Referat fra mødet den 28. oktober 2010 - Arbejdernes Boligselskab i ...

abg.dk

Referat fra mødet den 28. oktober 2010 - Arbejdernes Boligselskab i ...

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

Søborg, den 4. november 2010

SH/gj

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

REFERAT

fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal

Til stede: Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Karin Petersen, Palle

Nielsen, Majbrit H. Jørming, Thomas Dreyer, Finn Sørensen, Steen Pedersen,

Erik Andersen, Ole Juul Larsen, John Monberg, Anne Schiøler

Administrationen: Lone Larsen, Henning Juul Hovmand, Sv.Aa. Hansen

Afbud: Erling Schrøder, Jesper Langkilde

_____________________________________________________________________________

Åben del

Sag 7517 Godkendelse af referat

Sag 7518 Revisionsprotokol

Sag 7519 De før mødet udsendte skrivelser

Sag 7520 Udlejningsforhold

Sag 7521 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål

Sag 7522 Skoleparken 1 – ejendommen Triumfvej 47

Sag 7523 Skoleparken 1 – fugtproblemer – tilstandsvurdering og helhedsplan

Sag 7524 Høje Gladsaxe, Punkthuset

Sag 7525 Støtte til visse boligafdelinger

Sag 7526 Afdeling 19 – Buddingevej 203 – 205

Sag 7527 Boligsocial helhedsplan for Høje Gladsaxe

Sag 7528 Afdelingsmøder vedrørende tilslutning til fjernvarme

Sag 7529 Indskudsforhøjelse afdeling Kiplingsgaarden og afdeling Buddinge Mølle

Sag 7530 Høje Gladsaxe – Fleksibel udlejning

Sag 7531 Det årlige møde med Byrådet

Sag 7532 Introduktionskursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer m.fl.

Sag 7533 Foreløbigt urevideret regnskab for selskabet 2009/2010

Sag 7534 Afdelingens regnskaber 2009/10

Sag 7535 Afdelingsmøder 2011

Sag 7536 Genbesættelse af inspektørstilling i selskabet

Sag 7537 Kredsudvalget

Sag 7538 Fritidsudvalget

Sag 7539 BL-cirkulærer

Sag 7540 Eventuelt

Sag 7541 Næste møde

Sag 7542 Øvrige datoer

Lukket del

Sag 7543 Eventuelle sager til behandling


Åben del

7517 Godkendelse af referater B-sag

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 23. september 2010 er udsendt den 30.

september 2010.

Beslutning

Godkendt.

________________________________________________________________________________

7518 Revisionsprotokol E-sag

Revisionsprotokollatet af 17. december 2009 vedrørende regnskabet for 2008/09, siderne

531 - 543 er godkendt på bestyrelsesmødet den 25. februar 2010.

Beslutning

Til efterretning.

______________________________________________________________________________

7519 De før mødet udsendte skrivelser E-sag

Udleveret den 23. september 2010

* Kopi af brev til DAB dateret den 20. september 2010 vedrørende repræsentant til

Gladsaxe Integrationsråd

* Skrivelse af 18. maj 2010 – revideret 22. september 2010 – vedrørende Dispositionsfondsmidlers

anvendelse

Udsendt den 30. september 2010

* Kopi af brev fra Social- og Sundhedsforvaltningen – Trænings- og Plejeafdelingen

dateret den 24. september 2010 vedrørende ”Fleksibel udlejning - Kongshvileparkens

ældreboliger”

Udsendt den 7. oktober 2010

* Kopi af brev fra Center for Service dateret den 6. oktober 2010 vedrørende vedtægtsændring

Udsendt den 14. oktober 2010

* Kopi af brev til Gladsaxe Kommune dateret 8. oktober 2010 vedrørende oplysning

om tilmeldte samt spørgsmål til mødet med Byrådet den 1. november 2010

Beslutning

Til efterretning.

2


7520 Udlejningsforhold E-sag

a. Udlejningsoversigt

Udlejningsoversigt for september 2010 er udsendt den 7. oktober 2010.

