nr. 5/2011 - Brødremenighedens Danske Mission

bdm.dk.dk

nr. 5/2011 - Brødremenighedens Danske Mission

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

1

05-2011 168. ÅRGANG


| 05-2011

LEDER ANDAGT

Af Erik Baun Generalsekretær BDM

STOP FOR VOLONTØRER!

Ja, sådan kan det gå, når det går rigtig godt! BDM kan

ikke antage fl ere volontører i 2011. Alle pladser er optaget

i Kigoma, Kipili og Sumbawanga, og der er mange

opgaver, som skal løses.

I Kipili er der brug for hjælp i Cheke Chea (førskoleprojekt),

og som noget nyt har vi også en volontør, der

arbejder i Projekt Mobilklinik.

I Sumbawanga er der brug for undervisning i engelsk

på Brødrekirkens Secondary School, Rainbow og i brug

af computer på bibelskolen. Som noget helt nyt er der

brug for hjælp på Brødrekirkens nye børnehjem, hvor

der er plads til 16 piger og 16 drenge. Der er brug for

hjælp på den nye håndværkerskole, der ligger ved siden

af børnehjemmet.

I Kigoma skal Thea og Esther Lauridsen undervises, og

så er der besøgstjeneste, ungdoms- og søndagsskolearbejde.

Volontørerne rejser ud til mange spændende opgaver

og udfordringer, og de udfører et stort arbejde i Brødrekirken

i Rukwa og i Kigoma.

Hjemvendte volontører er ambassadører både med

hensyn til at få nye volontører og for BDM. Brug dem

til møder og lad dem fortælle om deres oplevelser som

volontører for BDM. Find dem på bdm-dk.dk under volontør

- møder.

udgives af Brødremenighedens Danske Mission

Oplag: 3800. 10 nr. årligt; ISSN 0901 - 330X

Ansv. redaktør Erik Baun tlf.: 7586 1395

Formand Jørgen Bøytler tlf.: 7456 1420

Tryk: A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing

Layout: Martin Kristensen • Teknit.dk

Forsidefoto: Bert Muizebelt

Af Vibeke V. Gravesen BDM´s næstformand

HÅB OG GLÆDE

Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I

bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft!

Rom. 15, 13

At holde et nyfødt barn i favnen eller se et nyfødt lam

forsøge sig med de første skridt, rummer håbet i sig om

en fremtid. Det fylder os med glæde!

I månedens ord tales der også om håb og glæde, men på

en anden baggrund. Her er det Den treenige Gud - Fader,

Søn og Helligånd -, der er katalysator for håbet og glæden!

I trosbekendelsen taler vi om Gud, som den Almægtige

og om Gud som Skaberen! Paulus taler om Gud som Håbets

Gud! - »Håbets Gud fylde jer med glæde og fred i

troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft«.

Paulus udtrykker sig i ønskeform: Håbets Gud fylde jer

… Dette ønske er ikke kun et ønske om, at vi må have lidt

tro, nej, Paulus ønsker for os, at vi må fyldes af troens

fred og glæde.

Glæde og fred i troen - ikke gennem ydre påvirkninger,

men en glæde og fred, der alene har sit udspring i

troen på Kristus og den frelse, hans død og opstandelse

giver os del i.

Det er Håbets Gud, der virker dette, så vi må blive rige

i håbet ved Helligåndens kraft.

Det er den rigdom, der giver os et sikkert håb om

evigt liv på den anden side af død og grav.

Brødremenighedens Danske Mission

Nørregade 14

6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 56 22 33

www.bdm-dk.dk • bdm@dmr.org

Giro: 400-6666

Bank: 9743 4672 131928

Generalsekretær Erik Baun Tlf.: 7586 1395

Projekt- og infosekretær

Betina Fredensborg Hoff mann Tlf.: 7456 2233

Af Knud Elmo Knudsen Missionær

MESIA

Jeg fandt hende i juni 2010 i en landsby tæt ved grænsen

til Zambia. Hun var ni år og boede hos sine forældre,

men gik ikke i skole. Hvorfor? - Jo, hun kunne ikke gå.

