13.09.2013 Views

KIRKEBLADET

KIRKEBLADET

KIRKEBLADET

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KIRKEBLADET

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER - 2011

Tiden

Nyt fra menighedsrådet

Spidsen

Sogneaftner

Aktiviteter i sognet

NØRRE NISSUM KIRKE


Præstens sPalte Fra MenIGHeDsrÅDet

sPIDsen

tiden

Tiden er et underligt begreb. Der er mennesker,

der ikke kan få tiden til at slå til,

og andre har deres hyr med at få den slået

ihjel. Der er mange, der nu som jeg, kan se

tilbage på sommerferien. De har i en periode

været væk fra deres arbejde, og det har

de forhåbentlig nydt.

Når jeg skal være helt ærlig, og det skal

jeg jo, så kan jeg godt blive ramt af rastløshed

i sommerferien. Jeg er ikke så god til at

tage den med ro og har egentlig aldrig været

det. Selvfølgelig nyder jeg ferien, men

der går ikke ret mange dage, før jeg længes

lidt efter hverdagen og de daglige gøremål.

Jeg tror ikke, at jeg er alene om at

have det sådan.

Det, jeg glemmer, er selvfølgelig at huske

mig selv på: ”At alting har en tid”, som der

står i Prædikerens Bog. Der er en tid til at

tie og en tid til tale. En tid til at græde og en

tid til at le. Der er også en tid til ferie og en

tid til arbejde. Alt har sin tid, og vi må tage

os tid til at leve hver dag.

Erik Aalbæk Jensens roman: Magtens folk,

slutter med en tankevækkende linje: Rigmor

var forsvundet ud af salen sammen

med den lille flok af mennesker, der altid

skal noget andet. Hun er en fremadstræbende

ærgerrig kvinde, som ofrer livet på

karrierens alter. Set udefra er Rigmors karriere

og fremtid virkelig lovende, men hendes

vilje til magt gør, at hun kommer på afstand

af sin oprindelse og af de mennesker,

som står hende nær. I romanens begyndelse

beskrives hendes øjne som kornblomstblå,

siden isblå, og til sidst stenblå!

Den, der altid skal noget andet end livet

selv, bliver tvunget ud i en tilværelse, som

er præget af kold overflade og af det uægte.

Et liv hvor der ikke levnes plads til eftertænksomhed

og fordybelse. Det er et liv,

som er det stik modsatte af det, som beskrives

i højskolesangen: Et jævnt og muntert,

virksomt liv på jord, hvor det hedder:

lysvågent for alt skønt og stort herneden.

Der er både plads til dybde og ægthed i det

liv, og det er også et liv, som er vel bekendt

med, at de dybe længsler kun fyldestgøres

af glans fra evigheden.

Vi har alle sammen noget, vi længes efter.

De dybe længsler er længslen efter at

leve, som vi af Gud er skabt til. Nu er det

mange år siden, denne sang er skrevet. Der

er meget, som har forandret sig, siger vi.

Ja, det er sandt nok, men mennesket har

grundlæggende set ikke forandret sig. Det

gælder stadigvæk: Som din dag er, skal din

styrke være.

Derfor må vi tage os så megen tid, at det

går op for os, at hver dag er en gave fra

Gud, men også en opgave, som jeg må

tage på mig. Opgaven går ud på, at vi træder

så meget til side i vort liv, at det går

op for os, at det væsentligste ikke er det,

vi har skrabet til os, men alt det vi har fået

helt ufortjent.

Er vi kommet så langt, er det forbi med

kedsomheden og rastløsheden. For den,

som mærker, at græsset gror, står tiden eller

livet vist aldrig stille.

Leo Toftgaard

Provstesyn

Der har i maj måned været holdt provstesyn,

hvor provst Knud E. Nissen sammen

med menighedsråd og provstiets bygningssagkyndige

har gennemgået kirke, kirkegård,

kirkehus og præstebolig.

Provstesynet holdes hvert 3. år, mens menighedsrådet

holder syn hvert år. Der blev

bl.a. fremsat ønske om, at et stendige ved

lejlighed bliver omsat.

Endvidere trænger flisegangen op mod kirken

visse steder til omlægning. Dette er

meget påkrævet og vil ske hurtigst muligt.