Beslutning

Til efterretning.

b. Udlejningsbekendtgørelsen – ændrede bestemmelser E-sag

Gladsaxe Kommunes behandling af aftaleforslag til udlejningsbekendtgørelsens § 4 og

§ 8, stk. 2 afventes fortsat.

Beslutning

Til efterretning.

________________________________________________________________________________

7521 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål

Ingen sager.

Beslutning

Til efterretning.

3


7522 Skoleparken 1 – ejendommen Triumfvej 47 E-sag

Landsbyggefonden har ved brev af 13. oktober 2010 meddelt tilsagn om støtte (skema

A-tilsagn) til ombygning af ejendommen Triumfvej 47 til 12 stk. 2-rums boliger i overensstemmelse

med det ansøgte.

Der arbejdes herefter videre med henblik på skema B udarbejdelse, hvilket indebærer

afklaring af de kontraktmæssige rådgiverforhold samt udbudsforhold mv.

Beslutning

Til efterretning.

________________________________________________________________________________

7523 Skoleparken 1 – fugtproblemer – tilstandsvurdering og hedhedsplan E-sag

I Skoleparken er der hen over sommeren undersøgt forhold omkring opstigende fugt

gennem gulve. Denne undersøgelse var en del af et behov for at få udført en helhedsplan

for Skoleparken med henblik på at afklare konsekvenser efter en renovering, hvor Skoleparkens

boliger bringes på niveau med gældende standarder for vedligeholdelsesniveau-

og omkostninger, ressourceforbrug og indeklima.

Der er taget kontakt til Carl Bro ved Torben Lund, der udførte forundersøgelse på Vadgårdsparken.

I første omgang for at afklare, hvad en forundersøgelse vil koste og derefter,

efter behandling i bestyrelsen, gennemførelse af en teknisk forundersøgelse. Det

vurderes imidlertid, at en forundersøgelse vil ligge på den forkerte side af en ½ mio. kr.,

hvorfor der antageligt vil være annonceringspligt med tildelingskriterier og dermed efter

tilbud mulighed for en anden konsulent.

Beslutning

Til efterretning.

4


7524 Høje Gladsaxe, Punkthuset E-sag

a. 4. – 5. sal - boligetablering

Foreløbigt byggeregnskab foreligger til overgivelse til revision.

Endeligt revideret byggeregnskab forventes at foreligge til bestyrelsens behandling på

mødet den 25. november 2010.

Beslutning

Til efterretning.

b. Sammenlægning af 4. – 5. sal og 9. sal B-sag

Sammenlægning mellem 4., 5. og 9. sal i Punkthuset i Høje Gladsaxe er tidligere vedtaget

og lejeudligning mellem de 2 afdelinger er foretaget pr. 1. oktober 2010 på baggrund

af anskaffelsessummen ifølge skema B udgifterne. Endelige lejefastsættelse (udlignet)

sker på baggrund af anskaffelsessummen ifølge byggeregnskabet (skema C) – når dette

er endeligt godkendt og finansieringen bragt endeligt på plads.

Afdelingsmøde for valg af (fælles) afdelingsbestyrelse indkaldes snarest. Dato foreslås

aftalt til mødet.

Beslutning

Dato for afholdelse af fælles afdelingsmøde – for valg af fælles afdelingsbestyrelse –

fastsattes til tirsdag den 30. november 2010.

Herudover til efterretning.

________________________________________________________________________________

7525 Støtte til visse boligafdelinger E-sag

a. Vadgårdsparken, byggeskaderenovering

Gladsaxe Kommunes tilbagemelding vedrørende godkendelse af forbrug af afsatte midler

i byggeregnskabets samt anvendelse af restbeløb (mindreforbrug) afventes.

Beslutning

Til efterretning.

5


. Pileparken 6-8 - facaderenovering E-sag

Arbejdet med klargøring af byggeregnskabet pågår fortsat.

Beslutning

Til efterretning.

________________________________________________________________________________

7526 Afdeling 19 – Buddingevej 203 – 205 E-sag

Landsbyggefondens videre behandling af sagen afventes fortsat.

