13.09.2013 Views

KIRKEBLAD - Hørup Kirke

KIRKEBLAD - Hørup Kirke

KIRKEBLAD - Hørup Kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KIRKEBLAD

KIRKEBLAD

KIRKEBLAD

KIRKEBLAD

FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

2011 nr. 3 Juni - August


Engle med én vinge

S o m m e r t id e r

bryllupstid. Langt de

fleste kirkelige vielser

finder sted fra midt i

maj til midt i

september. Og de

ligger tæt i år. Jeg har ellers hørt, at der på

landsplan er færre vielser i år end i fjor.

Sådan er det dog ikke i Levring-Hørup. Vi

har kalenderen godt fyldt op.

For præsternes vedkommende fylder

ægteskab og parforhold derfor meget i tid

og tanker om sommeren. I vore samtaler

med brudepar overvejer vi, hvad der er

vigtigt i et ægteskab, hvad der gør det

holdbart og slidstærkt.

Vi har jo også det privilegium,

at vi omgås mennesker i alle

aldre og derfor har adgang til

at spørge par, som har været

gift i 50 år eller mere, hvad der

har gjort deres ægteskab

holdbart og slidstærkt. Svarene

peger påfaldende meget i samme retning:

Samtalen kommer ind på den ubestridte

førsteplads. At man giver sig tid til at tale

sammen og være i kontakt med hinanden,

og at der er frihed til at sige tingene, som

de er. Når man føler sig set og hørt, kan

man klare sig i endog rigtig svære

situationer. Skulle man give et råd til de

unge par, kunne det derfor være ”sluk for

TV og computer, gå en tur eller sid

sammen og tal med hinanden”.

Ægteskabets vilkår har ændret sig over tid. I

dag er kvinderne uddannede og har egen

indtægt. De er altså ikke længere

økonomisk afhængige af manden og kan

forsørge sig selv. Man bliver ikke længere i

ægteskabet af økonomiske grunde. Hvis

ægteskabet skal holde, er der altså noget

andet, der skal binde mand og kone

sammen. Det er vigtigt at opleve godhed i

ægteskabet, at man gør hinanden glad og

vil hinanden det godt.

Til det holdbare ægteskab hører også

ydmyghed. Man må erkende, at hverken

partneren eller man selv er fuldkommen. Vi

ønsker os rigtig meget, også af

parforholdet, somme tider så meget, at

ingen har en jordisk chance for at leve op

til det. Ydmyghed og tålmodighed er ikke

moderne dyder, men de indgår i

vielsesritualet, for de er uomgængelige i

det holdbare ægteskab. I det

bibelske sprog kaldes vi

”faldne”. Det er ordet for vores

ufuldkommenhed. Det betyder

ikke, at vi er nogen værre

nogen, der menes snarere, at vi

ikke er Gud og ikke råder over

hans muligheder. Vi må nøjes

med at være mennesker og i vid

udstrækning bære over med hinanden,

også med den, vi er gift med.

Hvad med kærligheden? Er det ikke på

tide, den bliver nævnt i en artikel om

ægteskab? Jo, for husk, at kærlighed er

mere end flygtige følelser. Kærlighed er

også at gøre det, den anden har brug for.

Jeg så en sentens på et postkort, som jeg

tænkte, kunne bruges som et billede på

ægteskabet. Den rummer både det

velsignelsesrige og smukke, som et tæt

menneskeligt fællesskab er, og den tager

højde for, at ingen er den perfekte

ægtefælle. ”Vi er alle engle med én vinge.

Vi flyver kun, når vi holder om hinanden.”

WNR

2 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Koncert med Hørup Kirkes kor

Onsdag d. 8. juni kl. 19.30 holder Hørup

Kirkes Kor sommerkoncert i Hørup kirke.

På programmet vil der være nogle af de

sange, koret har sunget i løbet af året. Det

er bl.a. korsange af Hans Holm, Sigurd

Konfirmander

Onsdag den 31. august er der

konfirmandindskrivning. Vi

begynder i Hørup Kirke med en

gudstjeneste kl. 19.00. Derefter

er der kaffe og information i

kirkecentret.

Konfirmationsdato for de

enkelte klasser findes på

hjemmesiden:

Barrett, Merete Kuhlmann og Erik Sommer.

Koret glæder sig meget til at vise, hvad de

kan, og vi håber, at rigtig mange vil komme

og støtte op om koncerten.

Til alle sangglade børn og unge

Kirkekoret og Minikoret ved Hørup kirke er

åbne for nye medlemme r efte r

sommerferien. Vi vil meget gerne have flere

med i begge kor. Minikoret er for drenge

og piger, som går i 4. klasse. Efter et år i

Minikoret kan man rykke op i Kirkekoret.

Kirkekoret er fra 5. klasse.

www.kjellerupkirke.dk. Selve

undervisningen begynder i uge

36. Tilmelding er uddelt på

Kjellerup Skole. Er din blanket

blevet væk, eller går du ikke på

Kjellerup Skole, fås den ved

henvendelse til en af

præsterne.

Niels Peter Hornstrup

Minikoret begynder onsdag den 24.

august kl. 14.15-15.15 i Hørup Kirkecenter.

Kirkekoret øver første gang onsdag den 17.

august kl. 15.15-16.15.

Korleder er Niels Peter Hornstrup tlf. 86 88

40 32 Mail: nph@kjellerupkirke.dk

Præsterne

2011 nr. 3 Juni - August 3


Sognerejse til Rom og Assisi 2012

I efterårsferien 2012 laver vi en sognerejse

til Rom og Assisi.