Alle ønsker bliver efterfølgende indarbejdet

i menighedsrådets budgetforslag.

Karsten Vinther

Menighedsmøde

Efter gudstjenesten 4. september kl. 10 er

der kirkekaffe i Kirkehuset. I forbindelse

hermed indbyder menighedsrådet til menighedsmøde,

hvor menighedsrådet vil

gennemgå årsberetningen og redegøre for

konkrete ønsker og tiltag.

Menigheden har her lejlighed til at stille

spørgsmål, ligesom man kan kommentere

forsøgsordningen for gudstjenesten, som

nu har varet siden kirkeårets start. Menighedsrådet

vil efterfølgende træffe beslutning

om evt. videreførelse.

Så velkommen til gudstjeneste, kirkekaffe

og menighedsmøde 4. september kl. 10.

Karsten Vinther

Højmessen

Når jeg går til en højmesse, går jeg den i

møde med en forventning om at møde noget,

der er større end mig selv.

For mig er gudstjenesten derfor et unikt

helle med mulighed for forundring og med

mulighed for at gå derfra en smule forandret.

Jeg hører til blandt dem, der må siges at

være født ind i en højmessetradition og har

derfor dens forudsigelighed og genkendelighed

inde under huden.

Jeg holder af sakramenterne, ordene og

salmerne, men jeg har også erfaret, hvordan

forundringen og forandringen ophører,

når genkendeligheden og den faste struktur

tager over og bliver det styrende.

Det nye Testamentes tekster rummer på

forunderlig vis alle livets store og centrale

temaer!

Mødet mellem dagens tekst og menigheden

er for mig kernen i gudstjenesten.

Min erfaring er, at det talte ord, er det

sprog, som benyttes og fylder mest I vores

højmesse. For mig at se vil budskabet på ligeså

fornem vis kunne formidles gennem

billeder, stilhed, musik, handlinger, sanser

osv. Universet I dagens tekst rummer mere

end ord.

Derfor kan det være spændende at lade

dagens tekst være styrende for gudstjenestens

form.

Måske inviterer søndagens tekst til, at der

indledes med nadver. Måske musikken undervejs

giver sin fortolkning af tekstens

tema. Måske overskriften på forsiden af

dagens avis pryder én af de hvidkalkede

vægge. Måske højmessen indeholder indslag

fra menigheden, som bidrager til en

anderledes fortolkning.

Hvis man lader dagens tekst sætte dagsordenen

for højmessens forløb, vil man på en

anden måde vise, at højmessen har noget

på hjerte!

Linda Hoff Larsen

2 3


sOGneaFtner

Den frugtbare grænse

onsdag 14. september, kl. 19.30

v/ sygehuspræst Preben Kok,

Vejle

”Alting kan blive bedre”, siger man med

største selvfølgelighed, men det er ikke rigtigt.

Meget kan blive bedre – men ikke alt

kan blive bedre. Når sætningen så ikke blot

afvises, er det fordi, den indeholder en tankegang,

som er blevet moderne. Vi vil gerne

lade som om, vi har magten over tingene

og kan kontrollere dem.

Når vi overser, at der er grænser for, hvor

meget et menneske kan, tvinges vi ud i

overanstrengelser, og bliver vi ved længe

nok, får vi stress.

Medicinen i den situation kan fx hedde: ”Og

når min sjæl blev af sin grublen træt, den

hviled` sig ved Fader Vor at bede”. I denne

sætning sættes en grænse for, hvor meget

et menneske skal kunne bære – og denne

grænse er frugtbar, for det er ved den, vi

kan hvile os og samle kræfter til det, vi kan

og skal gøre.

Tankegangen er beskrevet i Preben Koks

bog: ”Skæld ud på Gud”.

Kunstens rolle i kirken

onsdag 26. oktober, kl. 19.30

v/ kunsthistoriker og sognepræst

Anne-Mette Gravgaard, København

Hvilken slags kunst skal vi have i vores

kirker? Alene ordet volder problemer.

Kunst i kirken? Eller udsmykning?

Er udsmykningen til Guds ære, eller er den

til glæde for os selv. Skal en kunstner, der

arbejder med kirkekunst, være kristen?

