11.09.2013 Views

Læs – hvis du tør - Hus Forbi

Læs – hvis du tør - Hus Forbi

Læs – hvis du tør - Hus Forbi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

h u s fo r bi<br />

nr. 9 september 2011 15. årgang | pris 20 kr. | 8 kr. går til sælgeren | køb af sælgere med synligt id-kort<br />

udsatdanmark<br />

<strong>Læs</strong><br />

<strong>–</strong> <strong>hvis</strong><br />

<strong>du</strong> <strong>tør</strong><br />

ny strategi<br />

Hjemløs med<br />

udsigt <strong>–</strong> og<br />

egen bolig<br />

HURRAAAAAA!<br />

Nu med X-ord<br />

og DUSADUKU<br />

Køb KUN<br />

AviSeN<br />

Af SæLgere<br />

meD<br />

SyNLigt iD<br />

HUS forbi må iKKe SæLgeS i togeNe


h u s fo r bi<br />

REDAKTION<br />

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR<br />

Ole Skou<br />

ole@husforbi.dk<br />

REDAKTØR-vikar<br />

Thomas Hye-Knudsen<br />

thomas@husforbi.dk<br />

FORSIDEFOTO<br />

Joachim Rode<br />

KORREKTUR<br />

Bro Kommunikation A/S<br />

LAYOUT<br />

salomet grafik<br />

KONTAKT REDAKTIONEN<br />

tlf. 5240 9069, redaktion@husforbi.dk<br />

SALGSAFDELING<br />

Jimmy Rohde, tlf. 5133 8128, jimmy@husforbi.dk<br />

Morten Munk Hansen, tlf. 8161 6689<br />

René Køhn, tlf. 5240 9079<br />

SÆLGERKONTAKT<br />

tlf. 5133 8128<br />

ADMINISTRATION<br />

Rasmus Wexøe Kristensen, sekretariatsleder,<br />

5240 9049, rasmus@husforbi.dk<br />

Ole Skou, formand, tlf. 4073 3537, ole@husforbi.dk<br />

Ruth Kristoffersen, bogholder, 5240 9089,<br />

ruth@husforbi.dk<br />

UDGIVER<br />

Foreningen <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

Bragesgade 10 B, stuen, 2200 København N<br />

Tlf. 8993 7471, www.husforbi.dk<br />

DISTRIBUTION<br />

Boformer for hjemløse, varmestuer, medborgerhuse m.m. kan fungere<br />

som distribu<strong>tør</strong> for <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> <strong>–</strong> dvs. være udleveringssted af avisen til<br />

sælgerne.<br />

Kontakt os på: tlf. 5133 8128<br />

(se listen af distribu<strong>tør</strong>er på www.husforbi.dk).<br />

ABONNEMENT<br />

STANDARDABONNEMENT: 465 kroner<br />

(12 numre om året <strong>–</strong> inklusive moms, porto og gebyr).<br />

STØTTEABONNEMENT: 665 kroner<br />

Henvendelser om abonnement på tlf. 7026 7006 eller karina@notat.dk<br />

BIDRAG<br />

Hvis <strong>du</strong> vil give et bidrag til <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, kan <strong>du</strong> sætte beløbet ind<br />

på kontonummer (9541)60028842. Mærk indbetalingen ’bidrag’.<br />

TRYK Dansk Avistryk<br />

OPLAG 80.000<br />

LÆSERTAL 402.000 (4. kvartal 2010 & 1. kvartal 2011)<br />

ifølge Index Danmark/Gallup<br />

ANTAL SÆLGERE 744<br />

ISSN 1397-3282<br />

Næste nummer udkommer den 30. september 2011.<br />

OM HUS FORBI <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> udkom første gang i 1996 og sælges af<br />

hjemløse og tidligere hjemløse eller andre socialt udsatte mennesker.<br />

Avisen sætter fokus på udsatte mennesker og fattigdomsproblemer.<br />

Formålet er at nedbryde fordomme om marginaliserede grupper både<br />

via indholdet af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> og i mødet med sælgeren. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sælgere<br />

er alle udstyret med et id-kort udstedt af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sekretariat. Salget af<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> fungerer for sælgerne som et alternativ til tiggeri og eventuel<br />

kriminalitet. Indholdet i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> pro<strong>du</strong>ceres primært af professionelle<br />

freelancere, fotografer og illustratorer. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> er medlem af det internationale<br />

netværk af gadeaviser, INSP.<br />

vi støtter <strong>Hus</strong> forbi<br />

vil <strong>du</strong> også støtte <strong>Hus</strong> forbi?<br />

2 | HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang<br />

| leder |<br />

Valget er også i hverdagen<br />

Når disse linjer læses, kan vi meget vel være kastet ud i en statsautoriseret valgkamp. En<br />

kamp mellem hen ved 3000 mennesker, der slås om 179 magtfulde og velpolstrede taburetter<br />

i Folketinget. Langt hovedparten af dem, der vælges, vil være særdeles veluddannede og begavede<br />

nok til at vide, hvad der er værd at slå på, <strong>hvis</strong> de skal gøre sig håb om at få tilstrækkeligt<br />

med stemmer til at opnå valg.<br />

De vil gøre noget godt. De vil gøre en forskel. De vil sikre velfærd og velstand <strong>–</strong> for de<br />

gamle, de unge, børnefamilierne, boligejerne, bilejerne, pendlerne, lønmodtagerne, erhvervslivet,<br />

de syge, de sindslidende, de handikappede, de demente, de fejlopererede, de<br />

kræftramte og de svage. Lur mig, om ikke også de hjemløse og socialt udsatte vil blive nævnt<br />

<strong>–</strong> sammen med begreber som ulighed og Fælles ansvar <strong>–</strong> både 1 og 2. Ikke i primetime eller<br />

i <strong>du</strong>eller mellem partilederne. Men når en kandidat med presse og spindiktator i hælene<br />

besøger et værested, herberg eller krisecenter for incest- eller voldramte kvinder. Der vil der<br />

blive uddelt håndtryk og hjertevarme smil til ære for fotografen <strong>–</strong> og måske ligefrem knus og<br />

kram. Og medarbejdere og de frivillige vil blive fremhævet og rost, fordi de påtager sig den<br />

uselviske og vanskelige opgave at tage hånd om mennesker, de ikke engang kender, der har<br />

det svært. 'Du er vel nok en sand ildsjæl'. Vi kommer ikke til at snakke løn og arbejdsvilkår<br />

<strong>–</strong> ej heller nævne, at mange af aktiviteterne og medarbejderne lever fra hånden til munden <strong>–</strong><br />

af SATS-puljer eller usikre kommunale tilskud.<br />

Når valget så er overstået, som det hedder. Så er der ikke længere valg i Danmark. Nu er<br />

magten fordelt, og de fravalgte må prøve igen en anden gang.<br />

Hvis oppositionen kommer til fadet, vil de formentlig bruge rigtig meget taletid på at<br />

forklare, hvor vanskelige vilkår de har for at skabe resultater. De skal jo rette op på et helt<br />

årtis borgerlig politik <strong>–</strong> og det tager helt sikkert lang tid. Måske kommer vi oven i købet til at<br />

høre netop det argument, når vi om fire år atter skal til valg, og oppositionen kritiserer den<br />

siddende regering for manglende resultater.<br />

Nå, men hvad der end kommer ud af valget og valgløfterne, så bliver det vores alles husholdningsbudget<br />

<strong>–</strong> finansloven <strong>–</strong> der kommer til at bestemme, hvad staten deler ud til stadig<br />

flere, som er blevet afhængige af offentlige ydelser. Men også regeringen, der dikterer, hvad<br />

din egen kommune har lov til bruge på dig. Vær sikker på én ting. Når <strong>du</strong> eller dine nærmeste<br />

bliver ramt af arbejdsløshed, alvorlig sygdom, skilsmisse, depression, misbrug eller<br />

hjemløshed. Eller når dine børn pjækker <strong>–</strong> eller ikke lærer nok i skolen, og daginstitutionen<br />

dikterer, hvornår <strong>du</strong> kan holde sommerferie, så skal <strong>du</strong> nok forstå at kræve din ret <strong>–</strong> og med<br />

rimelighed.<br />

For det er <strong>du</strong> jo blevet stillet i udsigt.<br />

Dette nummer af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> er ikke et valgtema-nummer, men et øjebliksbillede anno 2011<br />

på noget af det, der rør sig i Udsatdanmark.<br />

Det er for alvorligt til alene at overlade til politikere og regnedrenge. Hvis <strong>du</strong> vil være<br />

sikker på, at det sociale Danmark har en stemme, så er det dine valg i hverdagen der afgør,<br />

om her er godt at være. Rig som fattig, syg eller rask. Vi er frem for alt mennesker, der burde<br />

vide, hvad det vil sige at behandle hinanden anstændigt.<br />

Med ønske om et rigtigt valg <strong>–</strong> lidt mere overskud (til andre) i hverdagen <strong>–</strong> og god læselyst.<br />

Thomas Hye-Knudsen<br />

redak<strong>tør</strong>vikar<br />

Det koster 5.000 kroner om året at få sit firmalogo her på siden. Send en mail til redaktion@husforbi.dk<br />

v/Annemette Lyngh


| indhold |<br />

9<br />

4<br />

5-7<br />

27<br />

16-17<br />

26<br />

32<br />

Alarmcentral med røde ører<br />

Hjemløse laver nødberedskab<br />

Sex, druk og stoffer<br />

<strong>–</strong> en del af ungdomskulturen<br />

noter<br />

debat<br />

ny hus forbi-sælger<br />

Jørgen mistede en måneds kontanthjælp<br />

og sælger nu <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

En by i stille oprør<br />

Helt efter bogen <strong>–</strong> eller<br />

magtarrogance? I Svendborg<br />

har en gruppe indignerede<br />

borgere demonstreret<br />

25 lørdage foran<br />

kommunens jobcenter, der<br />

underkender og tilsidesætter<br />

lokale lægers specialviden<br />

om syge borgere,<br />

der søger førtidspension.<br />

Kommunen får ros af beskæftigelsesministeren.<br />

18<br />

24 23<br />

Netcafeer som billig<br />

overnatning<br />

I Tokyo lever flere<br />

tusinde mennesker livet<br />

i cyberspace. Netcafeerne<br />

er et billigt alternativ<br />

til de skyhøje priser<br />

på boliger og værelser.<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har fået et<br />

sjældent indblik i et<br />

storbyfænomen, som i<br />

Japan er så skamfuldt,<br />

at de hjemløse ikke <strong>tør</strong><br />

stå frem.<br />

Bolig for enhver pris<br />

En hjemløsestrategi til<br />

500 millioner kroner<br />

nærmer sig en midtvejsstatus.<br />

Hjemløse<br />

skal væk fra gaden og<br />

tilbydes bolig for enhver<br />

pris. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> ser nærmere<br />

på, hvad puljemidlerne<br />

fører med sig. Og<br />

spørger eksperterne,<br />

hvad der sker, når statsmidlerne<br />

er opbrugt.<br />

Godt (kryds)ord igen<br />

På utallige opfordringer<br />

fra læsere og sælgere<br />

får <strong>du</strong> nu igen et krydsord<br />

i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. Og <strong>hvis</strong><br />

<strong>du</strong> mere er til SODUKO,<br />

som i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> hedder<br />

DUSADUKU, så er det<br />

bare at komme i gang.<br />

Begge dele er lavet af<br />

nuværende eller tidligere<br />

sælgere.<br />

| et billede fra gaden | foto Holger Erik Henriksen<br />

På seneste sælgermøde i København havde Harly medbragt sine børn, Sarah og Mellanie. De kunne også<br />

godt lide frikadellerne.<br />

HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang | 3


læserindlæg<br />

En historie grum<br />

fra gadens Velfærdsdanmark<br />

Skriver til jer, da jeg ikke<br />

vidste, hvor jeg ellers<br />

skulle gøre af denne lille<br />

oplevelse. Ved ikke, om<br />

det allerede er noget, der<br />

er fokus på <strong>–</strong> blev blot<br />

flov og flov over at være<br />

vidne til det.<br />

Jeg mødte i fredags på Christianshavn en<br />

mand siddende alene og rystende på fortovet<br />

med folk skrævende forbi ham. Jeg satte mig<br />

på hug og spurgte, om han var okay, og om<br />

jeg kunne hjælpe ham på nogen måde. Han<br />

svarede’ jooh’, eller at det var han ikke. Han<br />

ville gerne have hjælp, og mit forslag om noget<br />

vand at drikke og måske lidt mad ville han<br />

gerne tage imod.<br />

Jeg støttede ham med et fast tag i hånden<br />

og en arm om skulderen hen mod 7-eleven ved<br />

Christianshavn Torv. Han bar en <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-taske<br />

på ryggen. På vejen fortalte han, at han havde<br />

været på hospitalet flere gange i løbet af ugen<br />

på grund af smerter i mave og bryst, men at de<br />

endnu ikke havde fundet ud af, hvad det skyldtes.<br />

Han var bange for, han måske skulle dø.<br />

Jeg spurgte, om det var dét, der var årsag<br />

til, at han så ud til at have det så dårligt. Det<br />

mente han, selvom han da også havde drukket<br />

Er borgerens beskrivelse korrekt,<br />

og håndterer den pågældende<br />

medarbejder opkaldet<br />

i overensstemmelse med retningslinjerne?<br />

- Vi har gennemgået journaler og<br />

samtaler i forbindelse med de to<br />

opkald, og hændelsesforløbet er<br />

i al væsentlighed som beskrevet.<br />

Jacob Møller har foretaget sig alt<br />

det rigtige, og vi beklager derfor, at<br />

der ikke blev sendt en ambulance<br />

allerede ved første opkald. Det<br />

burde Jacob Møllers beskrivelse af<br />

situationen <strong>–</strong> især oplysningerne om<br />

bevidstløshed og nylige hospitalsindlæggelser<br />

<strong>–</strong> have ført til i<br />

4 | HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang<br />

en del bajere den dag. Han havde en lille forbinding<br />

efter blodprøve/drop ved håndleddet.<br />

Ved 7-eleven ventede han udenfor med min<br />

kæreste, mens jeg hentede mælk. Da jeg kom<br />

ud igen, var han faldet sammen og lå på fortovet.<br />

Ikke til at få kontakt til. Efter forgæves<br />

rusken i ham for at få kontakt ringede jeg efter<br />

en ambulance.<br />

Taster 112: Efter at have 'bestilt' ambulancen<br />

får jeg en sygeplejerske i røret, der skal<br />

rådgive og vurdere, om en ambulance nu er<br />

nødvendig. Jeg forklarer situationen, men da<br />

hun hører, han er hjemløs, bliver hun kritisk.<br />

Jeg får ikke kontakt ved at ryste og gnide ham<br />

på brystbenet. Hun spørger, om jeg vil vurdere,<br />

at han er fuld.<br />

Ja, siger jeg og fortæller igen, at han flere<br />

gange har været på hospitalet i løbet af ugen.<br />

En oplysning, hun nærmest overhører.<br />

’Trækker han vejret?’<br />

- Ja, svarer jeg ...<br />

Hun kan ikke sende en ambulance slutter<br />

hun <strong>–</strong> jeg må selv ringe til politiet <strong>–</strong> det må<br />

være deres opgave. Okay. Jeg er mundlam.<br />

114: Tast 1 <strong>hvis</strong> <strong>du</strong> vil ... tast 2 ... Jeg kan<br />

ikke høre, hvilke muligheder jeg får på grund<br />

af larm omkring mig. Til sidst kommer der en<br />

venlig kvindestemme igennem. Jeg fortæller<br />

samme historie som til sygeplejersken på<br />

alarmcentralen.<br />

’Hjemløs?’<br />

- Det er jo nok en af dem, de ligger og henter<br />

hver uge.<br />

henhold til de retningslinjer, som vi<br />

lægger til grund for vores vurdering<br />

af ambulanceopgaver.<br />

Er det forkert, når borgeren<br />

hævder, at der først skete<br />

noget, da en mere autoriseret<br />

'vagt-person' tog kontakt til<br />

alarmcentralen?<br />

Ved det andet opkald fanger den<br />

sundhedsfaglige situationens alvor<br />

og sender helt korrekt en ambulance.<br />

At det først sker ved andet opkald,<br />

har ikke noget at gøre med, hvem der<br />

ringer, men er alene baseret på en<br />

vurdering af patientens tilstand.<br />

Hun synes, jeg skal prøve 112, da det ikke<br />

er noget, de umiddelbart kan køre ud til. Jeg<br />

forklarer, at alarmcentralen lige har sendt mig<br />

over til hende.<br />

Okay.<br />

Efter længere tids forskellig snak, siger hun,<br />

at hun vil sende en vogn ... <strong>hvis</strong> hun kan finde<br />

nogen.<br />

Vil hun sende eller ej, spørger jeg <strong>–</strong> vil jo<br />

gerne vente, til der kommer nogen. Hun skal<br />

se, om hun kan finde nogen, men hun lader<br />

mig vide, at det altså ikke har førsteprioritet.<br />

Hun afbryder samtalen.<br />

Mens jeg har snakket i telefon, har den<br />

nødstedte brækket/hostet en klat hvid slim op<br />

på fortovet.<br />

Vagten i 7-eleven kommer ud på gaden. Han<br />

spørger til situationen. Jeg forklarer ham den.<br />

Han låner min telefon og ringer igen til 112.<br />

At han er vagt, hjælper åbenbart, nu sender<br />

de en ambulance. Redderne lægger også straks<br />

mærke til hans forbinding, der viser, at han for<br />

nyligt har været i hospitalskontakt. De tager<br />

ham med. Fik ikke set hans navn og kender<br />

desværre ikke afslutningen.<br />

Velkommen til dansk velfærd <strong>–</strong> her er vi<br />

alle lige. Nogen blot mere end andre?<br />

Måske er det helt normal praksis. Måske er jeg<br />

blot naiv, når jeg tror, at vi selvfølgelig også<br />

kan sende hjælp til hjemløse, når de har brug<br />

for det?<br />

Jacob Møller, Højstrupvej , Vanløse<br />

en undskyldning fra den ansvarlige af Thomas Hye-Knudsen<br />

<strong>Hus</strong> forbi har kontaktet chefen for region Hovedstadens vagtcentral, Jan Nørtved Sørensen, for at få svar på en række spørgsmål,<br />

som Jacob møllers oplevelse efterlader:<br />

Overlæge Jan Nørtved Sørensen, der<br />

er øverste chef for hovedstadens ambulanceberedskab,<br />

beklager alarmcentralens<br />

håndtering af sagen.<br />

Foto polfoto<br />

Er det rimeligt at lade borgeren<br />

og den syge i stikken ved at<br />

henvise til politiet?<br />

Assistance fra politiet er kun relevant<br />

i situationer, hvor en beruset<br />

er til gene i offentligheden, og hvor<br />

det står klart, at der ikke er tale<br />

om en sygdomslignende rus eller<br />

supplerende sygdom. Den sædvanlige<br />

proce<strong>du</strong>re i sådanne tilfælde<br />

er, at vagtcentralen selv kontakter<br />

politiet, så borgere, der i en god<br />

mening gør noget for en medborger,<br />

ikke skal besværes med at ringe<br />

flere steder hen. |


SF ønsker plan for nødberedskab<br />

Efter skybruddet i juli vil socialordfører for SF i Borgerrepræsentationen i København,<br />

