Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og ... - Vejdirektoratet

vejdirektoratet.dk

Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og ... - Vejdirektoratet

Udbygning af Holbækmotorvejen

mellem

Fløng og Roskilde Vest

VVM-redegørelse

Vurdering af arealbehov

Rapport 287

2005


Vejdirektoratet

Niels Juels Gade 13

Postboks 9018

1022 København K

Telefon 3341 3333

Telefax 3315 6335

Udbygning af Holbækmotorvejen mellem

Fløng og Roskilde Vest

VVM-redegørelse

Vurdering af arealbehov

Rapport nr. 287

Undersøgelsen er løbende blevet drøftet og koordineret i et

teknikerudvalg med følgende medlemmer:

Vejdirektoratet:

Anlægschef Michael Schrøder (formand)

Planlægningschef Ole Kirk

Projektleder Niels Korsgaard

Projektsekretær Rasmus Larsen

Hovedstadens Udviklingsråd (HUR): Civilingeniør Niels Gudme

Roskilde Amt: Vej- og trafi kchef Jørgen Thorsgaard

Københavns Amt: Vejchef Jørn Jerow

Roskilde Kommune: Teknisk direktør Ole Møller

Høje-Taastrup Kommune: Anlægschef Arne Jensen Mondrup

Trafi kstyrelsen: Arkitekt Niels Hermind

Endvidere har følgende deltaget som observatører i teknikerudvalget:

Skov- og Naturstyrelsen: Arkitekt Jens Galsøe

Miljøstyrelsen: Civilingeniør Jørgen Horstmann

Redaktion: Landinspektør Poul Mogens Christensen og

landinspektør Søren Baumgarten, Vejdirektoratet

Layout: Tina Dilling Petersen / Arletty Suenson

Grundkort: © Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse G. 2-93

Tryk: Lassen Offset

Oplag: 5.000

Copyright Vejdirektoratet, 2005

ISBN 87-7923-640-5

ISBNnet 87-7923-641-3

ISSN 0909-4288

ISSNnet 1600-4396

Denne og andre rapporter kan bestilles ved henvendelse til Schultz Information

Telefon 4322 7300 - fax 4363 1969 - schultz@schultz.dk


Udbygning af Holbæk-

motorvejen mellem

Fløng og Roskilde Vest

VVM-redegørelse

Vurdering af arealbehov

Rapport 287

2005

3


Indhold

1. Indledning 7

2. Sammenfatning 9

3. Hovedforslag 11

4. Alternativ H1 19

5. Alternativ A 21

6. Alternativ B 23

7. Varianter 29

Kortbilag:

Bilag 1, Hovedforslaget

Arealforhold, kort 1 - 29

Bilag 2, Alternativ A

Arealforhold, kort 1 - 15

Bilag 3, Alternativ B

Planforhold, kort 1 - 4

Bilag 4, Alternativ B

Ejendomsforhold, kort 1 - 4

Bilag 5, Variant til Hovedforslaget

8 spor gennem Fløng, kort 1 - 2

Bilag 6, Variant til Hovedforslaget

Fuldt tilslutningsanlæg ved Vindingevej, kort 1 - 5

Bilag 7, Variant til Hovedforslaget

B-anlæg ved Vesterled, kort 1 - 3

Bilag 8, Variant til Hovedforslaget

Vejforbindelse til Trekroner Station, kort 1 - 2

Bilag 9, Variant til Hovedforslaget

Sideanlæg ved Tåstrup, kort 1 - 2

5


1. Indledning

Der blev i januar 2001 indgået en aftale mellem en række partier i Folketinget

om bl.a. at udbygge visse motorveje i hovedstadsområdet. Det blev samtidig besluttet,

at udbygningen af Holbækmotorvejen, hvor der er kapacitetsproblemer,

skulle gøres til genstand for en VVM-undersøgelse. VVM står for Vurdering af

Virkninger på Miljøet.

Vejdirektoratet har på denne baggrund gennemført en VVM-undersøgelse for

en udbygning af Holbækmotorvejen på strækningen mellem Fløng og Roskilde

Vest.

Nærværende rapport » Vurdering af arealbehov« udgør en del af det materiale,

der er udarbejdet i forbindelse med VVM-undersøgelsen.

VVM-dokumentationen omfatter følgende rapporter:

Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest, VVMredegørelse,

Sammenfattende rapport, rapport 285

Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest, VVMredegørelse,

Støj og øvrige miljøforhold, rapport 286

Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest, VVMredegørelse,

Vurdering af arealbehov, rapport 287 (denne rapport)

Der er endvidere udarbejdet følgende baggrundsmateriale:

Kapitel 1 - Indledning

Forbedringer af Holbækmotorvejen ved Roskilde og Høje Taastrup, Rapport

nr. 237, Vejdirektoratet 2002

Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest, VVMundersøgelse,

Kortlægning af miljøforhold – Fase 1, Vejdirektoratet, juli 2004

Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest, VVMundersøgelse,

Vejteknisk beskrivelse, Vejdirektoratet, 2005

Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest, VVMundersøgelse,

Broteknisk beskrivelse, Vejdirektoratet, 2005

Muligheder for samspil mellem individuel og kollektiv trafi k på Holbækmotor

vejen, Notat, Vejdirektoratet juli 2004

7


Kapitel 1 - Indledning

8

Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest, VVM-undersøgelse,

Trafi k- og effektberegninger, Vejdirektoratet, 2005

VVM-undersøgelse af udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og

Roskilde Vest. Høringsnotat vedr. den indledende idé- og forslagsfase, Vejdirektoratet,

september 2003

VVM-undersøgelse af udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og

Roskilde Vest. Høringsnotat vedrørende den indledende idé- og forslagsfase.

Forslag om en ny motorvej syd om Roskilde. Vejdirektoratet, maj 2004

Denne rapport skal ses i sammenhæng med de øvrige tekniske rapporter for

VVM-undersøgelsen. Der vil være emner, som er fælles for fl ere af rapporternes

respektive fagområder. Derfor vil der være referencer til de øvrige rapporter.

Rapporten er udarbejdet af Vejdirektoratet.

Rapporten gennemgår de arealerhvervelser, der er nødvendige for at gennemføre

hovedforslaget og alternativerne H1, A og B. Herudover gennemgås de nødvendige

arealerhvervelser for at gennemføre en række varianter til hovedforslaget

og alternativerne.

Arealerhvervelser foretages ved ekspropriation. Ekspropriationerne forestås af

en uvildig Ekspropriationskommission, der træffer beslutning om projektets

udformning og fastsætter erstatningerne for de ejendomsretlige indgreb.

I rapporten opstilles på grundlag af hovedforslaget og alternativ H1, A og B en

oversigt over antallet af ejendomme, der skal afgive areal til motorvejsudvidelsen.

