RAL-Nyt 2008:1 - Juni - Ribe Amts Lokalarkiver

ral.lokalarkiver.dk

RAL-Nyt 2008:1 - Juni - Ribe Amts Lokalarkiver

RAL-Nyt

2008:1 - Juni


RAL-Nyt

Udgives af Ribe Amts Lokalarkiver

© Ribe Amts Lokalarkiver

RAL-Nyt 2008:1 er redigeret af Richard Bøllund

Sats: Verdana

Tryk: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Abonnementspris: 100,00 kr.

ISSN 0902-7807

Redaktions- og ekspeditionsadresse:

Ribe Amts Lokalarkiver, Sekretariatet, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade

47, Postboks 522, 6701 Esbjerg

Forsiden:

Foredragsholderen, tidl. skoleinspektør Hans Chr. Jensen, har tilhørerne i

sin hule hånd ved RALs generalforsamling på Eventyrgården i Janderup

den 12. marts 2008. Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen.


Indhold

Arkivkonsulentens side..………………………………………………………………………2

Af Richard Bøllund, konsulent Ribe Amts Lokalarkiver

Hanne og Villy Nielsens samling i Nordby Sognearkiv.………………………4

Af Linda Vesterbæk, arkivleder, Nordby Sognearkiv

ABM-samarbejde i Vadehavs regionen.………………………………………………5

Af Richard Bøllund, konsulent Ribe Amts Lokalarkiver

Referat af RALs generalforsamling på Eventyrgården i Janderup.……7

RALs regnskab for 2007.……………………………………………………………………14

En tur til Tønder Marked…………….………………………………………………………15

Af Anne Lorenzen, arkivleder, Hviding Sognearkiv

Efterlysninger………………..……………………………………………………………………18

Børsen…………...……………………………………………………………………………………19

RAL-Nyt 2008:2– December………….. …………………………………………………20

RALs bestyrelse..…………………………………………………………………………………21


Arkivkonsulentens side

Af Richard Bøllund, konsulent, Ribe Amts Lokalarkiver

I den traditionelt stille tid på arkiverne,

er det tiden til at få sendt

sommerens udgave af RAL-Nyt

gaden. Jeg vil begynde med at berette

om de oplevelser, jeg for nyligt

har haft som underviser, for de

arkiver nord for den tidligere

amtsgrænse, jeg normalt ikke beskæftiger

med mig. Arkiverne i

Ringkøbing-Skjern Kommune havde

hyret mig på udlejningsbasis

aftalt i RALs bestyrelse til et kursus

i grundlæggende registrering.

Turen derop overbevist mig om,

hvor godt arkiverne i RAL er stillet

på det uddannelsesmæssige felt.

Mit gæstevisit nordpå var en sjov

og spændende oplevelse, men

samtidigt også meget udfordrende,

idet arkiverne i det tidligere

Ringkøbing Amt stod helt på bar

bund, og var helt overladt til sig

selv, og de registreringssystemer

de enkeltvis havde opfundet. Det

viser hvor stærkt kredsarbejdet

står i vores område, og hvilken

gavn arkiverne her har haft af en

konsulentordning. Vi er langt foran

arkiverne i vores tidligere naboamt,

og det skulle vi også gerne

blive ved med at være i fremtiden.

Arkivsamvirker

Seneste nyt er, at der i Varde

Kommune er oprettet et arkivsamvirke

med vedtægter og en valgt

bestyrelse bestående af fem personer.

Arkivsamvirket vil arbejde

for et samlet og selvstændigt ar-

2 RAL-Nyt 2008:1 - Juni

kivvæsen i hele kommunen, og vil

desuden arbejde hen i mod oprettelsen

af et §7-arkiv i kommunen.

Trods startvanskeligheder med at

nå til enighed blandt kommunens

knapt 20 arkiver, er det glædeligt,

at man nu er nået så langt. Arkiverne

i Varde Kommune er blevet

tilbudt at ”blive serviceret af Varde

Museum”. Hvad dette indebærer,

er noget den nye arkivbestyrelse

skal til at få afklaret, men man

forventer, at kommunen vil finansiere

en kommunelicens på Arkibas

samt stiller Internet til rådighed

for arkiverne. Hermed ser det

ud til, at alle arkiver har fået sig

organiseret, og dermed står stærkere

rustet til fremtiden.

Kommunelicens – Arkibas 4

Det attraktive tilbud fra SLA betyder,

at vi kan forvente et mindre

boom i Arkibas-brugere på de danske

arkiver. I vores område har

man været godt med i brugen af

Arkibas3, men med den nye kommunelicens

ser det ud til, at vi også

får de sidste med. Kommunelicensen

skal aftales og tilmeldes

centralt, mest oplagt gennem

kommunens arkivsamvirke. Når

der herefter er givet grønt lys fra

SLA til kommunelicencen, skal det

enkelte arkiv foretage den endelige

tilmelding, og aftale med SLA

hvornår en eventuel konvertering

skal finde sted. Før en konvertering

fra Arkibas3 kan finde sted,


skal man forberede sine data efter

anvisning fra SLA, og herunder også

tage stilling til, om der skal

lægges en ny systematik ind i systemet.

For de fleste arkiver vil

det bedst kunne betale sig, at få

den nye systematik tilsendt i nogle

filer frem for at skulle foretage en

manuel og meget tidskrævende

tilretning af systemet. Hvis man

vælger at lægge den nye systematik

ind via den tilsendte fil overskrives

den eksisterende systematik.

Det betyder, at alle tidligere

lavet henvisninger forsvinder, og

man skal til at begynde forfra med

dette arbejde. Selve registreringerne

sker der ikke noget med.

Dette afhjælpes delvist af fritekstsøgefunktionen

i Arkibas4, men

det er stadigvæk meningen, at der

skal laves henvisninger i den nye

Arkibas4, også for at kunne foretage

systematiske/emne-relaterede

søgninger i systemet. Er der

spørgsmål til dette eller kommunelicencen

i det hele taget, kan I

rette henvendelse til mig, og jeg

vil se, om jeg kan være i stand til

at hjælpe.

