borgmesterbrev med bilag.pdf - Økologisk Landsforening

okologi.dk

borgmesterbrev med bilag.pdf - Økologisk Landsforening

Kære BORGMESTER

Økologi er en vej til renere drikkevand, mere natur og bedre fødevarer for vores børn. En

udviklingsmulighed for landbruget og fødevarevirksomheder i kommunerne. Økologi bidrager med

bæredygtige løsninger på en række af de mange udfordringer, offentlige forvaltninger møder hver eneste

dag. Men det kan være svært at se, hvordan kommunen kan komme i gang.

Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening vil gerne gøre det lettere! Vi inviterer alle

landets borgmestre til at fastsætte et mål om 30 % økologi i offentlige køkkener. Det er et mål, som mange

kommuner har opnået uden meromkostning. Og vi vil gerne hjælpe din kommune - gratis - til at opnå

målet. Eller nå højere.

Vi har i samarbejde taget temperaturen på økologipolitikken i alle landets kommuner. Undersøgelsen har

resulteret i et Økologisk Danmarkskort, der afspejler den enkelte kommunes politik for henholdsvis

økologisk bespisning og økologisk dyrkning af de arealer, kommunen forvalter.

Det Økologiske Danmarkskort er tænkt som et redskab til kommuner, borgere og politikere, som ønsker

overblik og inspiration til arbejdet for mere økologi i offentligt regi.

Websitet med det Økologiske Danmarkskort bliver offentliggjort den 1. februar 2011, men vi vil gerne

allerede nu give dig som borgmester mulighed for at se kortet. Har du rettelser til de informationer, vi har

modtaget fra din kommune, vil vi meget gerne modtage dem senest den 18. januar 2011 til kh@okologi.dk.

I finder kortet på dette link: www.dn.dk/danmarkskort

På kortet har vi valgt at kategorisere kommunerne ud fra de ambitioner, kommunens økologipolitik

afspejler. Nærmere forklaring på kategoriseringen findes i bilag 1. Kategoriseringen er udelukkende sket ud

fra kommunens formulerede politik. Det vil sige, at de mange gode decentrale initiativer i eksempelvis

børneinstitutioner ikke er medtaget.

Som borgmester har du mulighed for at sende et signal - og komme i elitegruppen på det Økologiske

Danmarkskort ved at sætte et mål om minimum 30 % økologiske råvarer i offentlige institutioner. Det er et

mål, der typisk kan opnås ved anvendelse af nogle få basisvarer som mælk, kornprodukter, ris, pasta og

kartofler. Og her vil de allerede igangsatte decentrale initiativer være til din kommunes fordel. I det øjeblik

din kommune har vedtaget en økologi målsætning på minimum 30 % i den offentlige bespisning i hele

kommunen, vil I rykke op i eliten. På bilag 3 kan du se hvor enkelt det er, og hvad vi kan tilbyde af sparring.

Danmarks Naturfredningsforening - Masnedøgade 20 - 2100 København Ø - Tlf. 39 17 40 00 - www.dn.dk - dn@dn.dk

Økologisk Landsforening – Silkeborgvej 260 – 8230 Åbyhøj. Tlf. 87 32 27 00 – www.okologi.dk – info@okologi.dk


Kortet er et dynamisk redskab, som vi løbende opdaterer, når der sker ændringer. Tager I særlige initiativer

i kommunen – eller vedtager I nye målsætninger, vil vi derfor meget gerne vide det, så vi kan give dem

omtale.

Som Det Økologiske Danmarkskort viser, er der stor variation i kommunernes ambitioner på området.

Mange kommuner ser i disse tider økonomien som en barriere for at bringe flere økologiske varer ind i

køkkenerne. Men faktisk har flere kommuner, herunder Albertslund, Ishøj og København lykkedes med at

omlægge til eksempelvis 30 % økologi i al offentlig bespisning uden at det er blevet dyrere. Omlægningen til

økologi i for eksempel daginstitutioner og skoler har desuden vist sig at være et plus for tiltrækning af

børnefamilier.

Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening arbejder for, at det offentlige skal gå foran

med økologi i offentligt ejede institutioner og på offentligt drevne arealer.