Beslutning

Til efterretning.

________________________________________________________________________________

7527 Boligsocial helhedsplan for Høje Gladsaxe E-sag

Der arbejdes videre med sagen.

Beslutning

Til efterretning.

6


7528 Afdelingsmøder vedrørende tilslutning til fjernvarme E-sag

Gladsaxe Fjernvarmeforsyning har fremsendt ”Tilslutningserklæring til Fjernvarme” for

selskabets afdelinger Lyngparken 1, Lyngparken 2, Tinghøjparken samt Stengårdsparken.

Hertil kommer Mølleparken 1 og 2, Vadgårdsparkens ungdomsboliger samt Buddingevej

203 – 205, der alle er omfattet af fjernvarmeudbygningsplanens fase 1.

Den samlede tidsplan for de omhandlede afdelingers mulige overgang til fjernvarme (GF)

indebærer, at der senest den 30. november 2010 skal afgives ”Tilslutningserklæring” – tilsagn

om tilslutning.

Dette indebærer, at der forinden skal afholdes afdelingsmøder (ekstraordinære) i de omhandlede

afdelinger for indhentning af beboernes accept heraf.

Der indkaldes således snarest til ekstraordinære afdelingsmøder i de berørte afdelinger med

dagsordenspunkt ”Godkendelse af tilslutning til Gladsaxe Fjernvarmeforsyning”.

Tilslutninger forventes at kunne ske ultimo 2011.

Beslutning

Til efterretning med bemærkning om at beslutning på de ekstraordinære afdelingsmøder

vedrørende tilslutning til fjernvarme betragtes som bindende, medmindre forudsætningerne

ændres.

________________________________________________________________________________

7529 Indskudsforhøjelse afdeling Kiplingsgaarden og afdeling Buddinge Mølle B-sag

I henhold til aftale på bestyrelsens møde den 23. september 2010 optages forslag om forhøjelse

af indskud i afdelingen Kiplingsgaarden og Buddinge Mølle på nærværende dagsorden.

Jf. Driftsbekendtgørelsens § 56, stk. 2, kan boligorganisationen uden Byrådets godkendelse,

foretage forhøjelse af beboerindskud til 216 kr. pr. etage m 2 (2011 niveau).

Ud fra en konkret vurdering indstilles det, at indskudsforhøjelsen begrænses til 180 kr. pr.

etage m 2 .

7


Indskud i afdelingerne (udvalgte eksempler) vil herefter udgøre:

Kiplingsgaarden:

Boligtype Gl. indskud Nyt indskud Forhøjelse

33 m 2 2.970 kr. 5.940 kr. 2.970 kr.

38 m 2 3.420 kr. 6.840 kr. 3.420 kr.

45 m 2 4.050 kr. 8.100 kr. 4.050 kr.

48 m 2 4.320 kr. 8.640 kr. 4.320 kr.

Buddinge Mølle:

Boligtype Gl. indskud Nyt indskud Forhøjelse

34 m 2 3.060 kr. 6.120 kr. 3.060 kr.

37 m 2 3.330 kr. 6.660 kr. 3.330 kr.

43 m 2 3.870 kr. 7.740 kr. 3.870 kr.

54 m 2 4.860 kr. 9.720 kr. 4.860 kr.

Beslutning

Forslag om forhøjelse af indskud for Kiplingsgården og Buddinge Mølle samt indstilling

om begrænsning til 180 kr. pr. m 2 fulgtes.

Indskud forhøjes ved fremtidige udlejninger.

_______________________________________________________________________________

7530 Høje Gladsaxe – Fleksibel udlejning E-sag

Møde med kontrahenterne i Høje Gladsaxe (direktørkredsen) har været afholdt tirsdag den

12. oktober 2010 for drøftelse af virkningen af den fleksible udlejning i Høje Gladsaxe.

Resume fra mødet 12. oktober 2010 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen.

Beslutning

Til efterretning.

8


7531 Det årlige møde med Byrådet E-sag

Til det årlige møde med Gladsaxe Byråd, der afholdes den 1. november 2010 på Gladsaxe

Rådhus, foreligger tilmeldinger fra 9 afdelingsbestyrelser (i alt 12 personer).