Hendes ene ben var tykt som en træstamme af betændelse,

som fl ød ud af huller i huden og stank forfærdeligt.

Det var begyndt for to år siden, og faderen havde

ikke bragt hende til landsbyens klinik, men i stedet til

en medicinmand, som havde forsøgt at kurere hende

ved at snitte mange små sår i benet og komme et eller

andet pulver i.

Faderen havde gjort det, ikke af ond vilje, men fordi

han troede det ville hjælpe Mesia. Han sagde, at han

ikke havde penge til at betale medicinen på klinikken;

men det har sikkert kostet ham meget mere at gå til medicinmanden,

end det han ellers skulle have betalt for

penicillin, som kunne have kureret hende på kort tid.

Ingen fremskridt

Da jeg var færdig med mine møder i sognet, tog jeg Mesia

med til Sumbawanga, så hun kunne blive behandlet

på regionens sygehus. Røntgen viste, at halvdelen af

knoglen var tæret væk af betændelsen. Man var bange

for, at operation kunne forværre situationen og begyndte

en medicinsk behandling. Mesia var indlagt i lang tid

uden fremskridt, men også uden den pleje man kan forvente

på et sygehus. Når jeg besøgte hende, havde hun

ofte ikke fået skiftet forbinding i fl ere dage, og stanken

fra betændelsen rev i næsen.

Fastholdt håbet

Efter 3 mdr. blev hun pludselig udskrevet. - Man kunne

ikke gøre mere for hende. Jeg kontaktede en privat

læge, som påtog sig videre behandling; men efter 2

mdr. opgav også han. Til sidst bragte jeg hende til et privat,

katolsk hospital, for nu var spørgsmålet om benet

skulle amputeres eller?

3

Jeg håbede stadig for pigen og aftalte med lægen, at de

skulle operere. Vi ville se tiden an en måned. Efter operationen

fi k hun antibiotika og vitaminer, og den bedring,

der indtraf, var så overbevisende, at amputation

var uaktuel.

På vej hjem

Mesia får behandling hver dag, og huden vokser fi nt

hen over såret. Hun er snart rask. Hun kan igen gå, og

børnene på børnehjemmet i Sumbawanga underviser

hende, så hun ikke skal begynde helt forfra, når hun

vender hjem.

Ender ikke altid godt

Ikke alle historier får en god afslutning som denne om

Mesia. Det er en daglig kamp at hjælpe syge gennem det

off entlige sundhedssystem, hvor menneskeliv endnu

ikke tæller.

For os er livet dyrebart, så hjælp BDM til at hjælpe andre

gennem Brødrekirken i Rukwas børnehjem i Sumbawanga,

hvor vi tager hånd om forældreløse og udstødte

børn - gadebørn.

Foto: Knud Elmo Knudsen


| 05-2011

Af Knud Elmo Knudsen Missionær

EN TANKEVÆKKENDE

EVANGELISATIONSTUR

Missionær Knud Elmo Knudsen fortæller fra nogle udfordrende

og tankevækkende ture i vidt forskellige sogne.

En tur gik til et nyt sogn, Muse, nede ved Rukwasøen.

Her var fl ere landsbyer, som endnu aldrig havde haft besøg

af en missionær. Præsten havde arbejdet der i to år

og besøgt de små menigheder fl ere gange om året, så

han var et kendt ansigt, hvilket i sig selv er usædvanligt.

Desværre havde jeg bøvl med generatoren og trods

udskiftning af stempelringe og stempel et par gange

under turen opgav den helt pusten den sidste aften.

Den vi lånte fra en videobiograf var ikke bedre; men jeg

var glad for den velvillighed, vi mødte hos folk. Indehaveren

afbrød simpelthen forestillingen, da han hørte, at

vi var i bekneb og bad folk om at komme igen, når vi var

færdige med at bruge generatoren.