I oversigten er desuden medtaget de ejendomme, der midlertidigt skal stille

areal til rådighed for udførelsen af projektet. De nødvendige arealerhvervelser er

i rapporten anskueliggjort grafi sk.

Desuden omtales øvrige gener og ulemper, der hidrører fra projektet.

Det skal understreges, at de vurderinger af arealbehov og ekspropriationsomfang,

der er foretaget i forbindelse med VVM-undersøgelsen – og dermed det

antal ejendomme, der berøres af projektet – er omtrentlige. Vurderingerne er

baseret på skitseprojekter for de forskellige forslag. Der vil derfor kunne ske

ændringer i forbindelse med den efterfølgende detailprojektering, ligesom Ekspropriationskommissionen

vil kunne ændre ekspropriationsomfanget i forhold

til Vejdirektoratets vurderinger heraf.


2. Sammenfatning

Kapitel 2 - Sammenfatning

Den aktuelle udbygningsstrækning af Holbækmotorvejen fra Fløng til Roskilde

Vest, forløber fra Kallerupvej i Høje-Taastrup Kommune til Lindenborgvej i

Roskilde Kommune.

VVM-undersøgelsen omfatter et hovedforslag og alternativerne H1, A og B til

hovedforslaget. Derudover er der undersøgt en række varianter af hovedforslaget

og alternativerne.

Hovedforslaget omhandler en symmetrisk udbygning af den eksisterende motorvej

fra 4 til 6 spor. På en kortere strækning gennem Fløng udbygges der dog til

4 spor i østgående retning.

Alternativ H1 er en symmetrisk udbygning af den eksisterende motorvej mellem

Fløng og Ringstedvej, i princip som hovedforslaget, med en smallere midterrabat

på de åbne strækninger. Strækningen vest for Ringstedvej udbygges ikke.

Alternativ A omhandler som hovedforslaget en udbygning af den eksisterende

motorvej fra 4 til 6 spor, men syd om Roskilde udbygges vejen ensidigt mod syd.

Alternativ B omhandler anlæg af en helt ny 4-sporet motorvej fra Fløng til vest

for Lindenborgvej, i et forløb syd om Roskilde parallelt med den nuværende

motorvej i en afstand af ca. 1 km.

Hovedforslaget samt alternativ H1 og A forløber hovedsageligt gennem områder

med bolig- og erhvervsbebyggelse, grønne områder og kolonihaveområder. På

kortere strækninger også gennem åbent land og andre ubebyggede arealer.

Alternativ B forløber på en kortere strækning ved Fløng gennem et område med

boliger, erhverv og kolonihaver og derefter hovedsageligt gennem åbent land

med landbrug, rekreative områder og grusgravningsområder. Grusgravningsområderne

omfatter dels områder udlagt til grusgravning i regionplanen, dels aktive

grusgrave og dels allerede udgravede områder.

9


Kapitel 2 - Sammenfatning

10


3. Hovedforslag

Som hovedforslag er der valgt en symmetrisk udbygning fra 4 til 6 spor af den

eksisterende Holbækmotorvej fra Fløng (Kallerupvej) i Høje-Taastrup Kommune

til Lindenborgvej i Roskilde Kommune.

Figur 1: Tværprofi l for eksisterende motorvej

Kapitel 3 - Hovedforslag

Figur 2: Tværprofi ler for Hovedforslaget - øverst den bymæssige strækning syd om Roskilde,

nederst for de øvrige strækninger

En nærmere beskrivelse af tværprofi lerne fremgår af den sammenfattende rapport,

rapport 285.

Strækningens nuværende arealanvendelse er beskrevet i nedenstående skema.

Til stedfæstelse af beskrivelsen er anvendt projektets stationering fra vest mod

øst, dvs. i retningen fra Holbæk mod København. Når der henvises til vejens

højre og venstre side, er dette også set i retningen fra Holbæk mod København.

11


Kapitel 3 - Hovedforslag

Motorvejens venstre side – nord for vejen Motorvejens højre side – syd for vejen

Stationering Bilag 1, side Beskrivelse Stationering Bilag 1,side Beskrivelse

12

0.00-1.20 1-2

1.20-1.35 2

Grusgrav og landbrugsareal

udlagt til grusgravning

Vejareal

»Lindenborgvej«

0.00-1.39 1-2 Landbrug

1.39-1.40 2

Vejareal

»Lindenborgvej«

1.35-1.92 3-4 Fredskov – »Hyrdehøj Skov« 1.40-2.43 2-4

Landbrug udlagt

til grusgravning i

regionplan

1.92-2.00 4 Forsyningsanlæg

2.00-2.46 4-5 Fredskov – »Hyrdehøj Skov«

2.46-2.48 5 Vejareal »Ringstedvej« 2.43-2.50 5 Vejareal »Ringstedvej«

2.48-2.60 5-6

Erhvervsområde

»Darupvang«

2.50-2.58 6 Biavlsareal

2.60-2.66 6 Jernbane 2.58-2.64 6 Jernbane

2.66-2.79 6 Grønt område 2.64-2.79 6 Sportsplads

2.79-2.81 6 Offentlig sti 2.79-2.81 6 Offentlig sti

2.81-3.04 6-7 Grønt område 2.81-3.02 6-7 Ubebygget areal

3.04-3.09 7 Jernbane, fredskov 3.02-3.05 7 Jernbane, fredskov

3.09-3.46 7-8

Parcelhusområde

»Bakkesvinget«

3.05-3.60 7-8 Ubebygget areal

3.46-3.60 8 Erhverv

3.60-3.64 8 Vejareal »Maglegårdsvej« 3.60-3.64 8

Vejareal

»Maglegårdsvej«

3.64-4.00 8-9 Undervisning, Teknisk Skole 3.64-4.00 8-9 Ubebygget areal

4.00-4.04 9 Parcelhuse »Maglelunden« 4.00-4.04 9 Parcelhus

Vejareal »Darupvej«.

3.84-4.33 9 Erhverv »Unicon« (Nedlagt) 4.04-4.43 9-11

Vejareal med

erhverv, tankstation,

materialeplads m.m.

4.33-4.43 10 Ubebygget areal

4.43-4.48 10-11 Vejareal »Køgevej« 4.43-4.47 10-11 Vejareal »Køgevej«

4.48-4.58 11 Parcelhuse »Motelvej« 4.47-4.80 10-11

4.58-4.62 11

Vejareal, frakørsel fra

motorvej

4.62-4.65 11 Parcelhuse »Motelvej«

4.65-5.06 12

Erhverv – tankstation, motel

m.m.

