BIBLIOTEKS- og KULTURUDVALGET - Lyngby Taarbæk Kommune

ltk.dk

BIBLIOTEKS- og KULTURUDVALGET - Lyngby Taarbæk Kommune

SERVICESTRATEGI

2006-2009

Lyngby-Taarbæk Kommune


INDHOLD

BIBLIOTEKS- og KULTURUDVALGET................................................................... 5

Biblioteksservice * ................................................................................................................. 6

Andre kulturelle tilbud* ......................................................................................................... 6

BØRNEUDVALGET .............................................................................................. 7

Dagtilbuds- og skoleområdet ................................................................................................. 8

Om- og udbygningsplaner for skole- og daginstitutionsområdet........................................... 9

Rådgivningscenteret............................................................................................................... 9

Sundhedsplejen..................................................................................................................... 10

FRITIDSUDVALGET.......................................................................................... 12

Fritid og Ungdom................................................................................................................. 13

Idræt ..................................................................................................................................... 13

Folkeoplysning..................................................................................................................... 14

SOCIALUDVALGET OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ....................................... 15

FÆLLES MÅL.................................................................................................... 15

Rekruttering og fastholdelse................................................................................................. 16

Digitalisering........................................................................................................................ 16

SUNDHEDSUDVALGET...................................................................................... 17

Sundhedscenter..................................................................................................................... 18

SOCIALUDVALGET ........................................................................................... 19

Forebyggelse og sundhedsfremme ....................................................................................... 20

Den kommunale leverandør – hjemmepleje mm. ................................................................ 20

Økonomistyring på ældreområdet........................................................................................ 21

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET.......................................................................... 22

Resultatkontrakt på arbejdsmarkedsområdet ....................................................................... 23

Samarbejde i og mellem jobcenter og socialcenter.............................................................. 23

MILJØUDVALGET ............................................................................................. 25

Miljøindsatsen ...................................................................................................................... 26

Agenda 21 ............................................................................................................................ 26

Natur..................................................................................................................................... 26

Vandforsyning...................................................................................................................... 27

Spildevand............................................................................................................................ 27

Rensningsanlæg.................................................................................................................... 28

TEKNISK UDVALG............................................................................................ 29

Kirkegårde – driftsvirksomhed............................................................................................. 30

Kolonihaver – driftsvirksomhed........................................................................................... 30

Landskab – driftsvirksomhed............................................................................................... 31

Parker og legepladser - driftsvirksomhed............................................................................. 31

Renholdelse – driftsvirksomhed........................................................................................... 32

Renovation ........................................................................................................................... 32

Vintertjeneste – driftsvirksomhed ........................................................................................ 32

Skolevejsredegørelse – anlægsvirksomhed.......................................................................... 33

Trafikplan – anlægsvirksomhed........................................................................................... 33

KOMMUNEPLANUDVALGET............................................................................... 34

Strategi og kommuneplanlægning........................................................................................ 35

ØKONOMIUDVALGET ....................................................................................... 36

Borgerservicecenter.............................................................................................................. 37

ESDH ................................................................................................................................... 37

Indkøb................................................................................................................................... 38

Elektronisk borgerpanel ....................................................................................................... 38

2


Intranettet ............................................................................................................................. 38

Kommunal information........................................................................................................ 39

Personale .............................................................................................................................. 39

Økonomiområdet.................................................................................................................. 40

Bygningsvedligeholdelse ..................................................................................................... 40

Resultatkontrakt for ejendomskontoret ................................................................................ 41

Bilag 1 Udbudspolitik

3


Forord

Folketinget har den 31. maj 2002 vedtaget lov om ændring af lov om kommunernes

styrelse og lov om ligestilling af kvinder og mænd. Loven indebærer bl.a., at

Kommunalbestyrelsen inden udgangen af det første år i valgperioden skal udarbejde en

servicestrategi for udviklingen af kvaliteten og effektiviteten i kommunens

opgavevaretagelse.

Servicestrategien skal gøres tilgængelig for borgerne i form af en redegørelse. Denne

servicestrategi offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Formålet med servicestrategien er at skabe en fælles kommunal ramme for de

kommende års arbejde med udvikling af kvaliteten og effektiviteten i de kommunale

ydelser. Hensigten med servicestrategien er således, at skabe klarhed om

kommunalbestyrelsens mål, og om hvilke veje kommunalbestyrelsen vil anvende for at

nå disse mål.

I servicestrategien skal kommunalbestyrelsen udpege de indsatsområder, som den vil

have særligt fokus på i valgperioden.

For hvert område skal det angives, hvorvidt kommunalbestyrelsen påtænker at anvende

udbud, ligesom der skal udarbejdes en arbejdsplan og tidsplan for de enkelte

indsatsområder.

Indsatsområderne, arbejdsplanerne og tidsplanerne i kommunens første servicestrategi

2003-2005 blev fra og med budget 2004-2007 integreret som en naturlig del af den

allerede etablerede økonomistyring/opfølgning.

Servicestrategiens indsatsområder indgik på lige fod med kommunens øvrige

administrativt fastsatte indsatsområder i kommunens budget- og regnskabsmateriale og

dermed i den allerede etablerede procedure for udmøntningen og opfølgningen af

indsatsområderne i virksomhedsplanerne/virksomhedsregnskaberne og endeligt

regnskab.

Endelig skal servicestrategien indeholde en udbudspolitik. I udbudspolitikken skal

Kommunalbestyrelsen gøre rede for de overordnede retningslinier, kommunen tager

udgangspunkt i, når den udbyder driftsopgaver.

For at imødekomme lovkrav til servicestrategi samt den øgede bevågenhed på

kommunalt udbud indgår der i de årlige budgetter et afsnit indeholdende en oversigt

over områder, hvor kommunen i budgetåret påtænker at gå i udbud.

Som bilag til indsatsområderne er optrykt kommunens udbudspolitik, som blev vedtaget

af Kommunalbestyrelsen den 3. september 2001. Den foreliggende lovgivning og

bekendtgørelse har ikke givet anledning til at ændre grundlæggende i indholdet. Der er

dog bl.a. tilføjet et afsnit om kontrolbud, enkelte nye udbudsformer samt et afsnit om

konkurrenceudsættelse.

Jeg synes, at udvalgene og forvaltningen har udført et godt arbejde med udarbejdelsen

af servicestrategien, og det vil blive spændende at følge det videre arbejde med

gennemførelsen af de mange initiativer, der her er lagt op til.

Rolf Aagaard-Svendsen

Borgmester

4


BIBLIOTEKS- og KULTURUDVALGET

5


Biblioteksservice *

Hovedmål

At borgerne forbinder kommunens biblioteksservice med at blive informeret, oplyst,

inspireret, overrasket.

Strategi

Det vil biblioteket - med udgangspunkt i bibliotekslovens basale værdier om at fremme

oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet - arbejde på ved at have fokus på brugerne

og innovation i serviceydelserne.

Desuden vil biblioteket samarbejde tværkommunalt og nationalt for at optimere kvalitet

og effektivitet i opgavevaretagelsen.

Indsatsområder 2007

• Markedsføring

• Materialer/Medier

• Personaleudvikling

• IT udvikling

Udbud

Bøger og andre medier, indbinding og klargøring er i udbud hvert 2./3. år i

overensstemmelse med EU´s udbudsregler.

Andre kulturelle tilbud*

Hovedmål

At medvirke til en sikring af et kulturtilbud, som dækker hele kommunen og alle

aldersgrupper.

Strategi

At arbejde med udnyttelsen af de kommunale lokaler i Kulturhuset, således at der sikres

den optimale udnyttelse, både kvalitativt og økonomisk.

At støtte initiativer til kulturelle arrangementer gennem Kulturfonden.

