87 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

87 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

mødestedet for geografi sk information

Lederen:

EC GI & GIS Workshop

til Danmark

side 3

Helt nyt kursus i

kartografi

side 6

Tak til

Jordbrugsakademikerne

side 8

Spændende og alsidigt

program for

Kortdage 2007

side 10

Nyt fra ICA konferencen

i Moskva

side 12

Københavns kommune

atter i enegang

side 14

Nyt fra virksomhederne

side 16

HUSK!

Tilmelding til

Kortdage

87

september 2007


geoforum.dk

ISSN 1602-4435

Medlemsblad for Geoforum

Danmark. Geoforum er en

ideel forening, der på landsplan

arbejder for at fremme den

samfundsmæssige nytte af

geografi sk information.

Geoforum Danmark

Kalvebod Brygge 31

1780 København V

Tlf. 38 86 10 75

Fax 38 86 02 52

geoforum@geoforum.dk

www.geoforum.dk

Redaktionen

Ansvarshavende

redaktør:

Sekretariatschef

Jacob Gadd

Geoforum Danmark

jag@geoforum.dk

Grafi ker

Mette Borg

Geoforum Danmark

mbo@geoforum.dk

Forsidefoto:

”Verdens smerte”

Fotograferet af Lars Brodersen

Trykkeri

KLS Grafi sk Hus A/S

Jernholmen 42 A

Postboks 1183

2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 29 00

Fax 36 34 29 10

www.kls.dk

Oplag: 1.600

Kommende numre

Deadline

Nr. 88 13. september 2007

Nr. 89 18. oktober 2007

Nr. 90 15. november 2007

Se annoncepriser på

www.geoforum.dk

Indholdsfortegnelse

Leder ....................................................................................... 3

Hvad er EC GI & GIS Workshop ...................................................... 4

Tips og Tricks i Kartografi en ........................................................... 6

Grundlæggende GIS ...................................................................... 7

Tak til jordbrugsakademikerne ........................................................8

Kortdage - tilmeld dig nu! ........................................................... 9

Kortdagsprogram ......................................................................10

ICC2007 i Moskva den 23. internationale kartografi kongres ........... 12

Københavns kommune atter i enegang ........................................14

Nyt fra virksomhederne .............................................................16

Geoforum arrangement ............................................................ 18

Mødekalender .......................................................................... 19

Bestyrelse og udvalgsformænd

Bestyrelse

Michael Israelson, Intergraph, misrael.israelson@intergraph.com

Inge Flensted, Herning Kommune, admif@herning.dk

Per Friborg, Vejdirektoratet, pef@vd.dk

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, hsp@kvl.dk

Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij | Carl Bro A/S, nils.bo.wille@grontmij-carlbro.dk

Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, ke@ebst.dk

Mads Staunskjær, Scankort A/S, mst@scankort.dk

Suppleanter

Dorthe Krøyer, HNG I/S, dkb@hng.dk

Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, jrg@kms.dk

Udvalgsformænd

Kortdage 2007 & WMS/WFS gruppen

Bo Overgaard, Grontmij | Carl Bro A/S, boo@grontmij-carlbro.dk

Arrangementsgruppe Øst

Lise Lausten Frederiksen, Tvilum Landinspektørfi rma A/S, llf@tvilum.dk

Arrangementsgruppe Vest

Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, aba@blominfo.dk

Tidsskriftsgruppen

Henning Sten Hansen, DMU, AAU, hsh@dmu.dk

Uddannelsesudvalg

Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, ffc@silkeborg.dk

Politisk udvalg

Mads Staunskjær, Scankort, mst@scankort.dk

INSPIRE back-up

Inge Flensted, Herning Kommune, kktif@herning.dk

Ortofotogruppen

Søren Buch, BlomInfo A/S, sb@blominfo.dk

Forskningsudvalg

Hans Skov-Petersen, KVL, hsp@kvl.dk

3D udvalg

Lars Flemming, COWI, lrfl @cowi.dk

geoforum.dk87 • september 2007


Det er med stor glæde og stolthed,

at Geoforum kan annoncere

at EU’s GIS konference

eller ”EC GI & GIS Workshop

2008”, som konferencen offi cielt

betegnes, vil blive holdt her i

Danmark.