Økologisk Landsforening har stor erfaring i at rådgive kommuner om, hvordan de kan bruge mere økologi i

kantiner og storkøkkener, og stiller gerne viden til rådighed, gratis. Eksempelvis om, hvordan I let kan

dokumentere og måle økologiprocenten, og hvordan I kan signalere og afspejle ansvarlighed med et

økologisk spisemærke i køkkenerne.

Kontakt Rikke Thorøe Grønning rtg@okologi.dk eller Dorthe Kloppenborg dk@okologi.dk for rådgivning.

Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening rådgiver også om omlægning til økologisk

drift på kommunens arealer.

Kontakt Rikke Lundsgaard rl@okologi.dk, Sven Hermansen sh@okologi.dk eller Kirsten Christensen

kic@okologi.dk

Websitet med Det Økologiske Danmarkskort vil, inden det offentliggøres, blive udvidet med information

om, hvordan I kan sætte økologien på dagordenen samt ’best practise’ eksempler fra kommunerne. Har I

gode erfaringer, I gerne vil dele med andre kommuner, vil vi meget gerne høre fra jer!

Med venlig hilsen

Paul Holmbeck, Økologisk Landsforening og René la Cour Sell, direktør i Danmarks Naturfredningsforening

Bilag 1: Om kategoriseringen

Bilag 2: Om undersøgelsen

Bilag 3: Rådgivning

Danmarks Naturfredningsforening - Masnedøgade 20 - 2100 København Ø - Tlf. 39 17 40 00 - www.dn.dk - dn@dn.dk

Økologisk Landsforening – Silkeborgvej 260 – 8230 Åbyhøj. Tlf. 87 32 27 00 – www.okologi.dk – info@okologi.dk


Bilag 1: Om kategoriseringen

Kommunerne er delt op i rød, orange, gul og grøn efter følgende kategorisering:

Rød: Kommuner som ikke har nogen central målsætning på økologi i den offentlige bespisning. Økologi kan

dog godt være skrevet ind i udbudsmaterialet.

Orange: Kommuner, som har en central målsætning eller hensigtserklæringer på økologi i den offentlige

bespisning, men som ikke er defineret tydeligt, eksempelvis med procentsats.

Gul: Kommuner som har defineret en central målsætning på minimum 30 % økologi i den offentlige

bespisning i alle kommunens køkkener, men som endnu ikke har opfyldt målsætningen. Kategorien dækker

også over kommuner, som har en høj økologi målsætning (over 50 %), men hvor det primært gælder på

børn- og unge området.

Grøn: Kommuner som har en central målsætning på minimum 30 % økologi i den offentlige bespisning i alle

kommunens køkkener, og som har opfyldt målsætningen.

Danmarks Naturfredningsforening - Masnedøgade 20 - 2100 København Ø - Tlf. 39 17 40 00 - www.dn.dk - dn@dn.dk

Økologisk Landsforening – Silkeborgvej 260 – 8230 Åbyhøj. Tlf. 87 32 27 00 – www.okologi.dk – info@okologi.dk


Bilag 2: Om undersøgelsen

Alle Danmarks kommuner er blevet spurgt om deres politik indenfor henholdsvis økologisk bespisning og

økologisk dyrkede arealer. Derfor har undersøgelsen været rettet mod flere af kommunens forvaltninger:

Børne-unge, Ældreområdet og Miljø-teknik samt kommunens jurister og/eller ejendomsafdelinger.

Alle kommuner er blevet kontaktet gennem generel e-mail – sendt ud til kommunernes hovedpostkasse -

med undersøgelsens spørgsmål. Dernæst er der fulgt op med endnu en e-mail til de kommuner, som ikke

svarede. Herefter blev de kommuner, hvor svarerne med fordel kunne udbygges, kontaktet pr. telefon. Der

blev fulgt op på denne måde i en stor del af kommunerne.

Baggrundsmateriale, som kost- og indkøbspolitikker samt grønne politikker, er fortrinsvist blevet researchet

via internettet og kommuners og regioners hjemmesider samt ved hjælp af diverse rapporter om emnet.

Spørgeramme

Den indledende mail til alle landets kommuner, indeholdt nedenstående spørgsmål:

Hvis ja:

• Har jeres kommune en økologimålsætning i kostpolitikken for offentlige måltider? (i

daginstitutioner, skoler, plejehjem mv.)

• Hvordan er ordlyden af politikken?

• Hvor mange procent af råvarerne skal være økologiske?

