Download Denmark - Zeniq

zeniq.com

Download Denmark - Zeniq

Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries

(HK) Ltd. . All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta

Industries (HK) Ltd. or their respective owners unless indicated otherwise.

Brugervejledning

ZENIQ DAB+ 100

DK


Ansvarsfraskrivelse

Vi forbeholder os retten til at ændre oplysningerne i dette dokument uden

forudgående varsel. Vi påtager os intet ansvar for tekniske fejl eller fejl i

beskrivelserne eller udeladelser i disse, ej heller for hændelige skader eller

følgeskader, som er opstået på grund af dette materiales anvendelse eller

ydelse. Dette dokument indeholder oplysninger, som er beskyttet af

ophavsret.

Ophavsret

Copyright ©2012 Nomenta Industries (HK) Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker

Zeniq, Robio, Zeniq-logoet samt Nomenta Industries (HK) Ltd. er

varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nomenta Industries

(HK) Ltd. Alle øvrige produktnavne er varemærker tilhørende deres

respektive virksomheder.

1. udgave, September 2012

DK

1


Indholdsfortegnelse

1. Indledning .............................................................................. 4

2. Pakkens indhold .................................................................... 5

3. De tre knapper ....................................................................... 5

4. Bagsiden ............................................................................... 6

5. DAB-tilstand .......................................................................... 6

5-1 Gem station ................................................................... 7

5-2 Slet station ...................................................................... 7

5-3 DRC ............................................................................... 8

5-4 Manuel frekvenssøgning .................................................. 8

5-5 Fuld scanning ................................................................. 9

5-6 Vælg en gemt station ...................................................... 9

5-7 Skift mellem stationer ...................................................... 9

6. FM-tilstand ............................................................................ 10

6-1 Hurtigsøgning .................................................................. 10

6-2 Manuel frekvenssøgning .................................................. 10

6-3 Gem station .................................................................... 11

6-4 Vælg en gemt station ...................................................... 11

6-5 Søgeindstilling ................................................................. 12

6-6 Stereolyd ........................................................................ 12

7. AUX-tilstand ........................................................................... 13

9. Systemindstilling .................................................................. 14

9-1 Slumrefunktion .............................................................. 14

9-2 Timer ............................................................................ 14

9-3 Equaliser ....................................................................... 15

9-4 Tidsindstilling ................................................................. 15

9-5 Indstilling af baggrundslys .............................................. 16

9-6 Sprogindstilling .............................................................. 16

9-7 Gendan fabriksindstillinger ............................................. 17

10. Hjælp / FAQ....................................................................... 17

11. Sådan opdateres produktet ................................................ 18

12. Garanti .............................................................................. 18

13. Tekniske specifikationer ...................................................... 18

8. Alarmindstilling........................................................................ 13

2 3

DK


1. Indledning

Tillykke med din nye Zeniq Robio DAB+ radio!

Denne brugervejledning er en vejledning til opsætning og brug af dit produkt.

Den indeholder tekniske specifikationer og oplysninger om,

hvor du kan finde hjælp.

Læs denne brugervejledning grundigt. Den indeholder vigtige oplysninger om

sikkerhed og lovmæssige forskrifter.

Sikkerhedsforanstaltninger

Udsæt ikke radioen for høje temperaturer eller direkte sollys.

Sørg for, at der altid er passende ventilation omkring enheden.

2. Pakkens indhold

• 1 Radio

• 1 Strømadapter

• 1 Brugervejledning

• 1 Folder

3. De tre knapper

Undlad at åbne radioen eller fjerne skruer fra kabinettet, da dette

vil medføre, at garantien bortfalder. Reparationer må kun

foretages af kvalificerede teknikere.

(1) Den venstre knaps funktioner

Anvend ikke radioen i nærhed af vand.

- Hold knappen inde i to sekunder for at tænde og slukke radioen

Undgå, at genstande eller væske kommer ind i radioen.

