Nr. 1 - Schæferhundeklubben for Danmark

schaeferhund.dk

Nr. 1 - Schæferhundeklubben for Danmark

VERDENSMESTERSKABERNE I BHP 3 - 2006

Tillæg til

SCHÆFERHUNDEN

Udgivet af Schæferhundeklubben for DanmarkNr. 1-2 ❙ januar-februar 2007 ❙ 35. årgang


2

FORORD

Forord

Tekst og fotos: Lotte Albret.

Dette VM-tillæg er udgivet i anerkendelse af

det kæmpestore stykke arbejde, som en masse

frivillige mennesker har udført for Schæferhundeklubben

for Danmark for at kunne arrangere

og gennemføre et storslået Verdensmesterskab

for BHP 3-hunde. Et arrangement, der har givet

genlyd i hele verden bl.a. for sin overordnede

professionalisme og gennemførte organisation,

de overholdte tidsplaner, det fl otte katalog og

den veltilrettelagte kammeratskabsaften.

Jeg håber, at dette tillæg vil varme alle jer,

der stod ved indgangskontrollen, forsøgte at

holde styr på p-pladserne, ryddede op, baksede

rundt med materiel, arrangerede en festlig kammeratskabsaften,

serverede i teltene, hjalp til

i sekretariatet og i det hele taget gik til hånde

på alle mulige og umulige måder. Dette er også

en stor hyldest til jer.

Schæferhunden. VM-tillæg 2007

Alle forsidefotos: Geert van Erven, Pix4Profs.

VM-tillægget udgives også for at hædre

de brave danske deltagere, der klarede sig så

fl ot, at det blev til individuelle placeringer som

nr. 5 og 6 samt et brag af en holdplacering

på andenpladsen - blot nogle få points fra

vinderne, USA!

Også vore uundværlige sponsorer, gave-

og præmiegivere og andre bidragydere skal

have en hyldest med på vejen gennem dette

tillæg.

Tanken med VM-tillægget er også at forsøge

at fastholde noget næsten umuligt - nemlig

den helt specielle stemning, der var på stadion

under konkurrencerne og ikke mindst under

afslutningsceremonien. Jeg var selv rørt til

tårer, da alle deltagerne til slut marcherede

ind med deres fl ag i den fl otte efterårssol. Og

mine nakkehår rejste sig, efterhånden som

vinderne - både holdvist og individuelt - trådte

op på podiet og blev kåret, præmier og pokaler

blev uddelt, og nationalhymner blev afspillet

og afsunget. Det var fl ot, det var rørende - og

det var et stolt øjeblik for vores klub.

”Om lidt bli’r her stille, om lidt

er det forbi - fi k du set det, du

ville? Fik du hørt din melodi?”

Livet er så kort, og VM 2006 i Randers var

kun et fl ygtigt åndedrag. Men i fl ere år var

forberedelsen en stor del af mange menneskers

hverdag - og derfor fortjener kulminationen

på dette arbejde at blive foreviget.

Jeg håber, at I, der var med i Randers, vil

glæde jer over gensynet. Og til alle andre: at I vil

nyde synet af de dygtige hundeførere og dejlige

hunde i arbejde - det var verdensklasse!


Af VM-koordinator Mogens Bechmann

Alle siger, det var en ”fed fest” – hermed mener

jeg, at det lykkedes os at skabe et virkelig godt

VM for deltagere og tilskuere. Jeg vil ikke sige, at

alt gik planmæssigt. Det er svært at planlægge,

når man ikke kender de faciliteter, man har at

arbejde med, før man står midt i det.

Sådan var det i Randers.

Ukendte faciliteter,

men værdig afslutning

På grund af at byggeriet af det nye stadion

ikke var færdigt, vidste vi reelt ikke, hvilke faciliteter

vi havde at arbejde med, før vi stod på

stadion søndag den 1. oktober. Men herfra gik

det stærkt, og det lykkedes os med stor hjælp

fra mange sider at få rammerne så meget på

plads, at vi fra og med tirsdag den 3. oktober

kunne begynde VM.

Da konkurrencerne startede torsdag morgen,

fungerede tingene, og det blev de ved med til og

med afslutningen søndag eftermiddag, hvor vi

med hjælp fra vejrguderne fi k afsluttet VM på

en for alle parter værdig og præcis måde.

Overordnet

”Særdeles Godt” resultat

Da jeg sagde ja til at være VM 2006 koordinator,

var målet, at vi skulle lave et ”Fortrinligt”

VM 2006.

Det lykkedes ikke helt - de sidste detaljer

på stadion var ikke gode nok til et ”Fortrinligt”

- men med de rammer og betingelser, som vi

var oppe imod, er et ”Særdeles Godt” over al

forventning.

Færre deltagere end forventet

Deltagerantallet levede desværre ikke helt op

til vore forventninger, kun 28 nationer med

tilsammen 117 deltagere stillede op. Vi havde

Tømmermænd – mange ved, hvad det vil sige at have

tømmermænd – dagen efter en fed fest. Sådan er det

også for mig, her dagene efter VM 2006 i Randers.

Kroppen har svært ved at komme op i gear, og det er,

som om at hele systemet kører i tomgang.

VM 2006 i Randers

– dagen derpå!

regnet med 130 til 140 deltagere fra op til 35

til 40 lande.

Disse tal var baseret på udviklingen de tre

forrige år, men sådan skulle det ikke gå. To lande

havde sagt, de ville deltage, men dukkede ikke

op. Australien ville gerne deltage, men deres

medlemskab af WUSV var ikke faldet på plads, så

de måtte ikke være med. Enkelte kendte lande,

som Frankrig, Luxembourg, Slovenien og Israel,

meldte afbud, idet de ikke kunne stille hold.

Tilskuertal over forventning

Til gengæld nåede vi et pænt stykke over det

antal tilskuere, vi havde estimeret med. Vi

havde regnet med ca. 5.000-6.000 tilskuere,

men tallet nåede helt op på 7.000, og det var

meget positivt.

Der er for mig ingen tvivl om, at det store

PR-arbejde, der blev lavet i ind- og udland,

har båret frugt og medført, at vi fi k så mange

gæster. Specielt de mange udenlandske gæster

overraskede både Randers Kommune og ikke

mindst Randers By. Ikke mange troede på mig,

når jeg gav udtryk for, at der ville komme mindst

3.000 gæster fra udlandet.

Figurantarbejde

i verdensklasse

Konkurrencemæssigt fungerede det bare, tidsplanen

på stadion holdt perfekt, og alle spor blev

afviklet uden protester eller anden kritik. Vore

VM-fi guranter fi k meget ros både af dommere og

deltagere, og de gjorde et fremragende arbejde

ude på banen. Kommentarerne fra alle sider var,

at det var fi gurantarbejde i verdensklasse.

Danmark i verdenseliten

Hundearbejdet, resultaterne samt placeringerne

må andre kommentere, jeg må ærligt indrømme,

VM-RAPPORT

at jeg ikke fi k set ret mange deltagere inde

på banen.

Dejligt var det dog, at det danske hold nu er

rykket helt op i verdenseliten med en meget fl ot

andenplads, kun slået af USA med sølle 3 points,

men foran mange stærke hundesportsnationer.

Samtidig er det herligt, at vi individuelt nu igen

har været fremme og kæmpe om medaljerne

– hvis det fortsætter, er det kun et spørgsmål

om tid, før vi har en dansk verdensmester.

Over 700 deltagere til

kammeratskabsaften

”Social Evening” lørdag aften var også en

absolut succes. I de 25 år, jeg har været med

til internationale EM- og VM-arrangementer,

har jeg aldrig oplevet, at man kunne samle

over 700 deltagere til en kammeratskabsaften.

Men det kunne vi i Randers – helt nøjagtigt 750

deltagere alt inklusive deltog i festen lørdag

aften i Randers Hallen.

Da vi lavede de første estimater, snakkede

vi om, at det ville være fi nt med 300-400. I

ugerne før VM øgede vi antallet til 500, men

onsdag og torsdag under VM måtte vi ringe

til Randers Hallen 2 gange og spørge, om vi

måtte forøge antallet med først 100 og efterfølgende

til 750.

Godt gået af alle implicerede.

En ”Fantastico!” fest

Kommentarerne fra deltagerne var entydige

- en forrygende aften. Som en af mine italienske

venner, som jeg har kendt og mødt i mange år

ved VM, sagde: ”Jeg har ALDRIG før oplevet

noget lignende, sikke en stemning, og ALLE fi k

varm mad – Fantastico!”

Vi har fra mange sider hørt negative kommentarer

til, at vi inviterede alle deltagerne ❱

Schæferhunden. VM-tillæg 2007 3


4

VM-RAPPORT

❱ gratis med til denne festaften, men der er

for mig ingen tvivl om, at netop dette var en

medvirkende faktor til, at der kom så mange.

Det, som vi ønskede skulle ske med de gratis

billetter til deltagerne var, at den enkelte deltager

ville trække andre med. Det var lige netop det,

der skete, og alle disse mennesker var med til

at skabe en herlig fest.

Og apropos – en fest uden

deltagere er ingen fest – og

et VM uden hjælpere er ikke

muligt!

Et af mine store problemer er: Hvordan får man

sagt rigtigt TAK til alle dem, der har bidraget til

at gøre VM 2006 til et ”Særdeles Godt” VM?

Mange har ydet en kæmpe indsats igennem

de sidste 12 til 14 måneder, og uden deres

hjælp og støtte ville det ikke være muligt at

gennemføre et sådant arrangement

Hvordan får man

sagt rigtigt TAK til –

- Xenia, som utrætteligt fandt sig i mine

Schæferhunden. VM-tillæg 2007

mange ændringer og indblandinger, men

alligevel stille og roligt sørgede for, at

tingene blev gjort.

- Pia P, som hele tiden var der, når der var

brug for en ekstra hånd, og som blandede

sig i alt, men samtidig sikrede, at vores IT og

hjemmeside fungerede med ros for layout

og indhold fra hele verden. Pia, som med

kort varsel - på kun 10 dage - sammen med

Tarm Bogtryk fi k produceret et fl ot katalog,

da vores professionelle marketingmand

brændte os af.

- Karin, som fi k opbygget et velfungerende

sekretariat, der håndterede tilmeldinger

lang tid efter, at tilmeldingsfristen var slut,

men som alligevel fi k tingene til at fungere

og leverede resultaterne til tiden.

- Linda, som med meget kort varsel sagde ja

til at påtage sig ansvaret for alle de praktiske

ting omkring billetsalg, parkeringskontrol,

stadiontilsyn og adgangskontrol,

og som allerede fra starten af kunne se, at

der ikke var hjælpere nok, men alligevel fi k

bemandet og kontrolleret de mest kritiske

tider. Og som sammen med Bent Andersen

sørgede for, at vi også fi k styr på de mange

penge, der kom ind.

