ÉANSKE KRIGS- OG HAXPELS-sKIBE

sbib.dk

ÉANSKE KRIGS- OG HAXPELS-sKIBE

ÉANSKE

KRIGS- OG HAXPELS-sKIBE

UER EOE TILDELTE

KEXIHXGS-SNrXALER.

SaiiT

ALFABETISK HECISTEli OVEI! lAMIELS-SKiBENE.

DET K

FJUKTEMiE UDGŻE.

MARTS

KJØBEKHAVK.

EU«R SfiKAART AWH1V


Flag-Tabel

til det „Internationale Signal-System''.

„Signal-Systemets Kjendings- og Svar-Stander"

(Som Kjendings-Stander maa denne Stander altid hejses under Nationalitets-Flaget, som Svar-Stander

derimod paa et hvilketsomhelst, godt synligt Sted).

B J Q

C

(Ja)

D

(Nej)

F

G

H

K R

L

S

M T

N

P

V

W


DANMARKS

HANDELS-FLAADE

i Aaret 1899,

ordnet i tre Afdelinger,:

I. Kendings-Signal-Fortegnelse.

II. Alfabetisk Sejlskibs-Register.

III. Alfabetisk Dampskibs-Register.

Udgiven paa Foranstaltning af

Indenrigs-Ministeriet og Marine-Ministeriet

ved

A. Schneider,

Chef for Registrerings- og Skibsmaalingen-Bureauet.

Kjøbenhavn.

Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).

1899


Som Tillæg til „ International Sig-

nal-Bog“ — hvis sidste danske Udgave

udkom i 1896 — skal der, ifølge derom

afsluttede internationale Overenskomster,

af hver Sø-Stat med passende Mellemrum

udgives Fortegnelser over sammes Krigs-

og Handels-Skibe, som have erholdt Ken-

dings-Signaler efter det internationale Sig-

nal-System, til Brug for Skibe i Søen og

Signal-Stationerne.

I Overensstemmelse hermed indbefatter

oven nævnte Fortegnelse alle Danske Skibe,

der ere tildelte Kendings-Signaler efter

dette System, ordnede efter Signal-Bog-

stavernes alfabetiske Rækkefølge saaledes,

at disse Signaler hurtigt kunne findes og

aflæses; dog er der her, for ikke at gøre

Fortegnelsen vidtløftigere end nødvendigt,

ikkun anført Navnene paa Skibene, idet

Skibets Art eller Takling, i Forbindelse

med National-Flaget, der selvfølgelig bør

iagttages af de Signalerende, ville afgive

tilstrækkelige Oplysninger til Rapportering

af det paagældende Skib. Ønskes imid-

lertid nærmere Underretning om Skibet,

f. Ex. om Rederiet, Hjemstedet, Tonnagen,

m. m. opsøges saadanne Oplysninger i de

under de efterfølgende Afdelinger II og III

anførte alfabetiske Registre over Sejl- og

Dampskibene og for strax at kunne efter-

søge det paagældende Skib i det rette

Register er der føjet Bogstavet „S“ (for

Skrue-Dampskibe) eller „H“ (for Hjul-

Dampskibe) til de Navne, som føres af

Dampskibene. Findes der flere Skibe af

samme Navn, ville Signal-Bogstaverne strax

vise, hvilket Skib det er, hvorom der er

Spørgsmaal.

INDHOLDS-FORKLARING.

Afdeling I.

Kendings-Signal-Fortegnelsen.

As an Appendix to the International

Code of Signals — the last Danish

edition of which was published in 1896 —

a Code List, containing the names of ships

to which Code Signals have been allotted,

ought, according to international arrange-

ments, made to that effect, to be published

at proper intervals by the maritime powers,

which have adopted this system, for the

purpose of enabling Officers at Signal

Stations on shore, and Masters of ships

at sea, to signal and report passing ships.

In accordance herewith the present

Code List contains the names of all

Danish ships, to which signal letters

have been allotted; but, to avoid too

much prolixity, in this edition the Port

of Registry and the Registered Tonnage

has been left out, partly because these

data can be found by referring to the

succeeding Parts II & III, containing the

Registers of Sailing ships and Steam

vessels, separtately arranged in alphabetical

order, and partly because the rig, together

with the national flag, which of course will

be observed by the signalling parties, will

suffice to report the ship in question.

In order to know immediately in what

register the ship in question is to be sought

for, the letter „S“ (for screw-steamers) or

„H“ (for paddle-wheel steamers) has been

added to the names carried by steam ships.

ln case of more than one ship bearing

the same name, the subjoined signal let-

ters will immediately show what ship is

the right one.

A*)


IV

Kendings-Signal-Systemet.

I Forordet til Signal-Bogen er der forklaret, at man til at betegne Signalerne an-

vender Bogstaver, nemlig de 18 Konsonanter B, C, D, F, G, H, J, K, L, M. N, P, Q, R, S, T,

V, W, hvoraf hvert især — dog uden at betyde Bogstaver — fremstilles ved sit særlige

Flag eller Stander af forskellig Farve og Mønster (se den foran staaende Flag-Tabel).

Skibenes Kendings-Signaler bestaa altid af 4 Flag eller Standere. Naar der øverst

vajer en Stander (svarende til Bogstavet G) er det paagældende Skib et Krigs-Skib; naar

der øverst vajer et firkantet Flag (Stut-Flag) henhører Skibet til Handels-Flaaden. Flag-

Bogstaverne fra GQBC til GWVT (1440 Signaler) ere bestemte til Kendings-Signaler for

Krigs-Skibe, og fra HBCD til WVTS (53040 Signaler) for Handels-Skibe.

Da Antallet af de Sammenstillinger, som kan fremkomme ved Hjælp af de nævnte

Bogstaver, imidlertid ikke er tilstrækkelig stort til, at hvert enkelt existerende Skib kan faa

sit særskilte Signal, saa ville flere Skibe, men dog kun for saa vidt de ere af forskellig Na-

tionalitet, kunne komme til at føre det samme Kendings-Signal. Enhver Regering kan nemlig

til sin Skibs-Liste benytte Signalerne GQBC til WVTS uden at tage Hensyn til, hvorledes

andre Regeringer anvende de samme Signaler.

Et Skib, som ser et andet Skibs Kendings-Signal, kan altsaa ved Hjælp af det paa-

gældende Lands Skibs-Liste komme til Kundskab om vedkommende Skibs Navn. Hjemsted,

Tonnage o. s. v. Er man imidlertid ikke i Besiddelse af den paagældende Nations Skibs-Liste.

bør dog altid saa vel Signal-Bogstaverne som Skibets Nationalitet og Art, samt Længde- og

Bredde-Grad og Datum, optegnes til videre Rapportering efter Ankomst til Havn 1 ).

Ethvert under dansk Flag farende Handels-Skib af eller over 20 Register-Tons Brutto

er der af Registrerings- og Skibsmaalings-Bureauet i Kjøbenhavn blevet tildelt et Kendings-

Signal. Signalerne følge paa saadan Maade efter hverandre, at de dertil hørende Bogstaver i

samme Orden aldrig samtidig ville kunne blive anvendte paa mere end et Skib under dansk

Flag. Signal-Bogstaverne ere indførte i Skibets Nationalitets- og Registrerings-Certifikat, samt

indhuggede i Dæks-Bjælken i en Dæks-Luge, og følge saaledes Skibet, saa længe dette existerer.

For at forebygge mulige Forvexlinger foranledigede ved, at det danske Handels-Flag

i større Afstand vanskeligt kan skelnes fra nogle fremmede Nationers Handels-Flag, er det

blevet bestemt, at de danske Kendings-Signaler skulle begynde med NBCD og fortsættes i

fortløbende Orden. Da Kendings-Signalerne med „N" som første Bogstav ere blevne optagne.

blive de ny registrerede Skibe tildelte de efterhaanden ledig blevne Signal-Bogstaver som derfor

paany optages i Fortegnelsen, for at disse Skibes Navne kunne indsættes ud for deres resp.

Signal-Bogstaver. Alle i Kongeriget Danmark hjemmehørende Handels-Skibe ville saaledes

komme til at føre N (Dambræt-Flaget) øverst i deres Kendings-Signal.

For Skibe hjemmehørende paa Færøerne begynde Signalerne derimod med KBCD.

For Skibe hjemmehørende paa Island begynde Signalerne med LBCD og for Skibe hjemme-

hørende paa de dansk-vestindiske Øer med MBCD.

1 ) Anm. De fleste Landes Signal-Bøger indeholde en Opfordring til Skibsføreren om ved Møde i Søen eller ved

Passering af en Signal-Station, for saa vidt de ingen specielle Meddelelser have at gøre, at signalere følgende:

a. Skibets Navn (Kendings-Signal),

b. Hvor fra (Geografisk-Signal),

c. Hvor hen (Geografisk-Signal),

d. Antal Dage i Søen (Tal-Signal),

e. Min Længde ved Kronometer er — .

Svar-Standeren bruges i saa Tilfælde ikke mellem Skibe, idet man, i Stedet for at benytte denne, besvarer

det gjorte Signal ved at hejse sit eget dertil svarende Signal; er f. Ex. A.'s Navn aflæst, hejser B. Signal for

sit Navn o s. v. A. maa ikke hale sit Signal ned, før B.'s Signal er forstaaet, hvorefter begge nedhale Signalerne

samtidig. — National-Flaget benyttes derefter som »Farvel».


V

Kyst-Signal- og Semafor-Stationer.

Paa Kysterne af de fleste Sø-Stater, navnlig ved Fyr-Taarnene, er der oprettet Signal-

Stationer, til hvilke passerende Skibe af hvilken som helst Nationalitet, ved Hjælp af deres

Kendings-Signaler i de respektive Staters Skibslister samt af „International Signal - Bog“, dels

kunne opgive deres Navn, Hjemsted og Netto Register-Tonnage, dels modtage eller afsende

Telegrammer fra eller til deres Redere, Agenter eller andre Interesserede efter nærmere opgiven

Adresse.

Fra saadanne Stationer besvares imidlertid i Reglen kun de Signaler, som gives i

Overensstemmelse med det internationale Signal-System.

Paa kortere Afstande, hvor Flagenes Farver kunne skelnes, benyttes de almindelige

Signal-Flag.

Paa længere Afstande komme Afstands-Signalerne eller, for saa vidt Stationerne

ere forsynede dermed, Semaforen til Anvendelse (jfr.' „International Signal-Bog“, 3die Del,

S. 527—534).

Stationerne, der i Reglen ere satte i Forbindelse med det elektriske Telegraf-Net,

befordre videre de dem fra Søen signalerede Meddelelser, enten pr. Telegraf eller pr. Post;

pr. Telegraf dog kun for saa vidt Bestemmelses-Stedet er beliggende i et af de Lande, der har

tiltraadt den internationale Telegraf-Konvention.

Saadanne Telegrammer benævnes i Telegraf-Sproget„ Signal-Telegrammer“ og maa i

Indledningen til Telegrammet gives denne Betegnelse, ligesom de, naar de ere bestemte til

Skibe i Søen, maa indeholde Oplysning om Skibets Navn, Art og Nationalitet.

Telegrammerne bør være affattede enten i det Lands Sprog, i hvilket den paagældende

Signal-Station er beliggende, eller i Signal-Bogstavgrupper efter Bestemmelserne i

„International Signal-Bog“.

Telegram fra Skib i Søen befordres i Signal-Bogstaver kun naar dette af Afsenderen

udtrykkelig forlanges, men ellers i Oversættelse paa almindeligt Sprog. Taxten for et Signal-

Telegram beregnes i Reglen saaledes, at der, foruden den almindelige Telegram-Taxt, betales

1 Franc pr. Telegram uden Hensyn til Ord-Antal. Det hele Beløb opkræves hos Afsenderen

for de til Skibe paa Søen adresserede Telegrammer og hos Adressaten for de fra Skibe kommende

Telegrammer.

En stor Del Signal-Stationer rapportere til Offentliggørelse i Søfarts-Tidender Navnene

paa de Skibe, der, idet de passere Stationen, hejse deres Kendings-Signal.

I et til Skib i Søen bestemt Signal-Telegram skal Adressen indeholde Oplysning om:

Skibets Nationalitet, Kendings-Signal, Navn, Takling samt Hjemsted. Hertil føjes

som Del af Adressen „Signal-Telegram“ samt Signal-Stationens Navn.

Udvexlingen af Signal-Telegram mellem Skib og Signal-Station, eller omvendt, bør

foregaa i følgende Orden:

Fra Skib til Station: Fra Station til Skib:

1) Skibets Navn, m. v. ved dets National-

Flag og Kendings-Signal i Skibs-Listen;

2) Signalet Q R: Send følgende Budskab pr.

l) Skibets Navn, m. v. ved dets National-

Flag og Kendings-Signal i Skibs-Listen;

2) Telegram (Signal D G K);

Telegraf til ; 3) Adressatens Navn (overflødigt, hvis

3) Adressatens Navn (ved Stavelse-Ta- det er Skibets Fører);

bellen); 4) Afsendelses-Stedet (om nødvendigt);

4) Bestemmelses-Stedet (ved geografiske 5) Datum, da Telegrammet er modtaget

Signaler eller ved Stavelse-Tabellen);

paa Stationen (hvis ingen Datum gives,

5) Meddelelsens Indhold;

er det modtaget samme Dag);

6) Afsenderens Navn (overflødigt, hvis 6) Meddelelsens Indhold;

Afsenderen er Skibets Fører). 7) Underskrift.


VI

Danske Signal-Stationer.

De paa Hammershus (B R T M), Skagen (B D J N), Hirshals (B C G L) samt

Hanstholm (B D J Q) oprettede Stats Signal-Stationer modtage og afgive Signaler og Telegrammer

fra Solopgang til Solnedgang. Signal-Apparatet paa Skagen er anbragt paa Klitten

tæt Øst for det ny Fyr-Taarn, ved Hirshals 150 Fod N.Ø. for Fyr-Taarnet, ved Hanstholm

320 Fod N. N. V. for Fyr-Taarnet og ved Hammershus 200 Fod Nord for Fyr-Taarnet. Der

signaleres kun med Flag og Afstands-Signaler. Paa Forlangende signalere Stationerne saadanne

almindelige Oplysninger, der staa til deres Raadighed, saasom om Fyrskibenes Borttagelse,

Is-Tilstanden, o. s. v., ligesom de besørge Begæringer om Lodser, Bugser-Dampskibe, o. desl.

Uden at afvente Forespørgsel signalere Stationerne hurtigst mulig til ethvert Skib Underretning

om Farer ved Sejladsen. løvrigt henvises til den i Signal-Bogens første Del Side 2 af Udgaven

af 1896 optagne Samling af Signaler, for hvilke der hyppigst er Anvendelse ved

Møde i Søen.

Skibe, der under Forbisejlingen af en af disse Stationer vise deres Kendings-Signal,

ville, uden Udgift, hver Dag Kl. 12 M. D. blive meldte pr. Telegraf til Børserne i Kjøbenhavn

og Aarhus og derefter offentliggjorte samme Dags Aften i flere Tidender, saasom i „Berlingske

Tidende“ m. fl. Meldingen optages desuden i „Hamburgiscben Børsen Halle“ og i „Shipping

& Mercantile Gazette and Lloyd’ s List“, London.

Ønskes et Skibs Forbisejling meldt pr. Telegraf direkte til Rederen, maa vedkommende

Signal-Station enten forud underrettes derom, eller ogsaa maa Skibet begære dette

ved Signaler, samt, om nødvendigt, signalere Rederens Navn og Adresse. Hele Depecher til

Redere og Andre kunne ligeledes signaleres.

Med Hensyn til selve Signaleringen er at bemærke:

1) Naar et Skib kun vil vise Kendings-Signal, hejses dette i god Tid paa Stor- eller

Kryds-Toppen, medens samtidig National-Flaget vises under Gaflen eller paa en

Stang agter. Kendings-Signalet maa ikke stryges, førend det er besvaret fra Stationen

med Signal-Systemets Kendings-Stander (Svar-Standeren).

2) Vil Skibet signalere andre Meddelelser, hejses først Kendings-Signalet, og samtidig hermed

bør Systemets Kendings-Stander vises under National-Flaget 1 ). Naar Kendings-

Signalet er besvaret vises de andre Signaler under Iagttagelse af, at intet Signal stryges,

forinden det er besvaret.

3) Naar en Signal-Station har Ordre til et Skib, maa det Signal, som angiver Havnen

hvortil det beordres, gentages af Skibet.

Taxten for hvert Telegram, der udvexles med Skibe i Søen, er Kr. 0,75. Dette

Beløb lægges til Telegram-Taxten efter de almindelige Regler. løvrigt gælde for samtlige

Signal-Stationer de ovenfor anførte almindelige Regler.

Alle danske Fyrskibe ere forsynede med den internationale Signal-Bog.

Fra Fyrskibene bliver der, naar det bemærkes, af et Skib staar imod Fare, affyret

Varsels-Skud, samt hejst Signalet: J D eller M B F „De styrer (stævner) mod Fare“.

Naar et Fyrskib ligger til Ankers andet Steds end paa sin rette Station, viser det om

Natten kun Anker-Lanternen og om Dagen Signalet: Q M S „Urigtig eller Unøjagtig“, eller

F C H M „Borttaget fra Plads“.

1 ) Da den internationale Signal-Bog nu næsten udelukkende benyttes, betragtes Visning af Kendings-Standeren ofte

som overflødig.


VII

Særlige Danske Signaler.

Signal for Vind i Kattegat

(fra Karantæne- og Lodshuset paa Helsingørs

sydlige Havnemole).

Signaler for Is i Farvandene, samt for Fyr-Skibes

og Lys-Tønders Fraværelse fra Station

(fra Hirshals, Skagens, Anholts og Hammerens Fyrtaarne:

fra oven nævnte Sted i Helsingør samt fra nogle smaa

Huse ved Fornæs, Sejrø og Fakkehjerg Fyrtaarne).

Tids-Signaler (i Kjøhenhavn og Helsingør).

Signal for Strøm og Vandstand

(fra Kjøbenhavns Toldbod-Bom).

Engelske Signal-Stationer.

Se

„Nautisk Almanak“

for 1899.

Af de paa de engelske Kyster oprettede Signal-Stationer ejer og bestyrer „The Corporation

of Lloyd’ s“ følgende:

Southend. Aldborough (B F V H).

North Foreland (B D Q L). (Orford Ness (B F V K).

Deal (B D Q N). Roche’ s Point co. Cork (B G J T).

Dover* (B D Q T). Brow Head*, co Cork.

Dungeness (B D R F). Old Head of Kinsale*, co. Cork.

Beachy Head (B D R H). Tory Island, co. Donegal (B G D S).

Irland.

Nettlestone Point (Seaview, I. of W.). Malin Head, co. Donegal.

St. Catherine’ s Point (I. of W.) (B D R V). Inishtrahull.

Portland Bill (B D S J). Rathlin Island.

Brixham (for Torbay). Tor Point, co. Antrim.

Prawle Point* (B R W C). Kildonan (Mouth of the Clyde).

The Lizard* (B D T P). Stornoway (B F M G).

Penzance. Lamlash.

Scilly Islands (B D T W). Butt of Lewis (Hebrides) (B F L W).

Lundy Island (B D V L). Dunnet Head (Pentland Firth) (B F M J). Skotland.

Barry Island. Fair Isle (B F N H).

Mumbles Head. Peterhead.

St. Anne’ s Head (Milford Haven). May Island.

Calf of Man (B F J H).

Flamborough Head (B F S R).

Spurn Head.

Grimsby (B F T D).

St. Abb’ s Head (B F R J).

Endvidere udenfor England følgende Stationer:

Helsingør. Perim. Cape L’ Agulhas.

Helgoland 1 ). Aden. Bluff (Port Natal).

Holtenau. Cape Spartel. Fort S. Sebastian (Mozambique).

Brunsbüttel. Madeira. Montserrat (W. I.).

Hoek van Holland. Ponta Ferraria St. Bermuda.

Flushing. Ponta do Arnel Michael’ s. Breaksea Island (King George’ s Sound).

Gibraltar. Fayal. Goode Island (Torres Straits).

Malta. Las Palmas. Cape Maria van Diemen (New Zealand).

Dardanellerne. St. Helena. Farewell Spit (New Zealand).

Port Said. Ascension. Nugget Point (New Zealand).

Suez. Cape Point. Honolulu.

1) Ønskes Melding fra denne Station sendt direkte til Rederiet maa Skibet, foruden Kendings-Signal, hejse Signalet

P Q G (Meld mig til Rederiet). For saadan Melding betales 1 Reichsmark foruden Telegram-Taxten.


VIII

Skibe, som vise deres Kendings-Signal under Forbisejlingen af de oven nævnte

Stationer, ville, uden Udgift, hurtigst mulig blive rapporterede i „Shipping & Mercantile

Gazette and Lloyd’ s List“ samt i „Lloyd’ s Weekly Shipping Index“.

De med * mærkede Stationer ere indrettede til ogsaa at modtage Nat-Kendings-

Signaler fra Dampskibe, og Lloyd’s anmoder derfor Dampskibs-Selskaberne om at faa meddelt,

hvilke Nat-Signaler deres Dampskibe benytte.

Enhver Anmodning fra Rederierne om at faa Ordre signaleret til Skibe maa adres-

seres til „The Secretary of Lloyd’s, London E. C.“, der giver Oplysning om Betingelserne for

Signalering fra Stationerne til forbisejlende Skibe.

Alle Instruktioner, gaaende ud paa at stoppe et Skib ved en af Lloyd’s Signal-

Stationer eller paa at give Ordre til en saadan, maa sendes til Sekretæren, der besørger dem

videre til Stationen og de maa ikke sendes direkte til denne.

Britiske og irske Fyrtaarne og Fyrskibe ere forsynede med „The International Code

of Signals“ og ville, naar noget Skib ses at nærme sig Fare, meddele dette ved at hejse

Signal J D („De stævner mod Fare“) og om fornødent affyre Skud eller opsende Raketter,

indtil Signalet besvares.

Angaaende de øvrige Søstaters Signal-Stationer henvises der til Fortegnelserne derom

i „International Signal-Bog“ af 1896, tredie Del, S. 537—546.

Storm-Varsels-Signaler.

Det meteorologiske Institut i London sender til de fleste engelske Havne, Fyrtaarne

og Fiskeri-Stationer telegrafisk Underretning om større Forstyrrelser i Atmosfæren paa eller i

Nærheden af de britiske Kyster, samt offentliggør daglig den meteorologiske Melding i Londons

Blade. Saa snart en saadan Underretning er modtaget, tilkendegives dette ved, at der hejses

et Signal, der, regnet fra den Tid Underretningen er modtaget fra London, forbliver oppe i

48 Timer, med mindre der er givet Ordre til at nedtage det.

Signalerne ere om Dagen 1 Kegle og om Natten 3 i en Triangel ophejste Lanterner

med ensartet Lys.

Sydlig Kuling.

En Kegle eller Lanterner i Triangel med Spidsen nedad betegner, at haard

Kuling er sandsynlig fra Syd (fra S Ø. rundt gennem Syd til N V.).

Er det sandsynligt, at en Storm vil begynde mellem Ø. og S Ø. og trække sig mod

S. og S V., hejses Signalet for Storm fra Syd.

Nordlig Kuling.

En Kegle eller Lanterner i Triangel med Spidsen opad betegner, at haard Kuling

er sandsynlig fra Nord (fra N V. rundt gennem Nord til S Ø.).

Er det sandsynligt, at en Storm vil begynde mellem V. og N V. og trække sig mod

N. og N Ø., hejses Signalet for Storm fra Nord.

I flere af de indiske (f. Ex. Calcutta og Madras) og de australske Havne afgives der

ligeledes Varsels-Signaler; dog paa en noget afvigende Maade.

I Danmark er der ikke oprettet nogen Storm-Varsels-Station; derimod i Norge,

Rusland, Tyskland, Holland, Frankrig, Portugal, Italien, De Forenede Nordamerikanske

Stater, Japan og China. Angaaende Maaden, hvorpaa Varsels-Signalerne

afgives i disse Lande, henvises der til „International Signal-Bog“ af 1890, tredie Del, S. 540—553.


IX

Afdeling II.

Alfabetisk Sejlskibs-Register.

Dette Register indeholder under to Afsnit samtlige under Dansk Flag farende Handels-

Sejlskibe paa af og over 15 Register-Tons Brutto (i Alt ca. 1900 Sejlskibe), nemlig under

første Afsnit de i Kongeriget, paa Færøerne og de dansk-vestindiske Øer hjemmehørende Skibe,

og under andet Afsnit de som hjemmehørende paa Island registrerede Skibe; herefter følger:

En Fortegnelse over Sejlskibs-Rederier, som eje Skibe paa af og over 50 Register-Tons

Netto, ordnede efter Hjemstederne i alfabetisk Rækkefølge og Netto-Tonnagernes Størrelse.

Herunder findes endvidere anført Havne-Dybderne i engelsk Fod-Maal ved Omsættelse af de

i „Den Danske Havne-Lods“ angivne, tilsvarende Dybder i dansk Fod-Maal, samt Antallet og

Netto-Tonnagen for de i hver Havn hjemmehørende Damp- og Sejlskibe.

Spalte 1: Kendings Signal-Bogstaverne.

Spalte 2: Navnene paa Skibene i alfabetisk Orden med udhævet Tryk, samt

derefter, adskilt ved et Komma, Førernes Navne. En Stjerne * ved Skibets Navn betegner,

at dets Reder tillige er dets Fører.

Spalte 3: Skibets Art eller Takling. Til Betegnelse heraf ere følgende Forkortelser

benyttede:

Bg. betyde Brig. Ktgl. betyde Kutter-Galeas (Yawl).

Bk. „ Bark. Lgt. „ Lægter.

Db. „ Dæks-Baad. L. Kt. „ Lyst-Kutter.

Dkg. „ Dæks-Kaag. Pr. „ Pram.

Ev. „ Evert. Sb. „ Fuldrigget Skib.

Evgl. „ Evert-Galeas. Sk. „ Skonnert.

Fg. „ Færge. Skbg. „ Skonnert-Brig.

Gl. „ Galeas. Skgt. „ Skonnert-Galeot.

Gt. „ Galeot. Skkf. „ Skonnert-Kuf.

Hdb. „ Halvdæks-Baad. Sl. „ Slup.

J. „ Jagt. Slgl. „ Slup-Galease.

Jgl „ Jagt-Galeas. Tjk. „ Tjalk.

Jsk. „ Jagt-Skonnert. 2m Kt. „ Tomastet Kutter.

Kf. „ Kuf. 1m Kv. „ Enmastet Fisker-Kvase.

Kfgl. „ Kuf-Galeas. 2m Kv. „ Tomastet Fisker-Kvase.

Kt. „ Kutter. 3m Sk. „ Tremastet Skonnert.

Spalte 4: Skibets Bygnings-Sted. Er Skibet undergaaet en større Ombygning

eller Fortømring, hvorom Anmeldelse ved Forevisning af en Skibs-Ombygnings-Attest er modtaget,

findes Stedet for saadan Ombygning (betegnet ved „Ob.“) ligeledes angivet.

Spalte 5: Bygnings-Aaret. For Kortheds Skyld er her kun angivet Aarstallets

to sidste Giffre, f. Ex. 09 betyder 1809. 1 Tilfælde af Ombygning er Bygnings-Aaret adskilt

fra Ombygnings-Aaret ved en Streg.

Spalte 6: Skibets Bygnings-Materiale, m. m., hvortil følgende Forkortelser ere

benyttede:

B. betyder Bøg.

E. „ Eg.

F. „ Fyr.

G. „ Gran.

T. „ Teak.

Kl. „ at Skibet er bygget paa Klink.

Kr. „ „ „ „ „ „ Kravel.

A. „ forskellige amerikanske Træ-Sorter.

z. „ forhudet med Zink.

y. „ „ „ gult Metal (yellow metal).

k. „ „ „ Kobber.

Hvor der for Træ-Skibenes Vedkommende Intet findes anført angaaende Bygnings-

Maaden, er Skibet bygget paa Kravel.

(B)


X

Spalte 7: Skibets Dybde i engelsk Fod-Maal midtskibs i Last-Rummet, fra Undersiden

af Dækket til Inder-Klædningen ved Siden af Kølsvinet, og som for Skibe af Middel-

Størrelse i Reglen svarer til Skibets Dybgaaende med fuld Last (mindre Fartøjer, saasom

Jagter, Slupper, lastes dog, navnlig i indenrigsk Fart, i Almindelighed indtil 1 Fod dybere).

Spalte 8: Skibenes Størrelse i internationale Register-Tons Rrutto.

Spalte 9: Skibenes Størrelse i internationale Register-Tons Netto. Hvor

der foran Tonnagen findes anført et ,c” („circa"), er det paagældende Skib endnu ikke maalt

og meddelt Nationalitets- og Registrerings-Certifikat i Henhold til Lovene af 13. Marts 1867 om

Skibes Maaling og af 1. April 1892 om danske Skibes Registrering; men sejler midlertidigt med

et af en dansk Konsul i Udlandet udstedt Interims Nationalitets-Certifikat. Et Sejlskibs Netto-

Tonnage udfindes ved i Brutto-Tonnagen at fradrage Tons-Tallet af det eller de Rum, der

benyttes til Ophold eller Brug for Officerer og Mandskab eller til Skibets Navigering samt til

Sejlkøje, Kabelrum m. m., for saa vidt de fyldestgøre de for saadanne Fradrag stillede Betin-

gelser. I Tilfælde, hvor intet Fradrag kan tilstaas, bliver altsaa et Sejlskibs Netto-Tonnage

ansat lig med dets Brutto-Tonnage.

Spalte 10: Den registrerede Ejers eller bestyrende Reders Navn, betegnet

ved Forretnings- eller Firma-Navnet, for saa vidt saadant føres, samt Skibets Registrerings-Havn.

Ejes Skibet af et Aktie-Selskab, er dette betegnet ved: (Akt. S.). Naar der foran Skibets

Registrerings-Havn i en Parentes findes angivet et andet Sted-Navn, betegner dette Ejerens

Hjemsted.

Tegnet — i nogen af de foran nævnte Spalter angiver, at den paagældende Oplys-

ning ikke har kunnet tilvejebringes.

Tegnet „ betyder: ligeledes.


XI

Afdeling III.

A.

Alfabetisk Dampskibs-Register.

lste Afsnit omfatter de i Kongeriget, paa Færøerne og de dansk-vestindiske Øer

hjemmehørende Handels-Dampskibe af og over 50 Register-Tons Brutto (i Alt 375 Dampskibe).

2det Afsnit omfatter Dampbaade af under 50 Register-Tons Brutto (i Alt ca. 112). 3die Afsnit:

De som hjemmehørende paa Island registrerede Dampskibe (17); herefter følger:

En Fortegnelse over Dampskibs-Rederier, som eje Skibe af og over 50 Register-Tons

Netto, ordnede efter Hjemstederne og Brutto-Tonnagernes Størrelse, med Opgivelse af Tele-

gram-Adresse, Kontor-Flag og Skorstens-Mærke, for saa vidt saadant er anmeldt.

Spalte 3, 7 og 9. For Dampskibenes T a k l i n g benyttes de samme Forkortelser, som

i Sejlskibs-Registret.

S. betyder Skrue-Dampskib.

H. „ Hjul-Dampskib,

Bugs.-B. „ Bugserbaad.

C. „ „Compound "-Maskine

T. ,,Triple expansion "-Maskine.

Cy. „ Cylindre.

J. „ Jærn.

Stl. Staal.

Sp D.

Awng D.

PtAwngD.
„Spar Deck", ɔ: fuldstændigt Overdæk.

„Awning Deck", ɔ: „ „ af lettere Konstruktion.

„Partial Awning Deck".

Hur D.

Wd.„Hurricane Deck", ɔ: ufuldstændigt Overdæk „ „ „.

„Well decked" Skib, ɔ: med udækket Rum mellem Bak og midtskibs

Overbygning.

FPT. „ „Fore Peak Tank".

DT. „ „Deep-Tank", ɔ: Almindelige Vand-Ballastrum.

APT. „ „After Peak Tank".

DBT. „ „Double Bottom Tank", ɔ: Dobbelt Bund til Vand-Ballast.

BH. „ „Bulkheads", ɔ: Vandtætte Skodder.

Tons DW. „ „Tons deadweight".

Elek. L. „ „Elektrisk Belysning".

Spalte 4. For Maskinernes Heste-Kraft betegner det øverste Tal den n o m i n e l l e

Heste-Kraft; det underste Tal den i n d i c e r e d e (effektive) Heste-Kraft, der er angivet over-

ensstemmende med den af Skibets Rederi i Henhold til Sonærings-Loven af "25. Marts 1892 § 19

afgivne Meddelelse om Maskinens ind. HK.

Spalte 8, 9 og 10. Det Antal „tons deadweight" (Tons DW.) à 2240 lbs. som Skibene,

efter Angivelse fra Rederierne (evt. efter „Lloyd's Register of British and Foreign Shipping"),

henholdsvis kunne føre i de permanente Kulrum (bunkers) og kunne rumme i deres „water

ballast tanks", samt kunne bære under almindelige Forhold (med fyldte „bunkers"), altsaa

deres „Carrying Capacity" i engelske Tons Vægtgods.

Spalte 11, 12 og 13. Af de tre Kendings-Maal (i e n g e l s k e Fod) er Længden maalt

paa øverste (faste) Dæk fra Agterkant af Forstævn til Agterkant af Agterstævn; B r e d d e n

(største) mellem Yderfladerne af Yderklædningerne og D y b d e n , midtskibs, fra øverste (faste)

Dæks Underside til Inderklædningen paa Bund-Vinkeljærnene (evt. tillige til Bund-Tankens

Overflade).

(B*)


XII

B r u t t o eller G r o s s F iegister-Tonnagen. Saavel Damp- som Sejlskibenes

Brutto Tonnage udfindes ved til

1) Tonnagen af Rummet under Hoved-Dækket at addere:

2) Tonnagen af Mellemdæks- samt Overdæks-Rummene, for saa vidt saadanne foretindes, samt

3) Tonnagerne af de oven over øverste Dæk forefundne indesluttede og fast anbragte Rum.

Spalte 14: Tonnagen (1 Ton = l00 engl. = 91,59 danske Kubik-Fod) af de under 1)

nævnte Rum.

Spalte 15: Summen af Tonnagerne for de under 1), 2) og 3) nævnte Rum.

N e t t o Register-Tonnagen. Dampskibenes N e t t o Tonnage udfindes ved i Brutto

Tonnagen at fradrage saavel Tonnagen af det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller Brug

for Officerer og Mandskab, eller til Skibets Navigering samt til Kabelrum m. m. (se Spalte 17)

— for saa vidt de fyldestgøre de for saadanne Fradrag stillede Betingelser — som ogsaa Ton-

nagen af det eller de Rum. som optages af eller ere fornødne for den bevægende Kraft (se

Spalte 16). Det i danske Nationalitets- og Registrerings-Certifikater optagne Maalebrev inde-

holder Oplysning om Tonnagen og Beskrivelsen af ethvert særskilt opmaalt Rum. som er

blevet indbefattet i Brutto Tonnagen, samt om Tonnagen og Beskrivelsen af ethvert særskilt

opmaalt Rum. som er fradraget i Brutto Tonnagen til Bestemmelsen af Netto Tonnagen.

Tonnagerne angives tillige i Kubik-Meter, der udfindes ved at multiplicere Tonnagen med

Faktoren: 2,83; medens omvendt Omsætteisen af Kubik-Meter til Tons sker ved at multiplicere

Kubik-Meter med Faktoren: 0,353.

Spalte 18: Netto Register-Tonnagen efter den — i Henhold til den af General-

direktoratet for Skattevæsenet under 10. Marts 1895 udstedte Tillægs-Skibsmaalings-Instruktion 1 )

— fra den 1. April 1895 her indførte, "saakaldte „British Rule (a)" (Merchant Shipping Act, 1894.

Sect. 78 (1.) (a.)) nemlig, at Fradraget for Rum optagne af eller fornødne for den bevægende

Kraft gives for Skrue-Dampskibe — i Tilfælde af, at Tonnagen af disse Rum (exkl. Kul-

Rummene) udgør over 13. men under 20 pCt. af Rrutto-Tonnagen — med 32 pCt. af Brutto

Tonnagen; men for Hjul-Dampskibe — i Tilfælde af, at samme Tonnage udgør over 20,

men under 30pCt. af Brutto Tonnagen — med 37 pCt. af Brutto Tonnagen. Undtagelsesvis —

nemlig naar det egentlige Maskin-Rum enten er usædvanligt lille eller usædvanligt stort —

kommer den i fornævnte engelske Lov under Sect. 78 (1.) (b.) foreskrevne alternative Regel

til Anvendelse. Denne Regel, der er overensstemmende med den her i Landet indtil den

1. April 1895 gældende, saakaldte „Danube Rule", anvendes for Skrue-Dampskibe naar Ton-

nagen af Maskin-, Kedel- og Axel-Rummene udgør enten 13 pCt. eller derunder eller 20 pCt.

eller derover af Brutto Tonnagen, idet Fradraget for den bevægende Kraft da skal gives med

1¾ Gang Tonnagen af sidst nævnte Rum; samt for Hjul-Dampskihe, i Tilfælde af, at samme

Tonnage udgør enten 20 pCt. eller derunder eller 30 pCt. eller derover af Brutto Tonnagen;

Fradraget gives da med 1½ Gang Tonnagen af de maalte Rum.

Spalte 19: Skibets registrerede E j e r eller, for saa vidt det ejes af et Aktie-Selskab

eller lign., da dettes og den bestyrende Reders Navn (evt. tillige Hjemsted), samt Registrerings-

Havnen.

1) Anm. Ifølge Tillægs-Instruktionens Afsnit A., b, skal indtil O m m a a l i n g har fundet Sted den i de ældre Natio-

nalitets- og Registrerings-Certifikater under et «Appendix» til Maalebrevet optagne Netto Register-Tonnage efter

«British Rule» tages for gyldig; men, da denne Tonnage er bestemt efter «Merchant Shipping Act, 1854», er

den betegnet ved et «c.» (ɔ: circa).


XIII

B.

Skibsmaalets Anerkendelse i Udlandet.

Netto Register-Tonnagen efter „British Rule" — paa hvilken danske Dampskibes

Nationalitets- og Registrerings-Certifikater udstedte efter d. 1. April 1895 u d e l u k k e n d e lyde —

anerkendes ifølge de derom afsluttede internationale Skibsmaalings-Overenskomster u b e t i n g e t

i følgende Stater:

I.

1) Storbritannien og I r l a n d ifølge „Order in Council" dateret Windsor den 21. No-

vember 1895 (jfr. Skibsmaal. Cirk. Nr. 5. I, af 8. Januar 1895);

2) N o r g e ifølge Finants- og Told-Departementets Skibsmaalings-Cirkulære Nr. 21 dateret

Kristiania den 9. Juli 1895 (jfr. Skibsmaal. Cirk. Nr. 5, I, af 8. Januar 1895);

3) F r a n k r i g ifølge Cirkulære fra „Direction Générale des Douanes" dat. Paris den 10.

August 1895 (jfr. Skibsmaal. Cirk. Nr. 5, I. af 8. Januar 1895);

30

4) G r æ k e n l a n d ifølge en af den græske Udenrigsminister den /18 November 1895

undertegnet Deklaration, udvexlet i Kjøbenhavn den 14 /2 December s. A. (jfr. Skibsmaal.

Cirk. Nr.5, II. af 8. Januar 1896);

5) T y s k l a n d ifølge „Bestimmungen über die gegenseitige Anerkennung der Schiffs-

messbriefe in Deutschland und Danemark", udfærdiget af „Reichskanzler Amt" i Berlin

den 11. November 1895 (jfr. Skibsmaal. Cirk. Nr. 3 af 27. November 1895);

6) S p a n i e n ifølge Kgl. Anordning af 16. Juni 1896 og en Bekendtgørelse dat. Madrid

den 8. August s. A. fra det spanske Marineministerium, optaget i Gaceta de Madrid"

af s. D. (jfr. Skibsmaal. Girk. Nr. 7 af 20. Juli og Nr. 8. II, af 8. Decbr. 1896);

7) F o r e n e d e S t a t e r af A m e r i k a ifølge Cirkulære fra .Treasury Department. Bureau

of Navigation" dat. Washington den 23. Oktober 1895 (jfr. Skibsmaal. Cirk. Nr. 4 af

4. December 1895);

8) Øs t err i g - U n g a r n ifølge den K. K. Marinebestyrelses „Circolare" dat. Triest den

16. Maj 1872;

9) T y r k i e t ifølge Note fra det tyrkiske Udenrigsministerium, dat. Konstantinopel den

21. August 1894:

10) J a p a n ifølge Bekendtgørelse fra Kommunikations-Ministeriet i Tokio af 12. Decem-

ber 1891;

11) Den A r g e n t i n s k e R e p u b l i k ifølge Præsidentens Dekret dat. Buenos Aires den

19. Oktober 1896 og bekendtgjort i „Boletin Oficial" for den 22. s. M. (jfr. Skibsmaal.

Cirk. Nr. 9 af 10. Februar 1897).

I nedennævnte Stater sker derimod Anerkendelsen af Netto Register-Tonnagen efter

„British Bule" ikkun med følgende Afvigelser:

II.

12) I t a l i e n , i hvilken Stat der, skøndt den i Principe! følger „British Bule", ifølge De-

klaration dat. Bom den 12. November 1896 (bekendtgjort den 15. December s. A. i

„Gazetta ufficiale del Regno") ikke indrømmes Fradrag for Rum til Føreren, for Navi-

geringsrum, Kabelrum, Sejlkøje. Vand-Ballastrum, in. m.; idet der gives Tillæg for disse

Rum efter de Oplysninger om deres Tonnage, som lindes angivne i de danske Maalings-

Certifikater; med mindre det paagældende Skib er i Besiddelse af et af Registrerings-

og Skibsmaalings-Bureauet i Kjøbenhavn udfærdiget særligt „Italian Tonnage Certificate"

(jfr. Skibsmaal. Cirk. Nr. 8, I, af 8. Decbr. 1896);

13) F i n l a n d , i hvilket Land der, skøndt det i Principet følger „British Rule", ifølge en

i St. Petersborg undertegnet Deklaration af 14 /2 Maj 1896 ikke indrømmes Fradrag for

Navigeringsrum, Kabelrum og Vand-Ballastrum; idet der, uden Ommaaling, gives Tillæg

for disse Rum efter de Oplysninger om deres •Tonnage, som findes angivne i de danske

Maalings-Certilikater (jfr. Skibsmaal. Cirk. Nr. 6, I, A. b, af 23. Juni 1896).


XIV

III.

14) Nederlandene, i hvilken Stat, der ifølge en „Koninglijk besluit" dat. Haag den 21.

Januar 1879, ikkun indrømmes Fradrag for Rummene til den bevægende Kraft i

Dampskibe overensstemmende med den der gældende „Danube Rule".

IV.

15) S v e r i g e , i hvilken Stat der ifølge „Kongl. Generaltullstyrelsens Kungörelse" dat. Stock-

holm den 14. Oktober 1895 ikkun indrømmes Fradrag i Dampskibe for Maskin-, Kedel-

og Axel-Rummene samt for de permanente Kul-Rum overensstemmende med den der

gældende, saakaldte „German Rule" (jfr. Skibsmaal. Cirk. Nr. 2 af 6. November 1895);

16) Rusland, i hvilken Stat der ifølge Deklaration dat. St. Petersborg d. 14 /2 Maj 1896

ikkun indrømmes Fradrag for Rummene til den bevægende Kraft i Dampskibe, samt

for Rummene til Mandskabet m. m. efter de russiske Regler (German Rule); dog uden

Omrnaaling, idet Ansættelsen af Fradragene for slige Rum sker efter Oplysningerne

om deres Tonnage, som findes angivet i de danske Maalings-Certifikater (jfr. Skibsmaal.

Cirk. Nr. 6. I, A, a, af 23. Juni 1896);

17) R e l g i e n . i hvilken Stat der ifølge Note af 30. April 1896 ikkun indrømmes Fradrag

for Rummene til den bevægende Kraft i Dampskibe efter de belgiske Regler (German

Rule); dog uden Omrnaaling, idet Ansættelsen af Fradraget for slige Rum sker efter

Oplysningerne om deres Tonnage, som findes angivet i de danske Maalings-Certifikater

(jfr. Skibsmaal. Cirk. Nr. 6, II, af 23. Juni 1896).

V.

Endvidere anerkender Suez-Kanal-Kompagniet samt den Europæiske Donau-

K o m m i s s i o n den i de af Registrerings- og Skibsmaalings-Bureauet i Kjøbenhavn udstedte

„Suez Canal Special Tonnage Certificates" angivne Netto Register-Tonnage efter „Danube Rule"

for Passagen gennem Suez-Kanalen, samt for Farten paa Donau Floden. Ansættelsen af

denne Tonnage sker i Overensstemmelse med de af den internationale Skibsmaalings-Konference

i Constantinopel, 1873, foreslaaede Regler (jfr. Tillægs Skibsmaalings-Instruktionen af 10. Marts

1895, Afsnit N).


Signal-

Bogstaver

Skibets Navn Art

Afdeling I.

Kendings Signal-Fortegnelsen.

A. Krigs-Flaaden.

Kendings-Signalerne GRBF til GSDN.

Dimensioner

i engelske Fod 1 )

Længde Bredde

Dybgaaende

Agter 2 )

Register-Tonnage

Brutto

Netto

(British

Rule)

Deplace-

ment i

engelske

Tons

(dead-

weigjht)

Maskinen.

Indi-

cerede

Heste-

kraft

Antal

Kanoner

GRBF Helgoland ......... Panserskib................... 259.8 59.2 19.4 2622 1308 5390 4000 20

— H Skjold................ Panserbatteri ............... 227.6 38.1 13.7 878 391 2160 2400 10

— J Lindormen ....... Panserbatteri ............... 218.0 39.4 14.6 756 333 2070 1500 11

— K Odin .................. Panserskib................... 241.0 48.4 16.4 1378 618 3180 2300 16

— L Heimdal ............ Krydser af 3die Klasse 231.8 34.0 11.3 875 436 1320 3000 14

— Q Dagmar Korvet (Skoleskib)...... 178.5 33.7 16.5 640 289 1200 500 12

— S Hekla................. Krydser af 3die Klasse 231.8 34.0 11.3 874 434 1300 3000 14

— T Geiser................ Krydser af 3die Klasse 231.8 34.0 11.3 875 458 1260 3000 14

— W Diana................. Skonnert (Skoleskib) .. 157.0 25.8 11.9 342 137 660 500 8

GRCB Absalon............. Skonnert (Skoleskib) .. 150.2 26.0 10.7 341 142 520 500 9

— D Esbern Snare ... Torpedo-Skib 150.2 26.0 10.9 344 137 590 500 2

— F C. F. Grove....... Fyrinspektionsskib...... 129.3 25.1 9.3 220 106 — — —

— H Kattegat............ Fyrtransportskib.......... 89.4 19.0 9.0 127 51 — 180 —

— J Nordsöen .......... Fyrtransportskib.......... 89.4 19.6 9.1 118 29 — 200 —

— L Margrethe Knuth .. Skonnert (Skoleskib) .. 86.2 20.4 — 84 — — — —

— Q Willemoes ......... Opmaalings-Fartøj ...... 114.0 17.0 6.3 113 47 160 240 2

— T Krieger ............. Opmaalings-Fartøj ...... 114.0 17.0 6.4 109 43 170 240 2

— V Marstrand ........ Opmaalings-Fartøj ...... 114.0 17.0 6.5 113 47 170 260 2

— W Hauch ............... Opmaalings-Fartøj ...... 89.9 16.5 6.2 63 21 110 200 —

GRDH Gorm................. Panserbatteri ............... 235.4 40.1 14.4 937 395 2310 1600 12

— J St. Thomas ....... Skonnert (Skoleskib) .. 228.1 33.0 18.4 812 337 1670 1800 14

— K Agnete............... Kutter (Skoleskib)....... 45.3 12.4 7.2 — 16 22 — —

— L Falster............... Kanonbaad.................. 112.5 29.0 8.7 196 73 380 500 7

— M Möen................. Kanonbaad.................. 112.5 29.0 8.8 196 73 400 500 7

— N Öresund............ Kanonbaad.................. 85.7 26.3 7.0 115 42 240 200 5

— P Store Belt.......... Kanonbaad.................. 85.7 26.3 7.3 115 41 240 200 5

— Q Drogden............ Kanonbaad.................. 54.6 15.1 3.6 — — 49 40 1

— S Ingolf................. Skonnert (Skoleskib) .. 193.6 28.0 13.6 530 206 1000 600 9

— T Lille Belt ........... Kanonbaad.................. 85.7 26.3 7.3 115 42 240 200 5

— V Lövenörn .......... Vagerinspektionsskib.. 125.0 20.1 — 177 96 — — —

— W Tordenskjold.... Panserskib................... 222.5 43.4 15.8 1289 599 2490 2600 13

GRFB Fyen .................. Krydser-Fregat............ 226.6 45.4 20.0 1895 1093 2690 2600 28

— C Örnen................ Brig (Skoleskib).......... 90.4 25.8 12.3 158 128 310 — 10

— D Svanen .............. Kutter (Skoleskib)....... 34.3 11.4 — — 12 — — —

— H Dannebrog........

Dampskib (til Hs. Majestæt

Kongens Brig)...................... 199.0 26.8 10.4 734 365 880 1000 2

— J Grönsund ........ Kanonbaad.................. 119.0 20.1 8.2 157 59 240 300 4

— K Guldborgsund . Kanonbaad.................. 119.0 20.1 8.0 158 69 260 300 4

— L Sleipner............. Torpedo-Transportbaad 73.0 14.8 5.9 — — — — —

— M Iver Hvitfeldt ... Panserskib................... 242.9 49.6 18.4 1872 858 3390 5100 18

— N Valkyrien.......... Krydser-Korvet........... 266.8 43.4 18.2 1890 1065 2970 5200 22

— P Hjælperen......... Damp-Minebaad ......... 125.7 22.2 7.5 211 110 280 330 3

GSBF Sværdfisken...... Torpedobaad af 1ste Klasse 110.0 11.6 6.7 — — 58 600 1

GSCB Delfinen ............ Torpedobaad af iste Klasse 110.2 11.9 6.8 — — 66 670 1

— D Hvalrossen........ Torpedobaad af 1ste Klasse 113.3 12.2 6.7 — — 73 660 1

— F Stören ............... Torpedobaad af 1ste Klasse 130.1 13.8 7.3 — — 108 1200 2

GSDB Sölöven ............. Torpedobaad af 1ste Klasse 130.1 13.8 7.2 — — 106 1200 2

— C Narhvalen......... Torpedobaad af 1ste Klasse 134.9 13.8 7.5 — — 115 1200 2

— F Havhesten......... Torpedobaad af 1ste Klasse 134.9 13.8 7.1 — — 107 1200 2

— H Springeren........ Torpedobaad af 1ste Klasse 119.0 13.0 6.9 — — 88 800 2

— J Nordkaperen ... Torpedobaad af 1ste Klasse 140.1 14.2 7.3 — — 126 1300 2

— K Makrelen .......... Torpedobaad af 1ste Klasse 140.1 14.2 7.3 — — 126 1300 2

— L Hajen ................ Torpedobaad af 1ste Klasse 144.0 15.2 8.1 — — 139 2000 2

— M Havörnen.......... Torpedobaad af 1ste Klasse 145.6 15.5 7.8 — — 140 2000 2

— N Söbjörnen......... Torpedobaad af 1ste Klasse 145.6 15.5 7.8 — — 140 2000 2

1) 1 engelsk Fod = 0.971 dansk Fod = 0.305 Meter.

2 ) Fuldt udrustet.


XVI

B. Handels-Flaaden.

Signal-Bogstaverne ordnede i alfabetisk Rækkefølge.

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

KBHG Sylvia LBHG Mosvalla (S)

Færøiske Skibe.

— J Laura LBMD Mandal

KBCF til KBJV.

— L Vestmanna — H

— M Galatea — K Calli

KBCF Surprise — N Nordingur — N Gudrun

— G Marshall — P Only Sister — Q Hjalmar

— H Vàbingur — Q Lundin — S Gunna

— J Florence — R Kittiwake — T Frithjof (S)

— M Föringur (S) — S Cyclone — V Ingolfur (S)

— N Munken — T Suduroy LBNC Island (S)

— P Sudringur — V Flower of the Valley — D Falken (S)

— Q Frisk — W Súlan — F Leif (S)

— S Pride of Essex KBJC Ternan — G Egil (S)

— T Jeanette — D Energy — H

— W Fawn — F Sildberi — P Palminn

KBDC Peder — g Falkur — Q Agnes

— G Gauntlet — h Riddarin — R Ane Mathilde

— H Cyclone — L Trongjisvingur — S Falken

— J Frederiksvaag — M Heimdalur — T Island

— L Immanuel — N John Brown — V Jon

— M Beautiful Star — P Prince of Wales — W Stjernö

— N Nordlyset — Q Albert Victor LBPC Sturla

— P Örvingur — R Ida — D To Venner

— Q Frithjof — S Daggry — F Hjálmar (S)

— R Delphinen — T Slangan — G Gerda

— S Pioneer — V Livingstone — H Haraldur

— T Robert Miller — J Fram

— W Prosperous

KBFC Don

— G Streymoy

Islandske Skibe.

LBGF til LBQK.

— K

— M

— N

Friðrik

Bergþora

Sjana

— H Grace

— Q Josephina

— J Betzy LBCF Familien — R Guðrun Soffia

— L Sandoy — Q Ragnheidur — S Sigriður

— M Dauntless — R Thjalfe — T Friða

— N Nordstjörnan — V Reykjavik (S) — V Guðrun

— P Amaranth LBDF S.Louisa — W Heimdal (S)

— Q Lalla Rookh — N Sigridur LBQC Ingibjörg (S)

— R Royndin friða — P Hilda Maria — D Gimle (S)

— s Emerald — Q Louise — F Skallagrim (S)

— T Dart — S Gudny — G Einar Simers (S)

— V Regina — T Rósa — H Kveldulf (S)

— W Bondin — V Lovisa — J Fram

KBGC Jubilee — W Sigurborg — K Barden (S)

— D William Clowes LBFC Haffrúin

— F

— H

— J

Th. Charlton

Johanne

Fearless

— D

— G

— N

Geir

Rosamunda

Gudrun

Dansk-Vestindiske Skibe.

MBHJ til MBTH.

— L Spurn — R Isafold (S)

— M Svanen — T Isafold MBHJ Atlantic

— N Vàgoy LBGF Nora (S) MBSV Vigilant

— P Smiril (S) — H Othar (S) MBTG Jolly Companion

— Q Viking — K Margrethe — H Mary

— R Tjaldri — Q Gylfe

— S Vinur — R Hjàlmar

— T Othello — T Victoria (s)

— V Docea — V Ellida (S)

— W Snowdrop — W Frithjof (S)

KBHC H. M. Stanley LBHC Oddur (S)

— D Carl — D Snorri Sturluson (S)

— F Guiding Star — F Toller

(S) ved Skibets Navn betegner, at Skibet er et Skrue-Bampskib, (H) at det er et Hjul - Dampskib.