Fra hus til hus

Hver dag gik vi hele formiddagen fra hus til hus eller

torv, hvor vi kunne se folk var samlede og gav os i snak

med dem. Vi blev godt modtaget selv om de fl este var

katolikker, enkelte muslimer og animister.

Vi var åbne over for katolikkerne og prøvede at rådgive

dem i deres situation, hvor vi hos de andre prøvede at forkynde

evangeliet om Guds kærlighed og hans vej til frelse

for alle.

Mørkets magter

En anden tur var til et sogn, Legeza Mwendo, helt nede

ved grænsen til Mbeya og Zambia. Oplevelsen her var

4

meget deprimerende. Jeg har ikke oplevet et sogn med

så mange »kristne« og så lidt fællesskab før.

Kirkerne var velbyggede og store, men havde siden

de fi k bliktag på for otte år siden ikke haft hjælp af menneskehånd.

I mangel af vinduer havde man muret sten

ind i vindueslysningerne, så der kun var en sprække

øverst oppe som mindede om et skydeskår. Ingen tvivl

om at mørkets magter trivedes godt i de skumle bygninger,

der ikke engang havde bænke.

Kærlighed

At menighederne var opdelt i »de frelste« og »de fortabte«

gjorde ikke samarbejdet nemmere folk imellem.

Jeg så straks, at der her skulle undervises og prædikes

Undervisning i en menighed

Foto: Knud Elmo Knudsen

om begrebet »kærlighed«. Det var simpelthen så indlysende,

at de ikke havde fattet betydningen af hverken

Guds kærlighed eller kærligheden til næsten.

»Noahs ark« afl yst«

Jeg havde købt en ny generator, så alt startede perfekt

den første aften. Men allerede et kvarter inde i »Noahs

Ark« satte ventilerne sig, og vi måtte afl yse forestillingen

for de godt 1000 mennesker, der havde samlet sig.

De følgende aftener lånte jeg en stor generator hos et

kor i nabobyen, og vi fi k mulighed for at vende tilbage til

den første landsby, inden jeg tog derfra igen.

Sig selv nok

Om søndagen var der konfi rmation af 16 unge. Samtidig

blev der holdt ungdomsstævne, så kirken var fyldt.

Dagen før havde jeg haft seminar for de unge, så emnet

»kærlighed« fortsatte i min prædiken den søndag.

Mens jeg ventede på, at gudstjenesten skulle begynde,

sad jeg udenfor og betragtede kirkegængerne. De

kom i deres stiveste puds, kvinderne med en skammel

(treben) på hovedet og mændene med en under armen.

Et pudsigt syn, men samtidig noget, der viser, at enhver

er sig selv nok; et godt billede på hvad jeg ville tale om.

På trods af mine ihærdige forsøg senere med ord og billeder,

kom der ikke noget umiddelbart resultat.

Kun til én Løsensbog

Gudstjenesten sluttede med en indsamling, så menigheden

kunne købe en Bibel, liturgi, salmebog og Løsensbog

til brug ved gudstjenester, hvor præsten ikke

var til stede. På trods af over 100 voksne lykkedes det

5

kun at indsamle nok til en Løsensbog. Fællesskabets

manglende nærvær udmøntet i hård valuta.

Da jeg tog derfra, havde jeg en pige med på 9 år. Hun

hedder Mesia. (Læs artiklen om Mesia på side 3).

ENKERNE OG

DE FADERLØSE

Efter tyfonen i Kipili har der i forbindelse med genopbygningen

i foråret 2010 været et par situationer med

enker, som fra familiens side er blevet strittet ud af boligen.

Her er vi, skriver Knud Elmo Knudsen, i stedet for

at hjælpe arvingerne gået ind og har hjulpet enken og

hendes børn til et andet sted at bo. Enkerne står meget

svagt herude og er totalt uvidende om deres sociale

rettigheder, men selv om jeg prøver at tage aff ære og

indkalder de off entlige myndigheder i landsbyen til

samtale med enken, frasiger hun sig sine og børnenes

retsmæssige krav, fordi hun er bange for, at mandens

familie skal ramme hende med trolddom.