- Janine, som fi k skabt en afslutningsceremoni,

som WUSV-præsident Wolfgang

Henke var så imponeret af - ”det var det

mest perfekte, han havde set”, sagde han

på mandagens møde.

- Per S, som stille og roligt fi k afviklet B og

C på stadion inden for rammerne af den

fastlagte tidsplan, uden forsinkelser. Et VM,

hvor tidsplanen holdt – det er sjældent

set.

- Søren, som sørgede for, at alle spor blev

afviklet så godt, at WUSV’s spor-tilsynsførende

følte sig overfl ødig og samtidig roste

konceptet meget.

Lagde de overhovedet et spor forkert?

– nej, ikke hvad jeg har hørt om.

- Per T, som blev sat på en næsten umulig

opgave med at skaffe mad til alle hjælpere,

dommere og VIP, og som egentlig først

mandag eftermiddag fik overblik over,

hvor meget VM skulle klare, og hvor meget


Randers Stadionsalg kunne klare. Som fra

dag til dag måtte etablere et cafeteria, idet

Randers Freja ikke kunne følge med – men

det blev også klaret.

- Poul M, som sikrede, at Schæferhundeklubben

og VM 2006 blev omtalt i stort set alle

medier i Danmark i uge 40 og på den måde

var med til at sikre et fl ot tilskuerantal.

- Ingeborg og Tove, som igennem det sidste år

har ydet en kæmpe indsats med at få oversat

alle de mærkelige danske udtryk til tysk og

engelsk. Ofte gav jeg dem ikke meget tid,

men altid var de parat til at yde en indsats.

- Pat, Karin og Mistri, der sørgede for, at

alle relevante informationer fl ød ud fra

højttalerne på stadion, på alle relevante

sprog og på de rigtige tidspunkter.

- Villy, som sørgede for, at alle vore skilte

var på plads, og som gav en hånd med alle

steder, hvor det brændte på.

- Torben fra Bokserklubben, som syntes, det

kunne være sjovt at hjælpe til ved et VM,

og som sørgede for, at alle stadepladser

blev etableret og serviceret.

- Kreds 3-Ballerups svar på ISS - de var

formidable, altid smilende, altid parat til

at hjælpe, uanset hvad vi bad dem om.

De skulle formelt kun stå for rengøringen

under VM, men i hele uge 40 var de der,

og de løste de mest utrolige opgaver – en

uvurderlig hjælp.

- Kreds 29-Tølløse, som arrangerede den

herlige festaften, og som sørgede for de

fl otte blomsterdekorationer og moshunde,

som nok var de mest fotograferede hunde

ved VM.

Det hele kunne genbruges, både til åbning,

festaften og til afslutningen søndag.

- Wia, som før VM sikrede, at der var styr på

tilmeldinger, billetter og madkuponer både

til festen og til hjælperne. Som under VM

sørgede for, at vore fi guranter hele tiden

var fysisk klar, og ind imellem også tog

dommere, hundeførere og hunde under

kærlig behandling på briksen.

- Tom, Preben og HC, Randers Kommunes

folk på stadion. Som knoklede for at opfylde

alle vore ønsker, og som i høj grad var med

VM-RAPPORT

til at sikre, at vi fi k skabt nogle acceptable

rammer.

- Royal Canin, vores hovedsponsor, en herlig

samarbejds- og sparringspartner omkring

marketing, reklame og PR. Altid parate og

åbne for en snak om nye muligheder og

ideer.

Og så var der alle de andre

uvurderlige hjælpere...

Hertil kommer alle de mange, som på forskellig

vis sikrede, at VM 2006 trods alt kunne forløbe

på bedste vis. Enten det var som P-vagter,

adgangskontrol, billetsalg, stadiontilsyn, forplejning,

information, sekretariat, sporlægger,

gruppe, kontrollører.

Uanset opgaven, I har løst, har I ALLE været

med til at sikre, at det blev et ”Særdeles Godt”

VM 2006. Hvis ikke selv den mindste opgave

bliver løst på en god og ordentlig måde, så går

det ikke, og I har ALLE på jeres måde bidraget

til, at VM 2006 blev en succes. ❙

Schæferhunden. VM-tillæg 2007 5


6

VM-RAPPORT

Jeg vil gerne ad denne vej sige TUSIND TAK

til alle de hjælpere, der tålmodigt stillede sig

til rådighed, både på de i forvejen kendte tider,

og når det hele blev lidt kaotisk. Havde det ikke

været for jeres velvilje, havde det ikke været

godt at vide, hvordan det hele var endt.

Det, der holdt mig oppe, var jeres glade

smil, søde bemærkninger mv., som gjorde,

at når det hele var ved at blive lidt for surt,

ja – så tænkte jeg på de søde og friske piger,

der kom om morgenen og tog sig af parkeringsvagterne

i de første mørke, kolde timer i

silende regn. De stakkels adgangskontrol- og

billetsalgsfolk, der stod i silende regn, og når

de skulle have været afl øst, var der desværre

ingen afl øser, hvorefter de med et smil på

Schæferhunden. VM-tillæg 2007

Linda Milton: En lille tak til alle de frivillige hjælpere,

jeg jagtede rundt med i Randers...

TAK for hjælpen ved

VM 2006 i Randers, 5.-8. oktober

Tak til alle sponsorer

Også en stor TAK til alle vore sponsorer, store

som små. Uden jeres bidrag og støtte havde

vi ikke haft de økonomiske muligheder, som

er en forudsætning for at skabe et godt arrangement.

Og så var der lige økonomien

Sidst, men ikke mindst, er der VM-økonomien,

som efter min opfattelse ser meget

rimelig ud.

Da jeg i sin tid sagde ja til posten som VMkoordinator,

var målet, at vi skulle komme ud

med et nul resultat, hvilket ville sige, at der

læben sagde: ”Det gør ikke noget, jeg tager

en vagt mere!”

De stakkels parkeringsvagter, der desperate

ringede, når parkeringspladsen var fyldt, for at

få hjælp eller backup, når folk næsten påkørte

dem, fordi de ville ind, eller truede dem med

øretæver. Og trofaste stod på øretævernes

holdeplads igen næste dag!

De folk, der brugte natten på at holde vagt

på stadion og omkring stadepladserne!

De folk, der egentligt ikke var taget til Randers

for at hjælpe, men sagde: ”Mangler du en

vagt dér i 3 timer? – OK, den klarer jeg!”

Jeres søde måde at komme og spørge på, om

jeg havde fået bemandet alle poster, for ellers

kunne I da godt give en hånd ekstra med!

Det var det, der fi k de 4 dage ”indespærret”

på et kontor med lys i loftet og ikke nogle

vinduer, der kunne åbnes, til at være ”en

spændende oplevelse”.

Hund – ja, det så jeg ikke meget af i Randers,

til gengæld fi k jeg en masse gode bekendte

fra Schæferhundeklubben spredt over det

ganske land!

Jeg håber ikke, jeg har glemt nogle, I var

alle uundværlige - TAK ❙

Linda Milton

Ansvarlig for billetsalg, parkeringskontrol,

stadiontilsyn og adgangskontrol

TAK TIL ALLE FOR EN KÆMPE INDS

– til gavn for Schæferhundeklubben

ikke var overskud og ikke underskud, men VM

hvilede i sig selv.

Et VM-regnskab kan opstilles på mange

måder. Tager vi det totale VM-regnskab, med

de udgifter, som HB har besluttet skal med

i VM-regnskabet, så kommer vi ud med et

mindre underskud, idet vi har brugt en stor

del af det forskud på 50.000 kr., vi fi k af HB,

da vi startede VM-projektet.

HB havde afsat 200.000 kr. til VM 2006.

Så vender vi tingene lidt om og siger, at HB

har sponseret VM 2006 med 200.000 kr.,

så kommer vi ud med et overskud på over

150.000 kr.

Nul-resultat økonomisk

– men enorm goodwill og

PR-værdi internationalt

Det væsentligste for mig er, at VM 2006 ikke

på nogen måde har ødelagt klubbens økonomi,

hverken på den korte eller den lange bane.

Den internationale goodwill, PR og omtale,

som Schæferhundeklubben har fået i

forbindelse med VM 2006, er væsentligt mere

værd end det beløb, som VM 2006 har kostet

Schæferhundeklubben.

Når jeg kigger på tallene og de udgifter,

der er lagt ind i VM 2006-regnskabet, så er

min personlige konklusion, at jeg har holdt,


Selv om man er præsident for WUSV,

kan man godt være en af hjælperne.

Det er Wolfgang Henke i den brune

jakke, der hjælper Ole og datter Maria

med at få sat moshunden rigtigt på

plads inden sejrsceremonierne.

Foto: Lotte Albret.

ATS

og schæferhunden

hvad jeg lovede. VM 2006 kom ud med et

nul-resultat.

Afsluttende

kommentarer

Det, der har glædet mig allermest, er, at VM-koordinationsgruppen

har bevist, at det er muligt

for medlemmer af Schæferhundeklubben at

samarbejde. Med den rette indstilling og motivation

har koordinationsgruppen samarbejdet,

selv i uge 40, hvor presset var allerstørst.

Dette har absolut været medvirkende til, at

det lykkedes at komme i mål med det virkeligt

fl otte resultat.

Kunne det dog bare smitte af på resten

af vores klub!

TAK til Schæferhundeklubbens Hovedbestyrelse

for den tillid, I har vist os, og den støtte,

vi har fået, siden starten på projekt VM 2006

for over 2 år siden.

Det har været spændende og udfordrende

at være VM 2006 koordinator. Om jeg vil gøre

det igen?... ❙

VM 2006 Koordinator

Mogens Bechmann

To af de tre fl ittige og dygtige

speakere, der sad helt

oppe under taget på stadion

og formidlede både resultater,

biler med lys på, starttidspunkter

og meget andet

på både dansk, engelsk og

tysk. Det er Pat Funnell til

venstre og Mistri til højre.

Karin Christiansen havde

frokostpause.

Foto: Lotte Albret.

Det lykkedes mig desværre ikke at få et

interview med Pierre - men han var glad

og stolt over sin fl otte 2. plads.

Foto: Inge Hellmund.

På den lange væg under tribunen kunne man

hele tiden følge med i stillingen.

Foto: Lotte Albret.

Schæferhunden. VM-tillæg 2007 7


MINI-INTERVIEWS MED DE DANSKE DELTAGERE

❙ Fakta

En dybt koncentreret Lars

Høgh Hansen på banen.

Foto: Geert van Erven, Pix4Profs.

8

Af Lotte Albret.

Fotos: Inge Hellmund og Geert van Erven, Pix4Profs.

Lars Høgh Hansen

og Satoris Cannon

Satoris Cannon, han, født 10.09.2001, far:

Theseus v. Karthago, mor: Satoris Halla.

