(BMus) (komponist) - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

(BMus) (komponist) - Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kriterium 4: Opbygning og indhold

”Der er sammenhæng mellem uddannelsens mål for læringsudbytte og indholdet og vægtningen

af de enkelte elementer på uddannelsen.”

Uddybning

Kriteriet sætter fokus på uddannelsens indhold og vægtningen af de forskellige elementer set i

forhold til målene for uddannelsens læringsudbytte. Dvs., at der er fokus på, om de studerende,

når de realiserer enkeltelementernes læringsmål, også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte.

Redegørelse og/eller bilag skal belyse, om det faglige indhold af elementerne er passende set i

forhold til læringsmålene. Desuden skal redegørelse og/eller bilag belyse, om elementernes samspil

understøtter faglig progression for de studerende.

Vurdering af bacheloruddannelsen:

Kriteriet er opfyldt.

Vurdering af kandidatuddannelsen:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingerne:

Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen

Ekspertpanelet vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem læringsmålene for

uddannelsernes enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte på hhv. bachelor-

og kandidatuddannelsen.

Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsernes opbygning understøtter de studerendes faglige progression.

Konservatoriet redegør for, at progressionen i hovedfaget på bacheloruddannelsen sker

ved, at de studerende får videreudviklet deres kompositoriske færdigheder, evnen til at udvikle

deres arbejdsproces og evnen til selvstændig kunstnerisk stillingstagen. På anden halvdel af bacheloruddannelsen

er der øget fokus på de studerendes kreative fantasi og kompositionstekniske

beredskab. På kandidatuddannelsen er der ifølge konservatoriet en større valgfrihed, og der er

mere fokus på de studerendes individuelle udvikling som skabende kunstnere. Under besøget gav

underviserne udtryk for, at de i høj grad tilrettelægger undervisningen individuelt for at understøtte

de studerendes individuelle læring og udvikling.

Gælder kun for bacheloruddannelsen

Ekspertpanelet vurderer, at bacheloruddannelsens opbygning og indhold og vægtningen af elementerne

på uddannelsen er hensigtsmæssige i forhold til uddannelsens mål for læringsudbytte.

Bacheloruddannelsen består af hovedfaget komposition på 72 ECTS-point, almene fag på 54

ECTS-point og specielle fag på 63 ECTS-point. De almene fag er klaver, hørelære, musikhistorie/kulturfag

og entreprenørskab. Fagene skal give de studerende en bred musikermæssig baggrund

og samlæses med studerende fra konservatoriets øvrige bacheloruddannelser. De specielle

fag er instrumentation, elektroakustik og teori for komponister. Der er undervisning i alle fagene

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) (komponist) og uddannelsen til cand.musicae (komponist) ved Det

Kongelige Danske Musikkonservatorium

25

More magazines by this user
Similar magazines