XVII

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

NBCD til NCJF

Skibets Navn

NBCD Medina (S) NBLG Brage (S) NBTM Bertha

— F Sylphiden — H Anna — P Lovise

— G Enigheden — J Constance — R Puck

— H Comet — K Rosalie — S Hamlet (S)

— K Laura — P Haabet — V Aurora

— L Elise — Q Hermandine NBVC

— R Rosenborg (S) — S Bien — G Coureer

— S Fides — V Albertine — H Baron Stjernblad (S)

— W Inger — w Dine Marie — J Rigmor

NBDC Marie Sophie NBMC Dagmar (H) — K Andrea

— F Anne Bolette Marie — H Fremad — P Albatros

— H Wesley — J Helsingör (S) — Q Brödrene

— P Victor — K Pregel (S) — R Svanen

— Q Romanus — L Anna Kirstine NBWD Kierstine Elise

— R Julie — R Marie — F Anna Sophie

— W Kamma — S Immanuel — P Thöger

NBFD Neptunus — W Frederikke — Q R. P. Pedersen

— M Amor NBPC Jörgen — R Anna

— P Lorenz — D Anna — S Christine

— Q Gjedser (H) — F Nancy — V Marie

— R Aurelia — G Hans NCBD Rasmine Marie

— S Fredensborg (S) — H Ferona — H Thor

— V Immanuel — J Flink — J Haabet

NBGD Dannebrog — K Thyra — K Rovang

— F Nökken — L Inga (S) — L Neptun

— J Marie — M Marie — M Frederikke

— M Cathrine — Q Assens (S) — Q Enoch

— P Karoline — W Kronborg (S) — R Haabet

— Q Frej NBQF Axel — S Nordpolen

— R Maria — J Yrsa (S) — W Lillebelt (S)

— T Charles — K Haabet NCDB Marie (S)

— W Agnete — P St. Alban (S) — G Robert

NBHC Onrö (S) — S Chr. Broberg (S) — H Immanuel

— F Peter — V Alice (S) — L Kronborg

— J Pomona — W Hanslgne — P Expres

— K Kruse NBRG Anna Willy — R Fortuna

— L Hans — F Pauline NCFG Emanuel

— P Laura 72 — G Aarhuus (S) — H Dannebrog

— Q Hildur — J Luvise — J Brödrene

— V Aron — K J. C. Jacobsen (S) — L Sophie Magdalene

NBJC Russia (S) — L Ane Marie — M Maren Christine

— D Spurgeon — M Casma — P Maja (S)

— F Karen — P Nielsine NCGD Ruth

— K Mette Kirstine — Q Havörnen (S) — K Vulcanus (S)

— L Maria — S Garibaldi — L Skotland (S)

— P Douro (S) — W Ellen — M Hekla

— Q Kureren (S) NBSF Nidaros (S) — P Pella

— S Alfrede — H England (S) — R Heimdal

— T Ane Chatrine — M Falken (S) — T Caroline

— V Charlotte Sophie — Q Hvidkilde — V Robert Schou

NBKC Gorm (S) — R Sophie — W Tydskland (S)

— J Julie — V Venus NCHS Familien

— L Randers (S) — W Paquet Margrethe — T Anna

— M Jensine NBTC Nordcap — V Thora

— Q Marie — J Elise — W Theodor

— R Ellen — K Erik NCJD Christine

— S Sylfid — L Laurentius — F Kjöbenhavn (H)

(C)


NGJL til NDST

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

XVIII

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

NCJL Mjölner (S) NCSV Anne Kirstine NDJB Matthäus Rickert

— Q Rusland (S) NCTD Ringkjöbing — C Adonis

— S Tyr (S) — G Juno — P Sörine

— T Thora (S) — H Ane Kirstine — Q Kolding (S)

NCKF Öresund (S) — K Vega — S M. Davidsen (S)

— G Caroline Marie — L Karmel — T Maren

— H Dannebroge — V Gammelholm — W Else

— J Mercurius NCVD Dana NDKB Thea

— L Nordvest (S) — H W. Klitgaard — F Alpha

— Q Alexander — J Faders Minde — G Hans

— T Webers Minde — Q Grane (S) — J Hjemmet

NCLD Karen Marie — R Pröven (S) — L Carl

— F Anna & Mathias — S Themis — P Emma Kirstine

— G Tercera — T Osmund — R Phönix (S)

— J Frederik den Syvende — W P. Schou — T Hebe

— K Ella (S) NCWD Laura NDLF Herman Olsen

— P Forældres Minde — F Kattegat — H Anna Agnete

— T Andrea — H Maagen — J Örnen (S)

NCMB Thor (S) — M Clara — K Enigheden (S)

— F Lykkens Pröve — P Haabet — M Jörgensen

— G Thy (S) — Q Mærdor — R Cecilie

— P Elise — R Christiania — V Esbjerg (S)

— Q Skandinavien (S) — T Elise NDMC Johanne Marie

— R Cecrops — V Hans — G Katrine

— T Freden NDBC Niels — H Viking (S)

NCPD Frem (S) — F Margarethe — K Laura

— H Skibladner — G Immanuel — L Thomas

— J Rosa — J Marie Mölgaard — P Marie

— L Valkyrien — K Lilly — Q Marie

— S Christine (S) — Q Marie — R Adalvik

— V Hosanna — S Freia (S) — S P. M. Asp

— W Brage — T Anna Caroline — V Elisabeth

NCQD J. B. Berggren — V Max NDPB E. C. Benzon

— F Kirstine NDCF Libra — H Hans Christensens

— H Christian — H Holger (S) — L Ceres

— K Isfirdingur — M Agnes — M Ask (S)

— R Immannel — P Neptun NDQF De tre Södskende

— V Gotfred — Q Spodsbjerg (S) — G Clara

— W Mars NDFB De fire Brödre — J Kronprinsesse Louise

NCRH Jenny — C Nordsöen (S) — K Ane Marie

— J Á. Ásgeirsson (S) — G Willy — M Fredensborg

— L J. L. Ginge — L Christine — P Anne Margrethe

— P Hydra — M Anne Sophie — S Gæa

— Q Wilhelmine — Q Brödrene — T Prinsesse Marie

— S Olnf Bager (S) — R Sylphiden NDRB Agnes

— T Mimi Fischer — T Caroline — C Anna

— W Ellinor — V J. Grönsund — J Alexandra

NCSB Ægir — W Berthe Marie — L Anna Margrethe

— D Harriet NDGM Christiane — M Valdemar

— G Fiona (S) — R Ida NDSB Prins Valdemar

— J Nauta (S) — W Thabor — C Carl & Christian

— K Nicoline NDHB Sölling — F Hermia (S)

— L Tejo (S) — F Frederikke — H Brockenhuus-Schack

— M Ivarine Cathrine — J lnsulaneren — J Helene

— Q Skirner — K Juliane — K Enigheden

— R Fredshaabet — Q Emma — M Astræa

— T Camilla — V Blenda (S) — T Edvard


Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

XIX

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

NDSV til NGBK

Skibets Navn

NDSV Neptun KFHS Vega NFQV Helge

NDTF Nestved — V Erik Kirstine NFRB Kvik

— G Venus NFJB De 8 Södskende — G Elias

— J Fanny — C Johanne Marie — J Christine

— K Margrethe Cecilie — G Mary — M Axel

— L Dania — H Sigurd — Q Niels Juel

— Q Emilie Franziska — K Söstjernen — S Erna

— R Saga — P Wilhelmine — T Thyra (H)

— V Nordvest — R Nordlyset — V Noah

— W Prins Valdemar — S Salvador NFSB Mariane

NDVC Fredshaabet — T Marie — G Elna

— F Elisabeth — V Thyborön (S) — H Boreas

— G Elisabetha NFKB Dania — K Uffo

— K Hulda — C Maracaibo — L Karen

— L Fortuna — G Fred og Ro — M Emilie

— M Elisabeth — H Hans Emil — P Sirius

— P Danmark — L Haabet — Q Dagmar

— R Marie — M Niels — R Expres (S)

NDWB Diana — P Trafik (S) — T Tobias

— C Christiane — Q Cæsar — V Gabriele

— F Emanuel — S Anna NFTB Haabet

— G Bertha — V Caroline & Trine — D Laura

— H Kirstine NFLB Ingeborg — G Isabella

— J Marie Regine — D Meta Anna — H De tvende Brödre

NFBK Hercules — G Martha — J Anna Maria

— L Nordstjernen — J Lauritz — K Ella

— Q Botnia (S) — Q Langeland — L Treue

— T Argo — R Mine — P Anglo-Dane (S)

— V Kjöbenhavn (S) — S Alexandra — R Bethesda

— W Ludvig — T Morsö — S Minna (S)

NFCB Emma — V Energi — V Kamma

— D Venus — W Hebe — W Helga

— H Ingeborg NFMB Holland (S) NFVB Ingeborg

— J Hermine — C Carl Hecksher (S) — C Sophie Vilhelmine

— M Argus — G Freia — D De fem Brödre

— S Susaa (S) — J Rolf — G Frode (S)

— V Paul — L Dorthea — J Juno

— W Christiane — P Doris Brodersen — K Albert

NFDB Marie — R Pröven — L Thorvaldsen

— C Julie — S Fanny (S) — P Marie

— G Sömanden — T Rita (S) — S Edda (H)

— K Delphin — V Victoria — T Prinsesse Marie

— Q Anna — W Sylphe — W Emilie

— W Carl NFPC Niels NFWB Kirstine

NFGD Saron — G Victor — D Magnet

— L Cathrine — K Alexandra (H) — G Emanuel

— M Familiens Haab — L Clara — H Mathilde

— Q Concordia — Q Caroline — J Martin

— T Flid — R Fides — L Katrine

— W Olga — T Agent Petersen — P Marie

NFHB Maria — V Marie — Q C. C. Hornung

— C Serapis NFQB Hjælperen (S) — T C. P. A. Koch (S)

— D Haabet — G Saga NGBC Anna

— L Valdemar — L Sarpen — D Hanne

— M Rolf (S) — M Willy — F Mindet

— Q Ribe — P Johanne — J Herman

— R Kristine — R Hansine Kirstine — K Neptun

(C*)


NGBP til NHCT

Signal-

Skibets Navn

Bogstaver

Signal-

Bogstaver

XX

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

NGBP Jenslne NGKF Omösund (S) NGSF Adolphine

— Q Ganymed — J M. Christiansen — H

— S Anne Cathrine — L Olga — K Skirner

— T Johanne — P Peter Berg (S) — L Fortuna

— V Thora Johanne — Q — M Blomsten

NGCD Dorthea — T Alexander Shukoff (Si — P Pawel Andrejeff (S)

— F Wïlhelmlne — V Harmonie — W Kirstine

— H L. P. Holmblad (S) NGLF Fremad (S) NGTD Nordlyset

— J Nerma (S) — H Elna — F Marie

— K Augusta — J Munkebjerg (S) — K Maryane

— M Anne Kirsttne — K G. R. Berg — L Johanne

— P Anna — M Mathilde — P M. C. Holm (S)

— Q Ane Dortnea — Q Storken — Q Fremad

— R Danmark (S) — R Abba — R Kronprindsesse Louise

— V Peruvian — S Mercantll — V Fædrenes Minde

— W Axel — V Urania (S) — W Cingalese

NGDB Erna NGMB Ulfsund (H) NGVD Gladstone

— C Valdemar — C Marie — F Havila

— H Samsö (S) — D Ceylon — J Henner Friser

— J H. Grohmann — F Fylla — K Aalborg

— L Mercur — H Juliane — P Jylland (S)

— M Mette — L Gabriel — Q Hilda

— P Ino — R Ellen Margrethe NGWC Annes Minde

— Q Hertha — S Lykkens Pröve — F Killeena

— V Maren — V Anna — H Karen Kirstine

— W Fox II (S) — W Oline Dahl — J Amarant

NGFB Danmark NGPC Martha — K Greve Frijs

— C Otto — D Lykkens Haab — L Pandur

— D Jörgen — F Johanne — M Sirius (S)

— H Birgithe Sophie — K Maria — Q Thekla

— L Brödrene — Q Ida — R Christine

— P Petra — R B. B. Fabricius — S Agnete (S)

— Q Alpha — S Möen — T Anne & Emmy

— T Diana — T H. A. Friis — V Jupiter

NGHC Ansgar — V Emilie NHBC Esmeralda

— D Union — W Lars Jörgensen — D Freden

— F Beta NGQB Hans — F Johanne

— J Eliza — F Marie — G Adolph Harboe

— L Johannes — H Cimbria — J Famlliens Minde

— M Cimbria (S) — K Skjelskör (S) — K Sönderjylland

— P Tjalfe — M Asnaes (S) — L Roma

— Q Christine Amalte — P Dan (S) — M Nordby

— T Caroline — R Tre Sönner — P' Svava

— V De sex Södskende — T Orrest — Q Brunette

NGJB Valkyrien — W Johan Siem (S) — S Else

— C Primus NGRB Anna — V Uranienborg (S)

— D F. C. Andersen (S) — C Ansgar — W Josefine

— H Harkon — D Kathinka NHCB Otto

— M Örnen — F Hjemmet — D Sophie

— P Harry — H Duen — F Henny

— Q Immanuel — L Lenita — G Franz Schwalbe

— S Detlef Wagner — M Alma Marie — J Bornholm

— T Tyr (S) — P Frederikke — K Harald (S)

— V Condor — Q Sylphiden — M Ophelia (S)

— W Ceres — V Edil — Q Henriette

NGKB Anna Marie — W Irvine — S Saturn (S)

— D Helga NGSC Dagmar — T Valparaiso


Signal-

Bogstave

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

XXI

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

NHCV til NHWS

Skibets Navn

NHCV Thorvaldsen (S) NHKG Kjöge NHRD Luna

— W Thor — J Mathilde — J Christiane Sophie

NHDF De trende Brödre — L Lillebelt (H) — K Norden (S)

— G Margrethe — M Georg Schwalbe — L Valborg

— J Waterfox — P Anglia (S) — M Knud (S)

— K Harald — R Caroline — P Dorthea

— M Brödrene — S Dania (S) — Q Nelly (S)

— P Thor — V Sonia — S Florentine

— Q Bertha — W Daniel — V Marie

— R Cito NHLB Anna — W Oscar

— S Gerda — C Castor NHSB Argus

— T Ellen — D Agent Lagoni — C Ragnar (S)

— V Marie — F Bodil Marie — D Frisia (S)

— W Eden — G Ane — F Eos

NHFB Familiens Haab — J Clara (S) — G Fremad

— C Albina — K Schrödersee — J N. J. Fjord (S)

— D Familiens Haab — M J. M. Jensen — K Nr. X

— G Ingeborg — P Merida — L Knud (S)

— J Thyra (S) — Q Nor' Wester — P Patria (S)

— K Kama — V Örnen (S) — Q Reform

— L Venner NHMB Svanen (S) — R Louisiana (S)

— P Rut (S) — C Vestkysten (S) — W Thor

— Q Laura — D De seks Brödre NHTB Agda (S)

— S Sirene — F Emilie — C Ebba

— T Horsens (S) — G Gribben — D Marie Sophie

— V Karen — J Stelia — F Sixtus

— W C. A. Wichmann — L Lucinde — J Union

NHGB Johanne — P Solon — K Dannebrog

— C Peder — Q Else — L Activ (S)

— D Josefine — R Veset — M Bertha

— F Julie — T Anne Cathrine — P Bertha

— J Ellen Ring — W Lovise — Q Ficaria (S)

— K Jane NHPB Hope — R Jomsborg (S)

— L Karoline Marie — D Helene — V Falken (S)

— M Ane Jenssine — F. Hugo NHVB Johanne

— P Immanuel — J Ingeborg — C The Duke

— R Pallas (S) — K Anna — D Amalia

— T Marie — L Ebenezer — F Helene (S)

— V Alexandra (S) — M Enigheden — J Agnes

— W Xenia (S) — Q Fortuna ' — K Alberdina

NHJD Anne — R Rasmine — L Rolf (S)

— F Familiens Haab — S Alf — M Knud (S)

— G Laurine Mathilde — V Emma — P Caroline

— K Holger Danske NHQB Clytia — S Delphin

— L Christian — C Kamma (S) — T Lodsen (S)

— M Copley — D Jægersborg (S) — W Paquetten

— P Harboe — F Klampenborg (S) NHWB Nordkap (S)

— Q Emanuel — G Marie — C Nordboen (S)

— R Anna — J Skodsborg (S) — D Meta

— S Therese — K Concordia — F Magda

— T Nathalia — P Alfen — G Siloam

— V Mjölner (S) — R Bertbine — J Alvilde

— W Henriette — S Kastor — K Caroline Marie

NHKB Alf — T Attempt — L Anne Dorthea

— C Kalfsund (S) — V H. C. Christensen — M Familien

— D Marie — W Hermod — Q Anna

— F Kjöbenhavn (H) NHRB Sigurd (S) — S Jacob Andersen


XXII

NHWT til NJRV

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

NHWT Eleonora NJGB Stege (S) NJMC Luna

— V Svanen — C Margrethe — D Kirstine

NJBC Hirtsholmen — D Pampa — F Carl Theodor

— D Fremad — F Anna — G Anni Tiede

— G Cura — H Lydia — H Skandinavia

— H Gazellen — K Mathilde — K Fortuna

— K H. C. Örsted (S) — L Henry — L Flid

— L Stirling — M Imanuel — P J. P. Kongsbak

— M Triton — P Klitten — Q Carl

— P Senator — Q Rudkjöbing (S) — R Högen (S)

— Q Caroline — R Jensine — S Zephyr

— R Nazareth — S Avance — T Harriet

— S Marselisborg (S) — T Frederik (S) — V Juliane

— V Haabet — V Aurora — W Johanne

— W Grethe — W Johanna NJPB Lyna

NJCB Ellekilde NJHC' Oscar II — C Sigurður

— D Laura 63 — F Familien — D) Ebba

— F Nordland (S) — G Remiga — G Lucina

— H Anne — K Arkansas (S) — H Frits Juel (H)

— K Enigheden — L Annette — K Harmina

— L Willi — M Laura — L Adolph Andersen (S)

— M Caroline — P Esbjerg (S) — M Alber

— P Ellen — Q Ella — Q Nordlyset

— Q Galatea — R Venus (S) — R John Frederick

— R Nökken — S Cimbria (S) — S Maren Kirstine

— S Marie — T Johanne — T Heimdal

— T Marie — V Kristian — V Agapetus

— V Marie — W Veile (S) — W Haabet

— W Bien (S) NJKC Sleipner NJQB Mira

NJDB Guldborg (S) — D Johanne Kongsbak — C Alpha

— C Stevns — F Anne Cathrine — D Anna Kristina

— F Karoline — G Kjerteminde — F Niels Jensen

— G Leda — H Velocity — G Nora (S)

— H Ragnhild — L Söstrene — H Anna

— K Anna Brenm — M John Harry (S) — K Louise

— L Nautik (S) — P Louise — L Nordhavet (S)

— M Maria — Q Enigheden — M Ellen

— P Niels — R Fönixborg — P Dorthea

— Q Harald — S Familien — R Mary

— R Nicolines Minde — V Diana — S Skjold (S)

— S Tuborg (S) — W William — T Villemoes

— T Cimbria (S) NJLB Sjælland (S) — V Familien

— V Margrethe Marie — C Anne Cathrine — W Hans

— W Herkules — D Sandormen (S) NJRB Nymindegab (S)

NJFB Venus — F Enigheden — C Louise

— D Skibladner II — G Johanne Marie — D Anna (S)

— G Hvalen (S) — H Enigheden — F Mars (S)

— H Hjeilen (S) — K Charlotta — G Zoar

— K Kentucky (S) — M Peter — H Kirstine

— M Russ (S) — P Louise (S) — K Hilma

— P Niels — Q Venus — L Solide

— Q Familiens Haab — R Martha — M Natuna (S)

— R Faders Minde — S Marie — P De syv Södskende

— S Sleipner — T Hólar (S) — Q Britannia (S)

— T Anna — V Skálbolt (S) — S Turisten (S)

— V Neiros — W M. Hay — T Poul & Anna

— W Neptun NJMB Siam (S) — V Peru


Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

XXIII

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

NJRW til NKLM

Skibets Navn

NJRW E. M. Dalgas (S) NJWT Polarstjernen (S) NKFS

NJSB Danmark (S) — V Wlademir Savin (S) — T

— C Energi (S) NKBC Frem — V

— D Flora — D Karen — W

— F Skjold — F Kirstine NKGB

— G Just Nielsen — G Alloa — C

— H Niels Juel — H Reina — D Laurine Mathilde

— K Julius Holmblad (S) — J Margrethe Helene — F

— L Malaya (S) — L Freja (S) — H

— M Laura — M Cimbria — J

— P Mercur (S) — Q Nordstjernen (S) — L

— Q Andreas — R Dan — M

— R Arla (S) — S Flandria (S) — P

— T Nordfarer (S) — T D. F. D. S. I — Q

— W Tranekjær (S) — V Augusta — R

NJTB Martin — W Edske Smit — S

— C Vulcan (S) NKCB Patria — T Ane

— D Svalen — D Marie — V

— F Rudolph — F Haabet — W

— G Bangsbostrand — G Birgitte NKHB

— H Charlotte Olsen — H Lea — C

— K Hafnia — J D. F. D. S. 2 — D

— L Emaus — L De to Brödre — F

— M De syv Södskende — M Kirstine Marie — G Niord

— P Cathay (S) — P Vestjylland — J

— Q Carl & Nanna — Q Dorothea — L

— R Maria Magdalene — R Johanne — M

— S Rolf (S) — S Birgitte — P Enigheden

— V Elna (S) — T Florida (S) — Q

— W John Hintze — V Poul Breinholt — R

NJVB Svea — W Constance — S

— C Gottrup I NKDB L. H. Carl (S) — T

— D Laura 73 — C Hejmdal — V

— F Jylland (S) — F Brattingsborg (S) — W

— G Wineland (S) — G Freya (H) NKJB

— H St. St. Blicher (S) — H Marselisborg (S) — C

— K Carl — J Else (S) — D

— L Lars Kruse (S) — L Horsa — F

— M Johanne — M N. G. Petersen (S) — G Svend (S)

— P Freden — P Caledonia (S) — H

— Q Mathilde — Q D. F. D. S. 3 — L

— R Heimdal — R Mexico — M

— S Absalon (S) — S Bien — P

— T Borneo (S) — T Ansgar — Q Heimdal (S)

NJWB Godthaab (S) — V Hermann (S) — R Ane Cathrine

— C Kronprins Frederik (H) — W Azira — S

— D Anna Elisabeth NKFB D. F. D. S. 4 — T

— F Apollo — C D. F. D. S. 7 — V

— G Sikar — D Arno (S) — W

— H Thérèse (S) — G Enigheden NKLB Flora

— K Ingeborg — H Urania — C

— L Livadia (S) — J Johanne Marie — D

— M Ingeborg — L Vilhelm — F

— P Nansen — M Fransiska — G

— Q Fylla (S) — P Anholt (S) — H

— R Hebe (S) — Q — J

— S Juno (S) — R — M Agnes


NKLP til NLDV

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

XXIV

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

NKLP NKRH NKWD

— Q — J — F Caroline

— R — L — G

— S — M Berthel — H

— T — P — J

— V Ingeborg — Q — L Ane Cathrine

— W — S — M

NKMB Dagmar (S) — T — P

— C Emanuel — V — Q

— D — W Vigilant — R

— F NKSB — S

— G — C — T

— H Haabet — D — V

— J — F NLBC

— L — G — D Familien

— P — H Sallingsund (S) — F

— Q — J Elise — G

— R — L — H

— S — M — J Phönix

— T — P — K

— V — Q — M

— W Tjalfe — R — P Johanne

NKPB — T — Q Nordlyset

— C — V — R

— D — W — S

— F NKTB Agnes — T

— G — C Falster (S) — V

— H — D — W Argo

— J — F Magrethe NLCB Waldemar

— L — G — D

— M — H — F Dronningmölle (S)

— Q — J Mogens Smidt — G

— R — L Vega — H

— S — M — J

— T — P Esbjerg (S) — K

— V — Q — M

— W — R — P

NKQB — S — Q

— C — V — R Anna

— D Betty — W Hans Peter — S

— F NKVB — T Erik (S)

— G — C Boline Marie — V

— H — D Njord — W Osvald

— J Ellen Margrethe — F Eros NLDB Martha Maria

— L — G — C

— M — H — F

— P Margrethe Kristine — J — G

— R — L — H

— S — M Haabet — J

— T — P Kattegat (S) — K

— V Ane Maries Minde — Q — M

— W Caroline — R — P

NKRB — S — Q

— C — T — R

— D — W Adele — S

— F Diana NKWB — T

— G — C — V


XXV

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

NLDW til NMFV

Skibets Navn

NLDW Odin NLJS NLQM

NLFB Als — T — P

— C Læsö (S) — V — R Marie

— D — W — S

— G NLKB — T

— H — C Echo — V Slesvig

— J — D — W

— K — F NLRB

— M — G — C

— P — H — D

— Q — J — F

— R — M — G Sextus

— S — P Kathrine — H

— T — Q — J

— V — R — K Elise Bay

— W — S — M

NLGB — T — P

— C — V Hans Andreas — Q

— D Laurentine Emilie — W — S

— F NLMB — T

— H Maria — C Helfort — V

— J — D — W

— K — F NLSB

— M — G Neptun (S) — C

— P — H — D

— Q — J — F

— R — K — G

— S — P — H

— T — Q — J

— V — R — K

— W — S — M Fox (S)

NLHB Agnes — T — P

— C — V — Q

— D Erik Hansen — W Dorothea — R

— F NLPB — T Svendborgsund (S)

— G — C — V

— J — D — W

— K — F öresund (H) NLTC Abelone Margrethe

— M — G — P Falken

— P — H Anna og Meta NLVT Naja II

— Q — J NLWC Ydun

— R — K — D Hans's Minde

— S Emilie — M — M Marie

— T — Q — P Dagmar (S)

— V — R — V Mette Hedevig

— W Augusta — S NMBH Svend

NLJB — T Anne — J Hobro

— C — V NMCD Union

— D Brage — W — J Clara

— F NLQB — K Svanen

— G — C Nicoline — R Belona

— H — D — S Kristian

— K Lund (S) — F — W Livingstone

— M — G NMDK Gylfe (H)

— P — H — R De to Venner

— Q — J — T Elise Marie

— R — K NMFV Christian

(D)


NMFVV Lil NQVG

Sign al-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver |

XXVI

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

NMFW Marie NPCD Malmö (S) NPWD Frederikshavn (S)

NMGC Christine Marie — Q Riberhuus (S) — G Alma

— K Ane — S Olga (S) — L Kodan

— L Fyen (S) — W Anne NQBL Cura

— P Roska NPDK Jacobine Christine — R Freya

— S Skagen — Q Mindet NQCB öresund

— T Martha NPFB Union (S) — H Magda

— W Thorseng (S) — G Christiania (H) — J Signe Marie

NMHG Hans Ditlev — j Margrethe Magdalene — P Skjold

— K Helgenæs (S) — T Argo NQDF Maren Kirstine

— P Freir — V Thrine — G Hans Illum

— Q Den unge Lods NPGJ Christian IX (S) — M Galathea

— R Brödrene — K Havlitten — P Valdemar

NMJB Gefion (H) — V Lillestine NQFC Activ

— D Marie NPHD Embla — D Ellida

— F De tvende Brödre — F Elise & Julie — H Anne

— G Ane Marie — Q Wemyss Castle — L Psyche

— K Marie NPJH Marie — T Elisabeth

— L Caroline — M Odin — W Thor (S)

— R Lökken — Q Urania NQGC Athene

NMKC Jason — T Gotfred — F Faaborg (S)

— F Newsky — V Casper — J Aurora

— P Fortuna — W Kirkholm — K Neptunus

NMLC Jens NPKB Esbern Snare (S) — P Karen Kirstine

— F Sophie — D Waldemar — T Confidence

— J Anne Marie NPLF Ærö (S) NQHB Svafva

— V Thor — R Hanne — W Union

NMPT Sigrid — S Knud NQJB Baldur (S)

NMQD Ellen NPMC Najaden — K Cecilie

— H Örnen — Q St. Knud (S) — P Löven

— W Triton — T Birgitte NQKH Hengest (S)

NMRB Karl — V Anna Marie — S Alma

— F Salus — W Niord (S) — T Ellen

— W Askur NPQC Blen (S) — V Maria

NMSB Elise Dyreborg — D Cecilie NQLB Venners Minde

— G Lion (S) — J Dana (S) — K Anne Kirstine

— H Hansine — M Aalborg (H) — M Haabet

— R Zampa (H) — S Volmer (S) — P Egen

— W De to Brödre — W Richard — T Sophus Danneskjold Samsö

NMTS Johanne NPRB Peter — V Elise Höy

— V Dragör (S) — F Saxo (S) — W Ceres

— W Aurora (S) — J Marie NQML Martha

NMVB Stenderupstrand — Q Katrine — P Guldborgsund (S)

— C Jörgen Ring NPSF August NQPM Thetis

— F Skandia (S) — G Caroline — R Jenny

— H Anna — H Thetis NQRB N. M. Harboe

— J Dronning Louise — V Mary — L Constance

— L Margaretha NPTD Jylland — M Vesta

— Q Adolphine — K Emanuel NQSB Lyö

NMWB Valdemar (S) — R Tordenskjold — K Cort

— C Georg (S) — S Maria Kristine — P Thurö

NPBF Johanna Fredericka — W Frederik & Ane — T Helene

— L Caroline Elisabeth NPVB Zeus NQTC Paula

— Q Drogden (S) — C Marie — S Hvalfisken

— S Mathilde — K Nakskov (S) — V Hjalmar

— V Thingvalla (S) — L Haabet — W Martha (S)

— W Harriet — S Fortuna NQVG Caroline Maria


XXVII

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

NQVH til NTDL

Skibets Navn

NQVH Ingeborg NRVH Marie NSMT Emanuel

— J Havlitten — M Gotfred & Johannes — V Aerial

— L Asta — Q Jörgen Larsen — W Peter

— M Jörgen — T Interessenten NSPB Frederikshavn

NQWK Guldborg NRWJ Ydun — C Masnedsund (S)

— P Alpha — T Dronning Louise — D Jyden (S)

NRCD Anna NSBD Anna — G Johanne

— G Roeskilde — J Estrup — H Uller (S)

— K Nicoline — K Skirner (H) — J Augusta

— P Fortuna — M Genius — M Sif

— S Ekliptika (S) — R De tre Söstre — T Duen

— V Gjertrud — T Christiane & Marie — V Elise

NRDH Niels Juel NSCB De to Söstre NSQC Inger Margrethe

— P Valborg — D Ella — D Brödrene

NRFJ Fredertcia (H) — J Karen — F Kjerteminde (S)

NRGJ Pollux — Q Hilda — G Skirner

— K Castor — W Nordpol (S) — M Dronning Lovisa (S)

— Q Röhl NSDF Alfred NSRC Hertha

— T Juliette — G Ansgar (S) — D Bjalmar (S)

NRHB Ane Marie — P Emblem — F Laurine

— G Christian NSFB Ellen Kirstine — H Expres (S)

— K Issefjorden (S) — C Amor — J Niels

— L Lykkens Pröve — D Kiana — K Málfriður

— Q Anna — G Faders Minde — Q Terpsichore

NRJC Agnete — K Marie — V Kastrup (S)

— P A. N. Hansen (S) — M Azela NSTF Kursk (S)

— T Elise — W Poseidon — J Örklldshus (S)

— V Karen NSGB Asgeir litli (S) — K Niels Brock (S)

— W Hertha (S) — C Anna Elisabeth — L Ingeborg

NRKC Activ (S) — F Rasmus — M Stubbekjöbing (S)

— D Kammerherre Schütte — L Samson — Q Borns Berred (S)

— M Thyra — P Storebelt (S) NSVB Agnete

— P Chaloupens Minde — Q Moskov (S) — H Limfjorden (S)

— Q Henriette — T Odin — L Kiew (S)

— S Karen NSHT Constantin (S) — P Christianssund (S)

— T Pröven NSJG Nishnij Novgorod (S) — R Inés Röhl

NRLP Ane Kirstine — H Erik — T Otto

— V Christian IX — K Cito — W Thor

NRMH 0. B. Suhr (S) — M Knuthenborg (S) NSWB Marie

— W Union — R Gjertrud Marie — C Astræa

NRPC Althæa — W Meta — H Laura (S)

— F Hansine NSKC Alf — P Emanuel

— T Freya —G Ydun (S) — T Stine Marie

— V Anne Kirstine — M Vega NTBC Caroline

— W Ellen — V Dagmar — D Haabet

NRQG Fanö (S) NSLB Peter — G Emanuel

— S Marie — G Vega — L Læsö (S)

— T Dannebrog — H Maria Magdalena — Q Elise Marie

— V Anna Dorothea — J Store Nordiske (S) NTCB Fransiska Marie

NRSF H. P. Prior (H) — V Rhea — D Marie

— G Karensine NSMC Louise — F Laura

— T J. M. Nielsen — G Hekla — G Màlfridur

— V Freyr — J Frits Emil — K Ydun

NRTC Phönix — K Margrethe — Q Kirstine

— M Langeland (S) — P Frigga NTDB Baabet

— V Hjalmar — Q Freir — G Hveen (S)

NRVB Oline — R Argus — L Anna Christine

(D*)


XXVIII

NTDM til NVRM

Signal-

Bog-

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Sign al-

Bogstaver

Skibets Navn

NTDM Kronen (S) NTRK Dorane NVGL Doris

— P Lolland (S) — S Vesuv (S) — P Ignatz Breum

— Q Activ — V Kasan (S) NVHB Eva

— S Haabet NTSF Dannebrog — C Eliza

— W Kirsttne — H Hjalmar (H) — D Medor

NTFC Camtoos — M Vendsyssel(S) — F Regina

— Q Saltholm (S) — P Ingeborg (H) — L Ærö

— R Valdemar — R Dagny — P Anker

NTGB Sakuntala — V Fremad — Q Rönne (S)

— D Georg Stage (S) NTVD Hermod — R Agersösund (S)

— F Frederiksværk (S) — F Norden — S Zephyr

— H Union — G Perwie (S) NVJB Omsk (S)

NTHB Zephyr — H Havfruen — C Axelhuus (S)

— C Amete — J Urda — D Skjold

— Q Island (S) — L Sine — F Skjalm Hvide (S)

NTJD Fylla — M Jylland — G Dan (S)

— F Kalifen — P Stærkodder (S) — T Bryderen (S)

— L Enigheden — S Anes Minde — W Makrellen

— M Marie — W Signe NVKC Nordjylland (S)

— S Laura (S) NTWB Christiansborg (S) — H Fuglen

NTKD Marie — F Morsö (S) — Q Rödkilde

— H Frode — G Anna Dorthea — R Marie

— J Dannebrog — J Isafjord — T Tvende Brödre

— L Seierskransen — K Maren — W Orrik (S)

— M Sophie — M Korsör (H) NVLB Em. Z. Svitzer (S)

NTLB August — P Nyborg (H) — F Octa (S)

— C Kathinka — R Flora — G Svanen (S)

— G Toni — S Frederlksborg (S) — K Skanderborg (S)

— J Castor NVBC Niels Juel — T Martin

— K Bornholm (S) — G Johanne — W Mine

— M Fyen (S) — H Andreas NVMD Gjertrud Dorthea

— Q Jylland — K Laura — F Hanne

— S Swarland (S) — P Rota — G Christine

— V Frejr (S) — Q Klara Marie — H Dagmar

— W Hjalmar — T Kjerstine — Q Fladstrand

NTMD Eleonora NVCB Cecilie — R Emma

— H Hveen (S) — D K. A. Sigurd — W Afma

— J Haabet — G Nordenskjold NVPB London

— K Montana — H Ora & Labora — C Lucinde

— Q Dan (S) — K Elise Marie — F Tomsk (S)

— S Activ — L Marie — H Augusta

— W Peter — M Eden — J Embla

NTPB Fremad NVDB Danmark — L Edwards

— G Marie — C Metha — Q Anna

— K Cathrine — K Andreas — R Hanne

— L Dorthea — Q Hekla (S) NVQD Mercur (S)

— R Patmos — T Ib — F Pröven (S)

NTQB Margrethe NVFB Mjölner (S) — G Hans

— D Donau — D Wilhelm — M Sophie

— F Perm (S) — J Enighed — W Christen Jensen

— H Venus — K J. N. Madvig (S) NVRB Amalia

— P Skjold (S) — L Amalienborg (S) — C Plucky (S)

— R Valdemar Seir — Q Helsingborg (S) — F Poul

— W Alma — R Verdande — G Saga

NTRC Koldinghuus (H) — W Skirner — H Karoline

— D Ægir (H) NVGB Arctic (S) — L Ebenezer

— F Bals (S) — K Frigga — M Peder


XXIX

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

Skibets Navn

Signal-

Bogstaver

NVRP til NWVT

Skibets Navn

NVRP Enigheden NWGS Nanna NWQK Jolantha (S)

— Q Christine — V Dannebrog — L Najaden

— S Karoline Marie NWHB Jylland — M Normannia (S)

— W Lodsens Minde — C Thora — P Georgios I (S)

NVSB Marie — D Gudmund — R Dannebrog

— D Concordia — F Cathrine — S Olaf (S)

— H M. G. Melchior (S) — G Anine — T Christence

— J Notos — J Alpha — V Immanuel (S)

— P Anna — K Emilie NWRD Inverurie

— Q Juno — L Frem — F Ajax (S)

— W Benthine — M Nevada — G Franziska Helene

NVTC Valdemar (S) — P Jörgen Olsen — H Sönderjylland

— D Livonia (S) — Q Georg — J Gerda

— F Arken — R Sjælland (H) — L Activ (S)

— G Johanne Emilie — S Young Hero — M Nielsine

— H Helga (S) NWJB Ino — P Primula (S)

— W Ægir (S) — D Mariane — Q Hans

NVWC Marie — S Faders Minde — S Amalie

— G Thor (S) NWKC Antwerpen (S) — T Anne

— J Irene — D Ella Alexia — V Nordby (S)

— K Anna — F Harald Klitgaard (S) NWSD Mary Jose

— Q Magnus (S) — P Esbjerg — F Hermandine

— S Beate — V Sönderjylland (S) — G Helge (S)

NWBC Familiens Haab NWLD Bethania — H Activ

— F Ilwo — F Olga — J Finland (s)

— J Gefion (S) — G Helga — K Familien

— Q Ane — H Dania (S) — M Hans

— S Marie — J Nordby — P Hafnia (S)

NWCB Solon — M Nordjylland — R Brödrene

— J Anna — P Ellen — T Augusta

— R Ganymed — R Nora — V Skjold

— S Anne — S Nordsöen NWTB Franz

NWDB Skjoldnaes (S) — T Nordlyset — C Pietronella de Boer

— G Ægir NWMB Thor — D Emma

— J Hansine — C Elida — F Eliezer

— K Thea — F Johanne — G Anna

— M Minerva — J Johannes — H Anine (S)

— P Castor (S) — P Fylla — J Minerva (S)

— Q Pollux (S) — Q Fyen — K Sösvalen

— R Sirius (S) — R Ydun — L Argo

NWFB Anna — S Hebe (H) — M Neptun (S)

— C Thora — T Kvik — R Anna

— D Karen — V Fulvia — S Nicolai II (S)

— J Olga NWPB Sæby — V Polyxene (S)

— K Nordstjernen — C Tjalfe NWVB Norge (S)

— L Immanuel — F Immanuel — C Debora

— M Marie — J Leopold II (S) — D Nordhvalen (S)

— V Dagmar & Elisabeth — M Rosenfeldt — F Seine (S)

NWGB Familien — Q Dronningen (H) — G Ingeborg

— C Harmoni — R Elisabeth — H Stærkodder (S)

— D Moody — S Mathilde — J Christian IX

— F D. F. D. S. 9 — T Augusta (S) — K Harboöre

— H Karen Johanne Marie — V Tiber (S) — L Alma

— J Esperance NWQB Euros — M Nummer 9 (S)

— K Kronborg — C Sleipner (S) — P Færes Minde

— L D. F. D. S. 8 — D Anna — R Meta

— M Lilly — F Freia — S Garonne (S)

— P Undine — G Gallia (S) — T Loire (S)

— Q Ida — H Fjæstauvnin

— R Rig mor — J Kronborg (S)


Under

50 Tons B.

Brutto Register-Tonnage.

XXX

Danmarks Handels-Flaade 1 ).

lste Marts 1899.

Over 50 Tons B. I Alt

Under

50 Tons B.

Netto Register-Tonnage.

(British Rule:)

Forskel.

Over 50 Tons B. I Alt Over 50 Tons B.

Antal Tons Antal Tons Antal Tons Antal Tons Antal Tons Antal Tons Tons pCt.

Sejlskibe 2475 45000 695 141000 3170 186000 2475 37000 695 131000 3170 168000 10000 7.1

Dampskibe 107 260c 398 384600 505 387200 107 1100 398 234000 505 235100 150600 39.2

I Alt 2582 47600 1093 525600 3675 573200 2582 38100 1093 365000 3675 403100

1) Herunder er indbefattet de færoiske, islandske og dansk-vestindiske Skibe, derimod ikke: «.Uddybnings-Maskiner»,» «Lægtere»,«Pramme»

el. lign., for saa vidt de ikke ere sel vb evægende, o: forsynede med et eller andet Fremdrivnings-Middel, saasom Sejl, Damp el. lign.


1

Kendings-

Signal

Code-Signal

2

Skibets Navn & Fører 1 )

Vessels de Masters

A.

Afdeling II.

Alfabetisk Sejlskibs-Register.

3

Art

eller

Takling

Rig, etc.

Bygnings- Built Hegister-Tons

4

Sted

Place

5

Aar

Year

6

Materiale

7

Dybde

midtskibs

2 )

Depth

8

Brutto

9

Netto

A

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

Owners & Port of Registry

NGVK Aalborg, Clausen, M. P. Bk Sunderland 91 Staal 16.0 664 c.614 (Akt. S.) N. H. Svarrer, N. p. Fanø.

NGLR Abba * Sk Faaborg 94 E 10.2 116 100 L. Petersen, Marstal.

NLTC Abelone Margrethe * GI Faaborg

57

87

E 5.5 23 21 C. Hansen, Faaborg.

NTDQ Activ * GI Nakskov 65 E 10.1 112 102 A. H. Petersen, Marstal.

NWSH „ Christensen, H. C. Sk Karrebæksm. 95 E F 8.3 68 59 J. A. P. Caspersen, Nexø.

NTMS „ * GI Faaborg

13

83

E 8.6 61 52 E. A. Schmidt, Marstal.

„ Sk Apenrade 43 E — — 44 Den Kgl. Grønl. Handel, Kbhvn.

NQFC „ * J Faaborg 76 E 6.1 24 19 H. H. Dreimann, Marstal.

„ * (Nr. 80) Db Kjøbenhavn 83 E 4.3 15 13 J. Christiansen, Kjøbenhavn.

NDMR Adalvlk, Larsen, A. J Norge — E F 6.5 27 21 Leonh. Tang, Kjøbenhavn.

NKVW Adele * SI Svinør 57 E F Kl 5.6 24 19 R. H. Andersen, Rudkjøbing.

NHBG Adolph Harboe, Petersen, E. J. Bk Greenock 76 Jærn 20.9 115 1050 Fr. Harboe, Skjelskør.

NGSF Adolphine, Christensen, J. M. 3m Sk Ulverston 78 E y 12.8 282 248 Chr. Christensen (N. S.), Aalborg.

NMVQ „ * Sk Svendborg 64 E y 11.1 130 115 M. Sørensen (Thurø), Svendb.

NDJC Adonis, Andersen, R. Skbg Thurø 69 E 11.0 160 144 C. Bom (Thurø), Svendborg.

NSMV Aerial, Madsen, P. H. Skbg Limekilns 79 F E 12.0 165 150 J. C. Simonsen, Marstal.

NVMW Afma, Ankersen, P. S. Skbg Svendborg 85 E y 10.1 199 176 (Akt. S.) N. H. Svarrer, N. p. Fanø.

NJPV Agapetus * J Thurø 44 E 6.3 26 21 J. Hansen, Svendborg.

Agathon * Db Ob. Rødvig 83 E Kl 4.5 15 13 L. Larsen (Skjørp.), St. Hedinge.

NHLD Agent Lagoni, Sørensen, N. Skbg Faaborg 72 E 10.4 122 109 J. J. Larsens Enke, Faaborg.

NFPT Agent Petersen, Frederiksen, J. Bk Marstal 92 E y 12.6 336 308 N. Petersen, Marstal.

NDRB Agnes, Riber, A. 3m Sk Tønning 91 Staal 11.4 312 277 (Akt.S.) N.H.Brinck (S.p.F.), Varde.

NLGW „ Andreasen, C. M. Sk Thurø 74 E 10.2 134 123 Andrea Jørgensen (Thurø), Svdb.

NKTB „ Rasmussen, C. H. Sk Marstal 73 E 9.4 97 87 J. A. Ohlsen, Marstal.

NHVJ „ Henriksen, H. C. Jgl Faaborg 96 E B 6.9 48 39 C. Henriksen, Marstal.

NDCM „ * Sk Samsø(Ballen) 91 E B 6.6 41 35 H. C. Hansen (Endel.). Horsens.

NKLM „ * 2m Kv Middelfart 73 E 5.0 22 11 K. J. Pedersen (Thurø), Svendb.

NRJC Agnete, Møller, J. Skbg Svendborg 77 E 10.2 149 133 J. Anderskouv, Svendborg.

NSVB „ Pedersen, J. 2m Kv Frederikshavn 81 E — 34 19 P. Nielsen (Bangsbo), Frederiksh.

NBGW „ * J Assens 68 E 6.8 33 25 N. Christiansen, Odense.

„ Engelbrechtsen, H. C. lm Kv Viken 87 E Kl — 16 11 J. Gudmandsen, (Aalsg.), Hlsgør.

NBVP Albatros * J Marstal 59 E 6.3 22 17 C. W. Hansen, Nykjøb. p. M.

Albatrossen * Db Nyk. p. F.

94

96

E F 4.5 16 13 H. E. Frederiksen, Nakskov.

NHVK Alberdina, Pedersen, J. L. Kf Groningen 85 E 7.2 91 82 S. J. Farup, N. p. Fanø.

NFVK Albert, Andersen, P. H 3m Sk Marstal 93 E 10.5 144 127 A. H. Petersen, Marstal.

NJPM „ * Jsk Svendborg 98 E F 6.7 49 39 A. Albertsen (Strynø), Rudkjøb.

KBJQ Albert Victor * 2m Kt Hull 75 E 10.1 80 80 J. Dahl (Vaag), Suderø.

1 ) En Stjerne * ved Skibets Navn betegner, at dets Reder tillige er dets Fører.

2 ) Skibets Dybde, der er angiven i engelske Fod, er maalt midtskibs i Last-Rummet fra Undersiden af Hoved-Dækket til Inder-Klædnigen

ved Siden af Kølsvinet. 1 engelsk Fod = 0.971 dansk Fod = 0.305 Meter.


A 2

1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

Bygnings-

7

Dybde

Register-Tons

5

Aar

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

6

Materiale

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& .Skibets Registrerings-Havn

NBLV Albertine, Albertsen, E. P. Gl Faaborg

62

68

E 8.6 68 59 H. H. Albertsen, Marstal.

NHFC Albina * lm Kv Svaneke 52 E — 20 11 H. J. Hansen (Thorøh.), Assens.

NCKQ Alexander, Jensen, P. M. J Svendborg 58 E 7.6 49 45 N. Chr. Gram, Kjøbenhavn.

NDRJ Alexandra, Nielsen, M. J. Bk Kjøbenhavn 91 Staal 16.7 655 610 (Akt. S.) J. L. Schouboe jr., Kbh.

NFLS „ * J Ob. Kolding 60 E 7.3 38 30 P. H. Dybvig (Fejø), Bandholm.

NSKC Alf, Rasmussen, H. Sk bg Nakskov 80 E F 10.9 169 146 N. Petersen, Marstal.

NHPS „ * Sk Marstal 96 E 7.8 57 49 H. J. Madsen, Rudkjøbing.

NHKB „ * Gl Kolding

Ob. Vindeby

11

81

E 6.1 38 32 C. C. Albertsen, Marstal.

NHQP Alfen, Thomsen, N. C. 2m Kv Frederikshavn 72 E — 31 18 S.Nielsen (Bangsb.), Frederiksh.

NSDF Alfred, Jensen, N. P. Sk Assens 79 E 7.1 44 38 J. P. Jensen, Assens.

NBJS Alfrede, Jensen, G. Skbg Troense 68 E 11.3 192 168 Anna K. Jensen, Svendborg.

NKBG Alloa, Pedersen, N. P. 3m Sk Martenshoek 98 Staal 9.4 170 149 (Akt. S.) A. P. C. Kløvbcrg, Kbh.

NQKS Alma * Sk Thurø 76 E 8.5 67 59 J. P. Hansen (Thurø), Svendb.

NPWG „ * Sk Sønderho p. F.

55

76

E 7.4 62 55 A. F. Johansen, Bogense.

NWVL „ Sørensen, J. P. 2m Kv Frederikshavn 89 E Kl — 32 23 P. Schou, Frederikshavn.

NTQW „ * Sk Harburg 57 E 6.2 31 25 N. P. O. Frandsen (Lohals), Rudkj.

NGRM Alma Marie, Lund, J. K. Sk Kolboda 94 E F 7.5 71 64 J. L. Jensen, Gudhjem.

NDKF Alpba, Bastrup, P. C. Sk Marstal 66 E 10.4 97 92 H. J. Bager, Marstal.

NQWP „ Sørensen, J. 2m Kv Ob. Frederiksh. 81 E F — 29 22 J. N. Olsen, Frederikshavn.

NJQC „ * J Stavanger — E F 6.2 24 19 J. Christensen (Fuur), Aalborg.

„ * 2m Kv Frederikshavn 80 E Kl 5.5 15 8 J. P. C. Kongsbak, Frederiksh.

NRPC Althæa * Sk Svendborg 78 E 9.8 118 100 C. J. Rasmussen, Svendborg.

NHWJ Alvilde, Lund, F. C. 2m Kv Frederikshavn 97 E 5.8 27 15 N. P. C. Larsen, Sæby.

NVRB Amalia * Sk Rønne 85 E F 6.7 43 36 J. B. Gedion, Rønne.

NHVD „ * J Rønhe 52 E 6.5 26 24 O. A. Agerlin, Dragør.

NWRS Amalie * (ex. Betzy). Gl Mandal — F 8.0 49 40 H. N. Skov, Kjøbenhavn.

NGWJ Amarant, Kyhn, J. Bg Ueckermiinde

52

74

E 13.5 256 232 Karen M. Hintze, Rønne.

KBFP Amaranth, Jacobsen, J. M. 2m Kt Grimsby 77 E F 10.1 78 78 (Akt. S.) P.C.Johannesen, Thorsh.

NTHC Amete, Nielsen, J. A. 3m Sk Nordby p. F. 82 E Fy 13.5 307 292 (Akt. S.) P. N. Winther, N. p. Fanø.

NSFC Amor, Rasmussen, R. S. Skbg Marstal 79 E 11.8 198 181 F. H. Jørgensen, Marstal.

NBFM „ * Gl Fjellebroen 89 E 7.0 43 36 H. N. Hansen, Marstal.

NBVK Andrea, Thomsen, T. C. 2m Kv Frederikshavn

Ob. „

90

97

E Kl 6.7 32 21 J. J. Winther (Skagen), Frederiksh.

NCLT „ * J Faaborg 44 E 6.2 22 17 J. Poulsen (Faab.), Svendborg.

NVBH Andreas, Erichsen, H. C. Sk Troense 84 E 10.4 143 125 P. E. Jensen, Ærøskjøbing.

NVDK „ * Sk Vejle 84 E 6.9 42 35 C. C. Gadeberg (Kjøbh.), Vejle.

NJSQ „ * (ex. Rota). Sl Stavanger 59 F 7.8 40 32 N. C. Weisbjerg, Struer.

Andrine Margrethe *

Ane, se Anne.

lm Kv Svaneke 51 E — 19 10 A. Poulsen, Grenaa.

NMGK „ * Skbg Troense 66 E 10.5 171 151 F. R. Storm, Faaborg.

NHLG „ Jørgensen, P. 3m Sk Thurø 95 E 10.9 153 136 J. Ph. Jørgensen (Thurø), Svndb.

NKGT „ * J Neustadt 53 E 6.4 30 25 S. Jensen, Randers.

NWBQ „ Poulsen, P. 2m Kv Assens 86 E F — 22 13 J.B.Hansen (Rostved), Grenaa.

NKJR Ane Cathrine * J Ob. Marstal 65 E 6.6 27 22 M. Jørgensen, Marstal.

NKWL „ „ * Sk Ob. Faaborg 74 E 6.3 27 21 L. Jørgensen (Aastrup), Faaborg.

NBJT Ane Chatrine, Hermansen, J. P. Sk Kolboda 89 F E 6.2 40 33 M. Christiansen, Rønne.

NGCQ Ane Dorthea * J Falsled 30 E 6.1 23 18 J. Clausen, Svendborg.

NHGM Ane Jenssine, Pedersen, H. N. Bk Glasgow 66 Jærn 16.8 512 458 (Akt. S.) A. M. Knudsen, S. p. Fanø.

NRLP Ane Kirstine, Rasmussen, M.P. Sk Faxe 78 E 7.0 42 39 K. Jørgensen, Kjøbenhavn.

NCTH „ „ * J — — E 5.0 26 22 K. Rasmussen (Bogø), Stubbek.

NBRL Ane Marie * J Sønderborg 47 E 6.4 31 24 R. M. Johansen (Nyord), Stege.

NDQK „ „ Johansen, N. P. Gl Kjøge 91 E Kl 5.5 26 21 C. Nielsen, Rødvig.

NRHB „ „ * J Kjøge 77 E 6.4 26 19 H. Hansen, Kjøge.


1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

3 A

Bygnings- Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

7

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NMJG Ane Marie, Christensen, A. Gl Ob. Frederiksh. 82 E F 5.3 22 15 F. F. Lohff, Hobro.

„ „ * 1m-kv Svendborg 90 E — 17 10 H. Johansen, Svendborg.

NKQV Ane Maries Minde * J Svendborg 18 E 7.1 29 23 J. C. Hansen, Marstal.

NTVS Anes Minde, Laursen, C. Lgt Tyskland — E F 6.4 33 29 K. Petersen, Grenaa.

NVHP Anker, Christensen, O.

Anna, se Anne.

1m Kv Odense 84 E 6.3 26 11 Chr. Bærentz, Frederikshavn.

NWTR „ Mortensen, P. S. Bk Lübeck 69 E F y 15.7 417 385 (Akt. S.) N. H. Brinck, S. p. Fanø.

NDRC „ Clausen, J. J. 3m Sk Brake 80 K y 13.1 364 334 (Akt. S.) P.N. Harbye, N. p. Fanø.

NBPD „ Kaas, H. 3m Sk Elmshorn 76 E y 12.7 324 306 A. N. Breining, Kolding.

NWRC „ (Solgt til Sverige). Skbg Stralsund 68 E 11.9 166 150

NHLB „ * Skbg Varnanäs 76 E F 10.8 166 134 J. Albertsen, Karrebæksminde.

NJGF „ (ex. Tyr), Henningsen, A. P. Skbg Nordby p. F. 72 E 10.5 140 125 H. S. Munch, Nexø.

NGRB „ Kragh, A. J. Sk Holbæk 63 E 10.7 131 115 Poul Smith, Holbæk.

NFKS „ (ex. John). Sk

Svendborg

Ob. Marstal

11

76

E 9.6 100 88 J. C. Rasmussen, Ærøskjøbing.

NCHT „ Skbg Troense 49 E 11.8 128 113 Svendborg

NGCP „ * Sk Thurø 71 E 9.3 87 79 E. N. Albertsen, Marstal.

NHJR „ Tønnesen, C. H. Sk Ziegenort 77 E 8.3 85 75 T. Tønnesen, Marstal.

NHWQ „ Holm, H. M. T. Sk Kolboda 96 E F 7.1 67 58 Joh. Herskind, Hasle.

NSBD „ Jepsen, T. C. Sk Nysted 79 E 7.3 55 51 G. Iwersen, Kjøbenhavn.

NFDQ „ * J Assens 67 E 7.8 53 45 H. P. Albertsen, Marstal.

NHPK „ * Sk Svendborg 96 E 6.8 50 39 J. P. Hansen, Faxe.

NGMV „ Væring, A Sk Vejle 94 E 6.9 49 39 C. J. Hansen, Kolding.

NGBC „ * Sk Assens 93 E F 7.1 48 40 N. J. Jørgensen, Assens.

NWFB „ *

Sk Tyskland

Ob. Nyk. p. F.

56

86

E F 6.0 41 34 J. Christensen, Aarhus.

NVPQ „ * Sk Karlshamn 81 E F 7.0 41 34 R. J. Kock (Nivaa), Kbhvn.

NWCJ „ * Gl Fjellebroen 86 E 7.0 42 36 H. Hansen (Fjellebroen), Faab.