Det er ikke kun et spørgsmål om uvidenhed, men i lige

så høj grad en bundethed i traditionel tro, selv om de bekender

sig som kristne. Angsten sidder i dem som en fobi,

og den kan kun en indre overbevisning hjælpe dem af

med. Jeg kan tale eller prædike om den frihed, vi kristne

har fra disse magter, hvilket jeg gør igen og igen, men jeg

oplever sjældent, at det når længere end forstanden.

Interessen og nysgerrigheden er stor Der er altid mange nysgerrige børn

Fotos: Knud Elmo Knudsen


| 05-2011

Af Ellen Dalgaard Jensen Tidligere missionær

GENSYN MED SIKONGE

EFTER 25 ÅR

Ellen Dalgaard Jensen var ansat af Brødremenighedens

Danske Mission fra 1968 til 1985. Først

”arbejdede hun i fem år på fødeklinikken og tog jævnligt

ud på vaccinations- og oplysningsture i et større område.

Senere arbejdede hun på spedalskhedshospitalet samt

underviste på sygehjælperskolen. Ellen Dalgaard Jensen

fortæller historien om CHEMCHEMI-bøgerne og beretter

fra sit besøg i Sikonge i 2010.

I årene 1980-1985 var vi nogle stykker fra spedalskhedshospitalet

i Sikonge, som begyndte at skrive bøger.

To spedalske patienter og tre fra personalegruppen. Vi

var inspireret af resultaterne i børnehaverne for børn af

spedalske patienter. Vi fi k gode rapporter fra grundskolen,

når børnene begyndte i første klasse og hørte, at

børnehavebørnene var de dygtigste. Nu 25 år efter har

jeg truff et en del af dem, og de fl este klarer sig fi nt og

har gode stillinger.

Børnehave i Sikonge

Japheth Mbelengo, en spedalsk patient, fi k den ide at

starte en børnehave, og i 1976, da han var smittefri, startede

han en af Tanzanias første børnehaver. Igennem

årene har han hjulpet hundredvis af børn til et bedre liv.

Børnene lærte at læse, skrive, regne, synge, tegne, lege,

og de fi k små haver at dyrke og lærte at passe dyr som

kaniner, høns, geder, æsler og en kalv.

6

Resultaterne var så unikke, at vi besluttede at skrive om

det, og arbejdet bredte sig til andre dele af landet.

CHEMCHEMI

Der blev skrevet fi re bøger i årene 1980 til 1985, CHEM-

CHEMI serien, som betyder KILDEN. Bøgerne kunne

bruges som supplerende læsning til de eksisterende

bøger i skolerne. Kirkens ledelse og Nationalrådet støttede

projektet med gode råd. Desuden blev mange fra

landsbyen Sikonge spurgt til råds. Jeg brugte det meste

af min fritid i fem år på at skrive bøger.

Da den første bog var udkommet, kom der besøg fra

Tanzania Radio, og her var der mulighed for at fortælle

om resultaterne. Da bog nummer to var færdig, skrev

førstelæreren i Sikonge: »Formålet med dette brev er at

informere jer om, at disse bøger har været og fortsat vil

være en stor hjælp og nyttige i grundskolerne i Sikonge

distrikt. Da der mangler tekstbøger til de små klasser i

disse skoler, bliver CHEMCHEMI bøgerne brugt i stedet.

Eleverne læser dem med beundring.«

Forældreløse børn

Det var en meget stor oplevelse at gense Sikonge og

alle vegne møde mange venner og bekendte. Der er nu

elektricitet i Sikonge, og man bruger mobiltelefon og

skriver e-mails. Der er bygget meget nyt, og man er ved

at udvide hospitalet.

I Sikonge blev der for nogle år siden bygget en skole

for forældreløse børn, som vi besøgte, og vi fi k en varm

velkomst. Skolen støttes af Brødrekirken i USA. Det var

rørende at høre de 160 børn synge for os - om det at

være forældreløs. Børnene bor på sovesale og spiser på

skolen. Vi så sovesalene, som var godt indrettede med

køjer og moskitonet over alle sengene.