5.06-5.30 12-13 Parcelhuse »Motelvej«

5.30-5.70 13 Fredskov, Granly Havekoloni

4,80-5,60 12-13

Undervisning, Teknisk

Skole

Ny Maglehøj

Havekoloni

5.70-6.19 13-14

Fredskov, Parcelhuse

»Ensianvej«

5.60-6.18 13-14 Landbrug

6.19-6.22 14 Vejareal »Vindingevej« 6.18-6.22 14,16 Vejareal »Vindingevej«

6.22-6.46 14-15 Beredskabsstation 6.22-6.99 16-17 Landbrug

6.46-7.66 15-18

Roskilde Kommune

Erhvervsområde, »Navervej«

og »Håndværkervej«

6.99-7.76 17-19

7.66-7.75 18-19 Vejareal »Københavnsvej« 7.76-7.88 19

Afgravet grusgravsareal

Udlagt til erhverv

Vejareal

»Københavnsvej«

7.75-7.92 19

Erhvervsområde

»Industrivej«

7.88-8.68 19-21 Erhvervsområde

7.92-8.55 19 Ubebygget erhvervsområde

8.55-8.64 20 Jernbane 8.68-8.77 20-21 Jernbane

8.64-8.83 20-21 Landbrug

8.83-8.85 21 Vejareal »Marbjergvej« 8.77-8.81 21 Vejareal »Marbjergvej«

8.85-9.71 21-23 Ubebygget areal 8.81-9.71 21-23 Havekolonien »Hvilen«


Høje-Taastrup Kommune

9.71-9.78 23 Vejareal »Hedelandsvej« 9.71-9.78 23 Vejareal »Hedelandsvej«

9.78-11.03 23-26 Landbrug 9.78-10.50 23-24

11.03-1.53 26-28

Erhvervsområde med

beboelse »Akacievej«

11.53-1.63 28 Parcelhusområde »Svinget« 11.10-11.30 26

Tabel 1: Oversigt over den nuværende arealanvendelse

Grønt område med

fredskov og skydebane

10.50-11.10 24-27 Ubebygget område

Kolonihaver, nedlagt

gartneri

11.30-11.63 26,28

Parcelhusområde

»Bakkevej«, »Fløngvej«

11.63-1.64 28 Vejareal »Hedevej« 11.63-11.66 28 Vejareal »Hedevej«

11.64-2.28 28-29

Materialeplads,

Parcelhusområde

»Sydstjernen« og »Fagerbo«

11.66-11.76 28 Erhvervsområde

11.76-12.03 28-29

12.03-12.10 29

Kapitel 3 - Hovedforslag

Parcelhusområde

»Hyldager« og

»Krogager«

Erhvervsområde

»Hyldager«

12.10-12.28 29

Grønt område,

etageboliger

»Hedekæret«

12.29-2.31 29 Vejareal »Kallerupvej« 12.28-12.32 29 Vejareal »Kallerupvej«

Det fremgår af skemaet, at naboarealerne ved den eksisterende motorvej for en

stor dels vedkommende er bebygget med boliger, erhverv, undervisningsinstitutioner

og kolonihaver på nordsiden af vejen. På sydsiden er det mere åbent land

med spredt bebyggelse i form af bolig og erhverv, landbrug, grusgravningsarealer,

sports- og festivalplads samt kolonihaveområder.

3.1. Arealmæssige konsekvenser af hovedforslaget

Udvidelsen af Holbækmotorvejen fra 4 til 6 spor kræver varig erhvervelse af

arealer på begge sider af motorvejen. På strækninger uden tilslutningsanlæg skal

der typisk erhverves arealer i en bredde af 3-10 meter på begge sider af motorvejen.

I områder med parcelhuse og kolonihaver tæt på motorvejen, vil arealerhvervelsen

blive søgt begrænset ved anlæg af støttemure.

Flere af tilslutningsanlæggene skal ombygges og nogle udvides med nye ramper,

og dette medfører behov for større arealerhvervelser.

Endvidere skal der erhverves areal til anlæg af nye eller udvidede regnvandsbassiner.

Der vil også blive anlagt samkørselspladser i forbindelse med nogle af tilslutningsanlæggene.

Anlæg af samkørselspladserne vil også kræve varig afståelse af areal.

Det må påregnes, at et mindre antal ejendomme vil blive totaleksproprieret,

enten på grund af at vejanlægget berører bygninger, på grund af bygningers

nærhed til vejen eller på grund af skyggegener fra støjskærme.

I alt forventes der eksproprieret ca. 25 ha jordareal fordelt på ca. 100-120 ejen-

13


Kapitel 3 - Hovedforslag

14

domme, heri indregnet totalekspropriation af 4-8 parcelhusejendomme og en

ubebygget kommunalt ejet grund.

De nødvendige arealerhvervelser vil blive gennemført ved ekspropriation med

hjemmel (tilladelse) i en kommende anlægslov om udvidelse af Holbækmotorvejen.

Ekspropriationerne foretages efter reglerne i »Lov om fremgangsmåden

ved ekspropriation af fast ejendom«, Statsekspropriationsloven.

Af det eksproprierede areal udgør ca. 3 ha fredskov, først og fremmest fra Hyrdehøj

Skov øst for Lindenborgvej. På disse arealer vil skoven blive ryddet. Det

påregnes, at der fra skovmyndighedernes side vil blive stillet krav om tilplantning

af erstatningsskov.

Besigtigelse og ekspropriation

Arealerhvervelse til vejanlæg og andre store offentlige anlæg sker ved

ekspropriation efter reglerne i statsekspropriationsloven.

Den praktiske gennemførelse af ekspropriationerne forestås af en ekspropriationskommission.

Kommissionen er uvildig og udpeges efter fastlagte

retningslinier.

Kommissionen har to primære opgaver:

Besigtigelse (godkendelse af projektet)

Ved en besigtigelsesforretning »prøves« projektet, idet de berørte ejere

og rettighedshavere her kan fremsætte kommentarer til og indvendinger

mod projektet. På baggrund herafog efter kommissionens egen

gennemgang af projektet – træffer kommissionen beslutning om, hvordan

projektet skal udformes. Kommissionens godkendelse er en forudsætning

for at projektet kan gennemføres.

Ekspropriation (arealerhvervelse og fastsættelse af erstatninger)

På grundlag af besigtigelsesforretningen udarbejder anlægsmyndigheden

– i dette tilfælde Vejdirektoratet – en fortegnelse over de konkrete

arealer, der skal bruges til vejudvidelsen. I den forbindelse fastsætter

kommissionen erstatning for de arealer, der afstås, og for de gener, som

projektet i øvrigt påfører ejendommen. Den fastsatte erstatning kan

påklages til en taksationskommission og til domstolene.


Kapitel 3 - Hovedforslag

Antallet af ejendomme, der berøres eller forventes totaleksproprieret, er angivet

som et interval. Dette skyldes, dels at der er tale om et skitseprojekt, og dels at

afgørelsen af, om der skal ske totalekspropriation, træffes af ekspropriationskommissionen

på grundlag af en konkret vurdering af den enkelte ejendom.