NWQD „ *

Gl Middelfart

Ob. Svendborg

71

95

E 6.1 41 34 R. S. Bruun (Stige), Odense.

NJQH „ *

Gl Kappeln

Ob. Marstal

18

89

E 7.0 40 33 J. C. S. Albertsen, Marstal.

NLCR „ * J Marstal 65 E 7.6 37 31 P. H. Folmer, Marstal.

NBWR „ Christensen, N. C. 2m Kv Frederikshav 90 E Kl — 31 31 N. C. Mørk, Frederikshavn.

NWTG „ * J Kappeln 37 E 7.5 32 27 J. H. Petersen, Marstal.

NBLH „ * Sk Nyborg 89 E F B 6.4 33 27 N. Jensen, Nyborg.

NMVH „ Christensen, A. C. 2m Kv Frederikshav 75 E — 31 21 J. P. Kongsbak, Frederikshavn.

NVWK „ * 2m Kv Thurø 86 E — 27 18 H. J.Jensen (Søby), Ærøskjøing.

NRHQ „ Mogensen, N. C. Sk Gudhjem 77 E F 5.5 25 20 P. Mogensen, Gudhjem.

NVSP „ * Gl Rødvig 86 E Kl 4.9 24 18 L. Hansen (Lilleh.), Rødvig.

NRCD „ * J Rudkjøbing 77 E 5.8 23 18 R. H. Sørensen (Hou), Rudkjøing.

NJFT „ * Sk Norge — F E 5.5 22 20 G J. Raagaard, Dragør.

„ * lm Ev Neuenfelde 88 E 4.0 20 14 G. H. Gundesen, N. p. Fanø.

„ * J Sønderborg 54 E 5.9 18 14 O. M. Hansen, Svendborg.

„ * Sl Norge — E F 5.0 15 14 N. C. Sørensen, Nibe.

„ Nielsen, S- P. lm Kv Høllen (Norge) 56 E Kl 4.8 15 11 Chr. Mikkelsen, Struer.

NDLH Anna Agnete, Sigurdson, J. Bk Liverpool 77 Jærn 18.1 638 612 (Akt. S.) C. H. Nielsen, N. p. Fanø.

NJDK Anna Breum, Willadsen, V. S. Skbg Vejle 72 E 11.0 184 160 H. T. Helweg, Odense.

NDBT Anna Caroline * Gl Thurø 49 E F 5.9 43 35 J. C. Pedersen, Nyk. p. Mors.

NCWB Anna Casper (Forlist). Bk Waldoboro(U.S.) 59 E F 20.2 646 599

NTDL Anna Christine *

Gl Kiel

Ob. Barth

62

87

E 6.6 48 39 J. Petersen, Præstø.

NRQV Anna Dorothea * J Sønderborg 54 E 7.0 34 27 S. G. Petersen, Stege.

NTWG Anna Dorthea * 2m Kv Faaborg 83 E — 23 16 N. C. Jensen (Thorøh.), Assens.

NSGC Anna Elisabeth, Carlsen, L. M. Sk Svendborg 79 E 9.9 122 108 Joh. Gaarn (Kbhvn.), Svendborg.

NJWD „ „ * Gl Faxe 98 E 5.9 32 19 P. Petersen, Anholt.

NBML Anna Kirstine, Frandsen, L. Sk Karrebæksm.

1*

68 E 10.7 128 120 Anna K. Jensen, Svendborg.


A 4

1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

Bygnings- Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

7

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NJQD Anna Kristina, Thomsen, j. p. 2m Kv Frederikshavn 98 E 6.1 29 13 O. J. Berg, Frederikshavn.

NCJV Anna Margrethe, Schou, p. Jgl Nexø 17 E 8.1 51 45 M. Christiansen, Rønne.

NDRL „ „ * Sk Fjeliebroen 91 E 6.6 44 35 R. C. Mortensen, Bogense.

Anna Maria, se Anne Marie.

NFTJ „ „ * 2m Kv Viken 89 E F — 23 16 J. J. Hansen, Grenaa.

„ „ * lm Kv Svaneke 09 E — 18 11 P. C. Andersen, Grenaa.

NPMV Anna Marie * Sk Odense 75 E 6.4 37 29 M. Christiansen, Odense.

NGKB „ „ *

Gl Ekensund

Ob.Eckernforde

58

98

E 6.4 35 30 H. P. Asmussen, Svendborg.

„ „ * Sk Odense 78 E 4.9 18 13 A. Jørgensen, Odense.

NCLF Anna & Mathias, Madsen, N. Bg Nordby p. F. 90 E F y 12.6 259 247 M. N. Mathiasen, N. p. Fanø.

NBWF Anna Sophie, Hermansen, H. Skbg Kristiansand 68 F E 11.2 165 149 P. Schou, Frederikshavn.

NBRC Anna Willy, Andersen, J. M.

Anne, se Anna.

Gl Kongsviken 75 F E 6.8 39 33 H. Møller (Østrupg.), Odense.

NJCH „ Jensen, J. T. Skbg Marstal 72 E 10.3 157 145 H. C. Christensen, Marstal.

NQFH „ Jensen, C. Sk Marstal 76 E 10.2 132 119 H. J. Bager, Marstal.

NLPT „ *

Sk Svaneke

Ob. Svendborg

54

77

E 9.4 92 83 A. P. Hansen, Marstal.

NHJD „ Johansen, P. C. Gl

Troense

Ob. Marstal

1794

75

E 9.1 79 70 Ellen C. Hermansen, Marstal.

NWRT „ * Sk Svendborg 96 E 6.4 50 39 C. K. F. Hansen, Marstal.

NWCS „ Jørgensen, J. H. Sk Svendborg 86 E 7.2 43 35 J. M. Jørgensen, Marstal.

NTMF „ * Sk Haderslev 73 E 6.3 38 33 C. J. Nielsen (Ommel), Marstal.

NPCW „ * J Kiel 18 E 6.7 29 23 C. T. Jakobsen, Marstal.

„ * Sl Flensborg 51 E 5.4 20 15 H. Nielsen, Fredericia.

NFKF Anne Cathrine * J Marstal 52 E 7.4 37 30 H. Andersen (Kragn.), Marstal.

NJLC „ „ Tofte, C B. C. J Marstal 52 E 7.6 35 32 H. P. Toftes Enke, Marstal.

NHMT „ „ * Gl Marstall

Ob. Svendborg

52

72

E 6.3 34 28 R. H. Staugaard, Marstal.

NGBS „ „ * J Ob. Stege 71 E 6.6 31 26 N. P. Mikkelsen (Nyord), Stege.

Anne Cathrine Dorthea * J Nibe 49 E F Kl 4.7 15 12 N. K. Jensen, Lemvig.

NHWL Anne Dorthea * Sk Ob. Marstal 57 E F 6.3 27 22 E. Rasmussen, Marstal.

NGWT Anne & Emmy, Svarrer, N. 3m Sk Oskarshamn 94 F E y 11.5 275 247 (Akt. S.) S J. Farup, N. p. Fanø.

NCSV Anne Kirstine * Gl Marstal 63 E 8.9 61 52 R. H. Bager, Marstal.

NGCM „ „ * J Ob. Stege 50 E 8.3 45 34 C. H. Houmann (Kbhvn.), Stege.

NQLK „ „ Simonsen, P. M. 2m Kv Assens 97 E F — 34 16 J. J. Winther (Skagen), Frederiksh.

NRPV „ „ Rasmussen, J. U. lm Kv Assens 78 E — 21 15 J. H. L. Lund (Kbhvn.), Grenaa.

Anne Kristine, Johansen, R. H. P. J Ob. Marstal 81 E F 6.2 16 14 F. Johansen, Ærøskjøbing.

NDQP Anne Margrethe *

Sk Sandvig

Ob Marstal

41

74

E 10.5 88 77 E. H. Raahauge, Marstal.

NMLJ Anne Marie * J Ob. Svendborg 58 E 6.7 26 21 R. Rasmussen (Strynø), Rudkjøb.

„ „ Jensen, J. P. 2m Kv Assens 90 E — 19 12 S. C.Jensen (Bangsbo), Fredhvn.

„ „ * J Ob. Marstal 55 E 5.4 15 11 H. F. Hansen (Ommel), Marstal.

Anne Mathilde, Weisbjerg, C. L. J Arnis 03 E 5.5 20 14 H. A. Abel, Aalborg.

NDFM Anne Sophie * Gl Marstal

49

75

E 6.0 30 26 M. H. Petersen, Marstal.

NGWC Annes Minde * Gl Ob. Svendborg 76 E 6.3 33 27 J. A. Friis, Marstal.ø

NJHL Annette, Svinding, H. R. Sk Rudkjøbing 72 E 9.8 100 100 Salomon Davidsen, Kjøbenhavn.

„ Thomsen, C. Db Skibhusene 78 E 5.0 17 15 P. Poulsen, Vejle.

NJMG Anni Tiede * (ex. Emil). Gl Arnis 54 E 6.2 27 22 R. Hansen (Strynø), Rudkjøb.

NGRC Ansgar, Lerche, H. A. Bk Stettin 65 E 15.3 367 342 L. C. P. Lund, Rønne.

NGHC „ Lauritsen, J. 3m Sk Marstal 93 E y 12.9 301 276 H. C. Christensen, Marstal.

NJWF Apollo * Jgl Faaborg 98 E B 6.4 38 31 J. Albertsen, Marstal.

NPFT Argo, Steen, J. C. Sk Nyborg 75 E 10.1 127 112 P. F. Hylsebeck, Ærøskjøbing.

NLBW „ Hansen, N. C. Sk Hasle 73 E F 6.5 40 33 Grønbech & Co , Hasle.

NFBT „ * J Kiel 30 E 5.6 25 20 H L. Hansen (Nyord), Stege.

NWTL „ Meyer, P. E. J Humlebæk 95 E F 5.5 22 16 H.N.Friedrichsen (Nivaa), Kbhvn.


1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

5 A—B

Bygnings-

7

Dybde

Register-Tons

5

Aar

midtskibs

8 9

Brutto Netto

6

Materiale

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NSMR Argus, Svane, H. A. Skbg Marstal 80 E 11.7 200 184 H. Hansen, Marstal.

NFCM „ * Sk Vejle 92 E 6.2 43 35 L. Pedersen, Logstør.

NHSB „ * Gl Marstal 96 E 9.2 36 30 P. L. Thomsen, Marstal.

NVTF Arken, Christensen, C. A. 3m Sk Marstal 86 E y 9.4 198 179 H. C. Christensen, Marstal.

NBHV Aron, Sørensen, J. Jgl Kjøge 89 E F 6.4 36 32 S.Sørensens Enke(Siersl.), Rodvig.

NMRW Askur * Gl Nysted 60 E 7.6 40 38 H. J. Hermansen, Marstal.

NQVL Asta * Sk Aalborg 77 E 7.9 80 71 H. P. Andersen (Ho), Lemvig.

Astrid L Kt Asker 94 F A 6.8 16 16 Reedtz-Thott (Gaunø), Næstved.

NDSM Astræa, Svane, A. H. 3m Sk Rudkjøbing 92 E y 12.3 260 235 T. Tønnesen, Marstal.

NSWC „ Rasmussen, R. M. Sk Thurø 81 E 10.6 137 126 C. Bom (Thurø), Svendborg.

NQGC Athene, Hansen, J. P. Sk Thurø 76 E 10.5 136 125 C. Bom (Thurø), Svendborg.

MBHJ Atlantic, Smith, W. Sk Salisbury (N.A.) 58 E y 7.3 52 52 George Thomas, St. Thomas.

NHQT Attempt, Jørgensen, J. P. Lgt — — E F 5.4 25 21 Det for. Dpsk. S., Aalborg.

NTLB August * 3m Sk Kiel

Ob. Marstal

69

98

E 8.9 111 103 R. C. Pedersen (Kragnæs), Marst.

NPSF „ Dreiø, N. H. Sk Faaborg 76 E 8.9 85 78 J. H. Petersen, Ærøskjøbing.

NWST Augusta, Larsen, L. P. Bg Wolgast

51

72

E 12.3 201 183 N. R. Storm, Faaborg.

NGCK „ * Gl Gøteborg 75 E F 7.3 41 36 J. P. Christiansen, Aalborg.

NLHW „ Jørgensen, C. Sk Barth 56 E 6.5 39 33 O. Jørgensen, Stege.

NKBV „ Thomsen, J. 2m Kv Nordby p. F. 98 E — 36 19 (Akt. S.) C. Breinholt, Esbjerg.

NSPJ „ * J Ob. Allinge 67 E 5.8 25 19 A. P. Ancher, Rønne.

NVPH „ * J Norge — E F 6.1 21 17 N. Simonsen, Aalborg.

„ Nielsen, C. lm Kv Slesvig

Ob. Vindeby

21

67

E — 16 10 J. B. Hansen, Grenaa.

NBFR Aurelia * J Ob. Marstal 64 E 6.0 28 22 N. C. Nielsen, Stege.

NBTV Aurora, Raahauge, J. R. Sk Marstal 90 E 10.1 123 112 N. Petersen, Marstal.

NJGV „ Christensen, P. C. Ev Finkenwärder 85 E 6.2 37 21 A. C. Ernst, Esbjerg.

NQGJ „ Nielsen, N. J. 2m Kv Faxe 76 E — 28 14 H. F. Nielsen, Esbjerg.

NJGS Avance, Hansen, H. A. Sk Marstal 72 E 10.4 131 120 H. Hansen, Marstal.

NFRM Axel, Olsen, M. Sk Holbæk 70 E 10.2 124. 110 Poul Smith, Holbæk.

NBQF „ Hansen, P. M. Sk Rudkjøbing 68 E 8.8 68 63 F. F. Nielsen, Rudkjøbing.

NGCW „ * Gl Svanesund (Sv.) 66 E F 6.9 32 27 R. W. S. Jensen, Ebeltoft.

NSFM Azela * Bg Newcastle 58 E 13.3 179 164 J. C. Petersen, Nibe.

B.

NJTG Bangsbostrand, Rønnest, O. J. 2m Kv Frederikshavn 98 E 5.8 27 14 O. L. Møller (Bangsbo.), Frdh.

NVWS Beate, Hansen, P. Gl Ob. Nyborg

62

86

E F 5.4 35 29 L. Levin, Kjøbenhavn.

KBDM Beautiful Star, Fuglø, M. Sl Rye 61 E — 64 64 (Akt. S.) J. M. Matras, Færøerne.

Bellona * Db Ob. Humlebæk 92 E F 4.4 17 14 H. V. Petersen, Kjøbenhavn.

NMCR Belona, Pedersen, R. C. Skbg Troense 74 E 11.0 170 156 F. W. Valentin (Troense), Svendb.

NVSW Benthine * Sk Barth 63 E 6.7 40 32 L. H. Sommer (Rønne), Allinge.

NHDQ Bertha, Norholm, J. 3m Sk Inverkeithing 93 Staal 10.3 265 243 (Akt. S.) P. Brinch, Esbjerg.

NDWG „ * Gl Tyskland 62 E F 7.2 72 64 A. L. Nielsen, Thisted.

NBTM „ * Gl Barth 57 E 6.0 45 39 R. Nielsen, Marstal.

NHTP „ * Gl Faaborg 96 E 6.1 35 27 J. Jensen (Falsl.), Faaborg.

NHTM „ Nielsen, P. 1m Kv Lassan 89 E — 26 13 Brinch & Spellerberg, Skive.

„ * Gl Leire (Norge) 57 E 4.9 19 19 J. M. H. K. Beck, Vejle.

NDFW Berthe Marie * Gl

Faaborg

Ob. Svendborg

49

92

E 7.0 48 40 F. H.Frederiksen (Ommel), Marst.

NKRM Berthel, Eschen, C. H. Skbg Brake 59 E 12.3 188 174 H. C. Christensen, Marstal.

NHQR Berthine * Gl Thisted 96 E 6.3 35 27 A. C. H. Aasted, Logstør.

NWLD Bethania * 2m Kv Faxe 88 E Kl — 29 22 C. M. Olesen (Bangsbo), Frederiksh.

„ Pedersen, A. C. 2m Kv Vejle 89 E — 17 14 O. C. Geisnes, Grenaa.

NFTR Bethesda, Petersen, H. F. 2m Kv Frederikshavn 93 E — 36 24 (Akt. S.) C.J.Fabricius, Skagen.


1

Kendings-

Signal

B—C 6

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

Bygnings-

7

Dybde

Register-Tons

5

Aar

midtskibs

8 9

Brutto Netto

6

Materiale

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NKQD

Betty (ex. Sølystminde), Jensen,

J W

Sk Greifswald 61 E 6.5 54 46 Chr. Jensen, Kjøbenhavn.

NBLS Bien * 2m Kv Kjøbenhavn 68 E F — 24 20 O. Mortensen, Esbjerg.

„ * Sl Norge — E F K 1 5.8 20 14 C. Josephsen, Thisted.

NGFH Birgithe Sophie * J Ob. Randers 71 E 6.4 23 18 H. P. Wulff, Randers.

NPMT Birgitte, Hansen, H. C. Skbg Odense 75 E y 10.6 189 163 (Akt. S.) J. Hansen, Odense.

NKCG „ * Sk Svendborg 98 E 6.5 50 39 H. C.Hansen (Gaabense), Nyk.p.F.

Birgitte Magdalene * J Falsled 46 E 5.7 18 14 R. Christensen, Rudkjøbing.

Birgitte Marie * J Kolding 53 E 5.9 19 15 K. S. Hansen (Heils), Assens.

Björnen, Larsen, A. lm Kv Hornbæk 89 E Kl — 15 10 J. P. Larsen (Hornb.), Helsingør.

NGSM Blomsten * lm Kv Viken 86 E — 20 15 M. C. Jensen, Grenaa.

NHLF Bodil Marie * J Ob. Marstal 62 E 7.0 29 24 J. H. N. Schrøder, Nakskov.

NKVC Boline Marie, Hansen, J. P. Sk Thurø 73 E 9.6 98 87 J. O. Hansen (Thurø), Svendborg.

KBFW Bondin Sl Dundee 68 Jærn — 22 22 O. J. Olsen (Vestmanh.), Færø.

NFSH Boreas, Jensen, L. C. 2m Kv Frederikshavn

Ob ”

93

97

E — 34 26 C. A. Holm, Frederikshavn.

NHCJ Bornholm, Jensen, L. M. Bg Pr. Edw. Isl.

64

F (A)

78

12.6 230 207 M. Christiansen, Rønne.

NLJD Brage, Pedersen, H. V. Sk Svendborg 74 E 10.7 145 130 J. Anderskouv, Svendborg.

NCPW „ Svarrer, J. Sk Tønsberg 66 E F 6.9 46 38 P.H. Brammer (Lynæs), Fredrksv.

NDSH

Brockenhuus Schack , Rasmussen,

A.

Sk Thurø 92 E 10.7 154 142 C. Bom (Thurø), Svendborg.

NHBQ Brunette, Hansen, H. J. 3m Sk Lianelly 66 Jærn 14.7 335 300 (Akt. S.) H. A. Sprogøe, Odense.

NSQD Brödrene, Jørgensen, H. E. Sk Thurø 81 E 11.1 158 141 J. Ph.Jørgensen (Thurø), Svendb.

NBVQ „ * J Stavanger 58 E F 6.5 31 31 F. Petersen (Hirshals), Fredrhv.

NMHR „ * Ev Hannover 35 E 5.6 36 28 E. A. Nielsen, Bandholm.

NDFQ „ * Gl

Frederikssund

Ob. Marstal

56

96

E 6.2 28 24 J. K. Petersen, Marstal.

NHDM „ Jensen, O. 2m Kv Esbjerg 89 E Kl — 28 21 C. J. Dige, Grenaa.

NWSR „ * Gl Kongsviken 80 E F K1 5.9 23 20 P. C. Hansen, Aalborg.

NCFJ „ * Sl Svinør — E F K1 5.4 21 17 P. Andersen (Krik), Thisted.

„ Pedersen, S. J Haugesund 64 F Kl 5.8 20 20 M. G. Sørensen, Viborg.

NGFL „ * Ev — — E F 3.9 21 16 P. K. Kristensen (Rødding), N. p. M.

NGKQ Brödrenes Minde * Gl Marstal

54

67

E 8.2 75 68 C. H. Christensen, Marstal.

C

NHFW C. A. Wichmann, Steen, J. Sk Kragenæs 95 E F 6.6 41 34 P. T. Lund (Kragenæs), Bandh.

NFWQ C. C. Hornung * Skbg Odense 71 E y 11.7 203 176 J. Nielsen, Kjerteminde.

NCST Camilla, Iversen, N. V. Sk Nyborg 91 E 6.6 35 28 N. P. Nielsen, Nyborg.

„ * Sk Aarhus 80 E 5.1 19 18 O. Kjeldsen, Aarhus.

NTFC

Camtoos, Petersen, J. S.

Carl, se Karl.

Skbg Alloa 62 E y 14.4 216 199 M. J. Ipsen, Rønne.

NDKL „ Lindegaard, C. H. Sk Ærøskjøbing 91 E 9.6 106 94 J. C. Svane, Ærøskjøbing.

KBHD „ Henriksen, H. H. 2m Kt Grimsby 78 E — 87 87 (Akt. S.) J. J. Bek, Tveraa.

NFDW „ * Sk Marstal 92 E 7.6 54 48 G. Rasmussen, Marstal.

NJMQ „ * Gl Thurø 98 E 7.2 53 45 C. P. Clemmensen (Th.), Svendb.

NWSL „ * Gl Svineviken(Sv.) 74 F 6.8 33 30 H. P. Thomsen (Lyngs), Thisted.

NJVK „ * 1m Kv Neuwarp 76 E K1 — 22 15 H. Christiansen, Middelfart.

„ * 2m Kv Assens 87 E F — 18 9 J. M. Jensen (Thorøh.), Assens.

„ Flade, R. C. 2m Kv Thurø 78 E — 16 10 Schor & Bentzen, Rønne.

NDSC Carl & Christian * J Ob. Svendborg 69 E 6.7 22 18 O. M. Sørensen, Kjøbenhavn.

NJTQ Carl & Nanna * J Ulbølle

55

83

E 6.2 23 19 R. C. Knudsen (Troense), Svendb.

NJMF

Carl Theodor *

Caroline se Karoline.

NKWF „ Andersen, J. C.

Sk Seedorf 75 E 8.4 73 62 N. P. Hansen, Korsør.

Bg Kalmar

Ob. Svendborg

57

81

E F 11.0 189 172 M. Rasmussen (Frdre), Svendb.

NGHT „ Boye, E. Skbg Marstal 71 E 11.7 155 140 H. C. Christensen, Marstal.


1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

7 C

Bygnings-

7

Dybde

Register-Tons

5

Aar

midtskibs

8 9

Brutto Netto

6

Materiale

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NKQW Caroline, Christensen, J. L. Sk Kjøge 73 E 10.3 128 116 (Akt. S.) A. Hasselbalch, Kjøge.

NDFT „ Bugge, J. Sk Holbæk 69 E 10.3 122 107 Poul Smith, Holbæk.

NCGT „ * Gl Thisted 90 E B 7.0 43 36 R. E. Philipsen, Marstal.

NJBQ „ * Gl

Svendborg

Ob. Marstal

10

87

E 7.1 42 35 J. Albertsen, Marstal.

NHKR „ * Sl Aarhus 28 E 7.5 39 30 C. P. Rosenberg, Aarhus.

NJCM „ * Gl Marstal

32

91

E 5.8 34 32 A. A. Madsen, Marstal.

NMJL „ Christiansen, M. Sk Ob. Faxe 74 E 6.2 32 30 A. Christensen (Asdal), Fredh.

NFPQ „ * J Marstal 50 E 7.1 30 24 C. C. Eriksen, Marstal.

NPSG „ Loysemos, L. Gl

Fredericia

Ob. Fjellebroen

57

87

E F 5.6 24 19 H. P. Loysemos, Fredericia.

NTBC „ Koch, P. M. 2m Kv Svendborg 81 E — 23 18 P. Mogensen, Gudhjem.

NHVP „ Poulsen, C. J Ob. Aalborg 84 F 5.3 22 19 O. C. Poulsen, Aalborg.

„ * J Fredericia 51 E 5.1 18 14 L. Madsen, Nyborg.

„ * Db — — F E K1 5.1 18 13 A. Nielsen, Aarhus.

„ * 1m Kv Middelfart 64 E — 16 12 H. C. Petersen, Faaborg.

„ * J Flensborg 11 E 5.0 15 12 P. J. Petersen, Vejle.

„ * J Ob. Skjelskør 57 E 5.0 15 11 T. O. Christensen (Fejø), Bandh.

NPBL Caroline Elisabeth, Skou, H. N. Sk Horsens 75 E y 11.0 143 128 (Akt. S.) J. Christiansen, Horsens.

NQVG Caroline Maria * J Hobro 57 E 5.9 30 25 N. H. Junge, Hobro.

NCKG Caroline Marie * Gl Amager 59 E F 6.9 37 32 H. J. L. Hansen, Kjøbhvn.

NHWK „ „ * J

Svendborg

Ob. Faaborg

18

90

E 6.7 30 24 H.C.Pedersen (Kragn.), Marstal.

NFKV Caroline & Trine, Hansen, H. C. Sk Troense 64 E 10.6 150 135 J. C. Anderskov, Odense.

NBRM Casma, Sonnichsen, S. H. Bk Liverpool 69 Jærn 18.7 675 639 (Akt. S.) P. N. Winther, N. p. Fanø.

NPJV

Casper, Hansen, E. A.

Castor, se Kastor.

Sk Thurø 75 E 10.3 138 126 C. Bom (Thurø), Svendborg.

NTLJ „ * Kf Pekela 42 E F 8.3 91 78 F. Sonne, Ærøskjøbing.

NRGK „ Jensen, O. N. J Nykjøb. p. F. 67 E 5.9 32 26 O. A. Jensen (Nyord), Stege.

NHLC „ Andersen, N. 2m Kv Svaneke

Ob. Frederiksh.

52

79

E — 27 16 O. C. Geisnes, Grenaa.

NFGL

Cathrine, se Katrine.

„ Rasmussen, H.P. Skbg Stralsund 75 E 11.5 158 149 N. Petersen, Marstal.

NTPK „ * Sk Kappeln 57 E 7.9 43 37 H. J. H. Christensen, Marstal.

NBGM „ * Sk

Rønne

Ob. Svendborg

48

91

E 5.7 30 24 H. P. Hansen, Rønne.

„ * Sk Aarhus 78 F E Kl 5.5 20 16 A. P. Offenberg, Aarhus.

NPQD Cecilie, Petersen, H. O. Bk Rudkjøbing 75 E y 12.3 253 237 E. Petersen, Rudkjøbing.

NQJK „ Schaarup, J. N. Sk Ærøskjøbing 76 E 10.7 148 127 P. E. Jensen, Ærøskjøbing.

NDLR „ * Gl Marstal

Ob. Svendborg

19

89

E 5.8 27 22 J. C. Rasmussen (Ommel), Marst.

NVCB „ * Evgl Nordby p. F.

30

62

E F 4.7 22 18 T. Larsen, Aalborg.

NCMR Cecrops, Jørgensen, M. C. Sk Troense 52 E 11.1 122 110 N. F. Hansen, Odense.

NGJW Ceres, Knudsen, C. T. Bk Troense 67 E 14.1 303 285 Den Kgl. Grønl. Handel, Kbhvn.

NDPL „ Bager, C. H. 3m Sk Marstal 91 E 11.7 188 174 N. Petersen, Marstal.

NQLW „ * Skbg Nordby p. F. 76 E 11.1 179 153 O. P. Jensen (Thurø), Svendb.

NGMD Ceylon * Gl Kongelf 89 F E 7.4 49 42 A. L. Nielsen, Aalborg.

NRKP Chaloupens Minde * Gl

Thurø

Ob. Marstal

26

94

E 5.7 33 27 R. M. Rasmussen, Marstal.

NBGT Charles, Nielsen, H. C. 3m Sk Ueckermünde 61 E 14.0 320 299 A. P. Ellebye, Rønne.

NJLR Charlotta, Hansen, J. A. Sk Karrebæksm. 68 E 8.1 67 57 C. G. Hjorth, Nexø.

NJTH Charlotte Olsen, Justesen, C. L. 2m Kv Frederikshavn 98 E 5.8 26 13 (Akt. S.) N. C. Olsen, Frederiksh.

NBJV Charlotte Sophie * J Troense 14 E 6.8 27 22 S. N. Westergaard, Horsens.

NVQW Christen Jensen * Sk Kjøge 85 E 6.2 44 35 L. Christensen, Faxe.

NWQT Christence * (ex. Macanimna). Sk Helsingbørg 87 E F 6.6 46 36 P.C.Jeppesen (N.Agger), Thisted.

„ Christensen, P. E. Gl Frederikshavn 86 E F K1 4.9 18 15 O. J. Berg, Frederikshavn.


1

Kendings-

Signal

C 8

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

Bygnings -

7

Dybde

Register-Tons

5 midt- 8 9

Aar skibs Brutto Netto

4

Sted

6

Materiale

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NHJL

Christian, se Kristian.

„ Haagensen, H. R. Sk Marstal 72 E 10.0 108 96 B. B. Friis, Marstal.

NMFV „ Hansen, A. H. Sk Holbæk 74 E 8.8 83 72 Poul Smith, Holbæk.

NCQH „ * Gl Nykjøb. p. F. 90 E 6.3 41 34 H. C. Eschen, Marstal.

„ Printz. Sl Mandal 59 E F Kl 4.4 16 16 N. Chr. Gram, Kjøbenhavn.

„ * Db Kjøbenhavn 83 E F 5.1 18 13 O Jonson, Kjøbenhavn.

NRLV Christian IX, Knudsen, E. 3m Sk Marstal 78 E 11.7 2l6 203 H. C. Christensen, Marstal.

NWVJ „ * J Stubbekjøbing 88 E B 6.7 40 33 C. N. Christensen (Fejø), Bandh.

NDWC Christiane, Bøtcher, C. J. Skbg Varnanäs 67 E F 10.8 205 184 P. Nielsen, Faaborg.

NFCW „ * Sk Rudkjøbing 70 E 10.0 100 89 A. C. Albertsen, Marstal.

NDGM „ * Sk Ob. Marstal 78 E 7.0 42 34 H. J. Bager, Marstal.

NSBT Christiane & Marie, Hansen, N. Skbg Pr. Edw. Isl. 73 F(A)y 12.6 254 233 M. Christiansen, Rønne.

NHRJ Christiane Sophie * J — — E 5.9 27 20 C. M. Dahl (Fuur), Aalborg.

NCWR Christiania * 2m Kv Ob. Svaneke 71 E F 23 16 O. O. Olsen, Frederikshavn.

NDFL Christine, Goldormann, V. Skbg Brake 73 E B y 12.9 275 245 Wm. Nielsen, Rudkjøbing.

NBWS „ Rasmussen, L. Skbg Thurø 69 E 12.0 203 178 N. W. Kaas, Svendborg.

NGWR „ * Sk Svendbørg 94 E 6.7 47 37 P. W. Andersen (Gaab.), Stubbek.

NCJD „ * Jgl Faaborg 90 E 6.9 43 36 S. C. Junge (Sebbers.), Aalborg.

NVMG „ * Slgl Aarhus 85 E 6.7 36 30 H. Espensen, Ærøskjøbing.

NWDS „ * 2m Kv Frederikshavn 86 E F Kl — 25 17 H. Larsen (Bangsbo), Frederiksh.

NFRJ „ Petersen, O. M. J Ob. Thisted 39 E Kl 5.7 22 17 T. C. Dige, Thisted.

NVRQ „ * 2m Kv Svendbørg 85 E — 23 13 H. Jensen (Thorøh.), Assens.

„ * J Fredericia 52 E 5.4 16 11 P. J. Hansen, Nykjøb. p. F.

NGHQ Christine Amalie * J Ulbolle 51 E 6.4 25 21 N.C.Nielsen (Hadsund), Mariager.

NMGC Christine Marie, Mortensen, P. J Aalborg 54 E 5.7 32 26 P. E. Mortensen (Endel.), Bogense.

NGQH Cimbria, Pedersen, H, Bk Glasgow 63 Jærn 22.3 1203 112 (Akt. S.) S. W. Bruun, Kolding.

NKBM „ Jacobsen, A. 2m Kv Frederikshavn 98 E 6.6 35 18 P. Schou, Frederikshavn

NGTW Cingalese, Harreby, L. Bk Glasgow 69 Jærn 17.1 711 664 (Akt. S.) P.N. Harbye, N.p. Fanø.

NSJK Cito, Christensen, A. Bg Nordby p. F. 80 E F y 13.8 304 290 (Akt.S.) N. H. Kallesen, N.p. Fanø.

NHDR „ * Sk Nordby p. F. 57 E 8.4 74 65 C. F. Jensen, Løgstør.

NDQG Clara, Nielsen, H. J. Bk Sunderland 76 Jærn 20.3 1092 1047 (Akt. S.) P. N. Winther, Fanø.

NFPL „ Bartram, M. F. Bg Kjøge 75 E y 11.5 271 233 Moses & Søn, G. Melchior, Kbh.

NMCJ „ Thøgersen, S. Skbg Faaborg 74 E y 10.9 174 163 (Akt. S.) P. Svarrer, N. p. Fanø.

NCWM „ * J Helsingborg 69 E F 5.8 24 19 J. Larsen, Aalborg.

Clandine Kirstine * Sl Ob. Nyk. p. M. 88 E F K1 4.7 17 13 P. C. Jensen, Nykjøb. p. Mors.

NHQB Clytia, Nielsen, R. 3m Sk Thurø 96 E 10.7 156 140 N. P. Petersen (Thurø), Svendb.

NBCH Comet, Bødker, J. M. 2m Kv Troense 88 E — 33 19 C. P. Nielsen, Frederikshavn.

NHQK Concordia, Henriksen, C. M. Sk Faaborg 96 E 9.9 115 99 C. P. Henriksen (Thurø), Svendb.

NFGQ „ * Sk

Rudkjøbing

Ob. Marstal

51

75

E 9.8 87 77 M. L. Madsen, Marstal.

NVSD „ * Sk Tyskland 59 E 6.4 33 27 R. P. Nielsen (Nyord), Stege.

„ * J Kappeln 22 E 6.2 20 16 M.Christensen (Lundeb.), Svendb.

NGJV Condor, Friis, A. H. Sk Marstal 68 E 8.8 70 62 H. J. Clausen, Marstal.

NQGT Confidence, Mouritzen, S. R. Skbg Thurø 76 E 10.7 151 137 J. Ph.Jørgensen (Thurø), Svendb.

„ * 2m Kv Vejle 88 E Kl — 18 8 S. Nielsen, Esbjerg.

NQRL Constance, Jensen, V. L. Bg Flensborg 56 E k 14.4 230 216 Den Kgl. Grønl. Handel, Kbhvn.

NBLJ „ * J Ob. Marstal 68 E 6.8 35 27 J. Jensen (Hou), Rudkjøbing.

NKCW „ * 2m Kv Kjøbenhavn 73 E — 27 19 L. P. Hansen, Assens.

NHJM Copley, Struckmann, Fr. Sb Liverpool 81 Jærn 24.1 1794 C.1741 (Akt. S.) C. P. Holm, Fanø.

NQSK Cort, Poulsen, B. C. J Nykjøb. p. M. 67 E 6.2 35 28 L. C. Madsen, Nykjøb. p. Mors.

NBVG Coureer * Sk Kolding 56 E z 9.0 70 62 J. N. Holm, Rønne.

NJBG Cura * J Arnis 52 E 7.1 34 28 F. E. Jensen, Randers.

NQBL „ * Gl Ob. Svendbørg 85 E 5.8 23 18 M. Christensen, Marstal.

KBDH Cyclone, Joensen, J. Sk Cowes 63 E — 92 92 (Akt. S.) O. Finsen, Thorsh.

KBHS „ Johannessen, J. P. 2m Kt Grimsby 71 E — 75 75 J. J. Andreasen, Thorshavn.

NFKQ Cæsar * Sk

Troense

Ob. Skibhusene

59

80

E 10.0 120 108 H. P. Jørgensen, Marstal.


1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

D.

3

Art

eller

Takling

4

Sted

9 D

Bygnings-

7

Dybde

Register-Tons

5 midt- 8 9

Aar skibs Brutto Netto

6

Materiale

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NJVW D. D. K. Nr. 1. 2m Lgt Kjøbenhavn 98 Staal 6.4 92 79 Det danske Kulkompagni, Kbhvn.

NKBT

NKCJ

D. F. D. S. 1.

„ 2.

2m Lgt Kjøbenhavn

2m Lgt Kjøbenhavn

98

98

Staal

Staal

7.8

7.8

141

141

132

Det foren. Dampsk.-S., Kbhvn.

132

KBJS Daggry (ex. Mystery), Næs, J. 2m Kt Hull 76 E 10.3 78 78 (Akt. S.) H. N. Niclasen, Midvaag.

NGSC Dagmar * J Rudkjøbing 57 E 7.0 40 32 C. C. Poulsen, Aalborg.

NFSQ, „ * J Marstal 65 E 7.1 34 28 J. Hansen, Marstal.

NSKV „ (ex. Erie), Andersen, K. Sk Aarhus 80 E 6.1 23 21 C. J. Fabricius, Skagen.

NVMH „ * 2m Kv Frederikshavn 85 E F Kl — 22 15 H. Nielsen, Esbjerg.

„ * Gl Aalborg 63 E F 0.1 18 15 H. C. Cortsen, Aalborg.

„ * Db Tuborg 94 F E Kl 4.6 16 10 N. Olsen, Kjøbenhavn.

NWFV Dagmar & Elisabeth, Olsen, O. 2m Kv Thisted 87 E F — 44 30 G. M. S. Taabbel, Esbjerg.

NTSR Dagny, Lassen, M. C. Tjk Ihlowerfehn 68 E 5,0 36 30 A. Abel, Aalborg.

NKBR Dan, Kruse, J. A. Bk Bucksport (M) 55 E F y 11.9 279 254 A. P. Kruse, (Snogeb.), Nexø.

NCVD Dana, Rasmussen, R. M. 3m Sk Thurø 91 E 10.7 159 143 N. P. Petersen (Thurø), Svendb.

„ Nielsen, J. P. lm Kv Faxe 85 E Kl — 17 12 H. Kuhlmann, Helsingør.

NFKB Dania, Nielsen, N. G. Bk Glasgow 67 Jærn 15.9 403 363 (Akt. S.) P. N. Winther, N.p. Fanø.

NDTL „ * J Bandholm 53 E 6.7 43 35 O. Petersen, Stege.

NHKW Daniel, Thøgersen, S. Bk Rostock 78 E y 17.2 379 347 (Akt, S.) J. A. Thøgersen, Esbjerg.

NUVP Danmark, Lausen, J. C. Hk Kjøbenhavn 92 Staal 21.4 1467 1374 (Akt. S.) J. F. Dessauer, Kbhvn.

NVDB „ Christensen, K. 3m Sk Faaborg 84 E z 12.3 226 206 H. C. Christensen, Marstal.

NGFB „ Andersen, R. H. Skbg Faaborg 71 E 12.0 178 159 N. R. Storm, Faaborg.

NBGD Dannebrog, Børgesen, C. N. Bg

Svendborg

Ob. Odense

40

68

E 13.3 196 179 J. N. Rosenthai, Svendborg.

NHTK „ Boye, A. E. Skbg Marstal 96 E 10.8 175 155 Hans Christensen, Marstal.

NTKJ „ Thurø, H. Sk Thurø 83 E 10.7 136 126 C. Bom (Thurø), Svendborg.

NCFH „ * 2m Kt Esbjerg 90 E B 7.2 43 31 W. Christensen, Rudkjøbing.

NWQR „ (ex. Amalia). J Timmernabben 72 E F 6.4 29 24 L. J. Sørensen, Aalborg.

NTSF „ * 2m Kv Frederikshavn 83 E F Kl — 23 18 O. Larsen (Bangsbo.), Frederiksh.

NRQT „ * Db Holtug 78 E Kl 4.7 24 19 J. P. Larsen, Vordingborg.

„ * 2m Kv Aarhus 91 E — 17 13 A. A. Brink, Grenaa.

NCKH Dannebroge * J — — E 6.4 28 23 H. M. Rasmussen, Ærøskjøbing.

KBFT Dart, Hansen, H. M. 2m Kt Dartmouth 73 E 9.6 72 72 H. M. Thomsen (Kollefj.), Færø.

KBFM Dauntless, Jensen, J. A 2m Sl Wivenhoe 72 E 10.8 94 79 J. J. Andreasen, Thorshavn.

De elleve Södskende * J Læso 69 E Kl 5.5 20 15 O. C. Petersen, Læsø.

NFVD De fem Brödre * J

Ulbølle

Ob. Marstal

51

85

E 6.8 33 27 J. H. Friis, Marstal.

De 5 Brödre * J Faaborg 58 E 5.4 17 12 M. Nielsen (Kragenæs), Bandh.

De 5 Söstre * J — F E 5.0 16 11 C. Christiansen, Fredericia.

NDFB De fire Bröre * J

Marstal

Ob. Marstal

1794

69 E 6.1 21 16 R. Larsen (Bagnk.), Rudkjøbing.

De fire Södskende * J Svendborg 1799 E 6.3 20 18 J. Sørensen, Vejle.

NFJB De 8 Södskende * J

Kiel

Ob. Marstal

46

85

E 7.5 42 34 H. P. A. Bøye, Marstal.

NHMD De sex Brödre * J Kiel 65 E 6.5 30 22 F. Johansen, Ærøskjøbing.

NGHV De sex Södskende * J Ob. Faaborg 76 E 6.1 22 18 H. P. Rasmussen (Tr.), Svendb.

NJRP De syv Södskende * J Aalborg 53 E 6.6 29 22 N. Sørensen (Hou), Rudkjøbing.

NJTM „ „ „ Nielsen, P. J Ob. Svendborg 77 E 6.3 24 19 S. C. Nielsen, Aalborg.

„ „ „ * Sl Mandal 47 E F 5.1 15 12 P. M. Pedersen, Aalborg.

„ „ „ * J Holtug 74 E Kl 4.6 17 12 R. Hansen, Rødvig.

„ „ „ Veberg, L. Db Viken 97 E F Kl 4.3 17 10 (Akt.S.) V.Petersen&Frimodt, Kbh.

NKCL De to Brödre * Gl Øxnebjerg

Ob. Svendborg

09

94

E 6.8 32 25 K. T. Nielsen, Svendborg.

NMSW „ „ „ * Gl Ob. Fjellebroen 45

86

E 6.0 30 25 J. Jørgensen (Falsled), Nyk. p. F.

De to Fættere, Nielsen, L. lm Kv Faxe 82 E Kl — 16 11 P. Svendsen (Hornb.), Helsingør.

NSCB De to Söstre * Sk Ob. Assens 92 E 4.4 21 17 H. P. Madsen, Fredericia.

2


D 10

1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

Bygnings-

7

Dybde Register-Tons

5

Aar

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

6

Materiale

10

Den registrerende Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NMDR De to Venner * GI Bøgeskoven 74 E F KI 5.5 26 20 C. Christensen, Storehedinge.

De 12 Södskende * GI Wyk p. Føhr 63 E B 4.9 19 15 J. Weisbjerg, Aalborg.

De 3 Brödre * J Nysted 62 E 5.4 17 11 C. Jensen (Ristinge), Rudkjøb.

NHDF De trende Brödre * J Marstal 58 E 6.4 37 31 M. Rasmussen (Strynø), Rudkjøb.

NDQF De tre Södskende * GI

Nakskov

Ob. Marstal

52

92

E 6.9 44 36 R. Rasmussen, Marstal.

„ „ „ Bruun, E. J Norge — E F Kl 5.6 20 16 N. C. Andersen, Thisted.

38

NSBR De tre Söstre * GI Svendborg 49 E 9.2 62 54 J. C. Mathisen, Ærøskjøbing.

NFTH De tvende Brödre, Boye, J. C. Jgl Marstal

Ob Svendborg

1786

73 E 9.2 85 78 N. P. Bruun, Marstal.

NMJF „ „ „ * Ev Neustadt — E 4.6 26 20 H. Eriksen, Svendborg.

„ „ „ * J Grimstad 19 E 5.3 18 14 M. M. Nielsen, Hobro.

„ „ „ Ipsen, M. J. J Sønderborg 42 E 5.4 15 15 W. J. Wätzold, Rønne.

„ „ „ * 2m Kv Ob. Assens 76 E — 16 9 H. Pedersen (Thorøh.), Assens.

De tvende Södskende, Peder-

sen, P.

J Marstal 52 E 5.4 16 16 P. Kjæmpe, Dragør.

NWVC Debora, Andersen, A. 2m Kv Thisted 89 E B Kl 6.3 24 19 G. Berthelsen (Ringk.), Esbjerg.

Den broderlige Lykke * J Øland 68 E F K1 4.8 17 14 C. Andersen, Aalborg.

NMHQ Den unge Lods, Madsen, L. Sk Frederikssund 74 E Kl 6.2 33 31 J. Jensen, Frederikssund.

Det gode Haab * Db Ob. Faxe 76 E Kl 4.5 17 13 C. V. Andersen, Faxe.

NHVS Delphin, Christensen, N. 2m Kt Memel 79 E — 38 18 P. Windfeld (Hjerting), Esbjerg.

NFDK „ Jensen, A. lm Kv Svaneke 60 E — 22 13 N. A. Knudstrup, Frederikshavn.

KBDR Delphinen, Danielsen, P. N. Kt Elmshorn 80 E y 10.0 76 76 (Akt. S.) F. R. Andersen, Thorsh.

„ * J Kolding 61 E 5.7 15 11 J. H. Johansen, Ærøskjøbing.

NGJS Detlef Wagner, Baumann, H.A. 3m Sk Almwich 91 Jærn 10.8 264 229 (Akt. S.) F. C. Sidenius, Nyk. p. F.

NGFT Diana, Falentin, A. L. Sk Troense 71 E 10.7 139 127 F. W. Valentin (Troense), Svendb.

NJKV „ * J Ob. Stege 81 E 6.6 35 30 J. P. Johansen (Nyord), Stege.

NDWB „ * (ex. Emilie Marie). J Nordgaardhol 50 E 6.9 34 27 J. C. Albertsen, Marstal.

NKRF „ * 2m Kv Svendborg 73 E — 25 16 S. P. Nipper, Frederikshavn.

NBLW Dine Marie, Christensen, C. J Nexø 17 E F 5.6 21 16 P. C. Nielsen, Aalborg.

KBGV Docea, Johannesen, G. 2m Kt Grimsby 84 E — 79 79 (Akt. S.) O. Finsen, Thorshavn.

KBFC Don, Mortensen, D. J. SI Kingston u. H. 62 E 9.8 48 43 (Akt. S.) D. Mortensen, Trangisv.

NTQD Donau * Ev Glückstadt — E F 5.0 31 30 A. C. Jensen, Vordingborg.

NTRK Dorane, Rødgaard, A. H. Bg Nordby p. F. 83 E F y 14.0 313 299 (Akt. S.) C. H. Nielsen, Fanø.

NVGL Doris, Hansen, R. Sk Thurø 84 E 11.3 170 153 H. J. Jensen (Thurø), Svendborg.

„ Schmidt, C. A. J Ob. Randers 69 E 4.9 19 15 P. Schmidt, Randers.

NFMP Doris Brodersen, Hansen, H. L. Bk Flensborg 75 Jærn 17.9 679 647 (Akt. S.) P. N. Winther, Fanø.

NKCQ Dorothea * J Kappeln 49 E 6.3 22 16 L. Andersen (Hads.), Mariager.

NHRP Dorthea, Pedersen, C. Sk bg Sastmola 76 F 11.6 250 231 Brødrene Bentzen, Aalborg.

NTPL „ Christensen, C. H. Sk bg Svendborg 83 E y 11.7 215 196 H. Christensen, Marstal.

NLMW „ * Sk Ob. Skjelskør 75 E 6.1 35 29 H. P. Nielsen, Stubbekjøbing.

NFML „ * GI Ribnitz 87 E 6.0 36 30 H. Rasmussen, Aarhus.

NGCD „ * (ex. Magdalene). J Sønderborg 50 E 6.4 31 24 L. Christensen (Staun), Aalborg.

NJQP „ * 2m Kv Assens 98 E F — 26 12 H. A. B. Rasmussen, Grenaa.

„ * 2m Kv Faxe 85 F E Kl — 16 12 N. M. Jensen (Aarsd.), Svaneke.

NRWT Dronning Louise, Christensen, S. 3m Sk Marstal 79 E 11.9 198 178 H. C. Christensen, Marstal.

NMVJ „ „ * 2m Kv Frederikshavn 75 E — 31 17 N. Jensen, Esbjerg.

Dryaden L Kt Kjøbenhavn 84 E 7.5 18 18 J. Hegel, Kjøbenhavn.

NGRH Duen, Nolandt, C. H. L Sk Nykjøb. p F. 71 E 8.2 54 54 Komtesse Schimmelmann, Kbhvn.

NSPT „ * 2m Kt Frederikshavn 81 E Kl — 22 17 C. Jensen (Bangsbo), Frederiksh.

E.

NDPB E. C. Benzon, Jensen, P. E. 2m Kv Frederikshavn 91 E — 45 29 (Akt. S.) E. Poulsen, Frederiksh.

NJPD Ebba (ex. Bessie Jose), Kaas, H. Bk Dumbarton 76 Jærn 17.3 622 569 (Akt. S.) C. F. Hein, Odense.

NHTC „ Christiansen, C. 2m Kv Frederikshavn 96 E 5.8 26 12 J. P. Kongsbak, Frederikshavn.


1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Arteller

Takling

NHPL Ebenezer * J

4

Sted

Ob. Nyord

Ob. Marstal

11 E

Bygnings-

7

Dybde Register-Tons

5

Aar

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

95

6

Materiale

10

Den registrerende Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

E 6.8 26 20 J. A. Hansen, Marstal.

NVRL „ * 2m Kv Frederikshavn 85 E F Kl — 23 17 L. Olesen (Bangsbo), Frederiksh.

NHDW Eden, Wentzel, P. Bk Dundee 78 E y 14.3 320 C.281 (Akt. S.) C. Holm, Vejle.

NVCM „ Mikkelsen, P. K. 3m Sk Svendborg 84 E z 12.0 228 215 N, Petersen, Marstal.

NGRV* Edil * J

Bandholm

Ob. Svendborg

52

94

E 7.0 43 33 C. C. Andersen (Kbh.), Bandh.

NKBW Edske Smit, Nielsen, P. H. 3m Sk Westerbroek 96 J & Stl 9.5 214 191 (Akt. S.) A. P. Rasmussen, N. p. M.

NDST Edvard * Sk Svendborg 70 E 9.3 94 85 L. H. Rasmussen (Thurø), Svendb.

NVPL Edwards * GI Lillehedinge 85 E Kl 5.5 28 22 L. P. Larsen, Rødvig.

NQLP Egen, Lyster, C. P. GI

Svaneke

Ob. Kolding

76

97

E 6.0 47 37 R. A. Holst, Svaneke.

Ejnar * lmKv Viken 85 E Kl — 16 11 J. H. Andersen, Esbjerg.

Elektra, Jensen, C. L Kt Odense 72 E F — 17 17 E. F. Esmann, Odense.

NHWT Eleonora * J

Kappeln

Ob. Marstal

13

93

E 7.1 30 24 J. Hansen, Marstal.

NTMD „ * SI Sverige — F E Kl 6.2 24 20 N. P. Knudsen, Aalborg.

NFRG Elias, Thomsen, T. C. 2m Kv Frederikshavn

93

96

E Kl 5.5 27 14 J. P. C. Kongsbak, Frederikshavn.

Elida, se Ellida.

NWMC „ Pedersen, T. C. 2m Kv Thisted 88 E Kl 6.4 27 15 P. M. Andersen, Grenaa.

NWTF Eliezer, Lauritsen, J. M. 2m Kv Frederikshavn 89 E Kl — 27 21 J. Gottrup, Struer.

Elinor, se Ellinor.

NDVM Elisabeth, Harreby, S. L. Bk Dundee 67 Jærn 17.2 512 461 (Akt. S.) P. N. Harbye, N. p. Fanø.

NQFT „ Jørgensen, L. Sk bg Rudkjøbing 66 E 10.4 127 112 F. F. Nielsen, Rudkjøbing.

NDMV „ Rasmussen, A. N. P. J Arnis 56 E 8.4 46 36 N. F. Hansen, Odense.

NDVF „ * J Aalborg 47 E 5.3 32 26 K. D. Knudsen, Aalborg.

„ * Db Kjøbenhavn 91 F E 4.2 16 11 M. J. Larsen, Kjøbenhavn.

NDVG Elisabetha, Fischer, H. T. 3m Sk Tønning 92 Staal 11.3 327 288 (Akt. S.) S. A. Fischer, N. p. Fanø.

NBTJ Elise, Andreasen, L. Sk Thurø 90 E 10.8 148 131 J. Ph. Jørgensen (Thurø), Svendb.

NRJT „ Hansen, H. Sk Faaborg 77 E 10.5 142 123 (Akt. S.) P. Nielsen, Faaborg.

NKSJ „ * GI

Arnis

Ob. Svendborg

16

82

E 7.2 45 38 H. N. Simonsen, Marstal.

NCMP „ * GI Nysted 90 E 6.4 41 33 J. R. Pilegaard, Svendborg.

NBCL „ * GI Damgarten 44 E F 6.7 39 32 O. P. Carstensen (Bogø), Nyk. p. F.

NCWT „ * Jgl Fjellebroen 91 E 6.4 34 27 H. J. Jørgensen, Faaborg.

NSPV „ * Sk

Allinge

Ob. Allinge

66

93

E 5.5 24 20 H. M. Kofoed, Allinge.

NLRK Elise Bay, Rasmussen, C. Sk Thurø 74 E 10.0 114 107 N. W. Kaas, Svendborg.

NMSB Elise Dyreborg * Sk Faaborg 75 E 9.2 102 87 H. C. Nielsen, Marstal.

NQLV Elise Höy, Jensen, M. L. Sk bg Horsens 76 E y 12.0 205 185 (Akt. S.) R. Jørgensen, Horsens.

NPHF Elise & Julie * Jgl Stege

47

75

E 6.4 34 28 N. P. Hansen (Nyord), Stege.

NMDT Elise Marie, Hermansen, H. Sk Nordgaardholz 53 E 9.9 87 77 N. Petersen, Marstal.

NVCK „ „ Norman, J. N. 2m Kv Faxe

Ob. Frederiksh.

84

97

E Kl — 33 23 N. P. C. Larsen (Sæby), Frederiksh.

NTBQ „ „ * (ex. Skibladner). J Kjøge 81 E 6.2 30 24 N. M. Christensen, Odense.

NGHJ Eliza, Thomsen, N. A. Bk Stockton 61 Jærn 16.0 477 429 (Akt. S.) M. P. Knudsen, Esbjerg.

NVHC „ Mortensen, H. 2m Kv Hamble 52 E F — 43 38 O. Larsen, Frederikshavn.

NSCD Ella, Folkmann, P. N. Sk Perth 67 E F 11.3 154 140 P. Berg, Nexø.

NFTK „ * Sk Ribnitz 86 E 7.0 47 40 O. N. Olsen, Rødvig.

NJHQ „ Hansen, P. K. GI Odense 97 E 4.6 20 15 N. F. Hansen (Odense), Kjertem.

NWKD Ella Alexia * 2m Kv Thisted 87 E B Kl — 34 27 N. A. Thygesen, Esbjerg.

NJCB Ellekilde, Langkilde, C. J. S. Jgl Thurø 55 E 7.6 49 40 K. Jensen, Odense.

NWLP Ellen (ex. Elinor), Svane, J. C. Sk bg Blankenese 72 E 11.1 185 160 T. Tønnesen, Marstal.

NHDT „ Lauridsen, A. H. 3m Sk Marstal 95 E 11.0 169 148 H. C. Christensen, Marstal.

NRPW „ * (ex. Maja). Sk Ærøskjøbing 77 E 10.1 113 99 S. P. Hansen, Ærøskjøbing.

NQKT „ * GI Karrebæksm. 97 E 7.5 59 50 H. L. Kristensen (Ommel), Marst.