Kidugalo og Kanoge

Det var med spænding jeg besøgte Kidugalo og Kanoge

efter 25 år. En gang om ugen tilser Dr. Steen Møllgaard

Andersen de gamle spedalske patienter, og jeg fi k kørelejlighed.

Jeg kunne genkende en del af patienterne.

Det var nærmest som en drøm at se hinanden efter så

lang tid, og der blev givet og modtaget mange knus. Det

glæder mig meget, at Dr. Steen tager vare på patienternes

sygdomme og sår med regelmæssige besøg.

En gammel bekendt

Paulo Joseph lever endnu. For lige ved 30 år siden kom

han til spedalskhedshospitalet en sen aften, hvor jeg

7

Ellen Dalgaard Jensen hilser på de spedalske ved Leprosariet,

på sygebesøg hos Paulo Joseph og i samtale med

Japheth Mbelengo

tog imod ham. Han kunne ikke tale. Han fi k mad og en

seng. Efter nogle dage med mad og drikke begyndte han

at tale. Han var brudt op fra Sydtanzania for at lede efter

sine pårørende, som han ikke havde set i 30 år. I stedet

for at komme ud af en stor skov forvildede han sig langt

ind i den, og i seks døgn fi k han hverken vådt eller tørt.

Han troede han skulle dø og faldt om på skovbunden. De

vilde dyr gik lige forbi ham, men gjorde ham intet.

Den 6. dag kom der en bil med arabiske skovhuggere. De

tog ham med og bragte ham til politiet, som fandt vej til

Spedalskhedshospitalet i Sikonge. Efter at have fortalt

historien, sagde han stilfærdigt: »JEG ER MED I GUDS

PLAN. Jeg burde være død nu uden mad eller en dråbe

vand i seks døgn, men jeg lever«. Hver dag takker han

Gud for, at han blev reddet. Det var stort at se ham igen.

Foto ved: Ellen Dalgaard Jensen


| 05-2011

Af Knud Elmo Knudsen Missionær

GODT BEGYNDT!

Brødrekirken i Rukwa fi k i 2010 via BDM en bevilling fra

DMR-U (Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling) til at afholde

et tre-ugers kursus i kapacitetsopbygning og organisationsudvikling.

BDMs formand, Jørgen Bøytler (PhD) havde under sit

besøg i Sumbawanga og Kipili først i marts lejlighed til

at møde kursusdeltagerne og holde et vigtigt indlæg for

dem.

Knud Elmo Knudsen har sendt en hilsen fra afslutningsdagen

d. 22. marts i Kipili.

I dag var kursusdeltagerne her i Kipili, hvor der efter en

redegørelse fra missionen og mobilprojektet om ledelsesforhold

og strukturer blev afholdt en lille ceremoni

med overrækkelse af certifi kater til deltagerne. Jeg

spurgte lidt ind til kursusforløbet, som blev beskrevet

i meget positive vendinger fra deltagerne, og Italazyo,

formanden fra Tabora havde været endda meget tilfreds

med udbyttet af kurset.

Der var bred enighed om at noget tilsvarende burde

gentages for medlemmerne af bestyrelserne fra de

forskellige provinser; så der vil med stor sandsynlig-

8

hed komme en anmodning om et kursus for bestyrelsesmedlemmerne

fra Sumbawanga, Tabora og Kigoma.

Kurset skal afholdes i Tabora, hvilket jeg tror, vil være til

stor styrkelse af bestyrelsen både der og i Kigoma.

Jørgen Bøytlers indlæg om »Moravian Identity« satte

mange ting på plads for dem og har givet dem blod på

tanden til en ændring af ledelsesstrukturen i kirken, så

jeg tror, at det er det rigtige tidspunkt at smede videre

på en fornyelse af den tidligere generations ledelsesopfattelse.

På vegne af BDM og DMR-U modtog jeg et certifi kat

som tak for den store støtte de havde fået gennem dette

kursus, og der var næsten ingen ende på takken. Jeg lovede

at bringe takken videre til de rette vedkommende,

hvad jeg hermed har gjort.