Herudover deltager Ryno Scheil og Mogens Rysgaard fra Organisationsbestyrelsen.

Fra administrationen er Henning Juul Hovmand tilmeldt.

Fra Høje Gladsaxe er foretaget samlet tilmelding, heraf med 2 deltagere fra selskabet.

Beslutning

Til efterretning.

________________________________________________________________________________

7532 Introduktionskursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer m.fl. E-sag

Introduktionskursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer har været afholdt onsdag

den 13. oktober 2010.

Fra afdelingerne var i alt tilmeldt 9 deltagere (repræsenterende 6 afdelinger).

Til mødet kom 9 deltagere, idet 1 havde meddelt afbud og 1 mødte op uden tilmelding.

Beslutning

Til efterretning med forslag om at der tilsvarende afholdes introduktionskursus vedrørende

opkobling til selskabets IT-funktion for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forlængelse

af afholdelse af afdelingsmøder, hvor der sker (ny)valg til afdelingsbestyrelserne.

9


7533 Foreløbigt urevideret regnskab for selskabet 2009/2010 B-sag

Foreløbigt urevideret regnskab for selskabet 2009/10 er udarbejdet og udsendtes til bestyrelsen

dagsordenen.

Administrationsbidraget for 2009/10 fastsattes i henhold til vedtagelse på bestyrelsens

møde den 26. februar 2009 (sag 7152) således:

Administrationsbidrag 3.257,00 kr.

pr. 60 m 2 erhvervs- og institutionslejemål bregnes 1 lejemålsenhed.

Endvidere udgør 1 garageenhed 1/5 lejemålsenhed.

I forbindelse med budgetgodkendelsen vedtoges at yde et tilskud til afdelingerne på

652.050 kr., hvilket ud fra et lejemålsantal på 4830 enheder udgør 135 kr. pr. md.

Med forbehold for, at der ikke i forbindelse med den endelige regnskabsudarbejdelse,

herunder revisionens gennemgang sker ændringer, indstilles det, at administrationsbidrag

samt tilskud til afdelingerne fastsættes som vedtaget på bestyrelsens møde den 26.

februar 2009.

Beslutning

Indstillingen om fastsættelse af administrationsbidrag for 2009/10 til 3.257 kr. pr. lejemålsenhed

samt tilskud til afdelinger på 135 kr. pr. lejemålsenhed – med forbehold for

eventuelle regnskabsmæssige ændringer samt revisionens gennemgang – fulgtes.

________________________________________________________________________________

7534 Afdelingernes regnskaber 2009/10 E-sag

Foreløbige ureviderede regnskaber udsendes til afdelingerne medio november 2010.

Regnskab for afdeling 30, Høje Gladsaxe, afdeling 43, Punkthusafdelingen i Høje Gladsaxe,

afdeling 44, Punkthuset 9. sal, afdeling 45, Punkthuset 4. og 5. sal, afdeling 06,

Hulegårdsparken samt afdeling 46, Søborgparken er dog undtaget herfra, idet der for afdeling

30’s og Punkthusafdelingernes vedkommende skal indarbejdes relevante regnskabsdetaljer

fra Fællesdriften.

For afdelingerne Hulegårdsparken og Søborgparken’s vedkommende skal andele af

respektive ejerforeningers udgifter indarbejdes i afdelingsregnskaberne. Datoforløbet er

aftalt under hensyntagen til revisionens tilrettelæggelse af arbejdsproceduren.

Beslutning

Til efterretning.

10


7535 Afdelingsmøder 2011 E-sag

Ved skrivelse af 14. oktober 2010 til afdelingsbestyrelser i afdelinger hvor der afholdes

2 møder (i alt 8 afdelinger), er der fremsendt skema til fastsættelse af dato for afdelingsmøde

i januar måned 2011.

Frist for returnering af skema er fastsat til den 24. november 2010, således at fordeling

af afdelingsmøderne kan ske på bestyrelsesmøde den 25. november 2010.

