SENNEPS - Brødremenighedens Danske Mission

bdm.dk.dk

SENNEPS - Brødremenighedens Danske Mission

Matt. 13, 31-32

Lad din godhed nå mig, Herre,

og din frelse, efter dit eget ord.

Salme 119,41

Godhed og frelse – to fantastiske ord

og begreber. Ja, næsten for store ord

og begreber. Men sådan er virkeligheden:

Gud giver langt mere, end vi

mennesker forstår eller er i stand til

at bede om. Og sådan er det, fordi vi

mennesker hører denne verden til.

Guds og vores verden

Mission drejer sig i høj grad om, at

denne verden kommer i kontakt med

Guds verden – Guds Rige. Og det er

netop her, altså i Guds Rige, der kan

tales om godhed og frelse med fuld

vægt. Vores daglige verden er desværre

mest kendt for alt det, vi frygter,

det onde, sygdom og andet, som

er en plage for et menneske.

Og skulle vi glemme det, kan vi

rette blikket mod den 3. verden: Her

er en fattigdom og elendighed på alle

planer, som er så stor, at vi har vanskeligt

ved at forsvare det.

Derfor er dagens ord også et mis-

SENNEPS

KORNET

89. årgang April - juni 2009 Nr. 2

Vores mission

sions-ord: Det forkynder netop Guds

godhed – altså det fuldkomne, det kærlige

og ikke mindst det sande tilbud til

mennesker.

At nå mig

Det er ingen selvfølge, at mennesker

møder Guds godhed og frelse. Salmisten

beder en bøn om, at det må ske.

Og han gør det, fordi han – som vi

– må indse, at Gud giver sine gaver til

mennesker, der beder ham om det.

Derfor er det i virkeligheden meget

centralt i al mission, at bringe Gud og

hans ord til mennesker på en sådan

måde, at de også beder ham om at blive

nået af hans godhed og frelse.

Vores mission

At være sendt til verden er derfor ikke

blot en opgave for nogle bestemte eller

særlig mennesker. Nej, det er din og

min opgave at gå til andre, for at de må

bede med på bønnen om, at Guds godhed

og frelse også må nå dem.

Tak for din hjælp og støtte til, at

denne mission må lykkes!

Sten Nielsen

1


35 år:

Frederik Bitsch

Tørrepladsen 53, Thorning

8620 Kjellerup

Lilly Nygaard

Bakkegårdsvej 3, Vivild

8961 Allingåbro

Kirsten Vibe

Grønningen 52

6230 Rødekro

Helmi Silberbauer

Rødebrovej 2, Mølby

6560 Sommersted

Else Mach Pedersen

Dalgasparken 8, 2

7200 Grindsted

Mary Harregaard

Mosevænget 38, Hundborg

7700 Thisted

Der blev i Foreningen Sennepskornet

i alt indsamlet kr. 85.668,75 kr. i

2008.

Hjertelig tak til enhver, som har

bidraget positivt til resultatet; tak for

trofasthed i tjenesten med bladet

Sennepskornet rundt omkring i sognene;

tak for kærlighed til arbejdet og

forbøn for missionærer, bestyrelse,

sekretariat og venner af BDM.

2

Årets jubilarer 2009

Igen i år kan foreningen Sennepskornet fejre en række personer, der trofast har

samlet ind til BDMs arbejde gennem mange år. - Vi siger hjerteligt til lykke!

Hans Erik Mølgaard

Oddesundvej 123, Sundby

7752 Snedsted

30 år:

Harald Hansen

Holbergsvej 26 B

4293 Dianalund

Elisabeth Christensen

Møgelvej 35 A

7752 Snedsted

15 år:

Kristian Hermansen

Mosevang 21, Ulkebøl

6400 Sønderborg

Sofie Bjerg Bertelsen

Storegade 33 L

8850 Bjerringbro

Indsamlingsresultat 2008

Igen i år må vi desværre konstatere, at

resultatet er faldet i forhold til året før

– denne gang med ca. kr. 20.000.

Det skyldes både, at antallet af samlere

igen er blevet lidt mindre, og at det

er vanskeligt at finde nye medlemmer

af Foreningen Sennepskornet til at

overtage arbejdet de steder, hvor andre

stopper.


Af Sten Nielsen,

BDMs landssekr.

BDMs bestyrelse måtte på sit ordinære

møde d. 2. marts 2009 godkende

regnskabet for 2008 med et underskud

på kr. 550.000. Det er med smerte –

ikke mindst fordi aktivitetsniveauet

ude er voksende.