- Tryk for Station/Genkald station

Fjern stikket fra en eventuel ekstern strømkilde før rengøring af

- Drej på knappen for at skrue op og ned

produktet. Brug ikke kraftige rengøringsmidler til rengøring af

radioen. Rengør kun produktet med en tør klud.

Anvend kun det tilbehør, som anbefales af producenten.

Kontroller, at den spænding, som er angivet på strømadapteren,

svarer til den spænding, som enheden tilsluttes.

(2) Den mellemste knaps funktioner

- Drej for at vælge DAB/FM/AUX-tilstand

(3) Den højre knaps funktioner

- Hold knappen inde i to sekunder for at vælge Menu/Retur

Træk stikket ud, hvis radioen ikke skal anvendes i længere tid.

- Tryk for at gemme/godkende eller for at skifte mellem informationerne

- Drej for at skifte mellem funktionerne eller for at skifte

4

FM-frekvens eller station

5

DK


4. Bagsiden

DC

(1) Venstre jackudgang

- Udgang til hovedtelefoner

(2) Mellemste jackindgang

- Jævnstrømsforsyning

(3) Højre jackindgang

- AUX-indgang eller trådløs modtager

5. DAB-tilstand

Drej den mellemste knap helt til venstre

DAB-tilstand

Første gang du tænder for Robio, foretager enheden automatisk en fuld

scanning af alle DAB-stationer.

Du kan foretage en fuld scanning når som helst.

5-1 Gem station

Robio kan gemme op til ti af dine foretrukne stationer.

Hold den højre knap inde i to sekunder for at gemme foretrukne

stationer. Tryk på den højre knap, når enheden viser “Gem station”.

Gem station

Du kan nu vælge en placering til stationen fra 1 til 10. Bekræft

placeringen ved at trykke på den højre knap.

Gem station

Tom

Bemærk: Du kan lytte til de stationer, som du lige har tilføjet, ved at holde

den højre knap inde i to sekunder og derefter dreje på den højre knap,

vælge den foretrukne station og trykke for at bekræfte.

5-2 Slet station

Gem station

Tom

Robios slettefunktion fjerner de stationer, som ikke anvendes eller ikke

længere er tilgængelige fra udbyderen.

Du kan slette kanaler på din stationsliste ved at holde den højre knap inde i

to sekunder. Drej knappen om på indstillingen “Slet”, og tryk på den højre

knap for at åbne menuen. Du kan nu vælge Slet Ja/Nej. Vælg Ja eller Nej

ved at dreje på den højre knap, og bekræft valget ved at trykke på knappen.

Scanner

Slettet!

Slette

6 7

DK


5-3 DRC

Dynamic Range Compression dæmper kraftige lyde og forstærker svage

lyde ved at reducere eller komprimere lydsignalets dynamiske område.

Dette kan anvendes i larmende omgivelser.

Robio har tre indstillinger:

DRC fra (DRC deaktiveres)

DRC lav (DRC komprimeres 50 %)

DRC høj (DRC komprimeres 100 %)

Hold den højre knap inde i to sekunder for at indstille DRC. Drej knappen

om på indstillingen “DRC”, og tryk på den højre knap for at åbne menuen.

Du kan nu vælge DRC høj/lav/fra. Gør dette ved at dreje på den højre

knap, og bekræft valget ved at trykke på knappen.

5-4 Manuel frekvenssøgning

Foretag en manuel frekvenssøgning ved at holde den højre knap inde i to

sekunder. Drej knappen om på indstillingen “manuel frekvenssøgning”, og

tryk på den højre knap.

station. Station bliver tilføjet spillelisten, hvis signalet er tilstrækkelig kraftigt.

5-5 Fuld scanning

Når radioen er i DAB-tilstand, holdes den højre knap inde i to sekunder. Drej

knappen om på indstillingen “Fuld scanning”, og tryk på den højre knap.