Der må forventes ekspropriation af 1-3 kolonihavehuse ved Bakkevej i Fløng.

Ved havekolonien »Hvilen« kan der muligvis blive tale om ekspropriation eller

fl ytning af op til 5-10 kolonihavehuse, som ligger meget tæt på vejen. Det

forventes, at havernes restareal fortsat kan benyttes til kolonihaver. Omfanget

af ekspropriationer vil blive søgt minimeret mest muligt ved opførelse af støttemure

mod vejen. Hvorvidt der kan undgås indgreb i haverne, kan først afgøres

i forbindelse med detailprojekteringen.

Der planlægges ikke anlagt erstatningshaver for eksproprierede kolonihaver.

De forventede arealerhvervelser ved hovedforslaget er vist grafi sk på bilag 1,

side 1 til 29, som kortplaner i 1:2.000. Arealerhvervelserne er vist med gul farve.

Det skal fremhæves, at det er et skitseprojekt, der ligger til grund for de viste

arealerhvervelser. Ved den efterfølgende detailprojektering vil der ske ændringer

i forhold til skitseprojektet.

3.2. Konsekvenser i form af midlertidig arealerhvervelse

I forbindelse med udførelsen af anlægsarbejderne ved Holbækmotorvejen, er

der i anlægsperioden behov for midlertidigt at kunne anvende arealer, der efter

anlæggets færdiggørelse leveres tilbage til ejerne. Det drejer sig om areal på

begge sider af motorvejen uden for det areal, der skal eksproprieres, og areal i

forbindelse med udvidelse af broer og anlæg af regnvandsbassiner.

Disse arealer skal anvendes til oplag af materialer, opstilling af skurvogne og

kørsel til og fra arbejdspladserne.

Også anlæg af faunapassager og omlægning af rørledninger kan medføre behov

for midlertidige arbejdsarealer.

På strækninger, hvor der er anlagt haver helt ud til motorvejskellet, vil anlægsarbejdet

så vidt muligt blive udført fra vejens areal, således at indgreb i haver og

deres beplantning minimeres.

I forbindelse med de videre forarbejder til projektet vil der muligvis blive gennemført

arkæologiske prøvegravninger på ubebyggede arealer. Disse arealer vil

ekspropriationsmæssigt blive behandlet som midlertidige arbejdsarealer.

15


Kapitel 3 - Hovedforslag

16

I alt forventes det, at der bliver tale om brug af ca. 10 ha til midlertidigt arbejdsareal.

Varigheden og omfanget af Vejdirektoratets brug af de midlertidige arbejdsarealer

vil blive fastlagt i forbindelse med den senere detailprojektering. Efter endt

brug leveres arealerne tilbage til ejerne i ryddeliggjort stand, og eventuel ryddet

beplantning retableres eller erstattes.

Der påregnes normalt ikke brug af tunge køretøjer på havearealer. Der udbetales

normalt erstatning for benyttelsen af de midlertidige arbejdsarealer.

3.3. Konsekvenser for veje i umiddelbar nærhed af Holbækmotorvejen

I forbindelse med ombygning af tilslutningsanlægget ved Køgevej, vil der ske

en forlægning af Darupvej, således at vejens tilslutning til Køgevej fl yttes ca.

140 m mod syd. Samtidig lukkes Rønøs Allé’s tilslutning til Køgevej, og vejen

tilsluttes i stedet den forlagte Darupvej.

Ved tankanlægget nord for Holbækmotorvejen ved Køgevej lukkes frakørselsrampen

til både tankanlægget og Motelvej. Frakørsel til Køgevej skal fremover

ske ad en ny rampe vest for Køgevej. Denne ændring forventes at medføre et

fald i trafi kken på den vestlige del af Motelvej og dermed forbedre forholdene

for de tilgrænsende ejendomme.

Der skal etableres en ny vejadgang til Unicon-arealet fra Køgevej til erstatning

for den nuværende vejadgang.

I Fløng nedlægges tilslutningsanlægget ved Hedevej, og der anlægges en ny

tilslutning til Holbækmotorvejen i forbindelse med, at Vesterled føres over motorvejen

på en ny bro. Disse ændringer forventes at medføre nedgang i trafi kken

på Hedevej, Svinget og Fløngvej og dermed forbedre forholdene for de tilgrænsende

ejendomme.

3.4. Andre konsekvenser

3.4.1 Plantebælter

Der påregnes etableret et ca. 10 m bredt plantebælte 3 steder på offentligt ejede

arealer langs motorvejen. Nord for motorvejen er det strækningen mellem Marbjergvej

og Hedelandsvej.

Syd for motorvejen er det strækningen mellem Køgebanen og Køgevej samt en

strækning syd og vest for tilslutningen til Københavnsvej.

Arealet til plantebælterne erhverves ikke, men der tinglyses servitut om beplantningen

og den fremtidige vedligeholdelse.


Plantebælterne er vist på kortbilagene med en grøn skravering.

3.4.2 Byggelinjer

I forbindelse med detailprojekteringen vil det blive nærmere undersøgt, om der

skal ske en revision af de eksisterende byggelinjer langs motorvejen.

3.4.3 Støj

Konsekvenserne for ejendommene i form af støj er nærmere beskrevet i rapport

286, Støj og øvrige miljøforhold.

Hovedforslaget indeholder forslag til en generel forbedring af støjforholdene

i form af opsætning af indtil 4 m høje støjskærme langs motorvejen på strækninger

med boligbebyggelse og kolonihaver tæt på motorvejen. På strækninger,

hvor der allerede i dag er opsat støjskærme, vil det blive nærmere vurderet, om

disse skal nedtages og erstattes med nye højere skærme

Disse foranstaltninger vil betyde en forbedret beskyttelse mod støjen fra motorvejen,

end det er tilfældet i dag.

På baggrund heraf, og i overensstemmelse med nyeste domspraksis, vurderer

Vejdirektoratet, at der næppe vil blive tale om erstatninger til lodsejere alene

begrundet i støjgener.

De planlagte støjskærme er vist med kraftig grøn streg på kortbilagene. Det

bemærkes, at stregen kun er en signatur for den strækning, hvor der opføres

støjskærme. Den nøjagtige placering af støjskærmene og deres højde bliver først

endeligt fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen

3.4.4 Vibrationer

Kapitel 3 - Hovedforslag

Vibrationer under arbejdets udførelse

I forbindelse med detailprojekteringen skal der foretages en nærmere registrering

af bygninger, som eventuelt kan blive udsat for vibrationspåvirkninger

under anlægsarbejderne.

Eventuelle skader forårsaget af vejudvidelsen vil blive erstattet efter gældende ret.