Rom er en by fyldt med historie - fra

antikkens tid, over kejserperioden,

kristendommens komme til Europa og

videre gennem århundreder til den

moderne storby, som Rom er i dag. Vi skal

bl.a. se Peterskirken, verdens største kirke,

Vatikanmuseerne med

Mic h e lan g e los m e s t

berømte arbejde, loftet i

Det Sixtinske Kapel, Forum

Romanum, Colosseum, San

C l e m e n t e k i r k e n ,

Laterankirke, Den Spanske

trappe og Katakomberne.

3 timer nordpå ligger Assisi højt og smukt

på en bjergside. Assisi er om noget knyttet

til sit berømte bysbarn "den hellige Frans".

Vi skal bo på et kloster og så at sige gå i

munken Frans af Assisis fodspor ved at

besøge nogle af de steder, som har haft

Kristendom for voksne

• For dem, der gerne vil vide mere

• For dem, der gerne vil kunne svare bedre

• For dem, der undres

I efteråret bliver der igen kristendom for

voksne i Kirkecentret. Emnet i år bliver

trosbekendelsen.

De fleste har et forhold til trosbekendelsen.

Vi har lært den udenad, da vi gik til præst.

Den kan både siges og synges. Men hvor

kommer den fra? Som det meste i denne

verden er den ikke dalet ned fra himlen,

men har en tilblivelseshistorie. Den er én

blandt flere (kig selv bag i salmebogen,

alene dér er der to!). Hvorfor fandt nogle

kristne i kirkens barndom på at nedskrive

betydning i forhold til hans liv, bl.a. San

Damiano kapellet, hvor Frans i 1205 hørte

Guds kald gennem krucifikset ved ordene:

"Frans, gå ud og byg min kirke op, den er

ved at falde sammen". Vi skal se "Eremo

delle Carceri", populært kaldet grotterne,

hvor Frans kunne opholde sig i flere uger af

gangen, enten alene eller sammen med

andre af brødrene. Frans

hyldede fattigdomsidealet og

stiftede tigge rordenen,

franciskanerne. Der ud over

var fred og glæde nøglebe-

greber hos ham. ”Herre gør

mig til et redskab for din

fred” er en verdenskendt

bøn, som netop afspejler Frans af Assisis

vægtlægning på fred.

Informationsaften torsdag den 3.

november kl. 19.00 i Kirkecentret.

Rejseledere er Niels Peder Bjærre og Klaus

Buch Møberg.

trosbekendelsen som et ekstrakt af

kristendom? Hvem var de i opposition til?

Hvad var hensigten med den tekst, vi

benytter endnu i dag? Duer den egentlig

stadigvæk, eller skulle vi hellere lave en ny?

Hvad er egentlig det vigtigste, hvis kristentroen

skal formuleres kort?

Da der i år også skal være plads til

sognerejsen til Israel i uge 42, bliver der

kun to aftener. Enhver er velkommen, både

den, som har været med før og den, som

er ny. Interesse er eneste forudsætning.

Datoer: torsdag d. 6. oktober og onsdag

den 9. november kl. 19-21.30. Kaffe koster

20 kr. Tilmelding ikke nødvendig.

4 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring

WNR


Sommerfest i Præstegårdshaven

2. pinsedag den 13. juni i Levring

Sommerfesten i præstegårdshaven er for

alle. Programmet kan I se her, og vi glæder

os til et gensyn med russiske feriebørn og

provst Anders Bonde, Lyngå, der har lovet

at holde gudstjeneste for os. Spejderne og

deres forældre vil i år være mere synlige

som hjælpere ved rigtig mange aktiviteter.

I sommerfestudvalget håber vi, at rigtig

mange vil slutte op om arrangementet.

Overskuddet af dagen vil blive fordelt med

30% til Levring-spejderne og resten til kir-

keligt og humanitært arbejde i Afrika og

Asien.

Arrangører: Menighedsrådet, ydre missions-

kredsen, spejderne, kirkeligt familiearbejde

og præsterne.

Sogneudflugt for Levring

Tirsdag den 21. juni er

dagen for årets udflugt. Vi

drager mod vest.

På turen ud mod Bovbjerg

Fyr indtager vi kaffen m.m. i

bussen.

Ved fyret har man mulighed for at strække

ben og se ud over Vesterhavet, se på nogle

udstillinger eller tage

udfordringen op med

trapperne i fyret.

Derefter går turen nordpå til

Thyborøn. Vi skal spise

middag i Mallemukken - et

omvendt skib.

Eft e r m idda ge n v il

Nyt Nyt fra fra Levring

Levring

Program:

10.30: Dyrene

ankommer til

børnedyrskue.

11.00: Kåring af dyrene - Præmie til alle

udstillere, se side 11.

11.30: Middag kan købes.

13.00: Gudstjeneste v/ Anders Bonde.

13.45: Indslag om indsamlingsprojekt.

14.00: Basar, tombola og spejderaktiviteter

åbner. Kaffe kan købes.

15.00: Optræden ved de russiske feriebørn.

16.00: Afslutning og udtrækning af lotteri.

Kirkebilen kører (se bagsiden).

På udvalgets vegne/ Lilly Grøn

s o g n e p r æs t R o b e rt

Enevoldsen vise os rundt i

Thyborøns nye kirke, der

blev indviet den 6. februar i

2011 nr. 3 Juni - August 5

år.

Vi slutter dagen af med

eftermiddagskaffe på Sevel Kro.