2*


E 12

1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn og Fører

3

Art

eller

Takling

NBRW Ellen * GI

4

Sted

Faaborg

Ob. Svendborg

Bygnings-

7

Dybde

Register-Tons

5

Aar

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

48

69

6

Materiale

10

Den registrerende Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

E 7.9 58 50 J. Andersen, Dragør.

NMQD „ * Sk Marstal 75 E 7.9 51 45 J. J. Folmer, Marstal.

NJCP „ * Sk Thurø 62 E 6.9 39 33 H. B. Hansen, Marstal.

NJQM „ Jensen, J.

2m Kv

(Hjælpeskrue)

Frederikshavn 98 E — 55 32 (Akt. S.) V. Jacobsen (Frdh.), Kbh.

NBKR „ * SI Stege 58 E 6.4 31 24 H. N. Hansen (Kragn.), Marstal.

NSFB Ellen Kirstine, Pedersen, P. Sk bg Thurø 79 E 10.9 179 159 L. Kaas, Svendborg.

NGMR Ellen Margrethe, Sørensen, J. C. GI Aalborg 94 E 6.0 34 28 L. Hammerich, Aarhus.

NKQJ „ „ * J Marstal 36

E 6.5 22 17 C. P. Christoffersen, Marstal.

Ellen Marie * GI Svendborg 98 E F 5.1 18 15 N. Jørgensen (Langøre), Samsø.

NHGJ Ellen Ring * J Skaarupør 51 E 6.5 23 19 A. Nielsen (Hads.), Mariager.

NQFD Ellida (ex. Cathrine), Hansen, H. Sk bg Vejle 76 E y 10.8 171 153 N. Hansen (Svendb.), Lohals.

NCRW Ellinor, Nielsen, J. Sk Rudkjøbing 90 E y 9.3 106 97 G. Iwersen, Kjøbenhavn.

NGLH Elna, Carlsen, F. H. 3m Sk Marstal 94 E 10.5 143 127 A. H. Carlsen, Marstal.

NFSG „ Jensen, L. K. 2m Kv Frederikshavn 93 E — 41 31 J. A. Larsen, Frederikshavn.

NHBS Else, Nielsen, H. Bk Fairfield(Glasg.) 76 Jærn 17.6 687 633 (Akt. S.) A. M. Knudsen, S. p. Fanø.

NHMQ „ * (ex. Marie) J Asker 75 F 6.9 36 31 M. Jeppesen, Aalborg.

NDJW „ * J Kiel 61 E 6.1 22 16 G. C. Gregersen (Resen), Aalborg.

Else Marie * 2m Kv Horsens 98 E Kl 4.7 18 11 H. A. Mathiasen, Horsens.

Emanuel, se Immanuel.

NPTK „ Dam, H. C. Sk bg Nordby p. F. 66 E 11.4 139 128 H. S. Munch, Nexø.

NSMT „ Bentzen, C. T. Sk Svendborg 80 E 10.1 145 129 C. V. Pedersen (Thurø), Svendb.

NCFG „ Jensen, S. B. J Helsingør 59 E 7.2 41 34 O. E. Olsen, Nykjøb. p. S.

NDWF „ * Sk Timmernabben 81 F E 5.7 38 32 P. Nielsen, Ærøskjøbing.

NHJQ „ * GI

Troense

Ob. Svendborg

1796

95 E 7.7 37 30 N. N. Grøn, Middelfart.

NFWG „ * Jgl Fjellebroen 93 E 6.2 32 27 J. C. Schmidt, Marstal.

NKMC „ * J Svendborg 12 E 7.0 30 23 C. F. Eilersen (Bogø), Stubbekj.

NSWP „ Pedersen, 0. C. 2m Kv Thurø 81 E — 22 11 P. Th. Pedersen, Grenaa.

NTBG „ * 2m Kv Faaborg 81 E — 21 14 N. Sørensen (Hou), Aalborg.

„ J Viken 66 E F K1 5.3 20 18 N. Eriksen, Kjøbenhavn.

„ * lm Kv Norge 87 E Kl — 17 13 P. C. Laursen, Lemvig.

„ Christiansen, A. lm Kv Viken 89 E Kl — 17 12 P. Hansen (Tidsv.), Helsingør.

NJTL Emaus, Lønstrup, C. L. 2m Kv Frederikshavn 98 E 6.4 31 17 P. Schou, Frederikshavn.

NVPJ Embla, Jepsen, H. M. Bk Nordby p. F. 85 E F y 15.9 402 385 (Akt. S.) C. H. Nielsen, N. p. Fanø.

NPHD „ Mikkelsen, C. M. Sk Troense 75 E 10.8 157 140 M. R. Gammelgaard (Tr.), Svendb.

NSDP Emblem, Espersen, E. N. Bg Sunderland 57 E 15.8 275 266 Chr. O. Ipsens Enke, Kjøbenh.

KBFS Emerald, Thomsen, D. 2m Kt Brixham 82 E 10.9 91 91 (Akt. S.) A.O. V. Hammer, Trangisv.

NFVW Emilie, Thomsen, J. Bk Nordby p. F. 93 E F y 16.0 409 377 (Akt. S.) S. Abrahamsen, Fanø.

NHMF „ * GI Ueckermünde 59 E 6.4 51 44 A. L. Schmidt, Dragør.

NFSM „ * J Bandholm 44 E 7.2 38 31 J. P. Hansen, Marstal.

NLHS „ Gliese, H. C. Tik — — E 5.1 32 25 J. Terkelsen, Kjøbenhavn.

NWHK „ Vester, C. N. 2m Kv Thisted 87 E Kl — 31 25 C. P. Petersen, Grenaa.

NGPV „ (ex. De tvende Sødskende). J Thurø

10

65

E 6.4 22 18 C. F. O. Larsen, Svendborg.

„ * lm Kv Lassan 80 E Kl — 19 10 R. C. Martens (Karrebksm.), Næstv.

Emilie Dorthea * 2m Kv Thurø 69 E — 16 15 E. Rasmussen (Thurø), Svendb.

NDTQ Emilie Franziska, Knudsen, J. 2m Kv Elmshorn 84 E 10.0 65 53 «Vendsyssels Fiske-E.-F.», Frdrh.

Emily * 2m Kv Frederikshavn 79 E — 18 11 P. Olesen (Bangsbo), Frederiksh.

NHPV Emma, Jørgensen, C. J. Sk bg Eckerna Varf 75 F E 12.4 193 172 (Akt. S.) C. V. Elling, Rudkjøb.

NDHQ „ Sk Stralsund 63 E B 8.1 58 50 N. Johansen, Dragør.

NVMR „ Thuesen, P. A. Jgl Faaborg 85 E 7.4 44 41 Den Kgl. Grønl. Handel, Kbhvn.

NFCB „ * GI Fuhlendorff 73 E 7.2 45 38 J. N. Brinck, N. p. Fanø.

NWTD „ * Sk Nordby p. F. 68 E 6.8 40 33 A. Madsen (Strandh.), Kolding.

„ * Db Nykjøb. p. F. 60 E — 20 20 H. D. Præst, Dragør.

„ * GI Ob. Sønderho 73 E 3.8 15 15 J. H. Pedersen, S. p. Fanø.


1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

NDKP Emma Kirstine * Sk

4

Sted

Rudkjøbing

Ob. Svendborg

13 E—F

Bygnings-

7

Dybde

Register-Tons

5

Aar

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

65

74

6

Materiale

10

Den registrerende Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

E 6.2 40 34 A. Sørensen (Strandh.), Kolding.

NFLV Energi, Nielsen, N. A. 2m Kv Frederikshavn 92 E — 39 30 P. M. Asp, Frederikshavn.

KBJD Energy, Lund, M. 2m Kt Galmpton 81 E — 77 77 (Akt. S.) N. Mortensen, Trangisv.

NVFJ Enighed * Db Kjøbenhavn 84 E F K1 4.7 23 15 P. E. J. Nielsen, Kastrup.

NDSK Enigheden * GI Troense 39 E 10.5 84 74 M. C. J. Bøye (Ommel), Marstal.

NJLH „ GI

Karrebæksm.

Pb. Thurø

46

90

E 8.2 49 40 J. H. Petersen, Marstal.

NVRP „ * GI Marstal 85 E 6.2 43 34 M. H. Simonsen (Fejø), Bandh.

NHPM „ * GI

Kappeln

Ob. Marstal

17

72

E 7.2 39 33 J. Hansen, Marstal.

NTJL „ Tranberg, H. A. Sk Kolboda 82 E F 6.2 39 31 W. Rønne, Rønne.

NBCG „ * Sk Ob. Humlebæk 80 E 6.5 38 32 H. Hansen, Holbæk.

NJCK „ J Ob. Skjelskør 74 E 6.8 37 30 H. P. Hansen, Stege.

NJKQ „ * Sk Ob. Marstal 72 E 5.9 35 29 M. Pedersen (Strandh.), Kolding.

NKFG „ Hansen, N. P. J Ob. Troense 35 E 6.7 34 26 K. Hansen (Nyord), Stege.

NKHP „ * J Svendborg

15

89

E 6.0 27 22 E. Christensen, Svendborg.

NCRB „ (Solgt til Slesvig). GI

Thurø

Ob. Svendborg

90

95

E 5.5 30 24

NJLF „ Pedersen, N. A. J Haugesund — E F 6.7 27 21 P. A. Gregersen, Aalborg.

NCBQ Enoch * 2m Kv Frederikshavn 90 E Kl — 31 22 N. C. Møller, Frederikshavn.

NHSF Eos, Christensen, A. B. Sk Nykjøb. p. F. 67 E 10.0 99 87 (Akt. S.) J. P. Mortensen, Roskilde.

NBTK Erik, Sonne, H. C. Bk Ribnitz 62 E 13.8 281 261 M. Christiansen, Rønne.

NSJH „ Hansen, H. J. 3m Sk Svendborg 80 E 11.2 217 196 N. W. Kaas, Svendborg.

NLHD Erik Hansen * GI Marstal

Ob. Assens

1786

55 E 7.5 58 52 J. R. Hansen (Ommel), Marstal.

NFHV Erik Kirstine * GI Ob. Svendborg 88 E 6.5 39 32 J. R. Albertsen (Ommel), Marstal.

NGDB Erna, Thomsen, J. H. Bk Sunderland 67 Jærn 16.7 443 397 (Akt. S.) C. P. Holm, N. p. Fanø.

NFRS „ Sk bg Assens 70 E 10.5 137 118 H. M. Poulsen, Faaborg.

NKVF Eros, Petersen, C. Sk Lundeborg 73 E 9.7 101 90 W. Gislason, Rudkjøbing.

NWKP Esbjerg, Iversen, M. Lodskt Frederikshavn 87 E y 7.7 40 40 Marineministeriet, Esbjerg.

NHBC Esmeralda, Pedersen, P. H. Bk Liverpool 66 Jærn 18.9 735 673 (Akt. S.) J. P. Clausen. N. p. Fanø.

Esperence * J — — E F 5.5 18 14 A. C. Mikkelsen, Thisted.

NSBJ Estrup, Madsen, P. M. Sk Thurø 79 E 10.6 135 125 C. Bom (Thurø), Svendborg.

NWQB Euros * 2m Kv Frederikshavn 88 E — 42 26 Th. P. Thomsen, Frederikshavn.

NVHB Eva, Bennetsen, L. P. 3m Sk Rudkjøbing 84 E 11.7 233 221 Marie Mortensen, Rudkjøbing.

NCDP Expres, Bøye, J. A. Jgl Fjellebroen 90 E 7.2 44 36 A. E. J. Kock, Marstal.

„ * Db Sletten 85 E 3.9 19 13 Chr. Jensen, Kjøbenhavn.

NSFG

F.

Faders Minde, Knudsen, R. H. Sk Marstal 79 E 9.9 128 112 N. J. Ohlsen, Marstal.

NCVJ „ „ * Sk

Troense

Ob. Flensborg

16

72

E 7.0 40 31 N. K. A. Frandsen, Rudkjøbing.

NWJS „ „ * GI Nysted 87 E 6.3 37 31 H. C. Hansen, Faxe.

NJFR „ „ * GI Thurø 97 E 6.2 31 25 C. J. Petersen (Thurø), Svendb.

NLTP Falken * J Marstal

48

80

E 6.6 25 20 E. Hansen, Marstal.

„ Høgh, J. H. Db Humlebæk 92 E F 4.4 19 17 Hermine Johne, Kjøbenhavn.

KBJG Falkur, Berthelsen, E. 2m Kt Goole 86 E 10.5 93 93

(Akt. S.) J. Mortensens Eftfl.,

Trangisv.

NLBD Familien, Bager, J. H. 3m Sk Marstal 73 E 10.8 190 174 H. C. Christensen, Marstal.

NWSK „ Rasmussen, H. Sk Kristiania 66 E F 8.2 65 56 M. R. Mortensen (Ommel), Marst.

NHWM „ * GI

Arnis

Ob. Lundeborg

62

77

E 7.0 51 44 A. J. Weber, Marstal.

NJQV „ Jensen, L. P. GI Assens 98 E F 6.7 50 39 F. L. Jensen, Faxe.

NJKS „ * CSk

Saxkjøbing

Ob. Karrebksm.

47

75

E 6.1 31 26 CC. M. Fich, Marstal.


F 14

1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerende Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NCHS Familien * Jgl Faaborg 90 E 5.9 30 25 P. M. Rasmussen, Aarhus.

NWGB „ * GI Ballen (Samsø 87 E 5.4 24 20 C. Michelsen, Middelfart.

NJHF „ (ex. Meta). GI Troense 32 E 6.1 24 19 M. H. Stærke (Ommel), Marstal.

„ Jensen, J. C. SI Svennevig 58 E F 5.0 16 13 J. C. Hansen, Aalborg.

NHFD Familiens Haab, Hansen, H. A. Sk bg Ærøskjøbing 71 E 10.6 121 I06 N. H. Brandt, Ærøskjøbing.

NHFB „ „ Sørensen, J. A. Sk

NFGM „ „ * Jgl

Bandholm

Ob. Odense

Stege

Ob. Stege

45

68 E 9.8 92 8l L. B. Muus (Odense), Kjertem.

40

71 E 7.2 50 39 H. C. Petersen, Marstal.

NHJF „ „ Hansen, J. Sk Ob. Svendborg 81 E 6.6 42 30 Koefoed & Svendsen, Kbhvn.

NWBC „ „ Larsen, M. A. Sk Kjøge 86 E 5.6 37 30 H. P. Larsen, Vordingborg.

NJFQ „ „ * J Nykjøb. p. F. 97 E 5.0 21 16 F. Hansen, Nykjøb. p. F.

„ „ * J Arnis 53 E 5.6 19 15 L. Petersen, Vejle.

Familiens Lykke * GI Ob. Frederiksh. 77 E Kl 4.7 17 13 L. Thomsen (Gillel.), Helsingør.

NHBJ Familiens Minde * Sk Marstal 94 E 7.7 56 48 S. N. Petersen (Sebbers.), Aalborg.

NDTJ Fanny * Sk Odense 70 E 8.4 47 40 L. Rasmussen, Odense.

Farvel * SI Kristianssand 61 E F K1 4.9 18 14 J. C. Mathiasen (Gjøl), Aalborg.

Fauna * lm Kv Rudkjøbing 71 E — 16 9 N. A. Nielsen (Strandh.), Faab.

KBCW Fawn, Conradsen, M. 2m Kt Rye 73 E F 10.2 64 58 H. G. Thomsen, Trangisvaag.

KBGJ Fearless, Mortensen, M. J. 2m Kt Grimsby 66 E — 69 69 (Akt. S.) N. J. Mortensen, Trangisv.

NBPH Ferona * Sk Troense 68 E 10.7 144 129 N. Nielsen, Svendborg.

NFPR Fides, Sørensen, N. Bk Glasgow 69 Jærn 16.9 492 450 (Akt. S.) J. Svendsen, S. p. Fanø.

NBCS „ Nielsen, N. 3m Sk Pekela 78 E 11.9 214 191 J. Ph. Jørgensen (Thurø), Svendb.

NWQH

Fisken, Petersen, E. 1m Kv Snekkersten 87 E Kl — 17 11 J. Jensen (Hornb.), Helsingør.

Fjælstauvnin (ex. Stevns),

Plum, O. M.

Jgl Kjøge 88 E F 6.0 29 20 J. E. Mogensen (Vang), Allinge.

NVMQ Fladstrand, Christensen, N. C. GI Odense 85 E 5.4 24 16 O. J. Berg, Frederikshavn.

NJML Flid, Christensen, S. C. 2m Kv Grimsby 76 E 10.5 59 50 N. P. Bøjer (Hirshals), Hjørring.

NFGT „ Petersen, J. GI Viken 92 E 6.4 40 33 P.H. Brammer (Lynæs), Fredrksv.

NBPJ Flink * Sk bg Svaneke

Ob. Kjøbenh.

51

68 E 11.5 134 119 R. B. Christensen, Marstal.

NKLB Flora, Nielsen, H. M Sk Thurø 73 E 9.5 107 94 H. A. Hansen (Thurø), Svendborg.

NJSD „ * J Eckernførde 60 E 6.8 32 24 M. Nielsen, Assens.

NTWR „ Jensen, J. R. lm Kv Assens 83 E — 21 16 J. Jensen, Faaborg.

„ * J Troense 41 E F 6.0 16 13 H. J. Andersen, Fredericia.

KBCJ Florence, Petersen, O. Sk Cowes 61 E — 107 107 S. P. Petersen (Fuglefj.), Færø.

NHRS Florentine * Sk Ob. Faxe 95 E 6.3 42 35 L. Jensen, Faxe.

KBHV Flower Of the Valley, Joensen. 2m Kt Rye 85 E — 96 96 J. M. Olsen, Thorshavn.

Forening * J Thisted 57 E 4.3 16 13 M. Willadsen (Agger), Thisted.

Forsöget, Jeppesen, L. C. SI Ob. Aalborg 86 E F K1 5.9 19 16 Brødrene Bendtzen, Aalborg.

„ Olesen, L. C. 2m Kv Ob. Frederiksh. 83 E Kl — 16 12 N. C. Rønnest, Frederikshavn.

„ * J Ob. Østerrisør 70 E F Kl 4.5 15 12 C. L. Clausen (Hals), Aalborg.

NDVL Fortuna, Nielsen, H. C. 3m Sk Svendborg 92 E 10.9 169 150 P. Christensen, Svendborg.

NJMK „ Jensen, H. C. Sk Nyborg 98 E 6.7 44 36 H. P. M. Bruun, Nyborg.

NHPQ „ * Sk Marstal 72 E 7.1 42 34 H. R. Schmidt, Marstal.

NPVS „ * Jgl Ob. Kappeln 68 E 7.2 35 33 C. H. Frederiksen (Holnæs), Marst.

NRCP „ Olsen, P. C. Kf Greetsiel 69 E — 30 30 P. H. Clausen, N. p. Fanø.

NMKP „ * Sk

Kappeln

Ob. Vejle

NGSL „ * GI Marstal

Ob. Samsø

47

82 E 6.2 29 24 H. C. Jeppesen, Løgstør.

42

90 E B 5.7 27 22 H. Larsen (Samsø), Aarhus.

NCDR „ * lm Kv Ob. Frederiksh. 73 E — 24 16 J. C. Johansen, Frederikshavn.

NCLP Forældres Minde, Lauritzen, L. Sk Fredericia 90 E 8.5 76 73 R. E. Svinding, Ærøskjøbing.

Fram * Db Svaneke 97 E Kl 5.2 15 9 Chr. Haagensen (Listed), Svaneke.

NKFM Fransiska * Sk

Vejle

Ob. Vejle

73

95 E 5.7 34 29 Th. Hansen, Vejle.

NTCB Fransiska Marie, Christensen, J. 2m Kv Frederikshavn 97 E — 39 26 (Akt. S.) P. Schou, Frederiksh.

NWTB Franz, Pedersen, S. J. 3m Sk Stralsund 79 E F y 14.4 370 C.358 (Akt.S.) M. N. Mathiasen, N.p.Fanø.


1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

15 F

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midt

skibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NHCG Franz Schwalbe, Poulsen, J. H. Bk Rostock 85 E y 18.2 586 537 (Akt.S.) M. N. Mathiasen, N.p.Fanø.

NWRG Franziska Helene, Trolle, H. 2m Kv Frederikshavn 97 E 6.0 29 17 (Akt.S.)P.K.Nielsen(Skagen), Frh.

NFKG Fred og Ro * 1m Kv Ob. Kjøbenh. 70 E — 21 13 J. C. Dam, Rønne.

NHBD Freden, Eriksen, N. H. 3m Sk Marstal 94 E 10.3 166 I48 H. M. Seier, Marstal.

NCMT „ Jacobsen, O. P. Jgl Ob. Stege 49 E 6.4 39 32 J. J. Jacobsen, Stege.

NJVP „ Madsen, L. A. 1m Kv Ockerö (Sv.) 90 E F — 22 16 J. A. Larsen, Frederikshavn.

NDQM Fredensborg, Kisby, J. L. 3m Sk Marstal 91 E y 12.8 294 276 H. C. Christensen, Marstal.

Frederik *

Gl Skibhusene

Ob Assens

73

82 E 4.9 17 13 T. M. Hansen, Aalborg.

NPTW Frederik & Ane * Sk Faaborg 76 E 10.2 129 116 F. H. Andersen, Marstal.

NCLJ Frederik den Syvende * J Ob. Stege 69 E 6.7 31 24 C. B. Hansen (Fejø), Bandholm.

NCBM Frederikke, Bülow, E. Sk Odense 61 E 10.6 123 117 P. Simonsen, Odense.

NGRP „ Madsen, J. Sk Thurø 65 E 9.8 110 99 P. L. Petersen, Rørvig.

NBMW „ * Gl Svendborg

39

86 E 7.6 44 37 A. A. Clausen (Kragn.), Marstal.

NDHF „ Mortensen, M. A. Sk Vejle 91 E 6.3 42 33 M. P. Mogensen (Gudh.), Nexø.

Frederikke Eline * J Ob. Marstal 61 E 5.4 16 11 C. P. Norsk, Rudkjøbing.

NSPB Frederikshavn, Carlsen, J C. 1m Kv Frederikshavn 80 E Kl — 44 31 P. Sehou, Frederikshavn.

KBDJ Frederiksvaag, Larsen, H P. Sk Dunkerque 66 E 11.6 127 118 M. C. Restorff & Sønner, Thorsh.

NDVC Fredshaabet * Gl

Taasinge

Ob. Marstal

11

74 E 8.5 46 39 C. J. Christensen (Ommel), Marst.

NCSR „ Nielsen, F. J Troense 12 E 6.1 24 24 P. C. Nielsen (Faab.), Svendborg.

NWQF Freia, Bech, N W. Sk Rønne 97 Staal 6.5 65 55 (Akt, S.) C. P. Bentzen, Rønne.

NFMG „ * Jgl Nykjøb. p. F. 92 E 6.8 47 37 H. C. Andersen, Aarhus.

„ Hansen, J. lm Kv Viken 85 E Kl — 15 10 N. P. Andersen, Helsingør.

NMHP Freir, Hansen, M. Skbg Svendborg 74 E 11.0 166 148 A. N. Svennevig, Svendborg.

NSMQ „ Petersen, E. H. Gl Kiel 69 E 9.5 86 76 J. M. Jensen, Ærøskjøbing.

NKBC Frem (ex. Nautilus), Folmer, H. 3m Sk Bufvenäs (Sv.) 85 E Fy 10.5 204 172 H. M. Seier, Marstal.

NJBD Fremad (ex.Medusa), Sehmidt, A.P. 3m Sk Memel 74 E 15.7 353 324 (Akt. S.) G. W. Møller, Dragør.

NTPB „ Brandt, N. 3m Sk Kønigsberg

65

93 E 14.2 290 263 (Akt. S.) J. Anderskouv, Svendb.

NHSG „ Hansen, P. Sk Sødra Garns Varf 94 F E 8.4 105 92 H. H. Petersen, Marstal.

NKFW „ (Forlist). Sk Ekenäs 73 E F 8.3 86 79

NBMH „ * Sk Vejle 89 E 6.6 42 34 L. N. Jensen, Faxe.

NGTQ „ * J Assens 94 E F 5.8 27 20 R. H. Jensen, Rudkjøbing.

NTSV „ Hansen, H. J. J Nyborg 57 E 5.6 21 18 B. C. Hansen, Aarhus

„ Jensen, C. Db Humlebæk 94 E F 4.3 19 17 J. P. C Holm, Kjøbenhavn.

„ * Sl Risør

52

81

E FK 5.6 19 15 L. P. Melkjørsen, Læsø.

Fremtidshaabet * lm Kv Viken — E Kl — 17 11 H. C. Jensen, Nexø.

NRPT Freya, Petersen, A. J. Skbg Nyborg 78 E y 12.3 238 211 Moses & Søn, G.Melchior, Kbhvn.

NQBR „ * 2m Kv Svaneke 76 E — 37 19 J. Hansen (Thorøh.), Nexø.

NRSV Freyr * Sk Rudkjøbing 78 E 9.9 116 103 C. L. Hansen, Rudkjøbing.

NSMP Frigga, Andersen, L. Skbg Hylton 66 E F 15.8 276 254 N. F. Hansen, Odense.

NVGK „ Andersen, A. M. 2m Kv Troense 84 E — 35 20 P. Nielsen (Bangsbo), Frederiksh.

NSMJ FritS Emil, Rasmussen, N. J. Skbg Kjertcminde 80 E 12.3 194 177 R. D. Rasmussen (Thurø), Svendb.

NTKH Frode, Thuesen, L. M.

Gl Kappeln

Ob. Assens

47

67 E 10.3 91 82 O. Petersen. Assens.

NVKH Fuglen, Hansen, H. A. 3m Sk Marstal 85 E 11.9 231 219 H. C. Christensen, Marstal.

„ * J Marstal 56 E 5.0 15 12 N. C. Pedersen, Svendborg.

NWMV Fulvia, Nielsen, J. 3m Sk Svendborg 97 E 11.6 214 194 J. R. Andersen, Svendborg.

NWMQ Fyen * 2m Kv Assens 88 E — 35 27 J. R. Nielsen (Harboø.), Lemvig.

NKRG Fylla, Winckler, A. Skbg Thurø 73 E 11.9 223 200 Th. E. Hansen, Svendborg.

NGMF „ Rasmussen, K. L. 3m Sk Thurø 94 E 11.1 199 182 R. S. Hansen (Thurø), Svendborg.

NTJD „ Carlsen, C. H. Sk Kjøge 82 E 6.0 38 31 L. P. Christensen, Kjøge.

NWMP „ Larsen, G. 2m Kv Assens 88 E — 23 17 H. A. Rasmussen, Grenaa.

„ * Db Ob. Kjøge 74 E Kl 5.0 19 15 P. C. Jørgensen, Nykjøbing P. M.


F—G—H 16

1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

NGTV Fædrenes Minde *

3

Art

eller

Takling

4

Sted

Sk Svaneke

Ob. Marstal

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

42

93

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

E 9.3 87 77 C. H. Nymann, Marstal.

NWVP Fædres Minde, Nielsen, O C. Sk Thurø 95 E 9.9 124 111 H. J. Jensen (Th.), Svendborg.

NJKR Fönixborg (ex. Oregon). 2m Kv Rye 83 E — 101 85 Esbjerg.

G.

NGLK G. R. Berg, Petersen, J. L. 3m Sk Thurø 94 E 10.9 167 149 J.Ph. Jørgensen (Thurø), Svendb.

NGML Gabriel * Gl Ob. Oroust 73 E F 7.9 50 44 O. C. A. Lisborg, Aalborg.

NFSV Gabriele, Henriksen, P. H. J Ob. Marstal 85 E 7.0 42 33 H. A. C. Henriksen, Marstal.

KBHM Galatea, Mohr, J. 2m Kt Rye 77 E — 75 75 (Akt. S.) J. Evensen, Thorshavn.

NJCQ „

L Kt

(Yawl)

Hellerup 97 E 9.6 5 5 J. L. Grandjean, Nykjøb. p. F.

NQDM Galatbea, Bom, E. H. 3m Sk Thurø 97 E 11.1 208 186 Chr. Bom (Thurø), Svendborg.

NCTV Gammelholm * J Kjøbenhavn — E 6.2 36 29 H. R. Hansen, Marstal.

NGBQ Ganymed Sk Nvkjøb. p. F. 52 E 11.4 153 133

NWCR „ Vesth, C. Lgt Danzig 56 E 10.2 96 96 Det for. Dampsk. S., Odense.

Garfieldt * Dh Rødvig 83 E Kl 4.5 17 17 N. Petersen, Dragør.

NBRS Garibaldi, Jørgensen, L. Sk Thurø 61 E 10.3 120 104 J. Ph. Jørgensen (Thurø), Svendb.

KBDG Gauntlet, Jensen, J. 2m SI Felingenhoe 54 E 8.8 48 43 J. R. Heinesen (Midv.), Færøerne.

NJBH Gazellen, Rasmussen, H. Sk Mandal 80 F E 8.5 73 66 H. E. Sørensen, Nyk. p. Mors.

NSBM Genius, Rasmussen, R. N. Skbg Marstal 79 E 11.3 179 1 62 H. J. Bager, Marstal.

NHKM Georg Schwalbe, Pedersen, N. J. Bk Rostock 83 E y 18.4 546 501 (Akt. S.) N. H. Svarrer, N. p. Fanø.

NWRJ Gerda, Pedersen, H. C. Sk Timmernabben 86 F E 8.4 115 102 H. Christensen, Marstal.

NHDS „ Hansen, J. M. 2m Kv Frederikshavn 94 E 7.4 36 21 (Akt. S.) N. C. Olsen, Fredhv.

NRCV Gjertrud, Jørgensen, M. Sk Marstal 77 E 10.8 160 147- L. J. Bager, Marstal.

NVMD Gjertrud Dortbea, Nielsen, N. 2m Kv Frederikshavn 85 E F — 35 21 N. C. Mørch, Frederikshavn.

NSJR Gjertrud Marie, Jensen, S. 2m Kv Svaneke 80 E — 49 31 N. H. Jensen (Asaa), Fredhv.

Glaciére. Jensen, J. 1m Kv Viken 87 E Kl 5.3 18 12 P. H. Brammer (Lynæs), Fredv.

NGVD Gladstone, Christiansen, M. J. Sb Dumbarton 73 J3 BH 21.1 1226 1118 (Akt. S.) C. P. Holm, N. p. Fanø.

Gordius, Petersen, H. Hdb Kastrup 52 E F 4.6 19 17 C. Larsen, Kastrup.

NCQV Gotfred, Jensen, H. J. Gl Faaborg 90 E 6.5 44 35 F. L. Jensen, Faxe.

NPJT „ * Sk Helsingør 75 E 6.1 37 31 O. P. Jensen, Middelfart.

NRVM Gotfred & Johannes * Sl Snækkenæs 77 F E 4.9 21 17 P. C. Jensen, Nyk, p. Mors.

NJVC Gottrup I, Jensen, C. 2m Kv Svendbørg 98 E — 40 23 J. Gottrup, Struer.

KBFH Grace, Mikkelsen, D. J. 2m Kt Aldeburgh

62

85 E 9.9 51 51 H. G. Thomsen, Trangisvaag.

NJBW Gretbe, Brandt, J. A. Sk Thurø 72 E 10.4 147 133 N. W. Kaas, Svendborg.

SGWK. Greve FrijS, Jensen, J. P. Skbg Horsens 71 E y 11.6 173 156 (Akt. S.) S. J. Kragh, Horsens.

NHMG Gribben, Kristensen, K. Sk Ob. Fredcriksh. 72 F E 4.7 21 16 A. Christensen (Asdal), Fredhavn.

Grundtvig, Hansen, L. W. Db Svaneke 95 E Kl 5.0 15 9 A. P. Lund, Christiansø.

NWHD Gudmund * Slgl Dunkcrque 73 E 9.4 84 75 J. P. H. Borbye, Rønne.

Gud raader for Lykken Db Viken 97 E F 4.5 17 10 (Akt. S.) „Ny Kalkbrænderi„, Kbh.

KBHF Guiding Star, Joensen, J. 2m Kt Grimsby 82 E — 86 86 (Akt. S.) J. Z. Nielsen, Sandevaag.

NQWK Guldborg * Sk Nysted 77 E 10.2 139 118 L. A. Rasmussen (Thurø), Svendb.

Gunild Margrethe * 2m Kv Ob. Frederiksh. 70 E — 16 12 P. Mouritzen, Esbjerg.

NDQS Gæa, Rasmussen, M. K. L Sk Svendborg

91

97 E 7.4 69 69 C. Ahlefeldt-Laurvigen, Rudkjøb.

H.

NGPT H. A. Friis, Friis, R. C. 3m Sk Svendborg 94 E 10.9 182 160 J. C. Black (Marstal), Svendb.

NHQV H. C. Christensen, Bøye, E. 3m Sk Marstal 96 E y 13.1 314 286 H. C. Christensen, Marstal.

KBHC H. M. Stanley 2m Kt Hull 76 E — 81 81 H. J. Hjelm, Vaag.

NGDJ H. Grohmann, Nielsen, N. H. 3mSk Oskarshamn 93 E Fy 11.6 267 242 (Akt. S.) S. J. Farup, N. p. Fanø.

NQLM Haabet, Duhn, H. J. Bg Svendborg 76 E y 12.0 238 216 E. Olsen, Nykjøb. p. Sjælland.

NCBR „ Christensen, T. H. 3m Sk Marstal 90 E 10.9 166 149 H. C. Christensen, Marstal.

NJBV „ Andreasen, L. S. 3m Sk Thurø 97 E 10.9 157 140 J. Ph. Jørgensen (Thurø), Svndb.


H 17

1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NFKL Haabet, Fabricius, D. L. Gl Ob. Marstal 80 E 8.6 60 53 J. C. Pofler, Marstal.

NCWP „ *

Gl

Marstal

1796

67 E 8.2 53 44 H. A. Rasmussen, Marstal.

NBQK „ * Gl

Faaborg

Ob. Marstal

38

90 E 7.1 42 35 A. P. Rasmussen, Marstal.

NTDS „ Kirk, N. P. Sk Risør 63 E F Kl 6.8 41 34 P. Kirk, Struer.

NPVL „ * Sk Ribe 65 E 6.1 38 33 J. P. Jørgensen, Aalborg.

NKVM „ Bendtsen, C. F. Sk Allinge 73 E F 6.8 34 27 J. J. Grønbech, Allinge.

NTDB „ * Jgl Frederikshavn 46 E 6.9 32 26 P. C. Christensen, Læsø.

NTDB „ * Gl Faaborg 89 E 6.4 31 24 N. Larsen (Lohals), Rudkjøbing.

NCBJ „ * J Ob. Marstal 75 E 6.9 31 24 R. L. Albertsen, Marstal.

NKMH „ Christiansen, J. M. 2m Kv Frederikshavn 73 E — 31 20 N. C. Mørch, Frederikshavn.

NFTB „ * Tjk Nübbel 61 E F 4.5 27 21 H T. Rasch, Rudkjøbing.

NJPW „ Jensen, J. C. 2m Kv Råå 98 E F — 35 19 P. N. Pii (Hornbæk), Helsingør.

NTMJ „ * 2m Kv Frederikshavn 83 E F Kl — 23 18 J. C. Madsen, Hjerting.

NTBD „ * Jgl Ob. Haderslev 77 E 4.9 20 16 N. A. Simonsen, Løgstør.

NFHD „ * J Thurø 25 E 5.6 20 l5 H. Pedersen (Fejø), Bandholm

„ * Db Kjøge 89 E F Kl 4.9 20 16 J. Frederiksen (Bøgeskov), Storeh.

„ * J Løit 36 E 5.6 17 17 F. Hansen, Dragor.

NKCF „ * 2m Kv Faaborg 98 E — 22 14 H. Rasmussen (Bøjden), Faaborg.

„ Gisselsen, H. Db Sverige — E Kl — 17 12 Kastrup Glasværk, Kastrup.

„ * J Ob. Hjarbæk 74 E F 4.0 16 13 M. C. Sørensen, Løgstør.

„ * Dkg Nibe 42 E F Kl 4.3 15 15 C. T. Nielsen, Løgstør.

„ Hansen, C. M. Db Nexø 94 E Kl 4.8 15 10 H. C. L. Rasmussen, Aarsdale.

NJTK Hafnia, Christensen, P. 2m Kv Frederikshavn 98 E — 42 29 (Akt. S.) P. Schou, Frederikshavn.

NPLR Hanne, Jørgensen, J. Skbg Thurø 75 E 10.4 143 130 H. P. Jensen (Thurø), Svendb.

NVFR „ * Sk Barth 77 E F 8 4 74 64 M. H. Bøye, Marstal.

NGBD „ * Gl Svendborg

40

81 E 9.3 72 68 C. Rynitz, Svendborg.

NVMF „ Jensen, A. 2m Kv Stettin 71 E Kl — 25 17 H. Christiansen, Middelfart.

„ * Sk Lemvig 75 E F 4.6 20 15 C. Nikolajsen, Randers.

Hanne Maria * 2m Kv Thurø

53

86 E — 18 16 E.N.Rasmussen (Thurø), Svendb.

NGQB Hans, Rock, H. M. Bk Nordby p. F. 94 E F y 16.0 408 376 (Akt. S.) S. Abrahamsen, N.p. Fanø.

NCWV „ Brinck, T. H. Bk Glasgow 68 Jærn 11.3 251 228 (Akt. S.) N. H. Brinck, S. p. Fanø.

NBHL „ * Bg Ueckermünde 48 E 12.7 245 235 (Akt. S.) H. Iversen, Svendborg.

NJQW „ * (ex. Express). Bg Barth 68 E 13.3 240 221 J. A. Hansen, Aalborg.

NWSM „ Christensen, J. 3m Sk Faaborg 88 E y 12.5 238 21 6 Hans Christensen, Marstal.

NDKG „ Hansen, M. P. Sk Timmernabben 91 E F 7.1 58 49 J. G. Binas (Ærøskjøb.), Marst.

NBPG „ * Sk Svendborg 89 E 7.0 55 47 F. K. Hansen, Marstal.

NVQG „ * Sk Svendborg 85 E 7.3 40 33 R.P.Hansen (Mullerup), Korsør.

NWRQ „ * (ex. Diana). Sk Aarhus 89 E 6.2 38 31 J. R. P. Johansen, Ærøskjøbing.

NLKV Hans Andreas, Ødbergsen. 3m Sk Nexo

64

76 E 9.3 111 99 P. Berg, Nexø.

NDPH

Hans Christensens Minde,

Nielsen R.

Sk Falsled 66 E 10.3 137 124 P. Nielsen, Faaborg.

NMHG Hans Ditlev, Christensen, N. Sk Marstal 74 E 8.5 74 66 Andrea S. Jørgensen (Th.), Svendb.

NFKH Hans Emil, Hansen, P. Sk Thurø 92 E 9.6 106 93 J. Ph. Jørgensen (Thurø), Svendb.

NQDG Hans Illum * Sk Faaborg 76 E 7.4 47 40 P. J. Illum, Faaborg.

NLWD Hans's Minde * Gl Faaborg

54

82 E 5.9 29 24 J. Hansen, Marstal.

NKTW Hans Peter * Sk Rønne 73 E F 6.6 40 32 O. A. Westh, Rønne

NHQW Hansigne, Clausen, C. 3m Sk Marstal 89 E z 12.0 204 186 N. Petersen, Marstal.

NWDJ Haasine, Hansen, E. J. Skbg Aarhus 68 E 11.4 173 153 J. Ph. Jørgensen (Thurø), Svendb.

NMSH „ Kastrup, C. Sk Inverkeithing 56 E 11.0 104 94 J. M. Jensen, Ærøskjøbing.

NRFF „ Hansen, H. L. Sk Svendborg 78 E 9.2 85 79 H. A. Hansen (Thurø), Svendb.

„ * J Rudkjøbing 76 E 5.0 15 11 R. Hansen (Hou), Rudkjøbing.

„ * J Ommel 52 E 5.9 15 11 J. Gregersen (Hou), Rudkjøbing.

3


H 18

1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

elle

Takling

4

Sted

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

Hansine Christine * lm Kv Ob.Svendborg 79 E — 19 16 H. Hansen, Svendborg.

NFQR Hansine Kirstine * J Faaborg 55 E 6.5 23 19 C. Mortensen, Svendborg.

Hansine Marie * J Marstal 51 E — 15 12 R. J. Henningsen, Faaborg.

NHDK Harald, Jensen, N. P. Sk Holbæk 67 E 11.1 152 133 Poul Smith, Holbæk.

NJDQ „ Thomsen, C. 2m Kt Galrapton 86 E 10.1 90 77 Leonh. Tang, Kbhvn.

„ Larsen, C. V. 2m Kv Frederikshavn 81 E Kl — 20 13 N. P. C. Larsen, Sæby.

NHJP Harboe * Gl Svendborg 95 E 6.6 5 39 M. Hansen, Marstal.

NWVK Harboöre * (ex. Marie). 2m Kv Assens 89 E — 34 23 P.M.Thomassen (Harboø.), Lemv.

NGJH Harkon * Gl Kjøge 93 E 7.3 51 44 L. P. Christensen, Kjøge.

NJPK Harmina * (ex. Thybo-Røn). Gt Wildervank 63 E 6.4 59 49 P. Josephsen (Krik), Thisted.

NWGC Harmoni, Carlsen, P. 2m Kv Faxe 87 E Kl — 28 21 Chr. Laursen, Grenaa.

NGKV Harmonie *

2mKv Esbjerg

Ob. Nyk. p.M

92

98 E 5.7 25 12 Chr. Kristiansen, Esbjerg.

NPBW Harriet, Hansen, A. L. Skbg Svendborg 75 E 11.2 185 166 C. Sørensen, Faaborg.

NCSD „ Lgt Stockton 56 Jærn 7.5 96 96 Em. Z. Svitzer, Kjøbcnhavn.

NJMT „ Andersen, K. 2m Kv Nordby p. F. 98 E — 56 28 (Akt. S.) C. Breinholt, Esbjerg.

NGJP Harry, Arnesen, G. C. 3m Sk Kolboda 69 E F 13.2 284 265 C. J. Christensen, Kjøbenhavn.

NTVH Havfruen * Jgl. Kjøge 83 E Kl 4.5 24 19 J. Nielsen,, Rødvig.

NGVF

NQVJ

Havila, Thøgersen, J.

Havlitten, Larsen, L. J.

Bk

2m Kv

Dumbarton

Nyk. p. M.

93

77

Staal

E F

21.7


1421

32

132

5

19

(Akt. S.) C. P. Holm, N. p. Fanø.

H. Steenberg, Frederikshavn.

NPGK „ * 2m Kv Vejle 65 E — 21 12 C. Clausen, Svendbørg.

Havörnen * lm Kv Middelfart 71 E 4.8 18 9 N. P. Petersen, Assens.

NDKT Hebe, Clausen, F. Sk Marstal 91 E 10.2 129 113 N. Petersen, Marstal.

NFLW „ Frederiksen, F. H. Sk Nakskov 62 E 10.2 125 109 P. S.Winehell, Bøttern & Co., Nksk.

NJPT Heimdal, Svinding, H. R. Sk Faaborg 73 E 10.6 133 114 J. M. Jensen, Æroskjøbing.

NKDC „ * 2m Kv Assens 98 E F — 33 18 J. N. Ellemann, Grenaa.

NCGR „ * Gl Ob. Faxe 90 E Kl 4.5 22 16 H. Nielsen, Faxe.

NJVR „ Pedersen, C. M. 2mKv Troense 98 E — 29 14 R. Christensen (Drejø), Svendb.

KBJM Heimdalur, oisen, J. O. 2m Kt Hull 84 E 10.5 86 86 (Akt. S.) N. Nolsø (Vaag), Suderø.

NSMG Hekla, Lydolph, C. A. Skbg Piteå

41

80 F 11.5 136 124 N. W. Thomsen, Nykjøbing p. S.

NCGM „ * 2m Kv Assens 90 E — 24 18 O. J. Kristiansen, Esbjerg.

NDSJ Helene, Christiansen, H. Bk Liverpoøl 65 Jærn 17.5 538 484 (Akt. S.) J. Svendsen, S. p. Fanø.

NHPD „ *

Gl Troense

Ob. Marstal

1799

72 E 8.8 72 64 H. A. Clausen, Marstal.

NQST „ Pedersen, O. Sk Frederikshavn 77 E 6.6 37 32 H. C. Mengel (Oreby), Saxkjøb.

„ * J Haderslev 46 E 5.1 16 13 C. C. Sehmidt, Horsens.

„ * J Ob.Frederiksh 89 E Kl 4.8 16 11 A. Svendsen, Aalbørg.

NLMC Helfort, Pedersen, A. K. 2mKv Svaneke 54 E — 21 12 M. K. Pedersen, Grenaa.

NGKD Helga, Kofoed, A. 2m Kt Burton Stather 74 E 10.1 72 64 T. E. Tulinius, Kjøbcnhavn.

NWLG „ * Sk Aarhus 88 E 6.7 40 34 J. S. Hansen, Kjøbenhavn.

NFQV Helge, Hansen, H. 3m Sk Troense 93 E 10.7 161 146 J. Nielsen (Troense), Svendbørg.

NGVJ Henner Friser *

2m Kv Faaborg

Ob. Assens

61

82 E — 24 17 H. Petersen, Middelfart.

NHCF Henny, Ibsen, N. Bk Liverpool 66 Jærn 17.2 511 463 (Akt. S.) N. H. Brinck, S. p. Fanø.

NHJW Henriette, Holm, E. J. Skbg Geestemünde 74 E y 12.8 274 246 N. Petersen, Marstal.

NRKQ „ * Skbg Pr. Edw. Isl. 66 F (A) 12.9 222 200 H. J. Madsen, Faaborg.

NHCQ „ * Sk Thurø 94 E 6.8 42 34 S. P. Christensen, Aarhus.

„ * Sl Flensborg 48 E 5.1 16 16 M. W. Will, Dragør.

„ J Maasholm 51 E 5.7 16 12 N. Hansens Enke, Kjøbenhavn.

NVLT Henrik * Aab Bd Kjøge 85 E F 4.4 20 20 N. P. Petersen, Kjøbenhavn.

NJGL Henry * Sk Ærøskjøbing 72 E 10.2 114 103 C. H. Bager, Marstal.

Hensigten, Bast, S. J. SI Ob. Løkken 82 E F Kl 4.8 16 15 P.M. Asp (Frederiksh.), Løkken.

NFBK Hercules, Rasmussen, J. J Kjøbenhavn 25 E 6.5 34 27 H. C. Mengel (Oreby), Saxkjøb.

„ * Db Kjøbenhavn 51 E F 4.5 17 10 H. J. Thorup, Kjøbenhavn.

NJDW Herkules, Jensen, P. 2m Kv Råå 97 E F — 48 30 S. C. Christensen, Grenaa.

NGBJ Herman * Gl Wollin 61 E Kl 5.1 21 15 L. Svendsen (Gillel.), Helsingør.


1

Kendings

-Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Arteller

Takling

4

Sted

19 H

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NDLF Herman Olsen, Jensen, N. C. Sk Kolboda 91 E F 7.1 65 58 M. Christiansen, Rønne.

NWSF Hermandine* (ex. Marie Catha-rine). Gl Barth 61 E 6.4 47 39 A. H. Petersen, Marstal.

NBLQ „ * J Svendborg

11

63 E 6.2 25 19 N. C. Markussen, Odense.

NFCJ Hermine * J Bandholm 50 E 6.4 26 25 P. P. Tydsk, Dragør.

NTVD Hermod, Pedersen, C. P. Sk Rudkjøbing 83 E y 9.6 100 93 W Fiseher, Kjøbenhavn.

NHQW „ Grønval, J. H. Jgl Odense 52 E 8.4 67 60 L. C. P. Lund, Rønne.

NGDQ Hertha, Petersen, H. N. Bk Sunderland 92 Staal 16.0 667 604 (Akt. S.) S. W. Bruun, Kolding.

NSRC „ Hansen, R. Sk Thurø 68 E 10.5 146 130 H. A. Hansen (Thurø), Svendb.

NSCQ Hilda * Sk Svendborg 79 E 9.2 89 79 R. E. Rasmussen (Thurø), Svendb.

NGVQ „ * J Gøteborg 88 E F Kl 6.6 33 27 L. S. Jensen (Logstør), Aalborg.

NBHQ Hildur, Schmidt, L. P. 3m Sk Timmernabben 82 E F y 10.1 152 135 N. Petersen, Marstal.

NJRK Hilma * Gl Oskarshamn 63 E F 6.5 37 32 H. Mortensen (Strynø), Rudkjøb.

NJBC Hirtsholmen, Thomsen, J. 2m Kv Frederikshavn 72 E — 29 19 G. M. S. Taabbel, Esbjerg.

NTLW Hjalmar, Rosenbeck, P. Sk Svendborg 83 E 10.8 155 140 F. H. Jørgensen, Marstal.

NQTV „ Jacobsen, A. Sk Troense 77 E 9.3 103 97 P. Christensen, Svendbørg.

NRTV „ Hansen, A. Sk Nykjøb. p. M. 78 E 6.6 43 35 (Akt. S.) H.E.Sørensen, Nyk.p.M.

NDKJ Hjemmet * Gl Nykjøb. p. F. 91 E 6.5 43 37 C. C. Jørgensen, Bandholm.

NGRF „ *

Gl Rudkjøbing

Ob. Marstal

64

96 E 6.0 34 28 J. H. Rasmussen (Riise), Marstal.

NMBJ Hobro * J Hobro 54 E 5.8 25 20 S. K. Kireh, Aalborg.

NHJK Holger Danske, Nielsen, N. O. Skbg Faabørg 55 E 11.5 128 114 Kingø Pedersen, Odense.

NHPB Hope * 2m Kt Aldeburgh 69 E — 64 41 C. A. H. Gade, Esbjerg.

NKDL Horsa * Gl

Horsens

Ob. Hobro

61

90

E F 6.1 35 29 P. C. Christensen (Horsø), Hobro.

NGPV Hosanna, Hav, H. R.P. 3m Sk Marstal 90 E 10.2 131 119 A. H. Petersen, Marstal.

NHPF Hugo * Bk Sunderland 68 E T 16.9 396 361 C. C. Wibroe, Kjøbenhavn.

NDVK Hulda * Sk Tyskland — E 6.6 44 35 E. Petersen, Nyborg.

NQTS Hvalfisken, Pedersen, O. Bg Kalmar 01 E 14.6 211 195 Den Kgl. Grønl. Handel, Kbhvn.

NBSQ Hvidkilde, Houmann, E. G. J Ob. Faaborg 59 E 6.2 23 19 O. Petersen, Stege.

NCRP Hydra, Christensen, A. C. Bk Bremerhaven 76 E y 19.8 820 742 Gunner G. Harboe, Skjelskør.

I.

NVDT Ib, Laurentius, A. Sk Kjøge 84 E 5.7 38 30 Kastrup Glasværk, Kastrup.

NDGR Ida * Sl Kjøbenhavn 48 E y 9.1 71 71 ”Em. Z. Svitzers B. E.”, Kbhvn.

KBJR „ Vang, J. 2m Kt Rye 57 E 8.5 44 44 (Akt, S.) A. W. Restorff, Thørsh.

NGPQ „ * J

Falsled

Ob. Skjelskor

52

74 E 6.1 31 26 C. W. Rasmussen (Fejø), Bandh.

„ Christensen, A. J Arnis 77 E 6.1 18 17 B. J. Jans (Dragør), Kbhvn.

Ida Kirstine * J Rudkjøbing 54 E 5.1 16 11 M. Jensen, Samsø.

NVGP IgnatZ Breum, Hansen, N. P. 3m Sk Svendborg 84 E y 11.3 237 213 I. Breum, Odense.

NWBF IIwo * L Kt Kjøbenhavn 86 E y 7.7 21 21 P. C. L. Petersen, Kjøbenhavn.

NJGM Imanuel *Immanuel, se Emanuel. 2m Kt Nordby p. F. 97 E — 33 18 C. M. Christensen, Esbjerg.

NCDH „ Hansen, E. C. Sk Marstal 67 E 11.7 144 137 H. C. Christensen, Marstal.

NGJQ „ Bager, R. K. 3m Sk Marstal 93 E 9.8 144 128 L. J. Bager, Marstal.

KBDL „ Jacobsen, C. 2m SI Sandwieh 77 E 10.2 77 77 (Akt.S.) D.J. B. Mortensen, Tveraa.

NDBG „ (ex. Kirstine) J Marstal

32

63 E 9.3 72 62

NHGP „ Mortensen, M. Sk Korsør 95 E 6.2 38 29 O. P. Raseh, Rønne.

NWFL „ * 2m Kv Troense 87 E — 38 22 L. C. Jensen (Bangsb.), Frederiksh.

NWPF „ * Kfgl Ob. Engelholm 82 F E 4.7 31 24 P. L. Nielsen, Aalborg.

NBFV „ Laulund, J. E. 2m Kv Frederikshavn 89 E Kl — 27 18 N. P. C. Larsen, Sæby.

NCQR „ * Sk Ob. Svendborg 69 E 6.2 28 23 J. P. Johansen (Nyord), Stege.

NBMS „ *

2m Kv Marstal

Ob. Svendborg

66

85

E — 23 11 C. J. Jensen (Strandh.), Svendb.


I—J 20

1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

Immanuel * J Horsens 63 E 5.1 16 11 C. A. Hansen, Aarhus.

NSVR Inés Röhl, Jessen, Th. Bg Varnanäs 81 E F y 12.7 264 249 (Akt. S.) C. H. Nielsen, N. p. Fanø.

NFLB Ingeborg, Ingstrup, N. C. 3m Sk Sunderland 68 E 16.1 345 315 H. Klitgaard, Kjøbenhavn.

NQVH „ Svane, N. R. Skbg Faaborg 67 E 11.3 139 124 N. Petersen (Marstal), Ærøskj.

NWVG „ Jørgensen, B. C. Sk Svendborg 89 E y 10.7 138 127 C. J. Høepfner, Kjøbenhavn.

NHFG „ * GI

Aastrup

Ob. Svendborg

47

89

E 7.4 53 45 P. Rasmussen (Ommel), Marstal.

NFVB „ * Sk Thisted 93 E 7.0 49 40 C. Andersen, Bandholm.

NHPJ „ * GI Elfsborg —

E

6.5 47 39 H. C. F. Carlsen, Nyk. p. F.

NFCH „ * Sk Anklam 89

E

6.5 38 33 C. H. Mortensen, Kolding.

NJWM „ * GI Rudkjøbing 98 E 6.0 32 24 C. A. Christensen (Strynø), Rudkj.

NKLV „ Nielsen, N. P. J Sønderho p. F. 43 E 5.7 26 22 O. C. Christensen, Aalborg.

NSTL „ Larsen, L. P. J Nysted 81 E 5.8 23 18 O. Larsen, Præstø.

NJWK „ Madsen, C. 2m Kv Odense 98

„ * 1m Kv Assens

42

73

E 6.3 32 16 E. P. Kjærsgaard, Frederikshavn.

E — 18 10 P. Hansen (Thorøh.), Assens.

NBCW Inger, Petersen, J. Sk Nyborg 89 E 6.3 33 26 R. Ohmeyer, Nyborg.

NSQC Inger Margrethe * Skbg Veendam 64 E 11.5 169 151 C. Clemmensen, Skive.

NGDP Ino, Weber, M. R. Skbg Nysted 71 E 10.8 144 130 H. H. Nagel, Marstal.

NWJB „ * SI Lassan 76 E 6.4 37 35 C. F. Christensen, Marstal.

NDHJ Insulaneren, Hansen, H. C. Skbg Svendborg 57 E 13.9 244 220 Thorvald Hansen, Svendborg.

NRVT Interessenten * Sk Nyborg 79 E 6.0 34 29 A. A. Veile, Kolding.

NWRD Inverurie, Knudsen, T. C. Sk Marstal 97 E 7.3 64 53 J.R.Knudsen (Vindeb.), Ærøskj.

NVWJ Irene (ex. Marie), Rasmussen, C. 3m Sk Svendborg 86 E 11.4 21 3 190 C. H. Rasmussen, Marstal.