Vibrationer fra trafi kken på den færdigbyggede vej

Der er ikke fastsat krav om, hvor store vibrationspåvirkninger der må forekomme

som følge af vejtrafi k.

Som følge af at der anlægges et nyt motorvejsspor ca. 4 m nærmere på de eksisterende

bebyggelser, øges risikoen for, at der kan forekomme vibrationer fra

17


Kapitel 3 - Hovedforslag

18

vejtrafi kken. I forbindelse med detailprojekteringen vil kritiske områder blive undersøgt

nærmere. Såfremt disse undersøgelser viser, at vibrationspåvirkningerne

efter vejudvidelsen kan forventes at blive væsentligt større end før udvidelsen, vil

det blive vurderet, hvilke afhjælpende foranstaltninger der kan foretages.

3.4.5 Skyggegener fra støjskærme

De op til 4 m høje støjskærme, der indgår i projektet, kan medføre skyggegener

på arealer nord for motorvejen, specielt på strækninger hvor støjskærmene

placeres på en dæmning.

Udformningen af støjskærmene vil i forbindelse med detailprojekteringen blive

fastlagt i et samarbejde mellem Vejdirektoratet, kommunerne og de berørte naboer.

Omfanget af skyggegener er medtaget i en vurdering af indgrebene på de enkelte

ejendomme. Hvorvidt skyggegenerne udløser erstatning, afgøres for den

enkelte ejendom af Ekspropriationskommissionen.

3.4.6 Servitutter

I forbindelse med motorvejsudvidelsen vil der på naboejendommene blive tinglyst

en servitut, der giver Vejdirektoratet ret til at udføre reparation og vedligeholdelse

af den side af støjskærmene og eventuelle støttemure, der vender mod

naboejendommene.

Omfanget af servitutterne er ikke vist på planerne. Der betales som udgangspunkt

ikke erstatning for pålæg af servitutten. Vejdirektoratet erstatter eventuelle

skader, som påføres ejendommene i forbindelse med vedligeholdelsen.

I forbindelse med erhvervelse af areal til regnvandsbassiner vil der blive tinglyst

færdselsret for Vejdirektoratet fra offentlig vej til bassinerne.

På ejendomme, hvor der tildeles brugsret over areal mellem fremtidigt vejskel

og anlæggets ydre begrænsning, kan der eventuelt blive tale om at tinglyse servitut

om dette forhold.

I forbindelse med etablering af faunapassager kan der blive tale om erhvervelse

af areal til opsætning af hegn og der kan blive tinglyst servitut om beplantning

og ledelinjer til sikring af vildtets passage.

3.4.7 Nabogener i anlægsperioden

I anlægsperioden vil ejendomme i nærheden af motorvejen i et vist omfang

have gener fra anlægsarbejderne, først og fremmest støv, støj og vibrationer.

Anlægsarbejderne vil blive tilrettelagt, så der i videst muligt omfang tages

hensyn til naboerne.


4. Alternativ H1

I Alternativ H1 udbygges motorvejen symmetrisk mellem Fløng og Ringstedvej,

og der forudsættes et generelt motorvejstværsnit, som beskrevet i Hovedforslaget

for den »bymæssige strækning«, med et tværprofi l på 33 meter.

Dette betyder, at arealindgrebet vil være reduceret med ca. 1,5 meter i hver vejside

i forhold til Hovedforslaget. Det skal bemærkes, at dette forhold kun er gældende

på de strækninger, som er defi neret »åbne strækninger« i Hovedforslaget. På

strækningen, der er defi neret som »bymæssig strækning«, vil arealindgrebet i

Alternativ H1 være som i Hovedforslaget.

Da Alternativ H1 kun forudsætter en udbygning mellem Fløng og Ringstedvej

undgås de arealindgreb, der er beskrevet for Hovedforslaget vest for Ringstedvej.

Alle arealindgreb vil i øvrigt være principielt som beskrevet i Hovedforslaget, og

der henvises derfor til Hovedforslaget vedrørende kortbilag og øvrigt materiale.

Figur 3: Tværprofi l for Alternativ H1

Kapitel 4 - Alternativ H1

19


Kapitel 4 - Alternativ H1


5. Alternativ A

Kapitel 5 - Alternativ A

Alternativ A er som hovedforslaget en udbygning af den eksisterende motorvej

fra 4 til 6 spor, men udbygningen syd om Roskilde By, på strækningen mellem

Københavnsvej og Ringstedvej, sker ved en asymmetrisk (ensidig) udbygning

mod syd.

På de øvrige strækninger mellem Fløng og Roskilde Vest er alternativ A sammenfaldende

med hovedforslaget.

Ved alternativet formindskes indgrebene i ejendommene nord for vejen, og der

er mulighed for at bevare de nuværende støjskærme og beplantninger uændret.

Figur 4: Tværprofi l på den bymæssige strækning ved en asymmetrisk udbygning.

Til sammenligning er vist den eksisterende motorvejs tværprofi l.

En nærmere beskrivelse af tværprofi let kan ses i den sammenfattende rapport.

Den nuværende arealanvendelse langs strækningen er som ved hovedforslaget.

5.1 Arealmæssige konsekvenser af alternativ A

Da udbygningen på en del af strækningen fortrinsvis sker mod syd, medfører

dette, at ejendommene nord for vejen skal afstå mindre eller slet intet areal, og

at ejendommene syd for motorvejen skal afstå et større areal.

Det samlede arealbehov er næsten identisk med hovedforslaget, i alt ca. 25 ha

afstået areal og ca. 10 ha til arbejdsareal. I alt forventes 80-100 ejendomme

berørt.

21


Kapitel 5 - Alternativ A

22

Der forventes totaleksproprieret lidt færre beboelsesejendomme end ved hovedforslaget,

således at det samlede antal totalekspropriationer bliver 3-7 parcelhusejendomme

og en ubebygget kommunalt ejet grund.

I bilag 2, side 1 til 15, er der som kortplaner i 1:2.000 grafi sk vist de forventede

arealafståelser for den strækning, hvor alternativ A afviger fra hovedforslaget.

Arealerhvervelserne er vist med gul farve. Det skal fremhæves, at det er et

skitseprojekt, der ligger til grund for de viste arealerhvervelser. Ved den efterfølgende

detailprojektering kan der ske ændringer i forhold til skitseprojektet.

5.2 Andre konsekvenser

For alternativ A er alle øvrige konsekvenser som ved hovedforslaget, punkt 3.2

til punkt 3.4.7.


6. Alternativ B

Alternativ B omhandler anlæg af en helt ny 4-sporet motorvej fra Fløng i et forløb

syd om Roskilde By, i en afstand af ca. 1 km fra den nuværende Holbækmotorvej,

til sammenløb med Holbækmotorvejen ca. 2 km vest for Lindenborgvej.