Indsatsområder 2007

• Løbende opmærksomhed på konsekvenserne af retningslinierne for benyttelsen af

lokalerne i Lyngby Kulturhus

• Udpegning af konkrete tilskudsområder indenfor Kulturfondens formålsparagraf

Udbud

Der er ikke udbudsovervejelser indenfor Andre Kulturelle Opgaver.

6


BØRNEUDVALGET

7


Dagtilbuds- og skoleområdet

Hovedmål

Der skal arbejdes på at videreudvikle helhed og sammenhæng i opgavevaretagelsen på

skole- og dagtilbudsområdet. Herudover skal der sikres en fortsat udvikling af

kommunens skoler og dagtilbud, herunder udvikling af det tværfaglige samarbejde.

Strategier

Hovedmålet skal opnås via øget samarbejde blandt kommunens institutioner og skoler,

fælles udviklingsindsatser og et styrket samarbejde og kommunikation med forældrene.

Derudover skal der sikres trivsel i institutioner og skoler gennem indsats for at skabe

bedre overgange mellem tilbud, større rummelighed og indsatsen overfor børn med

særlig forudsætninger eller behov skal klarlægges. Grundlaget for målrettede indsatser

på dagtilbuds- og skoleområdet skal styrkes.

Kompetenceudvikling og evalueringskultur skal udvikles og styrkes på både skole- og

daginstitutionsområdet.

Indsatsområder

• Anbefalingerne vedrørende arbejdet med overgange mellem tilbud, som blev

fremlagt for de politiske udvalg i august 05, konkretiseres, operationaliseres og

implementeres. (Igangsættes i 2006)

• Øget fokus på samarbejde og kommunikation mellem institution og forældre.

(Igangsat i 2005, videreføres i 2006)

• Rapport vedrørende rummelighed er blevet fremlagt for de politiske udvalg i 2005 og

nu sendt i høring. På baggrund af høringen konkretiseres og operationaliseres

arbejdet med rummelighed. (Igangsættes i 2006)

• Fokus på børn med særlige forudsætninger eller behov, herunder afklaring af, hvem

der er målgrupperne, hvornår og hvordan der skal udvikles eller forebygges,

herunder hvilke indsatser og foranstaltninger der er mulighed for i og uden for

kommunen. (Er en videreførelse af tidligere projekt).

• Udvikling af arbejdet med elevplaner i folkeskolen, jf. lov om elevplaner fra 1. august

2006, iværksættes.

• Med baggrund i OECD-rapporten udvikles en evalueringskultur i kommunens

folkeskoler. Udviklingsprojektet, som blev igangsat i skoleåret 2005/2006,

implementeres i skoleåret 2006/2007.

• Arbejdet med udvikling af evalueringskultur på dagtilbudsområdet igangsættes i

2006.

• Arbejdet med udvikling af strategisk og systematisk kompetenceudvikling

igangsættes. I 2006 udarbejdes og implementeres et fælles koncept for

kompetenceudvikling. Målet er, at kompetenceudvikling er en integreret del af

virksomhedsplanerne på alle institutioner og skoler i 2007.

• Der sættes fokus på udviklingen af SFO, bl.a. med henblik på udvikling af

pædagogiske læreplaner.

• Der er i 2006 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. Formålet er at skabe

mulighed for en systematisk evaluering af tilfredsheden blandt brugerne af

kommunens institutioner og skoler. Brugertilfredshedsundersøgelse skal danne

8


aggrund for igangsætning af målrettede indsatser og skal udfærdiges hvert andet

år. (Igangsat i 2006)

• Der indføres lønsumsstyring på skoleområdet med virkning pr.1.1.2007. På sigt

arbejdes på indføring af lønsumsstyring på dagtilbudsområdet.

Udbudsovervejelser

Der er ikke udbudsovervejelser på ovenstående områder.

Om- og udbygningsplaner for skole- og daginstitutionsområdet

Hovedmål

Skoleudbygningsplanen og om- og udbygningsplanen for dagpasningsområdet skal

tilpasses udviklingen i børnetallet. Formålet er at synliggøre mål for effektiv udnyttelse af

skole og daginstitutionsbygninger svarende til behovet.

Strategier

Hovedmålet skal opnås via synliggørelse af fremtidige behov og kapacitetsplanlægning

således at en fortsat udvikling bliver mulig. Derudover skal udarbejdes analyser af

hvordan de fysiske rammer kan understøtte udvikling og implementeringen af nye

arbejdsformer.

Indsatsområder

• Udarbejdelse af om- og udbygningsplan for skole- og dagpasningsområdet for

2007-2016.

• Om- og udbygningsplanen på dagtilbudsområdet skal prioritere overholdelsen af

pasningsgarantien. (Igangsat i 2006)

• Analyser af hvordan de fysiske rammer kan understøtte lovgivning, udvikling og

implementering af nye arbejdsformer. Analysen skal tage højde for budget 2007.

Udbudsovervejelser

Følger kommunens regler på om- og udbygningsområdet.

Rådgivningscenteret

Hovedmål

Der skal skabes udvikling og kvalitet, indenfor vedtagne rammer, i Rådgivningscenterets

tilbud til børn og familier med særlige behov, herunder forebyggende tiltag. Ligeledes

skal helhed og sammenhæng fremmes i den samlede opgavevaretagelse i

Rådgivningscenteret.

Derudover skal den nye anbringelsesreform samt de ændringer opgave- og

strukturreformen medfører implementeres og i denne sammenhæng skal udformes en

sammenhængende Børnepolitik med fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

Strategier

Hovedmålet opnås ved, at Rådgivningscenteret koordinerer de samlede indsatser og

rådgivning til børn, unge og familier. Koordinationen og det tværfaglige samarbejde skal

udmøntes i en udformet 3-delt distriktsmodel for Rådgivningscenteret: i Virum-, Lyngby-

og Lundtofte/Taarbæk/Brede- distrikter. I distrikterne er målet at skabe et tættere

samarbejde med det lokale miljø herunder institutioner, skoler og klubber. Der skal

ligeledes udvikles en mere konsultativ metodisk tilgang til faggruppernes samarbejde

9


med skoler og institutioner. Formålet med dette er at skabe en mere optimal

ressourceudnyttelse. Derudover skal samarbejdet med sundhedsplejen fortsat udvikles.

Indsatsområder

• Implementering af strategi i forhold til en tidlig indsats overfor småbørn med

særlige behov og med fokus på overgangen til skolealder. (Igangsat i 2006)

• Konsolidering af anbringelsesreformen ved opkvalificering af medarbejdere i

arbejdet med ny vejledning, handleplaner, § 38-undersøgelser, begrænsning i

antal anbringelser mv. Der skal yderligere arbejdes med fremme af forebyggende

tiltag, bl.a. i øget anvendelse af Marte-Meo-metoden samt etablering af

konfliktmæglerteams i SSP-arbejdet.(Igangsat 2006)

• For at styrke den specialpædagogiske indsats igangsættes et pilotprojekt om

familieklasser. Formålet et at fremme forældres evne til at støtte deres barn via

deltagelse i undervisningssituationer i skolen. Projektet ønskes igangsat ved én

eller et par af kommunens skoler med deltagelse af medarbejdere fra

Rådgivningscenteret. (Igangsættes i 2006)

• På specialundervisningsområdet fortsættes ’Ressourcelæreruddannelsen’, med

det formål at øge den specialpædagogiske kompetence i skolernes støttecentre.

Projekt IT-rygsæk evalueres med henblik på erfaringsudveksling og justering af

kommende tilbud for elever med læse- og stavevanskeligheder/ordblindhed.