Marialise Rømer, bede socialforvaltningen om en redegørelse. Det sker for at sikre, at<br />

indsatsen i nødsituationer bliver koordineret centralt, så herberger og væresteder ikke<br />

skal stå alene med ansvaret for at hjælpe.<br />

af Trine Kit Jensen<br />

Hvordan håndterede socialforvaltningen<br />

i København hjemløsesituationen<br />

under skybruddet i juli?<br />

Det spørgsmål vil SF i Borgerrepræsentationen<br />

nu have svar på.<br />

Meldingen kommer efter skybruddet<br />

i juli, der har fået en gruppe<br />

hjemløse til selv at tage initiativ<br />

til et beredskab, fordi de oplevede,<br />

at ikke alle fik den nødvendige<br />

hjælp. Natcaféen i Hillerødgade og<br />

Hjemløsehuset på Falkevej blev for<br />

eksempel ramt af oversvømmelse<br />

og måtte derfor afvise brugere, der<br />

kom for at overnatte eller for at få<br />

bad, rent tøj eller sko.<br />

Begge steder forsøgte at henvise<br />

til andre. Men i nødsituationer har<br />

hjemløsetilbuddene i forvejen rigeligt<br />

at se til. Derfor er det afgørende,<br />

at hjælpeindsatsen koordineres<br />

fra centralt hold, mener Marialise<br />

Rømer, socialordfører for SF og<br />

næstformand i socialudvalget.<br />

- Man kan selvfølgelig ikke<br />

forvente, at de enkelte væresteder<br />

og herberger har overblik<br />

over, hvordan det ser ud i hele<br />

København i forbindelse med en<br />

nødsituation, siger hun.<br />

- De skal derfor kunne komme<br />

i kontakt med en koordinerende<br />

medarbejder eller et vagtberedskab,<br />

som modtager og formidler<br />

relevante informationer.<br />

Henvendelsen til socialforvaltningen<br />

skal blandt andet afklare,<br />

om man her indsamlede informationer<br />

fra de forskellige hjemløsetilbud<br />

og orienterede dem om,<br />

hvilke steder de kunne henvise<br />

til, <strong>hvis</strong> de selv havde oversvømmelse<br />

eller vandskade. Derudover<br />

vil SF'eren for eksempel gerne<br />

vide, om man fra socialforvaltningens<br />

side tilbød akut hjælp i<br />

form af tøj, mad, en plads inden<br />

for i <strong>tør</strong>vejr <strong>–</strong> eller transport til<br />

alternative overnatningssteder<br />

for hjemløse, der ikke selv kunne<br />

betale eller overskue at flytte sig.<br />

Viser redegørelsen, at noget halter,<br />

vil Marialise Rømer tage affære<br />

for at sikre, at der fremover<br />

er en fast 'køreplan' i tilfælde af<br />

skybrud og lignende.<br />

- Det skal sikres, at der er aftalt<br />

en nødplan, som samtlige hjemløsetilbud<br />

er orienteret om, således<br />

at man også her ved præcis,<br />

hvordan man skal handle, og hvem<br />

man skal kontakte, siger hun.<br />

Undersøgelse på vej<br />

Marialise Rømer understreger<br />

samtidig, at et vagtberedskab<br />

skal kunne fungere med meget<br />

kort varsel <strong>–</strong> uanset tidspunkt på<br />

døgnet <strong>–</strong> og også i weekender og<br />

ferieperioder.<br />

Fra socialborgmester Mikkel<br />

Warming (EL) lyder det, at ingen<br />

var forberedte på et skybrud af<br />

den kaliber, der brød løs over<br />

København 2. juli, men at det<br />

selvfølgelig har givet anledning<br />

til at overveje, om beredskabet er<br />

godt nok.<br />

- Det er rigtigt, at der var usikkerhed<br />

omkring, hvor man kunne<br />

henvise folk til, <strong>hvis</strong> man selv<br />

havde oversvømmelse. Socialforvaltningen<br />

tog derfor initiativ til<br />

at etablere en gruppe på Sundholm,<br />

der blandt andet løste de<br />

kapacitetsproblemer, der kom<br />

efter oversvømmelsen, siger han.<br />

Borgmesteren vil nu undersøge,<br />

om det vil være en god idé,<br />

at den i ekstreme situationer<br />

fremover kan indsamle oplysninger<br />

med det samme, så alle ved,<br />

hvor de kan henvende sig. |<br />

HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang | 5<br />

foto Scanpix


Hjemløse tager initiativ<br />

til skybruds-beredskab<br />

Gadefolket i København blev ladt i stikken under skybruddet i juli.<br />

Det mener en gruppe hjemløse, der nu selv tager initiativ til et nødberedskab,<br />

så udeliggere kan få livsnødvendig hjælp, når vejret går amok.<br />

af Trine Kit Jensen<br />

foto Holger E. Henriksen<br />

I en campingvogn på en tom<br />

byggegrund ved Sydhavn Station<br />

sidder tre mænd med en plan.<br />

Udenfor er der lige så meget vand<br />

som land, og det regner <strong>–</strong> igen.<br />

Ikke nær så heftigt som lørdag<br />

den 2. juli, hvor København blev<br />

ramt af et af de værste skybrud<br />

nogensinde. Men klimaeksperter<br />

spår, at vi fremover kan vente<br />

mere ekstremt vejr. De tre vil<br />

derfor etablere et nødberedskab,<br />

der sikrer assistance til hjemløse<br />

uden tag over hovedet.<br />

- Der vil komme nye skybrud,<br />

og så skal der være hjælp at<br />

hente, siger Knud Knudsen, selv<br />

hjemløs og én af initiativtagerne<br />

til nødberedskabet.<br />

Knud oplevede, at udeliggere<br />

og andre svage hjemløse bogstavelig<br />

talt måtte sejle deres egen sø<br />

under uvejret. Derfor kontaktede<br />

han efterfølgende Per Ernstsen,<br />

formand for de hjemløses landsorganisation<br />

SAND i hovedstaden.<br />

Han var med på idéen om<br />

et nødberedskab for de skrøbeligste<br />

hjemløse, der i værste fald<br />

risikerer livet, når himlen åbner<br />

sluserne.<br />

- De fleste er i forvejen syge,<br />

og deres immunforsvar er stærkt<br />

svækket, siger Per Ernstsen, der<br />

også har hæftet sig ved sundhedsmyndighedernes<br />

advarsler om<br />

kontakt med kloakvand.<br />

Tredje mand i gruppen er Kenneth<br />

Carlsen. Han har haft base<br />

på grunden i Sydhavnen de sidste<br />

tre år og lægger campingvogn til<br />

6 | HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang<br />

interviewet. Inde i vognen har<br />

Kenneth sit nogenlunde på det<br />

<strong>tør</strong>re, men stiller op for at hjælpe<br />

andre, der er forsvarsløse over for<br />

elementernes rasen.<br />

- Nogle blev jo nærmest skyllet<br />

væk under skybruddet, siger han.<br />

Kenneth har længe haft kig<br />

på to gamle bunkere i området,<br />

og de indgår i beredskabsplanen.<br />

Hvis Københavns Brandvæsen<br />

vil leje eller låne bunkerne ud,<br />

- Det er et problem.<br />

For hjemløse er også<br />

hjemløse i weekenden<br />

og om sommeren, og<br />

når der opstår en situation<br />

som den i juli,<br />

er der brug for hjælp<br />

her og nu. Det nødberedskab<br />

vi vil etablere,<br />

skal derfor være<br />

tilgængeligt, så snart<br />

behovet melder sig.<br />

Per Ernstsen, formand for<br />

SAND i hovedstaden<br />

skal der her være depot med rene<br />

soveposer, madrasser, <strong>tør</strong>t tøj,<br />

tæpper, telte og eventuelt kogegrej.<br />

Alt hvad hjemløse kan have<br />

brug for, når de ligger ude. Men<br />

planen går videre end det. Står<br />

det til de tre, skal nødberedskabet<br />

også omfatte et mobilt herberg.<br />

- Vi vil indsamle 40 camping-<br />

vogne, der trænger til en kærlig<br />

hånd og renovere dem, så de<br />

bliver beboelige og kan bruges<br />

i nødsituationer. Med to i hver<br />

vogn giver det plads til i alt 80<br />

mennesker, siger Knud. Han<br />

forestiller sig, at vognene fint kan<br />

bruges af de mere robuste hjemløse,<br />

der i dag bor på herberg. Det<br />

kunne give plads på herbergerne<br />

til de mere psykisk og fysisk sårbare,<br />

vurderer han.<br />

Farlig cocktail<br />

Knud slår normalt sine folder i<br />

Nordvestkvarteret omkring Natcaféen<br />

i Hillerødgade, hvor hjemløse<br />

anonymt kan komme ind fra<br />

gaden for at sove eller hvile. Det<br />

tilbud plejer 40-65 at benytte sig<br />

af, men intet var normalt efter<br />

skybruddet den 2. juli.<br />

- Vandet fossede ind, og oversvømmelsen<br />

var så voldsom, at vi<br />

en lille uges tid desværre var nødt<br />

til at lukke og afvise folk, siger<br />

Bjørn Bendorff, forstander på Kirkens<br />

Korshærs herberg i Hillerødgade,<br />

der huser Natcaféen.<br />

Personalet informerede ifølge<br />

forstanderen om muligheden<br />

for overnatning på for eksempel<br />

Sundholm (kommunalt tilbud<br />

for hjemløse under Københavns<br />

Kommune, red.). Men han vil<br />

ikke afvise, at nogle er blevet i<br />

kvarteret uden tag over hovedet,<br />

for eksempel på grund af utryghed<br />

ved at forlade det vante miljø<br />

eller fordi de ikke kunne overskue<br />

en tur til den anden ende af<br />

byen.<br />

Og det var ifølge Knud, netop<br />

hvad der skete. Han fortæller, at<br />

en flok efter skybruddet samlede<br />

sig på pladsen ved Lygten over<br />

for Nørrebro Station. Her tog han<br />

sig blandt andet af en 'dyngvåd<br />

og beruset' grønlandsk kvinde,<br />

der var fuldstændig hjælpeløs. I<br />

kølvandet på skybruddet observerede<br />

han også en gruppe, der<br />

fire nætter i træk kun havde et<br />

halvtag som ly. Derfor tog han<br />

en hurtig beslutning og fik sin<br />

campingvogn over fra Jylland.<br />

- Vandet fossede ind,<br />

og oversvømmelsen<br />

var så voldsom, at vi<br />

en lille uges tid desværre<br />

var nødt til at<br />

lukke og afvise folk.<br />

Bjørn Bendorff,<br />

leder af Natcafeen i Hillerødgade<br />

Den står nu over for Kenneths<br />

på grunden i Sydhavnen, og her<br />

har hele fem ofre for skybruddet<br />

været indlogeret.<br />

- De fire af dem var bare<br />

forkomne. Men den femte kunne<br />

hverken holde på afføring eller urin<br />

og måtte indlægges på Hvidovre<br />

Hospital. Seks timer efter stod han<br />

her igen og måtte senere indlægges<br />

endnu engang, beretter han.<br />

Hjælp her og nu<br />

Set fra et hjemløseperspektiv<br />

kom det voldsomme skybrud på<br />

det værst tænkelige tidspunkt.<br />

Fjorten dage før lukkede herber-


Per, Kenneth og Knud håber at få lov til at låne en gammel bunker, som kan bruges til opmagasinering af tøj og tæpper, som byens udeliggere kan få gavn af, næste<br />

gang de bliver oversvømmet.<br />

get 'En Varm Seng', der primært<br />

husede udenlandske hjemløse og<br />

sendte 80 mennesker på gaden.<br />

Flere steder ramt<br />

Natcaféen i Stengade på Nørrebro<br />

var lukket på grund af renovering,<br />

og Hjemløsehuset på Falkevej<br />

blev også ramt af oversvømmelse.<br />

I Hjemløsehuset kan man<br />

ikke overnatte, og der er ikke<br />

åbent i weekenden. Men skybrudsramte,<br />

der mandag mødte<br />

op for at få bad, rent tøj eller nyt<br />

fodtøj, gik forgæves. Både bad,<br />

vaskemaskine og tøjlager befandt<br />

sig nemlig i den vandskadede<br />

kælder. Alt tøj måtte kasseres, og<br />

kælderen lukkes af, mens et firma<br />

gjorde rent.<br />

- I ugen efter skybruddet måtte<br />

vi afvise rigtigt mange, som ikke<br />

kunne få den hjælp, de havde<br />

behov for. Vi forsøgte at henvise<br />

til andre steder, men flere af dem<br />

havde jo også problemer, fandt vi<br />

senere ud af, siger Nikolaj Sørensen,<br />

socialpædagog og medarbejder<br />

i huset.<br />

Sideløbende med sin private<br />

- Vi vil indsamle<br />

40 campingvogne,<br />

der trænger til en<br />

kærlig hånd og<br />

renovere dem,<br />

så de bliver beboelige<br />

og kan bruges i<br />

nødsituationer.<br />

Med to i hver vogn<br />

giver det plads til i alt<br />

80 mennesker.<br />

Knud Knudsen, hjemløs<br />

redningsaktion kontaktede Knud<br />

alle de steder, han kunne komme<br />

i tanker om, men stort set forgæves,<br />

fortæller han.<br />

- Mændenes Hjem gav nogle<br />

tæpper, men ellers var der ingen<br />

hjælp at hente hos dem, der ellers<br />

bryster sig af, at de gerne vil gøre<br />

noget for de hjemløse, siger han.<br />

Nogle forstod ifølge Knud ikke<br />

situationens alvor, og også ferie<br />

blokerede for, at der kunne gives<br />

grønt lys for hjælp. Derudover<br />

har ikke kun Hjemløsehuset, men<br />

også andre hjemløsetilbud lukket<br />

lørdag-søndag.<br />

- Det er et problem. For hjemløse<br />

er også hjemløse i weekenden<br />

og om sommeren, og når der<br />

opstår en situation som den i juli,<br />

er der brug for hjælp her og nu.<br />

Det nødberedskab vi vil etablere,<br />

skal derfor være tilgængeligt, så<br />

snart behovet melder sig, siger<br />

Per Ernstsen.<br />

Brandvæsnet positiv<br />

Hos Københavns Brandvæsen<br />

vil man ikke på stående fod give<br />

løfter. Men viceberedskabschef<br />

- Nogle blev jo<br />

nærmest skyllet væk<br />

under skybruddet.<br />

Kenneth Carlsen, hjemløs<br />

Søren Brydholm oplyser, at man<br />

vil se 'velvilligt og positivt' på en<br />

henvendelse om brug af bunkerne<br />

i Sydhavnen til nøddepot.<br />

Arbejdet med at renovere de<br />

campingvogne, der skal udgøre<br />

det mobile herberg, forestiller<br />

initiativtagerne sig for eksempel<br />

som et aktiveringsprojekt<br />

for stærke hjemløse. Men første<br />

skridt bliver at stifte en forening,<br />

der skal sparke projektet i gang,<br />

søge de nødvendige tilladelser og<br />

finde penge til beredskabet. De<br />

tre bag planen regner i første omgang<br />

med, at der bliver brug for<br />

20.000 kroner og vil blandt andet<br />

søge midler hos Roskildefonden<br />

og <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. Men har andre lyst<br />

til at bidrage med et tilskud, skal<br />

de være mere end velkomne,<br />

lyder det. |<br />

HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang | 7


I efteråret 2010 fulgte <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> Allan i seks måneder. Nu kan <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s<br />

læsere følge ham via sms over to døgn og samtidig støtte <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>.<br />

h u s fo r bi<br />

8 | HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> fremlejer erhvervslokaler<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> fremlejer to erhvervslejemål på 1. salen i Bragesgade 10B,<br />

2200 København N til overtagelse straks:<br />

■ 200 kvadratmeter til 850 kroner pr. kvadratmeter til en årlig leje på 170.000 kroner, ekskl. moms<br />

■ 170 kvadratmeter til 850 kroner pr. kvadratmeter til en årlig leje på 144.500 kroner, ekskl. moms<br />

Det er også muligt at leje begge lejemål samlet til en årlig leje på 314.500 kroner, ekskl. moms.<br />

Ud over foranstående leje betales p.t.:<br />

■ A conto driftsomkostninger/fællesudgifter med 200 kroner pr. kvadratmeter pr. år<br />

■ Elforbrug efter måler direkte fra forsyningsselskab<br />

■ A conto varme med 99 kroner pr. kvadratmeter pr. år.<br />

Depositum svarer til seks måneders leje, og leje og øvrige ydelser betales månedsvis.<br />

Der er seks måneders gensidig opsigelsesaftale.<br />

Lejemålene er beliggende centralt i et roligt område på Nørrebro<br />

med gode parkeringsforhold og nem adgang til en bred vifte af butikker<br />

og rekreative områder.<br />

Billeder af lejemålene forefindes på www.husforbi.dk<br />

følg Allan i to døgn, og<br />

giv et bidrag til <strong>Hus</strong> forbi<br />

Oplev Allans to første døgn som gadehjemløs<br />

<strong>–</strong> og støt <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> med klingende mønt.<br />

af Thomas Hye-Knudsen<br />

'Jeg er lige vågnet. Sammen med min lille hund, Piv, har jeg sovet bag en bænk ved<br />

Flintholm Station.'<br />

Sådan lyder den allerførste sms-besked fra <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælgeren Allan. I løbet<br />

af de næste 48 timer vil <strong>du</strong> modtage yderligere syv sms’er fra ham, <strong>hvis</strong> <strong>du</strong> sender<br />

beskeden ’SP HUSFORBI’ til 1277. Det koster 20 kroner, som vil blive trukket over<br />

telefonregningen, og overskuddet går direkte til <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>.<br />

Herefter modtager <strong>du</strong> en sms-besked fra nr. 1277, hvor <strong>du</strong> skal svare ’SP JA’<br />

på den modtagne besked og trykke på SEND. Dermed bekræfter <strong>du</strong>, at der bliver<br />

trukket 20 kr. + din almindelige SMS-takst fra din telefonregning. Der er ingen<br />

fortrydelsesret.<br />

Efterfølgende vil <strong>du</strong> modtage en bekræftelse og en orientering om, at <strong>du</strong><br />

modtager den første besked dagen efter <strong>–</strong> kl. 8.45. De tre resterende beskeder på<br />

Allans første dag som gadehjemløs kommer henholdsvis midt på dagen, om eftermiddagen<br />

og om aftenen. Samme mønster gentager sig dagen efter.<br />

Ud over at støtte <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> får <strong>du</strong> et helt unikt indblik i Allans oplevelser, da<br />

han i efteråret 2010 blev sat på gaden sammen med hunden Piv og vennen Dennis.<br />

SMS-dagbogen skildrer Allans daglige udfordringer, som de udspillede sig, da<br />

gaden pludselig blev hans hjem <strong>–</strong> i efteråret 2010.<br />

SMS-dagbogen og indsamlingen sker i samarbejde med <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> og SMS Press.<br />

Se mere på husforbi.dk og smspress.dk.<br />

Har <strong>du</strong> støttet én gang, så vær opmærksom på, at <strong>du</strong> næste gang vil modtage de samme beskeder fra Allan.<br />

Vi arbejder på at udvikle sms-dagbogen, så den bliver mere dynamisk med mulighed for at følge flere hjemløse.<br />

Foto Holger Erik Henriksen<br />

Alle interesserede henvendelser og uddybende spørgsmål kan rettes til<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sekretariatsleder, Rasmus Wexøe Kristensen, på tlf. 5240 9049 eller rasmus@husforbi.dk


Der er ikke paroler på bannere og megafoner, når borgerne i Svendborg hver lørdag mødes foran jobcentret. Det er samtale og stille protest.<br />