Behøver vi overhovedet kunst i vores kirker?

Det er nogle af de spørgsmål, vi vil komme

ind på undervejs.

Som baggrund herfor vil vi se på kunstens

traditionelle rolle i kirken fra Middelalderen

op til i dag.

Eksempler på moderne danske kirkeudsmykninger

vil forhåbentlig kunne belyse

nogle af spørgsmålene og vække til debat.

Foto: Michael Paldam

Mortensaften

onsdag 9. november kl. 18.30

Velkommen til den traditionelle Mortensaften

i kirkehuset!!!

Programmet er igen i år spisning, sang og

musik.

Menu: Andesteg (rigtig andesteg), dessert

og kaffe med småkager.

Velkommen til en festlig novemberaften.

norgesturen

Det blev en meget vellykket tur til Trondheim.

Vejret var med os, og den norske natur

var så smuk og farverig.

Vi så stavkirken i Heddal. En meget smuk

kirke, som i sin tid var tilegnet Jomfru Maria.

En glad gut viste os rundt. Der er nu

30 stavkirker i Norge, men tidligere har der

været over 1000.

Derefter så vi Jørungård i Sel, hvor handlingen

til Kristin Lauransdatter har fundet sted.

Forinden havde Thea på en fin måde i bussen

læst op og fortalt i passende doser fra

romanen.

Vi nåede Trondheim, rejsens mål. Første

aften besøgte vi sygehuspræsten og hans

kone, som er sundhedsplejerske. Her fortalte

ægteparret om deres arbejde og om

Den norske Kirke. Vi sang danske og norske

sange, alt imens vi nød en skøn udsigt over

fjeld og li og fjord. Det blev en aften, vi altid

vil huske.

Næste dag havde vi byrundtur med dansk

guide. Vi sluttede ved Nidaros Domkirke,

hvor der var oplevelser til flere dage. Vi deltog

også i en orgelkoncert.

På hjemturen oplevede vi endnu en aften,

som vi vil huske. Vi besøgte Kulturstuen i

Ro og spiste en Bjørnstjerne Menu her - et

himmelsk måltid!

Herefter blev vi vist rundt på den gamle

gård af husherren. Vi så en årestue fra

Middelalderen med bål i midten og sand i

bænkene til at holde på varmen. Tre smukke

heste græssede på fjeldsiden.

På Dovrefjeld luntede et par moskusokser

forbi, da vi spiste frokost. Hver dag holdt vi

pause på de helt rigtige steder. Vi nåede alt

planmæssigt.

Det er et privilegium for deltagerne, når der

er to dygtige ledere på sådan en tur. Tak!

Bodil Jensen

AKTIVITETER I SOGNET

4 5


aKtIVItetsKalenDer

MENIGHEDSRåDET

Menighedsrådmøder

Onsdag 21. september, torsdag 13. oktober,

kl. 16.00, onsdag 16. november

Offentlig adgang i Kirkehuset.

SOGNEAFTNER

Menighedsrådets Aktivitetsudvalg

Kontakt: Inga Houkjær,

9789 1755, ih@nissum.dk

Møderne foregår i Kirkehuset.

Onsdag 14. september kl. 19.30

”Den frugtbare grænse”

v/ sygehuspræst Preben Kok, Vejle

Onsdag 26. oktober kl. 19.30

”Kunstens rolle i kirken”

v/ kunsthistoriker og sognepræst Anne-

Mette Gravgaard, København

Onsdag 9. november kl. 18.30

Mortensaften

Spisning og underholdning

KFUM OG KFUK

Kontakt: Bjarne Knudsen, 9789 1662,

elin-bjarne@email.dk.

Fredagsfamilien - med og uden børn.

Kontakt: Lene Buchhave, 9664 0024, lb@

nissum.dk

Arrangementer for hele familien fredag.

aftner KFUM-SPEJDERNE

eller søndage. Spørg efter program.

Kontakt: Jette Vejlby, 9789 1997.

Ulve- og spejdermøder, tirsd. kl. 18-19.30

i spejderhuset ”Knuden”, Hovedgaden 66b.

SENIORKREDSEN

Tirsdag 6. september kl. 19.30

Salmernes Bog I

Tirsdag 4. oktober kl. 19.30

Salmernes Bog II

Tirsdag 1. november kl. 19.30

Sangaften

Alle møder afholdes i Kirkehuset.