Det vil ske sidst i juni måned i

2008 og Geoforum skal være

vært og lokal arrangør.

Geoforum blev for en måned

siden kontaktet af EU’s Joint

Research Center (JRC), der ville

høre om Geoforum ville påtage

sig værtskabet for denne konference.

Forberedelserne vil

kræve en del af vores sekretariat,

men bestyrelsen vurderer,

at dette er en unik lejlighed for

at prioritere det internationale

arbejde i foreningen.

EC GI & GIS Workshop er årets

ultimative INSPIRE konference

på i Europa.

Jeg er overbevist om, at vi i

Danmark har meget at tilføre

på dette område. Vi jo har arbejdet

systematisk med standardisering

og metadata på

geodataområdet i mange år.

I Danmark er vi meget lang

fremme med hensyn til e-parathed

i befolkningen. Og inden for

digital forvaltning ligger vi helt

i top. Der burde være muligheder

for danske IT-virksomheder

Geoforum bliver

vært for EU’s GIS

konference i 2008

geoforum.dk87 • september 2007

for at eksportere nogle af de

koncepter og løsninger, som vi

bruger i Danmark og som man

kun taler om som visionære

fremtidsscenarier i udlandet.

Danmark er også en stor fotogrammetri-nation

med fl ere fi rmaer,

der udfører opgaver over

det meste af verdenen. Men på

software-siden kniber det mere

med at få opgaver i udlandet.

Måske er det en barriere, at forholdene

omkring eksempelvis

datamodeller og arbejdsgange

er så relativt forskellige fra land

til land.

INSPIRE projektet er med til

at dokumentere forholdene på

geodataområdet i de enkelte

EU-lande. Dette forhold kan

gøre det lettere for danske

IT-virksomheder at eksportere

danske løsninger til andre

lande.

Den kommende konference

bør derfor ses som et godt og

oplagt udstillingsvindue for sådanne

virksomheder i Danmark.

Geoforum har som vært og lokalarrangør

ansvaret for såvel

udstilling som de andre former

for sponsorater, man traditionelt

har betjent sig ved tidligere

konferencer af i udlandet.

Jeg håber, at rigtigt mange

at vores medlemsvirksomheder

kan se denne enestående

mulighed for at eksponere sig

overfor de øvrige EU-landes

eksperter og beslutningstagere

på vores fagområde og videre

ud i de digitale forvaltninger.

Jeg håber, at de offentlige

virksomheder og de private

løsningsleverandører sammen

vil benytte denne lejlighed til

at vise hvordan og hvorfor den

danske digitale forvaltning ligger

helt oppe i den internationale

top.

Jeg vil opfordre interesserede i

tidligst muligt at rette kontakt

til vores sekretariat.

Jeg håber også, at Geoforums

medlemmer vil få mulighed for

at deltage i konferencen, når

den nu kommer til at foregå i

Danmark. Konferencen svarer i

størrelse og varighed til Kortdage,

i det JRC forventer ca. 400

deltagere.

Konferencen forventes afholdt

fra den 24. til den 26. juni 2008

midt i hjertet af København.

Med venlig hilsen

Michael Israelson

Geoforum Danmark

3


I bladets Leder på side 3 kan du

læse at JRC’s EC GI & GIS Workshop

er på vej mod København.

Dette kan vi være stolte af i

Geoforum. Mit forsigtige indtryk, er

dog at de færreste læsere er helt

fortrolige med JRC og de andre begreber.

Jeg har derfor skrevet denne

lille artikel for at give et billede

af hvad og hvem blandt andet JRC’s

EC GI & GIS Workshop er.

JRC er en forkortelse af Joint

Research Center.

JRC er nedsat af Europakommissionen

(EC), og ledes i dag af tyskeren

Roland Schenkel.

JRC er EU’s egen generelle forskningsvirksomhed.

JRC har primært

til opgave at støtte Europakommissionen

med analyser, udvikling/forskning

og anskueliggørelser på ethvert

tænkeligt område til understøttelse

af kommissionens forsatte arbejde

med EU’s politiske udvikling.

Altså en hel del mere en ”bare” GIS.