VM-resultat: Nr. 51 - A: 92 p, B: 76 p, C: 87 p - total:

255 p.

Jeg fanger Lars og Cannon på vej til fotografering

i Royal Canin-teltet, og folk farer frem

og tilbage foran og bagved os, så det hele er

lidt hektisk. Men Lars er frisk på interviewet og

svarer prompte, da jeg spørger ham, hvordan

det har været at være til VM her i Danmark:

- Det har været en oplevelse! Det er jo ikke,

som når vi normalt træner og går til prøver,

forklarer Lars. - Der er mange mennesker, så

det var jo spændende at se, hvordan det ville

Schæferhunden. VM-tillæg 2007

gå. Det har i hvert fald påvirket hunden - men

sådan er det jo, når de ikke er vant til det,

tilføjer han smilende.

Det er første gang, Lars er med til VM, men

han har da bestemt fået blod på tanden.

- Det var ikke kun, fordi det var i Danmark

denne gang, forklarer han, - jeg forsøger da

at kvalifi cere mig hvert år. Men der er mange,

der er gode, så det er ikke nemt.

Lars var ikke helt tilfreds med sin og Cannon’s

præstation:

- Nej, det var ikke for godt, men på den

anden side havde jeg ikke sat næsen op efter

noget, fortæller han. - Jeg vidste jo ikke,

hvordan Cannon ville reagere. Men det han

har lavet, er ikke så godt, som det plejer at

være. Det var især her på banen i lydighed

og C-arbejde - måske blev han distraheret af

Forberedelse til apport på jord

- Cannon er klar.

Foto: Geert van Erven, Pix4Profs.

alle tilskuerne, når de klappede osv., det er

ikke til at vide.

Cannon er en stor og frisk 5 år gammel

hanhund, og Lars fortæller, at de snart er klar

igen efter en lille pause.

- Nu får han en pause, og så starter vi op

igen. Først skal vi kvalifi cere os til DM 2007,

og så prøver vi at komme med til VM igen

næste år. Så håber jeg, at han er lidt mere

rutineret.

Cannon trækker og hiver utålmodigt i

linen, og Lars forklarer grinende, at hans hund

aldrig har været særlig god til at være i snor.

Jeg kan ikke lade være med at tilføje, at det

jo så rigeligt opvejes af hans fl otte arbejde til

prøver og konkurrencer. Lars nikker enigt, og

interviewet slutter, da Cannon trækker afsted

med ham. ❙


MINI-INTERVIEWS MED DE DANSKE DELTAGERE

John Klausen og ChaDe’s Uwe

Jeg får fat i John Klausen i det værst tænkelige

øjeblik. Han sidder alene på en bænk sammen

med sin hund, den 4 1/2-årige Uwe, og skal lige

komme sig over at være røget ud af et ellers

superfl ot gruppe C-arbejde, der kunne have

bragt ham højt i præmierækken, fordi hunden

ikke ville slippe i den allersidste øvelse. Det er

bare så øv - og alligevel indvilliger John i at

sludre lidt med mig. Tak for det, John.

Og han liver da også lidt op, da han fortæller

om sit indtryk af at være med til VM

i Danmark:

- Jamen, det har været helt vildt, udbryder

han begejstret, - det har været noget af en

oplevelse! Det er svært at sige på hvad måde,

men det har altid været min drøm at komme

med til VM. Det er første gang og så på hjemmebane

- det er jo godt. Først tænkte jeg godt

nok, at det var noget skidt, at vi ikke skulle ud

og rejse, men da der lige gik et par dage, så

Figurant Claus Mouridsen gjorde alt for

at blive passiv efter det lange stop, men

Uwe ville ikke opgive kampen. Og da Uwe

ikke slap på den sidst tilladte slip-kommando

- ja, så blev ekvipagen desværre

diskvalifi ceret pga. manglende lydighed.

Møg ærgerligt.

Foto: Inge Hellmund.

fandt jeg ud af, at det nok ville blive rigtigt godt

på hjemmebane med masser af publikum og

opbakning. Og det har været rigtigt godt.

På trods af den allersidste nedtur i gruppe

C synes John Klausen, at det er gået ham

fi nt til VM:

- Jeg er helt sikkert tilfreds med vores præstation

fra både hund og fører, understreger

han, - altså selvom det ikke gik så godt lige

her til sidst. Det har egentlig ikke påvirket os

med alle tilskuerne, selv om jeg troede, at det

ville. Vi er jo gode til at blive lidt nervøse før

tid, men det er gået rigtigt godt, og hunden

tog det pænt, tilføjer han med et smil.

Og John Klausen er også klar til at træne videre

til konkurrencerne i 2007 - næsten da:

- Joooo - nu skal vi altså lige have en pause,

tror jeg. Og så må vi ud igen og se, om vi kan

samle points nok sammen. Vi har helt sikkert

mod på at prøve igen, smiler han til sidst. ❙

❙ Fakta

ChaDe’s Uwe, han, født 14.01.2002, far: Atenagårdens

Tabo, mor: ChaDe’s Aino.

VM-resultat: Diskvalifi ceret - A: 96 p, B: 88 p,

C: disk.

John Klausen ser på, mens ChaDe’s Uwe fastholder

fi gurant Marc Skovsbøg i det korte arbejde.

Foto: Geert van Erven, Pix4Profs.

Schæferhunden. VM-tillæg 2007 9


10

MINI-INTERVIEWS MED DE DANSKE DELTAGERE

❙ Fakta

John Jabina og Nova i en løbefase.

Foto: Geert van Erven, Pix4Profs.

John Jabina

og Jabina Nova

Jabina Nova, tæve, født 07.04.2000, far: Udo

v. Quentawald, mor: Jabina Frigga.

VM-resultat: Nr. 6 - A: 94 p, B: 94 p, C: 91 p - total:

279 p.

Vi står i larmen på spillergangen under den

store tribune på Randers Stadion, og jeg

spørger John Jabina, hvordan det har været

at være til VM på hjemmebane:

- Det har egentlig ikke været anderledes

end at være i udlandet, svarer han, - det har

nærmest været det samme. Bortset fra, at vi

selvfølgelig har været mere involveret i forberedelserne

her, end vi ville være på udebane

- det er der både for- og bagdele ved. Men

afviklingen af selve VM har været rigtigt godt

- der har ikke været noget at klage over.

Sin egen og Nova’s præstation med en

fl ot samlet sjetteplads synes John også har

været i orden:

Schæferhunden. VM-tillæg 2007

- Vores indsats er jeg selvfølgelig rigtigt

godt tilfreds med, smiler han. - Især set i lyset

af de mange andre, som ikke har gjort det så

forfærdeligt godt, så er jeg selvfølgelig glad

for min placering.

Jeg fortæller ham, at jeg havde hørt noget

om, at dommeren i gruppe B-lydighed måske

var lidt hård i sine bedømmelser.

- Jooh, svarer John Jabina, - men det er jo

et VM, så det må man forvente. For mit eget

vedkommende skal jeg ikke klage - jeg er godt

tilfreds. Og det danske hold har fungeret godt

sammen, så det har været fi nt.

John vil gerne med til det næste VM, men

det bliver ikke med Nova.

- Nej, jeg stopper med Nova nu, understreger

han. - Nu blev hun jo verdens bedste tæve,

så nu er der ingen, der skal have lov til at slå

hende, tilføjer han smilende. - Hun er også 6 år

nu, så jeg stopper her. Jeg har 3 andre hunde

under uddannelse, som er mulige kandidater

til VM - men jeg skal lige have fundet ud af,

hvilken en jeg vil træne op.

Jabina Nova har godt fat i fi gurant

Marc Skovsbøg i det korte arbejde.

Foto: Geert van Erven, Pix4Profs.

Så ambitionerne er der stadig, spørger

jeg.

- Ja, ja, griner John, - jeg ville da gerne

være med til det hele næste år også.

Til sidst spørger jeg John, om han skal ud

og træne dagen efter, eller om han skal have

en pause.

- Jeg skal lige holde en pause - en uges tid

måske, svarer han smilende, - og så har jeg

nogle unge hunde, der skal have nogle prøver

her i efteråret, så det skal jo også passes. ❙

Også Claus Mouridsen fi k sin sag for

i det lange. En fl ot afslutning på en

fl ot karriere for Jabina Nova.

Foto: Geert van Erven, Pix4Profs.

Jabina Nova i et smukt spring.

Foto: Geert van Erven, Pix4Profs.


Lars Bo Jensen

med Jabina Querry

Ja, den er tung, den apport!

Foto: Geert van Erven,

Pix4Profs.

Der er gået nogle måneder siden VM, inden jeg

får tid til at få talt med Lars. Men han har nu ingen

problemer med at huske tilbage på, hvordan

det var at være til VM på hjemmebane.

- Det har været en helt speciel og dejlig

fornøjelse at være til VM herhjemme i lille

Danmark!, svarer han prompte. - Det var et fl ot

arrangement, og selv om der var nerver og stress

på hos mange, så endte det hele jo så godt.

- Det var ekstra dejligt at konkurrere foran

hjemmepublikum, fortsætter han begejstret.

- Til VM i Frankrig sidste år skulle jeg ind på

meget tidlige tider med kun få tilskuere, men i

år trak jeg nogle tider midt på dagen, hvor der

var mange danskere på tilskuerpladserne, og

jeg fornemmede helt klart den ekstra opbakning

fra dem.

- Til gengæld var jeg ikke specielt nervøs,

heller ikke over, at det var i Danmark, understreger

han.

- Altså, lidt sommerfugle i maven skal man

jo have, griner han, - men der var altså ingen

ud over de sædvanlige.

Om sin egen og Querry’s indsats siger Lars

åbenhjertigt:

- Helt ærligt, så deltager de fl este vel i

MINI-INTERVIEWS MED DE DANSKE DELTAGERE

Jabina Querry står

gerne på hovedet for

at få apporten bragt

sikkert hjem til far.

Foto: Geert van

Erven, Pix4Profs.

Lars Bo Jensen sender

Jabina Querry af

sted i fremadsendelsen

i fl ot stil.

Foto: Inge Hellmund.

håbet om at vinde, og når det ikke lykkes, er

man da lidt ærgerlig lige efter. Men jeg havde

satset på at ende blandt de 10 bedste, og

med en femteplads har jeg da nået det mål.

Querry fi k en skade i knæet 1 måned før VM

og måtte ligge stille i noget af tiden op til - det

er jo ikke optimalt. Han manglede lidt gnist på

sporet, det var jeg lidt overrasket over på det

tidspunkt. Men set i bagklogskabens klare lys

må jeg da sige, at jeg er endog meget tilfreds

med resultatet, smiler han.