• Indsatsområdet ”Børn med særlige behov og forudsætninger” rapporteres i

Udviklingsudvalget, tidligere Specialundervisningsudvalget. Perspektivplanen for

specialundervisning behandles i dette udvalg, bl.a. med beskrivelse af

kommunens prognoser for børn og unge med særlige behov. (Igangsat i 2006)

• I forbindelse med opgave- og strukturreformen, er der påbegyndt planlægning af

tilbud for børn og unge gældende for perioden efter 1. jan. 2007. I denne

forbindelse indgår Lyngby-Taarbæk Kommune i et tæt samarbejde i Netværk

Nord - et samarbejde med nabokommunerne Gentofte og Rudersdal.

Samarbejdet omfatter en række specialtilbud for børn og unge. I forlængelse

heraf vil faglig opkvalificering og opfølgning være vigtig på specialrådgivnings- og

handicapområdet. (Igangsat i 2006)

Udbudsovervejelser

På baggrund af opgave- og strukturreformen skal kommunens anvendelse af

specialtilbud på både social- og specialundervisningsområdet planlægges og

fagligt/økonomisk opfølges blandt andet ved indgåelse af rammeaftaler og oplistning i

Tilbudsportal, jfr. ny lovgivnings krav hertil.

I dette nye samarbejde bliver identifikation af kommunens samlede behov, visitation og

faglig-økonomisk opfølgning meget vigtig.

I forlængelse heraf kan der ske vurdering af, hvilke typer tilbud kommunen selv kan

varetage og hvilke, der skal indgås samarbejde om i Netværk eller Region Hovedstaden.

Sundhedsplejen

Hovedmål

Sundhedsplejens hovedmål er, at alle familier modtager et tilbud om sundhedspleje, som

kan understøtte forældrene i deres forældreskab samt sikre børnene en god opvækst.

Derudover skal sundhedsplejen understøtte amningen og den tidlige forældre-barn

kontakt samt optimere det tværfaglige samarbejde, så børn og familier oplever indsatsen

som en helhed.

10


Strategier

Hovedmålet søges opnået ved at tidligt udskrevne nybagte forældre får tilbud om

sundhedspleje så kort tid efter fødslen, at de kan få hjælp til etablering af amningen

og den tidlige forældre-barn kontakt. Der tilbydes fire kvalitetssikrede standardbesøg

til alle familier, samt besøg efter behov. Derudover skal samarbejde med

Rådgivningscenteret etableres og udbygges, således at tilbudet til sårbare børn og

familier bliver så optimalt som muligt.

Indsatsområder

• Oprettelse af en barselsvagtfunktion, som kan tilbyde at aflægge barselsbesøg til

alle, som udskrives indenfor 48 timer efter fødslen. Udbygningen af samarbejdet

med fødestederne, så vi får besked om de tidligt udskrevne.

• Der arbejdes med kvalitetssikring af de 4 standardbesøg som er: Et

etableringsbesøg, et besøg ved 2-3 måneder, et besøg ved 4-6 måneder og et

besøg ved 8-10 måneders alderen. De fire valgte tidspunkter er vigtige milepæle i

det lille barns udvikling.

• Der afsættes tid i sundhedsplejen til det tværfaglige samarbejde med det nye

Rådgivningscenter. Sundhedsplejen og Rådgivningscentret uddanner hver to

personer yderligere i Marte Meo-metoden til det fælles samarbejde og

opgaveløsning.

Udbudsovervejelser

Ingen

11


FRITIDSUDVALGET

12


Fritid og Ungdom

Hovedmål

Der arbejdes på at videreudvikle og fastholde samspillet mellem brugere og personale og

skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer børn og unges udvikling til kreative,

positive og selvstændige mennesker, der har forståelse for omverdenen og respekt og

tolerance for andre mennesker.

Strategier

Hovedmålet opnås ved at Musikskolen, Fritids- og ungdomsklubberne og Ungdomsskolen

udbyder og udvikler tilbud der til stadighed er attraktive for børn og unge. Derudover

skal det sikres, at disse institutioner og skoler gennem den daglige indsats er med til at

skabe helhed, sammenhæng og overgang mellem de kommunale tilbud og det frivillige

foreningsliv. Endelig skal der arbejdes på at skabe rummelighed, som gør det muligt at

rumme en stor del af børn med særlige forudsætninger.

Fritids- og ungdomsklubberne: det tilstræbes at tilpasse den pædagogiske virksomhed på

grundlag af erfaringer og nye behov samt synliggøre sammenhængen mellem behov og

kapacitet på fritids- og ungdomsklubområdet.

Ungdomsskolen: Der arbejdes på en målrettet kvalitetsudvikling af

undervisningstilbuddet, og der tilbydes heltidsundervisning for undervisningspligtige

elever på 7.- 9. klassetrin samt muligheden for at fortsætte 10. skoleår på

Ungdomsskolen.

Indsatsområder

• At forbedre den nuværende lokalesituation, at revurdere Musikskolens virksomhed

i henhold til den udarbejdede analyse af maj 2006 vedrørende de organisatoriske

og økonomiske forhold og styrke kontakten til og samarbejdet med skolerne samt

at styrke overgangen fra førskoleområdet til instrumentalundervisning

• At der i fritids- og ungdomsklubberne samt Ungdomsskolen ydes en særlig indsats

for at implementere de tværgående indsatsområder efterhånden, som der

foreligger en politisk beslutning ligesom de er en del af SSP-arbejdet. For

Ungdomsskolens vedkommende skal der arbejdes med at tilpasse den almene

ungdomsskoleundervisning så den forbliver attraktiv for unge i alderen 13 – 18

år.

Udbudsovervejelser

Der er ikke overvejelser på ovenstående områder.

Idræt

Hovedmål

At give alle borgere mulighed for, gennem hele livet, at dyrke idræt på et niveau, der er

tilpasset den enkeltes behov samt styrke den fysiske udfoldelse, det forpligtende

fællesskab og den forebyggende indsats gennem idræt og idrættens foreningsliv.

Strategier

Hovedmålet opnås ved at fastholde de fysiske rammer så de fremstår indbydende og ved

at forsøge at imødekomme de øgede behov for trænings- og kamptid.

13


Indsatsområder.

• Foretage en årlig prioritering af behovene for vedligeholdelse af kommunens

idrætsanlæg.

• Fortsætte med at indrette og benytte folkeskolernes idrætsfaciliteter såvel

indendørs som udendørs til den frivillige idræt til brug efter skoletid. At være

opmærksom på denne mulighed i forbindelse med ud- og ombygning af skolerne.

• Optimere udnyttelsen af de kommunale idrætsanlæg bl.a. ved at udarbejde

principper for udlånt af de kommunale idrætsfaciliteter.

Udbudsovervejelser

Der er ikke overvejelser på ovenstående områder.

Folkeoplysning

Hovedmål

Lægge vægt på at støtte aktiviteter og muligheder, der tilgodeser behovet for

information, inspiration og fysisk udfoldelse så man fastholder borgernes generelt store

interesse for at deltage i fritidslivet.

Strategier

At fordele de, af kommunalbestyrelsen, afsatte midler til folkeoplysende

voksenundervisning og folkeoplysende aktiviteter så ligeligt som muligt mellem de

ansøgende foreninger, med det formål, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan tilbyde

borgerne så bred en vifte af folkeoplysende aktiviteter som muligt.

Indsatsområder

• At rådgive og vejlede foreninger og borgere og dermed opfylde hovedmålet bedst

muligt.

• At arbejde på at skaffe egnede kommunale faciliteter til fritidsundervisning og

aktiviteter således at fritidslivet får nogle gunstige forhold.

Udbudsovervejelser

Der er ikke overvejelser på ovenstående områder.

14


SOCIALUDVALGET OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

FÆLLES MÅL

15


Rekruttering og fastholdelse

Hovedmål

Hovedmålet er, at sikre fagligheden og deriblandt yde en god og kompetent

borgerservice. Herunder er det målet, at understøtte rekrutteringsgrundlaget og

fastholdelsen af medarbejdere i Social- og Sundhedsforvaltningen ved at planlægge og

gennemføre en tværgående og strategisk indsats, der er med til at skabe og udvikle

grundbetingelserne for en arbejdsplads med gode arbejdsvilkår og karrieremuligheder.