• Gælder det specielt bestemte varegrupper – for eksempel mælkeprodukter i daginstitutioner?

• Gælder politikken for alle offentlige institutioner (skoler, SFO, plejehjem mv.), eller kun i bestemte

institutioner såsom daginstitutioner?

• Gælder politikken for hver enkelt institution, eller er det en gennemsnitsbetragtning for alle

kommunens institutioner?

Hvis ja:

• Hvor langt er I kommet med implementeringen af økologi-målsætningen?

• Hvordan opgør/registrerer I økologiandelen?

• Oplever I en sammenhæng mellem økologi-målsætningen og andre af kommunens områder, CO2regnskaber,

spildevand, affaldspolitik m.fl.?

• Oplever I et øget samarbejde med andre forvaltninger, så der bliver en ”grøn linje” igennem

kommunens forvaltninger?

Indkøbspolitik

Areal

• Er økologi nævnt som et krav i jeres indkøbspolitik?

• Køber kommunen ind via SKI eller egne udbudsaftaler?

• Gælder en given indkøbsform for alle kommunens institutioner, eller kan der være SKI-aftaler for

nogle institutioner og særaftaler for andre?

• Hvor stor en andel af kommunens arealer bliver dyrket økologisk?

Danmarks Naturfredningsforening - Masnedøgade 20 - 2100 København Ø - Tlf. 39 17 40 00 - www.dn.dk - dn@dn.dk

Økologisk Landsforening – Silkeborgvej 260 – 8230 Åbyhøj. Tlf. 87 32 27 00 – www.okologi.dk – info@okologi.dk


Bilag 3: Rådgivning

Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening tilbyder mange forskellige former for gratis

rådgivning. Kontakt os gerne, så vi kan få en snak om hvad der passer til jer.

Køkken og bespisning

Vær opmærksom på at rådgivning/kurser kun tilbydes de kommuner der er mærket med Gult 1 (gælder

ikke omlægningstjek for projekt med lokal grøn vækst, hvor alle kommuner kan komme i betragtning).

• Indkøbsafdelingen, møde ang. udbud. – Hvordan kan man tage højde for økologi i

udbudsmaterialet.

• Forvaltninger, møde angående mad- og måltidspolitik. – Hvordan kommer kommunen i gang med

økologi.

• Køkkener (personale) teori og kurser. – Bliv klædt på til økologi, inspiration og grundlæggende

viden.

o Daginstitutioner og skoler, min. 20 per. pr. hold

o Kantine, min. 20 per. pr. hold

o Syge/plejesektoren og døgninstitutioner, sparring og rådgivning for ledelsen.

Kontakt: Økologisk Landsforening; Rikke Thorøe Grønning rtg@okologi.dk eller Dorthe Kloppenborg

dk@okologi.dk – tlf. 87 32 27 00.

Arealforvaltning og private lodsejere

• Forvaltninger, møde ang. omlægning af offentligt ejede arealer – Hjælp til organisering og overblik

• Private lodsejere, Tilbud om omlægningstjek (Møde med den enkelte lodsejer om muligheder for

økologisk drift af ejendommen). Herunder:

- generelle omlægningstjek målrettet

- omlægningstjek målrettet Natura 2000 områder, herunder naturplanernes og vandplanernes

konsekvensområder samt særligt følsomme drikkevandsområder (kommuner med de

pågældende arealer kan komme i betragtning).

Kontakt: Økologisk Landsforening; Sven Hermansen sh@okologi.dk eller Kirsten Christensen:

kic@okologi.dk – tlf. 87 32 27 00, eller Danmarks Naturfredningsforening; Rikke Lundsgaard rl@dn.dk – tlf.

39 17 40 00.

1 Gul: Kommuner som har defineret en central målsætning på minimum 30 % økologi i den offentlige bespisning i alle kommunens

køkkener, men som endnu ikke har opfyldt målsætningen. Kategorien dækker også over kommuner, som har en høj økologi

målsætning (over 50 %), men hvor det primært gælder på børn- og unge området.

Danmarks Naturfredningsforening - Masnedøgade 20 - 2100 København Ø - Tlf. 39 17 40 00 - www.dn.dk - dn@dn.dk

Økologisk Landsforening – Silkeborgvej 260 – 8230 Åbyhøj. Tlf. 87 32 27 00 – www.okologi.dk – info@okologi.dk

More magazines by this user
Similar magazines