NGRW Irvine, Meinertz, H. L. Bk Sunderland 67 Jærn 19.2 675 612 (Akt. S.) N. H. Svarrer, N.p. Fanø.

NFTG Isabella * (ex. Vallø). Sk Glücksburg 61 E 7.9 61 53 N. Jørgensen, Kjøbenhavn.

NTWJ Isafjord, Bagger, P. L. 2m Kt Gravdal(Bergen) 82 F E 9.8 81 73 N. Chr. Gram, Kjøbenhavn.

NCQK Isfirdingur, Rasmussen, H. SI Norge E F Kl 5.3 22 22 Leonh. Tang, Kjøbenhavn.

NCSM Ivarine Cathrine * J Rudkjøbirng 52 E 5.7 23 18 R. Petersen, Rudkjøbing.

J.

NCQD J. B. Berggren, Lyster, L. Sk Halmstad 90 E F 6.1 43 35 C. J. Nielsen, Allinge.

NDFV J. Grönsund, Mikkelsen, C. E. 3m Sk Thurø 91 E 10.5 161 150 C. Bom (Thurø), Svendborg.

NCRL J. L. Ginge, Suhr, P. 2m Kv Frederikshavn 90 E — 39 28 P. Schou, Frederikshavn.

NHLM J. M. Jensen, Stærke, E.R. 3m Sk Adiamünde 82 F E 12.8 307 289 H. B. Lunge, Ærøskjøbing.

NRST J. M. Nielsen, Nielsen, F. Skbg Svendborg 78 E 10.3 152 132 N. W. Kaas, Svendborg.

NJMP J. P. Kongsbak, Jacobsen, S. 2m Kv Assens 98 E F — 35 22 J. P. Kongsbak, Frederikshavn.

NHWS Jacob Andersen, Bertelsen, N. 2m Kv Frederikshavn 97 E 6.3 31 17 (Akt.S.) L. K. Holst (Skagen), Frdh.

NPDK Jacobine Christine * Sk Fredericia 75 E 7.2 43 36 A. P. Skjøth (Strandh.), Kolding.

Jacobine Kirstine * J Vejle 38 E 5.5 15 11 T. Bloch (Fuur), Nyk. p. M.

NHGK Jane * Gl Timmernabben 82 E F 5.0 25 20 N. P. Sørensen (Øsløs), Aalborg.

NMKC Jason, Jensen, J. Sk Kjøge 66 E 7.3 66 59 J. P. T. Bryde, Kjøbenhavn.

KBCT Jeannette, Medjord, P. Sl Colchester 20 E F 8.6 48 43 (Akt. S.) N. Nolsø, Vaag.

NQPR Jenny * (ex. Dina Maria). Gl

Thurø

Ob. „

44

98 E 7.8 64 56 C. Jensen (Thurø), Svendborg.

NCRH „ Andersen, O. C. 2m Kv Rudkjøbing 69 E — 25 14 H. Steenberg, Frederikshavn

„ * lm Kv Sverige 79 E F K1 — 19 13 J. A. Larsen, Frederikshavn.

„ * (ex. Ragna). lm Kt Laurvig 90 E F — 16 1 2 J. C. Nielsen (Lønstrup), Hjørring.

NMLC Jens, Eriksen, H. J. Sk Thurø 75 E 10.4 134 121 R. P. Nielsen (Thurø), Svendb.

NGBP Jensine * GI Aalborg 71 E 7.1 51 41 M. Jensen, Middelfart.

NJGR „ * Jsk Vejle 97 E F 6.9 49 39 E. S. Olsen, Aarhus.

NBKM „ Knudsen, R. P. 2m Kv Frederikshavn

Ob. „

89

97

E Kl 5.4 23 14 O. J. Berg, Frederikshavn.

NJGW Johanna, Jensen, C, F. Bg Rønne 56 E 11.8 210 194 J. Anderskouv, Svendborg.

NPBF Johanna Fredericka * Gl Stralsund 52 E 7.7 54 47 H. H. Hermansen, Kjøbenhavn.

NHBF Johanne, Thomsen. H. P. Bk Glasgow 67 Jærn 17.5 548 504 (Akt. S.) P. N. Harbye, N. p. Fanø.


1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn

3

Art

eller

Takling

4

Sted

21 J

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NVBG Johanne, Albertsen, R. 3m Sk Svendborg 84 E 12.3 234 218 R. J. Albertsen, Marstal.

NMTS „ * Skbg Rønne

Ob. Kalmar

49

64

E 11.8 199 178 W.A.Harris (Marst.), Skjelskør.

NGBT „ Grube, H. 3m Sk Svendborg 93

E

11.0 182 160 H. Petersen, Marstal.

KBGH „ Vilhelm, T. J. 2m Kt Rye 84 E — 85 85 J. Dahl (Vaag), Færøerne.

NFQP „ Nissen, P. L. Sk Guldborg 30 E 10.0 75 66 J. P. T. Bryde, Kjøbenhavn.

NJVM „ Schou, P. S. Lgt

Carolinenziel

Ob. Hasle

69

73

E 6.6 59 52 Det foren. Dampsk. S., Aalborg.

NLBP „ * Sk Thurø

46

64

E 7.4 53 45 H. Rasmussen (Thurø), Svendb.

NKCR „ Sk — — E 6.6 48 48 Dragør Kommune.

NHGB „ Illemann, R. V. Sk Svendborg 95 E 6.3 48 39 P. Christensen, Faxe.

NHVB ,, * Sk Svendborg 96 E 7,1 45 38 J. P. K. Jensen (Thurø), Svendb.

NJMW „ * J Sønderborg 46 E 6.9 36 29 O. J. Dybvig (Fejø), Bandholm.

NSPG „ * Sk Frederikshavn 80 E 6.5 35 29 S. Christensen (Kbh.), Frederiksh.

NJHT „ * Sk Ob. Fjellebroen 72 E 6.2 32 27 J. C. Albertsen, Marstal.

NGPF „ * J Løgstør 57 E F 4.5 27 22 J. C. Pedersen, Aalborg.

NGTL „ Rasmussen, O. Gl Faxe 94 E 5.7 24 19 N. P. Nielsen, Rødvig.

„ Rasmussen, L, C. J Aalborg 37 E F 4.2 20 16 L. C. Sørensen, Aalborg.

„ Jensen, V. C. J Arnis 62 E 5.6 19 17 P.C.Bøye (Rørvig), Nykjøb p. S.

NWMF „ Bigum, C. T. 2m Kv Aarhus 97 E — 20 12 J. P. Jørgensen, Grenaa.

„ * Sk Svinø 97 E F 4.8 18 14 H. P. Christiansen, Karrebæksm.

NVTG Johanne Emilie * Bg Colberg 55 E 12.9 230 206 J. O. Blaes, Dragør.

NJKD Johanne Kongsbak, Sørensen, C. 2m Kv Frederikshavn 98 E 6.2 29 16 J. P. C. Kongsbak, Frederikshavn.

Johanne Margarethe * J Aastrup 43 E 4.7 15 11 A. H. Mains (Heils), Kolding.

Johanne Margrete * lm Kv Assens 76 E — 16 10 P. Hansen (Helnæs), Assens.

NJLG Johanne Marie * Sk Ob. Odense 77 E 6.7 43 37 R. Simonsen, Odense.

NFJC „ „ * Gl — — E 6.0 31 26 N. W. Schjønning, Mariager.

NDMC „ „ * 2m Kv Svendborg 91 E — 28 15 Chr. Hansen, Svendborg.

NKFJ „ „ * J Ob. Præstø 63 E 6.4 24 20 R. F. Hansen (Nyord), Stege.

KGHL Johannes, Egebjerg, J. R. Bg Rudkjøbing 71 E 11.0 169 148 E. Petersen, Rudkjøbing.

NWMJ „ Møller, J. P. Jsk Helsingør 88 E F 5.7 25 21 A. H. Brandt, Gudhjem.

KBJN John Brown, Lambaa, J. 2m Kt Dartmouth 78 E 10.7 81 81 (Akt.S.) A. S. Reinert, Vestmannah.

NJPR John Frederick * 2m Kt Grimsby 77 E 10.0 71 55 A. F. Jørgensen. Middelfart.

NJTW John Hintze, Andersen, H. S. 3m Sk Rønne 98 E 6.6 58 51 M. Christiansen, Rønne.

MBTG Jolly Companion, Mitchell, E. Sk Halifax (N. S.) — E 7.2 42 42 M. E. Williams, St. Croix.

NHBW Josefine * 2m Kv Scarborough 80 E — 62 46 C. J. Berg, Frederikshavn.

NHGD „ * Gl Vejle 95 E 6.9 49 40 J. P. Jakobsen, Vejle.

KBGC Jubilee 2m Kt Grimsby 72 E 10.2 80 80 J. Christiansen (Norddeble), Færø.

NGMH Juliane, Christensen, C. 3m Sk Odense 94 E 9.8 115 99 A. H. Petersen, Marstal.

NDHK „ * Sk Aalborg 49 E 5.5 38 30 C. J. B. Petersen, Marstal.

NJMV „ Nielsen, N. P. Gl Ob. Kastrup 87 E F Kl 4.5 21 17 J. Sørensen. Rødvig.

NFDC Julie, Sørensen, J. P. Bk Liverpool 64 Jærn 17.8 632 562 (Akt. S.) J. F. Dessauer, Kbhvn.

NHGF „ * Gl Tyskland 60 E 6.9 48 39 P. P. Juncker, Dragør.

NBDR „ * Sk Ulbølle

58

80 E 6.7 38 31 J. Olsen, Nysted.

NBKJ „ Møller, P. A. C. 2m Kv Frederikshavn 89 E 6.6 26 26 L. K. Holst, Skagen.

NRGT Juliette, Bjarnason, B. Db

Nykjøb. p. M.

Ob. Kjøbenh.

NCTG Juno * Sk Svendborg

77

90

46

72

E F 7.3 25 19 N. Chr. Gram, Kjøbenhavn.

E 10.8 131 120 M. Hansen (Troense), Svendborg.

NVSQ „ * Sk Arnis 60 E 6.3 43 36 J. H. Madsen (Falsled), Faaborg.

NFVJ „ Godtfredsen, G. E. Sk Rudkjøbing 89 E 7.6 43 36 H. C. V. Siegumfeldt, Kjøbenh.

„ * J Rudkjøbing 61 E 5.0 16 12 J. Rasmussen (Lohals), Rudkjøb.

NGWV Jupiter, Funder, L. Sb Belfast 79 Jærn 23.3 17I3 165 (Akt.S.) J. F. Dessauer, Kbhvn.

NJSG Just Nielsen, Nielsen, N. A. 2m Kv Frederikshavn 98 E — 42 28 1 (Akt. S.) P.K. Nielsen(Skag.), Frdh.

NTVM Jylland * Sk Kragerø 83 E F 5.9 37 31 J. J. Jensen (Asaa), Frederiksh.


J—K 22

1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn og Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NWMT Jylland, Gotfredsen, T. lm Kv Frederikshavn 88 E Kl — 26 20 J. P. C. Kongsbak, Frederikshavn.

NTLQ „ * 2m Kv Faxe 83 E Kl — 24 20 A. Jensen, Esbjerg.

NPTD „ * 2m Kv Frederikshavn 86 E — 23 15 J. P. Petersen (Thorøh.), Assens.

NQVM Jörgen, Friis, H. A. 3m Sk Korsør 67 E 12.7 215 201 R. J. Kromann, Marstal.

NBPC „ Hansen, L. M. Sk Thurø 68 E 10.6 129 123 H.J.Jensen (Thurø), Svendborg.

NGFD „ Olsson, J. F. Sk Marstal 71 E 9.4 81 72 A. R. Albertsen, Marstal.

NRVQ Jörgen Larsen, Jørgensen, G. Skbg Thurø 79 E 10.9 163 148 J. Ph. Jørgensen (Thurø), Svendb.

NWHP Jörgen Olsen, Christensen, C. 3m Sk Marstal 87 E y 12.6 310 285 H. C. Christensen, Marstal.

NMVC Jörgen Ring, Fisker, E. H. Sk Svendborg 75 E 9.7 135 120 J. R. Andersen, Svendborg.

NDLM Jörgensen, Jørgensen, L. P. Bk Drammen 65 E F y 18.2 588 550 M. Christiansen, Rønne.

K.

NVCD K. A. Sigurd * Gl Aarhus 84 E 5.5 22 17 P. Knudsen (Bredb.), Vejle.

NTJF Kalifen * Gl Ærøskjøbing 82 E 6.2 33 27 P. K. Andersen (Kragn.), Skjelsk.

NHFK Kama * 2m Kv Rudkjøbing

Ob. Fjellebroen

56

87

E — 21 10 R. Pedersen (Strandh.), Svendb.

NBDW Kamma, Frandsen, F. A. lm Kv Frederikshavn 89 E Kl 6.8 24 18 F. V. C. Nyholm, Frederikshavn.

NRKD KammerherreSchütte, Hansen, S. Skbg Horsens 77 E y 11.5 203 179 (Akt. S.) F. van de Reydt, Horsens.

NFSL Karen, Mikkelsen, P. 3m Sk Nexø

Ob Svendborg

53

90

E 10.5 1 67 157 Anna K. Jensen, Svendborg.

NSCJ „ Hansen, H. Sk Faaborg 79 E 10.0 125 110 Hans Christensen, Marstal.

NRKS „ Jørgensen, J. S. Sk Fjellebroen 78 E 8.0 63 53 O. E. Sonne, Nexø.

NKBD „ * Sk Marstal 98 E 7.2 6l 50 H. R. Eriksen (Ommel), Marstal.

NWFD „ Pedersen, R. Gl Rødvig 87 E Kl 5.3 28 22 Karen S. Hansen, Rødvig.

NBJF „ * J Aalborg 61 E 4.8 27 22 P. S. Larsen, Aalborg.

NRJV „ Jensen, H. C. J Nexø 47 E 6.0 22 18 P. Berg, Nexø.

NHFV „ * 2m Kv Aarhus 95 E — 21 17 A. C. Jensen, Esbjerg.

NWGH

Karen Johanne Marie, Christian-

sen, S.

2m Kv Varnanäs 76 E F — 29 18 S. C. Christensen, Grenaa.

NQGP Karen Kirstine * J Dlbølle 56 E 6.8 25 19 O. Madsen, Nykjøb. p. S.

NGWH „ „ * 2m Kv Ob. Frederiksh. 75 E — 27 15 S. Nielsen, Frederikshavn.

NCLD Karen Marie * 2m Kv Svendborg 90 E — 21 12 A. Nielsen (Brunsh.), Assens.

„ „ * J Fejø 51 E 4.7 17 13 F. C. Andersen, Nykjøb. p. F.

„ „ Andreasen, S. 2m Kv Horsens 97 E Kl 5.5 19 11 C. Christiansen, Middelfart.

NRSG Karensine, Hansen, H. J. Sk Thurø 78 E 9.2 82 73 L. C. Nielsen (Thurø), Svendb.

Karens Minde * 2m Kv Ob. Frederiksh. 74 E — 17 11 J. J. Hansen, Esbjerg.

„ „ * 1m Kv Assens 71 E — 16 10 N. Jørgensen (Thorøh.), Assens.

NMRB Karl * (ex. Juno). Sk Stege 75 E 6.9 37 34 R. H. P. Johansen, Ærøskjøbing.

NCTL Karmel * 2m Kv Frederikshavn 91 E Kl — 31 23 J. Thomsen (Bangsbo.), Frederiksh.

NJDF Karoline (ex.Snefrid), Dreiøe, R.C. Gl Stavanger 72 F 10.0 107 97 M. Christensen, Marstal.

NVRH „ Skov, J. C. 2m Kv Humlebæk 85 E — 35 19 N. H. Jensen (Hirtsh.), Frederiksh.

NBGP „ Jacobsen, A. 2m Kv Frederikshavn 89 E Kl — 23 15 J. C. Olsen (Læsø), Frederiksh.

NVRS Karoline Marie, Jensen, B. E. 2m Kv Frederikshavn 85 E F — 37 20 N. P. C. Larsen (Sæby), Frederiksh.

NHGL „ „ Christensen, J. 2m Kv Frederikshavn 95 E 6.5 33 20 (Akt. S.) O. J. Berg, Frederiksh.

NHQS Kastor, Clausen, T. P. 3m Sk Rønne 96 E 6.3 50 39 Karen M. Hintze, Rønne.

NTLC Kathinka * Sk Nübbel 74 E 9.8 94 83 H. A. Olsen, Marstal.

NGRD „ * Gl

Rudkjøbing

Ob. Marstal

65

97

E 5.9 37 31 J. Rasmussen, Marstal.

NLKP Kathrine * Gl Svendborg 46 E 6.5 34 28 J. Christensen, Randers.

NDMG Katrine * Skbg Karrebæksm. 69 E 11.3 148 133 L. S. Hansen (Karreb.), Næstved.

NPRQ „ Hansen, L. M. Sk Svendborg 76 E 8.5 76 72 H. J. Jensen (Thurø), Svendb.

NFWL „ * Sk Svendborg 93 E 6.2 36 29 T. Jensen, Svendborg.

KCWF Kattegat, Jensen, N. 2m Kv Frederikshavn 91 E — 39 33 P. Schou, Frederikshavn.

„ * Im Kv Faxe 86 E Kl — 16 14 A. Hansen (Raagel.), Helsingør.

NSFD Kiana, Christensen, C. H. Skbg Marstal 79 E 11.8 204 186 J. C. Carlsen, Marstal.


1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

23 K—L

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NBWD Kierstine Elise, Petersen, M. R. Skbg Horsens 69 E 11.1 155 140 (Akt. S.) W. C. Beck, Horsens.

NGWF Killeena, Brinck, S. P. Bk Glasgow 75 Jærn 19.2 825 765 (Akt. S.) A. M. Knudsen, S.p. Fanø.

NPJW Kirkholm * Sl Arendal 57 E F 5.6 22 18 C. Jensen (Brovst), Aalborg

NFWB Kirstine, Dam, J. C. Sk

Newport(B.N.A.)

Ob. Svendborg

54

74 K 10.8 136 121 J. Ph. Jørgensen (Thurø), Svendb.

NGSW „ Christensen, P. C. Skbg Aalborg 57 E 11.1 136 121 (Akt. S.) Chr. Simoni, Aalborg.

NDWH „ Petersen, J. C. Sk

Perth

Ob. Rønne

60

70

E F y 10.3 106 95 M. Christiansen, Rønne.

NTDW „ Sørensen, J. S. Sk Neustadt 74 E 10.3 95 86 R. P. Sørensen (Thurø), Svendb.

NJRH „ * (ex. Gjæsø I). Sk Gjæsø (Norge) 96 F 9.8 91 80 R. Rasmussen, Marstal.

NKBF ,, * Sk Svendborg 98 E 6.5 48 38 C. A. Frederiksen, Svendborg.

NCQF „ * Gl Ob. Marstal 90 E 6.7 43 36 E. C. Eriksen (Kragn.), Marstal.

NJMD „ * J Thurø 56 E 6.8 32 27 H. C. Kromann, Marstal.

NTCQ „ * J Danmark — E F 6.5 23 18 N. J. Hansen, Aalborg.

„ * J Nyborg 59 E 5.1 19 14 J. S. Skræder, Samsø.

„ Mortensen, N. P. 1m Kv Troense 87 E — 17 14 R. Mortensen, Svendborg.

„ * J Møltenort 39 E 5.0 15 11 R. Larsen (Øland), Aalborg.

NKCM Kirstine Marie * J Ob. Aalborg 63 F E 5.8 26 20 M. F. Andersen, Aalborg.

KBHR Kittiwake, Müller, P. J. 2m Kt Grimsby 76 E — 79 79 (Akt. S.) P. H. Dahl, Suderø.

NVBT Kjerstine, Mortensen, C. Sk Aarhus 84 E 5.6 25 19 R. R. Skou (Endel.), Aarhus.

NJKG Kjerteminde, Marcussen, J. 1m Kv Kjerteminde 98 E F Kl — 27 17 N. Hansen, Kjerteminde.

NHKG Kjöge * Gl Thisted 95 E 5.5 25 19 L. Henriksen (Hou), Thisted.

NVBQ Klara Marie * Sk Rønne 84 E F 64 33 26 H. M. Kofoed, Rønne.

NJGP Klitten * 2m Kt Nordby p. F. 97 E — 32 18 J. Jensen, Esbjerg.

NPLS Knud, Jensen, P. L. Sk Nysted 75 E 10.0 129 115 Poul Smith, Holbæk.

NPWL Kodan, Hansen, P. Sk Marstal 76 E 10.3 141 126 N. Petersen, Marstal.

NJHV Kristian * Jsk Thurø 97 E 7.8 57 50 L.K.Jørgensen (Thurø), Svendb.

NMCS „ Holm, C. Sk Allinge 74 K F 6.9 42 40 J. W. Larsen (Kbh.), Allinge.

NFHR Kristine * Sk Nysted 92 E 6.4 40 32 J. Hansen, Stege.

Kristines Minde, Mortensen, J Ulbølle 46 E 5.6 1 7 13 C. Jensen, Struer.

NCDL Kronborg, Bertelsen, B. P. 2m Kv Frederikshavn 90 E Kl 7.0 28 21 P. Schou, Frederikshavn.

NWGK „ Christensen, H. 1m Kv Viken 86 E Kl — 27 21 N. P. Svendsen, Grenaa.

NGTR

Kronprindsesse Louise,

Jepsen, M. J.

Bk Sunderland 91 Staal 16.1 667 608 (Akt. S.) P. H. Clausen, N. p. Fanø.

NBHK Kruse, Larsen, H. F. Sk Thurø 89 E 10.7 144 129 C. Bom (Thurø), Svendborg.

Kvik 3m Sk Maitland (N. S.) 85 F (A) y 10.4 259 6.227 N. Petersen, Marstal.

NFRB „ * Gl Karrebæksm. 93 E 7.8 59 50 A. H. Bøye, Marstal.

L.

KBFQ Lalla Rookh, Mohr, J. Sk Poole 54 E — 82 82 (Akt. S.) J. Evensen, Thorshavn.

NFLQ Langeland * Gl Rudkjøbing

57

60 E 5.6 34 28 J. C. Jørgensen, Rudkjøbing.

Lars * J Sverige 45 E Kl 5.3 15 14 A. Nielsen, Mariager.

NGPW Lars Jörgensen, Jørgensen, J. Sk Svendborg 71 E 9.4 128 115 Andrea S. Jørgensen (Th.), Svendb.

NBCK Laura, Kallesen, M. Bk Nordby p. F. 89 E F y 15.8 384 369 (Akt. S.) J. N. Hansen, N. p. Fanø.

NDMK „ Mortensen, H. J. Sk Thurø 70 E 10.3 146 133 Anna K. Jensen, Svendborg.

KBHJ „ Olsen, A. O. 2m Kt Hull 77 E 9.6 77 62 J. Dahl (Vaag), Suderø.

NTCF „ * Sk Marstal 69 E 8.3 65 59 Chr. Jensen, Kjøbenhavn.

NHFQ „ Riishøj, N. P. Sk Kirkholmen 94 F E 7.4 62 54 A. Christensen, Frederikshavn.

NJSM „ * Gl Haderslev 67 E 6.6 41 34 H. C. Christensen, Vejle.

NJHM „ J Sønderborg 56 E 7.1 35 28 O. C. P. Birkholm, Faaborg.

NFTD „ * Sk Ob. Rønne 61 E F 7.0 33 27 J. Rasmussen (Strynø), Rudkjøb.

NVBK „ * Sk Nyborg 84 E F 6.3 28 23 H. Nielsen, Samsø.

NCWD „ * Gl

Sønderborg

Ob. Svendborg

59

98

E 5.9 32 27 H. Hansen (Skaarupør), Svendb.

„ * Sk Assens 77 E 5.0 17 14 J. Lydersen, Odense.


L 24

1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NJCD Laura 63 J Sønderborg 55 E 8.0 30 30

NBHP Laura 72 (ex. Sifa). Sk Nysted 68 E 9.4 93 82

Chr. Jensen, Kjøbenhavn.

NJVD Laura 73 (ex. Venus). 2m Kt Dartmouth 78 E F 10.4 76 66

NLGD Laurentine Emilie, Johnsen, H.P.

Sk Hasle

Ob. Rønne

64

98

E F 6.1 44 36 N. P. Koefoed, Rønne.

NBTL Laurentius * Sk Svendborg 90 E 6.8 43 35 H. Larsen, Faxe.

NSRF Laurine, Kastrup, M. P. Gl Kiel 69 E 9.8 87 77 P. M. Jensen, Æroskjøbing.

NKGD Laurine Mathilde * J Aastrup 63 E 5.9 28 21 R. C. Carlsen, Aarhus.

NHJG „ „ * J Faaborg 52 E 6.3 26 21 A. Christensen, Præstø.

NFLJ Lauritz * (ex. Nøkken). Sk Frederikshavn 92 E 7.6 62 52 N. E. Schmidt, Marstal.

NKCH Lea, Pedersen, P. M. 3m Sk Thurø 98 E 11.0 165 148 J. Ph.Jørgensen (Thurø), Svendb.

NJDG Leda, Christensen, L. A. J Nykjøb. p. F. 72 E 7.1 51 43 Chr. Dam, Nykjøb. p. F.

NGRL Lenita, Clausen, S. P. Bk Sundsvall 94 F E y 15.1 451 401 (Akt. S.) P. H. Clausen, N. p.Fanø.

Leo * Sl Undal (Norge) 55 E F 5.1 16 13 A. C. Jensen, Thisted.

NDCF Libra, Hansen, M. Kfgl Waterhuizen 90 Jærn 7.7 113 102 (Akt. S.) R. Petersen, Horsens.

NPGV Lillestine, Jørgensen, M. 2m Kv Frederikshavn 75 E — 31 22 C. L. Cloos, Frederikshavn.

NDBK Lilly, Rasmussen, H. P. 3m Sk Thurø 91 E 11.0 161 144 J. Ph. Jørgensen (Thurø), Svendb.

NMCW Livingstone, Christensen, R. Skbg Middelfart 74 E 11.8 235 213 T. Tønnesen, Marstal.

KBJV „ Jensen, J. A. 2m Kt Grimsby 79 E — 79 79 C. M. Christiansen, Thorshavn.

NVRW Lodsens Minde, Jensen, C. H. 2m Kv Frederikssund 85 E Kl — 32 27 P. H. Brammer (Lynæs), Fredv.

NVPB London, Goth, E. Sk Thurø 85 E 10.8 146 132 R. H. Rasmussen, Rudkjøbing.

NBFP Lorenz, Levinsen, H. A. H. Skbg Marstal 89 E 10.7 153 135 H. Christensen, Marstal.

NSMC Louise, Hansen, A. Bg Hylton 66 E 15.4 281 259 F. W. Jensen, Odense.

NJKP „ Petersen, N. R. Sk Holbæk 72 E 10.3 124 108 Poul Smith, Holbæk.

NJQK „ Gl Marstal 98 E 6.6 46 41 Den Kgl. Grønl. Handel, Kbhvn.

NJRC „ * Gl Ob. Ulbølle 63 E 8.3 50 39 N. J. Larsen, Odense.

„ Nielsen, J. J Sønderborg 57 E 6.1 19 16 S. C. Nielsen, Aalborg.

NBTP Lovise * Sk Vindeby

30

76 E 7.5 67 57 N. P. Gammelgaard, Svendborg.

NHMW „ Jensen, S. C. 2m Kv Frederikshavn 96 E 7.3 37 18 (Akt. S.) N. C. Olsen, Frederiksh.

NJPG Lucina, Clausen, C. H. 1m Kv Svaneke 63 E — 22 16 H. P. Dahl, Svaneke.

NHML Lucinde, Faltings, E. Bg Holbæk 42 E 13.1 160 150 Den Kgl. Grønl. Handel, Kbhvn.

NVPC „ Christensen, A. S. Sk Thurø 85 E y 9.3 90 84 H. J. Christensen, Marstal.

NFBW Ludvig, Larsen, J. Sk Thurø 92 E 10.5 145 129 N. P. Petersen (Thurø), Svendb.

NHRD Luna * Sk Ob. Faaborg 72 E 5.8 40 31 P. Phillipsen, Marstal.

NJMC „ Hansen, J. Sk Troense 98 E 6.1 35 28 M. R. Gammelgaard (Tr.), Svendb.

KBHQ Lundin 2m Kt Lowestoft 69 E F Kl — 30 30 (Akt. S.) J. Nattestad, Kvalbø.

NBRJ Luvise * 2m Kv Thisted 90 E Kl — 36 30 C. P. Stausholm, Grenaa.

NJGH Lydia

Kul-

Depotsk.

Yarmouth (N.S.) 74 E F — 1110 1036 The Sound Coal Hulk, Lm., Kbh.

„ * J Sverige — E 4.9 18 14 P. Sørensen, Nykjøbing p. F.

„ *

J

— — E 5.6 16 11 V. Hansen, Aalborg.

NGPD Lykkens Haab, Jensen, L. Gl Svendborg 48 E 6.0 23 18 A. Jensen, Korsør.

„ „ * J Nyborg 75 E F K1 4.9 19 15 P. Nielsen, Nyborg.

„ „ * 2m Kv Ob. Vindeby 71 E — 19 9 H. Hansen, Svendborg.

„ „ * lm Kv Thurø 59 E — 16 13 J. A. Olsen (Thurø), Svendbørg.

„ „ * 2m Kv Ob. Ærøskjøb. 52

E

— 16 10 J. P. Fyenbo (Bangsbo.), Frdriksh.

NCMF Lykkens Pröve * J Fejø 14 E 6.7 31 25 A. J, Jensen, Marstal.

NRHL „ Jørgensen, H. Gl Marstal

77

96 E 5.5 30 26 J. Jørgensen, Rudkjøbing.

NGMS „ „ * J Norge — F E K1 5.3 20 17 L. J. Jacobsen, Aalborg.

NJPB Lyna * J

Kvind Herred

(Bergen)

69 E F 6.5 25 21 C. Andersen, Løgstør.

Lyra * J Rudkjøbing 53 E 4.5 13 9 O. J. Olsen, Vordingborg.

NQSH Lyö, Jensen, R. J. Sk Faaborg 77 E 9.3 107 94 R. P. Nielsen (Thurø), Svendb.

Lærken * Db Ob. Hundested 91 E F K1 4.8 15 10 H. C. Hansen (Hundest.), Frdrksv.

Læsö * Db Ob. Læsø 75 F Kl 5.3 17 14 N. A. Jensen, Aalborg.


1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

25 L—M

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder& Skibets

Registrerings-Havn

NMJR Lökken, Petersen, H. P. 2m Kv Ob. Faxe 74 E — 22 12 “Vendsyssels F. E.F.”, Frederiksh.

NQJP Löven * J Strømstad 66 F Kl 5.9 23 19 N. C. Sørensen, Hobro.

“ * Kt Frederikshavn 80 E Kl 5.5 16 10 J. B. Nielsen, Læsø.

“ Johansen, F. N. Db Bagenkop 88 EF Kl 4.7 15 10 H. J. Hoppe (Bagnk.), Rudkjøb.

M.

NGKJ M. Christiansen, Bager, H. C. Bk Ueckermünde 66 E 14.7 353 329 M. Christiansen, Rønne.

NJLW M. Hay, Petersen, J. 3m Sk Marstal 98 E 9.7 117 99 A. H. Petersen, Marstal.

NCWH Maagen, Henriksen, A. H. 2m Kv Burton Stather 80 E F 10.3 76 62 P. Casse (Kbh.), Holbæk.

NQCH Magda * (ex. Margretha). J Nakskov 46 E 6.9 30 23 N. P. Nielsen, Svendborg.

NHWF “ Thomsen, T. 2m Kv Frederikshavn 97 E 5.8 28 15 Th. J. Brønnum, Frederikshavn.

NFWD Magnet, Jensen, R. Sk Thurø 66 E 10.8 130 123 C. Bom (Thurø), Svendborg.

Magneten * J Sverige — E Kl 5.6 19 13 N. P. Andersen (Espeg.), Helsing.

NKTF Magrethe * Sk Ob. Svendborg 80 E 7.1 40 34 M. H. Christensen, Ærøskjøbing.

NVJW Makrollen, Gotfredsen, H. C. Gl

Viken

Ob. Lynæs.

84

98

E Kl 5.5 27 24 P. H. Brammer (Lynæs), Frdriksv.

Makrelen, Christensen, L. J Kjøge 88 EF Kl 4.8 19 14 N. P. Rasmussen (Rødv.) Kjøge.

NSRK Malfridur, Olsen, L. Sk Assens 81 E 9.1 86 80 H. P. Duus, Kjøbenhavn.

NTCG “ * Gl Nysted 81 E 6.6 44 37 C. K. Hansen, Marstal.

NFKC Maracalbo, Svarrer, A. C. 3m Sk Grangemouth 92 Staal 11.2 324 280 (Akt. S.) M.N. Mathiasen.N. p.Fanø.

NTWK Maren, Christensen, H. N. 3m Sk Marstal 83 E 11.9 223 211 H. C. Christensen, Marstal.

NDJT “ Christensen, R. S. Gl

NGDV “ * Sk

Troense

Ob. Sønderborg

Arnis

Ob. Svendborg

18

59 E 9.7 82 73 L. H. Jørgensen (Ommel), Marstal.

15

90 E 6.4 39 31 A. A. Jørgensen, Ærøskjøbing.

“ Andresen, S. Sl Ob. Kastrup 82 E 4.0 15 15 C. M. Larsen, Kastrup.

NCFM Maren Christine * J Ob. Vindeby 78 E 5.6 22 17 A. L. Svinding, Ærøskjøbing.

NQDF Maren Kirstine, Jensen, H. E. Sk Svendborg 76 E 10.0 108 98 J. R. Andersen, Svendborg.

NJPS “ “ * J

Svendborg

Ob. Marstal

44

63 E 6.7 29 23 A. C. Henriksen, Marstal.

NMVL Margaretha, Madsen, C. Gl Kiel 55 E 6.5 37 30 J. P. Bach (Vestervig), Thisted.

NDBF Margarethe * J Ærøskjøbing 61 E 6.2 24 18 J. C. Hansen, Odense.

NHDG Margrethe, Christensen, R. W. Sk Svendborg 94 E 7.3 60 50 L. Petersen, Marstal.

NJGC “ (ex. Fawn), Jensen, J. P. 2m Kv Ipswich 71 E 10.6 65 50 G. M. S. Taabbel, Esbjerg.

NTQB “ * Sk Flensborg 83 E 6.8 42 35 N. J. Jordt, Faaborg.

NJDV Margrethe Marie, Bruun, L. C. 2m Kv Frederikshavn 97 E — 38 25 (Akt. S.) P. Schou, Frederiksh.

NSMK “ * 2m Kv Assens 80 E — 21 15 N. J. Jensen (Skagen), Frederiksh

“ * J Ob. Aalborg 73 E F 5.9 20 16 H. J. Jensen (Udbyh.), Mariager.

NDTK Margrethe Cecilie * J Rønne 43 E 7.2 40 33 J. P. Hansen, Stege.

NKBJ Margrethe Helene * Gl Ob. Nysted 92 E 4.8 35 29 H. H. Piil, Vordingborg.

NKQP Margrethe Kristine * J Kiel 59 E 6.6 30 23 P. A. V. Petersen, Nykjøb. p. S.

NPFJ Margrethe Magdalene * J Løgstør 55 E 4.6 31 29 J. C. Jensen (Aggers.), Aalborg.

Maria, se Marie.

NFHB “ Petersen, L. Sk Holbæk 56 E 10.1 113 100 Poul Smith, Holbæk.

NJDM “ Kjeldsen, A. P. T. Gl Stralsund 71 E 8.1 78 72 A. Sonne, Allinge.

NGPK “ * Sk Fuhlendorff 75 E 7.2 51 44 J. J. Møller, Kolding.

NBJL “ Christiansen, C. J. J Kolding 58 E 7.3 45 37 O. Christiansen, Frederiksværk.

NBGR “ Schønning, N. V. Ev Høhen 55 E 4.9 27 26 Aktie-S. “Danian,” Hobro.

NLGH “ * J Assens 10 E 6.7 26 20 A. C. Sørensen, Randers.

NQKV “ * 2m Kv Assens 76 E — 21 17 A. C. Petersen, Assens.

“ * Gl Ob. Marstal 96 E 5.0 19 15 L. Petersen (Strynø), Rudkjøb.

“ * Sk Odense 79 E 5.0 17 13 J. C. Sørensen, Odense.

Maria Elisabeth * J Ob. Kolding 60 E 5.9 19 14 N. Larsen (Fejø), Bandholm.

NPTS Maria Kristine * J Haderslev 75 E 7.0 43 37 R. R. Holm, Kolding.

NSLH Maria Magdalena * J Kiel 45 E 6.5 25 20 C. L. Rasmussen, Kjøbenhavn.

4


M 26

1

Kendings

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder & Skibets

Registrerings-Havn

NJTR Maria Magdalene, Rønest, 2m Kv Frederikshavn 98 E 5.8 20 15 O. Pedersen, Frederikshavn.

NFSB Mariane* Gl Flensburg 57 E 8.1 63 56 E. N. Petersen, Marstal.

NWJD “ * 2m Kv Svendborg 87 E — 281 19 M. P. Johansen, Svendborg.

“ Petersen, M. J. Db Viken 97 EF Kl 4.3 16 10 (Akt. S.) “Ny Kalkbrænderi”, Kbh.

Marie, se Maria.

NFVP “ Toft, C. 3m Sk Carrickfergus 82 E y 11.7 208 188 (Akt. S.) J. M. Beck (Lønstr.), Hjør.

NDMP “ Petersen, C. 3m Sk Svendborg 91 E 10.7 167 149 J. R. Andersen, Svendborg.

NVCL “ Nielsen, E. Sk Heiligenhafen 77 E 11.3 160 141 J. Nielsen (Troense), Svendborg.

NLWM “ Weber, S. L. Sk Marstal 74 E 10.3 133 119 H. C. Rasmussen, Marstal.

NWBS “ Nielsen, M. F. Sk Troense 57 E y 9.5 110 96 (Akt. S.) P. L. Jensen, Vejle.

NPVC “ Christensen, J. H. Sk Marstal 76 E 9.5 109 100 J. R. Erikscn, Marstal.

NPJH “ Rasmussen, A. E. Sk Nordby p. F. 65 E 10.1 100 92 A. H. Friis, Marstal.

NMJD “ * Sk Troense 65 E 9.7 96 84 E. H. Bøye (Kragnæs), Marstal.

NJCT “ * Sk Thurø 72 E 9.1 90 85 H. A. E. Bøye, Marstal.

NMJK “ Christensen, C. J. Sk Thurø 74 E 9.4 90 85 P. Jensen, Marstal.

NBKQ “ * Sk

Frakrig

Ob. Svendborg


97 E 8.6 71 59 J. P. C. Sørensen, Kjøge.

NHRV “ Andersen, K. Gl Animskog (Sv.) 92 F E 7.7 64 60 Brødrene Bendtzen, Aalborg.

NTKD “ * Sk Kiel 46 E 6.7 53 47 R. H. Hermansen, Marstal.

NDBQ “ * Sk Fuhlendorf 77 E 7.1 46 39 M. R. Christensen (Ommel), Marst.

NBGJ “ * Sk Thisted 89 E B 6.4 43 36 J. P. T. Larsen, Thisted.

NHQG “ * Gl

Troense

Ob. Marstal

1776

91 E 6.4 41 34 R. H. Rasmussen, Marstal.

NWFM “ * Gl Wolgast 58 E 6.4 46 36 S. P. Pouls, Dragør.

NDMQ “ * Gl

Troense

Ob. Marstal

12

94 E 6.7 44 36 C. C. Bøye, Marstal.

NRQS “ * Sk Timmernabben 78 E F 6.6 42 35 L. C. Jensen, Frederikshavn.

NFWP “ Stolt, C. J. Sk Ballen 93 E F 6.2 40 35 J. F. Stolt (Nyørd), Stege.

NKCD “ (ex. Angler), Andersen, J. H. 2m Kv Ipswich 70 E — 62 33 H. Nielsen, Esbjerg.

NSWB “ * J Oskarshamn 65 E F 7.2 40 33 J. Thomson, Nibe.

NLQR “ * Sk Nysted 74 E 6.3 36 31 A. Nielsen, Rødvig.

NJCV “ * Gl Vindeby

42

82 E 6.6 36 29 C. N. Cliristensen, Marstal.

NBMR “ * (ex. Anne). Gl Rønne 58 E F 6.5 35 28 H. P. Kromann, Marstal.

NBPM “ * Sk Assens 89 E 6.3 35 28 N. Jørgensen, Assens.

NTCD “ * J Kappeln 61 E 6.9 34 26 R. L. B. Møller, Nysted.

NFPV “ * Jgl Nykjøb. P. F. 92 E 6.2 37 29 J. S. Christiansen, Kjøbenhavn.

NFDB “ * Sk Nyborg 92 E B 6.6 36 29 S. E. Nielsen, Nyborg.

NGTF “ * J Ulbølle 71 E 6.8 31 26 J. D. R. Petersen, Odense.

NGQF “ * Sk Ob. Marstal 55 E 6.8 31 25 M. C. Bøye, Marstal.

NTPC “ Hansen, N. J. J Nübbel 73 E 5.5 32 26 Marie Schmidt, Horsens.

NJLS “ * Gl Faaborg 98 E B 5.9 31 24 R. Nielsen (Millinge), Faaborg.

NBWV “ * Gl Barth 81 E 6.3 29 23 H.R.Hansen (Strynø), Rudkjøb.

NSFK “ * Sk Grenaa 79 E 5.8 29

2 3 M. Nielsen, Aarhus.

NDVR “ * Gl Rødvig 92 E Kl 5.5 31 25 T. Hansen, Rødvig.

NPRJ “ * Gl Ob. Marstal 76 E 6.1 27 23 R. Christensen, Marstal.

NFMW “ * (ex. Jonathan). J Marstal

04

84 E 6.4 27 21 C. Andersen (Kragnæs), Marstal.

NJCS “ * (ex. Sophie). Sk Sverige — F E 6.6 25 21 J. A. Hansen (Skaarupør), Svendb.

NHKD “ Nielsen, D. Gl Ribe 51 E 4.2 26 20 J. B. Pedersen, Aarhus.

NHGT “ * J Nysted 15 E 6.3 26 20 M. Petersen, Aarhus.

NVSB “ * J Thisted 58 E 5.3 24 19 J. Levisen, Aalborg.

NHDV “ Hansen, J. C. J Aastrup 60 E 5.7 21 17 H.N.Rasmussen(Stoense), Rudkjøb

NTJM “ * Db Svendborg 82 E Kl 5.1 21 17 H. S. Jakobsen, Nakskov.

NVKR “ * J Sønderborg 57 E 6.2 21 17 R. C. Hansen (Rifb.), Rudkjøb.

NVWC “ * 1m Kv Stralsund — E Kl — 22 11 L. C. Burmeister, Esbjerg.

NFJT “ Andersen, N. 1m Kv Svaneke 60 E — 21 16 C. O. Thomsen, Grenaa.


1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Arteller

Takling

4

Sted

27 M

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybd

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejereller bestyrende

Reder & Skibets Registrerings-Havn

NSBH Marie * Gl Ob. Løgstør 94 E F 5.6 20 15 K. M. Poulsen, Aalborg.

“ Hansen, H. C. 2m Kv Ob. Thurø 57 E — 17 8 N. J. Flindt (Lohals), Rudkjøb.

“ * J Nordgaardhulz 49 E 5.5 17 14 N. P. Kromann, Marstal.

NGMC “ Nielsen, S. P. Gl Humlebæk 94 E F 4.7 21 15 M. Nielsen (Aarh.), Kjøbenhavn.

“ * G1 Aarhus 40 E 5.5 17 13 M. Larsen, Mariager.

NRVH “ * 1m Kv Assens 78 E — 20 14 L. Petersen (Thorøh.), Assens.

“ * Sl Svinør 54 E F Kl 4.8 20 13 C. L. Hansen, Rudkjøbing.

“ * J Ob. Nakskov 96 E 4.7 16 13 R. Larsen, Nakskov.

“ * 2m Kv Ærøskjøbing 58 E — 15 8 K. P. Holm, Svendborg.

“ * J Ob. Marstal 33 E 5.8 16 15 M. H. Mains (Hejls), Kolding.

“ * 1m Kv Faaborg 90 E — 15 10 P. Johansen, Faaborg.

“ Jørgensen, H. 1m Kv Kjøbenhavn 98 E — 18 10 R. Jørgensen, Kjerteminde.

“ * Gl Fredericia 55 E 5.1 17 13 P. Beck, Fredericia.

Marie Christine * 1m Kv Ob. Assens 77 E — 16 10 D. Petersen (Thorøh.), Assens.

Marie Kirstine, Clausen, R. J Ulbølle 39 E 5.8 17 16 H. Nielsen, Rudkjøbing.

“ * 2m Kv Ob. Vindeby 77 E — 17 9 C. Petersen, Svendborg.

Marie Magdalene * J — — E 5.0 15 11 J. Bek, Fredericia.

NDBJ Marie Mölgaard, Berg, C. J. 2m Kv Frederikshavn 91 E — 39 39 P. Schou, Frederikshavn.

NDWJ Marie Regine, Simonsen, F. C. Jsk Odense 92 E 6.6 42 35 C. H. Schnackenburg, Odense.

NBDC Marie Sophie * Gl

Sønderborg

Ob. Marstal

58

89 E 6.2 36 30 H. P. Tofte, Marstal.

NHTD “ Nielsen, S. C. 2m Kv Frederikshavn 96 E 5.8 26 13 L. Nielsen (Bangsb.), Frederiksh.

“ * Db Faxe 74 E Kl 5.0 17 12 Chr. Hansen, Rudkjøbing.

Maries Minde * J Thurø 46 E 5.1 16 13 M. Kastrup (Petersv.), Vordingb.

Maris Stella * 1m Kv Viken 85 E Kl 5.7 17 12 H. J. Eskildsen, Rønne.

NCQW Mars * 2m Kv Wewelsfleth 87 E — 34 29 J. Johansen, Esbjerg.

KRCG Marshall, Mortensen, M. 2m Sl Burton Stather 74 E F 10.2 70 62 (Akt.S.)J.Mortensens Ef., Trangisv.

NFLG Martha, Nissen, N. Bk Tønning 92 Staal 13.5 412 367 (Akt. S.) A.M. Knudsen, S.p. Fanø.

NJLR “ * Skbg Troense 72 E 10.5 143 128 N. H. Christiansen, Svendborg.

NQML “ Carlsen, H. C. Sk Marstal 76 E 10.6 144 131 H. J. Bager, Marstal.

NMGT “ Andresen, A. Sk Rudkjøbing 74 E 10.4 130 115 E. Petersen, Rudkjøbing.

NGPC “ * (ex. Grethe & Line). J Faaborg 51 E 6.1 23 18 C. C. Kromann, Svendborg.

NLDR Martha Maria, Laursen, N. A. Sk

Flensborg

Ob. Vejle

57

84 E 6.9 36 29 J. C. Laursen, Vejle.

Marthas Minde, Jensen, N. 1m Kv Ob Frederiksh. 78 E F Kl — 15 11 C. Hansen (Hou), Aalborg.

Marthine * 2m Kv Faxe 92 E 4.7 15 11 C. A. Nielsen (Gillel.), Helsingør.

NFWJ Martin, Mortensen, H. P. Sk Thurø 93 E 9.7 112 99 N. P. Petersen (Thurø), Svendb.

NJTB “ * Sk Arnis 74 E 7.7 52 44 H. R. Hansen, Aarhus.

NPSV Mary, Lydom, S. B. Skbg Nordby p. F. 67 E 10.3 137 119 (Akt. S.) J. N. Jensen, S. p. Fanø.

MBTH “ Mitchell, E. P. Sk Essex (U. S.) 59 E 7.0 52 52 P. Pentheny, St. Croix.

NJQR “ * J Kiel 57 E 6.9 35 28 R. L. Jensen, Bogense.

NFJG “ * Sk Husum 56 E 5.7 36 28 H. L. Hansen (Lohals), Rudkjøb.

NCHJ “ * J Kolding 58 E 6.4 24 19 J. H. Madsen (Kragn.), Marstal.

NGTK Maryane * Gl Nyborg 94 E F 5.8 22 17 O. Jørgensen (Lohals), Rudkjøb.

NWSD Mary Jose, Ankersen, S. Bk Dumbarton 76 Jærn 17.5 650 599 (Akt. S.) J. P. Clausen, N. p. Fanø.

NHKJ Mathilde, Strømberg, H. Bk Nordby p. F. 95 EB Fy 15.9 413 385 (Akt. S.) S.Abrahamsen, N.p Fanø.

“ J Svendborg 42 E — — 37 Den Kgl. Grønl. Handel, Kbhvn.

NGLM “ * J Kjøge 51 E 7.7 36 30 F. J. Iversen, Kjøbenhavn.

NPBS “ * Sk Faaborg 97 E F 5.9 30 24 F. Nicolaisen, Faaborg.

NJVQ “ * Sk

Faaborg

Ob. Middelfart

55

77 E U 28 23 N. P. Jeppesen (Falsi.), Faaborg.

NJGK “ Pedersen, P. 2m Kv Frederikshavn 97 E 5.8 27 15 (Akt. S.) P. M. Asp, Frederiksh.

NFWH “ (ex. Svalen). J Ob. Kalø 61 E 6.0 22 17 A. N. Huus (Svendb.), Odense.

“ * Sl Fredericia 60 E 5.5 18 13 N. M. Lorentzen, Fredericia.

NDJB Matthaus Rickert, Lauritsen, H. Sk Rostock 70 E 10.6 112 100 E. P. Larsen, Marstal.

NDBV Max, Poulsen, C. M. Bk Liverpool 62 Jærn 17.2 603 576 (Akt. S.) P. N. Harbye, N. p. Fanø.

4*


M—N 28

1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Arteller

Takling

4

Sted

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrercde Ejer eller

bestyrende Reder & Skibets

Registrerings-Havn

NVHD Medor, Svarrer, H. Bg Varnanäs 84 E F y 13.0 281 266 (Akt. S.) N. H. Svarrer, N. p. Fanø.

NGLS Mercantll * Gl

Grimstad

Ob. Hobro

51

96 E F 6.7 51 39 E. H. M. Nielsen, Hobro.

NGDL Mercar, Buch, J. C. Sk Wismar 60 E 13.1 178 163 (Akt. S.) H. Iversen, Svendborg.

NCKJ Mercurius, Munk, C. H. J

Kappeln

Ob. Faaborg

29

78 E 6.3 23 19 P. Hansen, Assens.

NHLP Merida, Pedersen, H. S. 3m Sk Hayle 81 Jærn 12.3 322 293 (Akt. S.) N. J. Outzen, S. p. Fanø.

NWVR Meta, Andersen, P. M. 2m Kv Frederikshavn 89 E Kl — 28 21 T. C. Pedersen, Grenaa.

NSJW “ * 2m Kv Assens 80 E — 23 16 J. Jensen (Strandh.), Assens.

NHWD “ Johansen, O. 2m Kv Frederikshavn 97 E 5.8 27 15 N. C. Olsen, Frederikshavn.

NFLD Meta Anna * Gl Haderslev 64 E 6.3 36 30 P. J. Mathiesen (Hejls), Kolding.

NVDC Metha, Duus, N. P. L. Sk Assens 84 E 5.3 21 17 P. Christiansen (Kbhvn.), Assens.

NGDM Mette * Sk Nordby p. F. 71 E 10.2 117 103 P. H. Andersen, Marstal.

NLWV Mette Hedevig, Jeppesen, J. M. J Ob. Stege 64 E 6.1 21 16 H. Jeppesen (Nyord), Stege.

NBJK Mette Kirstine, Pedersen, F. A. J Ob. Kjøge 77 E 6.0 34 31 C. J. Christensen (Læsø), Kjøge.

NKDR Mexico * (ex. John Bull).

Mimi *

Bk

J

Sunderland

Arnis

60


Jærn

E F

17.0

5.1

499

16

c.47

7

13

J. P. Lybecker, N. p. Fanø.

H. P. Nielsen (Kragn.), Marstal.

NCRT Mimi Fischer, Andersen. J. C. Sk Nantes 75 E 8.9 73 64 J. Johansen, Svendborg.

NPDQ Mindet, Ravn, H. P. Jgl Assens 75 E 9.6 98 90 O. Petersen, Assens.

NGBF “ * Gl Marstal

24

86 E 6.2 33 28 E. Rasmussen, Marstal.

NVLW Mine, Møller, J. P. Sk Thurø 85 E 10.3 135 121 J. Ph. Jørgensen (Thurø), Svendb.

NFLR “ * Sk Kjøge 92 E 6.0 34 28 H. Andersen (Gaab.), Stubbekj.

“ * 2m Kv Thurø 60 E — 16 13 L. Rasmussen (Thurø), Svendb.

NWDM Minerva, Lund, A. P. Gl

Kragenæs

Ob. Bandholm

87

98 E 5.8 34 28 F. O. Lund (Kragenæs), Bandh.

NJQB Mira * Sk Faaborg 98 E B 6.3 38 29 N. S. Hansen (Bøjden), Faaborg.

NKTJ Mogens Smidt, Møller, P. M. Sk Svaneke 73 E 6.4 38 31 M. Smidt, Svaneke.

NTMK Montana, Christiansen, C. P. 2m Kv Frederikshavn 83 E F Kl — 23 17 C. P. Ambjørn, Frederikshavn.

NWGD Moody * 2m Kv Frederikshavn

Ob. Frederiksh.

NFLT Morsö * Sk

KBCN Manken, Øster, J. A. Kt

Kjøbenhavn

Ob. Aalborg

Faaborg

Ob. Kjertem.

87

94

E Kl — 30 23 T. O. P. Bang (Bangsbo), Fredhv.

49

84 E 6.5 44 37 N. J. Møller (Strandh.), Kolding.

51

77 E 6.7 22 22 H. G. Thomsen, Tveraa.

NCWQ Mærdor, Brinch, P. J. 3m Sk Hayle 80 Jærn 12.3 281 266 (Akt. S.) P. N. Winther, N.p.Fanø.

NGPS Möen * Gl

N.

NQRB N. M. Harboe * Sk

Kiel

Ob. Svendborg

Nyborg

Ob. Odense

55

88 E 5.6 28 23 M. A. N. Løje, Bandholm.

58

77 E 11.7 152 136 A. C. Carlsen, Marstal.

NLVT Naja II, Lund, N. P. L Kt Skibhusene 73 E 4.9 20 20 K. S. Harder, Rudkjøbing.

NPMC Najaden, Eriksen, R. H. Sk Faaborg 75 E 10.7 149 132 (Akt. S.) P. Nielsen, Faaborg.

NWQL “ * Gl Viken 97 E F 6.3 43 32 E. Hansen (Espg.), Helsingør.

NBPF Nancy, Hansen, N. A. Skbg Nordby p. F. 89 E F y 12.4 236 224 M. N. Mathiasen, N. paa Fanø.

NWGS Nanna, Nielsen, F. Bk Nordby p. F. 87 E F y 15.5 377 344 (Akt. S.) C. H. Nielsen, N. p. Fanø.

NJWP Nansen, Pofler, J. A. 3m Sk Høllen

(Kristianssand)

97 E F y 12.5 308 279 T. Tønnesen, Marstal.

Napoleon Bonaparte, Mejer, Db Ob. Dragør 77 E 5.0 16 16 (Akt. S. Dania) P. Møller, Mariager.

NHJT Nathalia * Skbg Djursvik

Ob. Marstal

53

79 E F 10.6 131 117 H. J. Bager (Marst.), Skjelskør.

NGSH National * Sk Horsens 94 E 6.8 43 36 A. C. Larsen, Bandholm.

Nautilus L Sl Nyborg 76 E F 6.2 18 18 P. W. Wulff, Stubbekjøbing.

NJBR Nazareth, Madsen, M. 2m Kv Frederikshavn 97 E — 39 24 (Akt. S.) P. Schou, Frederiksh.

NJFV Neirós (ex. Busy Bee), Sonnich-sen H.N. Sk Plymouth 85 F E 11.7 136 122 D. Lauritzen, Esbjerg.