Strategi

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere igangsættes som et tværgående strategisk

udviklingsprojekt i den kommende periode.

Indsatsområde

I 2007 sættes der gennem tværgående samarbejde fokus på rekrutterings- og

fastholdelsesproblematikken i forvaltningen. I løbet af 2007 sættes et udviklingsarbejde i

gang, der skal være med til at analysere, planlægge og gennemføre den strategiske

indsats i de kommende års arbejde med at skabe den gode arbejdsplads, gode

arbejdsvilkår og karrieremuligheder, der kan fastholde og tiltrække medarbejdere.

Udbudsovervejelser

Der indgår pt. ingen overvejelser om udbud.

Digitalisering

Hovedmål

Digitale arbejdsredskaber skal være med til at understøtte den interne og eksterne

service og derved sikre kvalitet og sammenhæng i opgaveløsningen.

Strategi

Udvikle og understøtte anvendelsen af teknologi i opgaveløsningen. Sikre integration og

sammenhæng mellem it-systemerne både internt i Social- og Sundhedsforvaltningen og

eksternt i forhold til amtslige og statslige it-systemer.

Indsatsområder

Der arbejdes med følgende områder i 2007:

• Udbygning af borgernes digitale selvbetjeningsmuligheder.

• Anskaffelse eller udvikling af software, der kan understøtte opgaveløsningen med

hensyn til integrering af it-systemer (statslige systemer på

arbejdsmarkedsområdet og amtslige systemer på sundhedsområdet).

• Fokus på udvikling af en sammenhængende it-arkitektur på tværs af forvaltningens

afdelinger.

• Udvikling af elektroniske værktøjer til opgaver indenfor ledelsesinformation.

• Fokus på behovet for programmer, der kan give medarbejderne de nødvendige

værktøjer til opgaveløsningen.

Udbudsovervejelser

Anskaffelse eller udvikling af ny software og andre opgaver følger reglerne i

udbudsbekendtgørelsen.

16


SUNDHEDSUDVALGET

17


Sundhedscenter

Hovedmål

Sundhedscenteret har som formål at føre Lyngby Taarbæk Kommunes sundhedspolitik ud

i livet og ruste kommunen til opgaveændringen på sundhedsområdet gennem

nytænkning, koordinering og udvikling af kommunens sundhedsydelser. Dette skal

fremme en optimal ressourceudnyttelse indenfor sundhedsområdet.

Sundhedscenteret fungerer desuden som bindeled mellem sygehus, praktiserende læger

og kommunen for derved at skabe en helhedsorienteret og effektiv indsats overfor

brugerne af sundhedsydelser.

Strategi

Sundhedscenteret er en projektorganisation og har sat 6 forskellige projekter i gang, som

centeret yder supervision til og løbende følger op på og evaluerer i samarbejde med

Rambøll Management. Centeret arbejder tværsektionelt og tværfagligt med interne og

eksterne samarbejdspartnere for at fremme en sammenhængende indsats på

sundhedsområdet.

Indsatsområder

Sundhedscenteret har i 2006 opstartet følgende 6 projekter, der kører over en 2½-årig

periode og evalueres i 2008:

• Forældreuddannelse

• Tandpleje for udsatte voksne

• Genoptræning af sygemeldte borgere

• Ernæringsprojekt

• Diabetesskole

• Tværsektorielt udgående team

Udbudsovervejelser

Enkelte af projekterne kan indebære involvering af private aktører, hvilket vil ske i

overensstemmelse med reglerne i udbudsbekendtgørelsen.

18


SOCIALUDVALGET

19


Forebyggelse og sundhedsfremme

Hovedmål

Den sundhedsfremmende og forebyggende indsats skal styrke den enkelte borgers evne

og mulighed for at træffe sunde valg og leve et sundt liv med høj grad af livskvalitet.

Indsatsen skal samtidig forebygge borgernes behandling i sundhedsvæsenet.

Strategi

For at fremme sundheden blandt borgerne og øge borgernes livskvalitet arbejdes der

med en bred vifte af aktiviteter og tværgående tiltag, der skal forebygge borgernes

anvendelse af ydelser i det behandlende sundhedsvæsen. Den forebyggende og

sundhedsfremmende indsats skal desuden på det generelle plan øge borgernes

livskvalitet ved at sætte fokus på den sunde livsstil.

Indsatsområder

Der sættes i 2007 to projekter i gang, der samtidig skal mindske og forebygge

behandling i sundhedsvæsenet. Begge projekter har et forebyggende sigte. Det ene

projekt er målrettet patienter, mens det andet projekt er målrettet borgere.

Patientrettet forebyggelse – ældre patienter

Det patientrettede projekt skal forebygge genindlæggelse blandt ældre borgere, der

bliver udskrevet fra hospitalet. Projektets kerne består i et tættere samarbejde omkring

udskrivelsesforløbet for ældre medicinske patienter. Målet er at forhindre

genindlæggelser specielt ved at sikre korrekt medicinering og omsorg således at

patienternes funktionsevne fastholdes.

Borgerrettet forebyggelse – børn og bevægelse

Projektet omkring den borgerrettede forebyggelse har et bredere og mere langsigtet mål.

De 3-6-årige børn er målgruppen, og projektet skal skabe et professionelt

bevægelsesmiljø i børnenes hverdag. Projektet forløber over en to-årig periode og

tænkes gennemført ved at integrere fysisk aktivitet og motorik igennem leg og læring i

børnehaverne. Forældrearrangementer med fokus på leg og bevægelse iværksættes som

en del af projektet.

Projektet skal fremme børnenes sunde livsstil og livskvalitet og forebygge og mindske

risikoen for, at børnene senere får konstateret diabetes 2, knogleskørhed eller

hjerteproblemer.

Udbudsovervejelser

Ingen.

Den kommunale leverandør – hjemmepleje mm.

Hovedmål

Målet er, at synliggøre og udvikle serviceniveauet på ældreområdet og samtidig udvikle

arbejdspladsen således, at kommunen kan tiltrække og fastholde den nødvendige

arbejdskraft.

Strategi

Med resultatkontrakten sikres en ramme for kvalitetsudvikling af de borgerrettede

serviceydelser, og kontrakten medvirker til, at de ansatte får klargjort forventningerne til

deres arbejde på udvalgte indsatsområder. Kontrakten er gældende fra 1. juni 2006 til

31. december 2009 og bliver årligt evalueret og genforhandlet.

20


Indsatsområde

Den Kommunale leverandør skal opfylde en række resultatkrav og krav til kvaliteten i

ydelserne.

Udbudsovervejelser

Udbud sker i overensstemmelse med udbudsbekendtgørelsen.

Økonomistyring på ældreområdet

Hovedmål

Styrkelse af Bestiller- og udførermodellen (BUM), der blev implementeret i 2005 på

ældreområdet. BUM-modellen på ældreområdet skal skabe gennemsigtighed på området

og et ensartet visitationsniveau og målet er, at danne grundlaget for fri konkurrence

mellem leverandørerne.

Strategi

For at synliggøre produktionsomkostningerne for de enkelte ydelser i ældreplejen

arbejdes der med forbedring af de økonomiske styringsmodeller på ældreområdet. Dette

skal på sigt skabe forudsætningerne for at kunne indføre en aktivitetsbestemt afregning

med Den Kommunale Leverandør.

Indsatsområde

En ny model for økonomisk styring på ældreområdet udarbejdes i 2006 og

implementeres pr. 1. januar 2007.

Udbudsovervejelser

Ingen.