Der er i 2008 antaget og udsendt

nyt missionærpar til Albanien og til

Kigoma i Tanzania. Flere steder bliver

BDM bedt om at træde til, der bygges

skoler i D.R. Congo, og meget mere

kunne nævnes.

Derfor beder bestyrelsen om, at

BDMs venner vil være med til at bære

BDMs sag frem for flere lokalt, således

at økonomien kan styrkes og opgaverne

udføres.

Missionærerne

Steen Møllgaard Andersen, spedalskhedslæge

i Sikonge, blev akut indlagt

på hospital i Nairobi i Kenya i januar,

hvor han fik konstateret tuberkulose

og måtte gennemgå en alvorlig rygoperation.

Steen Møllgaard Andersen

er i bedring og i arbejde igen.

Anne-Dorthe og Thomas Moesgaard-

Christensen, det nye missionærpar i

Albanien, blev kaldt hjem i slutningen

af marts, fordi Anne-Dorthes mor

blev syg. Anne-Dorthes mor døde

Hvordan gik det så?

den 25. marts. Familien er vendt tilbage

til Albanien primo april. Tak for forbøn

for specielt disse to missionærfamilier.

Susanne og Just Lauridsen, Kigoma,

har endelig fået deres missionærbil.

Huset er blevet sikret og familien er efterhånden

ved at finde sig en hverdag

og et liv i de nye omgivelser. Forventningerne

til deres indsats i Kigoma er

store.

Fra Britta og Robert Strandgaard Andersen

i Mbeya, Marianne Korsholm,

deres børns lærer, fra Knud E. Knudsen

i Kipili og fam. Muizebelt på Projekt

Mobilklinik meldes heldigvis alt vel!

Husk også dem i jeres forbøn!

Albanien

Arbejdet i Albanien mangler modne og

trænede ledere. Derfor arbejder missionærparret

også intensivt på det. Men

der mangler også faciliteter til en række

aktiviteter.

Derfor er det utroligt glædeligt, at

BDM netop har fået tildelt Y´s Men

Region Danmarks Lisbeth og Steen regionsprojekt for

2009/2010!

Projektet, der er søgt støtte til, er

bygning af et Lejr- og Kursuscenter i

Albanien. Her skal der afholdes sommerlejre

for børn og unge, ledertræningskurser,

undervisning og alt det andet,

der længe har manglet plads til.

Lejr- og Kursuscentret projekteres til

ca. 200 kvadratmeter og prisen er i

2008 kalkuleret til ca. 1,1 mill. kroner.

3


4

Hverdag i Albanien

Af Anne-Dorthe og Thomas Moesgaard-

Christensen, missionærer i Albanien

Familien Moesgaard-Christensen

blev i sommeren 2008 udsendt til

Albanien som nyt missionærpar. De

er i gang med sprogundervisning,

børnene er i skole og hverdagen

sammen med den daglige ledelse i

Albaniens lutherske Brødrekirke og

FKH er ved at indfinde sig for missionærfamilien.

Familien Moesgaard-Christensen

har sendt følgende beretning fra

deres liv og hverdag i Tirana:

Siden jul føler vi, at vi pludselig har

fået en hverdag! Og med det bliver

det – underligt nok – også lidt vanskeligere

at fortælle om, hvad vi laver.

For vi laver jo blot det, vi plejer…!

Børn og klubber

Det vil sige, at vi blandt meget andet

arbejder med børnegruppen i Tirana,

hvor Anne-Dorthe hjælper Alida, en

lokal børne- og ungdomsmedarbejder.

Alida og Anne-Dorthe er sammen ansvarlige

for at sammensætte, fremstille

og distribuere et børneklubprogram

til de øvrige 4 grupper.

På hverdage besøger Anne-Dorthe

også jævnligt Lume, som er leder

af kirkens center i Bathore, en fattig

forstad til Tirana. Det er muligt, at

Anne-Dorthe her i foråret skal bruge

mere tid på arbejdet dér for bl.a. at

hjælpe Lume med børneklubben.

Gudstjenester og bibelstudie

Thomas står for gudstjenester og bibelstudie

om lørdagen her i Tirana.

Og så hjælper han til i ungdomsgruppen,

der – langt om længe – har fået

et fast mødetidspunkt.

Derudover står vi begge til rådighed

for kirkens arbejde og ansatte i

det omfang, der er behov for hjælp og

støtte.

Vores opgave her er også – i samarbejde

med albanerne – at udvikle

nye muligheder og ideer. Så det prøver

vi på.