Pga. sommerferie

træffes konsulenten

ikke i ugerne 29-30

samt uge 32.

Kurser

Efterårets kursusprogram fra RAL

vil udelukkende dreje sig om Arkibas4.

Der vil blive satset massivt

på, at få de mange nye brugere af

Arkibas4 gjort parate til arbejde

med systemet bedst muligt. Der er

derfor i øjeblikket ved at blive

planlagt en række Arkibas4-kurser

i RAL-regi til den sædvanlige lave

deltagerpris takket være konsulentordningen.

Kurserne vil blive

afholdt i Esbjerg, idet der her er

fundet et egnet undervisningslokale

med Internetforbindelse, og

hvad der ellers kræves. Efter sommerferien,

dvs. hen i mod slutningen

af august måned, vil der blive

udsendt programmer med datoer

for Arkibas4-kurserne der vil

strække sig hen over hele efteråret.

Det betyder også, at der ikke

laves øvrige RAL-kurser inden for

denne tidshorisont. Det vigtigste

er at få alle arkivmedarbejdere uddannet

i arkivernes vigtigste arbejdsredskab,

Arkibas.

RAL-Nyt 2008:1 - Juni 3


Hanne og Villy Nielsens samling

i Nordby Sognearkiv

Af Linda Vesterbæk, arkivleder, Nordby Sognearkiv

Ægteparret Hanne og Villy Nielsen

har i mange år arbejdet med at

samle materiale om personer, jorde

og bygninger i Nordby Sogn.

Samlingen der er meget omfattende,

skønsmæssig svarende til

15.000 A4-sider om Nordby Sogn,

foreligger i PDF-filer og i 2003

overdrog ægteparret samlingen til

Nordby Sognearkiv.

Samlingen skal betragtes som et

indsamlingsresultat til videre

forskning og er udformet således,

at der kan plukkes dele ud heraf,

og bruges som det er, men materialet

er så stort, at der kan forskes

direkte i det, eventuel sup-

Villy Nielsen ved computeren i Nordby

Sognearkiv.

4 RAL-Nyt 2008:1– Juni

pleret med skifter fra Anton Dams

Fanøsamling og brandforsikringsarkivalierne,

til hvilke der henvises.

Samlingen er egnet til forskning

i slægter før 1880 eller i en

enkelt ejendom, dets ejere og dets

jordtilliggende fra 1930 og tilbage

til 1683.

Samlingen var endnu ikke komplet

ved overdragelsen, men her i 2008

er de sidste brikker så småt ved at

falde på plads. Samlingen kan erhverves

på en DVD, til 150,- kr.,

og købere vil senere få sendt de

sidste opdateringer uden vederlag.

I Nordby Sognearkiv har vi haft

stor hjælp af denne samling til

glæde for tilfredse ”kunder”, og

der er ingen tvivl om, at den er et

enestående og meget vægtigt bidrag

til forståelsen af Fanøs historie.


ABM-samarbejde i Vadehavs

regionen

Af Richard Bøllund, konsulent, Ribe Amts Lokalarkiver

ABM-samarbejde, dvs. samarbejde

mellem arkiver, biblioteker og museer,

er tidens modeord ikke

mindst fra politikernes mund.

Kombinerer man dette med en anden

af tidens store trends, internetpublicering,

får man en Internetportal

der rummer de tre væsentlige

kulturudbydere. Flere steder

i landet er man gået sammen

om sådanne lokale eller regionale

formidlingssamarbejder. Jeg kan

nævne den nordjyske portal

noks.dk, historiefyn, Arbimus samt

en række by-portaler der alle formidler

en form for historisk indhold

og data. I Vadehavsregionen

er man nu i gang med at udvikle

et lignende samarbejde og Internetportal,

hvor man vil forsøge at

hæve overliggeren for indhold og

funktionalitet.

Bag ABM-samarbejdet i Vadehavsregionen

ligger en Kulturaftale underskrevet

af de fire kommuner:

Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde

samt selveste kulturministeren

Brian Mikkelsen. Kulturaftalen

dækker et bredt spektre af samarbejde,

der har til formål at binde

regionen sammen og give befolkningen

i Vadehavsområdet en særlig

identitet. ABM-samarbejdet på

tværs af kommuner og institutioner

har været lidt sejt at få sat i

gang, men man er nu ved at få

defineret nogle målsætninger og

indhold i det fælles projekt.

Som repræsentant for lokalarkiverne

i tre af de fire berørte kommuner

er jeg kommet med i styregruppen

og er desuden udpeget til

at sidde i projektgruppen, som

skal være med til at få udviklet det

færdige produkt. Det er besluttet

at arbejde med to elementer i projektet,

henholdsvis en formidlingsdel

samt udvikling af en søgefunktion,

der på sigt skal integreres i

formidlingsdelen.

Hvad angår formidlingsdelen har

man indledt et samarbejde med

folkene bag Internetsiden historiskatlasfyn.dk.

Denne Internetsi-

RAL-Nyt 2008:1 - Juni 5


de har en meget spændende topografisk

og emnerelateret indgang

til en masse historiske oplysninger,

og henvender sig meget

bredt, hvilket også er vores mål.

Samtidigt er historiskatlasfyn meget

interesserede i nye samarbejdspartnere,

og er selv interesseret

i at udvide indholdet og den

geografiske udbredelse, således at

den kommer til at dække hele Region

Syddanmark. Med det udviklingspotentiale

der ligger i historiskatlasfyn,

har vi i Vadehavssamarbejdet

valgt at hoppe på og

blive integreret i denne portal, i

stedet for at skulle bygge noget

nyt op helt fra bunden. Desuden

vil det sandsynligvis blive lettere

at få fat i økonomiske midler gennem

bl.a. Regionen og EU, hvis

der tænkes stort.