Italazyo opfordrede, ved sin afsluttende tale, meget

kraftigt alle til at bruge af den viden de havde fået gennem

de sidste tre uger, så der kan komme en udvikling i

gang inden for kirkens rammer.

Deltagerne i kurset i kapacitetsopbygning og organisationsudvikling

Foto: Knud Elmo Knudsen

ØKONOMISØJLEN 2011

INDTÆGTER

1.009.259 kr.

PR. 31.03.2011

BUDGET

5.170.000 kr.

UDGIFTER

1.486.103 kr.

mio. kr. mio. kr.

6.0 6.0

5.0 5.0

4.0 4.0

3.0 3.0

2.0

1.0

2.0

1.0


| 05-2011

Af Erik Baun Generalsekretær BDM

NYE MEDARBEJDERE

Ny projekt- og infosekretær

Betina Fredensborg Hoff mann er ansat

som ny projekt- og infosekretær i Brødremenighedens

Danske Mission (BDM), hvor

hun skal fortsætte udviklingen af arbejdet

med projekter samt styrke fundraising

og informationsarbejdet gennem

mødevirksomhed og arbejdet med www.bdm-dk.dk,

nyhedsmails osv. Betina tiltræder 2. maj.

Betina er uddannet cand. mag. i samfundsfag og humanistisk

informationsvidenskab.

Med egne ord brænder hun for det frivillige Danmark

og det næstekærlige ansvar. Dette engagement har

gennem årene ledt hende gennem et politisk liv hvor

hun bl.a. har været formand for Kristeligt Folkepartis

Ungdom og har vikarieret for Jann Sjursen i folketinget.

I de seneste år har Betina Fredensborg Hoff mann forenet

kirkeliv og foreningsopgaver i Kolding Valgmenighed,

hvor hun har arbejdet med information, økonomi

og planlægning.

TAK TIL SMF

Sundhedspersonalets Missionsfællesskab (SMF) er en

fælleskirkelig organisation med ydre mission som hovedopgave.

SMF er en støtte- og netværksorganisation,

og ikke et sendende missionsselskab.

Missionær Lisbeth Andersen, Sikonge (gift med læge

Steen Møllgaard Andersen) og seniorvolontørerne Bir-

Foto: Privat

10

Ny ungdomsmedarbejder

Agnete Aagaard tiltrådte d. 1. april stillingen

som ungdomsmedarbejder i Brødremenighedens

Danske Mission (BDM)

med arbejdsplads i Århus, hvor BDM har

en god og spændende ungdomsgruppe -

VUB’erne under Afrika in Touch.

Det er en deltidsstilling, hvor Agnete Aagaard skal

forberede BDMs volontører på opgaverne i Kipili, Sumbawanga

og Kigoma i Tanzania samt have kontakt med

dem under volontøropholdet. En væsentlig udfordring

for hende er efterfølgende at bevare kontakten til

hjemvendte volontører.

I januar og august skal Agnete Aagaard medvirke ved

volontørforberedende kurser.

Agnete Aagaard har som volontør været med til at udvikle

Cheke Chea (et førskoleprojekt) i Kipili.

I foråret 2011 har BDM fem volontører i Kipili og Sumbawanga,

og 10 volontører er klar til at rejse til Kigoma,

Kipili og Sumbawanga i august, så der bliver god brug

for Agnete Aagaard, BDMs nye ungdomsmedarbejder.

the og Kaj Bruun, Burundi får økonomisk støtte fra SMF.

Da Ellen Dalgaard Jensen arbejdede i Sikonge, støttede

SMF hendes arbejde økonomisk.

Tak til SMF for mange års medleven og godt samarbejde

omkring udsendte missionærer til opgaver af forskellig

art i sundhedsarbejdet.

Foto: Privat

LANDSLOTTERI

FOR YDRE MISSION 2011

Lodsedlerne sælges fra d. 15. marts til 15. maj.