25 lørdage for anstændighed<br />

Svendborg Kommune har noget nær halveret tilkendelser af førtidspensioner.<br />

Nu slås de raske for de syge.<br />

af Frede Jakobsen<br />

foto Søren Skarby<br />

De har stået der en halv time hver<br />

lørdag i over et halvt år. Foreløbig<br />

25 lørdage i regn, sol, blæst.<br />

Svendborgensere, som kræver<br />

anstændighed i kommunens<br />

behandling af en gruppe borgere,<br />

som i forvejen er i en meget<br />

vanskelig situation <strong>–</strong> sygemeldte<br />

borgere, som føler sig angste og<br />

pressede af mødet med jobcentret.<br />

Mellem 50 og 120 møder op<br />

lørdag efter lørdag i en stille halv<br />

times protest mod kommunen.<br />

Bag protesten står ganske almindelige<br />

svendborgensere, som<br />

ikke længere vil lukke øjnene<br />

for det, der sker: mennesker, som<br />

holdes i systemet i årevis uden afklaring,<br />

som sendes i meningsløse<br />

arbejdsprøvninger, som fratages<br />

sygedagpenge og bagefter end<br />

ikke kan få kontanthjælp. Mennesker,<br />

som kommunen erklærer for<br />

syge til at få fleksjob og for raske<br />

til at få førtidspension. Mennesker,<br />

som får ondt i maven, hver<br />

gang de indkaldes til møde på<br />

jobcentret, og som ikke <strong>tør</strong> møde<br />

op uden at have en bisidder med.<br />

- Sådan er det mange steder i<br />

Danmark. Derfor er det imponerende,<br />

det, der sker i Svendborg.<br />

At almindelige mennesker, som<br />

ikke har noget i klemme, nu siger<br />

stop, siger Danmarks mest kendte<br />

socialrådgiver, Hanne Reintoft, til<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>.<br />

Hanne Reintoft har selv været<br />

en tur i Svendborg på Anstændighedens<br />

Plads, som byens<br />

Centrumplads omdøbes til hver<br />

lørdag mellem kl. 11.30 og 12.<br />

- Det er så sjældent, at almindelige<br />

mennesker på den måde<br />

gør noget for samfundets svageste<br />

og mest udsatte borgere. Så det,<br />

der sker i Svendborg, er vigtigt.<br />

Og jeg håber, det breder sig. Det,<br />

som de sygemeldte udsættes for,<br />

kan vi alle blive udsat for. Jeg hører<br />

gang på gang fra almindelige<br />

borgere, der pludselig bliver ramt<br />

af sygdom, at de bliver meget<br />

forbløffede. De troede, velfærdssamfundet<br />

ville hjælpe dem. I<br />

stedet mødes de af en massiv<br />

mistænkeliggørelse fra systemet.<br />

Jeg har endog mødt garvede faglige<br />

tillidsfolk, som simpelthen er<br />

bange, når de skal på et jobcenter,<br />

siger Hanne Reintoft.<br />

Protesterne i Svendborg blev i<br />

starten mødt af tavshed fra kommunalpolitikerne.<br />

Men siden har<br />

de protesterendes spørgsmål og<br />

krav til kommunen, som har Danmarksrekord<br />

i stramninger på førtidspensionsområdet,<br />

skabt røre<br />

i både folketing og kommune. På<br />

rådhuset har politikerne under<br />

det stadige pres fra borgerne følt<br />

sig presset til at indlede en dialog<br />

om ændringer på jobcentret.<br />

Borgmester Curt Sørensen<br />

(S) og en række toppolitikere<br />

og embedsmænd har indledt en<br />

møderække med initiativtagerne<br />

til lørdagsprotesterne. Det er en<br />

markant ændring af det socialdemokratiske<br />

bystyres linje. De<br />

ledende kommunalpolitikere med<br />

borgmesteren i spidsen har nemlig<br />

det meste af tiden slået fast, at<br />

der ikke er noget at komme efter.<br />

Kommunen følger blot slavisk<br />

lovgivningen, som, har de hævdet,<br />

er blevet strammet og strammet<br />

af VK-regeringen. Mens de<br />

protesterende har hævdet, at det<br />

ikke er lovgivningen, men kommunens<br />

politiske linje overfor de<br />

sygemeldte, der er blevet strammet<br />

i overensstemmelse med VKregeringens<br />

politiske ønsker.<br />

- De protesterende har ret.<br />

Reglerne er ikke lavet om siden<br />

2003. Så <strong>hvis</strong> kommunen fra et<br />

år til et andet har skåret i tilkendelsen<br />

af førtidspension med<br />

50 procent, så er der tale om en<br />

lokalpolitisk opstramning, siger<br />

formanden for Dansk Socialrådgiverforening,<br />

Betina Post, til <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>. |<br />

<br />

HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang | 9


Knud nåede det ikke<br />

En hårdt plaget mands død blev startskuddet til en borgerbevægelse,<br />

som stiller krav om kommunal anstændighed.<br />

af Frede Jakobsen<br />

foto Søren Skarby<br />

Han var syg. Havde været det<br />

længe. Nedslidt og syg efter et<br />

langt og hårdt arbejdsliv. Og det<br />

kræver et godt helbred at være<br />

syg, <strong>hvis</strong> man skal klare sig<br />

igennem Jobcenter Svendborgs<br />

behandling og krav. Den 58-årige<br />

arbejdsmand Finn Hytteballe<br />

Andersen med en invaliderende<br />

leddegigt og kræft kæmpede en<br />

hård kamp og vandt til sidst. 1.<br />

marts i år kunne han omsider<br />

have fået ro og tro på tilværelsen<br />

<strong>–</strong> med en førtidspension. Men han<br />

nåede det ikke. Den dag blev han<br />

begravet i Lunde Kirke.<br />

'Vi har mistet vores elskede<br />

Finn Hytteballe Andersen,<br />

Tullebølle, som er sovet ind d.<br />

23. februar 2011 efter kort tids<br />

sygdom', skrev hans kone, Conny,<br />

i en dødsannonce i det lokale<br />

dagblad.<br />

Finn Hytteballe Andersens<br />

historie blev fortalt i den nu lukkede<br />

Svendborgs NetAvis <strong>–</strong> som<br />

bare en af mange historier om<br />

syge og nedslidte borgere i klemme<br />

på det kommunale jobcenter<br />

Svendborg. Historier, som går igen<br />

fra mange af landets Jobcentre og<br />

kommuner. Men i Svendborg står<br />

de i kø <strong>–</strong> ingen anden kommune<br />

har skåret så meget i tildelingen<br />

af førtidspension.<br />

Det var Finn Hytteballe Andersens<br />

historie, der fik en håndfuld<br />

10 | HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang<br />

svendborgensere til at gå fra<br />

forundring og forargelse til handling<br />

og protest. De kendte ikke<br />

hinanden, de fem svendborgensere,<br />

som ikke selv er i klemme i<br />

systemet. Kun som navne i debatten<br />

på Svendborgs NetAvis. Men<br />

nu fandt de sammen og besluttede<br />

at gøre noget. Som en af dem, Allan<br />

Krautwald, sagde:<br />

- For mig er det et spørgsmål<br />

om, hvor længe jeg kan stå og<br />

se på, at mennesker bliver ladt i<br />

stikken. De fleste står ofte alene<br />

og magtesløse i en social nedtur.<br />

Jeg kan jo ikke ignorere det ved<br />

at sige, at jeg ikke vidste noget.<br />

Anstændighedens Plads<br />

12 dage efter Finn Hytteballe<br />

Andersens begravelse mødtes et<br />

halvt hundrede borgere en lørdag<br />

på byens centrale plads <strong>–</strong> Centrumpladsen<br />

<strong>–</strong> tæt på jobcenter<br />

og rådhus. Under parolen 'En halv<br />

time for anstændighed' er mellem<br />

50 og 120 svendborgensere<br />

siden mødt op hver eneste lørdag<br />

på den plads, som de har omdøbt<br />

til 'Anstændighedens Plads'. Til<br />

en stille og værdig protest. Ikke<br />

noget med brandtaler, bannere,<br />

megafoner og højtalere. Blot en<br />

tavs markering af, at de synes,<br />

uanstændigheden har sejret på<br />

jobcenter og rådhus. 25 lørdage<br />

senere står de der endnu.<br />

'Syg i Svendborg' kalder initiativgruppen<br />

sig. Også på Facebook,<br />

hvor eksemplet har bredt sig. Der<br />

hvorfor kommer <strong>du</strong> her hver lørdag?<br />

WILLIAM FIBÆK MIKKELSEN,<br />

voksenunderviser:<br />

Jeg tror, det nytter at gøre opmærksom<br />

på, at der er mennesker,<br />

som ikke bliver behandlet ordentligt<br />

af systemet. Jeg er mindre forarget<br />

end forundret over, at mennesker<br />

behandles så dårligt. Det kan<br />

ramme alle, da vi ikke er herrer over<br />

sygdom. Derfor vil jeg protestere <strong>–</strong><br />

mens jeg kan.<br />

En nedslidt arbejdsmand med leddegigt og cancer. 58-årige Finn Hytteballe<br />

Andersen kæmpede en ulige kamp mod systemet. Han døde samme dag, hvor kommunen<br />

omsider tilkendte ham førtidspension.<br />

TOM SKOVLØKKE JØRGENSEN,<br />

pædagog:<br />

For at få anstændighed i behandlingen<br />

af syge og svage medborgere.<br />

Den behandling, de er udsat for,<br />

burde ikke kunne foregå. Men det<br />

gør den altså. Derfor synes jeg, det<br />

er en pligt, at os, der kan, at vi stiller<br />

op og siger fra. At nok er nok.


findes nu på Facebook lignende<br />

grupper i mere end en snes byer.<br />

Nogle få byrådspolitikere har<br />

været forbi, nogle få folketingsmedlemmer<br />

og flere folketingskandidater<br />

ligeså. Flere gange har<br />

Svendborgs restriktive politik<br />

været taget op i Folketinget <strong>–</strong> af<br />

blandt andet Enhedslistens Line<br />

Barfod og Dansk Folkepartis Tina<br />

Petersen. De havde undret sig<br />

over, hvordan det kan gå til, at<br />

en kommune fra det ene år til det<br />

andet kan halvere tildelingen af<br />

førtidspensioner.<br />

Statistikken fra Ankestyrelsen<br />

viser, at der på landsplan<br />

blev tildelt lige så mange nye<br />

førtidspensioner i 2010 som året<br />

før. Men ikke i Svendborg Kommune,<br />

som skiller sig markant ud.<br />

Antallet blev halveret. 127 syge<br />

og nedslidte svendborgensere fik<br />

i 2010 tilkendt førtidspension.<br />

Året før <strong>–</strong> i 2009 <strong>–</strong> var tallet 246.<br />

Og i 2008 fik 274 svendborgensere<br />

tilkendt førtidspension. De første<br />

tal fra 2011 viser, at tendensen<br />

fortsætter. I første kvartal i år fik<br />

27 svendborgensere tildelt førtidspension.<br />

I første kvartal sidste<br />

år var tallet 41.<br />

Ros fra ministeren<br />

Beskæftigelsesminister Inger<br />

Støjberg (V) er glad for tallene fra<br />

Svendborg, fremgår det af hendes<br />

svar i Folketinget. VK-regeringen<br />

har som erklæret mål at få nedsat<br />

antallet af danskere på såkaldt<br />

varige offentlige forsørgelsesordninger.<br />

Det er blandt andet<br />

førtidspension. På folketingsmedlem<br />

Tina Petersens (O) spørgsmål,<br />

om hun ikke er bekymret over<br />

halveringen i Svendborg, svarer<br />

hun, at hun som udgangspunkt er<br />

'glad for, at Svendborg Kommune<br />

overvejer, hvordan de kan mindske<br />

antallet af nye førtidspensio-<br />

ner. Det er jo også mit klare mål<br />

at re<strong>du</strong>cere det meget høje antal<br />

tilkendelser af førtidspension,<br />

som vi ser i Danmark'.<br />

Ingen beklagelser fra Venstre-<br />

beskæftigelsesministeren over<br />

den socialdemokratiske Svendborg<br />

Kommune. Tværtimod. For<br />

her er en kommune, som tager<br />

regeringens politiske udmeldinger<br />

alvorligt.<br />

I Svendborg har den socialdemokratiske<br />

borgmester Curt<br />

Sørensen kaldt stramningen for<br />

nødvendig på grund af regeringens<br />

krav. Men eksperter på området,<br />

som socialrådgiver Hanne<br />

Reintoft og formanden for Danmarks<br />

Socialrådgiverforening,<br />

Betina Post, slår fast, at der ikke<br />

siden 2003 er sket lovændringer,<br />

der kan begrunde en stramning.<br />

Curt Sørensen har også kaldt<br />

kommunens stramning for et<br />

udtryk for økonomisk ansvarlighed.<br />

Mens byens læger kalder<br />

den katastrofal <strong>–</strong> for de syge og<br />

økonomisk trængte mennesker,<br />

stramningen går ud over.<br />

Lokale læger i oprør<br />

Frederik Kallan er formand for<br />

Svendborgs læger og en af de<br />

skarpeste kritikere af jobcentrets<br />

og kommunens behandling<br />

af syge borgere. Kallan og hans<br />

kolleger føler, at deres lægeerklæringer<br />

nogle gange bliver brugt af<br />

sagsbehandlerne i jobcentret til at<br />

lave papirflyvere af.<br />

- Vores vurderinger bliver i<br />

et helt grotesk omfang fejet af<br />

bordet. Vi er altså læger, der har<br />

forstand på det, vi bliver bedt<br />

om at udtale os om. Og så er det<br />

trættende, at vi bliver gjort helt<br />

magtesløse i disse sager, og at<br />

vores lægelige vurderinger fejes<br />

af bordet af folk i kommunen,<br />

siger han.<br />

PER HOLSCHER, sygeplejerske,<br />

faglig konsulent i<br />

Dansk Sygeplejeråd:<br />

Jeg har mødt medlemmer i Svendborg,<br />

som er blevet behandlet<br />

dårligt af systemet, når de er sygemeldte.<br />

Ikke alle, men nok til at jeg<br />

mener, det er vigtigt at stille op og<br />

protestere og kræve, at kommunen<br />

giver folk en anstændig behandling.<br />

Svendborglægernes formand<br />

mener, jobcentret og kommunen<br />

gør, hvad de kan, for at undgå<br />

at tilkende svendborgensere en<br />

af de for kommunekassen dyre<br />

permanente offentlige forsørgelsesordninger:<br />

- Det ser ud, som om folk i<br />

Svendborg, der er syge, er for<br />

syge til at få fleksjob og for raske<br />

til at få førtidspension. Det er<br />

åbenbart indstillingen på jobcentret<br />

og i kommunen. Systemet<br />

bliver efter min opfattelse mere<br />

og mere kynisk.<br />

Det socialdemokratiske bystyre<br />

har siden starten af protestbølgen<br />

<strong>–</strong> for over et år siden <strong>–</strong> bakket<br />

fuldt op om embedsmændenes<br />

- Vi er altså læger,<br />

der har forstand på<br />

det, vi bliver bedt om<br />

at udtale os om. Og så<br />

er det trættende,<br />

at vi bliver gjort helt<br />

magtesløse i disse sager,<br />

og at vores<br />

lægelige vurderinger<br />

fejes af bordet af folk i<br />

kommunen.<br />

Frederik Kallan,<br />

formand for Svendborgs læger<br />

forvaltningspraksis i jobcentret,<br />

i kommunens pensionsudvalg og<br />

fleksjobudvalg. Men i takt med at<br />

protesterne hver lørdag fortsatte<br />

og voksede, kom bystyret på andre<br />

tanker. Kommunen indbød til<br />

dialogmøde, hvor flere hundrede<br />

utilfredse borgere mødte op. Det<br />

var de protesterendes første sejr.<br />

Lægekonsulent sagt op<br />

Kort efter fik de protesterende<br />

den anden. Kommunen opsagde<br />

samarbejdet med den nordsjællandske<br />

kendis-læge Vibeke<br />

Manniche, som i halvandet år<br />

har været tilknyttet som ekstern<br />

lægekonsulent og dermed også<br />

været med til at underkende stribevis<br />

af kollegers speciallægeerklæringer.<br />

Med andre ord leveret<br />

argumenter til kommunen til at<br />

sige nej til førtidspension eller<br />

fleksjob til syge og nedslidte borgere.<br />

I maj udtaler formanden for<br />

Arbejdsmarkedsudvalget, Grete<br />

Schødts (S) til Fyns Amts Avis:<br />

'Samarbejdet med Vibeke Manniche<br />

har ikke været godt nok,<br />

og den fysiske afstand mellem<br />

hende og Svendborg Kommune og<br />

hendes bopæl er i vores øjne også<br />

et problem'.<br />

Kommunen har nu indledt<br />

direkte forhandlinger med initiativgruppen<br />

'Syg i Svendborg', som<br />

står bag protesterne. Forhandlinger<br />

er i gang om en anden, mere<br />

menneskelig linje på jobcentret.<br />

Og imens fortsætter syge og<br />

nedslidte svendborgensere med<br />

konstante skift af sagsbehandlere<br />

på jobcentret, med nye arbejdsprøvninger,<br />

som jobcentret bagefter<br />

erklærer ubrugelige, med så<br />

lang tid om at få behandlet deres<br />

sag, at de mister retten til sygedagpenge<br />

og bagefter ikke engang<br />

kan få kontanthjælp, fordi de<br />

har en ægtefælle med en ganske<br />

almindelig indkomst.<br />

Men hver lørdag møder svendborgensere<br />

fortsat på Anstændighedens<br />

Plads <strong>–</strong> Centrumpladsen<br />

<strong>–</strong> for at påpege, at en kommune<br />

skal bedømmes på, hvordan den<br />

behandler sine svageste medborgere.<br />

|<br />

RIKKE FREDELØKKE, pensionist,<br />

tidligere laborant:<br />

Jeg har selv oplevet, hvordan min<br />

søn er blevet behandlet af jobcenter<br />

og kommune. Det var ikke rart. Og<br />

jeg ønsker, ingen andre skal slæbes<br />

igennem systemet på den måde.<br />

Det er uanstændigt, at folk skal gå<br />

i årevis uden at få en afklaring af<br />

deres fremtid.<br />

HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang | 11


Når troen<br />

på anstændigheden brister<br />

Flemming Rath<br />

nærmer sig de 60 år.<br />

I seks år har han været<br />

syg og har mistet troen<br />

på systemet og tilliden<br />

til sit gamle parti.<br />

12 | HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang<br />

af Birgitte Svennevig<br />

foto Søren Skarby<br />

For 58-årige Flemming Rath er det værste ved<br />

at være syg ikke altid selve sygdommen. Det<br />

værste er, at han ikke kan få sygedagpenge og<br />

dermed ikke betale sine regninger. Han hader<br />

at skulle ringe op til elselskabet, varmeværket<br />

og de andre, der har penge til gode hos ham og<br />

hans kone, men han gør det. For det er trods<br />

alt mere anstændigt selv at melde sig end blot<br />

at lade være med at betale, mener han.<br />

At han nogensinde skulle havne i en situation,<br />

hvor han ikke kan betale sine regninger,<br />

havde Flemming aldrig forestillet sig. Da han<br />

blev syg for seks år siden, regnede han med,<br />

at han kun skulle være kortvarigt væk fra sit<br />

arbejde som ufaglært in<strong>du</strong>striarbejder for at<br />

blive opereret i en smertende fod. Han havde<br />

ikke fantasi til at forestille sig, at fodsmerterne<br />

skulle føre flere operationer med sig og<br />

til sidst invalidere ham så meget, at han måtte<br />

forlade sit job.<br />

Men han blev klogere. Og han har nu på den<br />

hårde måde lært, at Svendborg Kommune kan<br />

være endog meget langsommelig og endog meget<br />

opfindsom, når det gælder om at slippe for<br />

at udbetale økonomisk hjælp til en syg borger.<br />

Han har også lært, hvad det vil sige at være<br />

fattig, at ryge på kontanthjælp, selvom man er<br />

syg og ikke kan betale sine regninger.<br />

- Hvis ikke jeg havde haft min socialrådgiver<br />

i 3F til at hjælpe mig, havde jeg været helt<br />

lost. Det er svært at komme til møde i jobcentret<br />

og få afslag på sygedagpenge med alle<br />

mulige forskellige begrundelser, som jeg ikke<br />

kan se, har noget med min sygdom at gøre; at<br />

min kone er syg, at jeg er for fed, eller at jeg<br />

har været i en forkert arbejdsprøvning, siger<br />

Flemming.<br />

Flemming ryster på hovedet. Han forstår<br />

det ikke: Hans kone er dement, men hvad har<br />

det med hans sygedagpenge at gøre? Han har<br />

fået mave, efter han holdt op med at arbejde,<br />

men overvægtig skal der godt med fantasi til<br />

at kalde ham. Og at han har været i en forkert<br />

arbejdsprøvning … hvordan kan det være<br />

hans problem, at jobcentret har sendt ham i<br />

en arbejdsprøvning, som de selv senere kalder<br />

forkert?<br />

Min arbejdsgiver måtte ikke hjælpe mig<br />

Flemming er tidligere fagligt aktiv og har<br />

været svoren socialdemokrat hele sit liv. I<br />

1970’erne og 1980’erne og 1990’erne betalte<br />

han sin skat med glæde og ville gerne være<br />

med til at yde og løfte i flok, men i dag er han<br />

en skuffet mand og har meldt sig ud af partiet.<br />

- Hvor er hjælpen, når jeg har brug for den<br />

efter alle disse år? spørger han.<br />

Flemming og hans socialrådgiver i 3F er<br />

rystede over den behandling, han har fået på<br />

jobcentret i Svendborg. Flere gange har sagsbehandlingen<br />

og afgørelserne været så besynderlige,<br />

at Flemming og socialrådgiveren har<br />

klaget til Beskæftigelsesankenævnet. Og fået<br />

medhold. Men det har ikke kunne forhindre<br />

kommunen i at standse Flemmings sygedagpenge<br />

og nægte ham ret til fleksjob.<br />

Kommunalt tilskud til fleksjob er en varig<br />

ydelse og dermed en af de udgifter, som koster<br />

en kommune mange penge, når først den er<br />

bevilget. Følgelig er mange kommuner tilbageholdende<br />

med at bevilge sygemeldte borgere<br />

fleksjob.<br />

- Min tidligere arbejdsgiver ville gerne<br />

beholde mig i en fleks-stilling, og det ville jeg<br />

også meget gerne. Men de fik at vide af kommunen,<br />

at det ikke kunne bevilges, for det var<br />

at udnytte systemet. Jeg kan huske, at min<br />

arbejdsgiver blev meget stødt og for<strong>tør</strong>net, for<br />

de havde ingen andre hensigter end at hjælpe<br />

mig så godt de kunne. Og så blev de beskyldt<br />

for at ville snyde systemet, følte de.<br />

Flemming har aldrig haft lyst til at forlade<br />

arbejdsmarkedet. Heller ikke selvom han nu<br />

er syg.<br />

- Jeg har hele tiden gerne ville i fleksjob, og<br />

det er stadig det, jeg helst vil.<br />

Modsigelser tårner sig op<br />

Førtidspension vil Flemming ikke søge, for<br />

han mener ikke, at det er der, han hører hjemme.<br />

Og så kan han også ret kraftigt fornemme,


Flemmings seks år i systemet har betydet, at han ikke har de store forhåbninger om andet, end at han ryger på kontanthjælp, når hans revalidering er slut.<br />

