Referat af bestyrelsesmøde mandag den 7. marts - SF

sf.dk

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 7. marts - SF

SF Aalborg

Løkkegade 20F

9000 Aalborg

www.sf-aalborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 7. marts

Deltagere: Lars Pedersen, Erik Busse, Jan Jensen, Lars Hoffmeyer Novrup, Per Jacobsen, Britta

Mølgaard, Jane Østergaard, Selmer Nielsen, Sophie Worrall, Jørgen E. Jensen, og Finn Muus.

Afbud: Henrik Lindholm Kristiansen og Sonja R. Skrumsager.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Aktivitetsplan samt vagt- og rengøringsplan

Der afholdes kommunalpolitisk medlemsmøde 16. marts. kl. 19.00. Temaet bliver 3.

limfjordsforbindelse og kommunens infrastruktur generelt. Medlemsmødet i maj kommer til at

handle om visioner for kommunen forud for budgetforhandlingerne. Af eksempler blev nævnt en

skarpere miljøprofil, en skarpere kultur-profil eller hvordan kommunen bliver mere attraktiv for

unge. Finn skriver et oplæg til Snapsen. Bemandingsplan, vedlagt dagsordnen, blev taget til

efterretning. Vi holder lukket påskelørdag 23. april. 1. maj: starter med morgenkaffe i lokalerne.

Her vil være taler af Karl Bornhøft og Sophie Isabelle Worrall. I Kildeparken vil der i vores bod

være fokus på de tre folketingskandidater (samt Villy). Kommunikationsgruppen har udarbejdet en

plan for 3 aktiviteter i boden. FU udarbejder vagtplan og plan for opsætning og nedtagning af bod.

Grundlovsdag: Kommunikationsgruppen havde udtænkt flere scenarier for flere former for

arrangementer, tilgået bestyrelsen per mail. Et stort brag af et grundlovsmøde i Kildeparken,

sammen med andre partier og fagbevægelsen blev ikke set som realistisk i 2011, men måske i 2012.

Et arrangement i Kildeparken vil kræve deltagelse af en 10-20.000 personer for at se ud af noget og

vil kræve meget store ressourcer i forhold til hvad man får ud af det. Der blev efterlyst et storstilet

SF grundlovsmøde for hele regionen. Men det blev også bemærket at grundlovsmøder måske har

overlevet sig selv. Et mindre grundlovsmøde i samarbejde med Socialisternes Hus, evt. i parken ved

Kunsten, samlede størst tilslutning. Formanden kontakter Socialisternes Hus med henblik på et

fælles planlægningsmøde. Grundlovsdagsudvalg: Jan, Sophie, Lars P, Nikolaj

Officielle henvendelser fremover til andre partier foretages kun af formand eller næstformand,

medmindre andet er besluttet i bestyrelsen.

3. Forslag til ny procedure for modtagelse af nye medlemmer

Fremover forsøger vi at fordele kontakten til nye medlemmer på udvalgte bestyrelsesmedlemmer,

der så får til opgave at invitere til førstkommende Røde Kro og her tage sig af den, man har

kontaktet. Sonja fordeler ud fra alder og køn.

4. Projekt lokale dynamoer

Der er tale om et centralt pilotprojekt, som har til hensigt at skabe konkrete forandringer i folks

hverdag, som vi kan byde ind på. Lars P lancerede ideen omkring et mødested som ”arbejdsplads”

for arbejdsløse. Her vil det være muligt at danne netværk og skrive ansøgninger. Der vil blive brug

for lokaler med trådløst net samt penge til ansættelse af en vagt. Flere fandt ideen god men stillede

spørgsmål til det praktiske. Der skal være tale om et gennemarbejdet projekt, da det handler om

andre menneskers liv. Er projektet kun en opstart og det at finde frivillige eller også det at drive det


SF Aalborg

Løkkegade 20F

9000 Aalborg

www.sf-aalborg.dk

fremover? Det vil i givet fald skulle være i samarbejde med en lokal fagforening, eks. lærernes

fagforening. Lars P skitserer et mere konkret oplæg.

Et andet forslag kan være en lektiecafe eller et ungdomsråd. Jane Østergaard kontakter Felix

Henriksen omkring ungdomsråd. Erik Busse foreslog at arrangere gåture i SF- regi. Han skriver et

indlæg til Snapsen.

5. Køleskabsjustits.

Vedrørende mad i køleskabet: Levninger smides ud eller tages med hjem af de der har lavet mad.

Lokaleansvarlig finder bøtter til kaffe, sukker og andet der ikke lukkes ordenligt af. Lørdagsvagten

tjekker også køleskabet.

Den lokaleansvarlige indkøber et lille energirigtigt køleskab til mad, så det nuværende kun bruges

til drikkevarer.

6. Meddelelser

Erik Busse har foreslået et mailnetværk blandt SF’erne i Limfjordsrådet, hvilket de andre

beklageligvis ikke er med på. Det foreslås at der tages kontakt til partiforeningerne i de berørte

områder.

7. Orientering fra

8.1 Byråd, Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe

Der er indkaldt til forligsgruppemøde den 14. marts omkring blandt andet indledende drøftelser af

forvaltningsstruktur og frigivelse af penge til asfalt, i form af partnerskaber omkring de vigtigste

færdselsårer. SF har bedt om at snakke om kloakering ved sommerhuse i Hou og Hals. Der har ikke

været afholdt møde i baggrundsgruppen siden sidst men Jørgen E berettede om flere, spændende og

aktuelle sager fra byrådet, blandt andet om vedtagelsen af en veteranpolitik, hvor der blev fundet et

ifølge ham spænende kompromis.

8.2 SFU

SW fortalte, at SFU først og fremmest beskæftiger sig med det kommende valg og laver p.t. f.eks.

bannere.

8.3 SF Nordjylland

BM annoncerede repræsentantskabsmødet senere på måneden, som er SF Nordjyllands

generalforsamling.

8.4 Kommunikationsgruppen

Der er deadline til Snapsen 1. april, som udkommer umiddelbart efter. Der vil fremover være en

klumme til formand og gruppeformand samt SFU-kontaktperson.

8. Eventuelt

Selmer har skaffet nye, brugte stole og får lavet 15 nye nøgler. Lars P deltager i et møde, som skal

være et nyt netværk for de nordjyske formænd. Husk også repræsentantskabsmøderne i SF

Nordjylland når det gælder det politiske!

More magazines by this user
Similar magazines