Den anden del af projektet, går på

at udvikle en funktion der kan foretage

samsøgning i henholdsvis

arkivernes, bibliotekernes og museernes

databaser. Det er en meget

ambitiøs projektbeskrivelse,

idet der arbejdes på at etablere

den første dynamiske søgemulighed

på tværs af institutionerne. De

allerede eksisterede portaler, hvor

man også kan søge på tværs af

institutionerne, er blot udtræk af

data på et givent tidspunkt. Vi vil

derimod forsøge at etablere en

teknologi, der løbende skal høste

data fra de systemer der arbejdes

6 RAL-Nyt 2008:1– Juni

med, dvs. for arkivernes vedkommende

Arkibas. Når dette er muligt,

vil man til hver en tid gå ind

på hjemmesiden og se hvad de

enkelte institutioner har omkring

et bestemt emne.

For arkiverne i de berørte kommuner

vil ABM-samarbejdet i Vadehavsområdet

på sigt komme til at

medføre noget arbejdet. Foreløbigt

er projektet i første fase, men sidenhen

vil arkiverne komme til at

skulle levere noget af indholdet til

hjemmesiden. Inden da kan man

kigge ind på hjemmesiden

www.historiskatlasfyn.dk som formentligt

bliver den platform, vi vil

komme til at arbejde ud fra.


Referat af RALs generalforsamling,

Eventyrgården i

Janderup d. 12. marts 2008

Jørgen Dieckmann Rasmussen bød

velkommen og man indledte mødet

med at synge ”Velkommen

lærkelil”

1. Valg af dirigent og Referent

Jørgen Dieckmann Rasmussen foreslog

Lisbeth Rosendahl som dirigent

og Anne Lorenzen som referent,

begge blev valgt. Lisbeth Rosendahl

takkede for valget som dirigent,

hun konstaterede at generalforsamlingen

var lovlig indkaldt

og gennemgik dagsordnen, der var

ikke indkommet forslag.

2. Beretninger

Jørgen Dieckmann Rasmussen

fremlagde formandens beretning:

”Et år er gået, og vi kan vi se tilbage

på det første år under den

nye strukturreform, som måske

ikke umiddelbart forventedes at

påvirke arkiverne så meget, og så

alligevel. For RALs vedkommende

gælder, at Ribe Amt forsvandt –

fra amtets kulturforvaltning fik vi

blandt andet støtte til konsulentordningen,

som heldigvis er videreført

gennem Kulturministeriet i

en fireårig periode, men også midler

til en række af de tværgående

projekter, som blev gennemført i

de senere år.

Også på det kommunale plan er

der de flest steder sket store forandringer

for lokalarkiverne –

mindst på Fanø, fordi øen fortsatte

med uændret kommunal status.

Ellers har lokalarkiverne i de øvrige

kommuner måttet forsøge at

tilrette sig den nye tids vilkår. Fra

RALs side havde vi efter bedste

evne forsøgt at forberede arkiverne

på den nye situation fra 1. januar

2007. Forud for reformen

havde vi med støtte fra Ribe Amt

afholdt en konference, som bl.a.

omhandlede mulige måder at organisere

lokalarkivarbejdet lokalt i

fremtiden, og konferencen blev

nogle måneder senere fulgt op af

et aftenmøde, hvor der blev gjort

status over, hvor langt man var

nået de forskellige steder. På det

tidspunkt havde et par af de nye

kommuner ”fundet deres fødder”,

mens andre stadig svævede i det

uvisse. Nok var der forslag og tanker,

men af én eller anden grund

var de ikke blevet realiseret endnu

– det kunne være et manglende

lokomotiv til at trække toget i

gang, det kunne måske også skyldes,

at man endnu ikke helt havde

erkendt størrelsen af den ”klub”,

RAL-Nyt 2008:1 - Juni 7


man ville blive medlem af i fremtiden,

men man fornemmer også

enkelte steder, at langsommeligheden

i processen skyldtes mødet

mellem forskellige kemier. Ikke

alle steder har denne proces undgået

at ende i gnister. Det sidste

er det værste, for uenighed og

indbyrdes strid gavner ikke arkivsagen.

Alligevel har man måttet konstatere

en forsinkelse selv der, hvor

man var kommet på plads. Blot at

få vedtægter igennem kunne forsinke

processen, som det f.eks.

blev tilfældet i Esbjerg Kommune,

men så vidt jeg ved, ser arkivlandskabet

i det gamle Ribe Amt således

ud, hvis vi tager kommunerne

i alfabetisk orden:

• Billund Kommune – arkiverne

har etableret et arkivsamvirke,

som har forhandlet øget kommunalt

tilskud til arkiverne på plads

og gjort det muligt at få kommunelicens

på Arkibas

• Esbjerg Kommune – arkiverne

er gået ind i et arkivsamvirke under

det såkaldte arkivudvalg. Der

er opnået øget økonomisk støtte til

arkiverne, der drives af frivillig arbejdskraft,

så den store forskel i

tilskuddene mellem de gamle

kommuner kan påbegyndes udlignet

og arkiverne få et passende

driftsbudget.

• Fanø Kommune – uændret status,

men der etableret et tættere

samarbejde mellem arkiverne, så

man kan å kommunelicens på Arkibas.

Arkiverne på Fanø har også

fået øget kommunal støtte

8 RAL-Nyt 2008:1 - Juni

• Varde Kommune – der har så

sent som i eftermiddags været

møde om den fremtidige struktur,

som handler om at knytte arkiverne

drevet af frivillig arbejdsplads

til Varde Museum, mens Varde Byhistoriske

Arkiv forbliver for sig

selv. Der tales også om etablering

af et §7-arkiv

• Vejen Kommune – ifølge rygter

RAL har ikke været inddraget

og/eller modtaget papirer endnu –

er der etableret et arkivsamvirke,

som omfatter alle arkiver i kommunen

undtagen Vejen Lokalhistoriske

Arkiv. Forhåbentlig – for lokalarkivernes

skyld – bliver processen

snart tilendebragt.