Nelson, Knudsen, K. Sl Symington 33 E 6.8 17 17 H. P. Weihe (Kongsh.), Færøerne.

NDSV Neptun Sk Ob. Kastrup 70 E 7.7 45 45 Em. Z. Svitzers B. E., Kjøbenh.


1

Kendings-

Signal

2

Skibeta Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

29 N

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer eller

bestyrende Reder & Skibets

Registrerings-Havn

NCBL Neptun Kt Føhr 62 E 5.8 40 40 Det foren. Dampsk. S., Kjøbenh.

NGBK “ * Gl Rødvig 93 E F 6.3 36 26 N. Nielsen, Rødvig.

NDCP “ * Sk Rønne 66 E F 5.5 21 16 J. Jensen, Rønne.

NJFW “ Pedersen, H. P. 2m Kv Faaborg 97 E B — 23 15 J. R. Ranke (Bøjden), Faaborg

“ * Db Humlebæk 49 E F Kl 5.7 17 14 H. Henningsen, Kjøbenhavn.

NQGK Neptunus, Jensen, M. Skbg Troense 76 E 10.4 143 127 C. E. Møller, Svendborg.

NBFD “ * Sk Svendborg 89 E 6.7 45 37 H. H. Bager, Marstal.

NDTF Nestved, Larson, J. C. Sk Karrebæksm. 51 E 6.4 44 37 M. Christiansen, Rønne.

NMKF Newsky, Nielsen, A. C. Sk Thurø 75 E 10.5 136 126 C. Bom (Thurø), Svendborg.

NLQC Nicoline * Sk Thurø 74 E 8.4 74 65 J. C. Hansen, Marstal.

NCSK “ * 1m Kv Svaneke 68 E F — 25 17 H. Petersen (Thorøh.), Assens.

NRCK “ * 1m Kv Assens 77 E — 22 15 S. O. Hansen (Thorøh.), Assens.

“ Hansen, C. 1m Kv Frederikshavn 73 E — 15 11 N. M. Nielsen, Aalborg.

NJDR Nicolioes Minde * J Faaborg 65 E 6.2 23 17 H. B. Schøsler, Ærøskjøbing.

NSRJ Niels, Christensen, H. 3m Sk Marstal 81 E y 11.4 221 199 H. C. Christensen, Marstal.

NFPC “ Hansen, A. M. Sk Thurø 92 E 9.8 113 100 N. P. Petersen (Thurø), Svendb.

NJDP “ * Sk Thurø 63 E 9.8 86 82 A. H. Johansen, Rudkjøbing.

NJFP “ * Sk Svendborg 97 E 6.4 49 39 M. L. Pedersen, Svendborg.

NDBC “ * Gl Fredericia 91 E 6.7 45 38 J. A. Jacobsen, Fredericia.

NFKM “ * Sk Saxkjøbing 61 E 5.8* 24 19 A. R. Nielsen (Fejø), Bandholm.

NJQF Niels Jensen, Hansen, C. 3m Sk Rønne 98 Staal 11.0 172 147 (Akt. S.) Anna K. Jensen, Svendb.

NVBC Niels Juel, Nielsen, A. J. 3m Sk Marstal 83 E z 12.4 241 224 N. Petersen, Marstal.

NRDH “ “ Olsen, J. P. Skbg Svendborg 77 E 10.8 164 146 J. F. Henriksen (Thurø), Svendb.

NJSH “ “ Rasmussen, H. J. Skbg Faaborg 73 E 10.8 156 134 N. R. Storm, Faaborg.

NFRQ “ “ Schmidt, J. P. Gl Vejlo 93 E 6.5 43 37 C. P. Schmidt, Dragør.

“ “ Frandsen, S. C. Db Kjerteminde 78 E F Kl 5.8 17 14 E. Christensen, Kjerteminde.

“ “ Carlsen, C. 1m Kv Gilleleje 87 E Kl — 18 13 T. Wassard (Gillel.), Helsingør.

NBRP Nielsine * Gl Marstal 49 E 8.5 53 45 P. M. L. Petersen, Marstal.

NWRM “ Petersen, N. P. 2m Kv Frederikshavn 88 E Kl — 26 20 J. N. Olsen, Frederikshavn.

Nikoline, Andersen, N. P. J Skibhusene 57 E 5.4 16 11 O. P. Sørensen, Nykjøbing p. S.

NKHG Niord * Sk Middelfart 54 E 10.1 94 82 P. Madsen, Middelfart.

NKVD Njord, Svennevig, H. Sk Svendborg 73 E 10.0 147 132 C. E. Møller, Svendborg.

NFRV Noah, Jørgensen, J. C. Sk Faaborg 93 E 9.6 106 90 A. H. Jørgensen, Marstal.

NHLQ Nor’ Wester, Nielsen, Th. Bk Port Glasgow 64 Jærn 16.8 567 547 (Akt. S.) N. H. Svarrer, N.p.Fanø.

NWLR Nora, Røntved, M. J. 2m Kv Frederikshavn 88 E Kl 6.1 29 21 J. P. C. Kongsbak, Frederikshavn.

NHBM Nordby, Christiansen, H. Bk Dundee 73 Jærn 17.5 624 574 (Akt.S.)P. N.Winther, N.p.Fanø.

NWLJ “ * Gl Nordby p. F. 88 E 6.2 33 31 (Akt.S.) H.N. Andersen, N.p.Fanø.

NBTC Nordcap, Jacobsen, S. M. 2m Kv Frederikshavn 90 E Kl — 30 21 Th. Brønnum, Frederikshavn.

NTVF Norden, Kromann, C. H. 3m Sk Marstal 83 E 12.7 239 219 N. Petersen, Marstal.

NVCG Nordenskjold, Bæch, C. V. 2m Kv Frederikshavn 84 E F Kl — 23 17 M. P. Bæk, Frederikshavn.

“ * 1m Kv Råå 90 E Kl — 19 13 C. Christiansen (Tidsv.), Helsing.

KBHN Nordingur, Joensen, J. 2m Kt Great Grimsby 70 E — 64 64 (Akt.S.) S. F. Hansen, Vaag.

NWLM Nordjylland, Petersen, C. H. 2m Kv Frederikshavn 88 E Kl — 29 20 P. Schou, Frederikshavn.

NJPQ Nordlyset, Søeby, C. W. Bk Helsingør 52 E 44.5 265 249 Den Kgl. Grønl. Handel, Kbhvn.

KBDN “ Thomson, P. J. Sl Grimsby 79 E 10.4 76 68 (Akt. S.) C. Jacobsen,. Thorshavn.

NGTD “ * Gl Rødvig 94 E 6.5 52 44 T. F. Nielsen, Rødvig.

NLBQ “ Christensen, N. C. Gl Ob. Thisted 94 E F 7.5 48 39 Brødrene Bendtzen, Aalborg.

NWLT “ Christensen, P. 2m Kv Frederikshavn 88 E — 41 27 P. Schou, Frederikshavn.

“ Vrist, K. J. Db Viken 82 E 5.1 20 16 P. H. Brammer (Lynæs), Fredv.

NFJR “ * J Vemmetofte 70 E 5.1 22 19 N. T. Nielsen, Rødvig.

“ Cliristensen, J. B. Sl — — E F Kl 5.1 18 15 J. Larsen, Aalborg.

NCBS Nordpolen, Carlsen, A. 2m Kv Frederikshavn 90 E Kl — 32 32 P. Schou, Frederikshavn.

NFBL Nordstjernen * Gl Kjøbenhavn 92 E F 6.3 32 24 A. L. Frederiksen, Dragør.

NWFK “ * 2m Kv Frederikshavn

Ob. ”

87

97

E Kl — 30 22 J. Jensen (Bangsb.), Frederiksh.

“ * 1m Kv Ob. Viken 86 E Kl — 17 12 L. Svendsen (Gillel.), Helsingør.


N—O—P 30

1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

KBFN Nordstjörnan, Debes, H. J. 2m Kt Burton Stather 77 E 11.4 87 87 (Akt.S.)J.MortensensEft.,Trangisv.

NWLS Nordsöen, Thomsen, L. C. 2m Kv Frederikshavn 88 E — 41 30 P. Schou, Frederikshavn.

NDTV Nordvest, Madsen, S. 2m Kt Hull 77 E 10.2 82 61

(Akt.S.) Kr.Mikkelsen-Vendsyssel,

Frederikshavn.

NVSJ Notos * 2m Kv Frederikshavn 86 E F — 40 20 J. P. Christensen, Frederiksh.

NHSK Nr. X. J Faaborg 51 E 6.5 20 18 Anna S. Skibsted, Kjøbenhavn.

NJCR Nökken, Drejø, E. C. Sk Nykjøb. p. F. 64 E 9.7 95 89 P. W. Dreiøe, Æroskjøbing.

NBGF „ Nielsen, J. 2m Kv Nykjøb. p. F. 68 E — 26 20 P. Nielsen, Frederikshavn.

O.

NLDW Odin, Andersen, A. C. Sk Thurø 74 E 10.7 141 129 C. E. Møller, Svendborg.

NSGT „ Møller, P. A. Sk Nysted 79 E 5.8 37 30 M. Christiansen, Rønne.

NPJM „ * Jgl Laurvig 66 EFKl 6.7 33 28 N.C.Christensen (Staun), Aalb.

„ * lm Kv Lynæs 88 E Kl 4.7 15 9 H. Bernthsen (Gillel.), Helsingør.

NFGW Olga, Jørgensen, H. P. Skbg Oskarshamn 92 E F 10.5 172 155 H. J. Bøye, Marstal.

NWFJ „ * Sk Vejle 87 E 6.4 43 33 H. G. Hollesen, Mariager.

NWLF „ * Gl Assens 88 E 6.0 30 25 B. Pedersen (Lemvig), Aalborg.

NGKL „ Jørgensen, O. P. 2m Kv Frederikshavn 94 E 6.2 30 19 (Akt. S.) N. C. Olsen, Fredhv.

„ * 2m Kt Frederikshavn 90 E Kl 5.7 16 10 J. P. Sørensen (Hou), Aalborg.

NRVB Oline, Jørgensen, C. 2m Kv Frederikshavn 78 E — 34 19 C. L. Cloos, Frederikshavn.

NGMW Oline Dahl, Rasmussen, H. P. Sk Rønne

61

87

E 5.4 27 21 N. W. Bech, Rønne.

KBHP Only Sister * 2m Kt Hull 78 E 10.3 78 78 H. M. Mohr, Thorshavn.

NVCH Ora & Labora, Willumsen, N. Sk Aalborg 68 E 8.1 99 86 C. Jensen, Roskilde.

NGQT Orrest * Sl Sverige — E F 4.1 23 23 A. Jensen, Dragør.

NHRW Oscar, Wulff, L. C. 2m Kt Grimsby 73 E 10.0 69 51 G. M. S. Taabbel, Esbjerg.

„ * J Marstrand — E F Kl 5.0 17 15 N. H. Storm, Svaneke.

NJHC Oscar II, Meyer, P. H. Sl Sverige — E FK1 6.0 24. 21 P. H. Brammer (Lynæs), Fredv.

NCVT Osmund * J Ob. Aastrup 54 E 5.5 20 16 H. P. Sørensen, Kjøbenhavn.

NLCW Osvald, Nielsen, A. T. Sk Holbæk 74 E 10.1 123 104 Poul Smith, Holbæk.

KBGT Othello * 2m Kt Elmshorn 86 E — 90 90 (Akt. S.)D. J. Mortensen, Trangisv.

NHCB Otto, Bentzen, M. Skbg Svendborg 71 E 10.3 159 144 J. R. Andersen, Svendborg.

NGFC „ Baagøe, H. J. Sk Rudkjøbing 68 E 10.7 123 108 P. B. Petersen, Rudkjøbing.

NSVT „ Pedersen, J. H. R. Sk Thurø 77 E 9.7 110 98 J. C. Jensen, Marstal.

„ * J Ob. Aalborg 71 E 5.4 16 11 T. T. Nielsen, Hobro.

P.

NCVW P. Schou, Jensen, O. C. 2m Kv Frederikshavn 91 E — 45 28 P. Schou, Frederikshavn.

NDMS P. M. Asp, Grønbeck, N. T. 2m Kv Frederikshavn 91 E — 40 40 (Akt. S.) P. M. Asp, Frederiksh.

NJGD Pampa * Sk Svendborg 97 E 7.2 69 57 H. P. Larsen, Vordingborg.

NGWL Pandur, Schmidt, M. Bk Geestemünde 77 E y 18.7 620 562 Fr. Harboe, Skjelskør.

NBSW Paquet Margrethe * Gl Vestervik 53 E F 8.9 77 66 H.P.Larsen (Strandh.), Svendb.

NHVW Paquetten * Gl

Troense

Ob. Faxe

11

84

E 5.7 33 26 O. P. C. Jansen (Nyord), Stege.

Parthenon * J Allinge 47 E 4.8 *5 12 A. C. Hansen, Rønne.

NTPR Patmos * Sk Barth 62 E F 7.3 58 49 C. Mathisen, Dragør.

NKCB

Patria, Christensen, J. A.

Paul, se Poul.

2m Kv

(Hjælpe-

Skrue)

Frederikshavn 98 E — 47 20 (Akt. S.) P. Schou, Frederiksh.

NFCV „ Svane, A. P. Bk Nordby p. F. 92 E F y 15.8 399 362 (Akt. S.) S. Abrahamsen, Fanø.

NJRT Paul & Anna * Kf Rhauderfehn 64 E 5.7 37 31 N. Veisbjerg (Oddes.), Aalborg.

NQTC Paula, Jørgensen, H. Gl Aalborg

39

57

E 8.3 58 50 P. J. Sanderson, Allinge.

NBRF Pauline * Sk Karrebæksm. 58 E 6.8 35 35 H. P. Jørgensen, Marstal.

NHGC Peder * Sk Nyborg 95 E 6.8 41 33 N. P. Nielsen, Nyborg.

KBDC „ * Sl Ob. Kragerø 74 E 6.8 30 30 J. Jespersen, Tveraa.


1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn

3

Art

eller

Takling

4

Sted

31 P—R

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NVRM Peder * 2m Kv Thurø 85 E — 22 11 J. Jørgensen (Thurø), Svendborg.

Peder Skram * Db Ob. Kastrup 74 E 5.3 18 13 P. Larsen, Rødvig.

NCGP Pella, Andersen, P. 2m Kv Frederikshavn 90 E Kl — 32 21 C. Fabricius (Skagen), Fredhvn.

NJRV Peru, Johansen, E. Bg Ob. Kjøbenh. 46 E 16.9 279 245 Den Kgl. Grønl. Handel, Kbhvn.

NGCV Peruvian, Norholm, J. Bk Glasgow 75 Jærn 17.4 639 591 (Akt. S.) L.A.Mathiasen, N.p. Fanø.

NSMW Peter * Sk Thurø 57 E 9.0 83 73 E. Larsen (Thurø), Svendborg.

NTMW „ * Sk Flensburg 83 E 8.9 74 70 J. Olsen, Marstal.

NSLB „ Jørgensen, R. J. Sk Thurø 80 E 8.3 73 63 J.Ph.Jørgensen (Thurø), Svendb.

NPRB „ Bendtsen, J. Sk Allinge 76 E F 6.7 38 36 J. W. Larsen (Kbh.), Allinge.

NJLM „ Exsteen, L. P Sk Nexø 72 E 7.0 36 30 O. E. Sonne, Nexø.

NGFP Petra * J Thurø 61 E 6.0 24 18 H. P. Hansen, Svendborg.

Petrea * 2m Kv Horsens 97 E Kl 4.7 19 11 C. Johansen, Bogense.

NWVT Petrine, Jensen, J. E. Bg Ueckermünde 57 E 12.4 213 199 H. A. Hansen (Thurø), Svendb.

NRTC Phönix, Eriksen, E. Skbg Marstal 78 E 11.3 174 165 N. J. Ohlsen, Marstal.

NLBJ „ Rasmussen, V. Sk Svendborg 73 E 9.7 121 107 H. A. Hansen (Thurø), Svendb.

NWTC

Pietronella de Boer,

Christensen, H.

Tjk Martenshoek 68 E 6.7 61 52 F. Lohff (N.E. Brasch & Co.), Hobro.

Pilen * lm Kv Hornbæk 88 E Kl — 16 11 N. P. Sørensen (Hornb.), Helsingør.

„ * Db Kjøbenhavn 76 E F 4.2 17 11 S. P. Hansen, Kjøbenhavn.

„ Hansen, J. R. J Nykjøb. p. F. 57 E 4.7 16 10 N. Hansen, Kjøbenhavn.

KBDS Pioneer, Thomsen, C. J. 2m Sl Stromness — F — 34 34 J. R. G. Heinesen (Midvaag), Færo.

NRGJ Pollux, Nielsen, C. J. J Nykjøb p. F. 67 E 5.9 33 26 (Akt. S.) P. W. Wulff, Stubbekjøb.

NBHJ Pomona, Nielsen, N. C. Sk Svendborg 68 E 10.0 131 116 P. E. Nielsen (Skaarupor), Svendb.

Poseidon (Solgt til Sverige). Sk Hoogezand 62 E 11.3 142 135

NSFW „ * 2m Kv Rønne 79 E F 5.5 24 16 J. Jensen (Hirtsh.), Frederiksh.

NVRF Poul, Andersen, H. Gl

2m Kv

Ob. Hobro 90 E F 5.7 31 26 (Akt. S. Dania) P. Møller, Mariager.

NKCV Poul Breinholt, Nielsen, M. (Hjælpe-

Skrue)

Nordby p. F. 98 E — 55 28 (Akt. S.) C Breinholt, Esbjerg.

KBCS Pride of Essex * 2m Sl East Donyland 77 E — 74 74 N. Andreasen, Thorshavn.

NGJC Primus * J

Troense

Ob. Bogø

04

73

E 7.3 32 26 C. Jensen (Stensby), Vordingb.

KBJP Prince Of Wales, Davidsen, D. 2m Sl Greenock 41 E 8.6 47 47 (Akt. S.) P. Nielasen, Thorsh.

NDSB Prins Valdemar, Winther, S. A. Bk Helsingør 92 Staal 21.5 1361 1239 (Akt.S.) P.N.Winther, N.p.Fanø.

NDTW „ „ Thomsen, J. 2m Kt Frederikshavn 92 E 9.7 68 57 Th. J. Brønnum, Frederikshavn.

NFVT Prinsesse Marie, Winther, P. L. Bk Helsingør 93 Staal 21.5 1408 1288 (Akt. S.) P. N. Winther, N. p. Fanø.

NDQT „ „ Bast, J. G. 2m Kt Frederikshavn 91 E — 72 65 Vendsyssels Fiske-E. F., Frdhv.

KBDW Prosperous, Jørgensen, A. 2m Kt Selby 77 E F 9.0 69 69 M. C. Restorff & Sønner, Thorsh.

NFMR Pröven, Schmidt, P. L. 3m Sk Figeholm 92 EFy 12.0 278 252 N. Petersen, Marstal.

NRKT „ Bidstrup, M. J. Sk Rønne 78 E F 6.2 51 46 M. Christiansen, Rønne.

„ * Kt Thisted 94 EF Kl 4.9 16 11 J. Larsen, Nykjøbing paa Mors.

„ Breitenbauch, E. Sl Kristiansand 51 E Kl 4.9 17 15 Chr. Mikkelsen, Struer.

„ * J Sebbersund 51 E FK1 4.4 15 11 N. Nygaard, Løgstør.

NQFL Psyche, Hansen, C. Skbg Troense 67 E 10.8 157 140 F. W. Valentin (Troense), Svendb.

NBTR Puck, Clausen, N. H. Bk Newcastle 63 Jærn 17.8 494 474 (Akt.S.) J.P.Clausen, N.p.Fanø.

R.

NBWQ R. P. Pedersen, Andersen, N. V. 3m Sk Thurø 90 E 10.8 157 139 N. P. Petersen (Thurø), Svendb.

NGPR R. R. Fabricius * Sk Nysted 94 E 7.1 57 49 H. B. Petersen, Marstal.

NJDH Ragnhild, Bønnelycke, N. P. 3m Sk Laurvik 94 ETy 12.6 410 382 Det Østasiatiske Komp. Kbhvn.

Rap * Sl Frederiksværk 81 E Kl 4.8 16 13 J. Sørensen (St. Karlsm.), Fredv.

NHPR Rasmine, Kock, C. R. Gl Ob. Marstal 92 E F 7.3 41 34 P. J. Kock, Marstal.

„ * J Kappeln 37 E 5.0 17 14 R. H. Østermann, Marstal.

NCBD Rasmine Marie * J Odense 58 E 6.6 25 20 N. C. S. Jeppesen, Løgstør.

NSGF Rasmus, Jensen, L. C. Sk Thurø 79 E i) .8 107 94 J. Ph. Jørgensen (Thurø), Svendb.

NHSQ Reform * Gl Aarhus 42 E 5.5 20 15 A. Jensen, Aalborg.

KBFV Regina, Müller, D. P. C. 2m Kt Goole 81 E 10.3 86 86 (Akt. S.) D. P. Müller (Vaag), Færø.


R—S 32

1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NVHF Regina * Gl Kjøbenhavn 47 E F 5.6 35 29 J. P. Koch (Nivaa), Marstal.

NKBH Reina, Madsen, N. Kf Spetzerfehn 63 E 6.0 40 34 M. Rasmussen, Fredericia.

NJHG Remiga, Koch, H. C. GI Humlebæk 97 E F 6.5 43 33 H. N. Friedrichsen, Nivaa.

NSLV Rhea, Nielsen, M. J Faaborg 51 E 6.3 21 15 J. A. Larsen, Kjerteminde.

NFHQ Ribe, Skov, C. F. Bk Glasgow 65 Jærn 17.5 496 449 (Akt. S.)P.Brinck (Esbjerg), Ribe.

NPQW Richard, Nielsen, C. 3m Sk Rønne 66 E F y 10.9 300 266 N. W. Thomsen, Nykjøb p. S.

KBJH Riddarin (ex. Dasher), Schroter, P. 2mKt Burthon Stather 83 E 10.6 89 89

(Akt. S.) J. H. Schrøter (Kvalbø.),

Trangisv.

NBVJ Rigmor, Hansen, H. Skbg Helsingør 58 E 11.8 147 134 J. A. Larsen, Kjerteminde.

NCTD Ringkjøbing * Ev Blankenese 59 E 4.8 28 26 S. Pedersen, Hobro.

NCDG Robert, Christensen, J. C. 2m Kv Frederikshavn 90 E Kl — 33 25 H. Lorentzen, Frederikshavn.

KBDT Robert Miller, Djurhuus, J. O. 2m Kv Aberdeen 72 E F — 95 86 H. J. Hjelm, Tveraa.

NCGV Robert Schou, Enevoldsen, C. 2m Kv Frederikshavn 90 E — 33 26 G. Berthelsen (Ringk.), Esbjerg.

NRCG Roeskilde, Larsen, N. Sk Svendborg 77 E 9.1 91 80 P. A. Schram, Roskilde.

NFMJ Rolf, Jakobsen, N. M. Sk Kolboda 92 E F 5.7 40 33 M. Christiansen, Rønne.

NHBL Roma, Jensen, J. J. Sk Rudkjøbing 71 E 10.1 107 96 H. P. Jensen (Thurø), Svendb.

NBDQ Romanus * Sk Thurø 89 E 6.4 36 29 H. L. Tofte, Aarhus.

NCPJ Rosa, Brinch, N. H. Bg Vegesack 76 Jærn 13.0 319 299 (Akt. S.) N. H. Kallesen, N. p. Fanø.

NBLK Rosalie * Sk Randers 53 E 8.6 99 88 S. A. Jensen. Horsens.

NWPM Rosenfeldt * Gl Kjøbenhavn 88 E B 53 23 17 J. Jørgensen (Lohals), Rudkjøb.

NMGP Roska, Møller, H. A. Sk Troense 74 E 10.8 157 140 N. Nielsen, Svendborg.

NVBP Rota, Jørgensen, N. Sk Thurø 84 E 10.3 125 115 L.P.Jørgensen (Thurø), Svendb.

NCBK Rovang * Gl Stege 90 E Kl 5.5 23 19 J. Larsen, Stege.

KBFR Royndin friða, Jespersen, D. 2m Kv Kristiania 82 F E — 89 89 (Akt. S.) P. Mortensen, Trangisv.

NJTF Rudolph, Gyde, C. C. 3m Sk Kjøbenhavn 98 Staal 11.5 209 184 Det danske Petroleums A. S., Kbh.

NCGD Ruth * Sk Odense 90 E 10.4 167 150 J. Nielsen (Troense), Svendborg.

NVKQ Rödkilde * Gl Ob. Marstal 85 E 6.4 35 29 E. A. Schultz, Marstal.

NRGQ Röhl, Nørby, P. M. Skbg Varnanäs 77 E F y 10.8 180 159 (Akt. S.) J. Mathisen, N. p. Fanø.

S.

NFQG Saga, Clausen, H. J. 3m Sk Marstal 93 E y 12.7 284 261 N. Petersen, Marstal.

NDTR „ Clausen, E. H. Skbg Troense 70 E 10.8 152 139 L. J. v. d. Hude, Svendborg.

NVRG „ * 2m Kv Troense 85 E — 35 20 P. L. Jensen, Frederikshavn.

NTGB Sakuntala, Hansen, P. J. Lkt Odense 82 E y 6.7 35 35 A. G. N. de Stampe (Skjørr.), Stubk.

NMRF Salus, Bager, L. J. Sk Marstal 75 E 10.7 154 138 L. J. Bager, Marstal.

NFJS Salvador, Fabricius, A. 3m Sk Marstal 92 E 10.8 165 148 A. H. Petersen, Marstal.

NSGL Samson, Hansen, C. M. Sk Thurø 80 E 9.7 99 91 C. Bom (Thurø), Svendborg.

San Francisco * J Sønderborg 53 E 5.3 16 11 J. J. Mogensen, Assens.

Sandhammeren * 1m Kv Kjøbenhavn 98 E F — 20 13 J. Larsen, Vordingborg.

KBFL Sandoy, Johannesen, N. 2m Sl Rye 78 E — 85 85 (Akt. S.) S. E. Müller, Thorshavn.

St. Fernande * SI Glüickstadt — E 4.4 16 13 C. J. Berg (Hejls), Kolding.

NFGD Saron * 2m Kt Assens 92 E — 33 23 P. C. Hyttel, Sæby.

NFQL Sarpen, Mortensen M. L. Sk

Svaneke

Ob. Vaalse

46

70

E 4.2 22 17 C. Andersen (Vaalse), Stubbekjøb.

NHLK Schrödersee Lgt Kjøbenhavn 59 Jærn 7.4 96 82 Det danske Petroleums A. S., Kbh.

NTKL Selerskransen, Jørgensen, H. B. Skbg Marstal 83 E 11.5 189 178 H. C. Christensen, Marstal.

NJBP Senator, Andersen, S. P. Sk Svendborg 72 E 9.5 106 93 A.M.Andersen (Thurø), Svendb.

NFHC Serapis, Winther, M. N. Sb Greenock 76 Jærn 20.1 1037 965 (Akt. S.) P. N. Winther, N.p.Fanø.

NLRG Sextus * Gl Kalmar 57 E F 5.7 23 19 C. N. Jensen, Aalborg.

NSPM Sif* Sk Nykjøb. p. F. 58 E 6.7 37 31 C. J. Raahauge, Marstal.

NTVW Signe * Sk Ob. Faxe 89 E 5.4 31 27 A. M. Schjønning, Aalborg.

NQCJ Signe Marie, Larsen, H. A. Sk Nysted 76 E 6.4 37 30 C. Larsen (Nakke), Nykj. p. S.

NMPT Sigrid, Petersen, P. J. Sk Thurø 75 E 10.4 143 127 W. Gislason, Rudkjøbing.

NFJH Sigurd * Gl Varnanäs 72 F E 6.1 33 28 N. P. Johansen (Nyord), Stege.

NJPC Sigurdur, Larsen, C. E. 2mKt Hull 86 E 10.4 94 83 (Akt. S.) Salomon Davidsen, Kbh.

NJWG Sikar, Mollerup, N. J. 2m Kv Assens 98 E F — 35 20 K.M.Kristensen (Harboø.), Lemvig.


1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

33 S

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

KBJF Sildberi, Henriksen, A. 2m Kt Burton on H. 77 E — 84 84 (Akt. S.) P. Mortensen, Trangisv.

NHWG Siloam, Hyttel, J. C. 2m Kv Frederikshavn 97 E 5.8 27 16 P.L.Jensen (Sæby), Frederiksh.

NTVL Sine * Sk Kiel 58 E 12.5 165 143 H.J.Andersen (Falsled), Faaborg.

NHFS Sirene * Evgl Tyskland — E 6.4 5 1 44 C. C. Petersen, Stege.

NFSP Sirius, Rasmussen, A. Skbg Rostock 76 E 11.5 167 149 N. Petersen, Marstal.

NHTF Sixtus, Lassen, H. P.

Sjælland *

Bk

J

Belfast

Falsled

86

39

Jærn

E

23.3

6.0

1817

17

170

7

16

(Akt. S.) C. P. Holm, N. p. Fanø.

M. N. Monrad, Fredericia.

„ * lm Kv Faxe 85 E Kl — 17 12 P. Nielsen (Gillel.), Helsingør.

NMGS Skagen * 2m Kv Frederikshavn 74 E — 29 18 S. C.Jensen (Bangsb.), Frederiksh.

NJMH Skandinavia * Gl Rudkjøbing 43 E 9.6 72 61 H. C. Fabricius, Marstal.

NCPH Skibladner * Sk Vejle 90 E 6.4 44 36 J. P. Nielsen, Rødvig.

NJFD Skibladner II * Gl Odense 97 E 6.6 41 32 P. F. Rasmussen (Falsk), Odense.

NVFW Skirner, Jepsen, N. 3m Sk Marstal 84 E 12.7 246 225 L. J. Bager, Marstal.

NSQG „ Nielsen, H. L. Sk Troense 81 E 10.2 138 126 J. Nielsen (Troense), Svendborg.

NCSQ „ Andersen, H. R. Sk Rudkjøbing 91 E y 9.6 76 69 V. T. Thostrup, Kjøbenhavn.

NGSK „ * Gl

Korsør

Ob. Svendborg

18

88

E 7.4 44 35 F. A. Nielsen, Faaborg.

Skjalm Hvide, Benneballe, R. Db Svaneke 94 E Kl 4.8 16 10 V. A. Flies, Svaneke.

NVJD Skjold, Mygind. 3m Sk Marstal 84 E z 12.7 246 227 N. Petersen, Marstal.

NWSV „ Larsen, F. C. 3m Sk Troense 95 E 10.9 166 148 F. W. Valentin (Tr.), Svendb.

NJSF „ Jensen, J. K. 3m Sk Martenshoek 98 Staal 9.2 165 145 (Akt. S.) A.P. C. Kløvborg, Kbhvn.

NQCP „ * Gl Mandal 68 E FK1 6.6 2,7 20 H. C. Christensen, Stege.

Skovsgaard * J — — E 5.5 17 13 R. C. F. Hansen, Samsø.

Skruen * Db Kjøbenhavn 76 E F 5.1 17 12 S. A. N. Henriksen, Kjøbenhavn.

KBJT Slangen, Kjærbeck, H. P. Sk Cowes 62 E 9.6 67 67 (Akt.S.) J.Mortensens Ef., Trangisv.

NJKC Sleipner * Sk Mandal 53 E F 7.5 48 45 J. J. Krabbe, Dragor.

NJFS „ * Sk Faxe 97 E 6.9 50 40 H.C.Jensen (Raagø), Bandholm.

NLQV Slesvig, Wilde, G. V. Sk Svendborg 74 E 9.8 107 96 Anna K. Jensen, Svendborg.

KBGW Snowdrop, Reinert, O. C. 2m Kt Rye 67 E — 56 56 H. J. Hjelm (Vaag), Suderø.

NJRL Solide * J Halmstad 47 E F 7.2 36 31 N. P. Andersen, Thisted.

NHMP Solon, Hansen, R. Sk Troense 72 E 10.5 137 126 F.W.Valentin (Troense), Svendb.

NWCB „ * 2mKv Troense 86 E — 29 20 N. Hansen (Mullerup), Korsør.

NHKV Sonia Bg Cork 77 E Fy 13.6 245 227 C. J. Nissen, Kolding.

NHCD Sophie, Svarrer, N. M. Bg Nordby p. F. 94 E Fy 12.4 268 255 (Akt.S.) S. Abrahamsen, N. p. Fanø

NBSR „ Jensen, N. Sk Odense 65 E 9.5 106 95 Kingo Pedersen, Odense.

NVQM „ Jensen, J. M. Sk Thurø 85 E 9.4 89 81 J. Ph. Jørgensen (Thurø), Svendb.

NTKM „ Hermansen, H. F. Sk Rostock 76 E 8.8 78 69 R. Hermansen, Marstal.

NMLF „ * J Ob. Marstal 55 E 7.2 31 26 O. R. Kromann, Marstal.

Sophie Frederikke * lm Kv Kolding 53 E — 14 12 H. Mortensen, Svendborg.

NCFL Sophie Magdalene * Gl Ob. Svendborg 89 E 6.2 35 30 C. H. Friis, Marstal.

NFVC Sophie Vilhelmine * J Marstal 51 E 5.9 24 18 S. Berggreen, Bogense.

NBJD Spurgeon, Axelsen, K. C. 2m Kv

Frederikshavn

Ob. „

89

97

E — 31 21 P. Schou, Frederikshavn.

KBGL Spurn, Hansen, A. 2m Kt Altona 68 E — 68 68 C. M. Christiansen, Thorshavn.

NHMJ Stella, Rasmussen, R. M. Skbg Brake 77 E y 11.2 194 172 N. Petersen, Marstal.

Stenbjörnen, Holm, P. J Rønne 96 E Kl 5.0 16 13 J. E. Mogensen (Vang), Rønne.

NMVB Stenderupstrand, Schmidt, M. K. J Kolding 55 E 5.8 21 19 H. K. Schmidt, Fredericia.

KJDC Stevns * Gl Svendborg 97 E 6.3 40 31 P. Nielsen, Rødvig.

NSWT Stine Marie * 2m Kv Frederikshavn 81 E — 23 20 S. J. Nepper, Frederikshavn.

NJBL Stirling, Nielsen, S. F. Sk Martenshoek 97 Staal 9.2 160 150 (Akt. S.) A.P.C.Kløvborg, Kbhvn.

NGLQ Storken, Reichenbach, J. A. Gl Humlebæk

92

94

E F 5.4 39 25 A. C. Hansen, Kjøbenhavn.

KBFG Streymoy, Hansen, J. T. 2m Sl Rye 81 E — 81 81 (Akt. S.) S. E. Müller, Thorshavn.

Striib, Bech, N. J Ob. Fredericia 77 E F 4.9 16 13 P. Schmidt, Fredericia.

KBCP Sudringur, Mortensen, J. C. 2m Kt Sunderland 84 J & Stl — 122 122 (Akt.S.) J.Mortensens Ef., Trangisv.

KBHT Suduroy, Johannesen, H. F. 2m Kt Hull 81 E — 93 93 (Akt. S.) S. E. Müller, Thorshavn.

5


S—T 34

1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

KBHW Sulan, Slettenæs, J. P. 2m Kt Grimsby 79 E — 75 75 (Akt. S.) S. E. Müller, Thorshavn.

KBCF Surprise, Thomsen, P. J. Kt Cowes 62 E 7.9 27 27 M. C. Restorff & Sønner, Thorsh.

NQHB Svafva, Nielsen, J. H. Skbg Svendborg 76 E 10.7 186 167 O. F. Høgstedt, Svendborg.

Svalan * 1m Kv Viken 84 E F Kl — 16 13 L. C. Sand, Løkken.

NJTD Svalen, Christensen, H. N. Sk Marstal 73 E 9.6 105 97 H. C. Christensen, Marstal.

„ * lm Kv Ob. Bangsbostr. 85 E F Kl — 20 15 N. C. Rønnest, Frederikshavn.

„ Holm, N. C. Db Kastrup 97 E — 16 15 Vandforsynings-Selsk., Kbhvn.

„ * lm Kv Råå 98 EFK1 — 20 11 N. P. Frederiksen, Liseleje.

„ Christiansen, P. Th. Jgl Kjøbenhavn 82 E F 4.8 15 11 P. Christiansen, Kjøbenhavn.

NHWV Svanen (ex.Schwan), Jensen, H.C. Bk Vegesack 76 E y 12.8 319 280 (Akt. S.) Chr. Simoni, Aalborg.

NBVR „ Møllmann, J. Sk Marstal 90 E 10.2 135 121 L. J. Bager, Marstal.

KBGM „ Nysted, D. P. 2m Kt Grimsby 66 E 9.3 55 55 (Akt. S.) O. Finsen, Thorshavn.

NMCK „ Sode, P. C. Sk Svaneke 74 E F 6.1 41 35 O. E. Sonne, Nexø.

„ * lm Kv Sverige 84 EFK1 — 16 12 N. P. Frederiksen (Lisel.), Helsing.

„ Petersen, J. lm Kv Viken 87 E 5.3 15 12 C. B. Andersen (Gillel.), Helsingør.

„ * 2m Kv Ob. Aarhus 76 E F — 16 7 J. M. Christiansen, Svendborg.

„ lm Kv Snekkersten 82 E Kl — 15 9 S. Poulsen (Hornb.), Helsingør.

NHBP Svava * Skbg Rønne 64 E F 10.9 195 171 Chr. Jensen (Bogø), Stubbekjøb.

NJVB Svea * Gl Norge — F 6.4 63 48 A. N. Krustrup (Hads.), Hobro.

NMBH Svend, Andersen, A. P. Sk Lundeborg 74 E 10.6 128 121 L. Bønnelycke, Svendborg.

NBKS Sylfid, Kromann, J. H. 3m Sk Ystad 79 F E y 12.6 215 192 N. Petersen, Marstal.

NFMW Sylphe, Christensen, J. 3m Sk Odense 92 E y 10.6 172 150 H. Petersen, Marstal.

NDFR Sylphiden, Bøye, C. O. Sk Nakskov 54 E 11.1 120 110 H. C. Bøye (Marst.), Skjelskør.

NBCF „ * 2m Kv Kjøbenhavn 89 E F 5.3 24 19 R. Z. Jensen (Slotø), Nakskov.

NGRQ „ * J Faaborg 53 E 6.4 25 20 N. A. Larsen, Faaborg.

KBHG Sylvia Sl Lymington — E — 46 46 Jørgen Bech & Sønner, Thorshavn.

NWPB Sæby * 2m Kv Frederikshavn

88

96

E Kl 5.0 20 12 J. B. Hyttel, Sæby.

Söblomsten * lm Kv Faaborg 78 E — 20 15 A. Pedersen (Horne), Faaborg.

„ Larsen, R. Jbd Holtug 73 E Kl 5.1 20 18 S. Valentinsen (Strøby), Rødvig.

NDHB Sölling, Ravn, M. C Sk Svaneke 69 E F 8.6 76 67 M. Smidt, Svaneke.

NFDG Sömanden, Rasmussen, J. C. Sk Hobro 49 E y 10.0 105 92 J. P. Gylling & Søn, Samsø.

NHBK Sönderjylland, Johansen, A. Sk Oskarshamn 57 F 9.1 112 100 Anna S. Skibsted, Kjøbenhavn.

NWRH „ Jensen, J. F. 2m Kv Svendborg 97 E — 36 22 J. P. Kongsbak, Frederikshavn.

NDJP Sörine, Andersen, A. C. Bk Nordby p. F. 91 E Fy 15.7 398 381 (Akt. S.) M. S. Jepsen, N. p. Fanø.

NFJK Söstjernen * Gl Kjøge 92 E F 5.5 32 25 H. P. Nielsen, Rødvig.

NJKL Söstrene, Clausen, C. W. 3m Sk Marstal 98 E 12.8 338 307 H. C. Christensen, Marstal.

NWTK Sösvalen (ex. Ada), Andersen, A. 2m Kv Råå 95 E — 29 15 G. M. S. Taabbel, Esbjerg.

T.

RNCLG Tercera, Pedersen, N. P. Sb Reiherstieg 76 Jærn 20.5 1063 102 (Akt. S.) C. P. Holm, N. p. Fanø.

4

KBJC Ternan 2m Kt Grimsby 77 E — 81 81 (Akt. S.) S. E. Müller, Thorshavn.

NSRQ Terpsichore, Carl, H. Sk Kolboda 81 E F 9.0 101 91 Leonh. Tang, Kjøbenhavn.

KBGF Th. Charlton, Poulsen, D. J. 2m Kt Grimsby 77 Jærn 10.5 89 89 (Akt.S.)J.P.Johannesen, Tveraa.

NDGW Thabor * 2m Kv Frederikshavn 91 E Kl — 33 25 J. A. Jensen (Amtoft), Lemvig.

The Duke, Pedersen, O. T. Sk Liverpool 52 E 9 56 39 N. Chr. Gram, Kjøbenhavn.

NDKB Thea, Andersen, P. Sk Timmernabben 91 E F 9.7 144 132 H. B. Petersen, Marstal.

NWDK „ * (ex. Lauritz). Sk Svendborg 87 E 7.4 45 37 A. C. Christensen, Odense.

NGWQ Thekla, Fabricius, J. H. 3m Sk Marstal 94 E 10.9 179 161 J. C. Pofler, Marstal.

NCVS ThemiS, Hansen, H. P. Sk Rudkjøbing 63 E 8.9 77 72 L. A. Christensen (Kbh.), Rudkjøb.

NCHW Theodor * J Ob. Marstal 91 E 7.0 33 27 N. M. Andersen, Marstal.

NHJS Therese, Cortsen, L. P. Gl Aalborg 95 EF Kl 5.6 32 26 N. P. Cortsen, Aalborg.

NPSH Thetis, Frederiksen, J. P. Bk Rønne 55 E 14.4 251 229 Jørgen Hoppe, Kjøbenhavn.

NQPM „ Hansen, P. Skbg Troense 77 E 10.2 151 136 C. J. Jensen (Troense), Svendb.

NDML Thomas * Gl Nysted 91 E 6.6 44 35 P. Pedersen, Aarhus.


1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

35 T—U

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

NBVC Thomas (solgt til Sverige) 2m Kv Frederikshavn 90 E Kl — 33 24

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

Thomas Halvor * J — 47 E 5.4 17 13 J. Farver, N. p. Samsø.

NHCW Thor, Meinertz, H. T. Bk Glasgow 76 Jærn 19.2 850 803 (Akt. S.) P. N. Winther, N. p. Fanø.

NMLV „ Jensen, L. P. Bk Rønne 54 E 14.4 252 235 Chr. Thorsen, Rønne.

NCBH „ Marker, H. C. 2m Kt Hull 79 E F 10.3 77 70 T. E. Tulinius, Kjøbenhavn.

NWMB „ Hansen, G. E. 2m Sl Dunkerque 68 E 9.4 76 66 J. R. B. Lefolii, Kjøbenhavn.

NSVW „ Thomson, L. P. 2m Kv Svendborg 81 E — 26 16 R. Christensen (Drejø), Svendb

NHDP „ Nielsen, B. C. 1m Kv Liseleje 89 E F Kl — 23 18 O. T. Andersen (Lisel.), Helsingør.

NHSW Thora, Thomsen, T. A. Bk Nordby p. F. 96 E Fy 16.0 411 384 (Akt.S.) S. Abrahamsen, N.p. Fanø.

NWFC „ Møller, L. N. 2m Kv Frederikshavn 87 E — 35 25 (Akt. S.) S. Thomsen, Frederiksh.

NCHV „ * J Ob. Præstø 80 E 5.6 28 22 P. N. Illum, Stubbekjøbing.

NWHC „ Pedersen, J. 2m Kv Frederikshavn 87 E Kl — 23 18 O. C. Geisnes, Grenaa.

Thora Emilie * J — — E F 6.1 18 16 P. N. Magleby, Dragør.

NGBV Thora Johanne * J

Kiel

Ob. Marstal

07

67

E 7.4 42 34 J. B. Christensen, Marstal.

NFVL Thorvaldsen, Jensen, P. J. Bk Kolboda 67 E F 12.8 281 261 Den Kgl. Grønl. Handel, Kbhvn.

NPFV Thrine, Schmidt, A. J. Sk bg Nakskov 75 E 11.1 167 150 J. F. Holmblad, Nakskov.

NQSP Thurö, Huusfeldt, C. Sk Karrebæksm. 77 E 10.5 133 120 N. W. Kaas, Svendborg.

NRKM Thyra * 3m Sk Kiel 63 E 11.0 166 148 P. Rasmussen, Marstal.

NBPK „ * Sk Odense 48 E 8.9 61 54 N. H. Jørgensen, Marstal.

„ * 1m Kv Faxe 89 E Kl — 18 14 A. Eskildsen, Grenaa.

NBWP Thöger * Gl Rudkjøbing 90 E 6.6 45 36 R. H. Rasmussen, Marstal.

NWPC Tjalfe, Rickmers, B. Bg Svendborg 53 E 13.3 210 197 Den Kgl. Grønl. Handel, Kbhvn.

NKMW „ * J Odense 73 E F 6.1 34 26 C. Andersen, Kjerteminde.

NGHP „ Thomsen, A. J Ob. Humlebæk 61 E F 5.8 22 18 P. Rasmussen, Aarhus.

KBGR Tjaldri, Müller, J. C. 2m Kt Grimsby 84 E — 86 86 (Akt. S.) C. Mortensen, Tveraa.

NFST Tobias * Sk Barth 89 E 7.0 46 39 H. M. Bøye, Marstal.

NTLG Toni * Sk Kiel 71 E 10.2 105 91 J. H. Johansen, Marstal.

NPTR Tordenskjold, Larsen, C. J. Bk

Altona

Ob. Rønne

42

80

T E 17.6 375 349 M. Christiansen, Rønne.

„ * 1m Kv Faxe 87 E Kl — 17 12 C. Andreasen (Hotnæk), Hels.

Tre Brödre, Hansen, H. K. 2m Kv Ob. Svendborg 90 E — 18 8 J. Hansen (Strandh.), Svendborg.

NGQR Tre Sönner * J Svaneke 61 E 6.2 25 20 J. C. Olsen, Præstø.

NFTL Treue, Henrichsen, P. M. Ev Blankenese — E 5.4 30 26 C. M. Møller, Esbjerg.

NJBM Triton, Nielsen, A. P. 3m Sk Troense 97 E 10.9 167 149 F. W. Valentin (Tr.), Svendborg.

NMQW „ * Sk Fredericia 65 E 6.1 23 8 H. N. Møller (Troense), Svendb.

KBJL

Trongjisvingur (ex. waste not),

Bech, D. P. S.

2m Kt Galmpton 77 E 10.2 81 81 (Akt. S.) T. Nolsøe, Trangisvaag.

Tumleren * 1m Kv Assens 89 E — 19 15 J. P. Jensen, Esbjerg.

NVKT Tvende Brödre, Pedersen, P. Sk Vejle 85 E 6.9 41 35 S. Pedersen (Strandh.), Kolding.

U.

NFSK Uffo, Grube, D. F. Gl Assens 70 E 9.4 81 77 H. C. Grube, Marstal.

NWGP Undine, Sørensen, L. Sk Humlebæk 87 E 5.9 31 26 P. Nielsen, Kjøbenhavn.

NGHD Union, Svarrer, A. N. Bk Sunderland 92 Staal 16.1 669 608 (Akt S.) P. N. Harbye, N.p. Fanø.

NQHW „ Rasmussen, J. L. Sk Svendborg 76 E 11.1 152 136 F.W. Rasmussen (Thurø), Svendb.

NHTJ „ Clausen, J. H. Sk bg Nakskov 72 E 9.8 117 111 R. R. Levinsen, Marstal.

NMCD „ * J Marstal 47 E 8.1 49 40 J. H. Christensen, Marstal.

NTGH „ * Ev Wedel — E 4.8 34 28 T. Schantz, Randers.

NRMW „ * 2m Kv Ob. Thisted 91 E Kl — 28 20 S. Hansen, Esbjerg.

NPJQ Urania, Pilegaard, H. R. Sk Troense 75 E 10.3 142 129 F. W. Valentin (Troense), Svendb.

„ * Lkt Kjøbenhavn 95 E — 20 20 E. Schmiegelow, Kjøbenhavn.

NKFH „ Larsen, C. 2m Kv Frederikssund 98 E — 28 14 N. P. Pii (Hornb.), Helsingør.

NTVJ Urda, Nielsen, M. Sk Troense 83 E 10.4 143 127 F. W. Valentin (Troense), Svendb.

5*


V & W 36

1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn og Fører

V &W.

3

Art

eller

Takling

Bygnings- 7 Register-Tons

Dybde

4 5 6

8 9

midt-

Sted Aar Mate- Brutto Netto

skibsriale

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NCVH W. Klitgaard, Christiansen, K.

2m Kv

(Hjælpe-

Skrue)

Frederikshavn 91 E — 45 32 H. Klitgaard (Kbh.), Frederiksh.

KBCH Vàbingur, Olsen, J. J. 2m Kt Grimsby 75 E 9.8 72 72 (Akt. S. Ebn. Ezer) J. Dahl, Vaag.

KBGN Vàgoy, Hansen, H. C. 2m Kt Elmshorn 77 E — 83 83 (Akt. S.) S. E. Müller, Thorshavn.

NRDP Valborg * Sk Vejle 77 E 10.3 134 118 H. C. Johansen, Marstal.

NHRL „ (ex. P. Berg). Sk Nexø 96 E 6.3 51 44 R. A. Landt (Bogø), Nexø.

NTFR Valdemar, Andreasen, N. B. 3m Sk Thurø 95 E 11.4 156 137 J. Ph. Jørgensen (Thurø), Svendb.

NGDC „ Jensen, P. M.

Gl Nexø

Ob. Rønne

38

71

E 9.6 76 69 Wm. Rønne, Rønne.

NDRM „ Hansen, M. J Vejle 39 E 8.8 56 49 N. Nielsens Enke, Nykjøbing p. F.

NFHL „ * Sk Landskrona 77 E F 7.3 47 40 L. Nielsen, Kjøbenhavn.

NQDP „ * J Rudkjøbing 76 E 6.7 33 27 C. J. Koch, Nibe.

„ Wilhelmsen, J. F. 2m Kt Svendborg 56 E — 18 9 L. Andersen (Bangsbo), Frederiksh.

„ * Db Kjøbenhavn 77 E F Kl 4.6 16 12 R. Rasmussen, Horsens.

„ Pehrsson. Db Viken 96 E F Kl 4.4 16 9 A. R. Petersen, Kjøbenhavn.

NTQR Valdemar Seir, Madsen, M. Sk Faaborg 83 E 10.5 142 124 (Akt. S.) K. H. Mogensen, Faaborg.

NLCB Waldemar, Albertsen, S. N. Sk Faaborg 74 E y 9.4 95 89 W. Fischer, Kjøbenhavn.

NPKD „ Hansen, M. Aab Bd Ob. Kastrup 75 E F 5.3 20 20 C. M. Larsen, Kastrup.

NGJB Valkyrien * Gl Faxe 93 E 6.1 39 32 V. Andersen (Gaab.), Stubbekj.

NCPL „ * Gl Faxe 90 E 5.9 29 24 N. C. Jensen (Aggers.), Løgstør.

„ * Db Rødvig 85 E Kl 4.5 19 14 H. C. Hansen, Stege.

NHCT Valparaiso, Lorentzen, P. Bk Liverpool 66 Jærn 19.0 742 c.713 (Akt. S.) G. K. Styrup, Ribe.

NHDJ Waterfox * Bk Hammelwarden 76 E y 13.4 366 c.348 M. Nissen, Kjøbenhavn.

NCKT Webers Minde, Madsen, C. 3m Sk Ærøskjøbing 90 E 11.7 191 173 J. A. Kromann, Marstal.

NFHS Vega, Nielsen, N. Bk Belfast 63 Jærn 17.1 645 586 (Akt. S.) S. W. Bruun, Kolding.

NSKM „ Rasmussen, R. A. Sk bg Marstal 80 E 11.9 195 179 H. J. Bager, Marstal.

NCTK „ Rasmussen, C. E. 3m Sk Svendborg 91 E 10.4 164 146 H. A. Hansen (Thurø), Svendb.

NKTL „ Kølle, F. J Nykjøb. p. F. 73 E 6.1 40 31 (Akt. S.) A. Hovmand, Bandholm.

NSLG „ * J Faaborg 80 E 6.7 27 22 T. Petersen, Svendborg.

„ * 2m Kv Assens 90 E — 20 14 J. S. Jensen (Horne), Faaborg.

NJKH Velocity, Hallgrimsson, F. 2m Kt Plymouth 72 E 9.7 65 52 Wm. Rønne, Ronne.

NPHQ Wemyss Castle, Hansen, P. Sk Marstal 75 E 9.8 114 100 R. Albertsen, Marstal.

NHFL RVenner,

Aarre, N. Bk Liverpool 64 Jærn 17.5 588 c.588 (Akt. S.) N. J. Outzen, S. p Fanø.

NQLB Venners Minde * J

Troense

Ob Thurø

36

58

E 7.4 45 37 K. R. Hansen, Marstal.

NDTG Venus, Jensen, J. 3m Sk Thurø 92 E 11.5 192 174 H. A. Hansen (Thurø), Svendb.

NFCD „ * Jsk Faaborg 92 E 9.5 103 91 A. C. Friis, Marstal.

NJLQ „ * Sk Svendborg 98 E 6.7 50 39 M. H. Andersen, Rudkjøbing.

NTQH „ Westh, H. C. Sk Ekenäs 82 E F 6.5 45 38 O. E. Sonne, Nexø.

NJFB „ * Gl Svendborg 97 E 7.0 43 36 H. R. Hansen, Svendborg.

NBSV „ * Jgl Fredericia 90 E 6.2 40 33 H. P. Jørgensen, Stege.

„ * 1m Kv Viken 86 E Kl — 16 11 J. Andersen (Hornb.), Helsingør.

NVFR Verdande, Nielsen, M. 3m Sk Nordby p. F. 84 E F y 13.9 314 299 (Akt. S.) D. H. Duysen, N p. Fanø.

NHMR Veset, Ølsted, O. 3m Sk Rønne 96 Staal 7.3 82 73 (Akt. S.) C. P. Bentzen, Rønne.

NBDH Wesley * 2m Kv Frederikshavn 89 E Kl 5.4 23 14 O.J.Nepper (Bangsbo), Fredhvn.

NQRM Vesta, Olsen, R. J Nykjøb. p. F. 77 E 7.4 50 40 (Akt. S.) A. Hovmand, Bandholm.

NKCP Vestjylland, Sørensen, A. B. 2m Kv Frederikshavn 98 E 5.9 28 16 N. C. Olsen, Frederikshavn.

KBHL Vestmanna, Djuurhuus, J. 2m Kt Hull 74 E — 77 77 (Akt. S.) O. J. Olsen, Vestmannah.

NFPG Victor, Hansen, J. P. Bk Montrose 74 E y 17.0 414 383 P. A. Wilhjelms Enke, Rudkjøbing.

NBDP „ * Sk Kristianssand 60 E F 5.7 38 31 A. Andreasen, Thisted.

NFMV Victoria, Bastholm, L. Sl Ob.Helsingborg 84 E F 6.0 25 23 E. C. Bastholm, Ærøskjøbing.

NKRW Vigilant, Rasmussen, J. D. Sk Rudkjøbing 56 E 10.4 99 88 F. F. Nielsen, Rudkjøbing.

MBSV „ Thomas, N. G. Sk — — E F 7.0 50 45 P. Pentheny, St. Croix.

„ * Db Bakhine — E — 19 19 J. Heinesen, Klaksvig (Færøerne).

KBGQ Viking, Poulsen, D. O. 2m Kt Grimsby 84 E — 93 93 H. G. Thomsen, Trangisvaag.


1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn & Fører

3

Art

eller

Takling

4

Sted

37 W—Ø

Bygnings- 7 Register-Tons

5

Aar

6

Materiale

Dybde

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

NVFD Wilhelm, Madsen, L. Kf Strücklingen 68 E 6.2 43 35 J. A. Larsen, Kjerteminde.