JRC er, og skal være, helt uafhængig

af såvel private virksomheders

som de enkelte EU landes nationale

interesser.

JRC rummer så en række institutter,

blandt andet ”Institute for Environment

and Sustainability” (IES).

Det, som vi på godt dansk ville

kalde: Institut for Miljø og Bæredygtighed.

Det er her, at en væsentlig del af

det forudgående arbejde med at

udforme INSPIRE er forankret.

IES har så blandt andet en enhed,

som kaldes SDI, der står for Spatial

Data Infrastructure Unit.

Denne enhed blev dannet sidste år

i takt med at INSPIRE arbejdet tog

form.

I dag er det SDI, der har ansvaret

for blandt andet EC GI & GIS

Workshop. En workshop, hvor det

forlyder, at man gerne snart ønsker

den ”opgraderet” til konference.

Både på grund af den voksende

Hvad er JRC’s EC

GI & GIS Workshop?

Af Jacob Gadd, Geoforum

I bladets Leder på side 3 kan du

læse at JRC’s EC GI & GIS Workshop

er på vej mod København.

Dette kan vi være stolte af i

Geoforum. Mit forsigtige indtryk, at

de færreste læser er helt fortrolige

med JRC og de andre begreber. Jeg

har derfor skrevet denne lille artikel

for at give et billede af hvad og

hvem blandt andet JRC’s EC GI &

GIS Workshop er.

JRC er en forkortelse af Joint Research

Center.

JRC er nedsat af Europakommissionen,

og ledes i dag af tyskeren

Roland Schenkel.

JRC er EU’s egen generelle forskningsvirksomhed.

JRC har primært

til opgave at støtte Europakommissionen

med analyser, udvikling/forskning

og anskueliggørelser

på ethvert tænkeligt område til

interesse for selve begivenheden

og den generelt voksende interesse

i GI på europæisk plan i kølvandet

på INSPIRE.

I alt har der været afholdt 13 af

disse workshops, senest i juli 2007

i Porto i Portugal. Hvis du ønsker

en god idé om det faglige niveau

og indhold, bør du besøge siden for

seneste workshop. Linket fi nder du

nederst på siden.

Selve workshoppen bliver udformet

af tre forskellige kommitter:

• Program Committee

• Scientifi c Committee

• Local Committee

Geoforums rolle bliver ansvaret og

gerningerne, der knytter sig til Local

Committee. Geoforums rolle vil

blandt andet sige, at fi nde sted for

afholdelse, overnatninger, trykkeri,

udstillere, sponsorer m.m.

Det er klart at et sådan arrangement

vil belaste ressourcerne i Geoforums

sekretariat. Men ligeså klart er det,

at der opstår nogle gode muligheder

for at profi lere Geoforum og Geoforums

medlemmer overfor et mere

og mere betydende organ i EU.

Relevante links:

http://www.ec-gis.org/Workshops/

13ec-gis/

http://www.jrc.it

4 geoforum.dk87 • september 2007


I bladets Leder på side 3 kan du

læse at JRC’s EC GI & GIS Workshop

er på vej mod København.

Dette kan vi være stolte af i

Geoforum. Mit forsigtige indtryk, er

dog at de færreste læsere er helt

fortrolige med JRC og de andre begreber.

Jeg har derfor skrevet denne

lille artikel for at give et billede

af hvad og hvem blandt andet JRC’s

EC GI & GIS Workshop er.

JRC er en forkortelse af Joint

Research Center.

JRC er nedsat af Europakommissionen

(EC), og ledes i dag af tyskeren

Roland Schenkel.

JRC er EU’s egen generelle forskningsvirksomhed.

JRC har primært

til opgave at støtte Europakommissionen

med analyser, udvikling/forskning

og anskueliggørelser på ethvert

tænkeligt område til understøttelse

af kommissionens forsatte arbejde

med EU’s politiske udvikling.

Altså en hel del mere en ”bare” GIS.

JRC er, og skal være, helt uafhængig

af såvel private virksomheders

som de enkelte EU landes nationale

interesser.

JRC rummer så en række institutter,

blandt andet ”Institute for Environment

and Sustainability” (IES).

Det, som vi på godt dansk ville

kalde: Institut for Miljø og Bæredygtighed.