Bestil lodsedler hos Inge Sick på 7456 2233 eller

is@dmr.org

NYHEDSBREV

Modtag BDM´s nyhedsbrev på email,

tilmelding på www.bdm-dk.dk@email,

MØDER

Susanne og Just Lauridsen:

Sø. 1. maj kl. 9.00: Vinding kirke, gudstjeneste med

efterfølgende kirkekaff e

Sø. 1. maj kl.14.00: Vind kirke, gudstjeneste

Ma.2. maj kl. 19.30: Skjern, Folkekirkens Ydre

Missions Komité.

On. 4. maj kl. 19.30: Mårslet Indre Mission.

Fr. 6. maj kl. 19.30: Aarhus, møde hos VUB

(volontør unge BDM)

On. 11. maj kl. 19.30: IM, Vejen

To. 12. maj kl. 19.30: IM, Brædstrup

Lø. 14. maj: Nørrelandskirken Holstebro

Ti. 17. maj kl. 19.30: IM, Troldhede

On. 18. maj kl. 19.30: IM, Vestervig

To. 19. maj kl. 19.30: Horsens Missionshus

Fr. 20. maj kl. 19.00: Strandby Missionshus

Ti. 24. maj kl. 19.30: IM, Asp v. Struer

On. 25. maj kl. 19.30: LMF, Lemvig

De har brug for din hjælp

Missionsselskaberne sender missionærer og

volontører ud i alverden for at fortælle om

Jesus Kristu

med mad, m

så folk får m

Arbejdet dr

Børn, der vo

både mindre

i møde. - Din

skolegang til børnene.

STØT BDM

De har brug for din hjælp

Missionsselskaberne sender missionærer og

volontører ud i alverden for at fortælle om

Jesus Kristus og hjælpe mennesker i nød

med mad, medicin, pleje og uddannelse,

så folk får mulighed for at klare sig selv.

Arbejdet drives for frivillige gaver.

Børn, der vokser op med ansvar for at skaffe mad til

både mindre søskende og sig selv går en usikker fremtid

i møde. - Din hjælp kan sikre familiens basale behov og

skolegang til børnene.

Landslotteri for Ydre Mission 2011

Gevinster for 116.930,- kr.

inkl afgifter

Lisbeth og Steen Møllgaard Andersen:

Pris

,-

Giv gaver via BDMs hjemmeside www.bdm-dk.dk

To. 26. maj kl. 19.30: IM, Gram

Fr. 27. maj kl. 17.30: Familieaften, Vinding

Sø. 29. maj: Missionsfest i Christiansfeld

Ma. 30. maj kl. 19.30: LMF, Skjern

On. 1. juni kl. 19.30: IM, Svendborg

Ti. 3. maj kl. 19.30: Videbæk Missionshus.

Kvindekreds.

Sø. 29. maj: Missionsfest i Christiansfeld

Pris Pris

20,-

Vi arbejder sammen

dige kirker som bed

Du kan hjælpe ved a

lodseddel!

Tak for din

rbejder samm

e kirker som b

kan hjælpe ve

Ingen gev

denne lodseddel!

ga

Tak for d


Afsender: Franzen Portoservice

Hjulmagervej 13, 9490 Pandrup

ET BUNDT BREVE...

Elly og Harry Jørgensen

Født i 1927 og i 1924

»Det er en bog, der gør os klogere på sygdommen

spedalskhed og arbejdet blandt de spedalske i

Sikonge. En bog, der udfylder et tomrum i missionens

historie og som sådan anbefales den.«

Vibeke Gravesen

Bogen: Et bundt breve fra Afrika fortæller historie,

af Elly og Harry Jørgensen og kan købes hos BDM,

tlf. 74 56 22 33.

Pris 130 kr. plus forsendelse, hvoraf de 50 kr. går

til spedalskhedsarbejdet i Sikonge.

Udgiveradresseret

Maskinel magasinpost

ID-nr. 42388

BDM

BRØDREMENIGHEDENS

DANSKE MISSION

More magazines by this user
Similar magazines