Lars Busk Hansen - Folkeskolen

folkeskolen.dk

Lars Busk Hansen - Folkeskolen


Lars Busk Hansen

- din stemme i

Hovedstyrelsen

Danmarks Lærerforening


Kære medlemmer!

Jeg genopstiller til hovedstyrelsesvalget, fordi jeg fortsat har lyst til og

mod på at deltage i den centrale politikudvikling i Danmarks Lærerforening.

Jeg tror på, at min erfaring fra 10 års lokalt fagpolitisk arbejde og 4 års

virke i hovedstyrelsen giver mig en god ballast for at gøre en forskel i

arbejdet på det centrale niveau.

Et væsentligt motiv for mit kandidatur er stadig ønsket om at arbejde for

en sammenhæng mellem bund og top i Danmarks Lærerforening.

Det er min erfaring, at det fagpolitiske arbejde er præget af ”det lange,

seje træk”, hvor alle beslutninger er delelementer i en overordnet,

tobenet strategi, der skal forbedre lærernes arbejdsforhold og samtidig

styrke udviklingen af folkeskolen.

Udfordringen handler grundlæggende om at skabe de bedste rammer

for, at medlemmerne kan leve ”det gode lærerliv”.

Hele mit valggrundlag kan du finde på www.laererkredsnord.dk

Med venlig hilsen

Lars Busk Hansen


Kredsformand Inge H. Pedersen, Midtvendsyssel Lærerkreds

”En enig kredsstyrelse anbefaler medlemmerne at

stemme på Lars Busk Hansen.

Vi finder, at Lars har såvel en personlig gennemslagskraft

som de fagpolitiske kvalifikationer til at kunne

repræsentere vore interesser i Hovedstyrelsen.

Vi støtter Lars, fordi det er vigtigt for kredsen at have et

lokalt bindeled til Hovedstyrelsen, der gør sammenhængen

mellem det centrale og det decentrale led i foreningen

stærkere.

Desuden finder kredsen, at Lars’ holdning til blandt

andet løn og arbejdstid er i overensstemmelse med

kredsens politik.”

Kredsformand Anders Petersen, Kolding Lærerkreds

Et markant flertal i kredsstyrelsen, 8 ud af 9, anbefaler

medlemmerne i kreds 111 at stemme på Lars Busk

Hansen. Vi tror, at Lars fortsat kan gøre en forskel i hovedstyrelsen,

fordi:

Lars har gennem sit hovedstyrelsesarbejde til fulde

levet op til de forventninger, vi havde til ham for 4 år

siden

Lars har solid indsigt i de mange aktuelle problemstillinger,

der er i DLF lige nu, herunder OK 08

Lars er realpolitiker med fingeren på pulsen, og han

ved, at der findes ikke hurtige og smarte løsninger.

Lars er parat til det lange seje træk og han er en ligefrem

og jordnær personlighed.

Næstformand Johnny Hydén, Lærerkreds Nord

”En enig kredsstyrelse i Lærerkreds Nord støtter Lars

kandidatur, og vi anbefaler vores medlemmer at gøre

det samme.

Lars har på forbilledlig vis stået i spidsen for sammenlægning

af kredsene i Frederikshavn, Hjørring og Læsø

kommuner.

Lars har et stort politisk overblik og går gerne nye veje

for at finde ind til den politik, der er bedst for medlemmerne.

Vi vil gerne dele Lars med hele Danmarks Lærerforening.”

Næstformand Tom Kærgaard, Lærerkreds Nord

”I de seneste fire år har vi nydt godt af Lars’ virke i

Hovedstyrelsen, hvor han som lokal repræsentant har

formået at være bindeled mellem den lokale organisation

og foreningens ledelse.

Jeg mener, at Lars med sin store erfaring i organisationen

fortsat kan sikre den lokale forankring, ligesom han

vil kunne medvirke til at udvikle den moderne fagforening.

Lars er i det daglige arbejde en god og sympatisk kollega

som aldrig står i vejen for et humoristisk indslag.

Jeg opfordrer derfor medlemmerne til at stemme på

Lars, så han kan få en massiv opbakning.”