Det er her, at en væsentlig del af

det forudgående arbejde med at

udforme INSPIRE er forankret.

IES har så blandt andet en enhed,

som kaldes SDI, der står for Spatial

Data Infrastructure Unit.

Denne enhed blev dannet sidste år

i takt med at INSPIRE arbejdet tog

form.

I dag er det SDI, der har ansvaret

for blandt andet EC GI & GIS

Workshop. En workshop, hvor det

forlyder, at man gerne snart ønsker

den ”opgraderet” til konference.

Både på grund af den voksende

Hvad er JRC’s EC

GI & GIS Workshop?

Af Jacob Gadd, Geoforum

I bladets Leder på side 3 kan du

læse at JRC’s EC GI & GIS Workshop

er på vej mod København.

Dette kan vi være stolte af i

Geoforum. Mit forsigtige indtryk, at

de færreste læser er helt fortrolige

med JRC og de andre begreber. Jeg

har derfor skrevet denne lille artikel

for at give et billede af hvad og

hvem blandt andet JRC’s EC GI &

GIS Workshop er.

JRC er en forkortelse af Joint Research

Center.

JRC er nedsat af Europakommissionen,

og ledes i dag af tyskeren

Roland Schenkel.

JRC er EU’s egen generelle forskningsvirksomhed.

JRC har primært

til opgave at støtte Europakommissionen

med analyser, udvikling/forskning

og anskueliggørelser

på ethvert tænkeligt område til

interesse for selve begivenheden

og den generelt voksende interesse

i GI på europæisk plan i kølvandet

på INSPIRE.

I alt har der været afholdt 13 af

disse workshops, senest i juli 2007

i Porto i Portugal. Hvis du ønsker

en god idé om det faglige niveau

og indhold, bør du besøge siden for

seneste workshop. Linket fi nder du

nederst på siden.

Selve workshoppen bliver udformet

af tre forskellige kommitter:

• Program Committee

• Scientifi c Committee

• Local Committee

Geoforums rolle bliver ansvaret og

gerningerne, der knytter sig til Local

Committee. Geoforums rolle vil

blandt andet sige, at fi nde sted for

afholdelse, overnatninger, trykkeri,

udstillere, sponsorer m.m.

Det er klart at et sådan arrangement

vil belaste ressourcerne i Geoforums

sekretariat. Men ligeså klart er det,

at der opstår nogle gode muligheder

for at profi lere Geoforum og Geoforums

medlemmer overfor et mere

og mere betydende organ i EU.

Relevante links:

http://www.ec-gis.org/Workshops/

13ec-gis/

http://www.jrc.it

4 geoforum.dk87 • september 2007


Sæt kryds i

kalenderen nu!

Efter den tidligere succes med det

kartografi ske kursus ”Design af

Kort”, er personerne bag klar med

et nyt tilbud.

Duoen bestående af Lars Brodersen,

Aalborg Universitet og Jesper

Koch, Kort & Matrikelstyrelsen,

har kigget lidt ind ad og benyttet

sig af de opsamlede erfaring. Derfor

er de nu klar med et helt nyt

kursus: Tips og Tricks i

Kartografi en.

Kort og overordnet sagt handler

kurset om, hvilke nogle praktiske

og ofte simple virkemidler, man

kan betjene sig af, når man gerne

vil have sit kort lidt mere effektivt

eller smukt.

Formålet med kurset er, at give

dig nogle helt konkrete værktøjer,

metoder og ”fi duser”, som straks

kan omsættes til resultater i dit arbejde.

Altså i bogstavelig forstand:

Tips og Tricks.

Målgruppen for dette nye kursus

er derfor de mennesker, som

reelt sidder med arbejdet med at

udforme de kartografi ske produkter.

Dette er uanset om det er til

skærm eller papir. Og det er uanset

om, det er ens eneste opgave, eller

som de fl este nok har det i virkeligheden,

at man af og til skal ”trylle”

et godt kort frem.

For dem som ikke allerede kender

de to undervisere, så kan vi fortælle,

at Lars Brodersen har arbejdet

godt 25 år med kartografi en og udgivet

fl ere bøget i relation til emnet.