Samtidig udbygges motorvejsstrækningen gennem Fløng ved en udbygning til 3

spor i vestgående retning og 4 spor i østgående retning.

Figur 5: Tværprofi l igennem Fløng

På den resterende strækning syd om Roskilde anlægges motorvejen med 2 spor

i hver retning.

Figur 6: Tværprofi l for 4-sporet motorvej syd om Roskilde

Kapitel 6 - Alternativ B

En nærmere beskrivelse af tværprofi lerne kan ses i den sammenfattende rapport.

Bortset fra den østligste strækning gennem Fløng løber alternativ B gennem

åbent land.

Området er karakteriseret ved, at det for en stor del er udlagt til råstofområde i

regionsplanenen for Roskilde Amt. Der er fl ere aktive grusgrave i området, og

store arealer er endnu ikke udnyttet. Størstedelen af den jord, der er udlagt til

grusgravning, er opkøbt af grusgravningsfi rmaer eller Roskilde Kommune.

23


Kapitel 6 - Alternativ B

24

Linjeføringen forløber på ca. 2/3 af strækningen (fra st. 0 til st. 10,0) i en zone,

der i regionplan og kommuneplan er udlagt til transportkorridor.

Som bilag 3 i rapporten er der indsat kort i 1:15.000. Kortene viser de overordnede

planforhold langs med alternativ B.

Som bilag 4 er der indsat kort i 1:15.000, der viser de nuværende ejendomsforhold

ved alternativ B. På kortene er arealer tilhørende samme ejendom markeret

med raster og farver. De forskellige ejendomme kan tilhøre samme ejer. Ejerforholdene

fremgår ikke af kortene.

Strækningens nuværende arealanvendelse er mere detaljeret beskrevet i nedenstående

tabel.

Beskrivelsen sker fra vest mod øst, dvs. fra Holbæk mod København, i projektets

stationeringsretning.

Stationering

km

Bilag 3,

side

Beskrivelse

0,0 - 1,1 1 Asfaltfabrik

1,1 - 3,3 1 Landbrugsarealer, beboelse

3,3 1 Køgevej

3,3 - 3,5 1 Beboelse og erhverv. Forurenet grund

3,5 - 3,6 1 Jernbanearealer

3,6 - 4,8 1-2

Roskilde Kommunes idrætsanlæg nord for vejlinjen, Darup Grusgrav og grusgravssø,

arealer udlagt til grusgravning

4,8 - 6,1 2

Kamstrup Grusgrav, teltpladser for Roskildefestivalen, landbrugsareal, arealer udlagt

til grusgravning, bebyggelsen Vor Frue syd for vejlinjen

6,1 2 Køgevej

6,1 - 8,3 2

Landbrugsareal med mindre ejendomme, Haveforeningen Roarsgave nord for

vejlinjen, Øde Hastrup Grusgrav, arealer udlagt til grusgravning

8,3 2-3 Vindingevej

Landbrugsarealer, bebyggelsen Vindinge syd for vejlinjen, St. Hede Grusgrav,

8,3 - 11,3 3 komposteringsanlæg, arealer udlagt til erhverv, arealer udlagt til grusgravning,

erhvervsområde ved Lykkegårdsvej og Københavnsvej, beboelser,

11,3 3 Københavnsvej

11,3 - 12,8 3-4

Boligbebyggelse ved Granagervej, arealer udlagt til erhverv, jernbane, areal udlagt til

fritidsområde med skydebane og fredskov, erhvervsareal ved Guldalderen

12,8 4 Vesterled

12,8 - 14,2 4

Fløng By. Bolig- og erhvervsbebyggelse nord og syd for motorvejen. Mindre

kolonihaveområde ved Bakkevej.

Tabel 2: Oversigt over arealanvendelsen ved alternativ B

6.1 Arealmæssige konsekvenser af alternativ B

Anlæg af alternativ B vil medføre store indgreb i grusgravningsfi rmaernes

planlagte udnyttelse af grusforekomsterne i området. Det vil være en væsentlig


Kapitel 6 - Alternativ B

omkostningsforøgelse for et eventuelt vejanlæg, hvis arealerne med grus ikke

er udnyttet, inden vejanlægget udføres. Omvendt vil Vejdirektoratet ved pålæg

af byggelinjer sikre, at grusforekomster under fremtidigt vejterræn ikke udgraves,

da dette også vil betyde en væsentlig meromkostning for vejanlægget. De

grusforekomster, der ikke kan udnyttes på normal måde, skal erstattes. Vejdirektoratet

vil prøve at indgå aftaler med grusgravningsfi rmaerne om at tilrettelægge

grusgravningen på en sådan måde, at mest muligt grus udnyttes inden vejanlægget

eventuelt påbegyndes.

Et mindre antal små landbrugsejendomme vil blive gennemskåret af vejanlægget.

Landbrugsinteresserne i området vurderes til at være ret begrænsede. Store

dele af landbrugsarealerne er opkøbt af grusgravningsfi rmaerne eller Roskilde

kommune, og de udgravede grusgrave planlægges på sigt at skulle anvendes til

rekreative formål. Der vurderes derfor kun i begrænset omfang at være behov

for en jordfordeling i forbindelse med anlæg af alternativ B.

Vejanlægget vil berøre den sydlige del af Roskilde Kommunes idrætsanlæg ved

Darupvej, og der vil ske en gennemskæring af de arealer, der i dag anvendes til

telt- og parkeringsarealer af Roskilde-Festivalen.

Havekolonien Roarsgave vil blive berørt i det sydøstlige hjørne, og 4-6 kolonihaver

må påregnes at skulle eksproprieres. Der påregnes ikke udlagt erstatningshaver.

Støjgenerne fra vejen søges begrænset ved opsætning af støjskærme.

Vejanlægget forløber nord for de samlede bebyggelser Vindinge og Vor Frue.

Støjen fra motorvejen vil blive søgt begrænset ved, at vejen anlægges under

terræn og ved anlæg af støjvolde eller opsætning af støjskærme i nødvendigt

omfang. Om de støjmæssige konsekvenser henvises der til rapport 286, Støj og

øvrige miljøforhold.

Det er uafklaret hvorvidt der kan blive tale om, at et mindre boligområde ved

Granagervej vil blive totaleksproprieret.

Ved planlægningen af vejens linjeføring er det forsøgt at undgå større indgreb i

erhvervsområder. Indgreb i erhvervsområder vil dog ikke kunne indgås. Ud over

enkelte spredt beliggende mindre virksomheder, vil der ske indgreb i erhvervsområdet

ved Lykkegårdsvej og et planlagt område mellem Københavnsvej og

Hovedbanen. Der vil også ske et indgreb i asfaltfabrikken, placeret i en nedlagt

grusgrav syd for motorvejen ved st. 0 - 1,1. Det forventes, at det ved anlæg af

støttemure vil være muligt at minimere indgrebet så meget, at asfaltfabrikkens

produktionsmuligheder ikke vil blive væsentligt berørt.