Beslutning

Til efterretning.

________________________________________________________________________________

7536 Genbesættelse af inspektørstilling i selskabet E-sag

Pr. 1. november 2010 tiltræder Ole Olsen stillingen som inspektør i selskabet efter Lars

B. Christensen, der fratrådte i marts 2010.

Ole Olsen har tidligere været ansat i Rødovre Boligselskab i 24 år, som teknisk chef,

inspektør og VKO/ELO-konsulent, og har dermed en meget bred tilgang til driften af

almene boliger samt samarbejdet med beboerdemokratiet.

I forbindelse med Ole’s ansættelse sker samtidig en mindre rokade i inspektørernes betjening

af afdelingerne.

Stationsparken 1 og 2, Stationsparkens Børneinstitution og Buddingevej 203 – 205 betjenes

fremover af Ole Olsen (tidligere Michael Heuck).

Skoleparken 1 og 2 betjenes fremover af Jens Bielefeldt (tidligere Lars B. Christensen).

Højgårdsparken, Vadgårdsparken og Kagsåvej betjenes fremover af Michael Heuck

(tidligere dels Lars B. Christensen dels Jens Bielefeldt).

Beslutning

Til efterretning.

11


7537 Kredsudvalget E-sag

a. Møder

Seneste møde i udvalget har været afholdt den 16. september 2010. Referat herfra er

udsendt den 7. oktober 2010.

Næste møde i udvalget afholdes den 2. december 2010.

Beslutning

Til efterretning med erindring om til-/afbudsmelding til mødet.

________________________________________________________________________________

7538 Fritidsudvalget

a. Møder og referater E-sag

Seneste møde i udvalget har været afholdt den 14. september 2010. Referat herfra er

udleveret den 23. september 2010.

Det planlagte møde den 27. september 2010 er udskudt til 25. oktober 2010.

Beslutning

Til efterretning.

________________________________________________________________________________

7539 BL- cirkulærer E-sag

Udsendt den 30. september 2010

* BL informerer nr. 51 af den 24. september 2010 vedrørende ”Nyt om moms på

byggegrunde – høringsudkast fra Skatteministeriet”

Udsendt den 7. oktober 2010

* BL informerer nr. 52 af den 30. september 2010 vedrørende ”Eventuelle erstatningskrav

mod staten som følge af tinglysningsskandalen”

* BL informerer nr. 53 af den 30. september 2010 vedrørende ”Ny mulighed for

støtte fra Regionalfonden til energirenovering af almene boliger”

12


Ikke udsendt

* BL informerer nr. 54 af den 30. september 2010 vedrørende ”Statistik januar

2010

Beslutning

Til efterretning.

________________________________________________________________________________

7540 Eventuelt

Ingen sager.

Beslutning

Til efterretning.

________________________________________________________________________________

7541 Næste møde O-sag

Næste ordinære møde afholdes den 25. november 2010.

Beslutning

Til efterretning.

13


7542 Øvrige datoer O-sag

* Dato for offentliggørelse af dagsorden (udsendelsesdato)

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 28. oktober 2010 er udsendt den 21. oktober

2010

* Eventuelle bemærkninger til referatet

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2010 udsendes den 4. november 2010

og eventuelle bemærkninger skal være administrationen i hænde senest den 11.

november 2010

* Offentliggørelse af referat

Referatet offentliggøres den 12. november 2010

Beslutning

Til efterretning.

14


Lukket del

7543 Eventuelle sager til behandling

a. Besættelse af stilling som direktør i selskabet

Beslutning

Til efterretning.

./. Redigeret version udsendes til bestyrelsen med nærværende dagsorden.

15


Igangværende sager – status

Best. Adm. Afd-best. Repr. GK. Udvalg Afsluttet

Pileparken 2

trappetårn x x x

Renovering,

Pileparken 6/8 x x x

Udamortiserede

prioriteter x x x

Punkthuset

4. og 5. etage x x x

Skoleparken

12 familieboliger x x x

Helhedsplan x x x x

Buddingevej 203/205 x x x

16

More magazines by this user
Similar magazines