- Til gengæld lavede jeg selv en kæmpe brøler

i gruppe C - jeg glemte simpelthen programmet!,

beretter Lars med et stort grin. - I stedet for

rygtransporten gik jeg ind til fi guranten til en

sidetransport. Han stod godt nok og hviskede

et eller andet til mig, og jeg tænkte: ”Hvorfor

står han der og hvisker - hvad tænker han på?!

Jeg kan da godt selv!” Det var først, da der

kom et ordentligt brøl fra tilskuerpladsen med

”RYGTRANSPORT!!!”, at det gik op for mig,

hvad der var galt. Så jeg rettede det, dommeren

grinte, og det gik da fi nt nok, smiler Lars.

Da jeg spørger Lars, hvad der er det bedste ved

at være med til VM, svarer han tænksomt:

- Når det er VM, er det ligesom helt specielle

Querry forsøger at stoppe

fi guranten - ret effektivt.

Foto: Geert van Erven,

Pix4Profs.

❙ Fakta

Jabina Querry, han, født 26.06.2000, far: Ascani’s

Gamin, mor: Jabina Lanka.

VM-resultat: Nr. 5 - A: 88 p, B: 95 p, C: 96 p - total:

279 p.

mål, man sætter sig. Det er helt specielt og giver

et ekstra kick. Jeg elsker at gå ind på banen

- man føler næsten historiens store vingesus,

fortsætter han. - Og undervejs evaluerer jeg

øvelserne inde i hovedet - sådan ”nå, det gik

da meget godt”, ”der bliver nok lidt pointfradrag

dér”, osv.

Lars Bo Jensen overvejer seriøst at stoppe

med Querry, mens legen er god, og mens Querry

er på toppen.

- Jeg har været så glad for hans præstationer

og de oplevelser, han har givet mig indtil nu,

forklarer han. - Querry er jo nok ligeglad, han er

kun 6 1/2 år og elsker at arbejde, men hvorfor

fortsætte, indtil han måske ender som nr. 40?

Ja, ja - nu må vi se. Lars har fået en ny hund

at arbejde med, så måske vender han først

tilbage, når den er klar. Måske. ❙

YES! En utroligt fl ot

modprøve af Jabina

Querry.

Foto: Geert van

Erven, Pix4Profs.

Schæferhunden. VM-tillæg 2007 11


12

MINI-INTERVIEWS MED DE DANSKE DELTAGERE

❙ Fakta

Flindt’s Bondo, han, født 29.09.1999, far: Tom

v. Leefdaalhof, mor: ChaDe’s Ronja.

VM-resultat: Nr. 16 - A: 90 p, B: 88 p, C: 94 p

- total: 272 p.

John Bajlum og Flindt’s Bondo i

gruppen - kontakten ser fi n ud her.

Foto: Geert van Erven, Pix4Profs.

John Bajlum

med Flindt’s Bondo

Også John Bajlum har haft nogle måneder til at

bearbejde VM 2006, før jeg får en sludder med

ham. Men hans begejstring for sin og Bondo’s

deltagelse i Randers er ganske usvækket.

- For mit vedkommende har det været det

største VM, jeg har deltaget i hidtil, beretter

John Bajlum med glød i stemmen. - Man er

på hjemmebane, en masse venner og familie

har mulighed for at komme og kigge på, jeg

var godt forberedt, og træningen op til VM var

gået godt. Og så mindes jeg da med glæde

den fl otte opbakning, der kom fra de danske

tilskuere med mange klapsalver og positivt

feedback. Det var dejligt.

Trods den gode forberedelse inden var John

dog ikke helt tilfreds med Bondo’s indsats på

alle områder.

Schæferhunden. VM-tillæg 2007

Smukke Bondo med

apport i fl ugtspringet.

Foto: Geert van Erven,

Pix4Profs.

- På sporet virkede han usædvanligt ukoncentreret

- han gik bl.a. over 1 genstand, beretter

John. - Og i lydighedsprogrammet manglede han

fokus, og vi havde en lidt dårlig kontakt. Bondo

er jo en erfaren og rutineret hund på 7 år, så det

er ikke nødvendigt at rette ham så meget mere

i træningen. Vi leger en del bold, så han bevarer

glæden ved øvelserne, og det var nok problemet

til VM - jeg havde ikke fået sat ham ordentligt

op til opgaven. Så kører han lidt på rutinen og

mister respekten for det stykke arbejde, der skal

gøres, når det gælder. Jeg havde også på forhånd

været lidt nervøs for fremadsendelsen, men den

gik nu fi nt. Også Bondo’s forsvarsarbejde var jeg

meget tilfreds med.

John Bajlum erindrer, at han var utroligt træt

og udmattet på vej hjem fra Randers.

- Ja, jeg var jo meget koncentreret den sidste

måneds tid før VM og havde mange tanker

om, hvordan det skulle gå, beretter han. - Vi

er jo nogen stykker, der har set frem til VM i

Danmark i fl ere år og håbede på at komme

med. Og vi har også kørt rundt og trænet i hele

landet. Der har været meget forberedelse - og

så er det pludselig slut.

- Men vi er i gang igen med udtagelser til

både IPO- og DM-/VM-mesterskaberne i 2007,

fortsætter John. - Bondo er skam ikke lagt på

hylden endnu. Han er selvfølgelig en ”brugt”

herre med mange konkurrencer bag sig - vi

har faktisk lige skiftet resultathæfte - og han

har ikke været fri for skader ligesom de fl este

topidrætsfolk. Men så længe han ikke falder

igennem til konkurrencerne, er vi med - og så

er der jo også det sociale, smiler John, - det er

så hyggeligt. Vi har også haft et godt sammenhold

og samarbejde os hundeførere imellem

på VM-holdet og hjulpet og støttet hinanden

- det har været en positiv oplevelse.

En sidste ting ligger John Bajlum meget på

sinde, og det er at takke alle de mange danske

tilskuere for deres opbakning.

- Det var et sus at gå på banen - man følte

sig jo helt som en verdensstjerne, fortæller han

smilende, - tak til alle for det!

Det er os, der takker John, John, John, Lars

og Lars for en dejlig oplevelse til VM 2006 i

Randers! ❙

Bondo og fi gurant Claus Mouridsen udfordrer hinanden.

Foto: Geert van Erven, Pix4Profs.

Bondo har godt fat i fi -

gurant Marc Skovsbøg.

Foto: Geert van Erven,

Pix4Profs.


DANSKE FIGURANTER TIL VM - MINI-INTERVIEWS MED MARC OG CLAUS

Marc Skovsbøg

En af de hunde, der desværre ikke nåede at fange Marc i første omgang og aldrig

rigtigt fi k styr på sit C-arbejde. Det er Zender v. Lusondai (fører: François

Smulders, Belgien) - i øvrigt med samme far, Udo v. Quentawald, som vores

egen Jabina Nova.

Foto: Geert van Erven, Pix4Profs.

Af Lotte Albret.

Fotos: Inge Hellmund og Geert van Erven, Pix4Profs.

For den nu 20-årige Marc Skovsbøg var det

en drøm, der gik i opfyldelse, da han blev

udtaget som fi gurant på det korte arbejde til

VM i Randers.

- Det var en meget stor oplevelse, fortæller

han, - man kan simpelthen ikke opnå noget

større som fi gurant! Også min alder taget i

betragtning var det skønt at blive valgt - det

viser, at vi helt unge også kan være med.

Jeg spørger Marc, om han kan huske, hvad

han tænkte, lige inden den første hund kom

på banen:

- ”Hold da op, det er nu, det gælder!”,

tænkte jeg, fortæller han. - ”Nu er det hverken

fantasi eller drøm mere, nu er du en del af

VM”. Jeg var meget nervøs, rent mentalt, for

der var jo mange tilskuere.

Marc følte sig 100% forberedt og klar til

opgaven.

- Jeg har trænet styrke og kondition hver

dag i 2 mdr. før VM, beretter han. - Jeg har

haft en personlig coach, Jan, i Holbæk, så

det har været 100 kilometers kørsel hver vej

hver dag. Jan har hjulpet mig med kost- og

træningsplan, koncentration samt hvordan jeg

skulle tackle det store publikum. Jeg har haft en

god træningsplan specielt målrettet fi guranter,

dvs. med fokus på skulder- og rygmuskler som

forberedelse på de ryk, det giver at modtage

hundene. Endvidere har vi trænet hurtighed og

hastighed i fl ugtmomentet, især de første to

skridt i fl ugten - og det lykkedes mig da også at

løbe fra 9 hunde, griner Marc. - Endvidere har

vi kigget videoer igennem fra tidligere VM’er.

Så jeg har kunnet køre det 100% på rutinen

- og så 10% ekstra, smiler han.

Generelt var Marc egentlig lidt overrasket

og skuffet over niveauet på hundene i be-

Det var ikke altid lige let at få øje på Marc

i skjulet. Her er det Diwareus Chac, som

lige er oppe og ”kigge” fi guranten dybt i

øjnene (fører: Mika Leskelä, Finland). De

fi k en 34. plads med 89 p i gruppe C.

Foto: Inge Hellmund.

Flot fi gurantstil - ro, koncentration, balance.

Hunden er Memorix Krut (fører:

Mattias Eriksson, Sverige), som endte på

en hæderlig 23. plads.

Foto: Geert van Erven, Pix4Profs.

tragtning af, at det var et VM. Men som han

selv tilføjer, så har hvert land jo forskellige

udtagelseskriterier, og ikke alle har så mange

hunde på VM-niveau at vælge imellem.

- Niveauet i Nordeuropa er ret godt, synes

Marc, - hvorimod de amerikanske hunde ikke

imponerede specielt. De kører meget ”efter

bogen”, hvorimod de nordeuropæiske hunde

arbejder mere individuelt. Det virker som om,

de er trænet med større hensyn til den enkelte

hunds talenter og evner.

Marc ville ikke et øjeblik betænke sig ved

at gøre det hele igen.

- Det var alle anstrengelserne værd!, understreger

han, - og jeg håber da også på at

komme med igen. Jeg er blevet indbudt til nogle

udtagelseskonkurrencer i udlandet, og der er

også mulighed for, at jeg kan fi gurere ved nogle

af de nationale mesterskaber, slutter han. ❙

Schæferhunden. VM-tillæg 2007 13


14

DANSKE FIGURANTER TIL VM - MINI-INTERVIEWS MED MARC OG CLAUS

En herlig situation fra det lange

arbejde. Claus har lige modtaget

Satoris Yaxi, som holder godt fast

trods karruselturen (fører: Taddei

Angelo, Italien). Yaxi er altså danskopdrættet

hos Karsten Sonne Andersen

og er efter Satoris Vargo og

Satoris Jolly. Det blev til fl otte 95 p i

gruppe C og en samlet 22. plads.

Foto: Inge Hellmund.