Afgang: Kirkepladsen tirsdag den 21. juni

kl. 9.00.

Tilmelding: senest den 14.

juni til Inga Nielsen, tlf. 86

88 12 53 eller Winnie

Nørholm Rischel, tlf. 86 88

11 33.

Pris: 175,- kr.

Naja Kjær Poulsen


Gevinster til YM-dagen

YM-dag er i år den 30. oktober. Udvalget er

i gang med at planlægge en god dag for

alle aldre, men vi mangler gevinster til

lodsedlen, tombola og amerikansk lotteri.

Der er brug for mange gevinster, så vi kan

samle mange penge ind til verdens dårligst

stillede. Enhver gave/gevinst vil være med

til at gøre overskuddet større – og derved

gavne mere.

Gevinster kan afleveres i Kirkecentret. Tak

for ethvert bidrag til denne dag!

YM udvalget

Nyt Nyt fra fra Kjellerup Kjellerup

Kjellerup

Kirke CD - gudstjenesten på CD

Som mange vil vide, har man indtil for nylig

kunnet modtage en optagelse af

søndagens gudstjeneste på kasettebånd.

Hørup kirke har nu med taknemmelighed

modtaget en CD-optager som gave, og vi

tilbyder derfor nu en CD med gudstjene-

sten til enhver, som måtte være forhindret i

at komme i kirke. CD’en bliver bragt ud til

Kirkeklokken

Nu ringer kirkeklokken igen. Vi har haft

problemer med, at kirkeklokken p.g.a. et

udtjent styresystem ringede på forskellige

tider af døgnet, hvilket vi beklager over for

naboer og andre. Menighedsrådet har

anskaffet et nyt styresystem, sådan at

kirkeklokken ringer morgen og aften samt

til gudstjenester, begravelser, bryllupper

m.m.

dem, som bestiller den.

Det er en stor glæde, at menigheden er

større, end man kan se, og at gudstjene-

sten når længere ud, end man umiddelbart

skulle tro. Nye brugere af denne ordning er

meget velkomne. Kontakt venligst Alfred

Hansen, Højvangen 13, tlf. 86 88 15 31.

Ordningen er gratis.

6 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring

GB

GB


Nyt Nyt fra fra Kjellerup

Kjellerup

Ny medarbejder på kirkegården

Efter at Per Buur Østergaard er gået på

efterløn (med et nyt knæ), har vi ansat en

ny medarbejder på Hørup Kirkegård.

Det er Knud Haugaard-Hansen der er

uddannet både som klejnsmed og

landmand. Knud bor i Mausing, hvor han i

12 år, indtil 1997, har drevet landbrug med

malkekvæg.

Siden da har Knud bl.a. arbejdet som pedel

på Kornmod Realskole, og de seneste 3 år

har han været daglig leder af det historiske

værksted Høgdal i Salten Skov.

Det er kort sagt en altmuligmand med stor

erfaring både hånd-

værksmæssigt og

socialt, vi har ansat.

Hjemme på gården er

der nu gl. husdyrracer

i staldene i stedet for

Sogneudflugt for Kjellerup

Søndag d. 11. september kl. 9.00

Det er efterhånden blevet en tradition i

Kjellerup, at vi tager på udflugt i september

måned. Turen er ikke så lang i år, men til

gengæld er det et meget spændende og

dramatisk stykke Danmarkshistorie, vi skal

opleve. Vi begynder med at deltage i guds-

tjenesten i Hørup Kirke. Derefter holder

bussen parat til at køre os vestpå til Søby-

hus Cafeteria, hvor middagen venter kl.

11.30. Søbyhus ligger få hundrede meter

fra Søby Brunkulsmuseum, hvor vi skal væ-

re kl. 13, så der er rigtig god tid til både at

malkekvæget, og i den store have er der

bl.a. 75 forskellige frugttræer, hvoraf Knud

selv har podet en hel del. Knud er for nylig

blevet morfar for tredje og fjerde gang.

N.B.: Det bliver Knud, der ligesom Per før

ham skal arbejde de 300-400 timer som

medhjælper på Levring Kirkegård.

Henning Graugaard

spise og snakke. Vi har nu en guide i to

timer. Først ser vi museet og får fortalt hi-

storien om livet i ”Klondike” fra 1940 –

1970. Sådan kaldtes det bysamfund med

3000 mennesker, der levede en hverdag

her med sorger og glæder under meget

fattige forhold. Derefter stiger guiden på

bussen sammen med os, og vi kører nu ud

i landskabet, hvor de mange små søer vid-

ner om, hvor brunkulslejerne har været. På

hjemvejen finder vi et smukt sted, hvor

eftermiddagskaffen kan indtages. Vi for-

venter at være hjemme senest kl. 18. Pri-

sen er 200 kr. pr. deltager. Der er plads til

40 personer og en kørestol. Hvis I har lyst

til at deltage, så kontakt Kirkekontoret tlf.

