FAKTA: Vildsvin - Verdens Skove

nepenthes.dk

FAKTA: Vildsvin - Verdens Skove

8

v

Vil dsvin til DEBAT

TEMA: Kampen for den mangfoldige natur

I Danmark har vildsvinet siden slutningen af 1500-tallet næsten udelukkende været at

finde bag solide indhegninger. Nu er debatten om dyret blusset op, fordi der fra en række

forskere, råd, styrelser og politiske sider bliver snakket om store økologiske fordele ved at

genintroducere fritlevende vildsvin i Danmark.

Af John Bjerg Geary

Vildsvinet har haft en temmelig

omskiftelig tilværelse i Danmark op

gennem historien. Efter sidste istid

indvandrede vildsvinet til de hjemlige

breddegrader. Det skete for godt og

vel 10.000 år siden Men ved slutningen

af 1500-tallet var vildsvinet

næsten udryddet i Danmark.

Kong Frederik II genintroducerede

imidlertid dyret, men i 1801 blev det

sidste vildsvin i Danmark dog skudt.

Dermed var det slut med fritlevende

vildsvin helt frem til 1995, hvor en

lille gruppe af dyrene havde forvildet

sig ind i Lindet skov. Under stort mediepostyr

og efter pres fra landbrugsorganisationerne

blev det besluttet, at

vildsvinene skulle skydes, og endnu

en gang måtte det sidste vildsvin

således lade livet i 1997. Siden da har

FAKTA: Vildsvin

Vildsvinet er den vilde forfader til alle vores

tamsvin. Denne proces med at tæmme vildsvinet

startede allerede for 10.000 år siden

i Østasien og i dag er der udviklet mange

forskellige svine-racer rundt om i verden.

Vildsvinets hår blev anvendt til tandbørster

indtil 1930’erne.

Når vildsvin søger føde sker det ved at de

roder og graver i jordbunden med deres

kraftige tryne. Her finder de især rødder,

insekter, larver, nødder, knolde og andet.

De kan også ødelægge en del afgrøder

i deres jagt på grøntsager og kartofler.

Tæmmede svin bruges nogle steder til at

grave de værdifulde trøfler frem fra skovbunden.

den eneste mulighed for at opleve

vildsvin i Danmark været i indhegnede

områder, hvoraf det største

findes i Lille Vildmose.

Vildsvin gavner skoven

Debatten om vildsvinet er atter blevet

aktuel, efter at der i Eggebæk Plantage

i Sønderjylland blev fundet spor

af vildsvin, der havde krydset grænsen

mellem Danmark og Tyskland.

En af dem, der er varm fortaler for

at få fritgående vildsvin herhjemme

igen er SFs miljøordfører Steen Gade.

Han mener nemlig, at vildsvin er til

stor gavn for naturen, fordi de skaber

gode levevilkår for andre dyr, svampe,

og planter. Vildsvinene opfylder

derfor en unik rolle i det økologiske

system, især hvad angår etablering

af naturnær skovdrift, som dansk

skovbrug er begyndt at fokusere mere

og mere på i de seneste år. Interessen

for naturnær drift er vokset frem efter

en række kritik af moderne skovdrift,

som blandt andet går på, at skove

drevet efter moderne skovdrift har

svært ved at stå imod storme, klimaforandringer

og skadevoldere. Denne

manglende modstandsdygtighed er en

konsekvens af, at moderne skovdrift

ikke i høj grad nok tager hensyn til

dyre- og planteliv.

I naturnær skovdrift derimod forsøger

man at styrke og udvikle skoven

f.eks. ved at nedtone den plantning,

der ellers normalt foretages af mennesker

og i stedet for i større grad

satse på at lade skoven selv sprede

sine frø. Og det er her, vildsvinene

kan hjælpe, idet deres roden i jorden

fremmer især bøgens selvforyngelse.

Samtidig opsamler vildsvinets uldne

pels mange frø fra skovens urter, som

bliver spredt ud over et stort område,

når vildsvinene vandrer over meget

store afstande, sådan som de har for

vane at gøre.

Derudover giver vildsvinene også

skovens besøgende mulighed for at få

nogle særlige naturoplevelser med sig,

bl.a. fordi de kan opleve et større pattedyr,

vildsvinet, i naturen. Desuden

vil vildsvinene ifølge Steen Gade være

en samfundsøkonomisk gevinst i

form af øget jagtleje, biodiversitetsbevarelse

osv.

Fra politisk side er det dog ikke kun

Steen Gade, som mener, at vildsvin

spiller en vigtig rolle i dansk natur.

I forbindelse med Det Konservative

Landsråd i år blev der indgivet en

indstilling om at lave en forvaltningsplan

for vildsvin, så dyrene kan blive

reintroduceret i dansk natur med

start i 2009. I indstillingen står der, at

Det Konservative Folkeparti ønsker,

at der bliver lavet et forsøg med at

genudsætte vildsvin på udvalgte,

statslige arealer i perioden 2009-2013,

og at der i samme forbindelse laves

en puljeordning, der skal dække evt.

markskader hos private landmænd

forårsaget af vildsvinene.