Claus Mouridsen

Også for Claus Mouridsen var det en helt

speciel oplevelse at fi gurere til VM:

- Jeg havde det lidt underligt, da jeg blev

udtaget onsdag før VM, beretter han. - Jeg var

selvfølgelig glad og stolt, men der var også

den følelse af, at ”nu er det nu!” Da det gik løs

torsdag morgen, var jeg nervøs, for jeg havde

døjet med noget infl uenza, men med de rutiner,

jeg havde fået indarbejdet i træningen, blev det

en god - og ret fed! - oplevelse, griner Claus.

- Men det hårdeste var nok det mentale,

fortsætter han, - ikke det fysiske. Man skulle

være koncentreret hele tiden - ved hver hund

- så jeg sov skam godt om natten. Og skulle

man blive lidt øm hist og her, så var Wia

(Petersen. red.) klar med god behandling og

akupunktur.

Claus husker tydeligt, hvad han tænkte, da

han løb mod den allerførste hund til VM:

- ”Løb lige på! Ikke være for forsigtig

- ikke blive usikker - løb igennem!”, fortæller

han. For ham er modprøven mere end et

spørgsmål om teknik for at undgå skader

på hunden ved sammenstødet. Det er også

en mental oplevelse, fordi der hviler et stort

ansvar på fi guranten om at gøre mødet med

Schæferhunden. VM-tillæg 2007

Som Claus siger - der var tryk på! Her er det Dony, der nærmest

ligner et fl yvende egern, der har bidt sig stædigt fast i

ærmet (fører: Arcifa Angelo, Italien). Det blev til 94 p i gruppe

C og en fl ot 11. plads sammenlagt.

Foto: Geert van Erven, Pix4Profs.

Utroligt, hvad fi gurant og hund kan

klare - og slippe godt af sted med.

Det er den tjekkiske hund Codeta

Galán-Nalag (fører: Mudr. Jiri Tichy).

De fi k 93 p i gruppe C og blev sammenlagt

nr. 13 - ikke dårligt.

Foto: Geert van Erven, Pix4Profs.

hunden så lidt belastende for den som muligt.

- Jeg vil hellere gå i knæ for at skåne en hund

end stå fast og risikere, at den overbelastes,

understreger Claus.

Som forberedelse har Claus løbe- og vægttrænet

og fi gureret ved udtagelser og DM.

- Man kan selvfølgelig altid være bagklog

og synes, at man kunne have gjort mere,

fortæller han, - men alt i alt følte jeg mig

godt forberedt. Der har også været hjælp fra

andre fi guranter fra bruttotruppen og Ismaël

de Vos, som bl.a. fi gurerer til IPO-VM. Så jeg

har fået nogle værktøjer til at udvikle mit

fi gurantarbejde og justere det løbende - det

er en kontinuerlig proces.

- Rent mentalt valgte jeg at abstrahere

fra de ydre påvirkninger ved at skabe min

egen lille ”osteklokke”, så jeg virkelig kunne

koncentrere mig om hundene, fortsætter Claus.

- Men jeg hørte da alligevel godt jubelen

fra de mange tilskuere, når jeg tog en hund

specielt godt, smiler han, - så længere ”væk”

var jeg altså ikke.

Med hensyn til hundenes niveau generelt

var Claus egentlig lidt overrasket over så hurtigt,

mange af hundene kom i modprøven.

Satoris Yaxi var en af de hunde, der fi k Claus ned på knæ. Men

Claus kom op igen, og Yaxi slap ikke grebet - en fl ot redning

fra begge.

Foto: Geert van Erven, Pix4Profs.

- De første to hunde torsdag morgen kom

hamrende ned af banen, fortæller han, - så

jeg tænkte: ”Hold da op, der bliver tryk på!”

Og det gjorde der.

Så det er ikke overraskende, at Claus var

meget træt søndag aften, da det hele var

overstået. Men som han siger: ”Det gik jo

godt”.

Til allersidst vil han gerne takke alle, der

har brugt tid på at hjælpe ham med forberedelserne

til dette VM undervejs - hundeførere,

prøvefi guranter, prøvehunde m.v. Den tak er

hermed givet videre.

Vi takker vore to brave fi guranter for en

super oplevelse, samt Martin Kristiansen og

Jesper Klinge, som stod stand-by, og reserverne

Torben Alrik og Henrik Nielsen, som alle havde

trænet sig op til at kunne gå i aktion til VM i

tilfælde af forfald. ❙


Kreds 3

som hjælpere til VM

Af Xenia Kruse.

Da vi i Kreds 3-Ballerup hørte, at vi skulle holde

VM i Danmark, blev vi enige om, at vi ville

melde os under fanerne som hjælpere!

Rigtigt mange var klar til at hjælpe, men

alle havde et forbehold – de ville se det danske

hold, og vi var i det hele taget ikke glade for

udsigten til at gå glip af noget!

Så hvad kunne vi melde os til at lave, hvor

vi kunne være sikre på at se holdet? Det blev

det store spørgsmål. Gruppen og arbejdet

inde på banen var allerede taget, og vi var

også for mange.

Så fandt vi på den smarte idé at melde

os til at være Renovationsteam! Så kunne vi

selv bestemme, hvornår vi ville lave noget,

vi kunne se alle de hunde, vi gerne ville, alle

kunne være med til at hjælpe og sidst, men

ikke mindst, vi kunne undgå, at Randers kom

til at ligne Hagenau (VM 2005 i Frankrig), hvor

der var meget beskidt.

Vi fandt en spejderhytte i nærheden af

Randers, hvor alle kunne overnatte. Vi besluttede

os for, at kredsen ville betale for hytten,

og de fl este valgte at bo der.

I selve uge 40 ankom vi spredt over hele

ugen og havde hjemmefra lavet en plan for

”skralde-runder”, ”lorte-runder”, ”toiletrunder”

osv., men allerede mandag måtte vi

revidere vores plan…

Vi fi k rigtigt mange andre opgaver end

vores renovation. Og heldigvis hjalp stadions

personale, Tom, HC og Preben os rigtigt meget.

Det gjorde, at det blev en mere spændende

og udfordrende uge, men også at vi virkelig

fi k travlt! Fra kl. 5 morgen til aften knoklede

vi. Vi fi k blandt andet til opgave at bygge

træningsbanen, at passe banen under holde-

En af de mange specielle opgaver var at holde paraplyen over dommeren, så regnen ikke viskede

notaterne ud. Her er det Helle Furland, der samtidig kæmper for, at paraplyen ikke blæser væk i det

drilske oktobervejr. Foto: Lotte Albret.

nes træning, at hjælpe med at sætte fl ag op,

at sætte højttalere op, at hente kaffe osv. til

banepersonalet, at skrive ulovligt parkerede

biler ned, at hjælpe med at sætte skilte op, at

afspærre tribunerne, sortere hjælpertøjet og

mange andre ting. Især mandag og tirsdag

glødede telefonerne – Kurt Jensen og Mogens

Beckmann hældte opgaver ud af ærmerne.

HJÆLPERE TIL VM

Vi havde en super uge, med samarbejde og

sammenhold, og en rigtig god forplejning!

Vores arbejdsplan holdt ikke, men vi fi k

alligevel set alle de hunde, vi gerne ville – og

vi fi k gjort vores til, at VM blev afviklet rigtig

godt og fl ot i Danmark. ❙

Schæferhunden. VM-tillæg 2007 15


16

INTERVIEW

Friedrich Biehler, Tyskland -

Verdensmester 2006

Af Lotte Albret.

Den nyslåede verdensmester, Fritz Biehler, har

hver gang været blandt de 10 bedste ved de 8

verdensmesterskaber, han har deltaget i (VM

har været afholdt siden 1988). Men det er først

nu i 2006, at det er lykkedes ham at komme

øverst på sejrsskamlen. Vi står midt i det travle

sekretariat og forsøger at forstyrre mindst muligt

til et hurtigt interview om dagens succes. Fritz

Biehler er med rette stolt af sin præstation, men

det er nu hverken en uerfaren eller ubeskeden

herre, der har sejret i dag. Ud over fi ne placeringer

ved VM har Fritz Biehler nemlig været

Europamester 5 gange - heraf faktisk den ene

gang i Danmark i 1986.

Fritz Biehler’s dejlige hund, Caro v. Mörfelder

Land, er med sine kun 2 1/2 år en sensationelt

ung verdensvinder.

- Ja, det lyder usandsynligt, beretter Fritz

Biehler. - Det er helt utopisk overhovedet at

kvalifi cere sig med sådan en ung hund - det er

ikke set før. Ved de tyske mesterskaber - Bundessiegerprüfungen

- i Tyskland i september 2006

blev jeg tysk mester med hele 5 points ned til

nr. 2, hvad man aldrig før havde set.

- Det hører selvfølgelig med til succesen,

at den rette hund først må avles, forklarer Fritz

Biehler videre. - Men opdrætteren og jeg er godt

Let ser det ud… En verdensmester

og hans hund

i lydighedsprogrammet.

Foto: Geert van Erven,

Pix4Profs.

Schæferhunden. VM-tillæg 2007

bekendt med opdræt og bliver rådet til, hvilke

hunde, der skal parres for at give et godt resultat.

Nr. 2 ved de tyske mesterskaber var således

Balko v. Mörfelder Land fra samme opdrætter

som Caro. Balko er opvokset og uddannet hos

mig, jeg har været til Bundessiegerprüfung

med den 2 gange og havde den fornøjelse at

deltage i Verdensmesterskaberne i Frankrig i

2005 med Balko.

Balko er efter Asko v.d. Lutter, Verdensmester

i 2000, og Caro’s mor er også efter Asko

v.d. Lutter.

Men ud over stamtavlen er der også andre

ting, der skal være i orden til en sejr.

- Kunsten er, at hunden er i topform og så

holde niveauet, hvad de fl este ikke kan, forklarer

Fritz Biehler. - Det er svært at forblive i topform

over længere tid, både for mennesker og dyr,

men det mener jeg, at jeg mestrer ret godt,

fordi jeg har en god håndtering og årelang

erfaring. Man skal også sørge for den sjælelige

og moralske ligevægt. Det er så vigtigt - det er

de fl este slet ikke klar over. Hvert menneske og

hvert dyr er forskelligt, og så er det kunsten at

sætte sig ind i det - det er pædagogik det hele.

Og alt det tilsammen bringer sejren.

Fritz Biehler er 68 år og har trænet schæ-

ferhund, så længe han kan huske – altid, siger

han selv. Jeg spørger ham, hvor tit man træner

for at blive verdensmester.

- Hver dag, svarer han prompte. - Man må

være fl ittig, men også målrettet. Jeg har også

de bedste træningsmuligheder, jeg har min

egne plads ikke langt fra mit hus, kun 300

meter. Og så har jeg nogle gode folk, som jeg

træner med.

Man tror det næsten ikke, men Fritz Biehler

har faktisk også haft tid til et helt almindeligt

arbejde.