86 88 31 33, post@kjellerupkirke.dk eller

Henny Braüner tlf. 86 88 15 31, hen-

nyb@mail.dk

2011 nr. 3 Juni - August 7


GUDSTJENE

GUDSTJEN

DATO HØRUP LEVRING

2. juni 10.30 1 9.00 1

5. juni 9.00 1 kirkekaffe 10.30 1

12. juni 10.30 1 9.00 1

13. juni Ingen 13.00 2

19. juni 9.00 kirkekaffe 10.30

26. juni 10.30 9.00

3. juli 10.30 9.00

10. juli 9.00 10.30

17. juli 10.30 9.00

24. juli 8.30 1+3 9.30 1+3 højmesse

31. juli 9.30 3 højmesse 8.30 3

7. august 8.30 3 9.30 3 højmesse

14. august 10.30 9.00

21. august 10.30 1 9.00 1 kirkekaffe

23. august 17.00 Spaghetti

28. august 9.00 10.30

4. september 10.30 1+4 Høstgudstjeneste med frokost 9.00

1) Indsamlinger: 2/6 indsamlingsprojekt, 5/6 KFUMs Soldatermission, 12/6 Folkekirkens

Nødhjælp, 24/7 IKON, 21/8 indsamlingsprojekt og 4/9 Høstkollekt i Hørup.

2) Friluftsgudstjeneste i forbindelse med sommerfesten i Levring. Pastoratets tidligere

præst, Anders Bonde, står for gudstjenesten.

3) Ændrede gudstjeneste tider grundet i præsternes ferieafløsning i omegnssognene.

4) Kirkefrokosten er i Kirkecenteret umiddelbart efter høstgudstjenesten.

8 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


ESTELISTE

STELISTE

PRÆST DAGENS NAVN EVANGELIUM

Klaus Møberg Kristi himmelfart Mark. 16,14-20

Winnie Rischel 6. søndag efter påske Joh. 15,26-16,4

Klaus Møberg Pinsedag Joh. 14,22-31

Anders Bonde 2. pinsedag Joh. 3,16-21

Klaus Møberg Trinitatis søndag Joh. 3,1-15

Klaus Møberg 1. søndag efter trinitatis Luk. 16,19-31

Winnie Rischel 2. søndag efter trinitatis Luk. 14,16-24

Winnie Rischel 3. søndag efter trinitatis Luk. 15,1-10

Winnie Rischel 4. søndag efter trinitatis Luk. 6,36-42

Winnie Rischel 5. søndag efter trinitatis Luk. 5,1-11

Klaus Møberg 6. søndag efter trinitatis Matt. 5,20-26

Klaus Møberg 7. søndag efter trinitatis Luk. 19,1-10

Klaus Møberg 8. søndag efter trinitatis Matt. 7,15-21

Klaus Møberg 9. søndag efter trinitatis Luk. 16,1-9

Winnie Rischel Tirsdag Ruth

Winnie Rischel 10. søndag efter trinitatis Luk. 19,41-48

Winnie Rischel 11. søndag efter trinitatis Luk. 18,9-14

Kirkebil:

Kirkebil:

Kirkebil: Se bagsiden.

Kirkekaffe: Kirkekaffe: I forbindelse med nogle af de tidlige gudstjenester serveres der kirkekaffe

(10 kr.). Her kan man nyde en kop kaffe og et rundstykke samt hyggeligt samvær med de

øvrige kirkegængere. Ud over kaffen er der også mulighed for at synge fra højskolesangbogen.

Så er dagen godt begyndt!

2011 nr. 3 Juni - August 9


Kirkeåret– Pinse

Vi er nået ind i den smukke og lyse årstid,

som i kirken domineres af pinsen. Ligesom

påskedag falder heller ikke pinsedag på en

bestemt dato. Pinsen falder 50 dage efter

påske, og ordet pinse (pentekoste) betyder

50.

Enhver højtid har som beskrevet i sidste

kirkeblad en forberedelsestid. Tiden op til

jul, (advent), og tiden op til påske, (fasten),

er karakteriseret af alvor og eftertænksomhed.

Men tiden op til

pinse er en festtid. I gammel tid

var faste forbudt i de 50 dage

mellem påske og pinse.

Menighedens glæde over

påskedags opstandelse flyder

ind over alle periodens

søndage.

Langt de fleste prædiketekster

er fra Jesu afskedstale i Johannes-

evangeliet, hvor Jesus forbereder disciplene

på, at de skal være kirke, uden at Jesus

fysisk er hos dem, men Gud vil som

Helligånd være virksom iblandt dem. Hele

rækken af søndage mellem påske og pinse

udruster og styrker menigheden til at være

fri, bevægelig og båret af Ånden.

I løbet af de 50 dage afbrydes ugerytmen

to gange, første gang af bededag, 4. fredag

efter påske. Bededag har, ligesom

nyt å rsd ag, ing en b eg ru nd else i

frelseshistorien, den refererer altså ikke til

en begivenhed, som er omtalt i bibelen.

Dagen blev indført som én af tre faste– og

bededage af biskop Hans Bagger (1646-

93). Bededage blev dengang indført i

håbet om, at de mange bønner, som

menigheden bad på disse dage, ville

formilde Gud og redde folk fra krig, sult og

sygdom. Under Struense reduceredes

antallet af bededage, og kun 4. fredag efter

påske ”overlevede” som bededag.

Prædiketeksten omhandler dom og

forjættelse, og Johannes Døber er den

fremtrædende figur. Dagen bruges mange

steder som konfirmationsdag.

Allerede ugen efter, nemlig 40 dage efter

påske, afbrydes ugeforløbet igen af en

”sk æv” h e lligda g, n em lig K ris ti

Himmelfartsdag. Begivenheden giver sig

selv: Den opstandne Kristus ”farer til

himmels”, og menigheden

vender blikket ud mod den

øvrige verden. Den danske

salmebog har mange perler til

dagen, det er en fornøjelse at

synge salmerne til Kristi

Himmelfartsdag.

