1. Indledning.

mennta.hi.is

1. Indledning.

Almen grammatik - Indledning

I dette skrift vil der blive lagt vægt på at beskrive både den grammatiske og den

kommunikative kompetence. Det gøres ved, at der arbejdes på to niveauer. På den ene side vil

vi arbejde eksplicit med dansk grammatik samtidig med, at vi også vil komme ind på, hvordan

man kan formidle grammatik i sprogundervisningen i såvel skriftlige som mundtlige

sammenhænge. Således er det altså hensigten at give læseren mulighed for at arbejde systematisk

og selv blive mere kompetente i grammatik samtidigt med, at han lærer skriftligt og mundtligt at

bruge og iagttage sproget og får mulighed for at tænke over, hvordan grammatik indgår i selve

undervisningssituationen.

Den første del af dette skrift består af en grammatikdel, som gennemgår ordet og

ordklasserne. I denne del vil nominalsystemet (dvs. substantiver og adjektiver), verbalsystemet

(dvs. verber og pronominer) og ubøjelige ord (præpositioner, konjunktioner, adverbier og

ytringsord) blive behandlet, og i den denne del vil der også blive arbejdet med sprogrigtighed,

hvor der gennem sprogiagttagelser bliver peget på nogle særlige sproglige problemer.

Deskriptiv og debatterende grammatik

Når man skal beskæftige sig med grammatik, så skelner man traditionelt mellem en

deskriptiv og en debatterende grammatik. Den deskriptive grammatik ser det som sin opgave

udelukkende at beskrive grammatiske fænomener. Typisk for denne kunne være at beskrive

udsagnsordenes bøjningsmønster uden at forklare hvorfor det ser ud som det gør. Vi kender

denne form for grammatikbeskrivelse i de gængse grammatikker som benyttes i skolen, f.eks.

Dönsk málfræði af Erik Sønderholm og Halldór Magnusson og Genvej af Keld G. Jørgensen.

En debatterende grammatik forsøger derimod at diskutere, hvorfor sproget ser ud som det

gør. Det er en langt mere omfangsrig og vanskelig måde at læse grammatik på. En af de første,

som lavede en debatterende grammatik i Danmark, var Paul Diderichsen i bogen Elementær dansk

grammatik fra 1946. Bogen var fra begyndelsen tænkt som en lærebog for danskstuderende ved

seminarierne og universiteterne, men det viste sig at den var lidt for svær for denne gruppe,

noget Paul Diderichsen selv var klar over. Han skriver bl.a.:

At bogen er alt for svær for usystematiske hoveder, har erfaringen desværre vist,

selv om der i de senere år er stadig flere lærere, der har vænnet sig til

fremstillingen. Jeg indser nu at den konsekvente systematik ikke er så stor en

pædagogisk fordel som jeg havde tænk mig, og at den nye skolegrammatik vi

trænger til må være bygget op efter en rent pædagogisk plan. (Diderichsen 1946

s. 198)

Paul Diderichsen peger altså allerede på dette tidlige tidspunkt på, at et internt strukturelt syn

på sproget ikke indeholder en pædagogisk plan. For at gøre grammatikkens problemstillinger

4

More magazines by this user
Similar magazines