Moms - salg og tilpasning af briller og kontaktlinser - Beierholm

beierholm.dk

Moms - salg og tilpasning af briller og kontaktlinser - Beierholm

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere

Værdifuld viden om skat og moms

Moms - salg og tilpasning af briller og kontaktlinser m.v.

Opdateret udgave – ikrafttrædelsesdato ændret til 1. juli 2011

SKAT har udsendt et styresignal – SKM 2011.181 SKAT –

som præciserer den momsmæssige behandling af

optikeres m.fl. leverancer.

Styresignalet præciserer, at følgende af optikeres salg

er momspligtige:

• Salg af briller og kontaktlinser

• Tilpasning af briller

Derimod er følgende salg momsfrie:

• Synsprøver

• Tilpasning af kontaktlinser

• Synstræning.

Det er overordnet en betingelse, at de momsfritagne

ydelser er udført af en læge, en autoriseret optiker eller

personer med en tilsvarende faglig baggrund.

Gyldighed

I det omfang styresignalet giver anledning til en skærpet

fortolkning af momsfritagelsen i forhold til tidligere

praksis, har styresignalet alene fremadrettet virkning fra

den 1. juli 2011. (Ny dato i forhold til første version af nyhedsbrevet,

hvor ikrafttrædelsestidspunktet var 1. april

2011).

Derimod har virksomheder, der har betalt moms af de

nævnte momsfritagne leverancer, mulighed for at søge

betalt moms tilbage efter de almindelige fristregler på 3

år.

Brille- og kontaktlinseabonnementer

Optikere m.v. sælger ofte abonnementer, som indeholder

løbende adgang til synsprøver, briller, kontaktlinser, tilpasning

m.v.

Disse sammensatte leverancer indeholder derfor både

momspligtige og momsfrie leverancer.

Fordelingen mellem de momspligtige og momsfrie leverancer

skal som udgangspunkt opgøres med baggrund i

en markedsprismetode. Det betyder, at abonnementspri-

Marts 2011-06

Moms- & afgiftsrådgiver Lone Ravnholt Jensen, lrj@beierholm.dk

sen er momspligtig i et omfang, der svarer til forholdet

mellem markedsprisen for briller og tilpasning (momspligtig)

og den samlede markedspris for det samlede abonnement.

Markedsprismetoden kan fraviges, hvis virksomheden kan

påvise, at en omkostningsbaseret metode giver et mere

pålideligt billede af det samlede vederlags fordeling.

Der kan ikke skiftes mellem metoderne.

Momsfradrag

Optikere m.v. skal være opmærksomme på momsfradragsretten,

idet der kan forekomme udgifter, hvor der

er fuldt momsfradrag, delvis momsfradrag og intet

momsfradrag.

Fuldt momsfradrag

Der er fuldt momsfradrag for udgifter, der alene vedrører

momspligtige leverancer.

Det kan eksempelvis være udgifter vedrørende køb af

briller.

Delvist momsfradrag

Udgifter, der vedrører både momspligtige og momsfrie

leverancer, kan fratrækkes delvist.

Det delvise momsfradrag beregnes efter virksomhedens

omsætningsfordeling, der beregnes som forholdet mellem

de momspligtige indtægter og de samlede indtægter.

Udgifter med delvist momsfradrag er typisk fællesudgifter

som eksempelvis revisor, kontorhold, drift af butik

m.v.

Intet momsfradrag

Der er intet momsfradrag for udgifter, der udelukkende

anvendes til momsfrie leverancer.

Det kan eksempelvis være udgiften til drift af lokale til

synsprøver, synsprøveudstyr m.v.


Lønsumsafgift

Optikere m.v., som leverer momsfritagne leverancer, er

omfattet af lønsumsafgiftspligten.

Lønsumsafgiftsgrundlaget

Der skal beregnes lønsumsafgift af den del af medarbejdernes

løn, der vedrører de momsfrie indtægter tillagt

den del af det skattemæssige overskud, der stammer fra

samme indtægter.

Der skal ikke beregnes lønsumsafgift af det momspligtige

salg.

Pligten til at betale lønsumsafgift indtræder dog kun, hvis

lønsumsafgiftsgrundlaget overstiger DKK 80.000.

Afslutning

Vi består gerne med yderligere vurdering af den momsmæssige

behandling af konkrete eller sammensatte leverancer.

Kontakt skatteafdelingen eller din daglige revisor

STATSAUTORISERET

REVISIONSPARTNERSELSKAB

BEIERHOLM – medlem af HLB International

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

2

More magazines by this user
Similar magazines