget

ønske.

MHS

Drøftelse af

maritimt emne.

7 -TRINS

SKALAEN

Læs om den nye 7trinsskala

Drøftelse af

maritimt emne.

Drøftelse af

maritimt emne.

SIGNAL

TJENESTE

Orientering om

SINE.

Ret til ændringer forbeholdes


Kort præsentation af de enkelte temaer og Workshops.

Planlægning og tilrettelæggelse

* Når der planlægges og tilrettelægges uddannelse, i hvilket omfang tages

der hensyn i formålsbeskrivelserne?

Læringsforudsætninger

* Giver formålsbeskrivelserne mulighed for, at man kan tage udgangspunkt

i den enkeltes læringsforudsætninger?

* Debatten kan underbygges med eksempler på hvor og hvornår.

Medbestemmelse kursist/lærer/kursusleder

* I hvilket omfang er der mulighed for medbestemmelse for kursister/

lærer/kursusleder, når man tager udgangspunkt i formålsbeskrivelsen?

Undervisningsformer

* Valget af undervisningsformer er i høj grad styret af målbeskrivelserne —

hvorfor og hvordan, kan det sikres, at der i højere grad tages hensyn til formålsbeskrivelserne?

Evaluering

* Måden, hvorpå der evalueres - i hvor høj grad tages der udgangspunkt i

formålsbeskrivelserne?

Standard formationer

* Hvordan og hvornår anvendes de? Er der forskel på, i hvilke situationer

de anvendes og hvorfor?

Eftersøgning og evakuering

* Hvordan gennemføres en eftersøgning og evakuering?

Dynamik i Plenum

* Hvordan sikrer vi dynamik i plenum og hvordan sikrer vi, at alle er med?

Enhedsskydning

* Skydeledelse ved enhedsskydninger drøftes.

Formationer/ Tak tik

* Gennemgang af formationerne for en geværbevæbnet gruppe, herunder

forhold overfor møde med trusler. Formålet er at få en fælles forståelse af de, af

HVS netop vedtagne formationer.

Afsøgning/afspærring/evakuering

* Gennemgang af, hvordan man gennemfører afsøgning/afspærring/

evakuering mhp. at skabe en fælles forståelse for de gældende principper.


Idræt

*Formålet er dels at give mulighed for fysisk adspredelse, samt at drøfte

hvordan idræt kan integreres på kurserne.

Marinehjemmeværnet

* Debat og opdatering omkring uddannelserne i marinehjemmeværnet.

Totalforsvaret

* Formålet er, at opdatere deltagerne på komponenterne i totalforsvaret

samt opbygningen af et skadessted. Formålet er desuden at drøfte dette i relation

til skolens kurser.

Regler for magtanvendelse

* Formålet er, at give deltagerne lejlighed til at drøfte emner i relation til

regler for magtanvendelse på skolens kurser.

Håndbog i Bevogtning (åbent emne) (2 timer)

* Håndbogen medsendes indkaldelsen. Formålet med emnet er at deltagerne

kan diskutere håndbogen i relation til skolens kurser.

Konstruktivistisk læringssyn

* Formålet er at diskutere, hvordan man skal tage udgangspunkt i den enkeltes

forudsætninger og dannelsesbaggrund i forhold til målet med instruktørkurset.

Hvilke værktøjer kan vi bruge for at ramme læringsstile

* Formålet er diskutere hvilke værktøjer man kan bruge for at ramme de

forskellige læringsstile.

Dynamik i plenum

* Formålet er at diskutere hvordan man kan skabe mere dynamik i plenumdiskussionerne

på de pædagogiske kurser.

Skydeledelse ved enhedsskydning.

Våbenbetjening på M/95 og generelle sikkerhedsbestemmelser.

Håndbøger og brugervejledning til skydning – hvad vil vi med

dem?

Anvendelse af skydebane- og skydeterrænfaciliteter.

FX-øvelser.

Sanitetsemne.

Signalemne.


Susanne Tellerup

Afdelingsleder

Efter- og Videreuddannelsen

Uddannelse

• Cand.mag.og exam.art. med hovedfag i dansk, bifag i tysk og psykologi

• Postgrade Certificate Course, Learning and Technology, University of British Columbia,

Canada

• Teoretisk og praktisk pædagogikum

• ED-Tysk, Handelsfaglærereksamen i Erhvervsret, Samfundsøkonomi og Tysk

Erfaringsbaggrund

• 1978 -1988: Ufaglært arbejde som bl.a. servicemedarbejder, købmand, servitrice, rengøringsassistent

• 1988-1992: Underviser i litteraturforståelse og tysk, FOF Odense

• 1992-1995: Adjunkt, tværfaglig koordinator og praktikvejleder ved Svendborg Handelsskole

• 1995-1998: Adjunkt ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL)

• 1998-2006: Lektor ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

• Kursusleder på teoretisk pædagogikum, praktikvejlederuddannelse, Voksenunderviseruddannelse

og PD

• Projektleder på udvikling af PD i Skoleudvikling og forandringsprocesser,

Projektleder på udvikling af forskellige moduliserede og netbaserede uddannelser

og forløb

• Projektleder på implementerings- og udviklingsprojekterne om bl.a.:

o Lærende miljøer i Frontlinien

o Fra undervisning til læring

o Teamarbejde

o Digitale evalueringsformer på KVU og MVU

o Medieintegreret Læring i Arbejdsmarkedsuddannelserne

Underviser på forskellige netbaserede uddannelser og forløb- med eller uden tilstedeværelse.

• Konsulent på projekter om bl.a.:

o Blended learning

o Fleksibel læring og levering

o IT-strategi

o Screening og selvtest

o Udvikling af læringsmiljø

Deltaget i fælles nordisk konsulentnetværk organiseret af Per Dalin og IMTEC

Deltaget i forskellige styre- og følgegrupper bl.a. i samarbejde med UNI-C, 3F, Dansk-

Metal.

Erfaring med oplæg, konsulent- og udviklingsopgaver for erhvervsskoler, VUC-centre,

folkeskoler, ungdomsskoler, sprogskoler, AMU, Daghøjskoler, virksomheder, søfartsskoler

mv. - bl.a. i samarbejde med universiteter, CVU'er, private konsulentfirmaer og

e-lærings- og medievirksomheder.

More magazines by this user
Similar magazines