- Jeg er skam uddannet maskinarbejder,

forklarer han, - har videreuddannet mig, er

kommet til postvæsenet og har været der som

maskintekniker, til jeg gik på pension. Så det har

ikke kun været hunde. Men jeg glæder mig over,

at jeg er rask - det er vigtigt - og i dag har gjort

mig godt. I dag er jeg blevet 20 år yngre, smiler

han og haster videre til fl ere interviews. ❙

En ung hund har bidt sig godt fast i

ærmet på en ung fi gurant.

Foto: Geert van Erven, Pix4Profs.

Figurant Claus Mouridsen og

Caro v. Mörfelder Land i en

rask svingom.

Foto: Geert van Erven, Pix4Profs.


Wallace Payne, USA - nr. 3

Merlin v. Conneforde i det korte

arbejde.

Foto: Inge Hellmund.

Af Lotte Albret.

Let og ubesværet ser det ud…

Wallace Payne og Merlin v.

Conneforde i lydighedsarbejdet.

Foto: Geert van Erven,

Pix4Profs.

Da Wallace Payne og jeg fi nder lidt ro til et interview på spillergangen,

beder han som det første om en stol at sidde på. Den høje, 53-årige

amerikaner fra Atlanta, Georgia, ser så ubesværet og atletisk ud, når

han er på banen med sin hund. Men faktisk døjer han med rygproblemer

netop pga. sin højde.

Wallace Payne har arbejdet med brugshundearbejde i 23 år, dog

kun med schæferhunde i de sidste 10 år. Før det var det rottweilere

- og det er det stadig, fortæller han.

Jeg spørger ham, hvorfor han også begyndte at træne schæferhunde.

- Fordi brugshundetræning er mit arbejde, forklarer han med sin

lidt drævende sydstatsaccent, - og ligegyldigt hvor godt det går med

andre racer, så står der altså mere respekt om én, hvis man har succes

med en schæferhund. Så for 10 år siden blev jeg klar over, at jeg var

nødt til at træner schæferhunde for at fremme min karriere.

- Jeg kom til verdensmesterskaberne i 1997 med den første schæfer,

jeg trænede, beretter Wallace, - og vi endte ca. i midten. Så fra da af

har jeg arbejdet på at fi nde den rette hund, og de sidste tre år har min

nuværende hund, Merlin v. Conneforde, virkelig været toppen af de

bedste, tilføjer han smilende.

Om sin oplevelse af at være i Danmark beretter Wallace smilende:

- Det har været skønt. Jeg har aldrig været i Danmark før, og jeg

synes om det. Det regner en del, modsat hjemme i Atlanta. Jeg ankom

til Silkeborg den 30. september, i god tid for hunden til at tilpasse sig, og

hele vores landshold er blevet så godt behandlet. Vi kan ikke takke Jens

og Susan Carlseng og hele deres kreds nok for deres hjælp. Vi fi k stillet

sporarealer til rådighed, de havde et helt idrætsanlæg til os, de lavede

mad til os - det var vidunderligt, tilføjer Wallace med rørt stemme.

Wallace Payne, længst til højre, var tydeligt

rørt, da de spillede Stars and Stripes for USA’s

førsteplads i holdkonkurrencen. Merlin kigger

kærligt - eller måske bekymret? - op på sin far.

Foto: Inge Hellmund.

INTERVIEW

Sin egen indsats er Wallace til gengæld ikke helt tilfreds med.

- Nej, man bliver aldrig helt tilfreds - især ikke, når hunden står i en

sit-øvelse! Men jeg er glad, tilføjer han smilende. - Dette er Merlin’s

sidste optræden. Han er 6 år og kan stadig yde meget endnu, men jeg

vil ikke lade ham slutte med en dårlig indsats. Verden elsker ham - de

elsker ham virkelig! - og de skal huske ham for det gode. Det er på

tide, at han får lov til at stoppe og slappe af.

Jeg kan ikke lade være med at bemærke, at det er en fornøjelse at

se Wallace og Merlin sammen på banen. Man får en fornemmelse af,

at der er en god forbindelse mellem hund og fører.

- Oh yeah!!!, udbryder Wallace. - Den hund elsker mig, og jeg elsker

også ham! Og netop derfor stopper vi. Det er jo ikke selve konkurrencen,

der slider på hunden - Merlin elsker at rejse, og han elsker publikum

- det er træningen. Den er så intens, og der er så meget stress og pres

på hunden, så - you know - det slider på den.

Wallace har ikke nogen ny afl øser klar, og selv om han havde, var

det ikke sikkert, at han ville kvalifi cere sig til VM, fortæller han. I USA

er der to schæferhundeforeninger, og det er kun de tre bedste i hver

forening, der kommer med. Så det er virkelig svært.

Wallace synes heller ikke, at det ville være noget særligt at komme

til VM i sit eget hjemland, USA.

- Altså, jeg håber da på at komme med, det ville da være dejligt,

smiler han. - Men det ville ikke være specielt. Hjemme er jo hjemme

- det er da sjovere at komme ud og rejse, tilføjer han med et lunt blik

i øjet.

Mens jeg endnu en gang lykønsker ham med den fl otte 3. plads,

folder Wallace sin lange krop ud igen og forsvinder ud på stadion til

mere hæder og ære. ❙

Schæferhunden. VM-tillæg 2007 17


18

INTERVIEW MED ROYAL CANIN

En træt, men

tilfreds hovedsponsor

Midt i al hurlumhejet og forvirringen omkring afviklingen af VM i Randers l

ykkes det mig at fange Lars Bundgaard fra Royal Canin til et interview om

det at være hovedsponsor til så stort et arrangement. Vi bliver afbrudt

nogle gange af ringende mobiltelefoner pga. problemer og andet, der lige

skal løses, men alt i alt er Lars forbavsende rolig, mens vi får os en sludder.

Af Lotte Albret.

Som det allerførste er jeg nysgerrig efter at

vide, hvad der fi k Royal Canin til at gå ind som

hovedsponsor for dette VM:

- For det første er det jo i Randers, vi har

hovedsæde, forklarer Lars Bundgaard. - For det

andet har vi specialproduktet German Shepherd

Det danske hold samlet i Royal Canin’s telt med holdleder John

Rasmussen i grå trøje bagerst og Michael og Lars Bundgaard

Schæferhunden. knælende i front. VM-tillæg Foto: Lotte 2007 Albret.

Adult, og hvis man ikke skal præsentere det

i Schæferhundeklubben, hvor skal man så

præsentere det? Det var dog ikke kun VM, der

gjorde, at vi gik ind i det her, for kontrakten

løber 2,5 år og udløber først til nytår 2006.

Så der er fl ere ting i det. Selvfølgelig er VM

stort, og for os er det en kæmpe mulighed

for at markedsføre os, men hvis man kigger

sådan hen over hele perioden, så er der mange

andre små arrangementer op til og efter, så

det hænger sammen som en helhed. Så det

var ikke en svær beslutning.


Jeg spørger Lars, hvad der gør Schæferhundeklubben

specielt interessant for Royal Canin

- ud over specialproduktet til schæferhunde:

- Størrelsen, svarer han prompte. - Der er

mange medlemmer, der er mange hunde - det

er simpelthen business. Når vi arbejder sammen

med Schæferhundeklubben, så har vi den direkte

adgang til medlemmerne, frem for at skulle ud

i ”marken”, dvs. ud i butikkerne osv.

Royal Canin’s store,

fl otte telt blev fl ittigt besøgt.

Foto: Lotte Albret.

Rent organisatorisk har sponsoraftalen med

Schæferhundeklubben medført visse midlertidige

omstruktureringer i Royal Canin Danmark.

- Ja, vi har selvfølgelig været nødt til at

omorganisere os en lille smule, beretter Lars,

- for jeg har siddet som koordinator mellem

fi rmaet og Schæferhundeklubben. Så Michael

Bundgaard har bl.a. overtaget en del af mine

daglige pligter imens. Annette, vores marketingmedarbejder,

har også haft ekstra hjælp. Vi

er i en voldsom vækst i forvejen, så på et eller

andet tidspunkt skulle vi nok have haft fl ere

mennesker ansat alligevel, men det blev altså

lidt før beregnet for at løfte opgaven.

- Rent praktisk har det været alt lige fra

plakater til parkerings- og spisebilletter, forklarer

Lars, - alt vedr. tryksager har vi været inde

omkring. Vi laver selv en masse tryksager, så vi

havde allerede kontakterne til de leverandører,

vi arbejder sammen med. Der har været nogle

hasteopgaver, vi også skulle løfte.

Lars Bundgaard beretter, at Royal Canin

har haft et lignende sponsorat for World Cat

Show, altså Verdensudstillingen for katte, i Bella

Center for nogle år siden, så nogen erfaring

har de da med det.

- Det var næsten lige så stort, beretter han,

- så vi har prøvet tingene før, men vi har ikke

prøvet at arbejde over så lang en periode, hvor

man bygger det op. Vi startede jo for over 2 år

Også på stand-området var Royal

Canin synlig med et stort, fl ot skilt.

Foto: Lotte Albret.

siden. Hvordan skal logoet f.eks. se ud - det

er bare en enkelt ting af de mange opgaver,

der skal tages hånd om. Blandt andet har jeg

lige udleveret 5-6 logoer til amerikanerne - de

skal jo have VM i 2008, så de skal i gang nu

og ville gerne have noget af det, vi har lavet,

til inspiration. Det bliver også Royal Canin,

der bliver hovedsponsor i 2008, og så er der

ingen grund til at opfi nde den dybe tallerken

igen, det er jo fi nt, at man kan hjælpe andre

på den måde også.

VM 2006 er ved at være færdigt, og jeg

spørger Lars, hvordan han synes, det hele er

gået. Jeg ved ikke, om det er jysk underdrivelse,

men Lars svarer smilende:

- Vi er ikke utilfredse. Jeg tror, vi har løftet

opgaven, som vi skulle. Der er altid nogle

småting, der kunne være lavet anderledes,

men det er jo altid nemmere at være bagklog.

Man kan ikke forudse alting på forhånd, og jeg

synes egentlig, det har kørt perfekt. Og jeg vil

INTERVIEW MED ROYAL CANIN

sige, at det samarbejde, vi haft med Mogens

Bechmann, har været fortrinligt.

På spørgsmålet om VM set fra Royal Canin’s

side kan sammenlignes med f.eks. klubbens

årlige Hovedavlsskue, svarer Lars bestemt:

- Nej, slet, slet ikke, det er en helt anden

slags mennesker. Du kan ikke sammenligne

brugshundefolk med udstillingsfolk, når det

gælder deres hundes behov. Jeg kan mærke

På banen var Royal Canin med til at sende alle

hundene af sted på rondering - her er det Lars Bo

Jensen med Jabina Querry, der endte på en fl ot 5.

plads individuelt.