Jeg har allerede brugt ordet §7arkiv

– altså forstået som ”et offentligt

arkiv”, der er godkendt til

at modtage offentlige – typisk

kommunale – arkivalier. Også i

debatten rundt om i kommunerne

har betegnelsen været taget i

brug, men indtil videre har kun Esbjerg

Kommune etableret et sådant

arkiv. I det lys kan det undre,

at RAL så sig nødsaget til at aflyse

det planlagte kursus om §7arkiver.

Det kunne ellers være god

grund til at få mere at vide om,

hvad et sådant arkiv egentlig er,

og hvad arbejdsopgaverne nærmere

går ud på. Der er nemlig ikke

blot tale om at flytte papirer og

gamle protokoller – man kan ikke

undgå at blive viklet ind i earkivering

og helt aktuelle forvaltningsproblemer.

Det er bestyrelsens

håb, at kommuner, der måtte have

alvorlige planer om at overveje

et § 7-arkiv, kontakter arkivkonsu-


lent Richard Bøllund for nærmere

oplysninger og måske endda aflægger

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

besøg.

Det er ikke blot lokalt, men også

nationalt, der er sket forandringer.

Som nævnt sidste år var der sket

en sprængning af SLA og en ny arkivorganisation

ved navn ODA blevet

dannet. Der kom også en tredje

udløber DEA, men den er så vidt

jeg ved gået al kødets gang og nåede

aldrig at få nogen stor udbredelse.

Hvad angår de øvrige organisationer,

forblev alle arkiver i Ribe

Amt med en enkelt undtagelse i

SLA. Dels stod det i vores vedtægter,

at vi var medlemmer af SLA,

dels var der hele spørgsmålet om

adgangen til at bruge Arkibas, vores

elektroniske registreringssystem,

som vi ikke kan være foruden.

Ikke mindst m.h.t. Arkibas spillede

SLA et stærkt kort ud i efteråret

2007, idet man valgte at indføre

kommunelicens med virkning fra

1. januar 2008. Kommunelicensen

gør det meget billigere for SLAarkiverne

at bruge Arkibas, og

samtidig burde licensformen understøtte

dannelsen af arkivsamvirker

og samarbejdet mellem arkiverne

i kommunerne i det hele

taget – ellers kan rabatten ikke

opnås. På RALs vegne vil jeg gerne

bringe en tak til SLAs styrelse for

kommunelicensen – det gør et helt

uundværligt værktøj tilgængelige

for mange, der i forvejen bruger

megen fritid på det lokale arkivarbejde.

Om RALs øvrige aktiviteter i 2007

vil jeg henvise til konsulentens beretning,

men jeg vil slutte af med

at sige, at det var godt, arkiverne i

Ribe Amt holdt fast i RAL. Ellers

havde vi ikke bibeholdt konsulentordningen

– og jeg skal hilse og

sige, at der er mange telefonopkald

med mange store og små

spørgsmål til Richard Bøllund, ligesom

min bil tit ”kapres” til konsulentbesøg.

Uden konsulenten ville

der heller ikke være så mange lokale

kurser, så der er grund til at

nyde ordningen, som I tager som

en selvfølge, men som ikke mange

andre har tilsvarende.

Lad mig til sidst på RALs bestyrelses

vegne takke medlemmerne for

aktiv deltagelse i vores aktiviteter

– mærkelig nok flest til generalforsamlingen,

hvor der bydes på gule

ærter m.m. Også en tak til bestyrelsen

for godt samarbejde samt

til Historisk Samfund for Ribe Amt

for det fortsatte samarbejde om

udgivelse af arkivernes årsberetninger.

Selv om Richard Bøllund ikke er

her i aften, synes jeg, han fortjener

en oprigtig tak for sin store

indsats og tålmodighed i arbejdet

som arkivkonsulent. Det er ikke

hans skyld, hvis arkivarbejdet kører

på lavt blus nogle steder”.

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger

til beretningen. Jens

Lindby havde ros til Richard Bøllund,

som havde stillet sin ekspertise

til rådighed for arkiverne i

Ringkøbing-Skjern Kommune. Der

RAL-Nyt 2008:1 - Juni 9


har været afholdt kursus for arkiverne

med Bøllund som instruktør.

Beretningen blev erklæret godkendt

Jørgen Dieckmann Rasmussen

fremlagde i Richard Bøllunds fravær

amtskonsulentens beretning:

”2007 var året, hvor kommunesammenlægningen

trådte i kraft,

og dette kom også til at påvirke

mit arbejdet i løbet af året. Arkiverne

har stået på gyngende

grund, uden helt at vide hvad der

skulle blive af dem i de nye storkommuner.

Da de nye kommuner

opstod den 1. januar var der vist

ingen, der havde fundet en løsning

på arkivernes situation, så i de fleste

tilfælde blev 2007 et år uden

de store forandringer. Det er først

med de møder og forhandlinger

med kommunerne, der har fundet

sted i løbet af 2007, at man vil

kunne se nogle resultater i 2008.

Nogle steder er man ikke kommet

så langt endnu, men man må også

erkende, at det er en lang og sej

proces arkiverne skal igennem.

Arkiver med vidt forskellige baggrunde

er blevet bragt sammen.

Interessefællesskabet er blevet

meget større, end man har været

vant til, kommunerne er blevet

meget større, og det har ikke været

nogen let omstilling for nogen

parter. Ligesom så mange andre

har arkiverne dog haft tid til at

forberede sig, og fra RALs side har

vi også gjort forskellige tiltag for

at ruste arkiverne. Et af de vigtigste

budskaber herfra, og fra SLA i

10 RAL-Nyt 2008:1 - Juni

øvrigt, har været, at det er vigtigt

at stå sammen. Sammenhold og

fælles fodslag er nogle af kodeordene

for at trænge igennem i de

nye kommuner.

Arkiverne i Esbjerg Kommune er

kommet i god dialog med kommunen,

men de har i løbet af 2007

også fået et aktivt arkivudvalg,

med repræsentanter fra fem forskellige

sognearkiver, op at stå.