Vi siger:

Giv alle 18 stemmer til Lars!


Arbejdsmiljø

Foreningens arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet er

den enkeltfaktor, der har størst betydning for ”det

gode lærerliv”. Det handler i høj grad om at have fokus

på lærernes psykiske arbejdsmiljø.

Vi har brug for en styrkelse af vores fagpolitiske indsats

i forhold til lærernes arbejdsmiljø. Det kræver om- og

nyprioriteringer på alle niveauer i DLF, og fokus skal

flyttes fra det behandlende til det forebyggende.

Højere løn til lærergruppen

En væsentlig forudsætning for et godt lærerliv er at få

anerkendelse for sin indsats. Dette signaleres blandt

andet gennem lønnen, og derfor er lønniveauet vigtigt.

Det generelle lønniveau skal hæves væsentligt.

Pejlemærkerne skal blandt andet være centralt forhandlede

reallønsstigninger til alle, og så skal vi fortsat

afvise alle forslag, der minder om ”karakterpenge” til

lærerne. Desuden skal forholdene omkring lønudbetalingen

forenkles, så det er muligt for alle lærere at

”finde rundt på lønsedlen”.

En ny arbejdstidsaftale

Der er brug for en ny central arbejdstidsaftale med et

maksimalt undervisningstimetal og med sammenhæng

mellem tid til undervisning og tid til forberedelse mv.

En ny aftale skal give lærerne størst mulig indflydelse

på tilrettelæggelsen af egen arbejdsdag. Vi skal kæmpe

for at bevare aftaleretten, så forhandlinger af arbejdstid

ikke gøres til et individuelt anliggende mellem

lærer og leder.

Reducer bureaukratiet

Der er brug for et opgør med tendensen til overdokumentation

og det stadigt stigende bureaukrati i skolen.

Der er brug for en markant opbakning til læreren i

form af respekt og tillid til den enkeltes valg af undervisnings-

og evalueringsmetoder.


Kommunikationen skal styrkes

Det er foreningens samlede evne til at kommunikere

vores politik, der giver forståelse for vores synspunkter

og holdninger. Derfor er det afgørende at tage

fat på at styrke hele foreningens samlede evne til at

mestre en god kommunikation. Jo bedre vi er til at

mestre kommunikationen, jo større chance er der for,

at vi får den nødvendige gennemslagskraft og indflydelse.

Folkeskolens udvikling

Vi skal værne om den danske folkeskoles enestående

kvaliteter. Vores skolepolitiske syn skal stadig være

præget af viljen til både at holde fast i folkeskolens

grundlæggende værdier og ønsket om en udvikling af

folkeskolen i et globaliseret videnssamfund. Folkeskolen

skal fastholde et dannelsesperspektiv og den ambitiøse

målsætning, at alle elever forlader skolen med

en overbevisning om, at de duer til noget.

Ungdomspolitik

Perspektivet om lærermangel forstærker behovet for

en tydelig ungdomspolitik i foreningen. Politikken

skal sikre et gnidningsfrit generationsskifte på skolerne.

Ungdomspolitikken skal samtidig søge at tiltrække

unge medlemmer til deltagelse i DLF’s fagpolitiske

arbejde.

Pensionsforhold er vigtige

DLF skal arbejde for en fortsat udbygning af overenskomstpensionen,

og tjenestemandspensionen skal

have en bedre regulering, end vi kender den i dag.

DLF må intensivere arbejdet på pensionsområdet, så

politiske indgreb ikke forringer værdien af pensionerne.

Den kloge fagforening

DLF skal kendes på det, som lærerne er for, frem for

det, som lærerne er imod …

DLF skal agere som den kloge fagforening, der kan

handle proaktivt og sætte egne dagsordener.