21


ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

22


Resultatkontrakt på arbejdsmarkedsområdet

Hovedmål

På arbejdsmarkedsområdet er hovedmålet, at skabe et velfungerende arbejdsmarked,

herunder at sikre kvalitetsudvikling af serviceydelserne til borgerne og samtidig skabe en

arbejdsplads med gode arbejdsvilkår for de ansatte.

Strategi

Med resultatkontrakten sikres en ramme for kvalitetsudvikling af de borgerrettede

serviceydelser og den medvirker til, at de ansatte får klargjort forventningerne til deres

arbejde på udvalgte indsatsområder. Kontrakten bliver årligt fornyet som følge af

ændrede opgaver og behov, hvilket gør den til et fleksibelt styringsredskab på

arbejdsmarkedsområdet.

Indsatsområde

Følgende indsatsområder prioriteres der imellem i budget 2007:

• Integration. Fastholdelse af de opnåede resultater for integrationslovspersoner og

fokus på flygtninge og indvandrere i kontanthjælpsgruppen.

• Kontanthjælp. Sikre en høj andel af aktiverede kontanthjælpsmodtagere og bevare

den tidlige jobrettede indsats.

• Sygedagpenge. Øget fokus på de mellemlange sygedagpenge forløb og forløb med

diffuse lidelser. Fortsat lav andel af langvarige sygedagpengeforløb.

• Det rummelige arbejdsmarked. Forsat arbejde hen imod en lav andel af personer

på ledighedsydelse. Kun visitere til fleksjob, når alle andre muligheder er

afprøvet. Hurtig sagsbehandling i sager om skånejob til førtidspensionister.

• Den virksomhedsrettede indsats. Udvikling og implementering af en strategi for

virksomhedsservice mellem stat og kommune. Anvende mentorordninger for at få

svagere ledige i virksomhedsrettede forløb.

• Kommunalreformen. Etablere et tværgående samarbejde mellem stat og kommune,

der danner grundlaget for et godt samarbejde omkring jobcenteret. Tværgående

samarbejde mellem det nye jobcenter og socialcenteret for derigennem at sikre

en koordineret og helhedsorienteret indsats.

Udbudsovervejelser

Arbejdet indenfor indsatsområderne sker i overensstemmelse med

udbudsbekendtgørelsen.

Samarbejde i og mellem jobcenter og socialcenter

Hovedmål

At etablere et tværgående samarbejde mellem stat og kommune, der kan danne

grundlaget for et godt samarbejde omkring jobcentret, herunder en god service for

borgere og virksomheder med behov for råd, vejledning og tilbud i relation til

arbejdsmarkedet.

Endvidere at etablere et tværgående samarbejde mellem det nye jobcenter og

socialcenteret for derigennem at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats for

borgere med behov for en parallel indsats.

Strategi

Der skal samarbejdes om mest muligt. Strategien er at samarbejdet løbende og gradvist

skal udvikles.

23


Indsatsområde

• Samarbejde mellem statslige og kommunale medarbejdere på udvalgte områder fra

jobcenterets opstart i 2007. Det gælder bl.a. visitation og virksomhedsservice.

• Straks fra jobcenterets opstart sættes fokus på fælles informationsmateriale samt

på formidling og koordineret virksomhedsservice, herunder fælles information og

vejledning af virksomheder.

• Jobcenterets medarbejdere skal have viden om og indsigt i henholdsvis statslige og

kommunale målgrupper og redskaber for at kunne sikre, at borgere og

virksomheder oplever én indgang.

• Der skal udarbejdes arbejdsgange i sager, hvor der er behov for en parallel social-

og beskæftigelsesrettet indsats.

Udbudsovervejelser

Der er p.t. ikke nogen udbudsovervejelser.

24


MILJØUDVALGET

25


Miljøindsatsen

Hovedmål

• Forbedre den generelle miljøtilstand i kommunen.

Strategi

• Fastholde og gerne forbedre den høje kvalitet af miljøtilsynsarbejdet.

• Medvirke til at løse miljøproblemer, herunder støj- og luftforurening, i kommunen så

effektivt som muligt i en positiv dialog med borgere og virksomheder.

• Nedbringe luftforureningen.

Indsatsområde

• Udarbejde og implementere et kvalitetsstyringssystem på miljøområdet.

Udbudsovervejelser

Større støjmålingsopgaver og rapporteringer løses af private firmaer.

Agenda 21

Hovedmål

• Udbrede kendskabet til Agenda 21.

Strategi

• Forankre Agenda 21-tankegangen i samtlige forvaltninger i kommunen.

• Inddrage borgerne og erhvervslivet i Agenda 21-arbejdet.

Indsatsområde

• Forankre Agenda 21-tankegangen internt i kommunen via en Agenda 21-tænketank

og iværksætte kampagner og projekter rettet mod børn og unge samt ved at

indarbejde miljømål og Agenda 21 i virksomhedsplanerne.

• Inddrage borgerne via information og netværkskommunikation såsom elektronisk

borgerpanel, grøn guide samt evt. gennem oprettelse af et rådgivende grønt råd.

• Samarbejde med virksomhederne om at fremme det forebyggende frivillige

miljøarbejde.

• Udarbejdelse af ny Agenda 21 strategi for 2008-2011 baseret på bl.a. et eller flere

borgermøder herom.

Udbudsovervejelser

Der er ikke pt. udbudsovervejelser.

Natur

Hovedmål

• Sikre en varieret og oplevelsesrig natur i samklang med områdets kulturværdier.

• Beskytte sårbare naturområder og dyre- og plantearter.

Strategi

• Gennemførelse af systematisk naturovervågning i fortsættelse af det arbejde, der

indtil 2007 er udført i Københavns Amt og aktiv deltagelse i den forestående natur-

og vandplanlægning.

• Fortsætte forbedringen af miljøtilstanden i Mølleå-systemet og tilhørende søer.

26


Indsatsområde

• Oprensning og forebyggelse af forurening til sårbare vådområder.

• Udarbejdelse af strategier for samspil mellem naturbeskyttelse og - oplevelser (fra

1.1.2007).

Udbudsovervejelser

• Udarbejdelse af pjecer og andet oplysningsmateriale.

• Målinger og konkrete indsatser, f.eks. oprensning.

• Vedligeholdelse af mindre naturområder sammen med private organisationer.

Vandforsyning

Hovedmål

• Opretholde forsyningssikkerheden under hensyn til at levere et kvalitetsmæssigt

tilfredsstillede produkt. Det er endvidere et mål at reducere vandforbrug og

vandspild.

• Tilrettelægge vand- og spildevandsforsyning så myndigheds- og driftsfunktioner så

vidt muligt adskilles.

Strategi

• Fortsat at finde og udnytte egnede kildepladser inden for kommunen.

• Fortsat at effektivisere vandforsyningen bl.a. gennem benchmarking og

nøgletalsundersøgelser.

Indsatsområde

• Ledningsrenovering og lækageeftersøgning fortsættes med højt beredskabsniveau.

• Forstærkning af indvindingsmuligheder samt løbende vedligeholdelse af værker og

anlæg.

• Elektronisk, GIS-baseret kortlægning af vand- og spildevandsledninger m.v. som led i

digitalisering af kommunens kort- og plangrundlag.

Udbudsovervejelser

På anlægsområdet gøres brug af udbud og licitation:

• Trykudligningsprojekt i Taarbæk.

• Digitale kortlægningsopgaver samt implementering heraf.

Spildevand

Hovedmål

• Bortledning af spildevand og regnvand skal ske uden gener for kommunens borgere

på en miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde.

• Overløb til recipienter skal indrettes, så vandmiljøet påvirkes mindst muligt.

• Overholdelse af krav i forbindelse med Vandrammedirektiv og regionplaner m.v.

Strategi

• Højt beredskabsniveau for hurtig indsats ved ledningsbrud opretholdes.