at Svendborg Kommune ikke kunne finde på at<br />

give ham førtidspension.<br />

- Når de mener, at jeg er for rask til fleksjob,<br />

kan det jo slet ikke blive til førtidspension,<br />

vurderer han.<br />

Da Flemming og hans daværende arbejdsgiver<br />

gennem 20 år fik nej til, at han kunne<br />

fortsætte i virksomheden i fleksjob, røg han på<br />

sygedagpenge.<br />

- Mystisk, for jeg var jo lige blevet erklæret<br />

for rask til fleksjob.<br />

Dengang undrede Flemming sig, men det<br />

gør han ikke længere. Der er afsagt så mange<br />

afgørelser og givet så mange begrundelser, der<br />

modsiger hinanden, at han for længst har opgivet<br />

at forstå udviklingen i sin sag.<br />

Det er sagsbehandleren i 3F, der har taget<br />

over, og det er hende, der på Flemmings vegne<br />

har slået i bordet og klaget over kommunens<br />

afgørelser.<br />

Flemming og 3F klagede således til Beskæftigelsesankenævnet<br />

og fik medhold,<br />

da kommunen efter to år afbrød Flemmings<br />

sygedagpenge. Nævnet afgjorde, at kommunen<br />

ingen ret til det havde, og pålagde kommunen<br />

at genvurdere sagen. Men intet hjalp det;<br />

kommunen genvurderede og gav afslag igen.<br />

Flemming røg på kontanthjælp.<br />

Hvad laver <strong>du</strong> derhjemme, Flemming?<br />

I dag, efter seks år i systemet, først på sygedagpenge,<br />

siden kontanthjælp og nu et år på<br />

revalidering, kan Flemming se tilbage på fem<br />

forskellige arbejdsprøvninger.<br />

De første fire endte med, at kommunen ikke<br />

kunne beslutte sig for, om han var berettiget<br />

til fleksjob. Godt nok var jobcentret nået så<br />

langt i sine vurderinger af ham, at det indstillede<br />

til det politiske udvalg, der skal tage<br />

stilling til hver enkelt sag om fleksjob i kommunen,<br />

at Flemming fik ret til fleksjob.<br />

I udvalget mente medlemmerne dog ikke, at<br />

der var oplysninger nok at tage stilling ud fra.<br />

Det var ikke nok, at både Flemmings læger,<br />

en psykolog, jobcentrets egen sagsbehandler<br />

og Flemming selv vurderede, at fleksjob var<br />

hans eneste mulighed for at vende tilbage til<br />

arbejdsmarkedet, og at han derfor opfyldte<br />

betingelserne for at få det bevilget.<br />

Udvalget bad om flere undersøgelser. Udvalgsmedlemmerne<br />

ville for eksempel have en<br />

beskrivelse af hans fritidsinteresser og en vurdering<br />

af, hvordan han fungerede i hjemmet.<br />

Hvad hans fritidsinteresser var, og med<br />

hvilken hastighed han vaskede op derhjemme,<br />

kunne hverken Flemming eller hans socialrådgiver<br />

i 3F se, havde med sagen at gøre.<br />

Flemming endte med at blive nægtet ret til<br />

fleksjob. Han er nu på revalidering, og når den<br />

slutter efter et år, regner han med at ryge på<br />

kontanthjælp. Og dermed tilbage til så trange<br />

økonomiske kår, at han igen skal ringe elselskabet<br />

og varmeværket op og bede om henstand,<br />

når el- og varmeregningen kommer. |<br />

HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang | 13


Efter 30 år<br />

på arbejdsmarkedet<br />

med kroniske<br />

smerter og periodevisedepressioner<br />

kan<br />

Mai-Britt ikke<br />

klare mere.<br />

Hun slås for<br />

et værdigt liv<br />

på femte år.<br />

14 | HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang<br />

Mai-Britt blev misbrugt som barn og prøvede med held i 30 år på arbejdsmarkedet at fortrænge. Nu er hun brugt op og drømmer om<br />

førtidpension.


På usikker grund<br />

af Birgitte Svennevig<br />

foto Søren Sarby<br />

Smilet er venligt, men blikket vagtsomt, da<br />

50-årige Mai-Britt Nikolajsen byder indenfor i<br />

familiens lille gule murstenshus på Thurø ved<br />

Svendborg. Hun har sagt ja til at fortælle sin<br />

historie til <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. Ikke fordi hun bryder sig<br />

om, at hele verden skal kende hendes private<br />

sorger og bekymringer, men fordi hun er<br />

vred. Vred over, hvordan det danske samfund<br />

behandler sine syge borgere. Og over, hvordan<br />

Svendborg Kommune er mere interesseret i at<br />

spare penge end at hjælpe hende.<br />

- Jeg har altid haft arbejde, og jeg har altid<br />

troet, at kommunen ville hjælpe mig, <strong>hvis</strong> jeg<br />

en dag skulle få brug for det. Det var naivt, det<br />

kan jeg se nu.<br />

Mai-Britt hælder kaffe op og lægger sine<br />

papirer frem på <strong>du</strong>gen.<br />

- Jeg har intet at skjule. Du må læse det<br />

hele.<br />

For fire et halvt år siden blev hun sygemeldt<br />

fra sit job som ufaglært in<strong>du</strong>striarbejder. Hun<br />

havde gennem længere tid haft smerter, men<br />

hun var ikke voldsomt bekymret; hun havde<br />

været sygemeldt med smerter før, men aldrig i<br />

længere tid, og hver gang var hun vendt tilbage.<br />

Denne gang gik smerterne ikke væk, og<br />

fraværet endte med en fyreseddel i 2007.<br />

Fyringen var et slag i ansigtet. Hun følte sig i<br />

forvejen u<strong>du</strong>elig, fordi hun ikke kunne udføre<br />

selv de simpleste opgaver derhjemme uden at<br />

få smerter. Den ældste datter var flyttet hjemmefra,<br />

men derhjemme var stadig Signe på 14,<br />

som havde brug for en mor.<br />

Mai-Britts smerter var uforklarlige. Til trods<br />

for stribevis af undersøgelser kunne lægerne<br />

ikke finde nogen fysisk årsag. Samtidig begyndte<br />

hun at gå til behandling i et center for<br />

incestramte, da hun hele livet havde kæmpet<br />

med eftervirkningerne af sin fars misbrug af<br />

hende, fra hun var syv, til hun var 11 år. Misbruget<br />

havde gjort hende til en sårbar voksen,<br />

men alligevel havde hun altid klaret sig og<br />

passet sit arbejde. Med smerter, ja, og med<br />

depressive perioder, ja, men hun havde altid<br />

klaret sig selv.<br />

To år i venteposition<br />

At der var en sammenhæng mellem smerterne<br />

og misbruget blev tydeligt i takt med, at<br />

læger og psykologer kom ind i sagen. Hun blev<br />

diagnosticeret med kroniske psykosomatiske<br />

smerter, og lægerne vurderede, at hun ikke<br />

kunne arbejde på fuld tid længere.<br />

Det begyndte at gå op for Mai-Britt, at det<br />

var slut efter 30 år på arbejdsmarkedet. Hun<br />

kunne ikke mere. Hun var slidt op af de smerter,<br />

hun havde ignoreret i så mange år.<br />

Denne erkendelse kan være svær nok at gå<br />

igennem for et menneske, der har en stærk<br />

arbejdsidentitet. Men når man samtidig skal<br />

slås med et system, der tilsyneladende ikke<br />

interesserer sig for, hvordan det bedst kan<br />

hjælpe, bliver livet meget hårdt.<br />

Mai-Britt ville gerne i arbejdsprøvning for<br />

at få afklaret, i hvilket omfang hun kunne<br />

vende tilbage til arbejdsmarkedet. Men der gik<br />

to år, før tilbuddet om arbejdsprøvning kom.<br />

Den foregik hos en købmand, men hun<br />

klarede ikke jobbet på grund af voldsomme<br />

smerter. Hun måtte afbryde forløbet og vendte<br />

nedbrudt tilbage til sin sagsbehandler på kommunens<br />

jobcenter: Hvad nu? Måske en anden<br />

slags arbejde kunne fungere for hende?<br />

Kassen smækket i<br />

Men det mente jobcentret ikke, der var grund<br />

til at prøve. Nu havde hun været længe nok i<br />

deres system, og der var ikke flere muligheder<br />

for hende på arbejdsmarkedet, fik hun at vide.<br />

Mai-Britt var målløs. Hun ville gerne have<br />

hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.<br />

Men følte ikke, hun fik det.<br />

- Jeg har altid haft arbejde,<br />

og jeg har altid troet,<br />

at kommunen ville hjælpe mig,<br />

<strong>hvis</strong> jeg en dag skulle få brug<br />

for det. Det var naivt,<br />

det kan jeg se nu.<br />

Men så kunne hun vel søge førtidspension,<br />

når der nu ikke var flere muligheder for at<br />

komme tilbage på arbejdsmarkedet, spurgte<br />

hun?<br />

Men nej, det ville hun aldrig få bevilget,<br />

fik hun at vide; for det kunne jo godt være, at<br />

der et eller andet sted alligevel var en plads til<br />

hende på arbejdsmarkedet.<br />

Således blev både kassen med sygedagpenge<br />

og kassen med førtidspension lukket for<br />

Mai-Britt.<br />

'Men uden sygedagpenge eller pension har<br />

jeg ingen indtægt, og så kan vi ikke klare os<br />

derhjemme', klagede hun til Jobcentrets sagsbehandler<br />

'Synd, men ikke vores problem. Du kan gå<br />

over i socialforvaltningen og søge kontanthjælp'.<br />

Det gjorde Mai-Britt ikke. Hun vidste godt,<br />

at hun intet ville få. Hun var jo gift, og så<br />

måtte Lennart forsørge hende. Men ligegyl-<br />

digt hvor mange timer Lennart tager på den<br />

trælast, hvor han arbejder, kan han aldrig<br />

tjene nok til, at familien kan klare sig uden en<br />

indtægt mere.<br />

'Sælg bilen', sagde sagsbehandleren.<br />

'Men vi bor ude på landet, og så kan Lennart<br />

ikke komme på arbejde'.<br />

'Så sælg huset'.<br />

'Nej, ikke huset. Det lille gule hus har været<br />

i Lennarts families eje i generationer, og her<br />

har både han selv og hans mor trådt deres<br />

barnesko'.<br />

- Tænk, <strong>hvis</strong> jeg bliver skyld i, at Lennart<br />

mister sig barndomshjem, gruer Mai-Britt.<br />

Hjælp fra fagforeningen<br />

Hele sit liv har hun været medlem af fagforeningen<br />

3F, også selvom det betød, at hun<br />

næsten ingen penge havde mellem hænderne,<br />

når kontingentet var betalt.<br />

Men kontingentet har vist sig at være en<br />

god investering, for i 3F har Mai-Britt fået den<br />

hjælp og støtte, som hun ikke fandt på jobcentret.<br />

- Deres socialrådgiver kunne se, at kommunen<br />

havde overtrådt loven, da de stoppede<br />

mine sygedagpenge. De må ikke stoppes,<br />

når det ikke er endelig afklaret, om jeg kan<br />

arbejde.<br />

Med 3F's hjælp klagede Mai-Britt til Beskæftigelsesankenævnet.<br />

Og vandt. Svendborg<br />

Kommune skulle tilbagebetale de ulovligt<br />

tilbageholdte penge og sende hende i den<br />

arbejdsprøvning, hun havde ønsket, så hendes<br />

situation kunne blive afklaret.<br />

Glæden over de tilbagevendte sygedagpenge<br />

varede i øvrigt kun kort. To dage efter tilbagebetalingen<br />

kom der et nyt brev fra Svendborg<br />

Kommune om, at sygedagpengene ville stoppe<br />

efter tre uger.<br />

Mai-Britt kom i en ny arbejdsprøvning,<br />

nu igen uden at modtage en krone i hjælp, og<br />

måtte til sidst erkende, at hun heller ikke magtede<br />

arbejdsprøvningen.<br />

Efter fire et halvt års sygemelding og otte<br />

måneder uden en krone i indtægt, sidder hun<br />

nu i det lille gule hus på Thurø og afventer sin<br />

skæbne. Hun har søgt om førtidspension <strong>–</strong> nu<br />

må det da stå klart for Svendborg Kommune,<br />

at hun ikke længere kan arbejde, mener hun <strong>–</strong><br />

og hun og Lennart sætter nu hele deres lid til,<br />

at hun får pension.<br />

Men den skal snart komme. De har lånt alt,<br />

hvad de kan, og lagt om til afdragsfri lån, og<br />

om fem måneder er der ikke flere penge til at<br />

betale regningerne. Så ryger det lille gule hus,<br />

som Lennarts morfar byggede. |<br />

Efter redaktionens deadline er Mai-Britt indstillet<br />

til førtidspension.<br />

HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang | 15


foto Holger Erik Henriksen<br />

'Gadens Konger'<br />

af Holger E. Henriksen<br />

er en enestående<br />

mulighed for at få<br />

indblik i et miljø, som<br />

ellers er lukket land<br />

for udenforstående.<br />

En fremragende og<br />

bevægende fotobog, der<br />

måske kan være med til<br />

at røre endog frostbidte<br />

hjerner og skabe debat.<br />

(Carsten Güllich-Nørby,<br />

lek<strong>tør</strong>udtalelse)<br />

Gadens Konger koster 159,- kr.<br />

Beløbet ekskl. moms går ubeskåret til at hjælpe de<br />

hjemløse. Se salgssteder på www.san<strong>du</strong>dvalg.dk,<br />

eller ring til SAND på 89937060, eller indsæt beløbet +<br />

porto, i alt 199,- kr. i Danske Bank, reg.: 4180, konto:<br />

0040001697.<br />

<strong>Hus</strong>k at skrive din adresse, så sender vi bogen til dig.<br />

tag på tur med <strong>Hus</strong><br />

forbi-sælgeren Henrik<br />

NU ogSå AfteN-tUre<br />

Som <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>læser<br />

kan man<br />

nu komme med<br />

sælgeren Henrik<br />

på en helt speciel<br />

cykeltur gennem<br />

Nørrebro via det<br />

indre København<br />

og Christianshavn.<br />

Undervejs<br />

fortæller Henrik<br />

om det liv, han<br />

har levet, og om de mange steder i København, der har<br />

betydet noget helt særligt for ham.<br />

PriS oG<br />

vAriGHED: 20 kr. pr. deltager for ca. halvanden times rundtur.<br />

MøDEStED: <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, Bragesgade 10b, Nørrebro.<br />

MøDEtiD: Alle dage kl. 13.<br />

NYt: torsdag <strong>–</strong> lørdag er der også mulighed for aftenture fra kl. 17.30.<br />

BooKiNG: tlf. 52 73 92 72. (ingen SMS-bestilling)<br />

16 | HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang<br />

Fra vores egen verden<br />

af Thomas Hye-Knudsen<br />

foto Holger Erik Henriksen og Jan Gråkjær<br />

Mens sommeren, <strong>hvis</strong> man ellers kan kalde den dét, sendte godt halvanden<br />

million danskere på udlandsrejser, kunne der være langt mellem<br />

køberne på gaderne. En del af avisens sælgere fandt til gengæld<br />

vej til kunderne på nogle af landets musik-festival inklusive Grønne<br />

Koncerter, men dog med Roskilde som den mest populære.<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s nok mest omrejsende sælger, John Andersen, har været<br />

her, der og alle vegne. Sammen med sin trofaste følgesvend Kåre har<br />

John i løbet af sommeren både været til festivaler i Vig, Skive, Borch<br />

Havn og naturligvis også i Roskilde. Ved den netop overståede festival<br />

i Skanderborg måtte han dog lige tage en smuttur til Aalborg, hvor<br />

han repræsenterede <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> ved et stort velgørenheds-arrangement<br />

'Elsk Din Næste'. Ud over salg af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> gik John på talerstolen<br />

og fortalte sin egen hjemløsehistorie. Arrangementet var stablet på<br />

benene af en gruppe mennesker via Facebook og fik støtte af en masse<br />

kunstnere, musikere og skuespillere, der stillede gratis op for at hjælpe<br />

de hjemløse i Aalborg.<br />

- Da jeg forlod arrangementet, var der samlet godt 35.000 kroner<br />

sammen, og jeg har fået oplyst, at hele eventen i alt skaffede 44.020<br />

kroner, som blandt andet skal bruges til varmt vintertøj til Aalborgs<br />

hjemløse, fortæller John.<br />

John har selv bygget sin firhjulede salgsvogn og præsenterede også<br />

en mere håndholdt model, da han deltog ved <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s ekstraordinære<br />

generalforsamling i Odense. Den er bygget på en ramme bestående<br />

af en sækkevogn, og der er plads til mindst 200 aviser i det indbyggede<br />

skab plus sovegrej.<br />

- Jeg er i gang med at finde lokale sponsorer, så prisen kan komme<br />

ned på omkring 500 kroner, fortæller John. Han håber, at flere sælgere<br />

vil benytte sig af muligheden, når pro<strong>du</strong>ktionen forhåbentlig snart går<br />

i gang.<br />

- Den er ikke s<strong>tør</strong>re, end man kan have den med i bus eller tog, så<br />

det er ikke kun på landevejen, den er praktisk, slutter John.