NCRQ Wilhelmine, Lauridsen, M. J. Sb Bremen 75 Jærn 19.4 877 842 (Akt. S.) P. N. Winther, N. p. Fanø.

NGCF „ * Sk Rendsburg

35

74

E 7.6 57 49 L. H. Jensen, Marstal.

NFJP „ * J Ob. Randers 61 E 6.7 36 29 J. J. Pedersen (Kragnæs), Marstal.

„ * 1m Kv Sønderborg 80 E FKl — 15 15 P. J. Petersen, Marstal.

NJQT Villemoes * 2m Kv Svendborg 98 E — 36 21 J. K. Lundgaard (Harboø.), Lemv.

NJCL

NJKW

Willi, Knudsen, K. H

William, Petersen, M.

Skbg

Jsk

Oskarshamn

Thurø

88

98

E F y

E

11.8

7.6

247

60

c.23

6

49

H. K. Eschen, Marstal.

C. Bom (Thurø), Svendborg.

KBGD William Clowes, Christiansen, M. 2m Kt Rye 83 E 10.3 87 87 (Akt. S.) J. Kielnæs, Tveraa.

Villig * Db Svaneke 98 E Kl 4.9 15 10 J. C. Hansen, Listed.

NDFG Willy * 1m Kv Stralsund — E Kl — 17 9 P. F. Johansen, Bogense.

NFQM „ (ex. Grand Charge). 2m Kt Galmpton 73 E 9.7 61 42 H. F. Nielsen, Esbjerg.

KBGS Vinur, Joensen, J. 2m Kt Grimsby 77 E — 88 88 J. Lützen, Thorshavn.

Volante L Kt Kjøbenhavn 97 Stl E 7.6 16 16 A. Lindholm, Kjøbenhavn.

Wollin, Hansen, C. J Nexø 74 E 5.6 18 13 W. Rønne, Rønne.

Y.

NLWC Ydun, Larsen, H. Sk bg Stege 74 E 10.9 153 134 (Akt. S.) W. Christophersen, Stege.

NRWJ „ Andersen. A. M. Sk Svendborg 79 E 9.7 108 94 A. K. Andersen, Marstal.

NTCK „ Larsen, J. P.

Jgl Sønderborg

Ob.Svendborg

58

58

E 6.6 45 37 N. Nielsen, Rødvig.

NWMR „ * Gl Rødvig 88 E F Kl 5.1 24 18 P. Jensen, Rødvig.

Z.

NJMS Zephyr, Hansen, R. A. 3m Sk Figeholm 94 E F y 11.8 296 c.269 N. Petersen, Marstal.

NTHB „ Henriksen, L. B. Sk Kolboda 82 E F 10.8 153 145 W. Rønne, Rønne.

NVHS „ Bast, F. G. 2m Kv Frederikshavn 84 E F 6.2 31 21 Vendsyssels F.-E. F., Frederiksh.

NPVB Zeus, Madsen, A. P. J Nykjøb. p. F. 76 E 7.3 52 43 Chr. Dam, Nykjøb. p. Falster.

NJRG Zoar * 2m Kv Assens 98 E F — 35 21 K. M. Kristensen (Harboø.), Lemv.

Æ

NCSB Ægir, Rasmussen, C. M. 3m Sk Marstal 90 E 10.6 157 142 H. K. Eschen sen., Marstal.

NWDG „ Willumsen, P. Kt Aalborg 86 E 6.1 25 21 Indenrigsministeriet, Thisted.

NVHL Ærö, Christensen, R. H. 3m Sk Svendborg 84 E 12.2 239 215 L. J. Bager, Marstal.

Ø.

NQCB Öresund * Db Strøby 76 E Kl 4.4 21 15 J. S. Pedersen (Højerup). Storeh.

„ Svendsen, O. lm Kv Gilleleje 84 E Kl 5.5 17 12 L. Andreasen (Gillel.), Helsingør.

NMQH Örnen * GI

Korsør

Ob. Vindeby

44

80

E 8.8 50 44 A. Hansen (Ommel), Marstal.

NGJM „ * GI Ob. Middelfart 76 E 6.2 29 24 A. Nielsen, (Brunsh.), Assens.

„ * SI Middelfart 42 E 5.7 16 16 P. O. Jans, Dragør.

KBDP Örvingur, Hansen, H. 2m Kt Grimsby 78 E F 11.7 88 88 (Akt.S.)J.Mortensens Eft. Trangisv

Tillæg.

NKDT Ansgar *

2m Kv

(Hjælpe-

Skrue)

Frederikshavn 98 E — 42 21 (Akt. S.) H. Mortensen, Frdrksh.

NKDS Bien, Petersen, A. H. Sk Marstal 98 K 7.1 51 44 L. J. Bager, Marstal.

NKCS Birgitte, Christiansen, J. 2m Kv Aldeburgh 77 E — 66 33 H. F. Nielsen, Esbjerg.


1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn &. Fører

38

Island.

Alfabetisk Sejlskibs-Register.

3

Art

eller

Takling

4

Sted

Bygnings-

7

Dybde

Register-Tons

5

Aar

midtskibs

8

Brutto

9

Netto

6

Materiale

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

LBNQ Agnes, Haflidason, H. Sk Ekenäs 79 E F 6.5 33 30 E. Felixson, Reykjavik.

Akureyri Sk Kjøbenhavn 69 E F 6.4 23 21 Th. Jonsson, Gritubakka.

LBNR Ane Mathilde, Teitsson, T. Sk Odense 77 E 6.2 34 31 Th. Thorsteinsson, Reykjavik.

Anna J Aastrup 57 E 6.2 20 20 H. Eyolfsson, Stykkisholm.

Anna Sofia J Haderslev 59 E 6.0 24 24 F. Arnason, Isafjord.

Baldur Sk Lundeborg 73 E 6.0 24 20 B. Jonsson, Akureyri.

LBPM Bergbóra * 2m Kt Goole 81 E 10.3 85 85 J. Jonsson, Reykjavik.

LBMK Calli, Bleeg. H. J. 2m Kt Grimsby 61 E 8.8 50 43 A. Asgeirsson (Kbh.), Isafjord.

Dr. T. de Witte Talmage 2m Sl Grimsby 87 E 10.5 85 85 J. Vidalin, Reykjavik.

Edward & Sophia, Pedersen, O. T. 2m Sl Rye 69 E 9.9 56 56 N. Chr. Gram (Kbh.), Dyrefjord.

Ellen Sl Kirkwall 63 E — 32 32 N. Thomsen, Vestmanøerne.

Einnigin Sk Svaneke 73 E 5.6 23 21 E. Felixson, Reykjavik.

LBNS Falken, Olafsson, J. Sk Helsingør 63 E 7.1 32 32 G. Zoega, Reykjavik.

LBCF Familien J Kvalø 72 E F 8.1 45 42 A. Asgeirsson, Isafjord.

Fortuna Sk Faaborg 84 E 6.9 28 25 L. A. Snorrason (Kbh.), Isafjord.

LBPJ Fram 2m Kt Hull — E 10.1 72 72 S. Jónsson, Reykjavik.

„ Olafsson, S. 2m Kt Grimsby 72 E 9.5 67 67 F. Kristjansson, Akureyri.

„ Gl Mandal — F E 6.6 27 24 L. A. Snorrason (Kbh.), Isafjord.

LBPT Frida, Thorsteinsson, Th. 2m Kt Hull 84 E 10.6 80 80 G. Zoega, Reykjavik.

LBKP Fridrik, Magnusson, E. 2m Kt Burton Stather 77 E 10.4 80 80 S. Jónsson, Reykjavik.

Frisk Sl England 64 E — 37 37 H. S. Bjarnarson, Isafjord.

LBFD Geir Sk Thurø 86 E 7.2 35 35 G. Zoega, Reykjavik.

LBPG Gerda Skbg Syltenäs 70 E F 13.6 200 200 T. E. Tulinius, Eskefjord.

Geysir, Thordarson, P. Sk Ob. Kjøbenhavn 70 E 6.3 29 27 J. Nordmann, Reykjavik.

Grettir Sk Vejle 80 E 6.8 29 26 A. Asgeirsson (Kbh.), Isafjord.

LBDS Gudny Sk Helsingør 78 E 6.9 31 31 F. R. Wendel, Isafjord.

LBMN Gudrun Sk Gravelines 79 E 11.1 125 110 Isl. Handels & F.-Kom., Flatey.

LBFN „ Sk Dunkerque 61 E 10.2 94 85 M. Snæbjørnsson, Patricksfjord.

LBPV „ Sveinsson, B. 2m Kt Hull — E 10.6 72 72 F. Filippusson, Reykjavik.

„ Sk Kjøbenhavn 67 E 6.0 21 21 L. A. Snorrason (Kbh.), Isafjord.

LBPR Gudrun Soffia, Magnusson, 2m Kt Hull 85 E 10.7 83 83 Th. Thorsteinsson, Reykjavik.

LBMS MGunna

2m Kt Risør 82 F E 10.2 77 68 Holger Clausen, Stykkisholm.

LBGQ Gylfi Sk Helsingør 68 E y 7.3 41 41 Th. Thorsteinsson, Reykjavik.

LBFC Haffruin Sk Kjerteminde 75 E 6.4 40 38 L. A. Snorrason (Kbh.), Isafjord.

LBPH Haraldur, Loptsson, L. 2m Kt Rye 78 E 10.1 74 74 B. Thorvaldsson, Reykjavik.

„ Kt Elmshorn 82 E — 28 28 G. Zoega, Reykjavik.

Helene, Jonsson, D. Sl Norge 90 F 6.0 25 25 J. Nordmann, Reykjavik.

Hemarin Sl Kirkwall 85 E F — 30 30 M. Snæbjørnsson, Patricksfjord.

LBDP Hilda Maria Sk Ob. Vejle 79 E 6.6 31 28 T. Halldorsson, Flateyri.

LBMQ Hjalmar, Jepsen, T. C. 2m Kt Ipswich 77 E 9.9 72 61

LBGR „ Gl Nysted 89 E 6.5 38 36 R. Olafsson, Reykjavik.

Hriseyjan Sk Norge 85 F — 21 21 E. Ammundsen, Øfjord.


1

Kendings-

Signal

2

Skibets Navn

3

Art

eller

Takling

4

Sted

39

Bygnings- 7 Register-Tons

Dybde

5 midt- 8 9

Aar skibs Brutto Netto

6

Materiale

10

Den registrerede Ejer

eller bestyrende Reder

& Skibets Registrerings-Havn

Ingolf J Norge 92 E F 5.6 17 14 H. S. Bjara ars on, Isafjord.

Ingolfur Sk Reykjavik 75 F 6.0 23 23 E. Jonsson, Reykjavik.

LBFT lsafold 2m Sl Stavanger 85 E F — 35 35 T. Halldorsson, Flateyri.

LBNT Island, Thordarson, P. 2m Kt Norge — E 9.7 55 55 Th. Gudmundsson, Reykjavik.

Johannes J — — E 6.3 22 22 H. Eyjolfsson, Stykkisholm.

LBNV Jon, Teitson, M. 2m Kt Sandwich 68 E 10.5 63 63 J. Nordmann, Reykjavik.

Jorundur Sk Norge 84 F — — 22 J. Davidsson, Øfjord.

LBPQ Josephina, Magnusson, B. 2m Kt Hull 80 E 10.5 80 80 G. Zoega, Reykjavik.

Keflavik (ex. Pinta),

Bjarnason,

2m Kt Goole 84 E 10.5 86 86 H. P. Duus, Keflavik.

Line Christine J — — E 6.1 24 24 B. Benedictsen, Flatey.

LBDQ Louise Sl Kalmar 45 E F 7.0 35 35 M. Snæbjørnsson, Patricksfjord.

LBDV Louisa Sk Vejle 80 E 7.5 52 49 A. Asgeirsson (Kbhvn.), Isafjord.

LBGK Margrethe 2m Kt Kjøbenhavn 84 E F 11.1 83 75 Th. Thorsteinsson, Reykjavik.

Maria Sk Kolding 66 E — — 22 T. Halldorsson, Flatey.

Mary Kt Hull 45 E F 6.1 17 17 F. R. Wendel, Dyrefjord.

Nordkaperen 2m Kt Råå 94 E Kl 5.9 23 18 A. Asgeirsson (Kbhvn.), Isafjord.

Olivia Caroline J Kiel 47 E 6.6 28 25 (Akt. S.) T. Gunnarsson, Seydisfj.

LBNP Palminn Gl Bergen 78 E F 8.9 69 57 S. Richter, Stykkisholm.

Procyon 2m Kt Norge 87 F 58 23 19 H. S. Bjamarson, Isafjord.

LBCQ Ragnheidur, Bønnelycke. Sk Frederikshavn 71 E 8.9 80 73 B.Muus & Co. (Kbh.), Reykjavik.

LBDT Rosa, Petersen, H. L. Sk Dunkerque 63 E 12.2 148 136 T. Gunnarsson, Seydisfjord.

LBFG Rosamunda Sk Svendborg 81 E 8.4 41 39 F. R. Wendel, Dyrefjord.

LBDF S. Louisa, Andresen, G. Sk Kjøbenhavn 72 E F y 9.9 121 113 A. Asgeirsson (Kbh.), Isafjord.

LBPS Sigridur, Bjarnason, J. 2m Kt Hull 85 E 10.7 83 83 Th. Thorsteinsson, Reykjavik.

LBDN „ Sk Stavanger 64 E F 8.7 40 40 A. Asgeirsson (Kbh.), Isafjord.

LBDW Sigurborg Sk Korsør 75 E F 6.4 32 30 E. Johannesson, Flatey.

LBPN Sjana, Olafsson, J. 2m Kt Hull 84 E 10.6 83 83 G. Zoega, Reykjavik.

Skjóldur Sk Siglufjord 70 F 5.5 19 19 Chr. Havsteen, Øfjord.

Slangen Sk Isle of Man 45 E F 6.9 20 20 F. Bjarnason, Reykjavik.

Sleipner, Haflidason, P. Kt Farsund 78 F E 6.1 23 23 A. Eythorsson, Reykjavik.

Springeren J Råå 93 E F Kl 6.0 22 19 A. Asgeirsson (Kbh.), Isafjord.

LBNW Stjerö, Thordarson, J. 2m Kt Lowestoft 71 E 8.3 45 45 B. Gudmundsson, Reykjavik.

LBPC Sturla, Schram, E. 2m Kt Hull 74 E 10.0 71 71 S. Jonsson, Reykjavik

Svend J Nysted 65 E 6.6 27 27 T. Bødvarsson, Gardar.

Talisman, Wester, P. P. Kt Brixham 76 E 9.7 49 49 J. G. C. Havsteen. Akureyri.

LBCR Tjalfe Sk Fredericia 74 E 7.3 46 43 P. J. Thorsteinsson, Bildudal.

LBHF Toiler 2m Kt Dartmouth 76 E 8.9 66 66 G. Zoega, Reykjavik.

LBPD To Venner, Magnusson, O. Sk Vindeby 75 E 7.3 40 37 G. Zoega, Reykjavik.

Trangisvaag Kt Ob. Stavanger 77 E F 6.3 28 23 O. Johannesson. Isafjord.

Ulfur Sk Rudkjøbing 84 E 6.5 27 23 J. V. Havsteen, Akureyri.

Vonin Sk Rudkjøbing 85 E 6.5 27 24 Chr. Havsteen, Akureyri.


40

Fortegnelse over Sejlskibs-Rederier,

som eje Skibe paa af og over 50 Register-Tons Netto,

ordnede efter Hjemstederne i alfabetisk Rækkefølge og Tonnagernes Størrelse.

Aalborg. Dragør.

Ved Havne-Bolværkerne fra 13½ til 18½ Fod 1 ). Hals Barre 19½ Fod. Havnen 6 — 9 Fod. 37 Skibe med 1289 Reg.-Tons N.

Svanen............................ 280

Kirstine .......................... 121

Dorthea .......................... 231

Marie.............................. 60

Nordlyset........................ 39

Forsøget ......................... 16

Adolphine....................... 248 ]

Hans ............................... 221 ]

Johanne .......................... 52

Attempt .......................... 21

104 Skibe med 6016 Reg.-Tons Netto 2 ). Fremad ........................... 324 ]

Aarhus.

Chr. Simoni.

401 Tons.

Brd. Bendtzen

346 Tons.

L. C. Christensen (N. S.).

J. A. Hansen.

Det for. Damp9k.-Selsk.

73 Tons

Havnen 21½ Fod. 66 Skibe med 4871 Reg.-Tons N.

Allinge.

Yderhavnen 12½ Fod. — Inderhavnen 11 Fod.

Kristian .......................... 40

Peter ............................... 36

Maria.............................. 72 ]

Assens.

14 Skibe med 367 Reg – Tons N.

Jörgen W. Larsen (Kbh.)

76 Tons.

A. Sonne.

Johanne Emilie............... 206 ]

Emma ............................. 50 ]

Ebeltoft.

G. W. Möller.

J. O. Blaes.

N. Johansen.

Havnen 14½ Fod. 1 Skib med 27 Reg.-Tons N.

Esbjerg.

Ved daglig Højvande: Forhavnen 15½ Fod, Fiskerhavnen 13½ Fod.

Dokken 13 Fod. Forskel mellem Høj- og Lavvande ca. 5 Fod.

Eliza ..................................... 429 ]

Daniel................................... 347 ]

Bertha................................... 243

Albatros................................ 10

Oscar .................................... 51

Margrethe............................. 50

Dagmar & Elisabeth ............ 30

Hirtsholmen ......................... 19

Søsvalen............................... 15

Neirós................................... 122 ]

Willy .................................... 42

Birgitte ................................. 33

Aurora .................................. 14

Poul Breinholt...................... 28

Harriet .................................. 28

Augusta................................ 19

Havnen 16½ Fod. 44 Skibe med 735 Reg.- Tons N. Faaborg.

Mindet............................ 90

Frode.............................. 82

Bandholm.

0. Petersen.

172 Tons

Havnen 14½ Fod. 41 Skibe med 1161 Reg.-Tons N.

Vesta .............................. 40

Vega............................... 31

Bogense.

Bandholm Paquet-Selskab.

71 Tons.

Havnen 11 Fod. 12 Skibe med 214 Reg.-Tons N.

Alma .............................. 55 ]

Anna Margrethe ............. 35

Christian......................... 16

A. F. Johansen.

R. C. Mortensen.

51 Tons.

100 Skibe med 8025 Reg.-Tons N.

M. P. Knudsen.

J. A. Thögersen.

Th. Dahls Enke.

253 Tons

G. M. S. Taabbel.

165 Tons.

D. Lauritzen.

H. F. Nielsen.

89 Tons.

Fiskeri-Aktie S. Vestkysten.

C. Breinholt.

75 Tons

Havnen 13—16½ Fod. 56 Skibe med 2814 Reg -Tons N.

Christiane ....................... 184

Najaden .......................... 132

Hans Christensens Minde.124

Elise ............................... 123

Augusta .......................... 183

Danmark......................... 159

Niels Juel........................ 134

Henriette......................... 200 ]

Harriet ............................ 166 ]

Ane................................. 151 ]

Sine ................................ 143 ]

Valdemar Seir ................ 124 ]

Erna................................ 118 ]

Agent Lagoni.................. 109 ]

P. Nielsen.

563 Tons.

N. R. Storm.

476 Tons.

H. J. Madsen.

C. Sörensen.

F. R. Storm.

H. J. Andersen (Falsled).

K. H. Mogensen.

H. M. Poulsen.

J. J. Larsens Enke.

1) Havne-Dybderne ere angivne i engelsk Fod-Maal ved Omsættelse af de i „Den Danske Havne-Lods„ anførte Dybder i dansk Fod-Maal

1 engelsk Fod = 0.971 dansk Fod = 0.305 Meter.

2) Herunder er indbefattet Antallet og Netto Register-Tonnagen saavel af Damp- som af Sejlskibe (1. Januar 1899).


41

Fanø—Frederikshavn.

Fanø. Faxe.

Indløbet 9 Fod. — Nordby Færgebro 6 Fod. Vest-Havnen 10½ Fod. 11 Skibe med 400 Reg.-Tons N.

103 Skibo med 39270 Rog.-Tons N.

Prinsesse Marie .................1288

Prins Valdemar..................1239

Clara..................................1047

Serapis.................................965

Wilhelmine..........................842

Doris Brodersen ..................647

Casma .................................639

Nordby ................................574

Dania...................................363

Amete..................................292

Mærdor ...............................266

Copley...............................1741

Sixtus ................................1707

Havila................................1325

Gladstone ..........................1118

Tercera ..............................1024

Aalborg ...............................614

Erna.....................................397

Cingalese.............................664

Union ..................................608

Max.....................................576

Johanne ...............................504

Elisabetb .............................461

Anna....................................334

Killeena...............................765

Else .....................................633

Ane Jenssine .......................458

Martha.................................367

Mathilde..............................385

Thora...................................384

Emilie..................................377

Hans ....................................376

Paul .....................................362

Sophie .................................255

Anna Agnete .......................612

Embla..................................385

Nanna..................................344

Dorane ............................... 299

Ines Røhl.............................249

Esmeralda............................673

Mary Jose............................599

Puck ....................................474

Franz Schwalbe...................537

Franz ...................................358

Maracaibo ...........................280

Anna & Mathias..................247

Nancy..................................224

Irvine...................................612

Nor’ Wester.........................547

Medor..................................266

Afma ...................................176

Henny..................................463

Anna....................................385

Agnes (Varde).....................294

Hans ....................................228

Kronprinsesse Louise..........608

Lenita ..................................401

Helene.................................484

Fides....................................450

Venner.................................588

Merida.................................293

Georg Schwalbe..................501

Elisabetha............................288

Peruvian ..............................591 ]

Rosa ....................................299

Cito .....................................290

Anne & Emmy ....................247

H. Grohmann ......................242

Alberdina ..............................82

Mexico ................................477 ]

Sørine..................................381 ]

Laura...................................369 ]

Verdande.............................299 ]

Clara....................................163 ]

Røhl ....................................159 ]

Mary....................................119 ]

P. N. Winther (N.) 1 ).

8162 Tons.

C P. Holm (N.).

7926 Tons.

P. N. Harbye (N.).

3147 Tons.

A. M. Knudsen (N)

2223 Tons.

Akt. S. iiFana Skibs-Rederi«.

2139 Tons.

S Abrahamsen (N).

C. H. Nielsen (N).

1889 Tons.

J. P. Clausen (N.).

1746 Tons.

M. N. Mathiasen (N.).

1646 Tons.

N. H. Svarrer (N.).

1601 Tons.

N. H. Brinck (S.).

1370 Tons.

P. H. Clausen (N.).

1009 Tons.

J. Svendsen (S.).

934 Tons.

N. J. Outzen (S).

881 Tons.

S. A. Fischer (S.).

789 Tons.

L. A. Mathiassen (N.).

N. H. Kallesen (N.).

589 Tons.

S. J. Farup (N).

571 Tons.

J. P. Lybecker (N).

M. S. Jepsen (N.).

J. N. Hansen (N.).

D. H. Duysen (N).

P. Svarrer (N.).

Joh. Mathisen (N.).

J. N. Jensen (S.).

1) (N.) betyder „Nordby„. (S.) betyder „Sønderho„.

Fredericia.

Havnen 18½ Fod. 42 Skibe med 1049 Reg.-Tons N.

Caroline (Svendborg)........ 172

Reina................................. 34

M. Rasmussen.

206 Tons.

Frederikshavn.

Havnens Dybde ved daglig Vande fra 17 Fod til 22i Fod.

Anna Sophie...................... 149

Marie Mølgaard ................ 39

Kattegat............................. 33

Nordpolen ......................... 32

Frederikshavn.................... 31

Nordsøen........................... 30

Hafnia ............................... 29

P. Schou ............................ 28

J. L. Ginge......................... 28

Nordlyset........................... 27

Fransiska Marie................. 26

Margrethe Marie ............... 25

Nazareth............................ 24

Alma ................................. 23

Spurgeon ........................... 21

Kronborg........................... 21

Nordjylland ....................... 20

Patria................................. 20

Cimbria ............................. 18

Emaus ............................... 17

Prinsesse Marie ................. 65

Nordvest............................ 61

Emilie Franziska ............... 53

Zephyr............................... 21

Løkken .............................. 12

Als..................................... 24

J. P. Kongsbak................... 22

Sønderjylland .................... 22

Nora .................................. 21

Anna.................................. 21

Johanne Kongsbak ............ 16

Elias .................................. 14

Ebba ................................. 12

P. M. Asp .......................... 40

Energi................................ 30

Mathilde............................ 15

Hensigten .......................... 15

Fuglen ............................... 8

Prins Valdemar.................. 57

Nordcap............................. 21

Magda ............................... 15

Gerda................................. 21

Olga................................... 19

Lovise ............................... 18

Vestjylland........................ 16

Charlotte Olsen ................ 13

Karoline Marie.................. 20

Jensine............................... 14

Fladstrand.......................... 16

Christence ......................... 15

Anna Kristina.................... 13

Anna.................................. 31

Gjertrud Dorthea ............... 21

Haabet ............................... 20

Laura................................. 54 ]

Gjertrud Marie .................. 31

Karoline ............................ 19

Elise Marie........................ 23

Karoline Marie.................. 20

Lillestine ........................... 22

Oline ................................. 19

Andrea............................... 21

Anne Kirstine.................... 16

Havlitten............................ 19

Jenny ................................. 14

Svalen ............................... 15

Forsøget ............................ 12

147 Skibe med 3717 Rog.-Tons. N.

P. Schou.

641 Tons.

Vendsyssels Fiskeexportforr.

(Kr. Mikkelsen-Vendsyssel, Kbhvn.

og P. M. Asp).

212 Tons.

J. P. Kongsbak.

152 Tons.

P. M. Asp.

108 Tons.

Th. J. Brönnum.

(Brønnum & Co.)

93 Tons.

N. Chr. Olsen.

87 Tons.

O. J. Berg.

78 Tons.

N. C. Mörch.)

72 Tons.

A. Christensen.

N. H. Jensen (Asaa).

50 Tons.

N. P. C. Larsen (Sæby).

43 Tons.

C. L. ClOOS (Cloos & Co.).

41 Tons.

J. J. Winther (Skagen).

37 Tons.

H. Steenberg.

33 Tons.

N. C. Rönnest.

27 Tons.

6


Frederikssund—Kjøbenhavn.

Frederikssund. Kalundborg.

Havnen 12½ Fod 8 Skibe med 120 Reg.-Tons N. Havnen 14 Fod. 18 Skibe med 100 Reg.-Tons N.

Frederiksværk. Kastrup.

Havnen 12½ Fod. Lynæs H. 7½ Fod( 59 Skibe med 499 Reg.-Tons N. Havnen 7—8 Fod. 19 Skibe med 217 Reg.-Tons N.

Flid.................................... 33

Lodsens Minde........................27

Makrellen................................24

Oscar II ...................................19

Nordlvset.................................16

Glaciere...................................12

Thora.......................................18

Castor......................................16

Bethania ..................................14

Gjedser.

Gudhjem.

P. H. Brammer (Lynæs).

131 Tons.

O. C. Geisnes.

48 Tons.

42

Waldemar .......................20

Gordius ...........................17

Maren..............................15

Jacob...............................13

Ib.....................................30

Haabet.............................12

C. M. Larsen.

65 Tons.

Kastrup Glasværk.

42 Tons.

Havnen 14 Fod. 3 Skibe med 15 Reg.-Tons N. Kjerteminde.

Grenaa. Havnen 14 Fod. 21 Skibe med 594 Reg.-Tons N.

Indløbet og Havnen 14½ Fod. 40 Skibe med 570 Reg.-Tons N. Rigmor........................ 134

Wilhelm ...................... 35

J. A. Larsen.

Rhea............................ 15

184 Tons.

Havnen 10—12½ Fod. 7 Skibe med 148 Reg.-Tons N.

Alma Marie.............................64 ]

Anna........................................20

Caroline...................................18

Havnen 14½ Fod.

Hasle.

J. L. Jensen.

P. Mogensen.

38 Tons.

11 Skibe med 234 Reg.-Tons N.

Anna ...................................58 ] Joh. Herskind.

Havnen 22½ Fod.

Marie................................. 188

Familiens Lykke................ 11

Flid.................................... 50 ]

Helsinaør.

Hjørring.

122 Skibe med 4558 Reg.-Tons N.

11 Skibe med 334 Reg.-Tons N.

J. M. Beck (Lønstrup).

199 Tons.

N. P. Böjer (Hirshals).

Hobro.

Mariager Fjord-Barre og Møllegrunden 12½ Fod. Bolværket 11 Fod.

Pietronella de Boer............ 52 ]

Holbæk.

16 Skibe med 453 Reg.-Tons N.

N. E. Brasen & Co.

Havnen 10½—12 Fod. 25 Skibe med 1167 Reg.-Tons N.

Harald ............................... 133

Anna.................................. 115

Knud ................................. 115

Axel .................................. 110

Louise ............................... 108

Caroline............................. 107

Osvald............................... 104

Maria................................. 100

Christian............................ 72

Maagen ............................. 62 ]

Pool Smith.

964 Tons.

P. Casse (Kjøbenhavn).

Horsens.

Havnen 14—15½ Fod. 56 Skibe med 1689 Reg.-Tons N.

Elise Høy .......................... 185 ]

Kammerherre Schütte .... 179 ]

Greve Frijs ........................ 156 ]

Kierstine Elise................... 140 ]

Caroline Elisabeth............. 128 ]

Libra.................................. 102 ]

Rosalie .............................. 88 ]

R. Jörgensen

F. van de Reydt.

S. J. Kragh.

W. C. Beck.

J. Christiansen.

R. Petersen.

S. A. Jensen.

C. C Hornung.............. 176 ]

Familiens Haab........... 81 ]

Kjøbenhavn.

J J. Nielsen.

Elias B. Muus (Odense).

Frihavnen 30 Fod. Yderhavnen indtil 27 F. Inderhavnen 22½ F.

Tuborg Havn 16½ F. 545 Skibe med 203700 Reg.-Tons N.

Godthaab (S)............... 162

Ceres........................... 285

Peru............................. 245

Thorvaldsen ................ 261

Nordlvset .................... 249

Constance ................... 216

Tjalfe .......................... 197

Hvalfisken................... 195

Lucinde....................... 150

Activ ........................... 44

Louise ......................... 41

Emma.......................... 41

Mathilde...................... 37

Jupiter ......................... 1651

Danmark ..................... 1374

Julie ............................ 562

D. F. D. S. 1................ 132

„ 2..................... 132

„ 3..................... 133

„ 4..................... 132

„ 7..................... 179

Alexandra ................... 610

Clara ........................... 233

Freya........................... 211

Stirling ........................ 150

Alloa ........................... 149

Skjold.......................... 145

Cathrine ...................... 153

Laura 72...................... 82

Laura 73...................... 66

Laura........................... 59

Betty ........................... 46

Laura 63...................... 30

Ragnhild ..................... 382 ]

Hugo ........................... 361 ]

Waterfox..................... 348 ]

Ingeborg...................... 315 ]

Emblem....................... 266 ]

Rudolph ...................... 184

Schrødersee................. 82

Harry........................... 265 ]

Thetis.......................... 229 ]

Terpsichore ................. 91

Harald ......................... 77

Isfirdingur ................... 22

Adalvik ....................... 13

Harriet......................... 96

Ida............................... 71

Neptun ........................ 45

Den Kgl. Grönlandske Handel.

Adm. Direktør: H. P. Stephensen.

Splitflag med to korslagte

Harpuner i øverste Hjørne

til Venstre.

13 Skibe med 2123 Tons.

J. F. Dessaner.

Kontor-Flag:

Hvidt med blaa Cirkel og et

hvidt D i Midten.

3587 Tons.

Det For. Dampskibs-Selskab.

708 Tons.

J. L. Schouboe, jr.

(J. L. Schouboes Søn.)

Moses & Sön, G. Melchior.

Kontor-Flag:

Hvidt med rødt diagonalt Kors.

444 Tons.

A. P. C. Klövborg.

444 Tons.

Chr. Jensen.

436 Tons.

Det Östasiatiske Kompagni.

C. Wibroe.

M. Nissen.

H. Klitgaard & Co.

Chr. O. Ipsens Enke.

V. E. Wolff.

266 Tons.

C. J. Christensen.

Jörgen Hoppe.

Leonh. Tang.

Kontor-Flag: Blaat, Hvidt, Blaat

(lodret) med Bogstaverne L. T.

224 Tons.

Em. Z. Svitzer's

Bjergnings-Entreprise,

212 Tons.


Isafjord..................................73

Alexander..............................45

The Duke...............................39

Juliette...................................19

Christian................................16

Hermod .................................93

Waldemar..............................89

Ellinor ...................................97

Anna......................................51

Azira .................................. 139 ]

Thor.......................................70

Helga.....................................64

Ingeborg................................127 ]

Johanne .................................66

Jason .....................................59

Sønderjylland ........................100

Nr. X .....................................18

Annette..................................100 ]

Sølystminde...........................48

Remiga..................................33

Argo ......................................16

Sigurdur ................................83 ]

Malfridur...............................80 ]

Skirner...................................69 ]

Thor.......................................66 ]

Duen......................................54 ]

Isabella..................................53 ]

Havnen 16½ Fod.

Caroline.................................116 ]

Harkon .................................. 44

Fvlla ...................................... 31

Marie..................................... 59 ]

Kjøbenhavn (fortsat). Marstal.

Kjøge.

Kolding.

Havnen 15½ Fod.

Cimbria .................................1125

Hertha.................................... 604

Vega...................................... 586

Anna...................................... 306 ]

Sonia ..................................... 227 ]

Havnen 18½ Fod. Mullerup Havn 11 Fod.

Carl Theodor .........................62 ]

Havnen 8—9 Fod.

Asta .......................................71 ]

Korsør.

Lemvig.

Løgstør.

N. Chr. Grams Handel.

192 Tons.

W. Fischer.

182 Tons.

G. Iwersen.

148 Tons.

Carl Nordstrand.

T. E. Tulinius.

Kontor-Flag: Rødt med Bog-

staverne T. T., dannende et

hvidt Kors.

134 Tons.

C. J. Höepfner.

J. P. T. Bryde.

125 Tons.

Anna S. Skibsted.

118 Tons.

Salomon Davidsen.

43

H. N. Friedrichsen (Nivaa).

97 Tons.

(Akt. S.) Salomon Davidsen.

H. P. Duus.

V. T. Thostrup.

J. B. R. Lefolii.

Komtesse Schimmelmann.

J. A. Jörgensen.

11 Skibe med 329 Reg.-Tons N.

A. Hasselbalch.

L. P. Christensen.

75 Tons.

J. P. C. Sörensen.

42 Skibe med 3743 Reg.-Tons N.

S. W. Bruun.

2315 Tons.

A. N. Breining.

C. J. Nissen.

29 Skibe med 4031 Reg.-Tons N.

N. P. Hansen.

27 Skibe med 564 Reg.-Tons N.

H. P. Andersen (Ho).

Havnen 10—11 Fod.

Cito ..................................... 65 ] C. F. Jensen.

Mariager.

Mariager Fjord: Barren 12½ Fod, Renden 11 Fod.

Poul .......................................26

Maria (Hobro) .......................26

Napoleon Bonaparte..............16

23 Skibe med 383 Reg.-Tons N.

„Cementfabrikken Dania"

(P Møller).

68 Tons.

Havnen indtil 10 Fod.

Søstrene .......................................307

Jørgen Olsen................................285

H. C. Christensen ........................286

Ansgar .........................................276

Fredensborg.................................276

Fuglen..........................................219

Maren...........................................211

Danmark ......................................206

Christian IX .................................203

Niels.............................................199

Arken ...........................................179

Dronning Louise..........................178

Seierskransen...............................178

Familien.......................................174

Berthel .........................................174

Haabet..........................................149

Ellen.............................................148

Anne ............................................145

Caroline .......................................140

Immanuel.....................................137

Svalen .......................................... 97

Agent Petersen.............................308

Zephyr .........................................269

Saga .............................................261

Prøven..........................................252

Henriette ......................................246

Skjold...........................................227

Kvik .............................................227

Niels Juel .....................................224

Norden .........................................219

Eden.............................................215

Sylfid ...........................................192

Hansigne......................................186

Stella............................................172

Ceres............................................174

Sirius............................................149

Alf................................................148

Hildur...........................................135

Ingeborg (Ærøskjebing) ..............124

Kodan ..........................................126

Hebe.............................................113

Aurora..........................................112

Elise Marie .................................. 77

Skirner .........................................225

Ærø ..............................................215

Gjertrud .......................................147

Salus ............................................138

Immanuel.....................................128

Svanen .........................................121

Bien.............................................. 44

Nansen .........................................279

Astræa..........................................235

Livingstone..................................213

Ellen.............................................160

Anna ............................................ 75

Hans.............................................216

Dorthea ........................................196

Dannebrog ...................................155

Lorenz..........................................135

Karen ...........................................110

Gerda ...........................................102

Vega.............................................179

Genius..........................................162

Martha .........................................131

Anne ............................................119

Alpha ........................................... 92

Salvador.......................................148

Albert...........................................127

Hosanna.......................................119

Juliane.......................................... 99

Willy............................................236

Ægir .............................................142

Amor............................................181

Hjalmar........................................140

Frem.............................................172

Freden..........................................148

Johanne........................................160

Sylphe..........................................150

Argus ...........................................184

Avance.........................................120

Phønix..........................................165

Faders Minde...............................112

Johanne........................................218 ]

Jørgen ..........................................201 ]

Kjøbenhavn—Marstal.

296 Skibe med 26750 Reg.-Tons N.

Maren Christensen.

(Firma: H. C. Christensen.)

Forretningsfører: J.Ohlsen.

23 Skibe med 5265 Tons.

(Heri indbefattet 2 Dampskibe

med 1098 Tons.)

N. Petersen.

22 Skibe med 4150 Tons.

L. J. Bager.

1018 Tons.

T. Tönnesen.

962 Tons.

Hans Christensen.

914 Tons.

H. J. Bager.

683 Tons.

A. H. Petersen.

493 Tons,

H. K. Eschen.

378 Tons.

F. H. Jörgensen.

321 Tons.

H. M. Seier.

320 Tons.

H. Petersen.

310 Tons.

H. Hansen.

304 Tons.

N. J. Ohlsen.

277 Tons.

R. J. Albertsen.

R. J. Kromann.

6*


44

Marstal—Nykjøbing pan Mors.

Marstal (fortsat). Skandinavia....................61 ]

Irene ............................... 190 ]

Kiana.............................. 186 ]

Webers Minde................ 173 ]

Thekla ............................ 161 ]

Olga ............................... 155 ]

Aerial ............................. 150 ]

Cathrine.......................... 149 ]

Thyra.............................. 148 ]

Thea ............................... 132 ]

lno .................................. 130 ]

Elna................................ 127 ]

Flink............................... 119 ]

Marie.............................. 119 ]

Valborg .......................... 118 ]

Frederik & Ane .............. 116 ]

Union ............................. 111 ]

Mette.............................. 103 ]

Cæsar ............................. 108 ]

August............................ 103 ]

Henry ............................. 103 ]

Activ .............................. 102 ]

Matthäus Rickert............ 100 ]

Marie.............................. 100 ]

Wemyss Castle............... 100 ]

Abba............................... 100 ]

Otto ................................ 98 ]

Karoline ......................... 97 ]

Christian......................... 96 ]

Ydun .............................. 94 ]

Marie.............................. 92 ]

Fremad ........................... 92 ]

Toni................................ 91 ]

Venus ............................. 91 ]

Noah............................... 90 ]

Christiane....................... 89 ]

Agnes ............................. 87 ]

Elise Dyreborg ............... 87 ]

Marie.............................. 85 ]

Marie.............................. 85 ]

Lucinde .......................... 84 ]

Marie.............................. 84 ]

Kathinka......................... 83 ]

Anne............................... 83 ]

Anna............................... 79 ]

De tvende Brødre ........... 78 ]

Uffo................................ 77 ]

Anne Margrethe ............. 77 ]

Concordia....................... 77 ]

Fædrenes Minde............. 77 ]

Enigheden ...................... 74 ]

Maren............................. 73 ]

Jørgen............................. 72 ]

Peter ............................... 70 ]

Anne............................... 70 ]

Sophie ............................ 69 ]

Nicoline.......................... 65 ]

Hanne............................. 64 ]

Helene............................ 64 ]

Condor ........................... 62 ]

C. H. Rasmussen.

J. C. Carlsen.

J. A. Kromann.

J. C. Pofler.

R. J. Böye.

J. C. Simonsen.

N. Petersen.

P. Rasmussen.

H. B. Petersen.

H. H. Nagel.

A. H. Carlsen.

R. B. Christensen.

H. C. Rasmussen.

H. C. Johansen.

F. H. Andersen.

R. R. Levinsen.

P. H. Andersen.

H. P. Jörgensen.

R. C. Pedersen.

C. H. Bager.

A. H. Petersen.

E. P. Larsen.

J. R. Eriksen.

R. Albertsen.

L. Petersen.

J. C. Jensen.

M. Christensen.

B. B. Friis.

A. K. Andersen.

A. H. Friis.

H. H. Petersen.

J. H. Johansen.

A. C. Friis.

A. H. Jörgensen.

A. C. Albertsen.

J. A. Ohlsen.

H. C. Nielsen.

H. A. E. Böye.

P. Jensen.

H. J. Christensen.

E. H. Böye.

H. A. Olsen.

A. P. Hansen.

E. N. Albertsen.

N. P. Bruun.

H. C. Grube.

E. H. Raahauge.

M. L. Madsen.

C. H. Nymann.

M. C. Böye.

L. H. Jörgensen.

A. R. Albertsen.

J. Olsen.

Ellen C. Hermansen.

R. Hermansen.

J. C. Hansen.

M. H. Böye.

H. A. Clausen.

H. J. Clausen.

Albertine.........................59 ]

Familien .........................56 ]

Mariane ..........................56 ]

Thyra ..............................54 ]

Haabet ............................53 ]

Lauritz ............................52 ]

Activ...............................52 ]

Anne Kirstine .................52 ]

Erik Hansen....................52 ]

Kvik................................50 ]

Margrethe.......................50 ]

Ellen ...............................50 ]

Middelfart.

H. C. Fabricius.

H. H. Albertsen.

M. R. Mortensen.

E. N. Petersen.

N. H. Jörgensen.

J. C. Pofler.

N. E. Schmidt.

E. A. Schmidt.

R. H. Bager.

J. R. Hansen.

A. H. Böye.

L. Petersen.

K. L. Kristensen.

Havnen 15½ Fod. 24 Skibe med 406 Reg.-Tons N.

Niord ..............................82 ]

John Frederick................55 ]

Nakskov.

P. Madsen.

A. F. Jörgensen.

Havnen 14½ Fod. 46 Skibe med 1214 Reg.-Tons N.

Thrine.............................150 ]

Hebe ............................... 109 ]

Nexø.

J. F. Holmblad.

P. S. Winchell, Böttern & Co.

Havnen 14½ Fod. Indløbet 12½ Fod. 27 Skibe med 1084 Reg.-Tons N.

Ella .................................140

Hans Andreas ................. 99

P. Berg............................ 44

Karen.............................. 18

Dan.................................254 ]

Karen.............................. 53

Svanen............................ 35

Venus ............................. 38

Peter ............................... 30

Anna...............................126 ]

Activ............................... 59 ]

Charlotta......................... 57 ]

Nibe.

H. Munchs Enke

(Firma: F. Berg).

301 Tons.

A. P. Kruse (Snogebæk).

O. E. Sonne.

156 Tons.

H. S. Munch.

J. A. P. Caspersen.

C. G. Hjorth.

Ved Bolværket 9 Fod. 5 Skibe med 251 Reg.-Tons N.

Azela ..............................164 ] J. Petersen.

Nyborg.

Indløbet og Havnen 18½ Fod. — Lundeborsr Havn 10 Fod.

16 Skibe med 303 Reg -Tons N.

Nykjøbing paa Falster.

Guldborg-Sund 18½ Fod. — Ved Bolværket 14½ Fod.

Detlef Wagner ................229

Valdemar........................ 49

Zeus................................ 43

Leda................................ 43

40 Skibe med 1212 Reg.-Tons N.

Nykjøbing paa Mors.

N. Nielsens Enke.

278 Tons.

Chr. Dam.

86 Tons.

Havnen 10 Fod. 42 Skibe med 998 Reg.-Tons N.

Edske Smit .....................191 ]

Gazellen ......................... 66 ]

A. P. Rasmussen.

H. E. Sörensen.


Nykjøbing paa Sjælland.

Havnen indtil 11½ Fod.

14 Skibe med 796 Reg.-Tons N.

Richard.................................266

Hekla ....................................124

Haabet ..................................216

Emanuel..................................34

N. W. Thomsen.

390 Tons.

E. Olsen.

250 Tons.

45

Sigrid.................................127 ]

Otto ...................................108 ]

Freyr..................................103 ]

Eros .....................................90 ]

Niels....................................82 ]

Gæa .....................................69 ]

Nykjøbing paa Sjælland—Skive.

W. Gislason.

P. B. Petersen.

C. L. Hansen.

E. J. Petersen.

A. H. Johansen.

C. Ahlefeldt Laurvigen.

Nysted. Rødvig (Storehedinge).

Renden til Havnen 11 Fod. 9 Skibe med 86 Reg.-Tons N. Havnen 7 til 11 Fod. 47 Skibe med 744 Reg.-Tons N.

Næstved.

Havnen 6½ Fod. — Karrebæksminde Havn 12½ Fod.

Rønne.

12 Skibe med 483 Reg.-Tons N. Yderhavnen 20 Fod. — Inderhavnen 12 til 16 Fod.

66 Skibe med 5389 Reg.-Tons N

Katrine..................................141 ] L. S. Hansen (Karrebæksm.).

Anna.....................................134 ] J. Albertsen („)

Jørgensen...........................550

Tordenskjold .....................349

.

Odense.

M. Christiansen .................329

Erik....................................261

1 Kanalen 15½ Fod. I det ny Havne-Bassin 16½ Fod.

Christiane & Marie............233

58 Skibe med 3873 Reg.-Tons N.

Ebba .....................................569 ]

C. F. Hein.

Frigga ...................................254

Cekrops ................................110

N. F. Hansen.

Elisabeth.................................36

400 Tons.

Brunette................................300 ] H. A. Sprogöe.

Louise...................................259 ] F. W. Jensen.

Ignatz Breum........................213 ]

I. Breum.

Holger Danske......................114

Kingo Pedersen.

Sophie.....................................95

209 Tons.

Birgitte .................................163 ]

J. Hansen.

Anna Breum .........................160 ] H. T. Helweg.

Caroline & Trine ..................135 ] J. C. Anderskov.

Frederikke ............................117 ] P. Simonsen.

Ganymed ................................96 ] Det Foren. Dampsk.-S.

Præstø.

Bornholm ..........................207

Kirstine................................95

Herman Olsen .....................58

John Hintze .........................51

Prøven .................................46

Nestved ...............................37

Rolf .....................................33

Ane Chathrine .....................33

Odin ....................................30

Ansgar...............................342

Hermod ...............................60

Zephyr...............................145

Valdemar.............................69

Velocity...............................52

Enigheden ...........................31

Wollin .................................13

Charles ..............................299 ]

M. Christiansen.

14 Skibe mod 2312 Tons.

L. C. P. Lund.

402 Tons.

W. Rönne.

310 Tons.

A. P. Ellebye.

Karen M. Hintze.

Havnen 11 Fod. 21 Skibe med 208 Reg.-Tons N. Amarant.............................232

271 Tons.

Randers.

Fra Udbyhøj til Randers 13½ Fod. 22 Skibe med 2652 Reg.-Tons N.

Kastor..................................39

Thor...................................235

Camtoos ............................199

]

]

Chr. Thorsen.

M. J. Ipsen.

J. P. H. Borby.

Veset ...................................73 ] C. P. Bentzen.

Coureer................................62 ] J. N. Holm.

Ribe. Rørvig.

Havnen 5 Fod.

2 Skibe med 1162 Reg.-Tons N. Isefjords vestre Rende 12 Fod. Havnen 4 Fod.

Valparaiso ............................713

Ribe ......................................449

]

]

G. K. Stürup.

P. Brinch (Esbjerg). Frederikke ...........................99

2 Skibe med 104 Reg.-Tons N.

] P. L. Petersen.

Havnen indtil 12 Fod.

Eos..........................................87 ]

Ora & Labora .........................86 ]

Roeskilde................................80 ]

Havnen 13 Fod.

Cecilie ..................................237

Johannse ...............................148

Martha ..................................115

Victor ...................................383 ]

Elisabeth...............................112

Vigilant...................................88

Axel........................................63

Christine ...............................245 ]

Eva .......................................221 ]

Emma ...................................172 ]

Ellida ....................................153 ]

London .................................132 ]

Roskilde. Samsø.

8 Skibe med 292 Reg.-Tons N. Kolby Havn 11 Fod.

20 Skibe med 304 Reg.-Tons N.

J. P. Mortensen.

C. Jensen.

P. A. Schram.

Sømanden............................92 ]

Saxkjøbing.

J. P. Gylling & Sön.

Rudkjøbing. Havnen 8 Fod 6 Skibe med 79 Reg.-Tons N.

100 Skibe med 4037 Reg.-Tons N.

E. Petersen.

500 Tons.

P. A. Wilhjelms Enke.

F. F. Nielsen.

263 Tons.

Wm. Nielsen.

Marie Mortensen.

C. V. Elling.

N. Hansen (Svendborg).

R. H. Ramsussen.

Helene .................................32

Hercules ..............................27

Bethesda..............................24

Pella ....................................21

Dagmar................................21

Skagen.

8 Skibe med 128 Reg.-Tons N.

Skive.

H. C. Mengel (Orebv).

59 Tons.

C. J. Fabricius.

66 Tons.

Havnen indtil 9 Fod.

Inger Margrethe.................151 ]

8 Skibe med 217 Reg.-Tons N.

C. Clemmensen.


Skjelskør—Svendborg.

Skjelskør,

I Løbet 13½ Fod. Havnen indtil 14 Fod.

16 Skibe med 3002 Reg.-Tons N.

Adolph Harboe ...................1050

Pandur ..................................562

Hydra....................................742 ]

Johanne.................................178 ]

Nathalia ................................117 ]

Sylphiden..............................110 ]

Stege.

Fr. Harboe.

1612 Tons.

Gunner G. Harboe.

W. A. Harris (Marstal).

H. J. Bager (Marstal).

H. C. Boye (Marstal).

Havnen 10 Fod. Klintholm Havn 10 Fod.

48 Skibe med 1416 Reg.-Tons N.

Ydun.....................................134 ]

Dania ......................................35

Hvidkilde................................19

Storehedinge (se „Rødvig").

Struer.

W. Christophersen.

O. Petersen (Nyord).

54 Tons.

Havnen 10 Fod. 33 Skibe med 297 Reg.-Tons N.

Havnen 14 Fod.

Stubbekjøbing.

23 Skibe med 471 Reg.-Tons N.

Svava....................................171 ]

Chr. Jensen (Bogø).

Havnen 12½ Fod.

Svaneke.

Sølling ....................................67

Mogens Smidt ........................31

Svendborg.

Havnen indtil 17½ Fod.

Fides.....................................191

Hansine.................................153

G. R. Berg ............................149

Jørgen Larsen .......................148

Lea........................................148

Lillv......................................144

Brødrene...............................141

Confidence ...........................137

Valdemar..............................137

Ane.......................................136

Elise......................................131

Kirstine.................................121

Mine .....................................121

Garibaldi...............................104

Rasmus ...................................94

Hans Emil...............................93

Sophie.....................................81

Peter .......................................63

Galathea................................186

J. Grønsund ..........................150

Adonis ..................................144

Kruse ....................................129

Dannebrog............................126

Newsky.................................126

Casper...................................126

Estrup ...................................125

Athene ..................................125

Magnet .................................123

Samson ...................................91

William...................................49

Belona ..................................156

Triton....................................149

Skjold ...................................148

Psyche ..................................140

Urania...................................129

Diana ....................................127

C:\DCL\claudetteUrda..........127

Solon ....................................126

Venus ...................................174

Vega .....................................146

Hertha...................................130

Phønix ..................................107

Flora .......................................94

hansine ...................................79

40 Skibe med 970 Reg.-Tons N.

M. Smidt.

98 Tons.

278 Skibe med 20101 Reg.-Tons N.

J. Ph. Jörgensen (Th.) 1 ).

18 Skibe med 2292 Tons.

C. Bom (Th.).

12 Skibe med 1500 Tons.

F. W. Valentin (Tr.).

1102 Tons.

H. A. Hansen (Th.).

730 Tons.

1 ) (Th.) betyder „Thurø„. (Tr.) betyder „Troense„.

46

Erik.......................................196

Christine ...............................178

Grethe...................................133

J. M. Nielsen ........................132

Thurø....................................120

Elise Bay ..............................107

Alfrede .................................168

Karen....................................157

Niels Jensen..........................147

Laura ....................................133

Anna Kirstine .......................120

Slesvig....................................96

Dana .....................................143

Clytia....................................140

R. P. Pedersen ......................139

Ludvig ..................................129

Niels .....................................100

Martin.....................................99

Fremad .................................263

Johanna.................................194

Agnete ..................................133

Brage ....................................130

Fulvia ...................................194

Marie ....................................149

Otta.......................................144

Jørgen Ring ..........................120

Maren Kirstine........................98

Ruth......................................150

Helge ....................................146

Marie ....................................141

Skirner..................................126

Doris.....................................153

Jørgen...................................123

Fædres Minde.......................111

Katrine....................................72

Hans .....................................235

Mercur..................................163

Njord ....................................132

Odin......................................129

Neptunus ..............................127

Agnes ...................................123

Lara Jørgensen......................115

Hans Ditlev.............................66

Roska....................................140

Ferona...................................129

Fortuna .................................150

Hjalmar...................................97

Hanne ...................................130

Roma ......................................96

Insulaneren ...........................220 ]

Jens.......................................121

Lvø .........................................94

Fylla .....................................182 ]

Dannebrog............................179 ]

Frits Emil..............................177 ]

Caroline................................172 ]

Embla ...................................140

Luna .......................................28

Svafva...................................167 ]

H. A. Friis.............................160 ]

Ellen Kirstine .......................159 ]

Ceres.....................................153 ]

Freir......................................148 ]

Niels Juel..............................146 ]

Saga......................................139 ]

Thetis....................................136 ]

Union....................................136 ]

Emanuel ...............................129 ]

Martha ..................................128 ]

Astræa ..................................126 ]

Svend....................................121 ]

Guldborg ..............................118 ]

Juno ......................................120 ]

Pomona.................................116 ]

Adolphine.............................115 ]

N. W. Kaas.

866 Tons.

Anna K. Jensen.

821 Tons.

N. P. Petersen (Th.).

750 Tons.

J. Anderskouv.

720 Tons.

J. R. Andersen.

705 Tons.

J. Nielsen (Tr.).

563 Tons.

H. J. Jensen (Th.).

459 Tons.

H. Iversen (Skaanipør).

398 Tons.

C. E. Möller.

388 Tons.

Andrea S. Jörgensen (Th.).

304 Tons.

N. Nielsen.

269 Tons.

P. Christensen.

247 Tons.

H. P. Jensen (Th.).

226 Tons.

Thorvald Hansen.

R. P. Nielsen (Th.).

215 Tons.

R. S. Hansen (Th.).

J. N. Rosenthal.

R. D. Rasmussen (Th.).

M. Rasmussen (Fredericia).

M. R. Gammelgaard (Tr.).

168 Tons.

O. F. Högstedt.

J. C. Black (Marstal).

L. Kaas.

O. P. Jensen (Th).

A. N. Svennevig.

J. F. Henriksen (Th).

L. v. d. Hude.

C. J. Jensen (Tr.).

F. W. Rasmussen (Th.).

C. V. Pedersen (Th.).

N. H. Christiansen.


Rota ......................................115 ]

Anna.....................................113 ]

Anna Elisabeth .....................108 ]

Althæa ..................................100 ]

Concordia ...............................99 ]

Flora .......................................99 ]

Senator ...................................93 ]

Kirstine...................................86 ]

Boline Marie...........................87 ]

Edvard ....................................85 ]

Hilda.......................................79 ]

Karensine................................73 ]

Peter .......................................73 ]

Hanne .....................................68 ]

Paquet Margrethe ...................66 ]

Mimi Fischer ..........................64 ]

Alma.......................................59 ]

Jenny ......................................56 ]

Havnen indtil 10 Fod.

