Kalve - Per Henrik Hansen

perhenrik.dk

Kalve - Per Henrik Hansen

42

p

spis bare

juni2008

Jerseykalvene bliver behandlet som værdiløst

affald. Tyrekalvene bliver slået ihjel ved fødslen,

fordi det ikke betaler sig at fodre på dem.

Og det drejer sig om 15-20.000kalve om året,

vurderer Søren Borchersen fra kvægavlsforeningen

Viking Danmark. Flere landmænd

har valgt at løse problemet ved at bruge

kønssorteret sæd, så de kun får kviekalve.

Men det er ikke tilladt i en økologisk bedrift.

D erforviljerseykødetblive dyrere end kød fra andre racer.O g

den m erpris,vurdererfolkene ikødbranchen,vilforbrugerne ikke

betale.O gså på grund afudbredte – m en altså fejlagtige – for-

dom m e om ,atkød fra den lille,gulbrune og m agertudseende

jerseyrace ikke erså godtsom kød fra store og kraftfulde racer.

Gourm etkalve på vej

Behandlingen aftyrekalvene harlæ nge givetanledning tildiskus-

sioner.Isæ rblandtøkologiske landm æ nd m ed jerseybesæ tninger.

M ange afdem synes selv,atde haretetisk problem ,selv om dy-

rene ikke liderved detøjeblikkeligtdræ bende skud fra boltpisto-

len.D esuden erbrug afkønssorteretsæ d forbudtefterøkologi-

reglerne,så økologerne kan ikke slippe ud afproblem etm ed det

sam m e tekniske trick,som nogle afderes konventionelle kolleger

anvender.

Ietforsøg på atlade idetm indste nogle afjersey-tyrekalvene

vokse op tilen god slagtevæ gterdetøkologiske Thise M ejerigået

sam m en m ed slagteriselskabetFriland om produktionen afen

sæ rlig økologisk gourm etkalv.

Idette projektskaljerseykøerinsem ineres m ed sæ d fra tyre af

kødkvæ gs-racen Angus.Form åleteratfå kalve,derhurtigere når

en økonom isk rentabelslagtevæ gtpå 185 kg,sam tidig m ed,atde

harjerseykødets frem ragende kvalitet.

– Viernu igang m ed atfinde landm æ nd,som vilvæ re m ed ipro-

jektet.Vores foreløbige m åleratkom m e op på en produktion på

20 slagtedyrom ugen,sigerkontorchefRandiKok fra Friland.

Ietandetprojekt,som Friland erinvolveretisam m en m ed

Århus Kom m une og Ø kologisk Landsforening,gårom kring 50 øko-

logiske jerseykalve denne som m ersam m en m ed halvtså m ange

voksne køerpå engene ved Århus Engsø nord forÅrhus.N årsom -

m eren gårpå hæ ld,skalkalvene slagtes og afsæ ttes tilrestauran-

tersom ekstra velsm agende økologisk kalvekød.

H vis alm indelige forbrugere vilfinde kalvekød afsam m e kvali-

tet,m å de ud på landetellerpå internettetog opsøge en land-

m and,dervillevere varen.O g de gørklogtiattage en tyk tegne-

bog m ed. 2.

More magazines by this user
Similar magazines