INDRE MISSION

Kontakt: Bodil Nielsen, 9789 1117

christianbodil@mvb.net

Missionshuset, Kirkebyen 30.

Bibelkredse ca. 1 gang om måneden.

Ældre kreds: Bodil Nielsen, 9789 1117.

Yngre kreds: Elsi Christiansen, 2947 5725.

Børneklubben ”Strålerne” for alle børn.

Hver søndag kl. 10.00 i Kirkehuset.

Kontakt: Elsi Christiansen, 2947 5725.

Åbent Hus hver mandag fra kl. 15.00

Torsdag 7. september kl. 19.30

Bibeltime: Bodil & Chr. Nielsen, Østerled 7.

Lørdag 10. september kl. 19.30

Indre Missions 150 års jubilæum.

Åbent Hus i missionshuset.

Torsdag 22. september kl. 18.00

Høstfest med fællesspisning (tilmelding på

9789 1117) og kl. 19.30 tale v/ sognepræst

Birthe Buch Møberg, Levring.

Lørdag 1. oktober

Familiedag på Christinelystskolen, Lemvig.

Mandag 3. oktober

Kvindestævne i Lemvig Missionshus.

Tirs. 4. okt. & ons. 5. okt. kl. 19.30

Oktobermøder i Lomborg Kirke & Missionshus.

Torsdag 6. oktober kl. 19.30

Bibeltime: Erna & Hans Sønderriis, Seminarievej

69.

Torsdag 20. oktober kl. 19.30

Møde i missionshuset.

Tirsdag 25. oktober kl. 19.30

Kredsmøde i Nees Missionshus.

Onsdag 26. oktober kl. 19.30

Kredsmøde i Lemvig Missionshus.

Torsdag 27. oktober kl. 19.30

Kredsmøde i Thyborøn Missionshus.

Torsdag 3. november kl. 19.30

Bibeltime: Lilly Frandsen, Borumvej 9.

Torsdag 17. november kl. 19.30

Generalforsamling. Taler: Robert Jakobsen,

Nørre Nissum.

KLF - KIRKE & MEDIER

Mandag 24. oktober kl. 19.30

i Holstebro Sognegård. Nordvestjysk

Distrikt. Taler: Anders Agger, journalist ved

DR Søndagsmagasinet.

DANMISSION

Tirsdag 20. september kl. 13.30-16.30

Stævne for Lemvig og Holstebro distrikter i

Holstebro Sognehus, Kirkestræde 9.

Taler: Pastor Lars Mandrup, Lystrup: ”Mission

bevæger sig – men i hvilken retning”.

Onsdag 5. oktober. kl. 19.30

i Nørre Nissum Missionshus.

Taler: missionær Else Højvang, Tanzania.

INFORMATION

Minikonfirmander og

konfirmander

Minikonfirmandundervisning for 3. klasse

på Nørre Nissum Skole begynder i september.

Undervisninger foregår i kirkehuset,

tirsdage fra kl. 13.20 til 14.50. Den første

gang er tirsdag 6. september.

Der er tale om i alt 10 undervisningsgange.

Søndag 20. november kl. 10.00 er

der afslutningsgudstjeneste for minikonfirmanderne.

I slutningen af august begyndte konfirmanderne

på deres undervisning. Der er i

alt 24 konfirmander, som er fordelt på to

undervisningshold. De konfirmeres søndag

6. maj 2012.

Sognepræst

Leo Toftgaard

Ringvej 79, Nørre Nissum

7620 Lemvig

9789 1201

lto@km.dk

Sognepræsten har fri om mandagen.

Præstens telefonsvarer

vil henvise til vagthavende

præst i Provstiet.

I sognepræstens ferie og

friweekends passes embedet af

Ebbe Sunesen, Gudum-Fabjerg.

