Gedser Lystbådehavn - Forslag til nyt reglement - Guldborgsund ...

guldborgsund.dk

Gedser Lystbådehavn - Forslag til nyt reglement - Guldborgsund ...

Havnereglement for Gedser Lystbådehavn.

Reglementet gælder for Gedser Lystbådehavn. Havnen ejes af Guldborgsund Kommune, Parkvej 37,

4800 Nykøbing Falster.

Havneområder:

Det til havnen hørende søområde er begrænset af:

En ret linje mellem Lystbådehavnens sydlige og nordlige mole.

Det til havnen hørende landområde er begrænset:

Mod syd: Matr. nr. 5k og 42a Gedeskov Huse, Gedesby, henholdsvis Guldborgsund Kommune

og DSB´s jernbaneterræn.

Mod vest: Østersøen.

Mod Øst: Nord- sydgående vej, Vestre Strand.

Mod nord: Matr. nr. 21 l, Gedesby By, Gedesby, (areal tilhørende Gedser Feriepark.

Parkeringsarealer er i sommerhalvåret beregnet til off. Parkering, men kan i vinterhalvåret anvendes

som opstillingsplads for lejernes både.

Arealet nord for slæbestedet er forbeholdt mindre både og pramme som ikke har fast plads i vandet.

Dog skal færdselsarealet langs med havnen altid været ryddet og fri for både.

Se tilhørende kortbilag vedrørende Gedser Lystbådehavn:

Ordensbestemmelser:

Nærværende reglement træder i kraft ved Kystdirektoratets godkendelse af

reglementet for overholdelse af orden i Gedser Lystbådehavn.

For overholdelse af orden gælder »Standardreglement for overholdelse af orden i danske

lystbådehavne og mindre fiskerihavne« (bilag) med følgende tilføjelser:

1. Generelle bestemmelser.

Enhver bruger af havnen er pligtig at medvirke til, at der på alle områder hersker god orden i

havnen.

Fartøjer, som ikke klargøres eller sættes i vandet inden for hvert års 1. juli, kan forlanges

fjernet fra opstillingspladserne, med mindre der indgås anden aftale med havnemyndigheden.

Både i vandet må kun fast bebos med havnemyndighedens tilladelse og efter gældende lovgivning.

Fartøjet skal fremstå med et pænt og ordentligt indtryk og i sødygtig og sejlbar stand.

Installationer på broer herunder parabolantenner og lign. er ikke tilladt.

Både på land må ikke bebos.

Havnemyndigheden er berettiget til at træffe de nødvendige foranstaltninger, såfremt en

skibsfører ikke efterkommer de anvisninger der pålægges af havnemyndigheden. Der ydes ingen

erstatning for de beskadigelser, som derved måtte blive tilføjet fartøjet med tilbehør eller

trediepart, men skibsføreren eller ejeren er forpligtet til at yde erstatning for de udgifter, som

Dok.nr. 345864-11 – version 1 – 30.11.2011

1


ovennævnte foranstaltninger måtte have medført.

2. Regler for sejlads, fortøjning og pladsudlejning m.m.

Sejlads.

Til havnen er kun adgang for fartøjer, der kan få en plads anvist af havnemyndigheden, såfremt der

er ledige pladser.

Havnemyndigheden foretager fordeling af ligge- og vinteropstillingspladser i havnen, og enhver

bruger af havnen er pligtig til at følge havnemyndighedens anvisninger i forbindelse med tildeling af

pladser.

Bukke og stativer skal være forsynet med ejers navn, adresse, telefon nr. og skibsnavn.

Havnemyndigheden kan flytte og anbringe bukke og stativer på en egnet plads på havnens område.

Mindre løsdele f.eks. klodser og stiger m.v. skal enten fjernes fra havnens område eller spændes fast

til ejerens stativ.

Maksimumsfarten i den gravede " Rødsand Rende " til Gedser Færgehavn er 8 knob.

Færger i fast rutefart på Gedser Færgehavn har til enhver tid fortrinsret til brug af " Rødsand

Rende ".

