Kalve - Per Henrik Hansen

perhenrik.dk

Kalve - Per Henrik Hansen

40

spis bare

juni2008

Detfineste kalvekød

behandles soma fald

tekst: per henrik hansen .2 Blandtkendere regnes kød fra jer-

seykalve forathave den højeste kvalitet.M en detkan ikke betale

sig atfede tyrekalvene op tilslagtning.Istedetbliverde skudt

straks efterfødslen og sendttildestruktion.

Erw in Lauterbach,kok,restauratørog forbillede form ange unge

prisbelønnede kolleger,erikke itvivlom ,hvilken afde traditio-

nelle danske kvæ gracer,han foretræ kker,nårderskalkalve-eller

oksekød på bordet.

– Jeg harm ange gode oplevelserm ed jersey.D eterkød m ed sin

heltegen karakter,sigerhan.

Idetspørgsm ålharLauterbach en m eningsfæ lle iKirsten

Skovsby,som m edlem afD etD anske G astronom iske Akadem i.

– D etfineste kød,jeg kan få,erfra jersey.D ererm ange,derikke

tror,kødetergodt,forditalgen ergul.M en farven haringen nega-

tiv betydning forsm agen,og så læ nge,derertale om en kalv,er

talgen iøvrigtlys,forklarerhun.

O gså iadskillige blindtests,blandtandetudførtpå Slagterier-

nes Forskningsinstitut,harkød fra jerseykvæ g klaretsig frem ra-

gende isam m enligning m ed andre racerafbåde m alkekvæ g og

kødkvæ g.

Alligevelbliverjersey-tyrekalve behandletsom etvæ rdiløstaf-

faldsprodukt.

På næ sten alle m alkekvæ gs-bedrifterm ed jerseykvæ g bliverty-

rekalvene alm indeligvis skudtm ed en boltpistolstraks efterføds-

len og sendttildestruktion.O g da naturen harordnetdetsådan,

athveranden kalv eren tyrekalv,erboltpistolen titibrug.

Søren Borchersen,som erudviklingslederikvæ gavlsforeningen

Viking D anm ark,vurderer,atom kring 15-20.000 jersey-tyrekalve

bliverskaffetafvejen på denne m åde.H vertår.

Talleterform entlig faldet5-10 procentde sidste parår,fordien

dellandm æ nd erbegyndtatnarre naturen ved atlade nogle af

deres køerog kvierinsem inere m ed kønssorterettyresæ d – detvil

sige sæ d,hvorhan-sæ dcellerne ersorteretfra.D erm ed kan land-

m anden undgå,atinsem inationen resultererien tyrekalv,som

han skalaflive.

Fordyrtatfodre op tilslagtning

Forklaringen på aflivningen afde m ange tyrekalve er,atdettrods

kødets høje kvalitetikke kan betale sig atfodre på kalvene,tilde

nåren passende størrelse forslagtning.

Kalve afhunkøn,kviekalve,undgårnorm altboltpistolen.Iste-

detbliverde passetog plejet,så de kan gå ind im æ lkeproduktio-

nen,nårde bliverkønsm odne.

Ligesom EU ’s handyrpræ m ie erårsag til,atkalve genereltslag-

tes ved en langthøjere alderidag end for16 årsiden,så harhan-

dyrpræ m ien også en stordelafskylden for,atdetikke kan betale

sig atopfede jerseykalve tilslagtning.

Jerseyracen ernem lig afstaturm indre end m alkekvæ g afsort-

brogetellerrød race.D erforvildettage uforholdsm æ ssigtlang

tid forlandm anden atfede en jerseykalv op,tilden nåren slagtet

væ gtpå de 185 kg,derudløser1.173 kr.ihandyrpræ m ie fra EU .I

praksis kan detsletikke lade sig gøre indenforde 10 m åneder,

som erden øvre aldersgræ nse fordyrene iD ansk Kalv konceptet.

p

More magazines by this user
Similar magazines