(BMus) (komponist) - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

(BMus) (komponist) - Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kriterium 11: Systematisk og løbende kvalitetsarbejde

”Uddannelsen arbejder systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af sine aktiviteter

og resultater ved blandt andet at inddrage eksterne og interne interessenter.”

Uddybning

Kriteriet sætter fokus på, i hvilken grad uddannelsen arbejder systematisk med at sikre kvaliteten

af uddannelsen. Der er med andre ord fokus på den indsats, uddannelsen gør for at sikre den

bedst mulige kvalitet.

Kriteriet understreger behovet for systematik i kvalitetsarbejdet og for, at uddannelsen bruger

den viden, den får gennem evaluering og kvalitetssikring, til at udvikle og forbedre sine aktiviteter

og resultater. Redegørelse og/eller bilag skal i den forbindelse også belyse, hvordan eksterne og

interne interessenter inddrages, herunder hvordan uddannelsen regelmæssigt og systematisk

sikrer sig de studerendes vurdering af uddannelsen.

Vurdering af bacheloruddannelsen:

Kriteriet er opfyldt.

Vurdering af kandidatuddannelsen:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingerne:

Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen

Ekspertpanelet vurderer, at kvalitetsarbejdet er dækkende for de centrale forhold ved uddannelsernes

kvalitet, herunder uddannelsernes relevans, mål for læringsudbytte, indhold og tilrettelæggelse,

undervisnings- og arbejdsformer samt studiemiljø, faciliteter og ressourcer.

Ekspertpanelet vurderer, at kvalitetsarbejdet er systematisk, og at det overordnet set følger faserne

i kvalitetshjulet. Ekspertpanelet vurderer desuden, at der er en tydelig ledelsesmæssig forankring

af kvalitetsarbejdet. Rektor har det overordnede ansvar for kvalitetssikringen, og derudover

er der udpeget en række nøglepersoner, der er ansvarlige for at gennemføre forskellige undersøgelser

og aktiviteter. Fx har uddannelseslederne rollen som bindeled mellem faggrupper, faggruppeledere

og studienævnet, når der gennemføres undervisningsevalueringer og uddannelsesevalueringer.

Ekspertpanelet vurderer, at interne og eksterne interessenter i tilstrækkelig grad inddrages i kvalitetsarbejdet.

Dog vurderer ekspertpanelet, at aftagere og dimittender med fordel kan inddrages

endnu mere i kvalitetsarbejdet. Ifølge selvevalueringsrapporten inddrages interne interessenter i

kvalitetsarbejdet i forbindelse med uddannelsesevaluering og undervisningsevaluering (jf. nedenfor).

Eksterne interessenter inddrages i kvalitetssikringen af uddannelserne gennem den kontakt,

der er beskrevet under kriterium 1, dvs. gennem aftagerpanelet, i form af eksterne censorer og

gennem den fokusgruppeundersøgelse blandt aftagerne, der blev gennemført i efteråret 2011.

Dimittender er endnu ikke blevet inddraget systematisk i kvalitetssikringen af uddannelserne i

komposition, da der ikke var besvarelser fra komponister i den dimittendundersøgelse, der blev

gennemført i 2006.

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) (komponist) og uddannelsen til cand.musicae (komponist) ved Det

Kongelige Danske Musikkonservatorium

41

More magazines by this user
Similar magazines