Foto: Geert van Erven, Pix4Profs ©.

det på kunderne, der kommer ind på standen.

Det er en helt anden dialog, man har med

kunderne her, de skal have foder med mere

energitilførsel. Det er overhovedet ikke negativt

ment over for nogen, sådan er det bare.

- Men vi er jo vant til at betjene alle typer

kunder i det daglige, understreger Lars, - så

det er ikke noget problem.

Til sidst kan jeg ikke lade være med at

spørge Lars, om Royal Canin trods alt har

hygget sig lidt med forberedelserne til VM - på

trods af det kæmpearbejde, det har været:

- Det har da været rigtigt sjovt, griner Lars.

- Hvis du spørger mig, om jeg ville lave det

om igen lige nu, så er svaret nej. Men jeg tror

allerede i morgen, så vil jeg sige, selvfølgelig vil

vi det. Det er klart, man kommer også tæt på

hinanden, og der har også været nogle sjove

stunder ind imellem, slutter han smilende. ❙

Schæferhunden. VM-tillæg 2007 19


20

PR- OG MEDIEEFFEKT

VM 2006 som PR-arrangement

Et verdensmesterskab handler selvfølgelig først

og fremmest om at fi nde en verdensmester i

den sportsgren, der er tale om. Således også

VM for schæferhunde i Randers - verdens

bedste BHP3 skulle kåres og hyldes.

Men samtidig har et sådant arrangement

også en betydning for en række andre interessegrupper

- det være sig økonomiske,

politiske såvel som foreningsmæssige. Mange

af os hundefolk lagde måske kun mærke til

Schæferhunden. VM-tillæg 2007

det sportslige på stadion, men faktum er,

at Randers og omegn kom på den anden

ende pga. vores arrangement. Det har John

Vinding - som privatperson og med interesse

for hundesporten - lavet en undersøgelse af,

en såkaldt effektmåling af den betydning, VM

havde på lokalsamfundet.

Og jeg har så valgt at ”krydre” hans rapport

med blot nogle af de mange avisudklip,

som VM afstedkom, og som afspejler noget

af den fokus, som schæferhunden og Schæferhundeklubben

fi k. Og så er det da også

lidt morsomt blandt andet at konstatere, at

gæster fra Holland helst vil campere, mens

engelske gæster foretrækker hotel og kro som

overnatningsform…❙

Lotte Albret

Formand for klubbens PR-udvalg


Effektmåling af eventets

samfundsøkonomiske betydning

Udarbejdet af John Vinding.

Indledning

VM for schæferhunde, som blev afholdt i Randers

i dagene 5.-8. oktober 2006, er et såkaldt

event.

Event er et af fremtidens vigtige tiltag for

den enkelte by/region, hvilket også var tilfældet

for ovennævnte event.

Events skaber:

Oplevelser for lokale og gæster

Liv og stemning i byen/regionen

Lokal stolthed – byen/regionen, hvor det

sker

Mediebevågenhed – kendskab og branding

af byen/regionen

Besøgende – direkte omsætning

- Overnatningssektoren

- Transportsektoren

- Shoppingsektoren

- Bespisningssektoren

- Underholdningssektoren

VM for schæferhunde skabte op levelser for

både lokale og gæster, herom er der ingen

tvivl. Der blev vist hundearbejde af me get

høj klasse, ligesom der blev vist fair play og

sportsmanship af klasse.

Bevægede man sig ind i Randers by om

aftenen, observerede man straks den ekstra

dimension, hundefolket skabte på restauranter

og i butikker.

Lokal stolthed er der nogle, der har efter

PR- OG MEDIEEFFEKT

dette event, og mange bør have det. Det var

et helt unikt event, og det var helt unikt, at

dette event var kommet til Randers. Dette

skal tilskrives ildsjæle i Randers, men også

hos Schæferhundeklubben for Danmark, der

havde fået arrangementet til Danmark. Det

har også afstedkommet en selvværdfølelse af,

at ”vi kan”, som kan udnyttes i andre sammensætninger.

Randers kom på landkortet i form af medieomtale

i danske og udenlandske aviser, TV m.m.

Det var endnu en positiv branding af Randers,

som på sigt vil give sig udslag i et styrket brand

for byen og dermed en bedre bosætningskommune

og besøgskommune i forbindelse med

turisme og oplevelser. ❱

Schæferhunden. VM-tillæg 2007 21


22

PR- OG MEDIEEFFEKT


Den direkte omsætning underbygges i

afsnittet om økonomisk effekt. Allerede er

nævnt, at bespisnings- og shoppingssektoren

har ”mærket” til eventet, og senere vil andre

elementer blive inddraget i form af dokumentation

af over 6000 overnatninger og over 1300

endagsbesøgende.

Der har været ydet en stor indsats fra mange

sider for, at dette store internationale event

skulle blive en succes. Ikke mindst Schæferhundeklubben

for Danmark personifi ceret ved

Mogens Bechmann og Poul Meineche har ydet

en enorm indsats.

Denne undersøgelse/rapport er et lille bidrag

i bestræbelserne på at dokumentere den

samfundsøko- nomiske effekt af events i en

by/region, samt en videndeling omkring et tema,

som har stor interesse og opmærksomhed hos

fl ere interessenter.

Det har været målet med denne rapport

fremadrettet at frembringe en model, som på

Schæferhunden. VM-tillæg 2007

en enkel og lettilgængelig

måde kan hjælpe med at dokumentere

en samfundsmæssigeffekt efter afholdelse af

et event. Potentielle arrangører kan også anvende

modellen til dokumentation for eventet

før afviklingen i forbindelse med ansøgning

af økonomisk støtte og tilladelser hos fonde,

offentlige myndigheder, sponsorer m.m.

Modellen stilles til disposition i det omfang,

det tidsmæssigt er muligt.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne

rapport skal lyde en tak til ansatte hos hoteller,

vandrerhjem, campingpladser, feriehusudlejningsbureauer,

Bed & Breakfast udbydere,

kroer m.m. for deres hjælp i forbindelse med

indsamling af data.

En tak til Randers Turistbureau for data

omkring de overnatninger, de har formidler.

En meget stor tak skal lyde til Tanja Walker,

Marlene Lundsgaard Jensen og Christina Lupp,

som uden vederlag af nogen art har stået for

udformning af skema og interviews i forbindelse

med spørgeskemaundersøgelsen.

Den største tak skal lyde til Mogens Bech-

mann og Poul Meineche for deres assistance

i forbindel- se med afklaring af spørgsmål og

data, således at denne rapport kunne få så valid

en faktaviden som overhovedet mulig.

Gengivelse af denne rapport er tilladt med

tydelig henvisning til kilde.

Denne rapport er uarbejdet på non-kommerciel

basis og udspringer af interesse og

engagement i og for schæferhundesporten

og Randers by.

Kontakt og kommentarer til undersøgelsen/rapporten

modtages gerne på mail:

johnvinding@infomail.dk

Randers, november 2006.

John Vinding

Undersøgelsens grundlag

Undersøgelsen bygger på indrapportering fra

overnatningsstederne i Østjylland, primært

Randers, men også Århus, Viborg, Silkeborg,

Mariager, Hobro og Djursland har været inddraget.

Da en stor del af overnatningerne er booket


gennem Randers Turistbureau, har disse data

fungeret som basis for undersøgelsen.

Data i forbindelse med deltagere, dommere,

offi cials, frivillige medhjælpere m.m. bygger på

fakta videregivet af arrangørerne personifi ceret

ved Mogens Bechmann og Poul Meineche.

Der blev ligeledes foretaget en spørgeskemaundersøgelse

i form af personlige interviews

lørdag den 7. oktober. Denne undersøgelse blev

foretaget af serviceøkonomstuderende Tanja

Walker og Marlene Lundsgaard Jensen.

Til beregning af nettoeffekten af arrangementet

har Tomas Ballisager, Scandic Hotel

Kongens Ege, og Sven Eskildsen, Hotel Randers,

givet nyttig information og indsigt i, hvad de

har ”ofret” af andre arrangementer for at

kunne dække dette event ind m.h.t. overnatningskapacitet.

Undersøgelsens formål

Undersøgelsen har haft til formål at få svar på

et stadigt tilbagevendende spørgsmål omkring

events afholdt i Randers, men for den sags skyld

også andre steder:

Kan det betale sig?

Hvad er den økonomiske effekt?

Er der andre effekter?

Undersøgelsen er bygget op omkring en model,

således at der fremadrettet forholdsvist enkelt

kan indsættes variable, hvorefter et events

effekt kan måles, såvel efter afholdelsen, men

også før afholdelsen.

Personligt havde jeg tre indgangsveje, som

gjorde netop dette event oplagt.

Eventet var indenfor en sportsgren, hvor jeg

har personlig interesse, samt havde viden

fra tidligere events, som DM og Hovedavlsskuet

Eventet havde en tidshorisont samt afviklingsform,

som var overskuelig

Eventet kunne give et resultat i form af en

undersøgelse/rapport, som fremadrettet

kan hjælpe personer i mit netværk med

viden, som er anvendelig for fremtidige

beslutninger

PR- OG MEDIEEFFEKT

Undersøgelsens perspektiv

Der har tidligere været afholdt events i Randers,

men dette kan være starten på en ny æra.

Eventet har givet fl ere mennesker kompetencer

og viden på områder, som det må opfordres

til ikke at ”tabe på gulvet”.

Mogens Bechmann har bl.a. tilbudt at stille

sine erfaringer til rådighed, hvilket er et tilbud,

som bør tages imod.

Der er mange svar og spørgsmål, som ikke bør

”føres bort med viden”, men netop gøre det lettere

for fremtidige events. Dette kunne være:

Hvordan spiller offentlige myndigheder

sammen med foreninger/private initiativtagere?

Hvad og hvordan fungerer tingene godt

– mindre godt?

Hvad er de stærke sider – svage sider?

Hvad er muligheder – trusler?

Hvordan styrkes og opbygges et netværk?

Skal alle erfaringer samles i en hvidbog?

Centralisering eller decentralisering?

Skal der oprettes en task force? ❙

Schæferhunden. VM-tillæg 2007 23


24

PR- OG MEDIEEFFEKT

WUSV – WM 2006

Store dele af det østjyske overnatnings-, bespisnings-,

oplevelses- og shoppingerhverv

mærkede til afholdelse af dette store event

i Danmark.

Eventets omfang kan ses af, at der vil gå

årtier, før Danmark igen kan blive arrangør,

hvilket understreger den præstation, det har

været, at få arrangementet til Danmark og

Randers.

Hvor kom de fra?

Randers og Østjylland har haft muligheden for

at markedsføre sig overfor gæster fra:

Danmark, UK, Holland, Brasilien, Østrig,

Italien, Estland, Sydafrika, Polen, Argentina,

Schweiz, Tyskland, Irland, Belgien, Sverige, USA,

Finland, Taiwan, Norge, Canada, Japan m.fl .