Haderslev Lærerkreds

Claus M. B. Seb, Skolen ved Kløften

Tønder Lærerkreds

Jesper Krarup, Digeskolen

Kolding Lærerkreds

Preben Zabel, næstformand/TR,

Brændkjærskolen

Ove Søby, TR, Brandrup Skole

Holger Jacobsen, KS, Sdr. Vangsskolen

Jørn Feldborg, KS, Bakkeskolen

Ravi Willesen, KS, Kongeåskolen

Søren R. Møller Jensen, TR, Dyrehaveskolen

Ole Søndergaard, TR, Brændkjærskolen

Thomas Bertelsen, TR Harte Skole

Ingrid Olsson, TR, Ålykke Skole

Lasse Petersen, TR, Kongsbjergskolen

Holstebroegnens Lærerkreds

Michael Brun, Storåskolen

Lemvig-Struer Lærerkreds

Jan Borghus Nielsen, PPR, Lemvig

Djurs Lærerforening

Peter Albrechtsen, 10. Klasse-Center,

Djursland

Midtvendsyssel Lærerkreds

Grete Andersen, næstformand,

Agersted Skole

Annie Henriksen, KS, Hedegårdskolen

Bo Rogild-Jensen, KS Klim/Thorup Skole

Jon Miller, KS, Hjallerup Skole

Elly Christensen, KS, Fjerritslev Skole

Gitte Ravn Ørum, KS, Toftegårdsskolen

Stillere:

Kirsten Tranekær, TR, Hjallerup Skole

Lars Nielsen, TR, Dronninglund Skole

Michael Heden, TR, Vester Hjermitslev Skole

Palle Frøstrup, TR, Ulveskov Skole

Himmerlands Lærerkreds

Søren P. Eriksen, kredsformand, Aars Skole

Ole Lund, lærer, Aars Skole

Aalborg Lærerforening

Dorthe Kamp, næstformand,

Svenstrup Skole

Lisbeth Christensen, KS, Tornhøjskolen

Johnny Nielsen, KS, Vejgaard Østre Skole

Chr. N. Frandsen, KS, Vester Hassing Skole

Helge Christiansen, KS, Farstrup Skole

Tommy Andersen, TR, Vester Hassing Skole

Lærerkreds Nord,

Johnny Hydén, næstformand,

Bangsbostrand Skole

Tom Kærgaard, næstformand, Astrup Skole

Peter Kappel, KS, Specialskolen for Voksne

Arne Volhøj, KS/TR, Horne-Asdal Skole

Mads Christensen, KS, Sæby Skole

Gitte Lilholt, KS, Vrå Skole

Ida Skov, KS, Elling Skole

Einar Rohde, KS, Hedeboskolen

Thomas Andersen, KS, Lundergårdskolen

Knud-Erik Petersen, TR, Abildgårdskolen

Helen Sørensen, TR, Sindal Skole

Gunner Olsen, TR, Tårs Skole

Kirsten Mårup Jensen, TR, Ulvkærskolen

Claus Jensen, TR, Strandby Skole

Preben Leth, TR, Muldbjergskolen

Konny Johansen, TR, Lundergårdskolen

Anders W. Bruun, TR, Sæbygårdskolen

Giv alle 18 stemmer til Lars!

Suppleanter

for Lars er:

Kort om mig selv:

1. suppleant 2. suppleant

Kredsformand Kredsformand

Inge Haaber Pedersen Anders Petersen

Midtvendsyssel Lærerkreds Kolding Lærerkreds

Jeg er 45 år og gift med Karin, der er udviklingskonsulent indenfor arbejdsmiljø

og MED, og så er jeg far til Jacob og Daniel, der går i henholdsvis 8. og

9. klasse

Lærereksamen fra Hjørring seminarium 1986 (liniefag Idræt og Fysik/Kemi)

Overenskomstansat lærer i Hjørring siden 1986

Kredsstyrelsesmedlem siden 1993

Kredsformand for Hjørring-Hirtshals Lærerkreds 1998 - 2000

Kredsformand for NORDkredsen 2000 – 2006

Kredsformand for Lærerkreds Nord siden 2006

Hovedstyrelsesmedlem siden 2004

Valgt til Medlemsforum Vest i Lærernes Pension siden oprettelsen i 1996

Næstformand i Hjørring Seminariums bestyrelse siden 1996

More magazines by this user
Similar magazines