Festperioden efter påske

kulminerer til pinse. Pinse er

først og fremmest et sprogunder.

Kerneteksten er fra Apostlenes Gerninger,

hvor Lukas fortæller, hvordan disciplene

ved Helligåndens kraft begynder at tale alle

de sprog, der taltes i Jerusalem. Altså,

evangeliet, budskabet om, at den

opstandne er Kristus, Guds søn, bæres i

ord, og er let og bevægeligt som ord. Det

kan nå ud til alle, det er stort nok til alle.

Gud er ikke længere bundet til tavler af

sten, eller lukket inde i et tempel, han er fri

og bevægelig. Han er usynlig som tale og

samtidig i stand til at være hos alle.

Som kristne bruger vi et tre-leddet navn for

Gud, nemlig Fader-Søn-Ånd. Det er som

Ånd, vi først og fremmest kender Gud. For

det er i kraft af Ånden, Guds usynlige

nærvær, at ordet om Søn og Fader siger os

noget, og det er i kraft af Ånden, at vi siger

hinanden noget, både i og uden for

gudstjenesten.

10 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring

WNR


Kom Kom med!

med!

Levring

Levring

KFUM-spejderne

Spejderaktiviteter fra 0.

klasse og op.

Kontakt: Erik Tind Kristensen,

tlf. 86 88 60 91

Kjellerup

Kjellerup

Babysalmesang

Babyer fra 1 - 9 mdr.

8 gange med salmer og

sange i kirken pr. hold.

Kontakt: Lisa B. Olsen,

tlf. 86 88 40 39

www.kjellerupkirke.dk

Spaghettigudstjeneste

Kort børnevenlig gudstjeneste.

Derefter er der

spaghetti og kødsovs til

hele familien.

Kontakt: Lisa Bjærre

Olsen

www.kjellerupkirke.dk

Tirsdagsklubben

- Kirkens Børneklub.

Børn fra 4 år til 2. klasse.

Tirsdag i Kirkecentret fra

16.30 til 17.30

Kontakt: Lisa Bjærre

Olsen

www.kjellerupkirke.dk

KFUM-spejderne

Spejderaktiviteter fra 2.

klasse og op.

Kontakt John Mikkelsen,

tlf. 40 27 52 09

www.spejdernet.dk/

Kjellerup

Børnedyrskue i Levring

2. pinsedag den 13. juni fra kl. 10.30 – ca. 16.00.

Et dyrskue for børn og deres kæledyr, hvor alle

udstillere får et årskrus med hjem. Der bliver

uddeling af ærespræmier. I forlængelse af

dyrskuet holdes der sommerfest med forskelli-

ge boder og aktiviteter. Tilmelding skal ske til

Klaus Buch Møberg 8688 1438 eller Frits

Madsen 8688 2527 senest fredag den 3. juni.

minikonfirmander

Når sommerferien slutter, begynder

minikonfirmanderne igen. Det er for

børn i 3. klasse, dog kun for pigerne i

første omgang, da drengene bliver

inviteret efter jul. Vi har super god

erfaring med at dele dem efter køn og

lave undervisningen afvekslende. Børnene på Kjellerup skole får

en invitation i klassen, og andre interesserede kan henvende sig

til sognemedhjælper Lisa Bjærre Olsen (se bagsiden).

Tirsdagsklubben

Hvem er Gud og ham der Jesus?

Hvordan fortæller man lige om

dem til børn i 4-9 års alderen? Det

kan være svært, men fra kirken vil vi

gerne hjælpe. Derfor har Kjellerup

Tirsdagsklubben, som er for børn i

alderen 4-9 år. De mødes hver

tirsdag kl. 16.30 til 17.30 i Kirkecentret og hører bibelhistorier og

synger. Bagefter er der tid til leg eller kreative aktiviteter. Vores

program ligger på hjemmesiden: www.kjellerupkirke.dk. Det er

gratis at komme i Tirsdagsklubben, og man må gerne tage sin

mor eller far med de første par gange.

2011 nr. 3 Juni - August 11

LBO


Mit arbejde

som kirke-

sanger består i

at hænge

salmenumre op, tænde lys på altret, gøre

klar til altergang, uddele brød under nadver

og meddele bekendtgørelser. Min vigtigste

opgave er at bede indgangs-/udgangsbøn

og lede salmesangen under gudstjenesten.

Tirsdag eller onsdag når jeg åbner

computeren, ruller salmerne ind til mig til

næste søndag. Spændende – hvad mon vi

skal synge? Straks finder jeg salmebogen

frem og ser efter. Er der nye salmer, går jeg

i gang med at spille på mit lille orgel. Er det

en svær salme, kan jeg finde melodi og

tekst på nettet. Det er en udfordring for

mig at lære salmen, og jeg kan godt lide

det.

Jeg har mange favorittjenester i kirken. Når

forældre kommer med deres små børn til

dåb, er det ekstra festligt i kirken. Det at

synge salmen ” Fyldt af glæde over livets

under” gør mig virkelig glad. I vers 5 synges

”dåbens lys er tændt, når livet slukkes,”

tanken om at Gud er med det lille barn

resten af livet, er stor for mig.

Konfirmationerne er også altid festlige. Da

kommer forældrene glade og stolte af

deres børn, konfirmanderne er i det

flotteste skrud, fulde af glæde og

forventning til, hvad dagen vil bringe. Da er

salmerne valgt efter de unges ønsker, og

det er sådan, det skal være.