Jeg har været indbudt til de møder,

arkiverne i kommunen har afholdt,

og jeg har bidraget med at

levere oplysninger om arkivernes

forhold. På foranledning heraf har

jeg været på en rundtur til arkiverne

i kommunen for at kunne

levere en status over arkivernes

tilstand. Det er glædeligt, at jeg

har kunnet bruges til sådan en opgave,

og at jeg har været med til

at levere noget af skytset, som arkiverne

kunne bruge i forhandlingerne

med kommunen. Det går

lidt mere trægt i nogle af de andre

kommuner, men der er arkivernes

forskellighed måske også større.

En beslutning truffet ved SLAs generalforsamling

i efteråret har også

tvunget arkiverne ind på en

fælles bane, nemlig vedtagelsen af

den såkaldte kommunelicens på

Arkibas. Den nye licensordning

tegnes fælles for alle arkiver i

kommunen, og der foretages en

samlet tilmelding. I modsætning til

den tidligere licensordning, er det

nu blevet muligt for alle arkiver at

koble sig på Arkibas4 til en overkommelig

pris. Opgaven er at finde

ud af, hvilke arkiver der er pa-


ate til at springe over på det nye

registreringssystem. Etablering af

en Internetforbindelse til arkivet,

og klargøring af data til konvertering

fra Arkibas3 er nogle af de

ting, som skal være på plads. En

del af min tid i 2007 har bestået i

at rådgive herom.

En af kerneaktiviteterne i RAL,

nemlig uddannelse og kurser, har

kørt på det normale, høje blus i

2007. Der har været et spændende

og varieret kursusudbud, synes

jeg. I foråret havde vi tre aktiviteter:

Et kursus i digital billedbehandling,

et heldagskursus i billedregistrering

(som var udsat fra efteråret

2006) samt en introduktion

og spørgerunde vedr. Arkibas4 ved

Morten Nielsen fra SLAs hotline. I

efteråret var der et kursus i at lave

en udstilling og et Arkibas3 kursus.

Desværre måtte vi også aflyse

et kursus, der inkluderede et

besøg på Esbjerg Byhistoriske Arkiv

for at høre nærmere om §7sektionens

arbejde, da der kun var

kommet få tilmeldinger. Nogle af

kursusforløbene har jeg stået for,

mens vi i andre tilfælde har hentet

eksterne undervisere med den rette

ekspertise. RALs kursusaktiviteter

er blevet en uundværlig del af

arkivsamarbejdet inden for det tidligere

Ribe Amt. Jeg kan kun håbe,

at dette vil fortsætte også efter

2010, hvor den nuværende konsulentordning

ophører.

Den 8. januar 2007 blev der underskrevet

en kulturaftale for Vadehavsregionen

med kulturminister

Brian Mikkelsen som den for-

nemste pennefører. Aftalen indbefatter

bl.a. kommunerne Varde,

Fanø og Esbjerg, og den kom dermed

også til at berøre vores område.

For arkivernes vedkommende

har aftalen resulteret i, at der sigtes

mod etableringen af et ABMsamarbejde

i området, og hvor

målet skal være en fælles kulturhistorisk

Internetportal for institutionerne

i området. Institutionerne

fik inden årets udgang nedsat en

styregruppe og en arbejdsgruppe i

det videre arbejde som efter planen

skal strække sig til 2013. Som

repræsentant for lokalarkiverne

har jeg deltaget i de møder, der

har været, og jeg er blevet udpeget

til at deltage i arbejdsgruppen,

som skal arbejde på at finde en

platform og en måde at formidle

lokalhistorien til et bredt udvalg af

befolkningen.

Lokale aktionsgrupper (LAG) er

noget andet, som vi skulle lære at

kende i 2007. LAG er en forlængelse

af de tidligere kendte delvist

EU finansierede landdistriktsprogrammer,

og det er noget arkiverne

bør nære særlig interesse for,

idet LAG er i besiddelse af ikke

ubetydelige millionbeløb til udvikling

af landområderne. Det er nogle

projektmidler arkiverne kan og

bør arbejde på at få del i. Lokalt

engagement, liv i landområderne

og samspil mellem land og by er

nemlig noget af det, LAG er sat i

verden for at støtte, og er der noget,

arkiverne står for, er det netop

det. I løbet af 2007 er der

etableret LAG-grupper i de enkelte

kommuner, alle formalia er kom-

RAL-Nyt 2008:1 - Juni 11


met på plads, og jeg har i samspil

med bl.a. RALs bestyrelse drøftet

hvilke projekter og muligheder arkiverne

har for at komme i betragtning.

I løbet af det kommende

år vil jeg arbejde videre på det,

og evt. være arkiverne behjælpelige

med at komme med oplæg og

ideer til konkrete projekter.

Til sidst vil jeg takke alle i og omkring

mit arbejde – ikke mindste

de mange arkiver der støtter op

omkring og gør brug af konsulentordningen,

og de mange arkivfolk

som kommer til RALs kurser og

aktiviteter. Det beviser, at der

fortsat er behov for en konsulentordning,

også efter 2010, hvor den

nuværende ordning ophører. Jeg

takker også RALs bestyrelse for de

mange gode møder gennem året

og for støtten i mit arbejde”.

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger

til beretningen. Der

var ingen og beretningen blev herefter

erklæret godkendt.

Regnskab

Kasserer Jens Erik Starup fremlagde

regnskabet for 2007. Året resulterede

i et overskud, hvilket hovedsagelig

skyldtes den gode tilslutning

til kurserne, som havde

givet et pænt overskud. På generalforsamlingen

i 2007 besluttede

man at lade posten udgå elektronisk,

dette havde givet en stor besparelse

på portoudgifter.

Der var ingen bemærkninger og

regnskabet blev godkendt.

12 RAL-Nyt 2008:1 - Juni

Budget og fastsættelse af kontingent

Jens Erik Starup fremlagde budgettet,

som bygger på uændret

kontingentet. Der var ingen bemærkninger

til budgettet, som

herefter blev godkendt.

Indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogen forslag

Valg

a. Valg til bestyrelsen

På valg var Jens Erik Starup,

Grindsted og Thomas Nielsen, Blåvandshuk.

Begge blev genvalgt.

b. Valg af suppleanter.

På valg var Karen Margrethe Melbye,

Ribe og Hanne Gosvig, Billund.

Begge blev genvalgt.

c. Valg af revisorer.

På valg var Svenning Olesen, Sig

og Thomas Villadsen, Varde. Begge

blev genvalgt.

d. Valg af revisorsuppleant

På valg var Nora Olesen, Gørding.

Nora Olesen blev genvalgt

Eventuelt

Jørgen Dieckmann Rasmussen orienterede

om, at Richard Bøllund

havde været på kursus i Arkibas4

og man regner med, at amtskonsulenten

er klar som instruktør på

kurser for arkiverne ultimo april.


Niels Winther, Skovlund, som er

instruktør på SLA’s Arkibas4 kurser

fortalte at man i Vejle tilbyder

grundkursus med almindelig billede-

og arkivalieregistrering. På

SLA’s kursus får man et ”øvelsesarkiv”

og man får mulighed for at

fortsætte med sit øvelsesarkiv en

måned efter kurset, således at

man bliver fortrolig med systemet,

inden man går over til sit eget ar-

kiv. Niels Winther fortalte, at man

var klar til at tilbyde et administrationskursus

(opsætning af systemet)

i Arkibas4 til efterår.

Jens Lindby roste kurserne i Vejle.

Dirigenten takkede for god ro og

orden på generalforsamlingen,

hvorefter Jørgen Dieckmann Rasmussen

takkede dirigenten.

Hans Chr. Jensens foredrag om kulturlivet i Janderup var en festligt, interessant

og underholdende afslutning på generalforsamlingen. Foto: Jørgen Dieckmann

Rasmussen.

Ny e-mail adresse???

Husk at give besked hvis der er ændringer eller uregelmæssigheder

i jeres e-mail-adresse. I kan også få flere - op til tre -

e-mail adresser knyttet til jeres arkiv. Skriv til konsulenten på

rib@esbjergkommune.dk hvis er ændringer. Det er vigtigt, hvis

posten skal nå frem til jer!

RAL-Nyt 2008:1 - Juni 13


RALs regnskab for 2007:

Driftsregnskab for året 2007

RAL Primær drift Indtægter Udgifter

Kontingenter 11.564,24

Porto 1.005,50

Renter og gebyrer 272,75

Årsberetning

Medlemsmøder/kurser 17.800,00 6.660,00

Generalforsamling/møder 4.375,00 11.465,25

Eksterne møder (SLA mv.)

Andre udgifter 661,00

------------ ------------

34.011,99 19.791,75

------------ ------------

Overskud 14.220,24

34.011,99 34.011,99

======= =======

Status pr. 31/12 2007

Egenkapital pr. 1/1 2007 20.404,02

Resultat primær drift 14.220,24

Egenkapital pr. 31/12/2007 34.624,26

—--------- ------------

34.624,26 34.624,26

======= =======

Indestående Sparekassen pr. 31/12/2007 36.648,76

Kassebeholdning pr. 31/12/2007 0,00

Skyldig moms 0,00

Efterposteringer -2.024,50

Egenkapital pr. 31/12/2007 34.624,26

—————-- ------------

34.624,26 34.624,26

======= =======

14 RAL-Nyt 2008:1 - Juni


En tur til Tønder Marked

Af Anne Lorenzen, arkivleder, Hviding Sognearkiv

Uddrag af ”Træk af tre slægters liv

– og mit eget” skrevet af Hans Okholm

(f. 1853), Vester Vedsted

1915.

”Da jeg var godt 16 år gammel,

indbød min et år ældre fætter,

Jens Moltesen fra Hviding, mig til

at være med på en tur til Pinsemarkedet

i Tønder, der skulle vi i

fællesskab købe lam for selv at

drive dem hjem og sælge dem i

Ribe-egnen. Jeg fik besked om,

hvor mange penge hver af os skulle

møde med i en forsvarlig tegnebog,

om risikoen og om den langt

større sandsynlighed for gevinst.

Far lånte mig pengene, og tegnebogen

fik jeg købt. Så begav vi os

på vej, vandrende på vor fod til

Rejsby Kro. Derfra tog vi med dagvognen

til Abild, hvor der var et

godt logis hos den dengang meget

bekendte Kromand Bærdel (Bertel).

Dér boede også alle de andre

handelsfolk nordfra, som skulle til

Tønder Marked, natten til markedsdagen,

undtagen de meget

store, de boede på ”Humlekaaren”

i Tønder. Min fætter, der allerede

dengang var en halvbefaren handelsmand,

måtte jo i alle enkeltheder

give sin ukyndige og ubehjælpsomme

kompagnon besked.

Aftenen i Abild Kro gik på forskellig

måde; de fleste samlede sig i

smågrupper om en dygtig fortæller,

andre spillede kort, alle fik de

en grog eller en saidel øl til engang

imellem, men der var ikke

egentlig svireri, og heller ikke spilledes

der højt.

Da vi kom op på værelset for at gå

i seng, begyndte instrueringen.