Immanuel................................18

Alvilde....................................15

Harald.....................................13

Havnen 10 Fod.

47

Svendborg (fortsat). Ellen....................................... 99 ]

Sæby.

Thisted.

Bertha.....................................64 ]

Havnen 4 Fod.

Agnes ...................................277

Varde.

Vejle.

Havnen 19½ Fod. Renden 18½ Fod.

Eden .....................................281 ]

Marie ......................................96 ]

Viborg.

8 Skibe med 69 Reg.-Tons N.

L. P. Jörgensen (Th.).

N. Petersens Bo.

Joh. Gaarn (Kbhvn.).

C. J. Rasmussen.

C. P. Henriksen (Th.).

Marie Jörgensen.

A. M. Andersen (Tb.).

R. P. Sörensen (Th.).

J. O. Hansen (Th.).

L. H. Rasmussen (Th.).

R. E. Rasmussen (Th.).

L. C. Nielsen (Th.).

E. Larsen (Th.).

C. Rynitz.

H. P. Larsen.

J. Johansen (Skaarupør).

J. P. Hansen (Tb.).

C. Jensen (Th.).

11 Skibe med 126 Reg.-Tons N.

N. P. C. Larsen.

46 Tons.

(Se Frederikshavn.)

46 Skibe med 1048 Reg.-Tons N.

A. L. Nielsen.

7 Skibe med 317 Reg.-Tons N.

N. H. Brinck (S.p.r.).

51 Skibe med 1370 Reg-Tons N.

C. Holm.

P. L. Jensen.

Vordingborg.

Havnen 8 Fod. Masnedø Havn 12 F. Masnedsund Havn indtil 14 F.

43 Skibe med 705 Reg.-Tons N.

Pampa.....................................57

Familiens Haab.......................30

Havnen indtil 11 Fod,

J. M. Jensen..........................289 ]

Andreas ................................125

Cecilie ..................................127

Hansine...................................94

Laurine ...................................77

Freir........................................76

Ingeborg ...............................124 ]

Heimdal................................114 ]

Argo .....................................112 ]

Familiens Haab.....................106 ]

H. P. Larsen.

87 Tons.

Ærøskjøbing.

46 Skibe med 2396 Reg.-Tons N.

H. B. Lunge.

P. E. Jensen.

252 Tons.

J. M. Jensen.

247 Tons.

N. Petersen (Marstal).

Ph. Weber.

P. F. Hylsebeck.

N. H. Brandt.

Carl ........................................ 94 ]

Nøkken .................................. 89 ]

Anna ...................................... 88 ]

August.................................... 78 ]

Castor..................................... 78 ]

Forældres Minde.................... 73 ]

De tre Sostre .......................... 54 ]

Inverurie................................. 53 ]

Færøerne.

88 Skibe med 6125 Reg.-Tons N.

Suduroy.................................. 93

Sandoy ................................... 85

Vágov .................................... 83

Streymoy................................ 81

Ternan.................................... 81

Sulan...................................... 75

Sudringur ............................. 122

Ørvingur................................. 88

Nordstjörnan .......................... 87

Slangan .................................. 67

Marshall................................. 62

Johanne .................................. 85

Albert Victor.......................... 80

Vábingur ................................ 72

Laura...................................... 62

Cyclone.................................. 92

Docea..................................... 79

Svanen ................................... 55

Viking.................................... 93

Fawn ...................................... 58

Grace...................................... 51

Munken.................................. 22

Robert Killer.......................... 86

H. M. Stanley......................... 81

Snowdrop............................... 56

Frederiksvaag....................... 118

Prosperous ............................. 69

Surprise.................................. 27

Royndin Frida ........................ 89

Sildberi .................................. 84

Lalla Rookh ........................... 82

Galatea................................... 75

Dauntless ............................... 79

Cyclone.................................. 75

Livingstone ............................ 79

Spurn...................................... 68

Heimdalur .............................. 86

Jeannette ................................ 43

Immanuel............................... 77

Don ........................................ 43

Florence ............................... 107 ]

Flower of the Valley .............. 96 ]

Prince of Wajes...................... 47

Ida.......................................... 44

Emerald.................................. 91 ]

Othello ................................... 90 ]

Th. Charlton........................... 89 ]

Vinur...................................... 88 ]

Carl ........................................ 87 ]

William Clowes ..................... 87 ]

Guiding Star........................... 86 ]

Regina.................................... 86 ]

Tjaldri .................................... 86 ]

John Brown............................ 81 ]

Jubille .................................... 80 ]

Kittywake............................... 79 ]

Amaranth ............................... 78 ]

Daggry ................................... 78 ]

Only Sister ............................. 78 ]

Svendborg—Færøerne.

S. P. Hansen.

J. C. Svane.

P. W. Dreiöe.

J. C. Rasmussen.

J. H. Petersen.

F. Sonne.

R. E. Svinding.

J. C. Mathisen.

J. R. Knudsen.

S. E. Müller (Thorsh.).

498 Tons.

P. Mortensen.

(Akt. S.) J. Mortensens Eftfl.

(Trangisvaag). 426 Tons.

J. Dahl (Vaag).

299 Tons.

O. Finsen (Thorsh.).

226 Tons.

H. G. Thomsen (Tveraa).

224 Tons.

H. J. Hjelm (Vaagj.)

223 Tons.

M. C. Restorff & Sönner.

(Thorsh.). 214 Tons.

P. Mortensen (Trangisv.).

173 Tons.

J. Evensen (Thorsh.).

157 Tons.

J. J. Andreasen (Thorsh.).

154 Tons.

C. M. Christiansen (Thorsh.).

147 Tons.

N. Nolsö (Vaag).

129 Tons.

D. J. B. Mortensen (Trangisv.).

120 Tons.

S. P. Petersen (Fugiefj.).

J. M. Olsen (Thorsh.).

P. Niclasen (Tofte).

91 Tons.

J. Michelsen (Tveraa).

D. J. Mortensen (Trangisv.).

J. P. Johanesson (Tveraa).

J. Lützen (Thorsh.).

J. J. Bek (Tveraa).

J. Kielnæs (Trangisv.).

J. Z. Nielsen (Sandevaag).

D. P. Müller (Vaag).

C. Mortensen (Tveraa).

A. S. Reinert (Vestmanh.).

J. Christiansen (Norddeble).

P. H. Dahl (Vaag).

P. C. Johannesen (Thorsh.).

H. N. Niclasen (Midvaag).

H. M. Mohr (Thorsh ).


Færøerne—St. Thomas.

Færøerne (fortsat).

Energy ....................................77 ]

Vestmanna..............................77 ]

Delphinen ...............................76 ]

Pride of Essex.........................74 ]

Dart.........................................72 ]

Fearless...................................69 ]

Nordlyset................................68 ]

Beautiful Star..........................64 ]

Nordingur ...............................64 ]

Island.

133 Skibe med 6062 Reg.-Tons N.

Sjnan.......................................83

Frida .......................................80

Josephina................................80

Toiler......................................66

To Venner...............................37

Geir.........................................35

Falken.....................................32

Haraldur..................................28

S. Louisa...............................113

Lovisa.....................................49

Calli .......................................43

Familien..................................42

Sigridur...................................40

Grettir.....................................26

Springeren ..............................19

Nordkaperen...........................18

Gudrun Soffia.........................83

Sigridur...................................83

Margrethe ...............................75

Gylfi . .....................................41

Ane Mathilde..........................31

Fridrik.....................................80

Fram .......................................72

Sturla ......................................71

Rósa......................................136

Olivia Caroline .......................25

Gudrun ...................................85

Louise.....................................35

Hemarin..................................30

Jon ..........................................63

Geysir.....................................27

Helene ....................................25

Gudrun .................................110 ]

N. Mortensen (Trangisv.).

O. J. Olsen (Vestmanh.).

F. R. Andersen (Thorsh.).

N. Andreasen (Thorsh.).

H. M. Thomsen (Koliefj.).

N. J. Mortensen (Trangisv.).

J. Hansen (Thorsh.).

J. M. Matras (Videreide).

S. F. Hansen (Vaag).

G. Zoega & CO. (Reykjavik).

441 Tons.

Á. G. Ásgeirsson (Isafjord).

350 Tons.

Th. Thorsteinsson (Reykjavik).

313 Tons.

S. Jonsson (Reykjavik).

223 Tons.

T. Gunnarsson (Seydisfjord).

161 Tons.

M. Snæbjörnsson (Patricksfjord).

150 Tons.

J. Nordmann (Reykjavik).

115 Tons.

Isl. Handels & Fiskeri Komp.

48

Haffruin..................................38

Fortuna ...................................25

Fram .......................................24

Gudrun ...................................21

Talisman.................................49

Vonin......................................24

Skjøldur..................................19

Rosamunda.............................39

Gudny.....................................31

Mary.......................................71

Keflavik..................................86 ]

BergÞora.................................85 ]

Dr. T. de Witt Telmage ..........85 ]

Isafold.....................................35

Hilda Maria ............................28

Maria ......................................22

Haraldur .................................74 ]

Ragnheidur .............................73 ]

Gudrun ...................................72 ]

Frisk .......................................37

Procyon ..................................19

Ingolf......................................14

Gunna.....................................68 ]

Fram .......................................67 ]

Hjalmar...................................61

Palminn ..................................57 ]

Edward & Sophia ...................56 ]

Island......................................55 ]

Agnes .....................................30

Einnigin..................................21

Johannes .................................22

Anna.......................................20

Mary.......................................52

Vigilant...................................45

De dansk-vestindiske Øer.

St. Croix.

6 Skibe med 159 Reg.-Tons N.

St. Thomas.

38 Skibe med 241 Reg.-Tons N.

L. A. Snorrason (Isafjord).

108 Tons.

Chr. Havsteen (Akureyri).

92 Tons.

F. R. Wendel (Dyrefjord;.

87 Tons.

H. P. Duus (Keflavik).

J. Jonsson (Reykjavik).

J. Vidalin (Reykjavik).

T. Halldorsson (Flatey).

85 Tons.

B. Thorvaldsson (Reykjavik).

B. Muus & Co. (Reykjavik).

F. Filippusson (Reykjavik).

H. S. Bjarnarson (isafjord).

70 Tons.

H. Clausen (Stykkisholm).

F. Kristjansson (Akureyri).

S. Richter (Stykkisholm).

N. Chr. Gram (Dyrefjord).

Th. Gudmundsson (Reykjavik).

E. Felixson (Reykjavik).

51 Tons.

H. Ejolfsson (Stykkisholm).

42 Tons.

P. Pentheny (Christiansted).

97 Tons.

Atlantic...................................52 ] G. Thomas.


Afdeling III a.

Alfabetisk Dampskibs-Register.


50 51

Alfabetisk Damp skibs-Register.

S. betyder: Skrue-Dampskib. — H.: Hjul-Dampskib. — Bugs-B.: Bugserbaad. — C.: „Compound“- Maskine. — T.: ,,Triple expansion

Overdæk. — Awng D. (Awning-Deck): fuldstændigt Overdæk af lettere Konstruktion. — Pt Awng D.: Delvis Awning-

FPT.: „Fore Peak Tank“. — D T. (Deep Tank): Vand-Ballast-Rum (Høj-Tank). — APT.: „After Peak Tank“. —

Tons D W.: Tons ,,deadweight“. —

“ -Maskine. — Cy.: Cylindre. — J.: Jærn. — Stl.: Staal. — SpD. (Spar-Deck): fuldstændigt

Deck. — Hur D. (Hurricane-Deck): ufuldstændigt Overdæk af lettere Konstruktion. — Wd.: „Well decked“ Skib. —

D B T. (Double Bottom Tank): Dobbelt Bund til Vand-Ballast. — B H. (Bulkheads): Vandtætte Skodder. —

Elek. L.: Elektrisk Belysning.

1

Ken-

dings-

Signal

Code-

Signal

NCRJ

NRJP

NPQM

NBRG

NJVS

NJPL

NVHR

NGWS

NWRF

NGKT

NHGV

NFPK

NBQV

A A

2

Skib & Fører

Steamer & Master

A.

Á. Ásgeirsson

H. J. Gregersen

A. N. Hansen

L. Lunge

Aalborg

S. E. V. Steen

Aarhuus

Th. Pedersen

Absalon

H. P. M. Predbjørn

Adolph Andersen

C. O. L. Schubert

Agersøsund

J. Andreasen

Agnete

J. Jensen

Ajax (ex. Ludwig Possehl)

L. J. C. Brorson

Alexander Shukoff

P. N. Stoltenberg

Alexandra

V. Rohde

Alexandra

N. P. Larsen

Alice

3

Art

&

Takling

Rig etc

S

3m Sk

S

3m Sk

H

1 m

S

Sk

S

3m Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

3m Sk

S

Sk

H

Kg

S

Sk

4

Maski-

nens

Heste-

kraft

m. m. 1 )

Type

Horse-

Power

etc.

134

C

420

4 Cy.

217

600

4 Cy.

97

250

4 Cy.

108

325

4 Cy

5

Sted & Bygmester

Place & Builder

Bygnings-

Built

Renfrew

Henderson, Coulborn & Co.

C Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

C Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

C Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

143

C Kjøbenhavn

480

4 Cy. Burmeister & Wain

Greenock

110 T

Carmichael, Maclean & Co.

3 Cy.

(Mask.) Mc. Kie & Baxter

45

150

2 Cy.

120

500

3 Cy.

100

440

2 Cy.

178

500

2 Cy.

162

1050

3 Cy.

C Kiel (Dietrichsdorf)

G. Howaldt

T Kiel (Howaldtswerke)

G. Howaldt

C Flensburg

Flensb. Schiffsb. Ges.

C

201

C

500

2 Cy.

Hartlepool

E. Withy & Co.

(Mask.)F.Richardson&Sons

T Renfrew

Løbnitz & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

90

T Kiel (Howaldtswerke)

350

3.Cy. G. Howaldt

1 ) Det øverste Tal = Nominel HK (Lloyd’s Rule). Det underste Tal = Indiceret HK.

2 ) Tons deadweight = 2240 lbs. (= 2032 danske Pd.).

6

Aar

Year

69

84

7

Materiale m. m.

Material elc.

8

Kul-

Rum

Bunkers

Vaegt-Tons 2 )

Tons D W.

9

Vand-

Ballast

Tanks

10

Ladning

Carrying,

Capacity

Kendings-Maal 3 )

i engelske Fod 4 )

11

Længde

Length

12

Bredde

Breadth

13

Dybde

Depth

Brutto Register-

Tonnage

14 15

Under

Hoved-

Dækket

Hele

Skibet

Gross

Fradrag

Deductions

British Rule

16 17

Maskin-

Rum m.m.

Engine elc.

Folke-

Rum m.m.

Crew spaces

etc.

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule 5)

19

Rederiet & Skibets Registrerings-Havn

Owners & Port of Registry

J. 5 BH. 140 DT 210 850 202.5 28.3 15.1 638 849 272 66 c. 512 Handelsfirmaet A. Asgeirsson. Kjøbenhavn.

77 J. 6 BH. Sp D. 163

76

85

65

78

73

90

98

84

85

FPT 30

DT 380

APT 16

1477 250.8 32.1 23.9 1015 1492 477 92 923

J. 4 BH. 12 — 48 155.7 17.5 7.9 148 161 44 20 97

J. 4 BH. 28 — 241 161.3 22.0 13.0 270 381 122 36 223

J. 5 BH. Sp D. 195 DT 360 1580 236.0 32.2 24.2 958 1424 456 74 894

Stl. 4 BH.

Wd. Elek. L.

Stl. Hur.D.

4 BH.

174

FPT 30

DBT 242

APT 18

1126 209.3 32.2

12 DBT 10 60 115.1 18.4

94 Stl. 4 BH. Sp D. 140 DBT 211 1450 214.7 30.9

86 J. 4 BH. 90 DBT 125 670 176.6 29.0

81 J. 4 BH. Wd. 390

95

92

Stl. 2 Dæk. 6 BH.

Wd. Elek. L.

Stl. 4 B H.

Elek.L.

286

DBT 365

APT 37

FPT 30

DBT 232

APT 63

1970 254.9 34.6

3169 296.0 40.1

14.0

17.7

5.7

7.3

18.4

21.5

11.3

14.0

17.9

19.8

19.8

23.0

746

(834)

81

(87)

580

(616)

466

(494)

1330

(l431)

1904

(2034)

981 314 54 614

124 50 18 56

1127 361 62 705

630 225 57 348

1659 531 100 1029

2567 822 99 1646

20 — 100 176.5 26.1 11.8 386 411 195 34 c 182

89 Stl. 4 BH. SpD. 164 DBT 146 1240 198.2 30.7 17.7

500

(539)

968 310 68 591

Det Forenede Dampskibs- Selskab.

Kbhvn. Adm. Direktør: Jacob Brandt.

. ....................... Registrerings-Havn: Aalborg.

Darapskibs-Selskabet Danmark.

Kbhvn. (Ths. Sonne & Co.)

Det Jydske Dampskibs-S elskab.

Randers. (A. Andersen.)

Dampskibs-Selskabet for Skjelskør og

Omegn. Skjelskør. (C. Meding.)

Dampskibs-Selskabet Torm.

Kbhvn. (D. Torm )

Dampskibs-Selskabet Ajax.

Helsingør. (D. Torm, Kbhvn.)

Det Dansk-Russiske Dampskibs-Selskab.

Kbhvn. (Martin Carl.)

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Masnedsund.) Vordingborg.

Dampskibs-Selskabet Torm.

Kbhvn. (D. Torm.)

3

) Længde paa øverste (faste) Dæk fra Agterkant af Forstævn til Agterkant af Agterstævn. Bredde (største udenbords) mellem Yderfladerne af Yderklædningerne. Dybde, midtskibs, fra øverste (faste) Dæks Underside til Inderklædningen paa Bund-Vinkeljærnene. I Skibe med dobbelt

Bund til Vand-Ballast er Dybdemaalet angivet til den øverste Bund samt til Yderklædningen.

4

) 1 engelsk Fod = 0.971 dansk Fod = 0.305 Meter.

5

) For de Dampskibe, som endnu ikke ere blevne ommaalte efter Tillægs-Skibsmaalings-Instruktionen af 10. Marts 1895 (Merchant Shipping Act, 1894, Sect. 77—82, 210 & second and sixth Schedules), findes Netto Register-Tonnagen angivet efter «M. S. A. 1854» og betegnet ved et «c.» (circa).

7


A—B 52 53 A—B

1

Ken-

dings-

Signal

NVFL

NHKP

NFTP

NKFP

NWTH

NJRD

NSDG

NWKC

NJHK

NJSR

NKFD

NDPM

NWPT

NMTW

NVJC

NQJB

NBVH

NPQC

NDHV

NJVT

2

Skib & Fører

Amalienborg

C. G. Clausen

Anglia

E. E. Erichsen

Anglo-Dane

H. Olsen

Anholt

J. C. Sørensen

Anine

F. L. Løffler

Anna (ex. Thraki)

A. J. V. Moyell

Ansgar

V. Larsen

Antwerpen

S. C. Holm

Arkansas

M. Jespersen

Arla

C. J. Borg

Arno

W. J. G. Strubberg

Ask

H. Hygom

Augusta

P. Kløvborg

Aurora

H. P. Sørensen

Axelhuus

C. T. Nielsen

B.

Baldur

J. V. Olsen

Baron Stjernblad

O. A. Clauson-Kaas

Bien

P. M. Larsen

Blenda

H. C. Bonnesen

Borneo (ex. Attila)

J. J. Schack

3

Art

&

Takling

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

lm Bugs-B

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

3m Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Bugs-B

S (2)

Sk

S

3m Sk

Tank S

4

Maski-

nens

Heste-

kraft

m. m.

129

500

C

2 Cy.

214 T

725

3 Cy.

107 C

390

4 Cy.

47 C

250

2 Cy.

160 C

500

2 Cy.

172. C

650

2 Cy.

120 C

550

4 Cy.

130 T

1000

3 Cy.

280 T

1300

3 Cy.

40 C

25O

2 Cy.

192 T

800

3 Cy.

115 C

550

2 Cy.

20 C

80

2 Cy.

67 C

180

4 Cy.

93

2 Cy. C

86 C

320

C

4 Cy.

130 T T

700

3 Cy.

50 C C

200

2 Cy.

80 C C

250

4 Cy.

197 T

800

3 Cy.

5

Sted & Bygmester

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

West Hartlepool

Wm. Gray & Co.

(Mask.)

Hebburn

A. Leslie & Co.

Ob. Burmeister & Wain

Renfrew

Løbnitz & Co.

Sunderland

J. L. Thompson & Son

Port Glasgow

Murdoch & Murray

(Mask.) Muir & Houston

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Wallsend on Tyne

C. S. Swan & Hunter

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Oskarshamn

(Mask. Gøteborg M. V.)

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kiel

Ob. Helsingør

Renfrew

Ob. Gøteborg

Renfrew

Løbnitz & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Gøteborg

Motala Mek. Verkstad

Motala

Mek. Verkstad

(Mask.) Helsingør J. & M.

Gøteborg

Gøt. Mek. Verkstad

Middlesbrough

R. Craggs & Sons. (Mask.)

Westgarth English & Co.

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kul-

Rum

9

Vand-

Ballast

10

Ladning

11

Længde

Kendings-Maal

i engelske Fod

12

Bredde

84 J. 4 B H. Wd. 158 DBT 350 1750 248.8 33.1

78

89

66

74

13

Dybde

15.5

18.8

J. 4 B H. Wd. 190 DBT 331 2100 258.0 34.8 17.2

Brutto Register-

Tonnage

14

Under

Hoved-

Dækket

1025

(1096)

1 282

(1361)

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16

Maskin-

Rum m. m.

17

Folke-

Rum m. m.

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule

1344 430 77 837

1633 523 84 1026

J. 5 B H. 114 DT 120 786 208.5 28.4 14.8 602 808 258 63

98 Stl. 4 B H. 40 — — 82.7 19.0 10.0 101 110 90 19 1

84 J. 4 B H. Wd. 300 DBT 309 1900 244.3 35.0

82 J. 4 B H. Wd. 170

DBT 390

APT 22

1950 250.2 35.0

15.4

19.4

16.5

19.6

1115

(1192)

1178

(1251)

486

1448 463 104 881

1499 480 107 913

79 J. 5 B H. Sp D. 150 3 DT 400 1450 235.8 33.1 22.7 902 1347 431 76 840

87

97

71

89

98

J. & Stl.

4 B H. Wd.

Stl. Awng D.

6 B H. Elek. L.

E F. J. (Spant).

2 B H.

Stl. Pt. Awng D.

4 B H.

222 DBT 270 2060 264.3 35.1

335

FPT 58

DBT 631

APT 83

4165 329.3 45.2

16.6

20.4

29.2

32.6

1320

(1389)

2564

(2712)

1637 524 87 1026

3635 1163 121 2351

45 — 330 121.1 22.9 10.6 192 258 54 23 181

366

91 Stl. 4 B H. Sp D. —

71

89

59

75

FPT 44

DBT 293

APT 13

4 DT.

DBT

1600 229.2 33.9

14.3

16.7

909

(995)

— 2OO.7 29.6 20.7 553 946 303 51 c. 592

19

Rederiet & Skibets Registrerings-Havn

Dampskibs-Selskabet Dannebrog.

Kbhvn. (C. K. Hansen.)

Dampskibs-Selskabet Union.

Kbhvn. (P. L. Fisker.)

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

Dampskibs-Selskabet Heimda1.

Kbhvn. (Martin Carl.)

Dampskibs-Selskabet Myren.

Kbhvn. (U. Holm.)

Dampskibs-Selskabet Danmark.

Kbhvn. (Ths. Sonne & Co.)

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

Dampskibs-Aktieselskabet Amager.

Kbhvn. (Chr. W. Sass.)

1386 490 71 825 Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

Dampskibs-Selskabet Activ.

Randers. (C. Hassager.)

J. 3 B H. — — 200 113.3 19.4 9.5 139 181 58 18 c. 105 M. Lund. Thisted.

J. 3 B H. 17 — 136 144.8 20.3 9.9 173 198 63 17

84 J. 5 B H. 86

FPT 19

DT 191

APT 12

c. 118

614 183.1 27.6 14.7 515 656 210 42 c. 404

76 J. 4 B H. 30 DT 75 385 170.6 23.1 11.6 308 455 146 40 269

90

75

92

Stl. 5 B H.

Elek. L.

155

DBT 194

APT 25

1190 203.9 31.3

15.8

18.7

774

(825)

991 317 62 612

J. 3 B H. — — — 73.7 16.5 9.9 64 64 44 8 12

75 J. 19 — 81 137.8 20.8 9.7 164 274 88 20 c. 167

89 Stl. Sp D. 5 B H. 500

FPT 88

DBT 94

APT 102

2750 280.1 37.5

18.0

25.6

2039

(2143)

2046 655 64 1328

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

………Registrerings-Havn: Frederikshavn

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

Akt.-Selsk. Dampbaaden Bien.

Helsingør. (H. C. Nyholm.)

Det Forenede Dampskibs - Selskab.

Frederikshavn.

Dampskibs-Selskabet Borneo.

Kbhvn. (Chr. W. Sass.)


1

Ken-

dings-

Signal

NTLK

NFBQ

NBLG

NKDF

NJRQ

NVJT

NFWT

NKDP

NFMC

NJTP

NBQS

NPGJ

NPFG

NTWB

NSVP

NCPS

NJDT

NJHS

NGHM

NHLJ

NSHT

B—C 54 55 B—C

2

Skib & Fører

Bornholm

A. N. Petersen

Botnia

C. J. Holm

Brage

H. B. Hansen

Brattingsborg (ex. Atlantic)

C. H. Schmidt

Britannia

N. L. Nielsen

Bryderen

H. C. Christensen

C.

C. P. A. Koch

M. P. Møller

Caledonia

N. N. Fisker

Carl Hecksher

A. G. Starek

Cathay

K. Schøning

Chr. Broberg

A. E. Th. Harder

Christian IX

P. C. J. Mollerup

Christiania

E. S. Brabrand

Christiansborg

F. Petersen

Christianssund

R. H. Kjølsen

Christine

J. P. Larsen

Cimbria (ex. Guernsey)

L. S. Hansen

Cimbria

A. G. C. Olsen

Cimbria

S. Jørgensen

Clara

L. Petersen

Constantin

C. N. Bloch

3

Art

&

Takling

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

Isbryder

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

3m Sk

H

Sk

S

Sk

S

Sk

S

3m Sk

Tank-S

S

Sk

S

Sk

S

Sk

Trawler

S

Sk

S

Sk

4

Maski-

nens

Heste-

kraft

m. m.

85

320 T

2 Cy.

138 T

1050

3 Cy.

67

250

C

4Cy.

281

1250

T

3 Cy.

229

970

T

3 Cy

203

C

100

2 Cy.

162

1250

T

3 Cy.

199

800

T

3 Cy.

159

650

T

3 Cv.

327

1800

T

3 Cy.

116

620

T

3 Cy.

176

50

C

4 Cy.

260

1100

C

4 Cy.

123

500

C

2 Cv.

88

350

C

2 Cv

203

1000

T

3 Cy.

241

950

T

3 Cy.

176

1050

T

3 Cv.

75

325

T

3 Cy.

116

490

C

2 Cy.

194

800

C

2 Cy.

5

Sted & Bygmester

Kiel (Dietrichsdorf)

G. Howaldt

Renfrew

Løbnitz & Co.

Dundee

Ob. Kjøbenhavn

West Hartlepool

Wm. Grav & Co.

(Mask.) C. M. E. W.

Middlesbro’

R. Dixon (Mask.)

T. Richardson & Sons

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

Renfrew

Løbnitz & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

Leith

Ramage & Ferguson

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenbavn

Burmeister & Wain

Renfrew

Løbnitz & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

West-Hartlepool

Wm. Gray & Co.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Middlesbro ’

Sir Raylton Dixon & Co.

Stockton o. T.

M. Pearse & Co.

(Mask.) Blair & Co

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kul-

Rum

9

Vand-

Ballast

10

Ladning

11

Længde

Kendings-Maal

i engelske Fod

12

Bredde

13

Dybde

83 J. 5 BH. Sp D. 118 DBT 192 1040 200.9 26.3 19.4

91

65

75

Stl. 5 BH.

Awng D.

Elek.L.

140

FPT 15

DT 200

DBT 30

610 212.7 31.0 23.0

Brutto Register-

Tonnage

14

Under

Hoved-

Dækket

510

(525)

659

(672)

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16

Maskin-

Rum m. m.

17

Folke-

Rum m. m.

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule

840 269 54 517

1045 411 68 566

19

Rederiet & Skibets Registrerings-Havn

Dampskibs-Selskabet Bornholm.

Svaneke. (D. Torm, Kjøbenhavn.)

Det Forenede Dampskibs-Se1skab. kbhvn.

J. 4 BH. 20 — 140 144.5 19.9 10.4 185 227 88 20 119 …….……………….Registrerings-Havn: Vejle.

96 Stl. 5 BH. —

89

Stl. 5 B H.

Pt. Awng D.

225

84 J. & Stl. 3 B H. 49

DBT 731

AFT 53

FPT 94

DBT 255

APT 42

FPT 20

DT 85

APT 12

93

Stl. 5 BH.

AwngD. Elek.L.

98

FPT 18

DT 245

AHT 10

FPT 50

645 228.6 31.5

98 Stl. 4 BH. 150 DBT 471

APT 64

FPT 47

2950 278.6 404

92 Stl. 5 BH. Wd. 215 DBT 322

APT 20

2050 259.3 35.8

98

89

Stl. SpD. 6 BH.

Elek.L.

Stl. 5BH. Sp D.

Pt. Elek. L.

755

201

DBT 880

APT 55

FPT 20

DBT 246

— 325.0 47.1 22.4 2878 3095 990 104 c.2001

3650 295.5 38.2 20.9 1853 2410 771 87 1552

Dampskibs-Selskabet Dannebrog.

Kbhvn. (C. K. Hansen.)

Dampskibs-Selskabet Union.

Kbhvn. (P. L. Fisker.)

130 138.1 32.2 14.1 363 417 208 29 c. 112 Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

5545 368.9 46.6

1174 218.8 31.1

14.7

22.6

17.3

21.3

16.6

19.9

18.5

26.4

29.7

20.1

23.8

660 1154 443 63 648 Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

1653

(1800)

1239

(1302)

2574

(2697)

694

(743)

1815 581 90 1144

1665 533 91 1041

4112 1316 148 2648

1225 392 752 761

Dampskibs-Selskabet Union.

Kbhvn. (P. L. Fisker.)

Dampskibs-Selskabet Kjøbenhavn.

Kbhvn. (P. L. Fisker.)

Det Østasiatiske Kompagni.

Kbhvn. (H. N. Andersen.)

75 J. 6 BH. Sp D. 110 DT 330 1150 230.8 30.1 23.3 822 1232 394 75 763 Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

75

J. 4 BH.

Awng D.

83 J. 4 BH. Wd. 158

81 J. 4 BH. Wd. 72

90

Stl. 11 BH.

SpD.

Elek. L.

91 Stl. 5 BH. Wd. 253

97

Stl. 4 BH.

AwngD. Elek.

L.

60 — 120 236.7 26.1 18.2 448 820 303 67 449 ……………..Registrerings-Havn: Aarhus.

DBT 280

APT 20

DT 180

APT 10

1600 235.8 33.1

1 5.1

18.8

992

(1060)

1320 423 80 818

Dampskibs-Selskabet Dannebrog.

Kbhvn. (C. K. Hansen.)

378 185.0 25.6 13.1 370 580 186 39 c. 356 Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

— 2 DT DBT 2850 275.8 38.0 25.6 1509 2293 734 136 c 1423

83

DBT 562

APT 31

FPT 22

DBT 125

APT 15

4098 313.5 40.5

267 214.2 32.1

21.1

24.8

21.2

24.2

2215

(2344)

655

(691)

2873 919 98 1855

93 Stl. 4 BH. — APT 5 — 140.9 21.0 10.7 204 225 88 21 c. 116

74

91

80

J. 4 BH. Wd. 200 DBT 210 1370 234.8 31.1

J. 6BH.

AwngD.

115

FPT 20

DBT 127

DT 250

865 230.0 30.2

15.4

18.6

14.2

17.4

893

(947)

707

(749)

Det Danske Petroleums-Aktieselskab.

Aarhus. (Vald. E. Wulff, Kbhvn.)

Dampskibs-Selskabet Østersøen.

Kbhvn. (Hecksher & Søn.)

1056 438 66 552 Det Forenede Dampskibs-Selskab. Aalborg.

1148 367 71 710

Dansk Damp-Trawling Aktie-Selskab Dan.

Kbhvn. (Adolf Carl.)

Dampskibs-Selskabet Myren

Kbhvn. (C. Holm.)

825 324 61 440 Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.


1

Ken-

dings-

Signal

NKMB

NBMC

NTMQ

NVJG

NPQJ

NHKS

NWLH

NGCR

NJSB

NBJP

NMTV

D—E 56 57 D—E

2

Skih & Fører

Dagmar

L. E. Gade

Dagmar

C. H. Axelsen

Dan

Chr. S. Hansen

Dan

O. Jørgensen

Dana

C. T. Westergaard

Dania

C. Andersen

Dania

H. P. Hansen

Danmark

C. M. Kraemer

Danmark

P. N. Mogensen

Douro

A. T. Ørum

Dragør

F. K. G. Scherning

NPBQ Drogden

NSQM

NWPQ

NLCF

NJRW

NFVS

NRCS

NWVQ

NCLK

Dronning Lovisa

J. Thøgersen

Dronningen

N. N. Riise

Drønningmølle (ex. Myren)

R. Nielsen

E.

E. M. Dalgas

F. Hansen-Holm

Edda

C. A. Bang

Ekliptika

N. C. Klaaborg

Elida

Chr. Mikkelsen

Ella

L. Lunge

3

Art

&

Takling

S

Sk

H

Fg

S

3m Sk

S

Bugs-

B

S

Sk

S

Sk

S

Gl

S

Sk

S

Sk

Bjærgns-

D

S

Sk

S

Bugs-B

S

Sk

Bjargns-

D

S

Sk

H

Sk

S

1 m

S

Sk

H

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

4

Maski-

nens

Heste-

kraft

m. m.

160

500

2 Cy.

150

500

2 Cv.

180

650

2 Cy.

..50..

200

2 Cy.

105

425

2 Cy.

276

1200

3 Cy.

..25..

110

2 Cy.

198

890

3 Cy.

132

800

3 Cy.

..63..

490

3 Cy.

..50..

240

4 Cy.

..50..

240

4 Cy.

158

785

2 Cy.

175

440

2 Cy.

..30..

165

2 Cy.

160

750

3 Cy.

380

1200

4 Cy.

200

900

3 Cy.

..22..

110

Cy.

..47..

230

2 Cy.

C

C

C

C

C

T

C

T

T

T

C

C

C

C

C

T

C

T

C

C

5

Sted & Bygmester

West-Hartlepool

Denton, Gray & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Renfrew

Løbnitz & Co.

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

Port Glasgow

Russel & Co. (Mask.)

Fleming & Ferguson.

Christiania

Akers Mek. Værksted

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Motala

Mek. Verkstad

Middlesbro’

Sir Raylton Dixon & Co.

Motala

Mek. Verkstad

Ob. Helsingør J. & M.-B.

Grangemouth

Dock Yard Co.

(Mask.) Hutson & Son

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Flensburg

Flensb. Schiffsb. Ges.

Kristinehamn

(Mask.) Wilhelmsberg

Mek. Verkst.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

72

91

89

7

Materiale m. m.

J. 5 BH.

Awng D.

Stl. 4 BH.

Pt. Elek. L.

8

Kul

Rum

82 J. 5 BH. 225

9

Vand-

Ballast

10

Ladning

11

Længde

Kendings-Maal

i engelske Fod

12

Bredde

139 DBT 180 1161 224.7 31.1

16 — 90 166.0

DT 384

APT 35

26.1

(43.7

o. Hj.)

13

Dybde

21.6

25.0

Brutto Register-

Tonnage

14

Under

Hoved-

Dækket

787

(842)

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16

Mask

in-

Rum

m.m

17

Folke-

Rum m.m

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule

19

Rederiet & Skibets Registrerings-Havn

1170 374 75 720 Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

10.9 313 332 179 31 c 122 De Danske Statsbaner. Masnedsund.

1800 245.0 34-4 17.1 1151 1557 498 95 964

84 J. — — 25 69.5 17.2 8.6 55 55 36 5 13

75

87

95

J. 5 BH. SpD. 100 DT 250 1200 209.5 30.4 21.7 681 1019 326 62 630

Stl. 2 Dæk. 6

BH.

320

DBT 701

APT 55

5150 339.2 42.9

26.3

30.1

3160

(3317)

3462 1108 112 2242

86 J. — — — 80.8 15.9 8.1 69 77 31 11 c. 35

93 Stl. 6 B H. Wd. 310

98 Stl. 8 BH. 85

89

75

85

Stl 5

BH.AwngD.

Pt. Elek. L.

84

FPT 54

DBT 486

APT 75

5 DT 143

1 DBT 26

DBT 152

APT 23

2800 283.4 38.2

17.3

20.8

90 154.6 26.1 13.2

716 180.7 28.7

19.9

23.2

1529

(1624)

349

(387)

477

(515)

2050 656 89 1305

362 220 49 92

J. 4 BH. — — — 87.5 17.1 8.6 81 91 58 11 c 22

75 J. 4 BH. — — — 89.5 17.5 8.6 81 83 51 15 17

61

77

J. 4 BH. HurD. 39 DT 10 275 200.0 23.5 12.4 327 626 200 42 c. 384

76 J. 4 BH. 26 — 29 178.7

73

90

22.3

(40.6

o.Hj.)

Dampskibs-Selskabet Carl.

Kbhvn. (L. H. Carl.)

Et Interessentskab.

Kbhvn. (A. J. Mathiesen.)

Det Helsingørske Dampskibs-Selskab.

Helsingør. (H. C. Nyholm.)

Dampskibs-Selskabet Kjøbenhavn.

Kbhvn. (P. L. Fisker.)

Dansk Damp-Trawling Akt.-Selsk. Dan. (Kbhvn.)

Esbjerg. (Adolf Carl.)

Dampskibs-Selskabet Skjold.

Kbhvn. (L. H. Carl.)

Em Z. Svitzer’s Bjergnings-Entreprise.

Kbhvn

807 258 58 490 Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn

10.5 276 373 138 38 197

Det Forenede Bugser-Selskab.

Kbhvn. (A. J. Mathiesen.)

Em. Z. Svitzer’s Bjergnings-Entreprise.

Kbhvn.

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

Registrerings-Havn: Aarhus.

J. 4 BH. — — — 76.5 15.0 7.9 60 66 24 8 34 F. J. E. Andersen. Kbhvn.

98 Stl. 4 BH. 200

FPT 41

DBT 392

APT 17

1850 253.7 36.8

18.1

21.3

1338

(1447)

1472 471 72 929

Dampskibs-Selskabet Cimbria.

Kbhvn. (Svendsen & Christensen.)

93 Stl. 5 BH. 50 1 DT — 200.6 24.6 11.2 327 562 208 47 c 307 Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

97

75

89

90

Stl. 4 BH.

TurretD. Elek.L. 320

2 DT

4 DBT

470

2700 289.5 38.8

20.2

23.5

1704

(1888)

2167 693 125 1348

Dampskibs-Selskabet Urania.

Kbhvn. (Alfred Christensen.)

FE. 2 BH. — — 225 99.5 21.8 10.7 151 170 54 21 95 M. Lund. Thisted.

Stl. 4 BH.

Pt. Elek. L.

60

FPT 9

DBT 39

APT 12

449 148.5 24.1 10.9

272

(281)

376 120 31 225 Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

8


1

Ken-

dings-

Signal

NJTV

NKDJ

NVLB

NJSG

NBSH

NDLK

NLCT

NPKB

NDLV

NKTP

NSRH

NGJD

NQGF

NBSM

NKTC

NFMS

NHTQ

NWSJ

NCSG

NKBS

E—F 58 59 E—F

2

Skib & Fører

Elna

J. C. F. Møller

Else (ex. Lynton)

J. A. Willadsen

Em. Z. Svitzer

J. W. A. Jensen

Energi

H. L. Hansen

England

H. O. Andresen

Enigheden

N. P. Nielsen

Erik

T. H. Tofte

Esbern Snare

J. M. Madsen

Esbjerg

C. N. Gram

Esbjerg

N. C. V. Bentzen

Expres

S. J. Kolster

F.

F. C. Andersen

M. Nielsen

Faaborg

N. J. Jørgensen

Falken

C. F. Holstein

Falster

A. Christensen

Fanny

J. C. Olsen

Ficaria

H F. Fcnger

Finland

J. J. Schmidt

Fiona

C. J. M. Hahn

Flandria

A. S. Hansen

3

Art

&

Takling

S

Sk

S

Sk

S

Sk

Bjærgns

-D

S

Sk

S

Sk

4

Maski-

nens

Heste-

kraft

m. m.

120

3 Cy. T

150

550

3 Cy.

129

600

2 Cy.

122

498

3 Cy.

..98..

400

3 Cy.

T

C

T

T

5

Sted & Bygmester

Middlesbrough

Sir Haylton Dixon & Co.

(Mask.) George Clark

Sunderland

J. Blumer & Co.

(Mask.) George Clark

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Flensburg

Flensb. Schiffsb. Ges.

Low Walker o. T.

William Dobson & Co.

Ob. Burm. & Wain

S

Sk

..84.. C

420

2 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

S

3m Sk

146

C

500

Renfrew

Henderson, Coulborn & Co.

2 Cy.

S

Sk

..86..

C

320

4 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

S

1 m

35

C

70

4 Cy.

Hamburg

H. Brandenburg

S

Sk

71

C

300

2 Cy.

Port Glasgow

Cunliffe & Dunlop

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

180

670

2 Cy.

73

400

3 Cy.

30

125

2 Cy.

40

2 Cy.

55

225

4 Cy.

16

60

2 Cy.

265

2000

3 Cy.

106

500

3 Cy.

120

510

3 Cy.

120

3 Cy.

C

T

C

C

C

C

T

T

T

T

Flensburg

Flensb. Schiffsb. Ges.

Newcastle

Wm. Dobson & Co.

(Mask.) G.Clark, Sunderl.

Flensburg

Flensb. Schiffsb. Ges.

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Svendborg

J. R. Andersen

(Mask.) Gøteborg.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Flensburg

Flensb. Schiffsb. Akt. Ges.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kul-

Rum

98 Stl. 5 BH. 180

9

Vand-

Ballast

DBT 360

APT 50

10

Ladning

11

Længde

Kendings-Maal

i engelske Fod

12

Bredde

1640 239.4 35.6

90 Stl. 4 BH. Wd. 250 DBT 346 2050 248.6 35.2

13

Dybde

16.7

20.0

16.6

20.0

Brutto Register-

Tonnage

14

Under

Hoved-

Dækket

1165

(1233)

1215

(1270)

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Rule)

16

Maskin-

Rum m.m.

17

Folke-

Rum m. m.

Netto

Register-

Tonnage

18

British

Rule

1333 426 74 832

1665 533 96 1037

85 J. 4 BH. — 3 DT — 135.8 25.1 12.5 289 299 131 38 c. 129

98 Stl. 4 BH. 346

90

97

DBT 310

APT 28

1154 219.2 34.9

Stl. 4 B H. Wd. — DBT 266 — 238.9 29.2

91 Stl. 4 BH. Wd. — DBT 930 185.5 30.1

72

83

J. 5 BH. 200

DT 340

APT 30

12.6

15.8

12.6

15.9

11.7

14.6

788

(868)

715

(785)

19

Rederiet & Skibets Registrerings-Havn

Dampskibs-Selskabet Heimdal.

Kbhvn. (Martin Carl.)

Aa1borg Dampskibs-Selskab.

Aalborg. (N. K. Ströyberg.)

Em. Z. Svitzer’s Bjergnings-Entreprise.

Kbhvn.

1104 353 66 685 H. C. Christensen. Marstal.

1014 325 64 626

Dampskibs-Selskabet Nordsøen.

Kbhvn. (Alfred Christensen)

493 672 215 44 c. 413 H. C. Christensen. Marstal.

1550 237.7 32.1 16.9 1011 1340 429 92 819

Dampskibs-Selskabet Skjold.

Kbhvn. (L. H. Carl.)

75 J. 4 BH. Hur D. 60 DT 140 402 170.7 23.1 12.0 334 403 129 48 c 227 Det Forenede Dampskibs-Selskab Aarhus.

88 Stl. — — 50 77.9 16.6 6.8 54 58 21 6 c. 31 C. E. Møller (Esbjerg). Nordby p. Fanø.

72 J. 4 BH. Hur D. 50 DBT 75 530 175.9 27.1 12.8 402 478 153 45 c. 280

81

J. 4 BH.

Awng D.

105

93 Stl. 5 BH. Wd. —

6 DT 297

DBT 31

DBT 98

APT 10

565 208.0 27.5 13.6 556 698 300 45 353

775 170.0 25.2 11.7

435

(462)

590 225 40 325

76 J. — — — 84.4 17.0 7.4 67 80 32 10 38

90 J. — — — 87.5 16.9 8.2 77 83 42 10 c.31

Registrerings-Havn: Aarhus.

Det Forenede Dampskibs-Selskab. Esbjerg.

Aktieselskabet (S. S.) F. C. Andersen.

Kbhvn. (H. Svarrer & Co.)

Sydfynske Dampskibs-Selskab.

Svendborg. (H. Ipsen.)

Landbrugsministeriet.

Kbhvn. (Den Kgl. Fiskerikontrol.)

66 J. 4 BH. 15 — 80 137.1 18.6 9.0 128 159 51 14 c. 94 Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

92 E. — — 100 85.1 15.8 7.5 65 77 29 9 c. 39 W. Tornøe. Kjerteminde.

96

95

90

Stl. 2 Dæk. Sp

D.

6 BH. Elek L.

Stl. 4 BH.

Partial

Awng D.

Stl. 5 BH.

Elek L.

188

FPT 22

3 DT 280

DBT 93

APT 35

872 270.9 34.1

225 DBT 365 1800 238.7 34.5

30

98 Stl. 4 BH. 229

DBT 9

APT 5

FPT 57

DBT 320

APT 41

21.9

25.2

22.6

25.6

230 160.6 24.1 11.2

1700 233.9 35.5

15.7

19.0

878

(897)

950

(1039)

257

(259)

1027

(1127)

1524 744 87 693 Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

1494 478 75 941

Dampskibs-Selskabet Nordsøen.

Kbhvn. (Alfred Christensen.)

367 150 29 188 Det Forenede Dampskibs-Selskab. Svendborg.

1150 368 61 721

Dampskibs-Selskabet Inga.

Kbhvn. (P. L. Fisker.)

8*


F—G 60 61 F—G

1

Ken-

dings-Signal

NKCT

NLSM

NGDW

NBFS

NRFJ

NJGT

NTWS

NPWD

NKBL

NTLV

NCPD

NGLF

NHSD

NFVG

NMGL

NTLM

NJWQ

KBCM

NWQG

NWBJ

2

Skilb & Fører

Florida

J. F. Koeh

Fox

P. Olsen

Fox II

J. P. Frederiksen

Fredensborg

A. M. Andersen

Fredericia

J. Nielsen

Frederik

J. B. Harboe

Frederiksborg

L. C. Jørgensen

Frederikshavn

J. O. Pil

Freja

J. Nyholm

Frejr

A. C. Funder

Frem

P. Sørensen

Fremad

H. C. Welblund

Frisia

A. P. Skov

Frode

H. W. Wrisberg

Fyen

P. Hansen

Fyen

C. H. Axelsen

Fylla

L. P. Olsen

Føringur

C. R. Løber

G.

Gallia

N. L. Nielsen

Gefion

R. J. Voigt

3

Art

&

Takling

S

Sk

S

3m Sk

S

3m Sk

S

Sk

H

Fg

S

3m Sk

S

Sk

S

Sk

Bjærgns-D

S(2)

Sk

S

Sk

S

Bugs-B

S

Bugs-B

Isbryder

S

Sk

S

Sk

S

3m Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S (2)

Uddybnings-S

4

MaskinensHestekraft

m.m

335

1600

3 Cy.

17

150

2 Cy.

50

230

cy 2

145

700

3 Cy.

90

360

2 Cy.

177

490

4.cy

120

500

2 Cy.

86

330

4 Cy.

240

1400

6 Cy.

88

350

2 Cy.

60

260

2 Cy.

50

250

2 Cy.

T

C

C

5

Sted & Bygmester

Low Walker (Tyne)

Wm. Dobson & Co.

(Mask.) N. E.M.E. Co.

Aberdeen

Ob. Kbhvn.

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

De for. Oplagspladser

og Værfter

(Mask.) Burm. & Wain

T Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

C Elbing

F. Schichau

C Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

C Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

C Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

T Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

C Renfrew

Lobnitz & Co.

C Oscarshamn

Motala Mek. Verkstad

C

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

164

670

T Sunderland

Osbourne, Graham & Co

3Cy

198

890

T Kjøbenhavn

3 Cy.

Burmeister & Wain

135

490

2 Cy.

67

240

4 Cy.

67

195

4 Cy.

51

200

2 Cy.

188

710

3 Cy.

64

300

4 Cy.

C Kiel

Norddeutsche Schiffb. A.G.

C Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

C Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

C

Paisley

H. M'Intyre & Co.

T West-Hartlepool

Wm. Gray & Co.

C

Renfrew

Wm. Simøns & Co.

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

98

55

86

93

7

Materiale m. m.

Stl. Sp D. 6 B H.

Elek. L.

8

Kul-

Rum

600

9

Vand-

Ballast

DBT 927

APT 27

10

Ladning

Kendings-Maal

i engelske Fod

11

Længde

12

Bredde

6400 378.9 48.0

13

Dybde

27.6

31.7

Brutto Register-

Tonnage

14

Under

Hoved-

Dækket

4159

(4319)

15

Hele

Skibet

Fradrag

(British Mule)

16

17

Maskin- Folke-

Rum m. m. Rum m. m.

Netto

Register-

Tonnage

18

British Rule

TE. — — — 120.5 24.3 11.5 177 186 60 17 c. 110

E F T. 2 BH.

2 Dæk

89 Stl. 4 BH. Wd. 172

— — 330 145.2 25.4 15.1 354 411 131 52 c. 227

DBT 369

APT 44

2100 250.8 34.7

16.2

19.8

1173

(1250)

19

Rederiet & Skibets Registrerings-Havn

4335 1387 121 2827 Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

1566 501 78 987

Kryolith Mine- og Handels-Selskabet.

Kbhvn.

Dampskibs-Selskabet Dannebrøg.

Kbhvn. (C. K. Hansen.)

77 J. 4 BH. 25 — 80 138.8 26.1 10.8 287 304 148 25 c. 132 De Danske Statsbaner. (oddesund.)

Fredericia.

72

87

J. 5 BH. Wd. 118 DT 330 1107 230.8 30.1 16.5 821 1112 356 75 681 Det Forenede Dampskibs-Selskab. Kbhvn.

83 J. 4 BH. Wd. 158

DBT 280

APT 20

1600 235.8 33.1

15.1

18.8

992

(1060)

1321 423 81 817 Dampskibs-Selskabet Dannebrog.

Kbhvn. (C. K. Hansen.)

76

89 J. 4 BH. — — — 130.4 21.8 12.0 204 214 91 18 c. 105 Em. Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise.

Kbhvn.

98

83

Stl. 7BH.

Elek. L.

J. 4 BH.

Awng D.

50

FPT 40

APT 20

50 220.0 31.6 12.9

505

(5i8)

883 451 97 336 De Danske Statsbaner.Korser.

— DBT 600 170.5 26.6 13.3 413 676 216 40 c. 420 Det Jydske Dampskibs Se1skab.

Randers.(A. Andersen.)

90 J. & Stl. — — — 89.6 19.1 10.4 107 117 74 15 c.28 Aaiborg By's Havn. Aalborg.

93 Stl. 4 BH. — 3 DT — 70.9 19.0 9.3 76 76 55 16 5 Odense By's Kanaludvalg. Odense.

88

Stl. 4 B H.

Wd.

210

93 Stl. 6 BH. Wd. 310

74

89

DBT 335

APT 35

FPT 54

DBT 486

APT 75

2300 254.7 37.I

2800 283.4 38.2

17.2

19.8

17.2

19.8

1333

(1400)

1529

(1624)

1701 544 79 1078 Dampskibs-Selskabet Union.

Kbhvn. (P. L. Fisker.)

2050 656 90

J. 6 BH. SpD. 155 DT 350 1700 231.5 32.5 24.6 973 1391 445 76 870

67 J. 4 BH. 17 — 40 129.8 19.9 11.8 156 167 89 13 c 65

63 J. 4 BH. 29 — 140 133.2 21.2 9.9 186 215 83 30 102

84 J. 4 BH. 45 FPT 20 190 130.3 21.1 9.3 172 258 98 19 140

97 Stl. 4 BH. 150

FPT 45

DBT 536

APT 49

2950 278.3 39.5

17.9

21.9

1702

(1814)

1305

1862 596 83 1183

85 J &Stl. 7 BH. — — — 54.7 29.6 13.4 338 378 197 29 c. 152

Dampskibs-Selskabet Gorm.

Kbhvn. (L. H. Carl.)

Dampskibs-Selskabet Kjøben havn.

Kbhvn. (P. L. Fisker.)

De Danske Statsbaner. (Masnedsund.)

Korsør.

Det Forenede Dampskibs-Selskab.

Nykjøb. p. M.

(Akt.-Selsk.) J. Mørtensens Eftfl.

(Trangisvaag.) Færoerne.

Dampskibs-Selskabet Uniøn.

Kbhvn. (P. L. Fisker.)

Statens Vand b y gningsvæsen.

(Kbhvn.) Frederikshavn.


G—H 62 63 G—H

1

Kendings-

Signal

NMJB

NMWC

2

Skib & Fører

Gefion

J. D. Krogh

Georg

P. A. Petersen

NTGD Georg Stage

NWQP

NBFQ

NJWB

NBKC

NCVQ

NJDB

NMDK

NJBK

NRSF

NWSP

NTRF

NBTS

NHCK

NWKF

NBRQ

NJWR

NWMS

Georgios I

A. G. Blom

Gjedser

E. L. Holst

Godthaab

H. V. Bang

Gorm

N. W. Schmidt

Grane

A. Kreipke

Guldborg (ex. Sunshine)

C. A. Jensen

Gylfe

H C. Christensen

H.

H. C. Ørsted

F. C. G. Ørsted

H P. Prior

C L. Hansen

Hafnia

C. N. Lund

Hals

J. Andersen

Hamlet

V. E. Sommer

Harald

Chr. Holst

Harald Klitgaard

J. Rasmussen

Havørnen

F. Redsted

Hebe (ex. Holguin)

V. Bønnelycke

Hebe

N. C. Kragh

3

Art

&

Takling

H

Sk

S

Sk

S

Sb

Skoleskib

S

Sk

H

1 m

S

3m Sk

S

3m Sk

S

Bugs-B

Isbryder

S

Sk

H

Sk

S

Sk

Kabel-

Skib

H

Sk

S

Sk

S (2)

Uddybnings-S.

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S

Sk

S (2)

3m Sk

H

Sk

4

Maski-

nens

Heste-

kraft

m. m 5

209

510 C

4 Cy

157

600 C

2 Cy

26

4 Cy C

138

850

T

3 Cy

242 C

1250

2 Cy

45

240

C

2 Cy.

173

T

775

3 Cy

50

300 C

2 Cy

134

600 T

3 Cy

209

C

510

4 Cy

176

C

500

4 Cy.

388 C

750

4 Cy

160

650 T

3 Cy

48

200

C

4 Cy

127

T

570

3Cy

150

T

750

3 Cy

151

C

500

2 Cy

40

2 Cy C

156

1000

T

6 Cy

97

410 C

2 Cy.

Sted & Bygmester

Kjøbenhavn

<