en halv million<br />

danskere frygter<br />

at gå fallit<br />

Økonomien er allerede så hårdt<br />

presset hos hver ottende dansker,<br />

at de vurderer, at de ikke<br />

kan betale deres regninger, <strong>hvis</strong><br />

krisen bliver alvorligere. Endvidere<br />

føler fire ud af ti danskere sig<br />

direkte truet på husholdningsbudgettet<br />

af den opblussende<br />

økonomiske krise. Det viser en ny<br />

undersøgelse, der blandt andet<br />

afslører, at hver fjerde frygter at<br />

miste jobbet.<br />

Usikkerheden om verdensøkonomien<br />

giver nu danskerne mareridt<br />

over, om de kan betale deres<br />

faste udgifter, eller om de får en<br />

fyreseddel på jobbet i allernærmeste<br />

fremtid. Næsten fire ud<br />

af ti frygter, at den økonomiske<br />

verdenskrise får konsekvenser for<br />

deres privatøkonomi. Det svarer<br />

til, at halvanden million danskere<br />

i s<strong>tør</strong>re eller mindre grad er nervøse<br />

for om budgettet til bolig,<br />

bil, daginstitutioner, elektricitet<br />

og mad holder.<br />

Samtidig mener flere end hver<br />

fjerde dansker, at den forværrede<br />

krise vil sende dem ud i arbejdsløshed.<br />

Det viser en undersøgelse,<br />

som Analyse Danmark har<br />

foretaget for Ugebrevet A4.<br />

hye<br />

godt nyt for<br />

husforbi-sælgere<br />

Sollys har en gavnende effekt<br />

på humøret. Det viser en ny<br />

undersøgelse fra Det Nationale<br />

Forskningscenter for Arbejdsmiljø<br />

(NFA), som konkluderer,<br />

at arbejde udendørs mindsker<br />

humørsvingninger. Arbejde<br />

udendørs om vinteren er balsam<br />

for humøret. Det viser en<br />

ny undersøgelse blandt 2.910<br />

offentligt ansatte, hvoraf 644<br />

arbejdede udendørs om vinteren.<br />

Forskerne bag undersøgelsen undersøgte<br />

to psykiske symptomer<br />

hos deltagerne: depression og<br />

humørsvingninger. Resultaterne<br />

viste, at de deltagere, der døjede<br />

med humørsvingninger, kom i<br />

bedre humør, jo flere timer de<br />

arbejdede udendørs i dagslyset.<br />

Blandt de deltagere, der havde<br />

en depression, var der dog ingen<br />

tegn på lindring ved udendørs<br />

arbejde.<br />

hye<br />

Flere voldelige kvinder<br />

Horsens Krisecenter for Mænd har fuldt hus og må flere gange om ugen<br />

henvise voldsramte mænd til andre krisecentre, når de har søgt tilflugt fra<br />

deres voldelige koner og kærester. I årets første fire måneder har krisecentret<br />

oplevet en stigning på 72 procent i forhold til samme periode sidste<br />

år. Og det er ikke kun små skader, mændene kommer med. En ældre mand<br />

havde for eksempel fået sådan et slag på øjet af sin kone, at han mistede<br />

synet på det. En anden mødte op med tydelige skoaftryk i ansigtet. Fælles<br />

for langt de fleste mænd er, at de ikke kunne drømme om at slå igen eller<br />

anmelde deres partner for vold, fortæller Grethe, der er leder af krisecentret.<br />

Hun håber på, at den stigende mandevold kan blive løftestang for<br />

ligestilling mellem kønnene, når det gælder krisecentre. Som reglerne er i<br />

dag, er det kun kvindekrisecentre, der er oprettet med støtte og hjemmel i<br />

serviceloven og dermed også sikret støtte via finansloven. Hvis det samme<br />

kommer til at gælde krisecentre for mænd, vil det blandt andet betyde<br />

s<strong>tør</strong>re økonomisk frihed til at ansætte professionelt personale. Krisecentret<br />

i Horsens er støttet af private midler og Horsens Kommune. hye<br />

Ordinær<br />

generalforsamling<br />

i Foreningen <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

tiD: onsdag d. 21. september 2011 kl. 11.00<br />

SteD: <strong>Hus</strong> forbis sekretariat,<br />

bragesgade 10b, København N<br />

DAgSorDeN: ifølge vedtægterne<br />

Se indkaldelse og dagsorden på:<br />

http://www.husforbi.dk/media/gf 21 sep.pdf<br />

h u s fo r bi iNDKALDeLSe<br />

Foto Per Algreen<br />

hallo, er der<br />

nogen hjemme?<br />

LLO (Lejernes Landsorganisation)<br />

i Horsens vil ikke finde sig i et<br />

surt svar fra Horsens Kommune,<br />

som oven i købet selv indrømmer,<br />

at den lukker øjnene, når<br />

det gælder lejligheder, der står<br />

tomme og ikke indberettes af<br />

udlejeren eller genudlejes. Derfor<br />

har den lokale LLO-afdeling nu<br />

klaget direkte til socialminister<br />

Benedikte Kiær (V). Da LLO<br />

spurgte kommunen, hvad den<br />

agter at gøre, fik man dette svar:<br />

'Vi har stadig ikke planer om<br />

at håndhæve indberetningspligten.<br />

Hjemlen i boligreguleringslovens<br />

paragraf 48 til at indsætte<br />

en lejer, har ikke været benyttet<br />

i Horsens Kommune i en lang årrække,<br />

og skulle behovet opstå,<br />

kan kommunen i dag via de<br />

elektroniske registre skaffe sig et<br />

overblik over tomme boliger.'<br />

LLO-Horsens spørger nu ministeren,<br />

om kommunen har ret til<br />

at fortolke på loven. Man vil også<br />

gerne vide, om øvrige lejere i en<br />

ejendom kan klage. Det kan man<br />

læse i det seneste nummer af ’Vi<br />

Lejere’.<br />

hye<br />

30 eneboere<br />

lever i skoven<br />

De danske skove er befolket af<br />

en gruppe særligt menneskesky<br />

hjemløse. For første gang er<br />

disse eneboere nu kortlagt i en<br />

rundspørge, som Søndagsavisen<br />

har foretaget blandt 168 private<br />

skovejere samt skovriddere med<br />

ansvar for samtlige af landets<br />

offentlige skovarealer.<br />

Ifølge undersøgelsen befolker<br />

30 eneboere de danske private<br />

og offentlige skove.<br />

De hjemløses landsorganisation<br />

SAND og Landsforeningen<br />

SIND vurderer, at tallet kan være<br />

s<strong>tør</strong>re, eftersom mange skjuler<br />

sig så godt, at skovejerne har<br />

svært ved at opdage dem.<br />

- De er ikke misbrugere <strong>–</strong> det<br />

er umuligt at overleve i en skov<br />

som alkoholiker. Men i mange<br />

tilfælde kæmper de med sværere<br />

psykiske problemer end de hjemløse,<br />

der holder til på togstationer<br />

og bænke og i byens parker,<br />

forklarer Ask Svejstrup, der er<br />

sekretariatsleder i de hjemløses<br />

landsorganisation, SAND.<br />

hye<br />

HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang | 17


Hjemløsestrategi til 500 millioner<br />

kroner spås usikker fremtid<br />

Regeringens hjemløsestrategi har fokus på, at hjemløse hurtigst muligt skal have<br />

deres egen bolig. Men flere eksperter på området mener, at strategien vil falde til jorden<br />

efter udløbet i 2012. De frygter, at kommunerne vil spare på den nødvendige bostøtte,<br />

når statsstøtten forsvinder.<br />

af Kathrine Schmeichel<br />

foto Joachim Rode<br />

- Det hele falder med et brag.<br />

Så kontant lyder udmeldingen<br />

fra Ask Svejstrup, sekretariatsleder<br />

i de hjemløses landsorganisation,<br />

SAND, på spørgsmålet om,<br />

hvilken effekt regeringens hjemløsestrategi<br />

vil have, når kassen med<br />

den afsatte pulje på 500 millioner<br />

kroner er tom ved udgangen af<br />

2012.<br />

Han uddyber:<br />

- Ud over at en masse igangsatte<br />

projekter mister penge, vil kommunerne<br />

med stor sandsynlighed<br />

skære ned på bostøtten, som lige<br />

18 | HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang<br />

nu er finansieret ekstra af puljemidlerne,<br />

og som for mange<br />

hjemløse er en livsnødvendig forudsætning<br />

for, at de overhovedet<br />

kan klare at bo i egen bolig. For<br />

eksempel har Odense Kommune<br />

valgt at spare 8 millioner kroner til<br />

bostøtte i 2011.<br />

Ifølge konsulent i Odense Kommune<br />

Erling Uhde Rasmussen<br />

skyldes besparelsen, at hovedparten<br />

af bostøtteforløbene ikke drejer<br />

sig om hjemløse, og at bostøtten<br />

nu ydes af kommunens eget<br />

bostøttekorps i stedet for af ’meget<br />

dyre, eksterne leverandører’.<br />

- Hjemløseområdet i Odense<br />

har tværtimod fået tilført penge<br />

takket være den nationale hjemløsestrategi.<br />

Og bostøtten til<br />

hjemløse er blevet nytænkt og<br />

effektiviseret, blandt andet ud fra<br />

principperne omkring ’housing<br />

first’, som er det bærende element i<br />

regeringens hjemløsestrategi, siger<br />

Erling Uhde Rasmussen<br />

At det ikke er let at drage entydige<br />

konklusioner på, hvilken<br />

virkning den fireårige hjemløsestrategi<br />

indtil nu har haft, giver<br />

sig selv, eftersom den afsluttende<br />

evalueringsrapport først foreligger<br />

i starten af 2013. Men <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

har spurgt forskellige ak<strong>tør</strong>er på<br />

området, som alle har givet udtryk<br />

for, at de overvejende er positive<br />

over for de initiativer, hjemløsestrategien<br />

har ført med sig, men<br />

som også er bange for, at ’alt ryger<br />

tilbage i den samme gænge’, som<br />

Ask Svejstrup formulerer det.<br />

Dog har to ud af de otte aftalekommuner<br />

under Hjemløsestrategien,<br />

Frederiksberg og København,<br />

allerede nu afsat penge til<br />

at videreføre nogle af initiativerne<br />

fra forsøgsperioden. Frederiksberg<br />

har således afsat 5,6 millioner<br />

kroner i 2013 til at drive sine nye<br />

tilbud videre, mens København<br />

har forpligtet sig til at fortsætte<br />

den såkaldte ACT-støtte <strong>–</strong> Assertive<br />

Community Treatment <strong>–</strong> der er<br />

en bred form for støtte, som gives


til hjemløse og hjemløsetruede, så<br />

de kan fastholde deres bolig.<br />

Bolig først<br />

Hovedtanken i Hjemløsestrategien<br />

er, at man hjælper en hjemløs optimalt<br />

ved hurtigst muligt at skaffe<br />

personen sin egen bolig <strong>–</strong> også<br />

kaldet 'housing first'.<br />

Ifølge 'Statusnotat for Hjemløsestrategien<br />

2010' er mange af<br />

de borgere, der modtager støtte<br />

under Hjemløsestrategien, præget<br />

af misbrug, psykisk sygdom og sociale<br />

vanskeligheder. Derfor <strong>–</strong> siger<br />

rapporten <strong>–</strong> er en grundig udredning<br />

og bostøtte en forudsætning<br />

for, at mange af disse borgere kan<br />

opretholde en tildelt bolig og få<br />

hverdagen til at hænge sammen.<br />

Hjemløsechef i København<br />

Steen Bo Pedersen mener, at<br />

tankegangen bag 'housing first' er<br />

banebrydende.<br />

- I 'housing first'-princippet stiller<br />

vi ikke krav til brugeren om, at<br />

han eller hun først skal have gennemgået<br />

en behandling og være<br />

stoffri. Vi lægger derimod ud med<br />

at give en bolig, fordi amerikanske<br />

forundersøgelser viser, at der er<br />

s<strong>tør</strong>re sandsynlighed for, at borgeren<br />

dermed kan lave en positiv<br />

livsforandring, forklarer han.<br />

Færre forsorgspladser<br />

flere hjemløse<br />

Thomas Søndberg, formand for<br />

SBH <strong>–</strong> Sammenslutningen af<br />

boformer for hjemløse i Danmark,<br />

mener, at det i udgangspunktet er<br />

en sund tankegang med selvhjulpne<br />

borgere.<br />

- Problemet er dog, at mange<br />

hjemløsestrategien<br />

Regeringen har afsat 500 millioner<br />

kroner over fire år til 2012 til at fokusere<br />

på årsager til hjemløshed, og<br />

hvordan man kan forebygge den.<br />

HJEMLøSESTRATEGIEN<br />

HAR FIRE MåLSÆTNINGER:<br />

1. Ingen borgere skal leve et liv på<br />

gaden.<br />

2. Unge bør som udgangspunkt ikke<br />

opholde sig på et forsorgshjem, men<br />

tilbydes andre løsninger efter serviceloven<br />

eller almenboligloven.<br />

3. Ophold på forsorgshjem eller herberg<br />

bør ikke vare mere end 3-4 måneder<br />

for borgere, der er parate til at flytte i<br />

en bolig med den fornødne støtte.<br />

- Det handler ikke kun<br />

om fysiske rammer, da<br />

nogle mennesker ikke er<br />

i stand til at bo i egen<br />

lejlighed, fordi de isolerer<br />

sig fra omverden og<br />

mangler konstruktive<br />

netværk.<br />

Ole Pass, formand for Socialchefforeningen<br />

og socialdirek<strong>tør</strong> i<br />

Rødovre Kommune<br />

ikke kan klare at bo for sig selv,<br />

selvom de får både bostøtte,<br />

pædagogisk og psykologisk hjælp.<br />

Det har jeg som leder af Det sociale<br />

Døgncenter Sølyst her i Horsens<br />

desværre set flere eksempler på.<br />

Derfor er det vigtigt, at vi bevarer<br />

boformerne under servicelovens<br />

§ 110, da nogle ellers vil forsumpe<br />

i egen bolig, fordi vi jo ikke kan<br />

tiltvinge os adgang hertil, siger<br />

Thomas Søndberg og tilføjer:<br />

- I den forbindelse er det meget<br />

bekymrende at erfare, at både<br />

Odense og Esbjerg, som begge er<br />

kommuner, der modtager hjemløsepuljemidler,<br />

har planer om at<br />

nedlægge i alt 55 forsorgspladser,<br />

på trods af at vi kun er halvvejs<br />

igennem forsøgsperioden. Det<br />

paradoksale er, at vi ikke kan se,<br />

at der er færre kunder i butikken,<br />

selvom der lige nu både er mere<br />

fokus på hjemløse og flere midler<br />

til området.<br />

Thomas Søndberg erkender, at<br />

boformerne i nogle tilfælde holder<br />

for længe på borgerne.<br />

- Vi får tit slag over nakken<br />

for, at vi holder på vores borgere.<br />

4. Løsladelse fra fængsel og udskrivning<br />

fra sygehus eller behandlingstilbud bør<br />

forudsætte, at der er en løsning på<br />

boligsituationen.<br />

OTTE KOMMUNER DELTAGER<br />

I UDMøNTNING AF<br />

HJEMLøSESTRATEGIEN:<br />

København, Frederiksberg, Albertslund,<br />

Høje-Taastrup, Odense, Aarhus, Randers<br />

og Esbjerg. Desuden deltager følgende<br />

ni kommuner i en særlig ordning om<br />

bostøtte: Aalborg, Guldborgsund,<br />

Hvidovre, Horsens, Næstved, Herning,<br />

Svendborg, Varde og Viborg.<br />

Kilde: Socialministeriet<br />

Men vi er ikke interesserede i at<br />

holde på folk. Når vi nogle gange<br />

alligevel kommer til det, skyldes<br />

det ofte udenomsfaktorer som<br />

forvaltninger, der ikke taler sammen,<br />

hvorfor sagsbehandlingen<br />

trækker ud. For eksempel kan der<br />

være benspænd ved, at det er én<br />

instans, der bevilger indskudslån,<br />

og en anden, der henviser boliger.<br />

Som et tankeeksperiment kunne<br />

det være sjovt at se, hvad kommunerne<br />

ville gøre, <strong>hvis</strong> vi som fast<br />

rutine sendte alle borgere videre<br />

efter blot fire måneder!<br />

For de borgere, der umiddelbart<br />

kan klare sig i egen bolig, frygter<br />

han, at de vil komme tilbage til<br />

boformerne, <strong>hvis</strong> ikke der følger<br />

den nødvendige bostøtte med.<br />

Puljeprojekter lokker<br />

Ole Pass, formand for Socialchef-<br />

- Hjemløseområdet har<br />

ikke tid til at vente på<br />

den afsluttende rapport<br />

om Hjemløsestrategien i<br />

2013, fordi kommunernes<br />

budgetlægning foregår i<br />

foråret 2012.<br />

Robert Olsen, leder<br />

Mændenes Hjem i København<br />

foreningen og socialdirek<strong>tør</strong> i Rødovre<br />

Kommune, hilser alle initiativer<br />

for at højne hjemløseområdet<br />

velkomne, men deler bekymringen<br />

for, hvad der vil ske efter 2012.<br />

- Problemet med den slags puljer<br />

er, at de bygger på en forudsætning<br />

om vækst, som går på en<br />

opfattelse af, at når man først har<br />

fået sat noget i gang og kan se, at<br />

det virker, finder man også resurserne.<br />

Men faren ved engangsbevillinger<br />

er, at de ikke fortsætter,<br />

hvad der er mange eksempler på<br />

og ekstra stor risiko for i en periode<br />

med lavkonjunktur som nu.<br />

Han mener yderligere, at man<br />

skal passe på ikke at fokusere for<br />

snævert på boliger.<br />

- Det handler ikke kun om<br />

fysiske rammer, da nogle mennesker<br />

ikke er i stand til at bo i<br />

egen lejlighed, fordi de isolerer sig<br />

fra omverden og mangler konstruktive<br />

netværk. Så et begreb<br />

som bostøtte skal tolkes bredt som<br />

støtte til også at indgå i netværk,<br />

der både kan fremme den enkeltes<br />

potentiale og skabe indhold i<br />

tilværelsen.<br />

Robert Olsen, leder af Mændenes<br />

Hjem i København, opfordrer<br />

til, at der formuleres en Hjemløsestrategi<br />

2, inden kommunerne<br />

aftaler budgetterne for 2013.<br />

- Hjemløseområdet har ikke<br />

tid til at vente på den afsluttende<br />

rapport om Hjemløsestrategien i<br />

2013, fordi kommunernes budgetlægning<br />

foregår i foråret 2012.<br />

Så for at sikre, at mange af de<br />

projekter, der er løbet i gang, bliver<br />

videreført, skal kommuner og<br />

Socialministeriet lægge planer for,<br />

hvordan strategiens målsætning<br />

om færre hjemløse og flere boliger<br />

også fremover kan opfyldes. For<br />

når de betrængte kommuner skal<br />

lægge budgetter, kan jeg godt være<br />

meget nervøs for, hvor en lille brik<br />

som hjemløseområdet havner i det<br />

store socialpolitiske spil! |<br />

fakta om hjemløse i danmark<br />

• Der er 5.000 hjemløse i Danmark, men det skønnes, at<br />

omkring 11.000-13.000 årligt berøres af hjemløshed. Halvdelen<br />

af de hjemløse befinder sig i København og omegn.<br />

Kun en tredjedel er skrevet op til en bolig eller et botilbud.<br />

• Misbrugsproblemer og psykisk sygdom er meget udbredt<br />

blandt hjemløse, hvilket er hovedårsagen til hjemløshed.<br />

Men også økonomiske problemer og udsmidning fra den<br />

tidligere bolig tæller med som årsag.<br />

• Kun halvdelen af de hjemløse modtager behandling for<br />

deres misbrug og psykiske problemer.<br />

• Tre ud af fire hjemløse er mænd. Desuden har en femtedel<br />

en anden etnisk baggrund end dansk. Det er især førstegenerationsindvandrere,<br />