Bryllupper er altid festlige. To der siger ”ja”,

fordi de elsker hinanden, det er da

glædens fest. Folk er festklædte, alle er

glade, salmerne handler om kærlighed og

Hvem møder jeg i kirken?

Kirkesanger Hanne Madsen

ægteparret får Guds velsignelse med ind i

ægteskabet. Det ,synes jeg, er fedt..

Begravelser kan være svære at synge til.

Salmerne, der synges, handler om Gud, der

er mægtig. Han har omsorg for dem, der

sørger, og den døde. Opstandelses-

beretningen læses, det er lige stærkt at

høre det hver gang. Han går med helt ned i

graven og rejser os op til livet, det er rigtigt

for mig at synge og høre om. Det er min

opgave, når de pårørende ønsker det, at

takke ved graven. Så spørger jeg, hvad de

ønsker, jeg skal sige.

Adventstiden, jul, påske og pinse er jeg

særlig glad for at synge til. Det er for mig

højdepunkterne i kristendommen, og

salmerne fortæller om alt det, Gud gjorde

for os. Det fantastiske ved de gamle

salmer er, at f.eks. ”Den signede dag” og

mange andre salmer kan synges til alle

kirkelige handlinger og lige netop tale ind i

den situation, man står i.

Hver gudstjeneste er en fest. Det er for mig

en glæde at stå i våbenhuset, hilse, dele

salmebøger ud, synge sammen med

menigheden, og alle får vi teksterne,

trosbekendelsen, prædikenen, salmerne og

velsignelsen med derfra. Det er da stort.

Jeg er bundet af søndagens gudstjenester,

og var jeg ikke det, ville jeg komme der

alligevel. Det har jeg valgt, og det er jeg

glad for. Jeg har en stor tryghed i troen på

en mægtig Gud, som kender mig, er med

mig og ser alt. I troen finder jeg frihed til at

leve livet under ansvar, og jo mere jeg

deltager i gudstjenesten, jo mere vokser

troen og tilliden til vor Skaber. Det har stor

værdi for mig.

12 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Salmestafetten ved Annemarie Hørning

Forleden dag, da jeg kom ud på pleje-

hjemmet for at besøge min far, hørte jeg

sang fra opholdsstuen. Jeg stoppede op og

lyttede. Det var ” Ingen er så tryg i fare”,

som blev sunget.

Pludselig var jeg tilbage i min barndom og

søndagsskolen, som jeg kom i hver søndag

i flere år.

”Ingen er så tryg i fare” var en af mine

yndlingssalmer - ikke fordi jeg forstod så

meget af teksten dengang,

men fordi den havde en god

og iørefaldende melodi.

Denne salme og mange

andre lærte jeg udenad, fordi

vi sang dem mange gange i

skolen, og fordi vi lærte

versene udenad som

salmevers.

Mange af disse salmer

husker jeg stadig. Det gamle

ordsprog ”Det, man i

barndommen nemmer, man

ej i alderdommen glemmer”

passer godt på min oplevelse

på plejehjemmet. Mange af

beboerne har svært ved at

huske, hvad der sker i

nutiden, men de kan fortsat

huske de sange og salmer,

som de har sunget i deres

barndom og ungdom.

”Ingen er så tryg i fare”

handler om omsorg – Guds

omsorg for det enkelte

menneske – men jeg tænker

også, at når man på

p le je h je m me t sa m le r

beboerne og personalet en

Nr. 49 i D. D. Salmebog.

Tekst: Lina Sandell-Berg 1856

Melodi: Svensk folkemelodi 19. årh

1. Ingen er så tryg i fare

som Guds lille børneskare,

fuglen ej i skjul bag løvet,

stjernen ej højt over støvet.

2. Herren selv på Zions bjerge

for sit folk er skjold og værge,

vil sig over os forbarme,

bære os på faderarme.

3. Ingen nød og ingen lykke

af hans favn os bort skal rykke;

han, den bedste ven blandt venner,

al vor trang og længsel kender.

4. Vore hovedhår han tæller,

hver en tåre, som vi fælder;

han os føder og os klæder,

midt i sorgen han os glæder.

5. Om han tager, om han giver,

samme Fader han dog bliver,

og hans mål er kun det ene,

barnets sande vel at tjene.

6. Fryd dig da, du lille skare!

Jakobs Gud vil dig bevare;

på hans mindste vink må alle

fjenderne til jorden falde.

7. Og når endt er kampens dage,

endt hver jordisk nød og klage,

kalder os vor Faders stemme

til en evig fryd derhjemme.

onsdag formiddag for at

synge sammen, så yder

man også med-

menneskelig omsorg,

fordi sangen kan være

med til at skabe

fællesskab mellem beboere og personale.

At synge sammen giver oplevelsen af

fællesskab. Ved de store begivenheder i

livet som dåb, konfirmation, bryllup og

begravelser er salmesangen

er væsentlig del, og for mig

betyder det meget, at jeg

kender salmen. De danske

salmer er en del af vores

sangskat, en del af vores

kulturarv. Men denne

kulturarv er måske ved at dø

ud. Jeg hørte i radioen for et

stykke tid siden Mads Bille,

som er leder af en sangskole,

udtale, at om få årgange vil

kendskabet til salmerne dø

ud, fordi salmesangen ikke

indgår i musikundervisningen,

og fordi man mange steder

ikke har morgensang i

folkeskolen.

For det er jo i den sammen-

hæng, at børnene lærer og

husker salmerne.

Det vil efter min mening være

et tab for alle, hvis ikke vi kan

bibeholde vores fælles

sangskat herunder salmerne.