Undervisning

Den 28. februar afholdt vi her i Tirana

et lederseminar for alle medarbejdergrupper.

Der var ca. 30 deltagere –

både ledere og hjælpeledere.

Der har længe manglet ledere i arbejdet

i Albanien. Derfor har vi talt

med den daglige ledelse om, at vi skal

forsøge at finde og uddanne nogle

hjælpe-ledere eller assistenter alle de

steder, hvor kirken har et arbejde i

gang.

Tanken er ny, og det er vanskeligt

at vurdere, hvordan den opfattes og

vil fungere i en albansk kultur, hvor

man i høj grad finder sin autoritet i

den opgave, man har fået tildelt. Derfor

kan det også være vanskeligt at

dele ansvar!


Alida præsenterer studiematerialer

Men både de lokale og vi synes, at det

er værd at prøve! Derfor havde hver

gruppeleder taget et par lederaspiranter

med på lørdagens lederseminar.

Og så gik det løs

I fire timer blev der undervist om lederskab,

pædagogik og didaktik: Aktiviteter

i børnearbejdet; om at tale til flere

sanser, så børnene hører evangeliet

talt til dem; om dåb; bibelstudiematerialer;

kvindernes internationale bededag

og naturligvis også lidt om vigtigheden

af at sende en rapport fra grupperne

ude i landet tilbage til

kontoret i Tirana.

Der blev også lært

nye sange!

Det var intenst! Man

kan sige meget om albanere,

men de er supergode

til at sidde musestille

i fire timer og lytte

og tage noter!

Folk gav udtryk for

at være glade for dagen

og belæsset med materialer

og meget mere,

nød vi en frokost sammen,

inden de rejste

hjem til deres grupper.

Jo længere tid, vi er her,

desto klarere står det

for os, hvor væsentligt

det er med ledertræning

og lederpleje.

For at det kristne arbejde

kan gro og vokse,

er det vigtigt med ledere,

der har mod på at gå

foran og skabe en lokal

struktur.

For de fleste ledere her er den

kristne tro stadig ny. Men det er ikke

så afgørende, når blot man er villig til

at lære mere, og det fornemmer vi

hos flere af lederne.

Tak for jeres fortsatte medleven i vores

tilværelse her i Albanien – husk

på, at I som altid kan følge os på

www.oestbloggen.wordpress.com,

som vi forsøger at opdatere jævnligt

med fotos og inputs fra vores Tiranaliv.

5


6

Til eftertanke ude og hjemme

Af Knud E. Knudsen,

missionær i Kipili,

Tanzania

Endnu en højtid har åbnet sine døre

for os, og ’den stille uge’ giver os

trods dagligdagens hurlumhej mulighed

for en smule fordybelse. Det var

som om juletravlheden slet ikke fik

nogen ende og bare fortsatte over i

påsken. Måske for at vi skal standse

op og lige trække vejret en ekstra

gang og overveje forholdet mellem

vort åndelige og verdslige liv.

I Christiansfeld indledes påsken

lørdag før Palmesøndag med en kort

aftengudstjeneste ’Bethania time’. Vi

hører om Maria – hende, der havde

valgt den gode del som passiv og lyttende;

men denne gang er hun den

aktive og salver Jesus til den død, der

venter ham.

Hun har nok forstået mere, end

hun kunne give udtryk for, hvorfor

hun gjorde denne - i disciplenes øjne -

alt for overvældende og ødsle handling.

Måske var hun bare bedre til at

lytte end de var. Som Jesus sagde:

’Kun ét er fornødent’ – måske skulle

vi vælge som Maria gjorde for at kunne

forstå, hvad der er fornødent.

Påskens program

Skærtorsdag tager jeg til Mpanda for

at holde påskestævne sammen med

de unge kristne organisationer der.

Jeg skal holde seminar og vise

film to aftener. Det plejer at være meget

lydhøre unge mennesker, og jeg tager

de tre volontører, Pernille, Krista

og Anna med, så de kan få del i oplevelsen

og måske få skabt lidt kontakt

til andre unge.

Lørdag vender vi tilbage til Kipili,

så vi kan overholde traditionen med at

vise film om Jesu sidste tid, korsfæstelse

og død – det sætter ekstra fokus på

opstandelsesglæden søndag morgen.

Ligesom vi gjorde juledag, fejrer vi

også påskedag med en festmiddag i

kirken for hele menigheden og naboskabets

børn, som udgør en stor part

af søndagsskolen her. Menuen bliver

gullasch med løse ris (en hel ko og en

sæk ris).

