(BMus) (komponist) - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

(BMus) (komponist) - Danmarks Akkrediteringsinstitution

3 Indledning

Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA’s) akkrediteringsvurderinger af den

eksisterende bacheloruddannelse i musik (BMus) (komponist) og den eksisterende uddannelse til

cand.musicae (komponist) ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Rapportens formål i akkrediteringsprocessen

Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering,

betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af den enkelte uddannelse. Se

sidst i dette kapitel, hvad der står i Kulturministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette.

Akkrediteringsrådet meddeler afgørelserne til uddannelsesinstitutionen og Kulturministeriet. Kulturministeriet

beslutter på den baggrund, om uddannelserne kan godkendes. En forudsætning

for godkendelse er dog, at uddannelserne er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet.

Den faglige vurdering

En akkrediteringsvurdering af en uddannelse er en faglig vurdering af, om uddannelsen lever op

til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget

ud fra de kriterier for uddannelsers relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 1 i Kulturministeriets

akkrediteringsbekendtgørelse.

EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af uddannelserne.

Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder

(se afsnittet om organisering nedenfor).

Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingerne på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale.

Det består for det første af Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums

skriftlige dokumentation (redegørelse og bilag) for, hvordan uddannelserne opfylder kriterierne.

Bemærk, at de bilag, der er anført her i rapporten under kriterierne, omfatter alle de bilag, institutionen

har angivet, og angives med uddannelsesinstitutionens egne bilagsangivelser. For det

andet består det af den information, som ekspertpanelet og EVA har fået ved besøg på uddannelsesinstitutionen.

Organisering

EVA har haft det overordnede metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingerne,

mens ekspertpanelet har haft ansvaret for de faglige vurderinger af, om uddannelserne lever op

til kriterierne for kvalitet og relevans.

Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har:

• Fagspecifik viden og erfaring

• Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring

• Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv

• Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder.

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) (komponist) og uddannelsen til cand.musicae (komponist) ved Det

Kongelige Danske Musikkonservatorium

8

More magazines by this user
Similar magazines