der bliver ramt af hjemløshed.<br />

• Der er flest unge og midaldrende blandt de hjemløse. Fem<br />

procent er over 60 år.<br />

Kilde: SFI<br />

HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang | 19


Turbo på hjemløse-<br />

arbejdet i København<br />

Med knap halvdelen af bevillingen på de 500 millioner kroner fra regeringens hjemløsepulje<br />

har Københavns Kommune fået mulighed for at gå i front med blandt andet flere<br />

boliger, særlig hjemløsenhed og landets første kvindeherberg.<br />

af Kathrine Schmeichel<br />

iPhone-piger og klassiske misbrugere.<br />

Så forskellige er brugerne<br />

ifølge hjemløsechef i København<br />

Steen Bo Pedersen i to nye projekter<br />

for hjemløse kvinder <strong>–</strong> en<br />

natcafe på Vesterbro og Danmarks<br />

første kvindeherberg på Amager.<br />

Steen Bo Pedersen forklarer:<br />

- I natcafeen, Cafe Klare <strong>–</strong> hvor<br />

kvinderne kan sove i et trygt<br />

frirum, få et måltid mad og have<br />

mulighed for at tale med personalet<br />

<strong>–</strong> ser vi ofte det, jeg kalder<br />

for 'iPhone-piger'. Unge piger, der<br />

ser tjekkede ud og har en iPhone,<br />

og som ikke trækker på gaden,<br />

men måske har gået lidt for meget<br />

i byen eller har en kæreste på<br />

kokain, og som har brug for at<br />

komme videre til et mere stimulerende<br />

miljø. På herberget ser<br />

vi typisk kvindelige misbrugere<br />

på 30-50 år, der i mange år har<br />

færdedes i et hårdt miljø.<br />

Initiativerne skal både minimere<br />

antallet af såkaldte sofasovere,<br />

som tit betaler for en overnatning<br />

med seksuelle modydelser,<br />

20 | HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang<br />

og skærme kvinderne fra det rå<br />

miljø, der kan herske på de almindelige<br />

herberger, hvor mændene<br />

er i overtal.<br />

En bred vifte af tiltag<br />

Både cafe og herberg er nogle af<br />

de resultater, som en bevilling på<br />

- Hurtig og effektiv<br />

sagsbehandling er en<br />

vigtig forudsætning for at<br />

hjælpe en hjemløs videre<br />

i hans eller hendes liv.<br />

211 millioner kroner over fire år<br />

fra statens Hjemløsestrategipulje<br />

har ført med sig.<br />

Med næsten halvdelen af det<br />

afsatte beløb under Hjemløsestrategien<br />

har Københavns Kommune<br />

hermed fået mulighed for at gå<br />

i front på hjemløseområdet. Ud<br />

over et øget fokus på kvinder har<br />

kommunen også sat ekstra ind<br />

på at hjælpe psykisk syge gade-<br />

1. Kvindeherberg på Sundholm med plads til 22.<br />

2. Natcafe for kvinder, Cafe Klare, på Vesterbro med<br />

plads til 20.<br />

3. Kvindelig medarbejder, der opsøger kvindelige sofasovere,<br />

der tit giver seksuelle modydelser.<br />

4. Ungdomsherberg på Nørrebro, hvor de unge typisk har<br />

et misbrugsproblem.<br />

5. Etablering af 80 ud af 125 planlagte særboliger med<br />

bostøtte og anden form for støtte.<br />

6. 103 nye alternative plejehjemspladser <strong>–</strong> både nybyggede<br />

(54 styk) og pladser, der omlægges fra midlertidige<br />

botilbud (§ 107 i Serviceloven) til alternative<br />

plejehjemspladser (§ 108 i Serviceloven) (49 styk).<br />

Ask Svejstrup i SAND,<br />

sekretariatsleder<br />

nye initiativer for hjemløse i københavn<br />

sovere, unge og udlændinge samt<br />

oprettet flere boliger med udvidet<br />

bostøtte og alternative plejehjemspladser.<br />

Nogle af de synlige resultater<br />

af den københavnske hjemløseindsats<br />

er, at antallet af gadesovere<br />

er faldet markant.<br />

- Helt konkret er antallet af<br />

gadesovere på Kultorvet faldet.<br />

Men ellers bygger jeg mit udsagn<br />

på tilbagemeldinger fra hjemløseenhedens<br />

team, der opsøger folk<br />

på gaden og er i tæt dialog med<br />

de frivillige organisationer, siger<br />

Steen Bo Pedersen.<br />

Hurtigere sagsbehandling<br />

Paraplyen for alle initiativer på<br />

hjemløseområdet i København<br />

er hjemløseenheden, der blev<br />

oprettet i januar sidste år, og som<br />

tæller omkring 50 medarbejdere<br />

<strong>–</strong> primært socialrådgivere og<br />

pædagoger.<br />

Styrken for hjemløsenheden<br />

er, at medarbejderne er tæt på<br />

brugerne.<br />

-Vi har fordelt herberger og<br />

andre hjemløsetilbud mellem 20<br />

myndighedspersoner, sådan at<br />

Med en bevilling på 211 millioner kroner i perioden 2009-2012 fra Hjemløsestrategipuljen og en egen finansiering på 47<br />

millioner kroner har Københavns Kommune sat følgende hjemløseprojekter i gang:<br />

7. Cyklende udrykningsteam med blandt andet en psykiater<br />

til psykisk syge gadesovere.<br />

8. Udlændingetilbud via to opsøgende medarbejdere.<br />

9. Etablering af en særlig Hjemløseenhed den 1. januar<br />

2010, som kan sagsbehandle ude i brugermiljøet og<br />

agerer paraply for nye hjemløseprojekter.<br />

10. Fremskudt sagsbehandling som følge af etablering af<br />

hjemløseenheden.<br />

<strong>Læs</strong> mere:<br />

www.kk.dk/Borger/DetSocialeOmraade/Hjemloese.aspx<br />

vi kan tage ud og sagsbehandle,<br />

hvor borgerne er og dermed forhåbentlig<br />

råde bod på de dårlige<br />

erfaringer med offentlige kontorer<br />

og sagsbehandling, som mange<br />

af dem har. Desuden holder vi<br />

åbent hver dag fra klokken 10 til<br />

13, hvor man kan komme forbi<br />

uden aftale, siger Steen Bo Pedersen<br />

og tilføjer:<br />

- En anden synlig effekt af<br />

vores hjemløsestrategi er, at vi<br />

aldrig før har haft så hurtig en<br />

sagsbehandling.<br />

Sekretariatsleder Ask Svejstrup<br />

i SAND, de hjemløses landsorganisation,<br />

mener, at hjemløseenheden<br />

i København er et eksempel,<br />

som alle kommuner burde<br />

efterfølge.<br />

- Hurtig og effektiv sagsbehandling<br />

er en vigtig forudsætning<br />

for at hjælpe en hjemløs<br />

videre i livet. Derfor skal kommunerne<br />

sørge for at etablere en motorvej<br />

gennem systemet, sådan at<br />

bostøtte og hjælp til indskudslån,<br />

møbler og psykiske problemer<br />

kommer fra det samme sted og<br />

ikke fra forskellige forvaltninger<br />

og afdelinger. |<br />

projekter over<br />

hele landet<br />

De otte aftalekommuner under<br />

Hjemsløsestrategien har forpligtet<br />

sig til at fokusere på et<br />

eller flere af følgende områder:<br />

gadesovere, unge, opholdstid på<br />

forsorgshjem og udskrivning/<br />

løsladelse samt afprøve forskellige<br />

metoder som blandt andet<br />

Indivi<strong>du</strong>al Case Management<br />

(ICM), Critical Time Intervention<br />

(CTI) og Assertive Community<br />

Treatment (ACT).<br />

Se samlet oversigt over<br />

projekter på wwww. husforbi.dk/<br />

hjemlosestrategi


Tag over<br />

hovedet med<br />

fred<br />

og ro<br />

Anna nyder både roen og komforten på de 22 nyistandsatte værelser på det nye kvindeherberg på Sundholm på Amager.<br />

38-årige Anna er glad for<br />

at få et pusterum på<br />

Københavns nye kvinde-<br />

herberg, hvor der er fred<br />

og ro, ingen adgang for<br />

mænd og masser af godt<br />

personale.<br />

af Kathrine Schmeichel<br />

foto Joachim Rode<br />

I juli slog Bocenteret på Sundholm på Amager<br />

dørene op for landets første kvindeherberg. Og<br />

selvom der bor blandet køn på førstesalen, har<br />

mænd ingen adgang på de to ombyggede og<br />

nyistandsatte etager ovenover, hvor der indtil<br />

nu bor 20 kvinder.<br />

En af kvinderne er Anna, som kom for en<br />

uge siden fra et andet, meget s<strong>tør</strong>re herberg i<br />

nærheden, der huser både kvinder og mænd,<br />

og hvor der ifølge Anna var en masse ballade<br />

og regler.<br />

- En mand hængte sig, og en anden lå død i<br />

over en uge, før det blev opdaget. Der lugtede<br />

forfærdeligt i tre uger! Og en dag kastede en<br />

mand en stol igennem det rum, vi sad og spiste<br />

i. Siden måtte personalet komme med mad til<br />

mig på mit værelse, fordi jeg var bange for at<br />

gå ned i spisestuen, siger Anna.<br />

- Jeg nyder, at der er fred og ro her, for jeg<br />

føler mig tit meget stresset. Jeg synes også, det<br />

er godt, at der ingen mænd er. For der er altid<br />

ballade, når mænd og kvinder bor sammen! Og<br />

så må vi også godt drikke her. Det måtte man<br />

ikke det andet sted,<br />

Anna har været hjemløs i et år, efter at hun<br />

blev sat på gaden fra en dyr lejlighed. Først<br />

boede hun hos en veninde og siden på det<br />

kønsblandede herberg i fem måneder. Hun<br />

har tre børn på ni, 11 og 16 år, som alle er<br />

fjernet fra hende. Den store datter bor på en<br />

ungdomspension, mens den ene søn bor i en<br />

plejefamilie, og den anden bor på en institution<br />

for autister.<br />

Hun mener selv, at hovedårsagen til, at hun<br />

drikker, er, at hun kommer fra en krigsbaggrund<br />

i Somalia, hvor hun blev voldtaget som<br />

barn.<br />

- Jeg vil aldrig glemme, hvad der skete dengang,<br />

siger hun<br />

Egen lejlighed med børn<br />

Anna ved ikke, hvor længe hun skal bo på det<br />

nye sted, men hendes egen deadline hedder<br />

senest december.<br />

- Da jeg kun har været her i syv dage, er det<br />

svært for mig at se langt frem. Men jeg kunne<br />

godt tænke mig at få min egen lejlighed i december,<br />

fordi min datter ikke længere kan bo<br />

på ungdomspensionen til den tid. Jeg vil meget<br />

gerne have både hende og de andre børn hjem<br />

og bo og være sammen med dem, passe på dem<br />

og lave mad til dem, siger hun og tilføjer:<br />

- Jeg har ikke lyst til at leve på en kvindeafdeling<br />

resten af mit liv og drikke hver dag.<br />

Men jeg er meget glad for at være her, fordi<br />

det er et godt sted med meget personale, som<br />

er søde.<br />

Anna er dog ked af, at det ikke er tilladt at<br />

få besøg af børn under 18 år<br />

- Min datter ringede i går og var ked af<br />

det og kunne ikke forstå, at hun ikke måtte<br />

komme og besøge mig. Men vi mødtes alligevel<br />

<strong>–</strong> bare udenfor.<br />

Annas kontaktperson forklarer hende, at<br />

børn under 18 år ikke må komme på Bocenteret,<br />

fordi der bor misbrugere, men at det endnu<br />

nye bosted med tiden muligvis får etableret et<br />

besøgsværelse.<br />

Hun vil gerne selv have hjælp til at holde op<br />

med at drikke.<br />

- Men jeg skal lige falde til og lære min kontaktperson<br />

bedre at kende, før jeg er parat.|<br />

Anna er et opdigtet navn, men <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> er bekendt<br />

med hendes rigtige.<br />

HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang | 21


Værelse<br />

med<br />

udsigt<br />

Efter mere end ti år<br />

på gaden har 44-årige<br />

Adam fået sin egen<br />

lejlighed med udsigt<br />

til Københavns skyline.<br />

Han håber, at han igen<br />

kan få kontakt med sin<br />

datter.<br />

af Kathrine Schmeichel<br />

foto Joachim Rode<br />

Da Adam vågnede alt for tidligt fra en mærkelig<br />

drøm, satte han sig ud på sin altan og røg<br />

en smøg med udsigt til Københavns skyline.<br />

Med horisontens morgenrøde som bagtæppe<br />

kunne han fra sit første parket på 9. sal nyde<br />

synet af byens grønne arealer, tage og tårne<br />

med vindmøller og en Øresundsbro som fjern<br />

kulisse.<br />

- Jeg sidder tit på min altan og ryger smøger<br />

og drikker kaffe, siger Adam, der siden april har<br />

boet i sin egen etværelseslejlighed i Kollektivhuset<br />

i Bellahøj i København og dermed afsluttet<br />

et liv som hjemløs på gaden efter mere end<br />

ti år, affødt af at han flyttede fra sin ekskone og<br />

lille datter. Lejligheden, der er på 40 kvadratmeter<br />

og koster 4.170 kroner om måneden, lejer<br />

han på almindelige betingelser <strong>–</strong> blandt andet<br />

med en gensidig opsigelse på seks måneder.<br />

Ud over indskudslån og etableringsydelse til<br />

en seng og andet inventar har Adam også fået<br />

nogle af sine møbler fra tidligere og nuværende<br />

beboere i Kollektivhuset, der har doneret dem.<br />

I Kollektivhuset, der med tiden skal huse<br />

20 tidligere hjemløse, er der desuden 50 andre<br />

22 | HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang<br />

beboere, der alle har behov for en eller anden<br />

form for støtte for at kunne bo i egen lejlighed.<br />

Støtte til at klare dagligdagen<br />

Selvom han er glad for sin lejlighed og egentlig<br />

ikke synes, det er den store forandring <strong>–</strong> ’Nu<br />

bor jeg jo bare her’, som han siger <strong>–</strong> har det alligevel<br />

været en omvæltning at flytte sit liv fra<br />

Christianshavns Torv til Bellahøj i den anden<br />

ende af København.<br />

I starten kunne han ofte ikke finde hjem<br />

med bussen, når han havde aflagt vennerne på<br />

torvet besøg. Men i takt med et mere stabilt liv<br />

og støtte fra kontaktpersonen Helle er hukommelsen<br />

blevet bedre.<br />

Helle lærer Adam at få dagligdagen til at<br />

køre.<br />

-Jeg har lært at bruge vaskemaskinen, men<br />

lige nu er der bare ikke penge på mit vaskekort.<br />

Og jeg har også lært at rydde op, som jeg<br />

slet ikke er vant til fra gaden, siger Adam med<br />

en snert af selvironi.<br />

Nogen gange går Helle med Adam ud og<br />

køber ind, når han har fået sin bistandshjælp,<br />

som han får udbetalt i rater, så han ikke bruger<br />

alle pengene på en gang.<br />

Adam håber, at Helle også vil hjælpe ham<br />

med at ansøge om førtidspension, som hans<br />

læge har rådet ham til.<br />

I dag er han mere i sin lejlighed end på<br />

Christianshavns Torv og får ofte besøg af sin<br />

hjemløse ven Laban, der indimellem overnatter<br />

i lejligheden.<br />

Adam synes, at det kunne være hyggeligt,<br />

<strong>hvis</strong> hans ven også fik en lejlighed i huset.<br />

- Jeg kender jo ikke så mange af mine naboer<br />

og føler mig endnu ikke helt tilpasset.<br />

Adam erkender åbent, at han har et problem<br />

med at drikke. Men han har stort set været<br />

ædru i de sidste par dage. Selvom han ikke<br />

føler sig helt parat endnu til at holde op med<br />

at drikke, er fremtidsplanen, at han skal på<br />

en Risolidkur, når han er afruset. Lægemidlet<br />

dæmper abstinenser.<br />

- Når jeg er på Risolid, er det farligt at<br />

drikke, fordi det virker ligesom antabus, siger<br />

Adam og fortæller med lidt huskehjælp fra<br />

Helle, at drømmen for ham er at komme så meget<br />

på fode, at han kan mødes med sin 12-årige<br />

datter, som han ikke har set i mange år.<br />

- Jeg vil gerne se, hvordan det går med<br />

hende. Hvordan hun er vokset og har etableret<br />

sig. Nu hvor jeg ikke bor på gaden mere, bliver<br />

det måske nemmere at få kontakt til hende. |


Løsning på X-ord:<br />

gæt udtrykket i midten.<br />

DUSADUKU <strong>–</strong> Her bestemmer <strong>du</strong> selv sværhedsgraden...<br />

X-ord er kreeret af Anne Jensen.<br />

Karsten fatum og Søren franck har lavet DUSADUKU.<br />

off<br />

LiNe<br />

om <strong>du</strong><br />

løser alle<br />

eller én<br />

opgave,<br />

gør ingen<br />

forskel.<br />

Alle rigtige<br />

besvarelser<br />

deltager i<br />

lodtrækningen<br />

om<br />

2x2 boggaver<br />

- fra vores<br />

helt egen<br />

verden.<br />

Vil <strong>du</strong> vinde<br />

SEND LøSNINGER TIL:<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, Bragesgade 10 B, 2200 Kbh. N<br />

senest 5. oktober.<br />

Mrk. kuverten "OFFLINE"<br />

Navn _________________________________________<br />

Adresse ______________________________________<br />

Postnr ____ By ________________________________<br />

vinderne får direkte besked og<br />

offentliggøres på www.husforbi.dk<br />

HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang | 23


af Kristian Bang Larsen<br />

foto Per Bodner<br />

En bås i en japansk internetcafé er på cirka<br />

to gange to meter. Der er et bord, en stol og<br />

en computer med netforbindelse. På gangene<br />

er der manga-tegneserier fra gulv til loft og i<br />

foyeren gratis te og sodavand. Hvis <strong>du</strong> skubber<br />

stolen ind under bordet, kan <strong>du</strong> folde et<br />

tæppe eller en let madras ud på gulvet, krybe<br />

sammen i fosterstilling og lægge dig til at sove.<br />

Det er der tusindvis af japanere, der gør hver<br />

nat. De er en voksende gruppe af cyberhjemløse,<br />

der i kortere eller længere perioder bor på<br />

internetcafeer.<br />

Endnu en nat på netcafeen<br />

'Ichigo' er én af mange billige netcaféer i<br />

Kamata, et livligt kvarter i udkanten af Tokyo.<br />

Det er aften og neonskilte fra izekaya-barer,<br />

fastfood-kæder og store pachinko-spillehaller<br />

lyser gaderne op. De flittige japanere er på vej<br />

hjem fra arbejde, og trafikken ind i elevatoren<br />

24 | HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang<br />

til 'Ichogo' er livlig. For de fleste kunder er<br />

netcaféen deres hjem. Det er voksne mænd<br />

i arbejdstøj eller jakkesæt. De har tomme,<br />

trætte øjne, bevæger sig hurtigt og taler ikke<br />

sammen. De slæber på rygsække eller store<br />

tasker, og mange har hvide plasticposer med<br />

dagligvarer med sig. På fjerde sal venter båsen<br />

og endnu en nat krummet sammen på gulvet.<br />

Der er ingen, der ved, hvor mange japanere<br />

der jævnligt overnatter på netcaféer. En<br />

regeringsrapport fra 2007 anslår, at der findes<br />

cirka 5400 cyberhjemløse, men hjemløseorganisationer<br />

mener, at det reelle tal er højere.<br />

- Regeringen har defineret hjemløse som<br />

mennesker, der sover udendørs i parker eller<br />

på gaden, i modsætning til cyberhjemløse, der<br />

sover på netcaféer. Men mange cyberhjemløse<br />

tilbringer også natten på billige hoteller,<br />

i badehuse eller hos venner, og når de ingen<br />

penge har, sover de på gaden eller i en døgnåben<br />

restaurant. Så tallet er nok højere end det<br />

tal, regeringen anslog i 2007, især når man ser<br />

på den nuværende økonomi og den stigende<br />

'Ichigo' fungerer stort set som et hotel,<br />

hvor folk kan overnatte. Det koster kun<br />

1000 yen per nat, fortæller kunden, der<br />

ønsker at være anonym, om netcaféen.<br />

1000 yen svarer til cirka 60 kroner. Det er<br />

langt den billigste overnatningsmulighed i<br />

Tokyo, <strong>hvis</strong> man ikke vil sove på gaden.<br />

Cyberhjemløse i Tokyo<br />

Som kunde i en japansk<br />

netcafe er der altid gratis<br />

adgang til tusindvis af<br />

mangategnserier. Ofte er<br />

der også gratis brusekabiner,<br />

drikkevarer og<br />

bagagebokse.<br />

l Japan overnatter flere og flere hjemløse på netcaféer.<br />

En bås på to gange to meter kan lejes for 60 kroner per nat,<br />

og for tusinder af fattige daglejere er netcaféerne blevet et permanent hjem.<br />