Kirkesangere

Kirsten Kristensen

9785 0820

jjkk@vip.cybercity.dk

Jens Bo Kristiansen

9789 1060

jensbo@mvbmail.dk

Graver og kirketjener

Linda Flyvholm

Døbte

15.05.11 Sidsel Østervemb Gjøl Jensen,

Pilgårdvej 35, Nørre Nissum

22.05.11 Mille Hvas Hedegaard, Hovedgaden

35A, Nørre Nissum

26.06.11 Viggo Sandgrav Nørby, Øster

Lundgårdvej 42, Nørre Nissum

Døde og begravede

29.04.11 Hans Jørgen Scheel Andersen,

Skolevænget 3, Nørre Nissum

16.06.11 Johannes Tang, Tvedvej 54,

Nørre Nissum

Viede

02.07.11 Karina Ellegaard Jørgensen og

Martin Stobberup Aba, Frejasvej

33, Nørlem

Sognepræstens ferie

Fra og med mandag 17. oktober til og

med søndag 23. oktober holder sognepræsten

efterårsferie.

I den periode er Ebbe Sunesen, Gudum,

tlf. 9786 3008, esu@km.dk, fungerende

sognepræst i Nørre Nissum Sogn.

Menighedsrådets formand

Karsten Vinther

Kirkebyen 9

9789 1261

kavinther@email.dk

Menighedsrådets kasserer

Grete Tidemann Dahl

Remmerstrandvej 42

9789 1496

gvdahl@os.dk

HVAD GØR MAN VED

Fødsel?

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis

der ikke har medvirket en jordemoder

ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen

afleveres eller sendes til sognepræsten,

så den er fremme senest 14

dage efter fødslen.

Dåb?

Dåb anmeldes til sognepræsten helst 14 dage

før den ønskede dåbsdag. Ved anmeldelse af

dåb aftales tid for en samtale om dåben.

Vielse?

Vielse anmeldes til sognepræsten i god tid.

I den kommune, hvor man bor, henvender

man sig højst 4 måneder før vielsen på borgmesterkontoret

og anmoder om en prøvelsesattest.

Denne samt dåbsattester medbringes

til præsten til bryllupssamtalen.

Dødsfald?

Man henvender sig til sognepræsten, der skal

foretage begravelsen og aftaler begravelsestidspunktet

samt tidspunkt for en samtale

forud for begravelsen.

Ønske om samtale med præsten?

Enhver kan henvende sig til sognepræsten og

anmode om en samtale. Præsten modtager

også gerne henvendelse om besøg i hjemmet

eller på sygehuset og angående hjemmealtergang,

hvis man er ude af stand til at

komme i kirke. Præsten har tavshedspligt.

Kirkebladets redaktion

Bjarne Knudsen (ansv.)

Inga Houkjær, Leo Toftgaard

Design: Complot.

Foto: Complot, Per Harslund, Bjarne Knudsen.

Stof til næste nummer bedes indleveret

senest mandag 24. oktober til:

Bjarne Knudsen, 9789 1662.

elin-bjarne@email.dk

6

Kontakt: Agnete og Jens Lynge, 9789 1326

Organist

Britta Kristensen

9786 5263

britta-kristensen@live.dk

Gravermedhjælper

Frank S. Larsen

Kirkegårdens personale

træffes på 9789 1738

kirkenoggraveren@pc.dk

Kirkeværge

Poul Trelborg

Seminarievej 88

9789 1043

pt@nissum.dk

Kirkebladet udgives af Nørre Nissum Menighedsråd

4 gange årligt: 1. juni, 1. september,

1. december og 1. marts

Kirkens hjemmeside

www.sogn.dk/noerrenissum

7


GUDstJenster

SEPTEMBER

Søndag 4. september - 11. s. e. trin

kl. 10.00 Leo Toftgaard

Lukas 18, 9-14.

Kirkekaffe, menighedsrådets årsberetning.

Søndag 11. september - 12. s. e. trin

kl. 19.30 Ebbe Sunesen

Markus 7, 31-37

Tirsdag 13. september

Spaghettigudstjeneste kl. 18.15

Spisning i kirkehuset kl. 17.30

Søndag 18. september - 13. s. e. trin

kl. 10.00 Leo Toftgaard

Lukas 10, 23-37

Søndag 25. september - 14. s. e. trin

kl. 10.00 Leo Toftgaard

Lukas 17, 11-19

Familiehøstgudstjeneste med kirkefrokost

OKTOBER

Søndag 2. oktober - 15. s. e. trin

kl. 10.00 Leo Toftgaard

Matthæus 6, 24-34

Søndag 9. oktober - 16. s. e. trin

kl. 10.00 Leo Toftgaard

Lukas 7, 11-17

Kirkekaffe

Søndag 16. oktober - 17. s. e. trin

kl. 10.00 Leo Toftgaard

Lukas 14, 1-11

Søndag 23. oktober - 18. s. e. trin

kl. 9.00 Ebbe Sunesen

Matthæus 22, 34-46

Lørdag 29. oktober kl. 20.00

Halloweengudstjeneste i Ramme Kirke

Spøgelsestoget afgår fra Lemvig Station kl.