• Der foretages en løbende, planlagt renovering af ledningsnettet.

• Regnvandsbassiner m.v. udbygges for at nedsætte hyppigheden af overløb.

Indsatsområde

• Overvågning af ledninger for eventuel renovering gennem døgnvagt.

• Ledningsbrud vil fortsat blive søgt løst inden for 45 minutter.

• Systematisk, hurtig og effektiv vedligeholdelse af ledningsanlæg ved brud.

• Indarbejdelse af nye arbejdsmetoder og efteruddannelse af personale.

27


• Opfølgning på kloakledningernes kapacitet ved konstaterede mangler.

• Elektronisk, GIS-baseret kortlægning af vand- og spildevandsledninger m.v. som led i

digitalisering af kommunens kort og plangrundlag.

Udbudsovervejelser

Ved større opgaver, f.eks. samlede TV-inspektioner, afholdes udbud.

Rensningsanlæg

Hovedmål

• Stabilisering og forbedring af spildevandsrensningen således at afløbskrav

overholdes, miljøbelastningen minimeres og spildevandsafgiften reduceres.

• Færdiggørelse af arbejder på Renseanlæg Lundtofte, herunder forbrænding af flest

mulige restprodukter for mindskelse af transport fra renseanlægget.

Strategi

• Driftsoptimeringer på anlægget i form af øget avanceret styring af vandbehandling.

Indsatsområde

• Videreførelse af driftsoptimeringer med biologisk fosforfjernelse for at opnå

yderligere forbedret rensning med mindre kemikalieforbrug.

• Optimering af slamhåndtering ved tilsætning af enzymer til rådnetanke, således at

slammængden og polymerforbruget mindskes.

Udbudsovervejelser

Vognmandskørsel, slamforbrænding og gartnerisk vedligeholdelse er udliciteret.

28


TEKNISK UDVALG

29


Kirkegårde – driftsvirksomhed

Hovedmål

• Informationen om arbejder på kirkegårdene øges.

• Der udarbejdes digitale arealtypeplaner og plejeprogrammer for kirkegårdene.

• Nyplantning på Assistents Kirkegård, der skal medvirke til, at området løbende kan

udvikles til offentlig grønt område i fremtiden, dvs. som en kulturhistorisk park med

bevaringsværdige gravminder.

• Udvikling af kirkegårdene gennem nye gravstedformer øger driftsaktiviteterne.

Strategi

• Kirkegårdene skal fremtræde velplejede og dermed besøgsmæssigt attraktive for

gravstedsejere og andre borgere.

• Udviklingen af gravstedskikke følge nøje, og behov for nye gravstedformer søges

indarbejdet på kirkegårdene.

Indsatsområde

• På Sorgenfri Kirkegård gennemføres en række renoverings- og genopretningsarbejder

for at søge at optimere de driftsmæssige forhold.

• Udviklingen inden for arbejdsmiljø følge, for at undgå arbejdsskader.

Udbudsovervejelser

Da der er stort pres på personalet i forbindelse med hækklipning, kunne det overvejes at

udbyde en del af hækklipningen til private.

Kolonihaver – driftsvirksomhed

Hovedmål

• Antallet af kolonihaver i kommunen søges opretholdt, idet havedyrkning er en vigtig

del af menneskers opfattelse af og forståelse for naturens kredsløb.

• Kolonihaverne har ud over at forsyne lejerne med giftfri blomster og grøntsager stor

social betydning i lokalområderne.

• Kvaliteten af kolonihaveområderne skal søges sikret.

Strategi

• Forholdene for kolonihaverner er reguleret gennem lejekontrakter med

Kolonihaveforbundet for Danmark.

• Der er udarbejdet plejeprogrammer for alle kommunale haveforeningers områder.

Indsatsområde

• Kvaliteten af kolonihaveområderne er afhængig af vilkårene i kolonihavekontrakterne,

hvori der redegøres for kommunens og kolonihavelejernes forpligtelser, herunder

vedligeholdelse af fælles rammeplantninger og grundejerforpligtelser.

• Der vil løbende forestå forhandlinger med kolonihaveforbundet.

• Der er indgået praktisk aftale om etablering af afgræsning med får tæt på en

kolonihaveforening.

Udbudsovervejelser

Udgifterne til området registreres og resultatet kan danne grundlag for udbud.

30


Landskab – driftsvirksomhed

Hovedmål

• Kommunalbestyrelsen vil i videst muligt omfang fastholde kommunens grønne

karakter som en vigtig del af kommunens kendetegn.

• Driftsopgaverne skal udføres effektivt inden for de givne økonomiske rammer.

• Driftsopgaverne skal løses servicebevidst og synliggøres for borgerne gennem

information.

• Der skal ved opgaveløsningen anvendes plejemetoder baseret på naturvenlige

principper.

Strategi

Der udarbejdes en naturplan for at fastholde og udvikle Lyngby-Taarbæk Kommunes

landskab og parker.

Indsatsområde

• I indeværende budgetår udføres publikumsvenlige adgange og udsigtskiler til

seværdigheder i kommunen.

• Der udarbejdes plejeplaner med henblik på at fastholde og forbedre forholdene for

naturen i parkerne.

• Plante- og dyreliv registreres fortsat, og der udarbejdes plejeprogrammer der

beskriver en hensigtsmæssig pleje uden at skade følsomme plante- og dyrearter.

• Der er etableret fåregræsning i Ermelundskilen for at regulere sammensætningen af

floraen i området.

Udbudsovervejelser

Hvor eget mandskab ikke har tilstrækkelige ressourcer, og til specielle opgaver anvendes

fremmed entreprenør til opgaverne.

Parker og legepladser - driftsvirksomhed

Hovedmål

• Kvaliteten af byens grønne områder, samt udfoldelsesmulighederne i disse, skal

søges sikret og styrket, idet fortsat udvikling af velfungerende og attraktive parker

bør ske som en del af grundlaget for borgernes trivsel.

• Parkernes indhold af plante- og dyreliv udvikles og fremhæves ved information.

Strategi

• Parkerne skal indgå i naturplanen og inddrages i en helhedsorienteret planlægning og

prioritering.

• Det grønne præg i boligkvarterer, på veje og stier bør sikres og udbygges.

• Børn og unges naturforståelse skal søges fremmet.

• Udviklingen i alternative plejemetoder følges for at sikre større artsrigdom bl.a.

gennem høslet.

Indsatsområde

• De i budgettet afsatte midler til udvikling af parker og legepladser fortsættes i et par

af kommunens parker, hvorved opnås bedre udseende og funktion.

• Udbygningen af plejeprogrammerne og den digitale plejestyring.

• Information om parkerne, deres funktion og pleje m.v. skal øges i form af parktavler,

pjecer, guidede ture og på kommunens hjemmeside.

• De eksisterende offentlige legepladser i parkerne renoveres.

Udbudsovervejelser

Der arbejdes fortsat på at udbyde gartnerisk vedligeholdelse f.eks. i Taarbæk.

31


Renholdelse – driftsvirksomhed

Hovedmål

At foretage ukrudtsbekæmpelse uden anvendelse af kemiske midler.

Strategi

At foretage ukrudtsbekæmpelse ved anvendelse af de mest miljømæssige, økonomiske

og skånsomme metoder.

Indsatsområde

Nøje at følge udviklingen af metoder til ukrudtsbekæmpelse uden anvendelse af kemiske

midler.

Udbudsovervejelser

Termisk ukrudtsbekæmpelse (flammebehandling) foretages af privat firma på baggrund

af indhentet tilbud.

Renovation

Hovedmål

• Forebyggelse af affald.

• Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt.

• Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes.

• Øget kvalitet i affaldshåndteringen og mere miljø for pengene.

Strategi

• Informere borgere om nytten af deres indsats på affaldsområdet, herunder gøre

opmærksom på vigtigheden i affaldssortering og på sammenhængen mellem forbrug

og affaldsmængde.