De er cyberhjemløse.<br />

arbejdsløshed. Men det er svært at sige, for<br />

der er ikke lavet nogen ordentlig optælling af,<br />

hvor mange der er, forklarer Inaba Tsuyoshi<br />

fra den japanske hjemløseorganisation Moyai.<br />

60 kroner per nat<br />

Ved elevatoren til 'Ichigo' kommer vi i snak<br />

med en af gæsterne.<br />

- 'Ichigo' fungerer stort set som et hotel,<br />

hvor folk kan overnatte, fortæller manden, der<br />

ønsker at være anonym. Det er et populært<br />

sted at bo, for det er en af de billigste netcaféer<br />

i byen. Det koster kun 1000 yen per nat, siger<br />

han og peger på 'Ichigos' skilt, der reklamerer<br />

med 1000 yen for 10 timer, og 2000 yen for<br />

20 timer. Det er cirka 60 kroner for en nat, og<br />

120 kroner for et lille døgn. Billigere end noget<br />

hotel i Tokyo. Der er ikke gratis drikkevarer,<br />

men til gengæld er der bruserum og bagagebokse,<br />

fortæller manden og siger, at han ikke<br />

selv bor på 'Ichigo'. Han bor et andet sted, siger<br />

han vagt.<br />

Manden er ufaglært daglejer. Han er


tilknyttet et vikarbureau og laver forskellige<br />

former for manuelt arbejde.<br />

- Jeg arbejder som flyttemand og sådan<br />

noget, siger han.<br />

De fleste cyberhjemløse er som ham <strong>–</strong> fattige,<br />

ufaglærte løsarbejdere. De ansættes en dag<br />

af gangen og tjener i gennemsnit 6000 kroner<br />

om måneden, og 2000 kroner går til at bo på<br />

netcaféerne. Nogle bor der i kortere perioder,<br />

men for andre er netcaféerne blevet et permanent<br />

hjem. Den lave og ustabile indkomst som<br />

daglejer betyder, at mange har svært ved at<br />

betale en fast husleje og ikke kan spare op til<br />

depositummet for selv en etværelses lejebolig.<br />

- I 1990 afregulerede regeringen reglerne<br />

på arbejdsmarkedet, og det øgede antallet af<br />

løsarbejdere og daglejere dramatisk, fortæller<br />

Inaba Tsuyoshi fra Moyai.<br />

- De nye regler var utrolig fleksible og vældig<br />

bekvemme for arbejdsgiverne, men ikke<br />

for arbejderne. Det betød, at mange mennesker<br />

mistede deres hjem. Sammenholdt med den<br />

langvarige økonomiske krise i Japan betyder<br />

det, at flere og flere mennesker ikke har andet<br />

valg end at sove på gaden eller i en netcafé.<br />

Skam<br />

'Ichigo' betyder jordbær, men netcaféen er<br />

hverken sød eller rød. Vi tager elevatoren til<br />

fjerde sal, og døren glider op til et slidt lokale,<br />

hvor væggene er beklædt med falmet gult tapet.<br />

Til venstre lyser et skilt til brusekabinen.<br />

De to unge mænd bag disken vil ikke lade os<br />

komme ind. De har fået strenge ordrer om at<br />

afvise alle henvendelser fra pressen, siger den<br />

ene, der har orange hår og smækbukser på. Vi<br />

skal ringe til ledelsen og lave en aftale, siger<br />

hans kollega gennem en hvid ansigtsmaske.<br />

Men vi ved, at det ikke nytter. Vi har på<br />

forhånd prøvet at ringe til adskillige netcaféer<br />

og er blevet afvist hver gang. De cyberhjemløse<br />

er svære at komme i kontakt med.<br />

Henvendelser til flere forskellige hjemløseorganisationer<br />

har ikke båret frugt, og nede på<br />

gaden kan vi ikke finde flere kunder, der vil<br />

tale med os.<br />

Inaba Tsuyoshi fra Moyai fortæller, at lukketheden<br />

hænger sammen med den japanske<br />

'skamkultur'. Når en japaner mister sit arbejde<br />

eller bliver hjemløs, har han en tendens til at<br />

mene, at det er selvforskyldt, og skamme sig<br />

over det. Han tænker ikke over, at han har rettigheder,<br />

og kunne aldrig finde på at bede om<br />

støtte eller hjælp. Han isolerer sig og prøver at<br />

løse sine problemer selv. Derfor er der heller<br />

ikke noget socialt fællesskab blandt de cyberhjemløse.<br />

De lever alene med deres skam.<br />

- Japanere er grundlæggende ydmyge og<br />

stille. Og de føler, at det er skamfuldt og ubehageligt<br />

at tale om deres situation som cyberhjemløse,<br />

siger Inaba Tsuyoshi.<br />

Netcaféerne og hjemløseorganisationerne<br />

beskytter de hjemløse ved at holde pressen<br />

væk. De vil ikke ydmyge dem og udstille deres<br />

skamfulde situation ved at udsætte dem for<br />

nysgerrige journalister.<br />

Bogus’ bås<br />

Vi fortsætter alligevel, besøger flere andre<br />

netcaféer i kvarteret og får endelig lov til at<br />

Tusindvis af japanere overnatter hver nat i<br />

de små båse i cybercafeerne. Det opfattes<br />

som skamfuldt ikke at have et hjem, og<br />

det er derfor svært at få lov til at fotografere<br />

de 'cyberhjemløse'. Så I må nøjes med<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s journalist.<br />

komme ind og fotografere på 'Bogus', på betingelse<br />

af at vi køber en bås. Lokalerne er sorte<br />

og strømlinede, og båsene koster det dobbelte<br />

af, hvad de gjorde på 'Ichigo'. Her overnatter<br />

ingen cyberhjemløse, højst fulde unge, der har<br />

misset det sidste tog hjem.<br />

Men indretningen er som i alle andre cybercaféer<br />

i Japan. Væggene er som bygget af<br />

mangategneserier, og i receptionen kan man<br />

trække gratis te, sodavand og sågar softice i<br />

automater. På gangene, hvor folk har stillet<br />

deres sko uden for båsene, er der stille. Kun<br />

computernes summen og klikkene fra fotografens<br />

kamera høres.<br />

Jeg åbner døren til vores bås. Væggene er<br />

sorte, bordet af mørkt træ. Det bløde skumgummigulv<br />

er beklædt med sort plastic. Jeg<br />

tager skoene af, kravler ind i båsen, lægger<br />

mig ned. Prøver at forestille mig, at jeg lige er<br />

kommet tilbage fra arbejdet på en byggeplads<br />

eller i en butik. Måske har jeg købt en færdigret,<br />

en portion ramen-nudler i 7-eleven, som<br />

jeg har spist herinde. Jeg tager et tæppe op af<br />

min taske, som også indeholder mit skiftetøj,<br />

mine toiletsager og et lille fotoalbum med<br />

billeder af min familie. Jeg trækker tæppet<br />

over mig, prøver at falde søvn. Håber, at der er<br />

arbejde til mig, når solen igen står op i Solens<br />

Rige, så jeg også i morgen nat har råd til en<br />

bås og ikke ender under en af broerne i en af<br />

verdens rigeste byer.<br />

Klik.<br />

Jeg åbner øjnene. Fotografen har taget et<br />

billede.<br />

Klik. |<br />

HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang | 25


| debat |<br />

fra hus forbis<br />

facebookgruppe<br />

for første gang nogensinde,<br />

siden jeg en kort overgang<br />

boede i københavn, mødte jeg i<br />

fredags her i struer ved kvickly<br />

en hus forbi-sælger. jeg vil<br />

meget gerne rette en stor ros<br />

og tak til sælgeren for hans<br />

uhyre kompetente viden omkring<br />

salgsmuligheder her i<br />

jylland samt hans velsoignerede,<br />

behagelige og 'jeg hviler<br />

i mig selv' <strong>–</strong> attitude. mage til<br />

behageligt menneske skal man<br />

lede længe efter! stor tak til<br />

ham og naturligvis købte jeg<br />

bladet.<br />

Hanne Andersen<br />

tusind tak for en hyggelig<br />

cykeltur med henrik i københavn<br />

- tak for at få lov til at<br />

se københavn fra en hjemløs<br />

synspunkt. henriks cykeltur<br />

kan i hvert fald anbefales.<br />

Betina Christensen<br />

døm aldrig mennesker, <strong>du</strong> ikke<br />

kender, for <strong>du</strong> ved ikke, hvad<br />

deres skuldre har båret på.<br />

for bag hvert et dejligt smil,<br />

kan der ligge tusindvis af triste<br />

sorger. og deres hjerter<br />

kan skjule på livets værste<br />

smerter. døm ikke et menneske,<br />

før <strong>du</strong> kender sandheden.......<br />

husk det !!! der er nok en<br />

grund til, vi er, som vi er …<br />

Pernille Lund Pedersen<br />

har lige læst, at skat nu kan<br />

trække i ens hjælp, <strong>hvis</strong> man<br />

har p-bøder, togbøder eller<br />

licensrestancer <strong>–</strong> også selv<br />

om folk afdrager på anden<br />

offentlig gæld. jeg håber da,<br />

de venter, til jeg er i arbejde<br />

igen, ellers ser det sørme sort<br />

ud. jeg betaler gerne, hvad jeg<br />

skylder. men jeg håber da, de<br />

venter, til jeg kommer i arbejde.<br />

pust! bare at få det til at<br />

gå rimeligt nu, er ikke let ...<br />

Susanne Jacobsen<br />

26 | HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang<br />

Alle har ret<br />

til lægehjælp<br />

Muligheden for at gå til lægen, når man er<br />

syg, er så stor en selvfølge for de fleste af os,<br />

at vi dårligt tænker over det. Men i virkeligheden<br />

er det så nødvendigt, ja bogstaveligt talt<br />

livsvigtigt, at alle bør have ret til lægehjælp.<br />

Derfor blev jeg glad, da jeg hørte om den<br />

frivillige klinik, der åbner i København, hvor<br />

også illegale indvandrere kan få lægehjælp. I<br />

den gruppe er der formodentlig en del, som er<br />

hjemløse eller i en anden sårbar situation, så<br />

derfor har netop de brug for at kunne komme<br />

til en læge. At over 200 frivillige professionelle<br />

fra sundhedssektoren allerede har meldt sig til<br />

at bemande klinikken, er jeg meget imponeret<br />

over. Det fortæller, at vores samfund trods alt<br />

har plads til medmenneskelighed.<br />

Lige så glad jeg blev for at læse om klinikken,<br />

lige så skuffet blev jeg over den debat,<br />

der fulgte, og som kørte i medierne i august<br />

måned. For åbenbart er selv det minimum, at<br />

vi som mennesker er klar til at hjælpe hinanden<br />

i nød, ikke åbenlyst for enhver. Der blev<br />

luftet vanvittige ideer, som at lægerne skulle<br />

være politifolk og ikke behandlere. Og at<br />

politiet skulle oprette en basecamp rundt om<br />

klinikken.<br />

Jeg forstår, <strong>hvis</strong> folk føler sig stødt over, at<br />

nogle mennesker bryder loven. Men så er det<br />

politiets opgave at bringe dem for en dommer,<br />

og dommerens opgave at udmåle deres straf.<br />

Det skal ikke afgøres af sygdomme, som rammer<br />

i flæng. Og slet ikke, når sygdommen kan<br />

vise sig at være langt værre end forbrydelsen.<br />

Så tillykke til folkene bag den frivillige<br />

lægeklinik. I har vist os alle, at det at være<br />

et menneske er vigtigere end de mærkater,<br />

vi sætter på hinanden. Mærkater som udsat,<br />

illega, hjemløs eller indvandrer.<br />

Lone Loklindt, folketingskandidat for det Radikale<br />

Venstre<br />

SVAR<br />

på læserbrev til Københavns Kommune<br />

fra beskæftigelsesminister<br />

Inger Støjberg (V)<br />

I København vil man droppe samtaler med<br />

cirka 1.000 ledige og i stedet henvise dem til<br />

det sociale system (<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> august 2011).<br />

Borgmesteren vil have s<strong>tør</strong>re frihed til indsatsen<br />

og mener, at samtaler i jobcentret er spild<br />

af tid og penge.<br />

Det er ikke rimeligt over for ledige. Og jeg<br />

vil også undersøge, om det rent faktisk er<br />

lovligt.<br />

En kommune skal naturligvis have frihed<br />

til at indrette indsatsen sådan, at den hjælper<br />

borgerne bedst muligt. Men frihed bør ikke<br />

<strong>–</strong> og må ikke <strong>–</strong> bruges til at lade de svageste<br />

i stikken. Borgere med sociale problemer skal<br />

naturligvis have social hjælp, og de mennesker,<br />

der mangler job, støtte til en mentorordning<br />

ved alle former for beskæftigelsesfremmende<br />

aktiviteter, intro<strong>du</strong>ktion til arbejdspladsen eller<br />

vejledning og oplæring i arbejdet.<br />

Flere undersøgelser peger på, at beskæftigelse<br />

er et vigtigt instrument i forhold til at få<br />

det bedre. En undersøgelse, som Psykiatrisk<br />

Privatklinik PP Clinic har lavet i samarbejde med<br />

Depressionsforeningen, viser blandt andet, at<br />

helbredelsen af personer med depressioner<br />

fremmes, når de er i kontakt med kollegaer på<br />

en arbejdsplads. De kan være præget af manglende<br />

ressourcer og motivation efter mange år<br />

uden for arbejdsmarkedet. Det kræver, at både<br />

arbejdsgivere, jobcentre og praktiserende læger<br />

har den fornødne viden og den rette indstilling,<br />

<strong>hvis</strong> personerne skal finde motivation og tro på<br />

sig selv igen.<br />

Borgere med sociale problemer skal naturligvis<br />

have social hjælp, og de mennesker, der<br />

mangler et job, de skal have jobhjælp. Men der<br />

er også nogen, der skal have hjælp til begge<br />

dele. Den indsats skal koordineres, og det er<br />

ikke let, det medgiver jeg. Men at give op er<br />

ikke vejen frem.<br />

Det er derfor, jobcenter og virksomheder<br />

samarbejder om virksomhedscenter og<br />

enkeltpraktikker med henblik på at få svage<br />

ledige ud på almindelige arbejdspladser. Her<br />

ser vi gentagne eksempler på, at mennesker,<br />

der måske for første gang i deres liv er i job <strong>–</strong><br />

måske bare en time om dagen <strong>–</strong> bliver styrket i<br />

forhold til de sociale problemstillinger.<br />

Nøgleordene er en tæt, håndholdt indsats<br />

og et tillidsfuldt forhold mellem sagsbehandleren<br />

og borgeren. Vi ved, at en mentor kan<br />

udgøre en stabil støtte, for eksempel i et<br />

virksomhedscenter, hvor man mødes dagligt.


Unge trodser tyngdeloven<br />

En cocktail af alkohol, sex og stoffer giver tilsyneladende langt de fleste unge overskud,<br />

selvtillid og mestringsstrategier til at tackle livets små og store udfordringer.<br />

af Thomas Hye-Knudsen<br />

Center for Ungdomsforskning på<br />

Aarhus Universitet har for første<br />

gang fået sat tal på problemernes<br />

omfang på hele ti ungdomsårgange,<br />

nemlig de godt 700.000<br />

unge mellem 15 og 24 år.<br />

Undersøgelsens datamateriale<br />

omfatter godt 3.400 interviews<br />

med et repræsentativt udsnit af<br />

den samlede målgruppe, som både<br />

tæller unge i folkeskolen, gymnasiet,<br />

på ungdomsuddannelser og<br />

på videregående uddannelser <strong>–</strong> og<br />

arbejdsløse. Af tallene i undersøgelsen<br />

fremgår blandt andet, at 16<br />

procent af de unge har overvejet<br />

selvmord, og næsten hver tiende<br />

har skåret i sig selv med vilje.<br />

Hver fjerde har følt skyld over at<br />

spise, mens hver tiende har prøvet<br />

at sulte sig og stort set samme<br />

antal har kastet op med vilje.<br />

Forskerne har også spurgt til<br />

de unges rusmiddel- og sexvaner,<br />

og her holder de sig heller ikke<br />

tilbage. Hver fjerde drikker sig<br />

fuld mindst en gang om ugen,<br />

mens kun 4 procent aldrig drikker.<br />

Næsten 80 procent har haft<br />

bliv opdateret<br />

dagligt via<br />

facebook<br />

Her finder <strong>du</strong><br />

daglige nyheds-<br />

opdateringer og kan<br />

deltage i debatter<br />

om fattigdom og<br />

hjemløshed.<br />

Søg på ’<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>’.<br />

på www.husforbi.dk<br />

er der<br />

nyheder og masser<br />

af interessant<br />

læsestof om os,<br />

vores sælgere og<br />

kommende<br />

arrangementer.<br />

ubeskyttet sex, og 16 procent har<br />

haft en kønssygdom.<br />

De nøgne tal, der umiddelbart<br />

forekommer skræmmende i ovenstående<br />

beskrivelse af de unges<br />

mistrivelsadfærd, står imidlertid<br />

ikke alene i undersøgelsen. Forskerne<br />

har nemlig også spurgt de<br />

unge, hvordan de har det med sig<br />

selv og med det liv, de lever.<br />

Positivt selvbillede<br />

83,3 procent af de unge giver udtryk<br />

for, at deres liv er godt eller<br />

meget godt. Og kun 3 procent at<br />

livet er dårligt eller meget dårligt.<br />

Resten <strong>–</strong> 13,6 procent <strong>–</strong> betegner<br />

deres liv som nogenlunde. På<br />

samme måde var det 78,5 procent,<br />

der tilkendegav, at de sjældent<br />

eller aldrig oplevede problemer,<br />

der gør det svært for dem at klare<br />

hverdagen. 8,6 procent svarede, at<br />

de ofte eller altid havde sådanne<br />

problemer, mens 12,7 procent<br />

svarede, at det havde de nogle<br />

gange. Det var lidt færre, men<br />

stadig en overvældende majoritet<br />

af de unge, der svarede positivt<br />

på spørgsmålet om selvtillid.<br />

73,4 procent svarede således, at<br />

Frivillige medarbejdere søges<br />

VI FORVENTER<br />

At <strong>du</strong> kan<br />

- lytte frem for at tale<br />

- spørge frem for at svare<br />

- være til stede frem for at lede efter løsninger<br />

- tage minimum to nattevagter<br />

eller tre andre vagter om måneden<br />

- deltage i supervision det første år<br />

At <strong>du</strong> er medlem af folkekirken<br />

de havde en høj eller meget høj<br />

selvtillid, mens 6 procent svarede,<br />

at den var lav eller meget lav. Til<br />

gengæld svarede 20,6 procent, at<br />

deres selvtillid hverken var høj<br />

eller lav. Endnu mere udpræget<br />

Ved at krydse de<br />

unges svar på selv-<br />

billede og faktiske<br />

handlinger afdækker<br />

forskerne, at det at<br />

drikke sig fuld flere<br />

gange om ugen<br />

eller det at have haft<br />

en kønssygdom giver<br />

de unge god selvtillid<br />

og følelsen af at være<br />

populær.<br />

var tilbøjeligheden til besvarelser<br />

på spørgsmålet om popularitet.<br />

Hele 78,9 procent af de unge i<br />

undersøgelsen svarede således, at<br />

de var lige så populære som andre<br />

i København<br />

søger frivillige til vagter dag, aften og nat<br />

VI TILBYDER<br />

• Glæden ved at være til gavn for andre<br />

• Mulighed for at blive klogere på andres<br />

og eget liv<br />

• Spændende og lærerige weekendkurser<br />

• Et hyggeligt og rart miljø på Nikolaj Plads<br />

i hjertet af København<br />

• Støtte og supervision<br />

Yderligere oplysninger:<br />

Korshærspræst Olav Poulsen. Tlf. 33 14 81 07 eller www.sctnicolaitjenesten.dk<br />