For sejlads indenfor Gedser Lystbådehavns område gælder de til enhver tid fastsatte regler

For sejlads m.m. i visse danske farvande, for tiden Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr.

779 af 18. august 2000.

Havnen skal altid besejles med langsom fart der ikke må overstige max. 3 knob.

Fortøjning m.m.

Indhalerliner og fortøjninger skal holdes fri af vandet så fortøjningspæle ikke beskadiges / knækker i

havnen. Beskadiges en fortøjningspæl er det pladsholderen der er ansvarlig. Såfremt indhaler liner

skal fjernes af havnens personale vil regning blive tilsendt bådejeren for det udførte ekstraarbejde.

På den anviste plads skal fartøjet fortøjes således, at det ikke er til ulempe for andre fartøjer.

Fortøjninger må ikke efterlades på broerne, så de er til gene for den gående trafik.

Pladsudlejning.

Der oprettes en lejekontrakt for Gedser Lystbådehavn på udlejningsaftalen som eneste gyldige

bevis, jf. gældende takstregulativ.

Retten til bådpladsen er personlig og ved salg af båd kan bådpladsen ikke følge ny ejer.

Bådejeren må ikke overdrage, udlåne eller udleje / fremleje bådpladsen.

Udskiftning af båd der er anført i kontrakten kan kun ske efter forudgående tilladelse fra

havnemyndigheden.

Joller (maks.3,00 m. X 1,50 m.)og andre lette både skal anbringes på det dertil indrettede område

efter havnemyndighedens anvisninger. Joller og andre lette både må kun med havnemyndighedens

tilladelse fortøjes i havnen.

Maksimumstørrelsen for lystfartøjer, der ønsker fast liggeplads, er fastsat til 14,00 m x 4,20 m x

2,50 m svarende til længde x bredde x dybgang. Større bådtyper end maksimum størrelse henvises

af havnemyndigheden og opkræves afgift i henhold til gældende takstregulativ.

Dok.nr. 345864-11 – version 1 – 30.11.2011

2


I de tidsrum bådejeren ikke selv benytter den tildelte bådplads, kan havnemyndigheden

disponere over bådpladsen, og uden vederlag til lejeren.

Uudlejede pladser i lystbådehavnen er til rådighed for havnemyndigheden.

Ud for hver bådplads er der monteret en markeringsplade med henholdsvis en grøn og en rød

side. Den enkelte pladslejer er forpligtet til at benytte markeringspladerne på følgende måde:

l . " Rød side " vendes frem, når pladslejeren selv benytter sin bådplads, eller når

pladslejeren ikke ønsker at andre benytter bådpladsen under korte fravær fra

lystbådehavnen.

2. "Grøn side" vendes frem, når pladslejeren er på weekendtur, sommerferietur,

eller af anden grund ikke benytter sin bådplads i flere dage. Når grøn side

benyttes, noteres med kridt forventet hjemkomstdato på markeringspladen.

Den enkelte pladslejer står til ansvar for at markeringspladens benyttes korrekt, samt at

markeringspladen ikke fjernes fra bådpladsen. Ved eventuel bortkomst af markeringspladen

skal pladslejeren straks for egen regning anskaffe sig en ny plade ved henvendelse til

havnemyndigheden.

Slæbestedet kan benyttes i henhold til gældende takstregulativ og skal ryddes for trailer, bil mv.

umiddelbart efter isætning af både. (der henvises til P. plads).

For både/joller der trailes og søsættes via kajanlæg, herunder slæbested samt alle moleanlæg skal

kvittering for benyttelse af stedet forevises på forlangende.

Der må ikke tilsluttes større el-apparater, såsom varmeapparater, affugtere eller lign. uden

havnemyndighedens tilladelse, og da kun mod særskilt betaling, og alene med godkendte kabler, stik

m.m. jf. gældende reglementer.

Det er ikke tilladt at have robåde, sejlbåde eller andre fartøjer henliggende i havnen til

udlejning uden særlig tilladelse. Pladsleje for både og andre fartøjer til udlejning fastsættes i

hvert enkelt tilfælde af Teknik og Miljøudvalget.