• Påvirke virksomhederne til at indføre renere teknologi og miljøstyring, som er et

væsentligt element i forebyggelse af affald.

• Fremme genanvendelsen af særligt emballageaffald.

• Sortere affaldet i flere fraktioner for at gavne genanvendelsen.

• Sikre korrekt håndtering og behandling af farligt affald.

• Stille krav om højere kvalitet i håndteringen ved f.eks. udbud af affaldsindsamlingen

og ved tilsyns- og godkendelsesarbejdet.

Indsatsområde

Igangsætning af de forskellige initiativer, der er nærmere beskrevet i ”Affaldsplan 2005-

2016”.

Udbudsovervejelser

Både levering af sække og indsamling af dagrenovation, haveaffald og storskrald er

udliciteret.

Vintertjeneste – driftsvirksomhed

Hovedmål

At foretage glatførebekæmpelse med så lidt natriumklorid (kogsalt) som muligt, uden at

det går ud over trafiksikkerheden.

32


Strategi

At foretage glatførebekæmpelse ved anvendelse af de mest økonomiske, miljømæssige

og effektive metoder i størst muligt omfang.

Indsatsområde.

Nøje at følge udviklingen af metoder og midler til glatførebekæmpelse.

Udbudsovervejelser.

Der er ikke pt. Udbudsovervejelser.

En stor del af vintertjenesten udføres af private vognmænd og ”snefogeder”.

Skolevejsredegørelse – anlægsvirksomhed

Hovedmål

At sikre trygge og sikre veje ved skoler, områdecentre og børneinstitutioner.

Strategi

Udarbejdelse af en skolevejsredegørelse hvert 4. år. Redegørelsen udarbejdes efter

høring hos alle skole og institutioner.

Indsatsområde

Udførelse af de udpegede projekter i redegørelsen.

I 2006 fremlægges Skolevejsregørelse 2005-2008, Trafikforhold omkring skoler,

områdecentre og daginstitutioner til godkendelse.

Udbudsovervejelser

Det vurderes fra arbejde til arbejde om detailprojektering og anlægsarbejder skal

udbydes.

Trafikplan – anlægsvirksomhed

Hovedmål

At udarbejde retningslinier/strategier for afviklingen af trafikken i kommunen.

Strategi

Udarbejdelse af trafikplan

Der er udarbejdet en strategi i 2003, der skal danne baggrund for udarbejdelse af en

trafikplan for kommunen.

Indsatsområde

At implementere de i trafikplanen nævnte projekter.

Udbudsovervejelser

Udbud/konsulenthjælp vil blive vurderet i forhold til opgavernes omfang.

33


KOMMUNEPLANUDVALGET

34


Strategi og kommuneplanlægning

Hovedmål

Leve op til Planlovens krav.

Strategi 2007 skal vedtages inden udgangen af 2007.

Revision af kommuneplan skal vedtages inden udgangen af 2009.

Strategi

Kommunalbestyrelsen har pt. ikke godkendt, hvilke temaer der skal indgå i strategien og

den efterfølgende revision af kommuneplanen.

Reglerne om revision af kommuneplaner er fastlagt i planloven. Der er pt. ikke fastlagt

yderligere initiativer.

Indsatsområde

Strategi og revision af kommuneplan er en proces, der kan løbe over 4 år. Den

indeholder følgende delprocesser:

• Udarbejdelse af forslag til Strategi 2007 og politisk vedtagelse.

• Forberedelse af den offentlige debat, tryk og internet.

• Offentlig debat og borgermøder.

• Behandling af indkomne bemærkninger og udarbejdelse af oplæg til politisk

beslutning.

• Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Strategi 2007.

• Offentlig bekendtgørelse af den vedtagne strategi, tryk og internet.

• Udarbejdelse af oplæg, politiske beslutninger i forhold til temaerne vedtaget i

strategien.

• Udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2009 og politisk vedtagelse.

• Forberedelse af den offentlige debat, tryk og internet.

• Offentlig debat og borgermøder.

• Behandling af indkomne bemærkninger og udarbejdelse af oplæg til politisk

beslutning.

• Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Kommuneplan 2009.

• Offentlig bekendtgørelse af den vedtagne Kommuneplan 2009, tryk og internet.

• Digitalisering af kommuneplan.

• Registrering af bygninger efter 1940.

Udbudsovervejelser

Ingen overvejelser om udbud.

35


ØKONOMIUDVALGET

36


Borgerservicecenter

Hovedmål

Hovedformålet med borgerservicecenteret er at skabe rammerne for en helhedsorienteret

og tværsektionel borgerservice.

Strategi

Kvalitetsudvikling gennem løbende monitorering og tilpasning af borgerservicecenterets

ydelser.

Indsatsområder

Borgerservicecenteret og deraf følgende ændrede arbejdsgange, udvikling af nye tilbud

mv. implementeres fuldt ud i 2007.

• Borgerservicepolitik udvikles i 2006 og implementeres i 2007.

• Opstilling af målbare servicemål for 2007, der løbende evalueres og tilpasses

udviklingen i borgernes behov.

• Ved henvendelse tilbydes borgerne servicepakker alt efter behov, f.eks.

flyttepakke, enlig forsørgerpakke, indtægtsændringspakke, opkrævningspakke,

boligsikringspakke, Pas og kørekort og evt. flere.

Udbudsovervejelser

Ingen.

ESDH

Hovedmål

Målet er at ESDH skal danne grundlag for en forbedret og mere helhedsorienteret

sagsbehandling og bedre betjening af kommunens borgere og virksomheder.

Strategi

De kommende år skal bruges til at omlægge arbejdsgange med henblik på optimering i

forhold til det digitale medie.

Derefter skal ESDH implementeres i dele af den decentrale administration, i første

omgang i administrationen på områdecentre og skoler.

Indsatsområde

• Konsolidering og fortsat analyse af forvaltningernes arbejdsgange, organisering og

tilrettelæggelse af arbejdsprocesser (resten af 2006 og 2007).

• Integration mellem ESDH og Dagsordensystem (resten af 2006).

• Analyse af decentrale områder med henblik på implementering (påbegyndes 3.

kvartal 2007).

• Implementering på områdecentre (påbegyndes 1. kvartal 2008).

• Implementering på skoler (påbegyndes 1. kvartal 2009).

Udbudsovervejelser

Indkøbet er foretaget.

37


Indkøb

Hovedmål

En effektivisering af kommunens indkøb gennem øget brug af centralt indgåede aftaler

Strategi

- Revidere kommunens indkøbshåndbog og indkøbspolitik

- Øget inddragelse af indkøbskontorets merkantile viden ved indgåelse af aftaler

- Reducere maverick buying (indkøb uden aftaler)

- ”Reorganisere” indkøbsorganisationen og dennes ansvarsområder

Når ovenstående er gennemført, skal der tages stilling til eventuel anskaffelse af ehandelssystem

Indsatsområde

Ovenstående punkter under Strategi forventes gennemført i løbet af 2006 og 2007.

For så vidt angår anskaffelse af e-handelssystem forventes det tidligst at ske i 2008.

Udbudsovervejelser

Såfremt e-handelssystem anskaffes, forventes et udbud at blive gennemført.

Elektronisk borgerpanel

Hovedmål

Det elektroniske borgerpanel skal give kommunalbestyrelsen en ny måde at komme i

dialog med borgerne på om udvalgte emner.

Strategi

Der udsendes 3-4 gange om året et elektronisk spørgeskema til borgerpanelets

medlemmer.

Indsatsområde

• Borgerpanelet nedsættes i august/september 2006

• 1. undersøgelses udsendes elektronisk i september/oktober 2006

• Undersøgelsen analyseres

• Resultatet fra undersøgelsen sættes ind på hjemmesiden

Udbudsovervejelser

Ingen udbudsovervejelser. Indkøbet er foretaget.