Send ansøgning til Sct. Nicolai Tjenesten, Nikolaj Plads 15, 1067 København K. sctnicolai-tjenesten@kirkenskorshaer.dk<br />

Sct. Nicolai Tjenesten er oprettet i 1957 som Danmarks første telefontjeneste. Arbejdet er en del af Kirkens Korshærs arbejde.<br />

jævnaldrende unge, mens 14,2<br />

procent svarede, at de var mere<br />

populære. 6,9 procent svarede, at<br />

de var mindre populære.<br />

Ved at krydse de unges svar<br />

på selvbillede og faktiske handlinger<br />

afdækker forskerne, at<br />

det at drikke sig fuld flere gange<br />

om ugen eller det at have haft en<br />

kønssygdom giver de unge god<br />

selvtillid og følelsen af at være<br />

populær.<br />

- Ser man på disse handlinger<br />

og orienteringer i sig selv, kan<br />

den gode selvtillid og popularitetsfølelse<br />

forklares med, at en<br />

aktiv alkohol- og sexadfærd har<br />

høj status i ungdomskulturen og<br />

er et tegn på social integration. Og<br />

i den kontekst kan man betragte<br />

det ofte at drikke sig fuld og have<br />

en kønssygdom som trivsels- snarere<br />

end mistrivselsrelaterede<br />

handlinger og orienteringer,<br />

hvilket bliver meningsfuldt i<br />

forhold til de unges egne positive<br />

selv- og livsvurderinger, siger<br />

Jens Christian Nielsen, lektor<br />

og forskningsleder af Center for<br />

Ungdomsforskning.|<br />

HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang | 27


28 | HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang


Porno-Lasse. I de sexgale 90’ere et medienavn, høj som lav kendte til.<br />

Tidligere tv-vært og pornoskuespiller Lasse Helmer Sørensen<br />

har det dog svært med berømmelse og endte som alkoholiker.<br />

I <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> fortæller han nu om sin afgiftningskur, der bestod af<br />

hjemløshed og et job som frivillig kok.<br />

af Søren F. Lillesøe<br />

foto Kenneth Nguyen<br />

En<br />

pastinaksnitters<br />

bekendelser<br />

- Skal de her bare skæres ud i små tern, eller<br />

hvad havde <strong>du</strong> tænkt dig?<br />

Mellem en 15 liter stor gryde med kartofler<br />

og et rødt plastikspækbræt står Lasse og vifter<br />

med en skarpsleben kniv. Det er tid til at snitte<br />

pastinakker til en urtesuppe. Han er 41 år<br />

gammel og arbejder som frivillig i et folkekøkken.<br />

’Bænkevarmerne’, som stedet, hedder, ligger<br />

i Kolding og drives af KFUM, hvilket nok<br />

er meget godt, da det betyder, at der ikke må<br />

indtages øl eller rusmidler. Noget, som Lasse<br />

har haft svært ved at holde sig fra.<br />

- Mange kokke tyr til flasken eller tager<br />

speed. På en restaurant, hvor jeg engang arbejdede,<br />

stod jeg ude på toilettet og drak rødvinsrester<br />

fra karton, siger han.<br />

Resten af Lasses navn er Helmer Sørensen,<br />

men i folkemunde hedder han bare Porno-Lasse.<br />

En ting, der har hængt ved siden nøjagtig<br />

1997, hvor DR viste ’Porno-Lasse <strong>–</strong> så længe<br />

jeg synes, det er sjovt’. Portrætudsendelsen<br />

ender med at blive den mest sete i tv-stationens<br />

historie, og et vaskeægte kultfænomen<br />

bliver født midt i sexmessernes storhedstid.<br />

Lasse er nu et hovednavn i skandinavisk<br />

hudfilm, får mindre roller som skuespiller og<br />

fungerer en overgang endda som quizvært på<br />

DR2.<br />

Oprindeligt er Lasse udlært kok på en<br />

anonym café uden michelinstjerner, og den<br />

pludselige berømmelse, hvor alle folk hilser på<br />

én og giver en drink, er overvældende. Han<br />

bliver let overstadig, ter sig som en 'festamøbe',<br />

som han kalder det, går i byen, fører sig<br />

frem, drikker sig fuld, har sex med alle piger,<br />

drikker lidt mere, har sex igen og vågner op<br />

mandag morgen med tømmermænd, fordi han<br />

drikker på arbejdet søndag aften. Privatmennesket<br />

Lasse er ikke genert længere, fordi<br />

han er smeltet sammen med Kendis-Lasse, og<br />

Kendis-Lasse må alt.<br />

-Jeg er en person, der gør alting fuldt ud.<br />

Jeg kan ikke gøre noget halvt. Det handler om<br />

at elske hele vejen igennem, forklarer Lasse,<br />

der efterhånden har fået pastinakkerne skåret<br />

i tern.<br />

Folkekøkkenets leder, Leni Dam, nikker og<br />

peger hen mod gryden, hvor suppetilbehøret<br />

skal i.<br />

Drukspøgelset<br />

For at gøre en lang historie kort: Gratis sprut<br />

på de mange sexmesser, hvor Lasse optræder, i<br />

kombination med byturene og en måske genetisk<br />

betinget kærlighed til procenter (faderen<br />

var alkoholiker) gør ham til misbruger.<br />

De blå dåser Ceres skal helst være inden for<br />

rækkevidde, og selvom der også er perioder,<br />

hvor han ikke drikker, vender spøgelset konstant<br />

tilbage. På grund af dårlige arbejdsforhold<br />

stopper Lasse så småt i pornoin<strong>du</strong>strien<br />

ved årtusindskiftet, men da det ofte er kortvarige<br />

job som kok eller håndværker, Lasse <br />

HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang | 29


egynder på, bliver det ikke bedre. Især ikke<br />

i 2006, hvor han mister sin daværende kæreste,<br />

som han bor sammen med i Kolding. Så<br />

går han for alvor på druk. Gerne mange dage<br />

i træk. Men det er så her, at Bænkevarmerne<br />

kommer ind i billedet.<br />

- Jeg gik forbi en dag og spurgte, om ikke de<br />

lavede mad og kunne bruge en kok som mig.<br />

Jo, det kunne de i hvert fald, svarede Leni.<br />

Lasse begynder oftere og oftere at lægge<br />

vejen forbi Bænkevarmerne for at give en hånd<br />

med. Han møder hver morgen klokken otte og<br />

hjælper til frem mod eftermiddagen, hvor serveringen<br />

af varm mad stopper. Frivilligt kokkearbejde<br />

giver ikke penge, men han får ofte et<br />

måltid mad for sin ulejlighed og må tage rester<br />

med hjem ligesom brugerne af køkkenet. Og rester<br />

er der masser af, da et lokalt supermarked<br />

donerer alt fra blomster til bananer og ænder.<br />

Lige for tiden er det dog mest kartoffelsække<br />

og røde kasser med tortillaer i, der fylder plad-<br />

30 | HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang<br />

sen ud. Lasse har ladet personalet om at servere<br />

suppe og stegt flæsk og giver os en rundvisning<br />

i bygningen, der blandt andet også rummer<br />

bordtennisbord og computere til brugerne.<br />

- Det er ofte pensionister, der ikke selv<br />

kan lave mad, og forskellige misbrugere, der<br />

kommer her. De er lige så meget mennesker<br />

som alle andre og kan have brug for en hånd.<br />

Om det er selvskyldt eller ej er ligegyldigt, når<br />

man er ’på skideren’, siger han.<br />

Hjemløs lystfisker<br />

Jobbet som folkekøkken-kok giver Lasse<br />

glæde og indhold i livet. Det er bare ikke nok<br />

til at holde ham fra flasken, og da et bebudet<br />

comeback i pornobranchen siver ud i sandet et<br />

par år senere, beslutter han sig for at gøre noget<br />

drastisk. Nemlig at sige sin lejlighed op og<br />

leve som hjemløs for at slippe væk fra ’piger og<br />

bajere’ og rudekuverterne fra det offentlige,<br />

der ligger og hober sig op.<br />

- Idéen var at klare mig selv<br />

helt uden hjælp og trave rundt<br />

ved de jyske fjorde.<br />

Du ved, bare leve af de fisk,<br />

jeg kunne fange.<br />

- Idéen var at klare mig selv helt uden hjælp<br />

og trave rundt ved de jyske fjorde. Du ved,<br />

bare leve af de fisk, jeg kunne fange. Desværre<br />

blev min rygsæk, min sovepose og mine<br />

waders stjålet. Det var de sidste ting, jeg ejede,<br />

ud over nogle flyttekasser, der stod omme i<br />

baglokalet her i folkekøkkenet.<br />

Lasse har hverken vandregrej eller penge,<br />

men forsøger stadig at gennemføre planen om<br />

at leve som fri fugl. Han sover under en hvid<br />

motorbåd tæt ved Kolding Havn i ly for regnen<br />

og fisker på livet løs om dagen. Af og til spiser


- Man kunne vel kalde<br />

mig for en luksushjemløs,<br />

for der er helt sikkert folk,<br />

der har det værre, end jeg<br />

havde det. Jeg lånte på<br />

et tidspunkt også en<br />

kolonihave at overnatte<br />

i om vinteren, når det blev<br />

for koldt.<br />

han hos en veninde, der bor i lokalområdet,<br />

eller tager ind på Bænkevarmerne for at få et<br />

brusebad, men meget af tiden tilbringes under<br />

åben himmel.<br />

- Man kunne vel kalde mig for en luksushjemløs,<br />

for der er helt sikkert folk, der har det<br />

værre, end jeg havde det. Jeg lånte på et tidspunkt<br />

også en kolonihave at overnatte i om<br />

vinteren, når det blev for koldt, husker Lasse.<br />

Ædruelig og glad<br />

Der er cirka 15 spisende mødt op, og det s<strong>tør</strong>ste<br />

rykind er overstået. Vi tager med Lasse og<br />

folkekøkkenets chauffør ud mod den lokale<br />

havn for at se, hvor han plejer at fiske. Journalisten<br />

får tildelt et bræt, og fotografen en sten,<br />

og mens Lasse kaster sin børsteorm ud for at<br />

fange lækre ørreder, kører snakken.<br />

Tilværelsen som funktionelt hjemløs fortsætter<br />

imidlertid. Lasse må søge husly hos en<br />

bekendt, da han flytter til Sjælland for at lave<br />

lokal-tv med en gammel ven. I praksis har Lasse<br />

mere end svært ved at holde sig fra øllerne,<br />

og det med pigerne er også svært at undgå.<br />

Heldigvis er sidstnævnte dog en start på noget<br />

nyt for ham, da han helt tilfældigt møder<br />

en ny pige fra Kolding, som det klikker med.<br />

Han flytter ind hos hende, bliver ’bonusfar’,<br />

som de kalder det, og får et halvtidsjob som<br />

kok på en kro.<br />

- Når man skal servere mad for op mod<br />

100 mennesker på en aften, kan man let blive<br />

forvirret, og det er derfor, at kokke bruger<br />

rusmidler. Men det er til at overskue med et<br />

halvtidsjob. Når drukken er hele ens væsen,<br />

inddrages alt. Nu har jeg heldigvis chance for<br />

at vise, hvem den ægte Lasse er, og jeg har<br />

aldrig haft det bedre før.<br />

Farvel til erotiske film<br />

Bortset fra et enkelt drukeksperiment, der gav<br />

’alt for mange tømmermænd’, har Lasse været<br />

ædru i over et halvt år. Han hjælper stadig til<br />

på folkekøkkenet i ny og næ og elsker at tale<br />

om, hvordan billigt klumpkød kan gøres lækkert<br />

ved en speciel stegeblanding af smør og<br />

olie, eller dansk socialpolitik, som virkelig kan<br />

hidse ham op.<br />

- Danmark handler om et samfund, hvor<br />

man har alt, og så snakker man om, at der gives<br />

for mange midler til at hjælpe folk. Jamen,<br />

så hold dog fokus!<br />

Pornoen lader i den grad til at være gledet i<br />

baggrunden for Lasse, der ikke sådan lader sig<br />

friste af et erotisk liv igen.<br />

- Jeg gider ikke mere porno. Jeg har en helt<br />

anden tilværelse nu og kan ikke rigtig se mig<br />

passe ind. Fysisk set vil jeg måske nok kunne<br />

holde til et comeback som 50-årig, men til den<br />

tid er jeg sikkert både gift og har børn.<br />

Han tager et hiv af sin hjemmerullede cigaret<br />

og spejder ud over vandet efter nye mål. Og<br />

hvem ved <strong>–</strong> måske en børsteorm med bid. |<br />

HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang | 31


3 ?<br />

hvad fik <strong>du</strong> at spise i går?<br />

- Pizza. Det har Daniel og jeg fået til aftensmad i en hel<br />

uge. Vi køber tre pizzaer, spiser, hvad vi kan, og giver<br />

resten til de andre her i Hillerødgade. Når jeg sælger<br />

aviser i Hellerup, går vi op og køber en ’Buffalo Burger’<br />

på en grillbar, når vi har penge nok. Det er ikke sund<br />

mad, men det holder os mætte hele dagen.<br />

hvad skal der til, for at din situation<br />

bliver bedre?<br />

- At jeg sparker mig selv i røven. Jeg skal jo i gang<br />

igen, men jeg ved ikke hvordan. Der har kørt for mange<br />

tanker i mit hoved siden branden.<br />

hvad bruger <strong>du</strong> pengene til?<br />

- Indtil videre er de gået til regninger, jeg skylder for,<br />

og så en gave til mit barnebarn, som er blevet et år. Jeg<br />

købte en mikrofon, hun kan synge i, og noget andet<br />

mekanisk legetøj, som hun kan trykke på.<br />

32 | HUS FORBI | nr. 9 september 2011 | 15. årgang<br />

sælger nr. 739<br />

Jørgen Hornemann<br />

Klokken er 09.00 på herberget i Hillerødgade i København. Den lettere<br />

ramponerede kældercafé, der gør det ud for sovesal om natten med<br />

madrasser på gulvet, har været ramt af vandskade oven på sommerens<br />

skybrud. Der ligger stadig en kvinde indhyllet i et tæppe på klinkegulvet<br />

med sin hund. Hun trænger til en slapper, forklarer hun. Andre sidder og ser<br />

et dyreprogram fra en fladskærm på væggen. Blandt andre Jørgen Hornemann,<br />

der også har sovet i Hillerødgade, men inde på sovesalen, hvor der er<br />

køjesenge med plads til 18 overnattende. Tre uger tidligere begyndte han at<br />

sælge <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>.<br />

- I sidste måned havde jeg ikke nogen penge, så derfor gik jeg i gang.<br />

Jeg var blevet trukket 7.300 kroner i kontanthjælp, fordi socialcenteret<br />

påstod, at jeg ikke havde meldt mig syg. Det havde jeg gjort. Da boede jeg<br />

på et hotel på Nørrebro til 5.000 kroner om måneden og havde derfor ikke<br />

råd til at betale min husleje. Jeg var havnet på hotellet, fordi jeg ikke havde<br />

betalt husleje i min lejlighed, og så blev jeg smidt ud i april måned. På det<br />

tidspunkt kunne jeg ikke tage mig sammen til ret meget, for jeg havde boet<br />

sammen med en dame, der satte ild til min lejlighed, da jeg sluttede vores<br />

forhold. Jeg mistede alt, og hun kom ind og sidde. Jeg var i chok <strong>–</strong> hun<br />

kunne jo have slået os ihjel, fortæller han.<br />

På socialcenteret gav de Jørgen Hornemann en liste over herberger i<br />

København, så han kunne få tag over hovedet om natten.<br />

- Så fandt jeg det her sted, som jeg rigtig godt kan lide. De ansatte er<br />

virkelig søde. De fortalte mig om <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, som jeg tog hen og besøgte og<br />

fandt ud af, at man kunne sælge avisen. Jeg har tidligere set folk gå rundt<br />

med <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, men jeg vidste ikke, at sælgerne tjente otte kroner per avis<br />

<strong>–</strong> vidste bare, at man støttede de hjemløse, fortæller han.<br />

Så indtjeningsmuligheden var et incitament for Jørgen Hornemann til at<br />

komme i gang med at sælge selv.<br />

- Ud over pengene, så møder jeg en masse mennesker og får mine tanker<br />

væk fra branden, der har kørt rundt i hovedet på mig hele tiden. Tidligere<br />

har jeg arbejdet som tjener, og det her er lige så sjovt <strong>–</strong> bare vejret er med<br />

os. I går regnede det hele dagen, og så måtte vi sidde i tog og på perroner<br />

for at holde os <strong>tør</strong>re.<br />

I Hillerødgade har Jørgen Hornemann mødt en mand, der hedder Daniel,<br />

som han er begyndt at sælge sammen med.<br />

- Han er en frisk fyr. Vi har en kemi, der passer sammen. Og så er det<br />

bare rart at være to. Vi tager tit til Hellerup og sælger, men har også været<br />

i Bagsværd, Farum og Allerød <strong>–</strong> og de kender sgu avisen alle steder. 75<br />

procent tager godt imod os, men der er også folk, der kommer med kommentarer<br />

som: ’Hold din kæft’ eller ’Der er ledige jobs inde i Netto’. Så er<br />

der ikke andet at gøre end at bide det i sig, for det er folk, der ikke forstår.<br />

Til gengæld mødte jeg en dag en skoleinspek<strong>tør</strong> fra Grønland, som gav mig<br />

100 kroner, og vi fik vi en ordentlig sludder om hans job <strong>–</strong> sad sammen på<br />

en bænk i en hel time.<br />

Jørgen Hornemann har tænkt sig at fortsætte med at sælge aviser og<br />

håber på, at han får en lejlighed igen.<br />

- Jeg skal jo bygge alt op igen, for jeg mistede alt ved branden <strong>–</strong> stod<br />

i pyjamasbukser på Hvidovre Hospital. Det, jeg har, ligger i et skab her på<br />

Hillerødgade, og det er ikke andet end mine <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-bukser, et par joggingbukser,<br />

fire T-shirts, otte par sokker, boksershorts, barberskum, skraber<br />

og en deodorant. |<br />

Hver måned spørger vi en nystartet sælger, hvad der<br />

fik ham/hende i gang med at sælge <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>.<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har 744 sælgere spredt ud over hele<br />

Danmark. En tredjedel af dem i Københavnsområdet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!