19.00. For unge fra konfirmationsalderen

og opad.

Søndag 30. oktober - 19. s. e. trin

kl. 10.00. Leo Toftgaard

Markus 2, 1 - 12

BUSK-gudstjeneste.

Kollekt: Kolonien Filadelfia. Kirkekaffe

NOVEMBER

Søndag 6. november - Alle Helgens dag

kl. 10.00. Leo Toftgaard

Matthæus 5, 1-12

Tirsdag 8. november

Spaghettigudstjeneste kl. 18.15

Spisning i kirkehuset kl. 17.30

Søndag 13. november - 21. s. e. trin

kl. 10.00. Leo Toftgaard

Johannes 4, 46-53

Kollekt: KFUM’s Sociale arbejde

Kirkekaffe

Søndag 20. november - Sidste s. i

kirkeåret

kl. 10.00. Leo Toftgaard

Matthæus 25, 31 -46

Afslutning minikonfirmander

Søndag 27. november - 1. s. i advent

kl. 10.00. Leo Toftgaard

Lukas 4, 16-30

DECEMBER

Søndag 4. december - 2. s. i advent

kl. 10.00. Leo Toftgaard

Matthæus 25, 1-13

De ni Læsninger. Kirkekoret medvirker.

Kirkekaffe

Nadvergudstjenester

på Østcentret kl. 10.00

Torsdagene 8. september, 13. oktober og

10. november. Alle ved Leo Toftgaard.

Høstgudstjeneste

KIRKEBIL: Kirkegængere, som ikke selv kan eller har mulighed for at transportere sig til kirke, kan rekvirere taxa fra

Nørre Nissum Turist, telefon 9789 1145. Man skal senest lørdag kl. 18 have tilmeldt sig til kørsel. Taxaen afhenter

20-30 min. før gudstjenestens start. Man skal være klar på dette tidspunkt, idet flere måske skal med samme taxa.

Søndag 25. september kl. 10.00

Gud har givet mennesket jorden og alt,

hvad der vokser derpå. Jordens frugt er

Guds gave til mennesket, og den vil vi

takke for ved høstgudstjenesten. Vi kommer

til Gud med vor tak, og i det øjeblik,

vi gør det, opdager vi, at Han tager imod

vores tak ved at pege på vor næste. Det

er derfor, der er offergang ved en høstgudstjeneste.

Herude på landet er høstgudstjenesten

stadigvæk noget særligt.

Der er en særlig højtid i kirken den dag,

hvor der er smukt pyntet med korn og

efterårets blomster. Vel mødt til en festlig

familiegudstjeneste. Man må meget

gerne tage frugt og grønt med, som børnene

kan bære ind.

BUSKgudstjeneste

Søndag 30. oktober kl. 10.00

I efterhånden mange år har der været

tradition for en landsdækkende gudstjeneste

hvor, børn, unge, sogn og kirke er

i centrum. Ved gudstjenesten medvirker

spejderne, konfirmanderne og minikonfirmanderne.

Velkommen til en anderledes

gudstjeneste.

Halloweengudstjeneste

Lørdag 29. oktober i Ramme Kirke

kl. 20.00

Oplevelsen starter allerede kl. 19.00 på

Lemvig Station, hvor spøgelsestoget afgår

mod Ramme. Hvad der sker på togturen er

– bogstavelig talt – ikke godt at vide, især

ikke hvis man har sarte nerver!! Gudstjenesten

henvender sig til unge fra konfirmationsalderen

og opad.

Forum for Unge og Kirke i Lemvig Provsti

og ungdomspræst Iben Tolstrup arrangerer.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!