Mellem st. 12,0 og 12,5 gennemskæres en skydebane. Gennemskæringen vil

25


Kapitel 6 - Alternativ B

26

betyde, at skydebanen antagelig må nedlægges, da det ikke er muligt at vende

skydebanerne på grund af krav til sikkerhedsafstande til bebyggelser.

Ved sammenløbet med den eksisterende Holbækmotorvej i Fløng vil der blive

behov for at ekspropriere arealstrimler fra en række beboelses- og erhvervsejendomme

tæt på motorvejen. Der kan blive tale om, at enkelte parcelhusejendomme

og erhvervsejendomme skal totaleksproprieres. Arealindgrebene i Fløng vil

ved alternativ B være større end de indgreb, der sker ved hovedforslaget. Dette

skyldes, at der skal anlægges et ekstra spor i østgående retning gennem Fløng.

Gennemføres alternativ B, vil det lægge bindinger på den planlagte fremtidige

anvendelse af området syd for Roskilde som rekreativt område.

Sammenfattende må der for hele alternativ B påregnes totaleksproprieret 3-5

mindre landbrug (af størrelse ca. 3-22 ha), 3-5 erhvervsejendomme og 15-20

beboelser. Herudover skal ca. 3 ha fredskov eksproprieres. Samlet areal til vejanlæg,

regnvandsbassiner og samkørselspladser vil udgøre ca. 150 ha.

I alt forventes 60-80 ejendomme at blive berørt af alternativ B.

6.2 Konsekvenser i form af midlertidig arealerhvervelse

I forbindelse med udførelsen af anlægsarbejderne, vil der i anlægsperioden være

behov for midlertidigt at kunne anvende arealer, der efter anlæggets færdiggørelse

leveres tilbage til ejerne. Det drejer sig om areal på begge sider af motorvejen,

uden for det areal der skal eksproprieres, og areal i forbindelse med

bygning af broer og anlæg af regnvandsbassiner.

Midlertidige arbejdsarealer skal anvendes til arbejdskørsel langs vejanlægget,

oplag af materialer, opstilling af skurvogne og kørsel til og fra arbejdspladserne.

Efter endt brug leveres arealerne tilbage til ejerne i ryddeliggjort stand. Der

betales normalt erstatning for brug af midlertidige arbejdsarealer.

6.3 Andre konsekvenser

6.3.1 Byggelinjer

Langs motorvejen vil der blive pålagt byggelinjer på begge sider af vejen med

en afstand på 50 m fra vejmidten. Ved ramper er byggelinjeafstanden 25 m fra

nærmeste kørebanekant. Til byggelinjeafstanden skal der lægges et højdetillæg

på 2 gange højdeforskellen og et passagetillæg på 1 m.

Inden for byggelinjearealet må der ikke uden tilladelse fra Vejdirektoratet opføres

bygninger eller udføres faste anlæg af nogen art.


6.3.2 Støj

Gener i form af støj fra motorvejen vil blive søgt begrænset ved opsætning af

støjskærme eller anlæg af støjvolde.

Igennem Fløng opsættes støjskærme i princippet som i hovedforslaget. På de

øvrige strækninger opsættes der støjskærme ved Vindinge, Vor Frue, Haveforeningen

Roarsgave og Roskildefestivalens teltpladser.

Konsekvenserne for ejendommene i form af støj er nærmere beskrevet i rapport

286, Støj og øvrige miljøforhold.

6.3.3 Vibrationer

Vibrationer under arbejdets udførelse

I forbindelse med detailprojekteringen skal der foretages en nærmere registrering

af bygninger, som eventuelt kan blive udsat for vibrationspåvirkninger

under anlægsarbejderne. Det vil hovedsageligt være i Fløng, at sådanne undersøgelser

skal foretages.

Eventuelle skader forårsaget af arbejdet i forbindelse med udvidelsen vil blive

erstattet efter gældende ret.

Vibrationer fra trafi kken på den færdigbyggede vej

Kapitel 6 - Alternativ B

Der er ikke fastsat krav om, hvor store vibrationspåvirkninger der må forekomme

som følge af vejtrafi k.

Som følge af at der anlægges et nyt motorvejsspor ca. 4-8 m nærmere på de

eksisterende bebyggelser i Fløng, øges risikoen for, at der kan forekomme

vibrationer fra vejtrafi kken. I forbindelse med detailprojekteringen vil kritiske

områder blive undersøgt nærmere. Såfremt disse undersøgelser viser, at vibrationspåvirkningerne

efter vejudvidelsen kan forventes at blive væsentlig større

end før udvidelsen, vil det blive vurderet, hvilke afhjælpende foranstaltninger

der kan foretages.

6.3.4 Skyggegener fra støjskærme

De op til 4 m høje støjskærme, der indgår i projektet, kan medføre skyggegener

på arealer nord for motorvejen, især på strækninger hvor støjskærmen placeres

på en dæmning.

Udformningen af støjskærmene vil i forbindelse med detailprojekteringen blive

fastlagt i et samarbejde mellem Vejdirektoratet, kommunerne og de berørte

naboer.

27


Kapitel 6 - Alternativ B

28

Omfanget af skyggegener er medtaget i en vurdering af indgrebene på de enkelte

ejendomme. Hvorvidt skyggegenerne udløser erstatning, afgøres for den

enkelte ejendom af Ekspropriationskommissionen.

Det vil hovedsagelig være på strækningen gennem Fløng, at der kan blive tale

om skyggegener.

6.3.5 Servitutter

I forbindelse med motorvejsanlægget vil der på naboejendommene blive tinglyst

en servitut, der giver Vejdirektoratet ret til at udføre reparation og vedligeholdelse

af den side af støjskærmene og eventuelle støttemure, der vender mod

naboejendommene.

Der betales ikke erstatning for pålæg af servitutten. Vejdirektoratet erstatter

eventuelle skader, som påføres ejendommene i forbindelse med vedligeholdelsen.

I forbindelse med erhvervelse af areal til regnvandsbassiner, vil der blive tinglyst

færdselsret for Vejdirektoratet fra offentlig vej til bassinerne.

I forbindelse med etablering af faunapassager kan der blive tinglyst servitut om

beplantning og ledelinjer.

6.3.6 Nabogener i anlægsperioden

I anlægsperioden vil ejendomme i nærheden af motorvejen i et vist omfang have

gener fra anlægsarbejderne, først og fremmest støv, støj og vibrationer. Anlægsarbejderne

vil blive tilrettelagt, så der i videst muligt omfang tages hensyn til

naboerne.