Jeg fik først at vide, at dette her

ikke var sådan som at gå derhjemme;

der var mange fristelser for

en handelsmand, man skulle passe

godt på sig selv og sine penge, for

man ved jo ikke, hvad folk man er

imellem, men det er jo noget, man

har godt af at lære. ”Men ejsen

er’et saamæn hel glandt o’ wæ’r

Handelsmand, de’ er en Bestilling,

som der som’ Ti’er er møj Plase’r

ve’”. Først skulle jeg nu tage min

tegnebog, den lagde min fætter så

under min hovedpude, ”ja, for du

vil vel helst ligge ved væggen? Jeg

er jo mest kendt med at klare mig,

hvis der skulle komme noget i vejen;

men det er jo heller ikke

værd, du sover alt for hårdt, for

jeg stoler ikke alt for godt på låsen,

den er lidt forslidt”. Så smækkede

han døren og tog et par

stærke tag i den, ”jo, jeg tror alligevel,

at den holder”. Jeg stod

imens og trak af tøjet og var i

færd med at få anbragt mit ur på

en krog i vindueskarmen. ”Nej, e

du tosse, en tyv kan jo bare tage

en rude ud og række sin hånd ind

og tage uret; den o saa di Pængpung

tejer do mæ dæ o læg’er

RAL-Nyt 2008:1 - Juni 15


dem under e Unerdyne ned ve’ æ

Fæder for idt o ha’ old’e Værdisager

o jen Stej”. Så sov vi de retfærdiges

søvn, min fætter påstod

rigtignok, at han havde været vågen

flere gange og et par gange

hørt trin ude på loftet, men det var

ikke nær så slemt her som inde i

Tønder, der skal man passe på, at

man ikke sover for hårdt.

Tidlig om morgenen, længe før der

kunne være tale om marked, kom

vi vandrende ind til Tønder, men

det var højst fornødent, for at jeg

kunne være nogenlunde orienteret,

når det spændende øjeblik

kom, da der skulle handles. Først

gik vi et lille slag over markedspladsen,

der fandtes mange folde

afdelte i større og mindre rum.

Fætter har så ordet: ”Se, før vi nu

skal til at købe lam, så må vi ha’

lejet en fold, hvori vi kan samle

dem, for at ha’ hold på dem, til vi

skal på hjemvej, men sådan noget

må vi helst ha’ ordnet fra morgenstunden

af. Vi har vel tilsammen

penge til omtrent 100 lam, men

det kan jo ikke hjælpe, vi gør os

for nær nødt, så vi kan vist nøjes

med at leje et rum til 70, derved

sparer vi ½ daler og det er jo også

pæ’ng”. Da det var bragt i orden,

gik turen hen til en plads, hvor der

holdt flere vogne, alle læssede

med klov’r, der laves af egegrene,

som ved varmen bøjes i u-Form og

åbningen lukkes med en flad træliste.

De benyttes til at spænde om

lammets hals, til at anbringe mærke

i og til at holde i, når man skal

have fat i det. De solgtes i bundter

på 10-20-50 og 100 stk. Vi gjorde

16 RAL-Nyt 2008:1 - Juni

vor indkøb, foreløbig et bundt på

50 stk., og da jeg så føjede fætter

i at følge med ham hen i en manufakturforretning

og blive forsynet

med en regnfrakke, for at jeg kunne

se ud nogenlunde som andre

handelsfolk, ”for en ska’ jo syng

me’ e fouel en er imel”, så var den

værste forberedelse overstået.

Der holdtes dengang mange malkefår

i Tønder-egnen. Når lammene

var 6-8 uger gamle, ofte endnu

tidligere, blev de solgt bort, og fårene

blev så malkede i den bedste

græstid. Mælken blev anvendt til

ost, enten alene eller, vistnok tiere,

sammen med komælk. Den

gav en fed ost af en ejendommelig

smag, som var meget yndet de

steder, hvor man havde vænnet

sig til den. Omsætningen foregik

på den måde, at man drev eller

trak moderfårene og lod lammene

løbe efter ind til Tønder til de 2-3

markeder, som holdtes ved Pinsetid.

Der blev lammene solgt bort

og fårene taget med hjem igen for

at malkes. Handelen foregik under

den mest øredøvende larm fra den

store masse brægende får og lam

og de handlendes råben. Så begyndte

handelen. Først mødte vi

en mand fra Møgeltønder, der kom

trækkende med 4 store Disley-får

og tilhørende 7 lam, deriblandt et

fortrinligt vædderlam. ”Den maa vi

ha ’køjt”, hviskede Jens til mig.

Henvendt til manden: ”Hwa koster

e Ronnerla’m?” ”Aa, hwa, den koster

6 Daler”. ”Ja, det er no’ det

sa’m, e vel gi dæ 5 Dall’er for’ en.”

Nej, der indt (ikke, på tøndersk) o

slaa a”. ”Nej ved do no hwa, naa


lyw’r do nok spaasig, e vil si dæ,

te de er mer end nok e byer dæ

for di La’m; vil do idt (ikke, på Ribe-egnen)

sæ’l en for de, saa kan

do sjel behold en. Naa, mansu,

ska e ha en, saa lidt gelich, ejsen

gaar e”. Prisen blev 5 ½ Daler.

Vi fik vore 70 lam købt, og lidt hen

på eftermiddagen gjorde vi os færdige

til hjemturen. Jeg husker, at

jeg var meget betænkelig ved det

hele. Hvordan skulle vi nå hjem

med alle disse forvildede lam, de

vilde søge hen til ethvert brægende

får i vejens nærhed, og spredes

for alle vinde, og især ville det blive

ravgalt, om vi traf sammen

med en anden drift lam, det måtte

jo blive den bare vildrede. Men nu

var handelsmanden kommen højt

op i Jens, han regnede det hele for

ingen ting, det rene småtteri med

det par lam, imod hvad han før

havde været med til. Så begyndte

da hjemturen. To mand hjalp os

over markedspladsen, derefter

klarede vi os selv, og det gik

mærkværdig let. De forskræmte

og af brægen trætte lam klyngede

sig til hverandre og lod sig aldrig

friste bort fra vejen af noget som

helst, og skete det, at et enkelt af

dem kom lidt bort fra flokken, blev

det helt urolig for at nå ind til den

igen. Vi behøvede bare at gå bagefter

den langsomt fremadskridende

flok og, mere til oplivelse end

til egentlig nytte, nu og da råbe et

wist, hallo, ejda, hallihu-hej.