Jeg videregiver salmestafetten

til Niels Arne Iversen,

Kjellerup.

2011 nr. 3 Juni - August 13


Menighedsrådsmøder

Hørup: 16. juni og 25. august i Kirkecentret

Levring: 15. juni i konfirmandstuen

Hvor intet andet er nævnt, er møderne kl. 19.30.

Levring

Levring

Indre Indre Missions Missions Samfund

Samfund

Kontakt: Else Feldbak, tlf. 86 88 61 30

Mødes i Missionshuset, Hindbjergvej 32, hvor intet

andet er nævnt.

Juni

Ma. d. 13. Sommerfest og basar

ved Anders Bonde.

Fr. d.24. Sct.Hans-bål hos Inga

og Erik Tind, Hindbjergvej 7.

Juli

Ti. d. 7. Afgang til bibelcamping i Lystruphave kl.

18.30.

August

Fr. d. 12. Grillhygge i præstegårdshaven.

To. d. 18. Bibeltime hos Lis og Per Møller,

Skovsborgvej 8.

On. d. 31. Kvindestævne i Kjellerup

Ydre Ydre Missionskredsen

Missionskredsen

Missionskredsen

Kontakt: Lilly Grøn. Tlf. 86

88 20 84

August.

Ma. d. 15. Møde hos Anna

Benner Svendsen.

Kirkelig Kirkelig Familiearbejde Familiearbejde Familiearbejde i i

i

Levring Levring sogn

sogn

Kontakt: Inga og Erik , 86 88 60 91

Mødes i Missionshuset, Hindbjergvej 32, hvor intet

andet er nævnt.

Juni

Ma. d. 13. Sommerfest og basar ved Anders Bonde.

Fr. d.24. Sct.Hans-bål hos Inga og Erik Tind,

Hindbjergvej 7.

August

Fr. d. 12. Grillhygge i præstegårdshaven.

Ti. d. 16. Bibeltime hos Mona og Carsten Møller,

Midstrupvej 10.

Kjellerup

Kjellerup

Café Café KC

KC

Mødes i Kirkecentret kl. 10.00 -

12.30

Kontakt: Lisa Bjærre Olsen, tlf. 86

88 40 39

Juni

On. d. 8. kl. 13.00-16.30 Vi kører til Viborg og tager en

sejltur med Margrethe den I.

Bagefter giver Ruth og Aksel kaffe i deres have.

August

On. d. 10. Hørup Kirke kender vi alle - eller hvad? Vi

tager på vandring rundt i kirken og hører om/kigger

på små detaljer.

Indre Indre Missions Samfund Samfund

Mødes i Menighedshuset, Nørregade 21.

Kontakt: Christian Schmidt, tlf. 49 14 41 39

Juni

Ti. d. 7. Bibelkredse i hjemmene.

Ap.g. kap.11

Ti. d. 14. Tale ved Finn Najbjerg,

Vinderslev om "dødens og livets

vej”

Ti. d. 21 Tale ved Villy Sørensen,

Hammel

Ti. d. 28. Udflugt

August

Ti. d. 2. Møde.

Ti. d. 9. En aften med Gideonitterne. Ved Kaj Jensen,

Brande.

Ti. d. 16. Bibelkredse i hjemmene.

Ti. d. 23. Tale ved Christian Schmidt. Tema: Salme 2.

on. d. 31. Kvindestævne i Kjellerup.

Kirkelig Kirkelig Studiegruppe

Studiegruppe

Studiegruppe

(Tilknyttet Unge Hjems landsbevægelse).

Mødes i Kirkecentret, hvor intet andet er nævnt.

Kontakt: Kai Rasmussen, tlf. 86 88 23 52.

Juni

On. d. 15. Planlægning hos

Ragnhild og Vagn Poulsen,

Æblehaven 10.

To. d. 23. Sct. Hansfest hos Inger

Margrethe og Bjarne Hansen,

Skovsborgvej 12.

August

Sø. d. 29. Udflugt - program fås hos kontaktpersonen.

14 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Kirkebil

Menighedsrådene har besluttet, at forhøje

prisen for at blive hentet af kirkebilen til

gudstjenester, koncerter, sogneaftner og

højskoletimer til 20,- kr. fra 1. juni 2011.

Henvendelsen skal som hidtil ske til

Thorning Taxi, se bagsiden af kirkebladet.

KFUM KFUM og og KFUK’s

KFUK’s

familieklub

familieklub

Mødes i Menighedshuset, Nørregade 21, hvor intet

andet er nævnt.

Kontakt: Poul Erik Fisker tlf. 35 11 54 55

Juni

Fr. d. 24. kl. 19.00 Sankt Hans

Aften hos Kirsten og Martin,

Mallingvej 2

Juli

Lø. d. 30. til on. d. 3/8

Børnesommerlejr på Kjelsølejren,

se www.haervejen.kfum-kfuk.dk

August

On. d. 3. til sø. d. 7. Teensommerlejr på Lystruphave

Efterskole, se www.haervejen.kfum-kfuk.dk

Fr. d. 12. kl. 18.00 Familieaften med fællesspisning, vi

griller sammen i Kirkecentret. Børneklub for

skolebørn.

Sø. d. 28. Udflugtsdag for hele familien.