Intranettet

Hovedmål

Intranettet er en hjemmeside til internt brug (kun for kommunalbestyrelsen og de

ansatte i kommunen). Visionen er at skabe et intranet, der understøtter kommunikation,

vidensdeling og samarbejde, samt skaber effektive og selvudviklende arbejdsprocesser

på tværs af organisationen.

Strategi

Intranettet skal indarbejdes som et naturligt element i det daglige arbejde, på alle

niveauer og alle områder.

38


Indsatsområder

• Der nedsættes en arbejdsgruppe med 2 repræsentanter for hver forvaltning,

informationsmedarbejderen og 1 repræsentant for IT- funktionen.

• IT-funktionen og informationsmedarbejderen vil i løbet af 2006 undersøge markedet

for mulige intranetløsninger.

• Arbejdsgruppen med repræsentanter for forvaltningerne vil blive præsenteret for de

bedste løsninger, inden der træffes endelig beslutning om indkøb af intranetløsning.

• Intranettet etableres i 2. og 3. kvartal i 2007

Udbudsovervejelser

Udbud overvejes.

Kommunal information

Hovedmål

Nøgleordene er åbenhed og dialog med borgerne. Al information skal være relevant,

klar, entydig og forståelig.

Strategi

De eksisterende retningslinier samles i en informationspolitik for at skabe

sammenhæng, overblik og synlighed.

Indsatsområder

A. Hjemmeside på Internettet.

B. Borgerpanel.

C. Intranet.

Udbudsovervejelser

Ingen udbudsovervejelser.

Personale

Hovedmål

Sikre, at der opretholdes en passende overensstemmelse imellem kommunens

overordnede personale- og lønpolitik og virkeligheden i det omgivende samfund.

Strategi

Dette opnås ved, at der – under hensyntagen til vilkårene internt i Lyngby-Taarbæk

kommune – sikres en løbende á jourføring af den overordnede personale- og lønpolitik

således, at denne opleves som en integreret del af hverdagen på arbejdspladsen.

Indsatsområde

• I 2006 er der indledt et projektarbejde med at få revideret både den overordnede

almindelige personalepolitik og de tilknyttede retningslinier. Projektarbejdet er

forankret i samarbejdsudvalgsregi.

• Der nedsættes arbejdsgrupper, som konkret arbejder med det skriftlige materiale.

• Der gennemføres høring i alle kommunens hovedsamarbejdsudvalg.

• Materialet drøftes og godkendes i PTSU og forelægges derefter til politisk beslutning.

• Den almindelige personalepolitik og de tilknyttede retningslinier lægges medio 2007

på kommunens hjemmeside således, at såvel allerede ansatte som potentielle

kommende ansatte kan orientere sig i materialet.

Udbudsovervejelser

Ingen udbudsovervejelser.

39


Økonomiområdet

Hovedmål

Budgetproceduren, budget- og regnskabsmaterialet og budgetopfølgningen skal

være forståelig, meningsfuld og informativ for politikerne, administrationen og

institutionerne. Tillige tilstræbes det, at følge den IT-mæssige udvikling inden for

økonomiområdet i bredeste forstand.

Strategi

Dette opnås via:

• Løbende ajourføring af gældende budgetprocedure, budgetopfølgning og

regnskabsaflæggelse, således at kommunen til en hver tid er på forkant med

udviklingen inden for disse områder.

• En fortsat videreudvikling og implementering af relevante styreformer, som led i

en fortsat optimering af anvendelsen af de afsatte økonomiske midler.

• At følge med i udviklingen inden for bogførings- og betalingsområdet.

Indsatsområder

A. Evaluering af anlægsstyringsreglerne.

B. Evaluering af regler for ”tillægsbevillingsansøgninger”.

C. Implementering af bogføringssystemet ØS2000-light.

D. Forberedelser til overgangen til OPUS-Økonomi (ny version af nuværende KMD-

ØS). Overgangen forventes at finde sted fra og med 2009.

E. Endelig implementering af NEM-kontoen, herunder afklaring af de administrative

konsekvenser.

F. Evaluering af de økonomiske konsekvenser af kommunalreformen.

G. Revurdering af det indholdsmæssige i budgetforslag, anslåede regnskaber mv.,

så indholdet i endnu højere grad tilgodeser de folkevalgtes forventninger, men

også så det fortsat kan bruges af forvaltningerne.

Udbudsovervejelser

Ingen udbudsovervejelser.

Bygningsvedligeholdelse

Hovedmål

Få overblik over boligernes vedligeholdelsesstandard.

Strategi

De foreliggende ejendomssynsrapporter skal løbende revideres og følges op.

Indsatsområde

A. Med udgangspunkt i de foreliggende ejendomssynsrapporter udarbejdes i 2007

10-årige vedligeholdelsesplaner for udlejningsejendommene, således at

vedligeholdelsesplanerne både viser det samlede vedligeholdelsesbehov og de

konkrete arbejder, som planlægges udført i den kommende 10-årige periode.

Indtil 2005 er der hvert andet år foretaget tilstandsregistrering og ajourføring af

tilstandsoplysningerne for udlejningsejendommene i

bygningsregistreringssystemet Frontinus. Fra 2007 genoptages

tilstandsregistreringen af udlejningsejendommene hvert andet år.

Tilstandsoplysningerne anvendes fremover i forbindelse med planlægning og

prioritering af vedligeholdelsesarbejder på udlejningsejendommene.

40


Resultatkontrakt for ejendomskontoret

Hovedmål

Hovedmålet er at opnå en god vedligeholdelsesstand for udlejningsejendommene, et

veluddannet personale med gode arbejdsbetingelser, håndtering af udefra kommende

ændringer og frasalg af ejendomme, velinformerede og tilfredse lejere samt ”mere for

pengene”.

Strategi

Dette opnås ved:

• At udarbejde vedligeholdelsesplaner for udlejningsejendommene, samt ved at

opgøre behovet for økonomiske midler til bygningsvedligeholdelse.

• At tilbyde personalet deltagelse i relevante kurser og erfa-grupper samt sikring af

”arbejdsro” for området.

• At gennemføre sammenlægningen af Ejendomskontorets distriktskontorer samt

via de fleksible medarbejdere.

• At kigge kritisk på det nuværende informationsmateriale, herunder

informationskanalerne, samt ved være lydhør overfor lejernes ønsker.

• At kigge kritisk på løsningen af de nuværende arbejdsopgaver og dokumentere

over for omverdenen, at de mange effektiviseringstiltag bærer frugt.

Indsatsområder

A. Resultatkravene fremgår af resultatkontrakten for årene 2007-2010, som er

indgået fra 1. januar 2007, og vedrører primært:

• Den organisatoriske og praktiske gennemførelse af sammenlægningen af

Ejendomskontorets distriktskontorer pr. 1. oktober 2006.

• Udarbejdelse af langsigtede vedligeholdelsesplaner og konkrete handleplaner

for gennemførelsen af vedligeholdelses- og forbedringsarbejder samt sikring

af en god ensartet vedligeholdelsesstandard i boligerne ved genudlejning.

• Udviklingskrav, herunder anvendelse af nøgletal og etablering af

selvbetjeningsløsninger for lejerne på hjemmesiden.

• Styrkelse af økonomistyringen.

• Løn- og personaleområdet, herunder resultatløn, personaleudvikling og

uddannelse.

• Udviklingstiltag inden for drift og vedligeholdelse af udlejningsejendommene.

Udbudsovervejelser

I kontraktperioden er det under overvejelse, at gennemføre en undersøgelse af

mulighederne for gennemførelse af samlede udbud af udlejningsejendommenes drifts- og

vedligeholdelsesudgifter

41

More magazines by this user
Similar magazines