Robio udfører nu en fuld scanning.

5-6 Vælg gemt station

Tryk på den venstre knap, og drej derefter på den højre knap for at

vælge en station, som du har gemt. Bekræft valget ved at trykke på

knappen.

5-7 Skift mellem stationer

Skift mellem tilgængelige stationer ved at dreje på den højre knap, og

vælg den ønskede station ved at trykke på knappen.

Du kan nu søge imellem alle DAB-stationer fra 5A til 13F. Tryk for at se

signalstyrken. Hold den højre knap inde i to sekunder for at lytte til den første

8 vælg

trykke

9

Scanner

Genkald station Genkald station

DK


6. FM-tilstand

Drej den mellemste knap til den midterste position. Robio er nu i FM-tilstand.

6-1 Hurtigsøgning

Tryk på den højre knap for at foretage en hurtigsøgning. Radioen vil nu

finde den nærmeste station med et godt signal (se “Søgeindstilling” for

yderligere vejledning).

Drej den højre knap enten med eller mod uret, og tryk derefter på den

højre knap, hvorefter hurtigsøgningen scanner FM-båndet i enten op- eller

nedadgående retning.

Vend

6-2 Manuel frekvenssøgning

Foretag en manuel frekvenssøgning ved at dreje den højre knap

enten med eller mod uret.

Vend

trykke

6-3 Gem station

Robio kan gemme op til ti af dine foretrukne stationer.

Hold den højre knap inde i to sekunder for at gemme foretrukne stationer.

Radioen viser nu “Gem station”. Tryk på den højre knap for at bekræfte.

Gem station

Du kan nu vælge en placering til stationen fra 1 til 10. Bekræft

placeringen ved at trykke på den højre knap.

Gem station

Tom

6-4 Vælg en gemt station

Gem station

Tom

Tryk på den venstre knap, og drej derefter på den højre knap for at vælge

en station, som du har gemt. Bekræft valget ved at trykke på knappen.

Genkald station Genkald station

10 11

DK


6-5 Søgeindstilling

I søgeindstillingen kan du indstille den hurtige scanning til “Alle stationer”

eller “Kraftige stationer”.

Alle stationer = Den hurtige scanning stopper ved alle stationer, også hvis

signalet er svagt.

Kraftige stationer = Den hurtige scanning stopper kun ved stationer med

god signalstyrke.

Hold den højre knap inde i to sekunder. Drej knappen om på

“Søgeindstilling”, og tryk på den højre knap. Vælg enten “Alle stationer”

eller “Kraftige stationer”.

6-6 Stereolyd

Hold den højre knap inde i to sekunder. Drej knappen om på “Stereolyd”,

og tryk på den højre knap.

I “Stereolyd” kan du vælge “Kun mono?” eller “Stereo eller mono”.

Kun mono? = kan forbedre lydkvaliteten i områder, hvor et svagt

antennesignal forårsager baggrundsstøj.

7. AUX-tilstand

Drej den mellemste knap helt til højre. Robio er nu i AUX-tilstand.

I AUX-tilstand kan du slutte enhver form for lydudstyr til Robio og

anvende den som ekstern højttaler.

Indsæt et 3,5” audio jackstik i den højre jackindgang, og slut kablets

anden ende til dit musikudstyr, f.eks. smartphone, MP3, bærbar

computer, cd-afspiller m.m.

Du kan også tilslutte en trådløs modtager eller en Bluetooth-modtager til

streaming af din musik.

8. Alarmindstilling

Hold den højre knap inde i to sekunder. Drej knappen om på

“Alarmindstilling”, og tryk for at bekræfte.

Alarmindstilli

Følg vejledningen på displayet.

Du kan maksimalt indstille to alarmer.

Du kan stoppe alarmen ved at trykke på den venstre eller højre knap.

12

Stereo eller mono = afspiller alle stationer i overensstemmelse med det

oprindelige radiosignal.