Modstand fra landbruget

Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede,

og modstanden mod udsættelse

af vildsvinet er primært kommet

fra landbruget, der netop peger på

risikoen for, at vildsvinene forvolder

skade på markerne.

Det er dog især risikoen for, at vildsvin

kan overføre svinepest til tamsvin,

der optager landmændene. En

spredning af sygdommen kan få al


ild

stor risikoen er for, at vildsvin over-

vorlige økonomiske konsekvenser for

dansk landbrug, som årligt eksporterer

for 26 milliarder kroner svinekød.

Svinepest har imidlertid ikke eksisteret

i Danmark siden 1933, men der

er dog observeret adskillige tilfælde

i nærliggende lande, især i Tyskland.

Beregninger viser, at hvis vildsvin

bliver genindført i Danmark, vil ca.

24 procent af de danske svinebesætninger

være placeret tæt på et område

med vildsvin, og de vil således være

udsat for en potentiel risiko for at

blive smittet med svinepest.

Ifølge Fødevarestyrelsen vil et udbrud

af svinepest medføre tab af eksport

på ca. 1,3 - 2,9 milliarder kr. Tabet

vil dog blive forøget med 500-700

millioner kr., hvis der er fritlevende

vildsvin i Danmark.

Løsningen kunne være, at vaccinere

vildsvinene, men det vil dog komme

til at koste næsten 5 milliarder kr.

mere.

Der er dog delte meninger om, hvor

hovedet kan overføre smitte til danske

tamsvin. Risikoanalysen Wildrisk fra

2005, der blev lavet i samarbejde mellem

Landsudvalget For Svin, Danske

Slagterier, Danmarks Fødevareforskning,

Fødevarestyrelsen, Danmarks

Miljøundersøgelser og tyske

vildsvineeksperter fra Center For

Miljøundersøgelser, Leipzig-Halle,

viser, at risikoen for svinepest overført

fra vildsvin er ubetydelig, da der i dag

ikke findes svinepest nord for Kielerkanalen.

Overførsel af svinepest sker dog ikke

udelukkende via vildsvin, der er

indvandret til eksempelvis Danmark

fra Tyskland. Svinepesten kan nemlig

også komme ind i landet, når folk

tager svinepestsmittet kød med over

grænsen. Den del af det smittede kød,

der ender som affald, kan nemlig

smitte de vildsvin, der evt. spiser affaldet.

I forhold til markskader, er sagen dog

en anden. Det er nemlig uundgåeligt,

at fritevende vildsvin vil trænge ind

på markområder, der ikke er beregnet

til dem. Her kan de forvolde stor

skade ikke bare ved at spise afgrøderne

men også ved at nedtrampe

dem. Hvis vildsvin introduceres eller

indvandrer til Danmark, mener bl.a.

Det Konservative Folkeparti derfor,

at det er nødvendigt at diskutere

Foto: Gerard Meijssen

hvordan landmændene kan få erstatning

skader forvoldt af vildsvin.

Foruden angst for svinepest og

markskader, har der også været en

vis frygt for, om vildsvin kan finde

på at angribe folk, der gæster skoven.

Selvom risikoen ikke kan afvises, er

vildsvin imidlertid ret sky, og de er

desuden primært aktive efter mørkets

frembrud. Risikoen for overfald på

mennesker må derfor siges at være ret

begrænset.

Regeringen siger nej

Til trods for, at risikoen ved at genintroducere

frit-levende vildsvin i Danmark

er lille, har regeringen ifølge

miljøminister Connie Hedegaard

(K) ingen planer om at introducere

svinene i den danske natur.

Sådan lyder det også fra de konservatives

miljøordfører Christian Wedell-

Neergaard (MF) angående indstill-

ingen på Det Konservative Landsråd

om genintroduktion. De konservative

anerkender ellers, at vildsvinet er

naturligt hjemmehørende i Danmark.

De afvisende holdninger overfor

vildsvin kan dog undre, da en

naturlig indvandring fra Tyskland

sandsynligvis ikke er til at stoppe

under alle omstændigheder. Desuden

viser en undersøgelse blandt 1000

af Jydske Vestkystens læsere, at 55

procent af dem ønsker fritlevende

vildsvin i Danmark.

Også Vildtforvaltningsrådet er positivt

indstillet. Rådet fungerer som

rådgivende organ for miljøministeriet

i omkring forvaltning og jagt af vildt,

og kun to af rådets medlemmer er

imod vildsvin. Vildtforvaltningsrådet

startede desuden på eget initiativ i

december 2005 på at udarbejde et

forslag til en forvaltningsplan for

vildsvin.

9

More magazines by this user
Similar magazines