Ten Ten Sing Sing 77

7 7

Sognenyt: Februar - April

DØBTE

Levring

Emil Trend Thomsen, Levring

Cecilie Dahl Rasmussen, Levring

Gry Holt, Hindbjerg

Viggo Gaba Grønkjær, Hasle

Emma Josephine Ljungberg

Thomsen, Ravnstrup

Kjellerup

Jacob Ole Lindegaard Sørensen,

Kjellerup

Julie Overgaard Sehested, Kjellerup

Anton Walther Pedersen, Kjellerup

Celina Tang Mouritsen, Kjellerup

Alfrida Inger Korsholm Christensen,

Kjellerup

Valdemar Munk Larsen, Grauballe

VIEDE

Levring

Michelle Ljungberg Lauridsen og

René Thomsen, Ravnstrup

Kjellerup

Sara Ravnholt Horvath og Morten

Ravnholt Horvath, Viborg

Louise Nørgaard Jacobsen og

Lasse Pedersen Mølgaard,

Kjellerup

DØDE OG BEGRAVEDE

Levring

Daniel Kjeldsen, Levring

Villiam Kjeldsen, Levring

Sigrid M Petersen, Ans

Kjellerup

Ejgil Rasmussen, Kjellerup

Svend Ivar A Laursen, Kjellerup

Kresten Ejler Kristensen, Kjellerup

Fra Redaktionen

Næste nummer dækker

månderne sep. - nov.

Stof til dette blad skal være

redaktionen i hænde senest

den 1. august 2011

Sendes til: sogn@kjellerupkirke.dk

Ansvarshavende redaktør: Winnie Nørholm Rischel

Opsætning: Lisa Bjærre Olsen

Tryk: Øko-tryk, Skjern

Kontakt: John Nielsen, tlf. 30 23 30 68

For teenagere med interesse for sang, musik, drama,

dans, teknik og kreativt arbejde. Mødes i Kirkecentret

hver tirsdag kl. 19.00 - 21.30.

Edith Jensine Vestergaard,

Vinderslev

Ester Mikkelsen, Kj.

Astrid Rasmine Hede, Kj.

Christiane Nielsen Andersen,

Bjerringbro

Jonna Kirstine Kristensen, Kj.

Kell Valentin, Kjellerup

Jørgen Ramsgaard Jensen, Kj.

Jens Kristian Madsen, Kj.

Helene Christensen, Kj.

Solveig Skjødebjerg Flensmark, Kj.

Kurt Brauner Danielsen, Kj.

Tove Erna Andersen, Kj.

Harald Christian Pasgård, Thorning

Ruth Helene Hansen Pedersen, Kj.

Sonja Margrethe Hansen, Kj.

Flemming Pedersen, Kj.

Anne Elisabet Schou, Kj.

Inga Sørensen, Kj.

Ebba Ormstrup Mortensen, Kj.

2011 nr. 3 Juni - August 15


Kirkelig vejviser

LEVRING

Graver:

Inga Tind Kristensen

Hindbjergvej 7, Hindbjerg

Tlf. 86 88 60 91 (Mobil: 21 26 91 80)

Organist:

Anna Benner Svendsen

Vesterhede 10, Levring

Tlf. 86 88 12 77

Kirkesanger:

Hanne Madsen

Lillemøllevej 3, Levring

Tlf. 86 88 25 27

Menighedsrådsformand:

Edith Clausen

Midstrupvej 8, Midstrup

Tlf. 86 88 63 36

Kirkeværge og kasserer:

Anker Tang Sørensen

Kaj Munks Vej 14

Tlf. 86 88 15 56

Kirkekontoret:

Jens-Ejler Jensen

Kordegn, Kirkebakken 8

Tlf. 86 88 31 33,

E-mail: post@kjellerupkirke.dk

Tirsdag - fredag kl. 8.30-12.30

Torsdag tillige kl. 15.00-17.00

Henvendelse for bl.a. : Reservation

af kirke og kirkecenter, dåb, vielse,

navneændring, fødsel og dødsfald.

Præsterne:

Klaus Buch Møberg

Bygaden 61, Levring

mail: kbm@km.dk

tlf. 86 88 14 38

Winnie Nørholm Rischel

Digterparken 1

mail: wnr@km.dk

tlf.: 86 88 11 33

Hvor intet andet er nævnt er postnummeret 8620 Kjellerup.

KJELLERUP

www.kjellerupkirke.dk

Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8, tlf. 86 88 31 33

Udlån af Kirkecentret: Kontakt kirkekontoret.

Kirketjener:

Grethe Pedersen, mail: gp@kjellerupkirke.dk

Tlf. 86 88 40 33. Træffes tirsdag - fredag.

Kirkegårdsleder:

Henning Graugaard Nielsen, mail: hgn@kjellerupkirke.dk

Tlf. 86 88 31 93 mandag-fredag. Træffes efter aftale.

(Kontor i kapelbygningen)

Organist:

Niels Peter Hornstrup, mail: nph@kjellerupkirke.dk

Tlf. 86 88 40 32, privat: 86 66 83 03.

Sognemedhjælper:

Lisa Bjærre Olsen, mail: sogn@kjellerupkirke.dk

Tlf. 86 88 40 39.

Menighedsrådsformand:

Grethe Bjærre, tlf. 86 88 24 88

Kirkeværge:

Børge Juul Andersen, tlf. 86 88 26 72

KirkeBil:

Kirkebilen kører til alle

gudstjenester, koncerter,

sogneaftner og højskoletimer.

Passagererne afhentes på

bopælen.

Henvendelse til Thorning Taxi

tlf. 86 88 01 75, dagen før,

undtagelsesvis 2 timer før.

Pris 20,00 kr.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!