Så længe et fartøj ligger i havnen, ligger det for ejerens ansvar og risiko, og enhver bådejer

skal have sin båd ansvarsforsikret, jf. gældende takstregulativ. Kvittering/police skal ved

kontraktunderskrivelse forevises havnemyndigheden / vedlægges udlejningsaftalen.

Flytning fra en af havnemyndigheden anvist plads må kun foretages med havnemyndighedens

tilladelse.

Både skal tilses jævnligt og holdes i pæn og ren stand., Sker dette ikke kan havnemyndigheden

opsige bådpladsen og båden skal straks fjernes fra havnenes område.

3. Optagning og reparation.

Ingen form for fartøjer må henlægges på land eller i vandet, indenfor det samlede

havneområde uden havnemyndighedens tilladelse. Bortset fra mindre både som ikke har fast

plads i vandet, skal alle både være klargjort og i vandet seneste 1. juni, og må tidligst tages op

15. september. Dog kan bådene i denne periode tages op af vandet for kortere eftersyn og

reparationer, jf. aftale med havnemyndigheden.

4. Forskellige miljø- og ordensbestemmelser.

Afbrænding af affald på havnens område er forbudt.

Fiskeredskaber må ikke henlægges på broer men henvises til de indrettede pladser på

havnen.

Dok.nr. 345864-11 – version 1 – 30.11.2011

3


Fiskeaffald må ikke henkastes i havnen eller i havnens containere.

Fiskeri med stang må ikke være til gene for bådejere og sejladsen i havnen.

Fiskeri med fastslående redskaber er forbudt i havnen.

Hunde skal altid føres i snor indenfor havneområdet, og evt. ”efterladenskaber” skal fjernes af

ejeren.

Spildolie, maling, metal, akkumulatorer, glas og andre miljøfarlige væsker og materialer skal

afleveres i de dertil indrettede tønder, som er placeret i containergårde - i øvrigt henvises til

punkterne i Standardreglementet. Større mængder kemikalieaffald henvises til den kommunale

modtageplads for olie- og kemikalieaffald. Se i øvrigt affaldsplanen for Lystbådehavnen.

Oliespild eller anden forurening på havnepladsen eller i havnebassin skal straks anmeldes til

havnemyndigheden. Bekæmpelse af forureningen foretages på forurenerens bekostning.

Både må kun sandblæses på land efter aftale med havnemyndigheden. Sandblæsningen skal foregå

med forudgående indhentet tilladelse fra havnemyndigheden, og derefter kun på anvist plads. Det

påhviler bådejer at sørge for at sand eller andre afrensningsmidler og evt. slibestøv holdes indenfor

anvist plads, for eksempel ved teltopbygning eller presenninger omsluttende båden. Alt sand og

øvrigt affald skal bortskaffes af bådejeren - i øvrigt henvises til punkterne i Standardreglementet,

specielt punkterne 4.3 & 4.6.

Alt skibsaffald/malerrester efter endt opbevaring af båd på land skal bortskaffes eller sorteres og

lægges på havnens miljø plads, jf. gældende affaldsplan.

5. Havneopsyn, ansvar og strafbestemmelser.

H avnemyndighedens anvisninger skal altid følges. Havnemyndighedens afgørelser kan dog skriftligt

indankes til Guldborgsund Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster. Indbringelse af

havnemyndigheden afgørelse til kommunen har ikke opsættende virkning.

Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan vedkommende indbringe sagen for Teknik

og Miljøudvalget, men det berettiger ikke til at undlade at efterkomme havnemyndighedens

påbud.

De i dette reglement trufne bestemmelser forandrer i ingen henseender de forpligtelser, der

påhviler fartøjsejerne overfor offentlige myndigheder.

Et eksemplar af dette reglement kan fås på havnekontoret samt ved henvendelse til Teknik- og

Miljøforvaltningen, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster.

Således vedtaget i Guldborgsund Kommune.

…………………………………………… ………………………………………………

Dok.nr. 345864-11 – version 1 – 30.11.2011

4

More magazines by this user
Similar magazines