Schæferhunden. VM-tillæg 2007

Eventet blev afholdt i Randers i dagene 5.-8. oktober 2006.

Det umiddelbare indtryk via spørgeskemaundersøgelsen

og generelle tilbagemeldinger var,

at det havde været en dejlig oplevelse, hvorfor

Randers eller Ny Randers, som det jo snart

hedder, kan forventes at have omvandrende

”ambassadører” i de enkelte lande, ligesom et

antal af genbesøg sikkert vil komme på tale.

Gæsterne kom i 60,2 % af tilfældene fra

Danmark. Her iblandt var en del endagsturister,

som valgte at køre frem og tilbage mellem

bopæl en eller fl ere dage, hvorfor de ikke gjorde

brug af overnatningsfaciliteterne.

12,2 % af gæsterne var tyskere, hvor fl ere

tilbragte en hel uge eller mere på hotel, kro,

feriehus eller campingplads.

9,8 % af gæsterne kom fra de øvrige skandinaviske

lande. Svenskere udgjorde alene 5,6

%. Her var der også gjort brug af forskellige

former for overnatning, hvor hotel var den

foretrukne.

Hollænderne udgjorde 4,4 % af gæsterne

og havde, som foretrukken overnatningsform,

helt klart campingpladser, som udgjorde 88,1

% af nationalitetens overnatninger.

United Kingdom udgjorde 3,2 % af alle

gæsterne, hvor hotel og kro var den foretrukne

og næsten eneste overnatningsform.

Estland var også pænt repræsenteret med

3,1 % af gæsterne. Esterne foretrak camping

som overnatningsform efterfulgt af hotel.

Herudover var der et meget bredt felt

af andre nationaliteter med varieret valg af

overnatningsform. F.eks. valgte Sydafrikanerne

i stort tal overnatning i Århus, ligesom itali-


enerne valgte at bruge Viborg som destination

for overnatningen.

Hvilken overnatningsform?

I forbindelse med afviklingen af eventet blev

der registreret 6145 overnatninger med relation

til dette. Overnatningstallet stammer alle fra

indberetninger fra aktører, hvorfor tallet kan

være en smule mindre end det faktiske tal, da

alle aktører måske ikke er blevet ”fundet”,

hvilket selvfølgelig også vil påvirke resultatet

af den økonomiske effekt.

Det har været vigtigt ikke at fremvise en

effekt, som er større end den faktiske, tværtimod

har der hersket et forsigtighedsprincip i

beregningerne.

Overnatningerne fordelte sig som følger:

Hotel 28,6 %

Camping 23,8 %

Feriehus 19,1 %

Kro 6,5 %

Bed & Breakfast 3,0 %

Øvrige 19,0 %

Øvrige dækker over alt fra spejderhytte, vandrerhjem

til venner og familie.

Hotel og kro er primært valgt af nationaliteter,

hvor kendskabet til andre muligheder

har været begrænset, samt transportafstand

og -form kan spille ind.

Camping og feriehus er primært valgt af

vore største turistmarkeder, hvilket vil sige

vore nærmarkeder, Tyskland, Norge, Sverige

og Holland, men også lande som Spanien,

Estland, Italien og Argentina har fundet vej

til campingpladserne.

Overnatningsstedets placering geografi

sk.

Overnatningerne fordelte sig over hele

Østjylland, hvilket viser, at events af denne

størrelse ikke kan klares lokalt, men lægger

op til et samarbejde i et større perspektiv,

hvilket kan være et af de forhold, der er lært

af dette event.

Overnatningerne fordelte sig som følger:

Ny Randers 63,9 %

Djursland 18,0 %

PR- OG MEDIEEFFEKT

Århus 4,9 %

Silkeborg/Ry 4,8 %

Viborg 1,6 %

Mariager 1,5 %

Øvrige 5,2 %

Ny Randers havde i et meget stort omfang

overnatningerne for deltagere, offi cials og

dommere, hvorfor de naturligt ligger højt.

Herudover er det let og praktisk for udefra

kommende tilskuere at vælge overnatningsform

i nærheden af eventet.

Den foretrukne overnatningsform har været

hotel/kro, men også campingpladserne i Langå

og Fladbro har rigtig pænt besøg, selvom

markedsføringen ikke har været optimal for

pladserne.

Gruppernes størrelse

Grupperne har haft en meget varieret størrelse

lige fra 30 personer i en spejderhytte til 15

personer i et feriehus og en person på hotel.

Den gennemsnitlige rejsegruppe udgør 5

personer, hvilket vidner om en sport, hvor det

sociale element spiller en vigtig og stor rolle. ❱

Schæferhunden. VM-tillæg 2007 25


26

PR- OG MEDIEEFFEKT


Hundesporten er ikke kun selve konkurrencen

– det er også de sociale relationer

mellem konkurrenter, familie, venner m.m.

på kryds og tværs af nationaliteter og sociale

lag. Herudover er det en sport, som rummer

hele familien, uanset køn og alder. Dette ved

hundefolket godt, men det forklarer baggrunden

for den store gennemsnitlige gruppe

hos deltagere, dommere, offi cials, hjælpere

og publikum.

Opholdslængden

Opholdslængden varierer også meget. Nogle

af deltagerne har rejst langt bl.a. fra Taiwan,

USA, Argentina, Brasilien, Sydafrika etc., hvorfor

de og deres familier, ligesom medrejsende

publikum fra disse lande, har benyttet eventet

til afholdelse af ferie i Danmark og i Europa.

Opholdslængden er kun målt på opholdet i

Danmark.

Vi ser også, at nogle publikummer fra vore

nærmarkeder har planlagt ferien efter VM for

schæferhunde, hvilket kommer til udtryk i lejede

feriehuse af 1 og 2 ugers varighed.

Schæferhunden. VM-tillæg 2007

Den gennemsnitlige opholdslængde var

4,9 dage.

Den økonomiske effektmåling

Effektmålingen bygger på variable omkring

forbruget som anvendes i turismestatistikken

hos Danmarks Statistik, Visit Denmark

og HORESTA.

Overnatningstallene stammer fra de registreringer,

som denne undersøgelse har

modtaget fra aktørerne på området.

Antallet af publikummer, som har været

til eventet en enkelt dag, er fremkommet fra

salgstallene fra arrangørerne.

Dataene underbygges af spørgeskemaundersøgelsen.

Den økonomiske effekt af eventet er opgjort

til 4.082.556 kr.

Det vil sige, at der i forbindelse med eventet

er blevet omsat for ca. 4,1 mio. kroner. Denne

øgede omsætning til området medfører beskæftigelsesmæssigt

6,7 fuldtidsstillinger.

Der er ikke indarbejdet multiplikatorvirkninger.

Omsætningen fordeler sig som følger:

Overnatning 1,6 mio. kr.

Benzin 0,5 mio. kr.

Bespisning 0,8 mio. kr.

Detailhandel 0,7 mio. kr.

Forlystelser 0,2 mio. kr.

Øvrige 0,3 mio. kr.

Ud af omsætningen på 4,1 mio. kr. vil de offentlige

kasser modtage 1,4 mio. kr. i form af

moms, afgifter og skat.

Det kan derfor konkluderes, at eventet har

givet et økonomisk positivt bidrag til overnatningssektoren,

hvoraf det for nogle vil være

det, der kan forklare forskellen på bundlinjen.

Herudover har områdets restauratører og

detailhandlere mærket en øget omsætning,

som kan henføres til eventet.

Offentlige myndigheder har også fået en

økonomisk gevinst af eventet, hvilket er en

vigtig konstatering, da mange events er afhængige

af en dialog og samspil med offentlige

myndigheder.


Den økonomiske gevinst for de offentlige

myndigheder kan medvirke til fremadrettet

et øget engagement, men samtidig også give

de offentlige myndigheder et argument for at

engagere sig i fremtidige events.

VM for schæferhunde i Randers i dagene

5.-8. oktober 2006 har også nogle effekter,

som ikke kan måles. Det drejer sig om den

stolthed, der spredes i lokalbefolkningen ved

afholdelse af et sådant event, ligesom byens

’brand’ og attraktivitet som bosætningskommune

vil blive styrket. Eventet er en lille del

i dette, men sammen med mange andre små

dele bliver det en større del, hvorom der skabes

opmærksomhed.

De mange gæster fra udlandet og Danmark

vil tænke tilbage på dagene i Randers. Det

var dage, hvor de oplevede hundesport på

højeste plan, mødte nye mennesker, hyggede

sig med vennerne, mødte en ny kultur, land

og by, samt hvorfra der tages minder med til

resten af livet.

De mange gæster vil være ambassadører for

Randers og Østjylland hjemme blandt venner

og familie, hvorfor det ikke er urealistisk at

forvente, at nogle af de, som var her, eller nogle

som er blevet ”påvirket”, vil vende tilbage på

et senere tidspunkt som turister.

Medieomtalen har styrket byens og områdets

’brand’. De mange artikler, internettet, TV

m.m. har placeret Randers på landkortet for

WUSV-præsident Wolfgang Henke taler ved afslutningsceremonien,

mens alle foderpræmierne fra Royal Canin og deltagerne ses bagved.

Foto: Lotte Albret.

PR- OG MEDIEEFFEKT

mange, hvoraf en del sikkert ikke kendte eller

vidste, hvor Randers var, måske ikke engang

landet Danmark.

Medieomtalen var stor i dagene for selve

eventet, men medieomtalen vil til stadighed

dukke op i forbindelse med omtale af WUSV

2006. ❙

Schæferhunden. VM-tillæg 2007 27


Hunden i centrum

Viden og respekt - hundens behov i centrum

I mere end 30 år har Royal Canins filosofi været den samme: viden og respekt

for dyrets særlige og reelle ernæringsmæssige behov. Vores ekspertise udvikles

gennem et tæt samarbejde med opdrættere og dyrlæger med særlig viden om

ernæring og gennem egne videnskabelige observationer. En ekspertise, som

yderligere styrkes af de informationer, vi modtager fra forskere og specialister

fra universiteter verden over.

Vi designer foder

Royal Canin ved hvad en Schæferhund har brug for, derfor har vi et skræddersyet

ernæringsprogram til en unik race.

GERMAN SHEPHERD Junior 30 fra Royal Canin er udviklet til at opfylde de

energibehov, Schæferhundehvalpen har, fra den er 5 til 15 måneder gammel,

samtidig med at det tager højde for hvalpens særlige ernæringsmæssige krav

og virker forebyggende mod visse særligt følsomme områder.

GERMAN SHEPHERD Adult 24 opfylder den voksne og modne Schæferhunds

krav til fordøjelse, led og fortsat styrkelse af immunforsvaret.

www.royalcanin.dk

More magazines by this user
Similar magazines