Rundtur

Regntiden har i år ikke været så voldsom

på disse kanter, og vi har været

forskånet for trælse ture ind til Sumbawanga,

hvor vi skulle bruge lige så

lang tid på at komme fri af pløret, som

vi ellers bruger på at køre.

I marts var jeg sammen med generalsekretær

Erik Baun, BDM, i Sikonge,

Tabora og Kigoma – en rundtur på

2000 km.

Kun et sted sad jeg fast efter at have

hjulpet en lastbil fri – den havde efterladt

sig så dybe spor, at jeg blev

hængende; men de hjalp så med at

skubbe, hvor jeg før trak.

Det blev en lille ekstra oplevelse

for volontørerne, der også var med på

denne tur.


Malariadag

Efter påske starter arbejdet

med World Malaria

Day. Projekt Mobilklinik

med Marjo ten

Kate og Bert Muizebelt

som ledere har arbejdet

på det siden jul og har

haft kontakt til en amerikansk

sponsorgruppe,

som var villig til at

skaffe 50.000 moskitonet

til uddeling langs

søen.

Projekt Mobilklinik

har fået god kontakt

med sundhedsgrupper i

de fleste landsbyer, så

organisering og distribution

kommer til at ligge

på disse folk, som tidligere har

været her flere gange til seminarer

og kurser.

Det lyder besnærende nemt, men

det kræver skrap kontrol, så situationen

ikke misbruges af landsbyledere

til at tage provision ved uddeling af

nettene. Alle husstande er registrerede

og vil få hver 2 net, så hvis der

kan skabes åbenhed nok om uddelingen,

vil det være svært for dem at

snyde.

Missionens både samt både fra

de to hotelkonsortier, der har slået

sig ned her i Kipili, er stillet til rådighed

for uddelingen, som skal være

afsluttet inden selve dagen d. 25.4.

Her samles de ledende regeringsfolk

fra region og distrikt, kirkens

ledere, sponsorer og os andre

dødelige til en festbanket (distriktet

er vært for en gang ris og kylling) i

landsbyen Korongwe, hvor velær-

værdighederne skal udveksle takketaler,

give hånd og klappe på skuldre.

Møderejser – også i Danmark

Når denne begivenhed er overstået starter

min mødesæson, og jeg vil for det

meste af tiden være på evangelisationsture

rundt til lands eller til vands, så jeg

kan få brugt lidt af det, jeg har tilegnet

mig på det sidste og få samlet lidt nyt

stof til min tur til Danmark i efteråret.

Kærlig hilsen

Knud Elmo Knudsen, Kipili

Efterskrift:

Knud Elmo Knudsen er i Danmark og

holder møder fra sidst i september til

sidst i november.

Kontakt snarest BDMs sekretariat for

at aftale et møde med Knud!

7


Formand: Generalsekretær Erik Baun

Redaktør: Landssekretær Sten Nielsen

Kasserer: Kontorassistent Inge Sick

Layout: Vibeke V. Gravesen

Adresse: Nørregade 14,

6070 Christiansfeld

Telefon: 74 56 22 33

Bankkonto: 9743 4672131928

Giro: 400-6666

Oplag: 1800

Tryk: A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing

8

Foreningen SENNEPSKORNET støtter

Brødremenighedens Danske Mission

Foreningen SENNEPSKORNET

(Tidligere 10-Øre Foreningen)

Årsløsenet for 2009:

Det som er umuligt

for mennesker, er

muligt for Gud.

Luk. 18,27

Missionsfest søndag den 17. maj 2009

i Christiansfeld

Kl. 10.00: Gudstjeneste i Brødremenighedens kirke.

Biskop N. H. Arendt, Haderslev, prædiker

Kl. 12.00: Spisning i Korsalen i Søstrehuset

(tilmelding ikke nødvendig)

Kl. 13.30: Missionsforsamling i Korsalen i

Søstrehuset, Ydre Missions Hus:

Foredrag v. sekretariatsleder i DMR-U

Uffe Torm: ”Mission og udvikling”

Beretning fra bestyrelsen v. formand

Mogens Kappelgaard

Aktuelt fra BDMs arbejdsområder v. generalsekr. Erik Baun

BDM-Missionsfest-Kavalkade: Mød tidl. missionærer –

visioner og projekter – Albanien – YM i IM

Basunkoret

Kl. 17.00: Programmet forventes at være slut

Alle er velkomne!

More magazines by this user
Similar magazines