Vi skulle efter bestemmelsen herimod

halvvejen den første dag for

at nå Høgsbro Kro så tidlig næste

dag, at hvad der kunne afsættes

der, kunne være fra hånden samme

dag, for at vi kunne være færdige

til opbrud længere nordpå tidlig

dagen efter. Men som vi var

kommen lidt forbi Sølsted Kro,

indhentedes vi af en grisevogn, en

vogn med to brede tremmefadinger

ovenpå hinanden, med

tæt bund imellem. Den kom fra

Tønder, hvor den havde været

med grise på samme marked, vi

kom fra. Kusken, der kendte Jens,

spurgte, om han skulle tjene lidt

returfragt ved os, og vi enedes

hurtig om et ringe beløb, han skulle

have for at køre os og lammene

til Høgsbro Kro samme dags aften.

I 3 dage drev vi så med flokken,

der stadig mindskedes, fra by til

by og skaffede os plads for salget i

en omlukket gårdsplads. Tredie

dags aften havde vi udsolgt , og

det hele endte, efter at rejseudgifterne,

budløn, drikkepenge, der

måtte være rigelige, og alle andre

udgifter var fradragne, med en

nettofortjeneste af 10-12 kr. til

hver.

RAL-Nyt 2008:1 - Juni 17


Efterlysninger

Hjælp arkivet i Varde med at identificere nedenstående to billeder. Det

øverste er et ”ledvogterhus ved Varde” - det andet en ”Mølle - muligvis

nord for Ribe”. Kontakt Varde Lokalhistoriske Arkiv hvis I har oplysninger

om den nærmere beliggenhed. Se også billederne på RALs hjemmeside

www.ral.lokalarkiver.dk - her søger arkivet i Brørup også hjælp til at

identificere et ældre køretøj.

18 RAL-Nyt 2008:1 - Juni


På denne side kan lokalarkiverne i Ribe Amt efterlyse oplysninger om for

eksempel de mange ukendte billeder fra arkivets samlinger. Eller I kan

efterlyse oplysninger om foreninger, personer, virksomheder - alt hvad I

mangler at vide noget om. Send et af jeres uidentificerede fotografier eller

jeres efterlysning til RALs sekretariat, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade

47, Postboks 522, 6701 Esbjerg eller e-mail:

rib@esbjergkommune.dk

For at gengivelsen i bladet kan blive så god som muligt, vil vi gerne have

lov til at låne enten originalfotografiet eller en god affotografering. Fotokopierede

billeder er desværre ikke gode nok til trykning - men vi skal

nok passe godt på jeres billeder, og returnerer dem selvfølgeligt hurtigst

muligt efter trykning. Billeder modtages også elektronisk via e-mail eller

på cd, blot de er i høj opløsning.

Børsen

På denne side kan lokalarkiverne i Ribe Amt tilbyde forskelligt til salg til

gavn for andre og arkivet. Henvend jer til RALs sekretariat, Esbjerg Byhistoriske

Arkiv, Torvegade 47, Postboks 522, 6701 Esbjerg - eller send en

e-mail på: rib@esbjergkommune.dk

Det kan være sognebøger eller øvrige publikationer fra arkiverne, man

ønsker at sælge videre. Det kan også være arkivinventar - skabe, reoler,

skuffer m.v. - man har fået i overskud, og gerne vil tilbyde andre.

Annoncer kan også løbende blive lagt på RALs hjemmeside.

RAL-Nyt 2008:1 - Juni 19


RAL-Nyt 2008:2 - December

Indlæg til næste nummer af RAL-Nyt indsendes til:

RALs sekretariat

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Torvegade 47

Postboks 522

6701 Esbjerg

Telefon: 76 16 39 07

Fax: 76 16 39 10

E-mail: rib@esbjergkommune.dk

INDEN den 15. NOVEMBER 2008

Arkivkonsulent Richard Bøllund

Ribe Amts Lokalarkiver

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Torvegade 47

Postboks 522

6701 Esbjerg

Tlf.: 76 16 39 07

Fax: 76 16 39 10

E-mail: rib@esbjergkommune.dk

Træffes normalt mandage, tirsdage og torsdage kl. 8.00-16.00

20 RAL-Nyt 2008:1 - Juni


RALs bestyrelse

Formand:

Jørgen Dieckmann Rasmussen

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Torvegade 47, Postboks 522,

6701 Esbjerg

Tlf.: 76 16 39 00

E-mail: jd@esbjergkommune.dk

Fax: 76 16 39 10

Privat:

Grønlandsparken 58C

6715 Esbjerg N

Tlf.: 75 15 56 30

Kasserer:

Jens Erik Starup

Grindsted Lokalhistoriske Arkiv

Grindsted Bibliotek

Tinghusgade 16, 7200 Grindsted

Tlf.: 75 32 09 00.

E-mail: Jens.Starup@post2.tele.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Anne Lorenzen

Hviding Sognearkiv

Egecentret

Ribevej 2 B

6760 Ribe

E-mail: fru.lorenzen@hotmail.com

Linda Vesterbæk

Sognearkivet i Nordby

Niels Engersvej 5

Nordby

6720 Fanø

Tlf.: 75 16 62 60

E-mail: chrilind@fanonet.dk

Thomas Nielsen

Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv

Kirkegade 3, 6840 Oksbøl

Tlf.: 75 27 15 48.

E-mail: akntn@nielsen.mail.dk

Suppleanter:

Karen Margrethe Melbye

Ribe Byhistoriske Arkiv

Ribe Folkebibliotek

Giørtzvej 1, 6760 Ribe

Tlf.: 75 42 17 00.

E-mail: kame@ribekom.dk

Hanne Gosvig

Lokalhistorisk Arkiv, Billund

Billund Centret

Hans Jensens Vej 6

7190 Billund

Tlf.: 75 33 24 72

E-mail: hegosvig@stofanet.dk


Kurser efteråret 2008:

Planlægningen af efterårets kurser

er i gang.

Der vil blive afholdt kurser i Arkibas4

forskellige dage hen over efteråret.

Kurserne afholdes i Esbjerg.

Det endelige program med datoer for

kurserne vil foreligge og blive udsendt til

RALs medlemmer umiddelbart efter

sommerferien dvs. i midten/slutningen

af august måned 2008.

More magazines by this user
Similar magazines