7. Varianter

I den sammenfattende rapport er der beskrevet en række varianter til hovedforslaget

og alternativerne.

I det følgende gennemgås varianternes arealmæssige konsekvenser.

7.1 Varianter til hovedforslaget

7.1.1 Et udbygget og permanent trafi kledelsessystem

Denne variant har ikke arealmæssige konsekvenser i forhold til hovedforslaget

og er derfor ikke nærmere beskrevet.

7.1.2 Udbygning til 8 spor igennem Fløng

Etablering af et ekstra spor i hver side af motorvejen igennem Fløng vil medføre

større indgreb i naboarealerne. Indgrebene i naboarealerne vil blive søgt begrænset

ved etablering af støttemure.

Det vurderes, at der skal eksproprieres jordstrimler fra yderligere 5 ejendomme,

og at der kan blive tale om, at 2 parcelhusejendomme og 2 erhvervsejendomme

skal totaleksproprieres. Det forventes, at der skal eksproprieres yderligere ca. 1

ha i forhold til hovedforslaget

Varianten er vist grafi sk på bilag 5, side 1 og 2.

7.1.3 Fuldt tilslutningsanlæg ved Vindingevej/Østre Ringvej

Etablering af dette alternativ vil medføre indgreb i 2 erhvervsejendomme nord

for motorvejen. For den ene ejendoms vedkommende vurderes det, at indgrebet

er så omfattende, at der kan blive tale om totalekspropriation.

Nord for vejen vil der også blive tale om arealafståelse fra Roskilde Kommunes

beredskabsstation. Det vurderes, at arealafståelsen ikke vil være væsentlig i

forhold til beredskabsstationens funktion.

Syd for motorvejen vil der blive tale om yderligere arealafståelse fra 3 landbrugsejendomme.

Det forventes, at der skal eksproprieres yderligere ca. 3-4 ha i forhold til hovedforslaget

Varianten er vist grafi sk på bilag 6, side 1 til 4.

Kapitel 7 - Varianter

29


Kapitel 7 - Varianter

30

7.1.4 B-anlæg ved Vesterled

Ved dette alternativ skal der ikke afstås areal fra en erhvervsejendom nord for

motorvejen. I stedet sker der en noget større arealafståelse af landbrugsjord vest

for Vesterled.

Det forventes, at der skal eksproprieres yderligere ca. 1 ha areal i forhold til

hovedforslaget

Varianten er vist grafi sk på bilag 7, side 1 til 3.

7.1.5 Faunapassage under motorvejen ved Ringstedvej

Denne variant vil ikke medføre væsentlige ændringer i arealafståelsen fra ejendommene

nord og syd for motorvejen. Der kan blive tale om erhvervelse af areal

til hegn og der kan blive tale om tinglysning af servitut om hegn, ledelinjer mm.

7.1.6 Vejforbindelse til et eventuelt Parker & Rejs anlæg ved Trekroner Station

Ved denne variant etableres der en frakørsel fra motorvejens vestgående spor til

arealet syd for Trekroner station, og Gammel Marbjergvej føres under motorvejen.

Etablering af varianten vil medføre ekspropriation af ubebyggede arealer fra 2

ejendomme i byzone.

I forhold til hovedforslaget er der kun tale om et beskedent forøget arealbehov.

Varianten er vist grafi sk på bilag 8, side 1 og 2.

7.1.7 Etablering af et sideanlæg nord for Taastrup

Ved denne variant anlægges der et sideanlæg nord for Høje Taastrup. Sideanlægget

kan udformes enten med et sideanlæg både nord og syd for motorvejen,

eller med et sideanlæg kun nord for motorvejen og en vejforbindelse gennem en

tunnel fra motorvejens sydside til sideanlægget.

Nord for motorvejen vil etablering af sideanlægget medføre behov for ekspropriation

af ca. 3-4 ha landbrugsjord uanset hvilken løsning der vælges.

Syd for motorvejen vil løsningen med et fuldt sideanlæg medføre behov for

ekspropriation af ca. 3-4 ha. Det eksproprierede areal er i Høje Taastrups kommuneplan

udlagt til idræt, rekreation mm. En del af arealet er byzone. Løsningen

med alene en vejforbindelse fra syd til sideanlægget nord for motorvejen vil

medføre behov for ekspropriation af ca. 2 ha.

Varianten er vist grafi sk på bilag 9, side 1 og 2.


7.2 Varianter til alternativ A

7.2.1 Nye støjskærme nord for motorvejen

Varianten omhandler udskiftning af de eksisterende støjskærme nord for motorvejen

med nye op til 4 m høje støjskærme.

Konsekvenserne af de højere støjskærme kan være forøgede skyggegener for

ejendommene nord for støjskærmene.

Der forventes kun beskedne arealmæssige konsekvenser af varianten.

7.3 Varianter til alternativ B

Kapitel 7 - Varianter

7.3.1 Udbygning til 4 vestgående spor gennem Fløng

Denne variant vil medføre behov for at ekspropriere en yderligere ca. 4 m bred

arealstrimmel fra ejendommene nord for motorvejen. Ekspropriationernes omfang

vil blive søgt begrænset ved anvendelse af støttemure.

Variantens arealmæssige konsekvenser nord for motorvejen er tilsvarende hovedforslagets

variant 6.1.2, udbygning til 8 spor gennem Fløng.

31


Kortbilag

Bilag 1: Hovedforslaget,

Arealforhold, kort 1 - 29

Bilag 2: Alternativ A,

Arealforhold, kort 1 - 15

Bilag 3: Alternativ B,

Planforhold, kort 1 - 4

Bilag 4: Alternativ B,

Ejendomsforhold, kort 1 - 4

Bilag 5: Variant til Hovedforslaget,

8 spor gennem Fløng, kort 1 - 2

Bilag 6: Variant til Hovedforslaget,

Fuldt tilslutningsanlæg ved Vindingevej, kort 1 - 5

Bilag 7: Variant til Hovedforslaget,

B-anlæg ved Vesterled, kort 1 - 3

Bilag 8: Variant til Hovedforslaget,

Vejforbindelse til Trekroner Station, kort 1 - 2

Bilag 9: Variant til Hovedforslaget,

Sideanlæg ved Tåstrup, kort 1 - 2


Vejdirektoratet Vejdirektoratet Vejdirektoratet

Niels Juels Gade 13 Elisagårdsvej 5 Thomas Helsteds Vej 11

Postboks 9018 Postboks 235 Postboks 529

1022 København K 4000 Roskilde 8660 Skanderborg

Telefon 3341 3333 Telefon 4630 7000 Telefon 8993 2200 vd@vd.dk

Telefax 3315 6335 Telefax 4630 7105 Telefax 8652 2013 Vejdirektoratet.dk

More magazines by this user
Similar magazines