13

DC

DK


9. Systemindstilling

9-1 Slumrefunktion

Denne funktion slukker automatisk Robio efter det valgte tidsrum.

Hold den højre knap inde i to sekunder. Drej knappen om på

“Systemmenu”, og tryk for at bekræfte.

Drej derefter på den højre knap for at vælge tiden, og bekræft

indstillingen ved at trykke på knappen.

9-2 Timer

Denne funktion er en timer.

Hold den højre knap inde i to sekunder. Drej knappen om på “Timer”, og

tryk for at bekræfte.

Drej nu på den højre knap for at vælge tiden, og bekræft indstillingen ved

at trykke på knappen. Timeren begynder at tælle ned.

Du kan sætte timeren på pause ved at trykke på den højre knap i

“Timertilstand”. Tryk igen for at aktivere timeren.

9-3 Equaliser

Hold den højre knap inde i to sekunder. Drej knappen om på

“Equaliser”, og tryk for at bekræfte.

Drej nu på den højre knap for at vælge din EQ, og bekræft indstillingen

ved at trykke på knappen.

Du kan nu vælge imellem normal, klassisk, jazz, pop, rock, tale og

“Min EQ…”.

Ved hjælp af “Min EQ…” kan du indstille diskant og bas efter ønske.

9-4 Tidsindstilling

Hvis der ikke er et tilgængeligt DAB-signal til automatisk opdatering

af tid og dato, kan du indstille dette manuelt her.

Hold den højre knap inde i to sekunder. Drej knappen om på “Tid”,

og tryk for at bekræfte.

14 15

DK


Tid og dato indstilles ved at dreje på den højre knap og bekræfte hvert trin

ved at trykke på knappen.

9-5 Indstilling af baggrundslys

Indstil styrken for baggrundslyset ved at vælge mellem “Timeout”, “Niveau

ved tændt” eller “Niveau ved dæmpet”.

Hold den højre knap inde i to sekunder. Drej knappen om på en af de

nævnte indstillinger, og tryk på den højre knap.

Timeout = Kan indstilles til at være tændt konstant eller fra 10 sek. til 180 sek.

Niveau ved tændt = Kan indstilles til HØJ/MEDIUM/LAV.

Niveau ved dæmpet = Kan indstilles til HØJ/MEDIUM/LAV.

Vælg dit sprog, og bekræft indstillingen ved at trykke på knappen.

9-7 Gendan fabriksindstillinger

Her kan du gendanne fabriksindstillingerne.

Hold den højre knap inde i to sekunder. Drej knappen om på “Gendan

fabriksindstillinger”, og tryk for at bekræfte.

Vælg “Ja” eller “Nej”, og bekræft indstillingen ved at trykke på knappen.

9-6 Sprogindstilling

10. Hjælp/FAQ

Robio understøtter fem sprog – engelsk, fransk, tysk, dansk og svensk.

Du kan finde yderligere vejledning på www.zeniq.com

Hold den højre knap inde i to sekunder. Drej knappen om på

“Sprogindstilling”, og tryk for at bekræfte.

16 17

DK


11. Sådan opdateres produktet

Læs om opdatering af produkter og tilbehør på www.zeniq.com

12. Garanti, service og reparation

Kontakt os via telefon eller mail, hvis produktet er beskadiget og skal

repareres. Angiv produktets serienummer, og beskriv dit problem. Se

betingelserne på www.zeniq.com, eller kontakt din forhandler.

13. Tekniske specifikationer

18

Udgangseffekt 15W

Frekvensområde 80Hz~20kHz

Højttaler 3”

Strømtilslutning

Lysnetforsyning: 100-240 V,

Jævnstrømsforsyning: 12 V ± 5 % / 1,5 A

Lydindgang (AUX) Stereo/3,5 mm jackstik

Lydudgang Stereo/3,5 mm jackstik

Mål (mm) B 120 x H 210 x D 156

Similar magazines