Lars har været i både private og

Geoforum tilbyder nu et nyt og spændende Kursus

Tips og Tricks

i Kartografien

offentlige virksomheder og er i dag

ansat på Aalborg Universitet. Jesper

Koch er uddannet arkitekt og har

i over 20 år arbejdet med design,

kommunikation og kort.

Jesper er i dag ansat i Kort &

Matrikel styrelsen.

Forskellen mellem Design

af Kort og Tips og Tricks i

Kartografi en

I kurset ”Design af kort” blev der

introduceret til en forståelse af kort

som kommunikation, og dermed

til en forståelse af at kort, som al

anden professionel kommunikation,

skal tilrettelægges grundigt og systematisk.

Kurset havde fokus på systematik

og metode i de indledende faser af

kortproduktionen og på bevidst at

kunne udvælge og håndtere informationer

til brug for kortet.

Kursets øvelser var bygget på fi ktive

opgaver, hvor deltagerne arbejdede

med prototyper af kort.

I kurset ”Tips og trick i kartografi

en” vil fokus være på kortets

udtryk dvs. bearbejdning af de grafi

ske elementer kortet består af så

som fx skrift, symboler, farvesætning,

visuelle hierarkier osv.

Øvelserne vil i dette kursus være

bygget op om deltagernes egne konkrete

opgaver således at deltagerne

efter kurset kan forvente at deres

medbragte kort er blevet forbedret.

”Design af kort” er et kursus i kartografi

sk tilrettelæggelse.

”Tips og tricks i kartografi ” er et

kursus i kartografi sk udførsel.

Tid og sted

Kurset vil blive afholdt onsdag den

7. og torsdag den 8. november i

Københavns området.

Ved redaktionens afslutning var

afklaringen af stedet ikke endeligt

på plads. Dette vil i løbet af kort tid

fremgå af www.geoforum.dk og det

næste nummer af geoforum.dk.

Tilmelding og yderligere information

vil om kort tid fi ndes på

www.geoforum.dk

Du eller din virksomhed skal være

medlem af Geoforum for at kunne

deltage.

6 geoforum.dk87 • september 2007


Tre dage med GIS

Kursets indhold er en gennemgang

af alle de væsentligste elementer i

GIS. Meget kort sagt, handler det

om begreber, data og funktioner i

den praktiske hverdag.

Kurset er bygget op som en vekslen

mellem de teoretiske gennemgange

og efterfølgende tilhørende

øvelser. De fl este af os lærer jo

bedst ved at ”røre ved det”.

Målgruppen for kurset er de personer,

der i det daglige sidder tæt

op ad og samarbejder med kollegaer

i egentlige GIS-funktioner.

Filosofi en er banal – jo mere man

kender til hinandens opgaver og

funktioners indhold, jo mere effektivt

bliver det daglige samarbejde.

Endvidere var kurset tænkt som et

lille springbræt til dem, som måske

stod overfor muligheden for at kaste

sig ud at arbejde med GIS på

den ene eller anden måde.

Holdet bag Grundlæggende GIS

Den gode gamle professor emeritus,

Ole Jacobi, har lavet det oprindelige

skellet til kurset.

Ole Jacobi, der er en blandt få

æresmedlemmer i Geoforum, har

gennem en meget lang årrække

forsynet såvel det offentlige som

private erhvervsliv med dygtige

medarbejdere indenfor blandt andet

GIS.

Derfor er det et stort privilegium

for Geoforum forsat at kunne nyde

godt af Jacobis viden og færdigheder.

geoforum.dk87 • september 2007

Geoforum tilbyder atter kurset i

Grundlæggende

kryds i

kalenderen nu!

GISSæt

Carsten Iversen og Brian Pilemann

Olsen er gået sammen med Jacobi.

Carsten Iversen, som i sin karriere

indtil videre har snuset til ”lidt” af

hvert, ikke mindst KMS og MTMgeoinformatik

uddannelsen i Aalborg.

Carsten driver i dag sin egen

lille og velfungerende konsulent

virksomhed: Geokom.

Brian Pilemann Olsen, der er Ph.

D., ansat i Fotogrammetrisk Sektion

i KMS og arbejder blandt andet

med automatisk ændringsudpegning

i forskellige former for digitale

optagelser af vor jord.

Med tre så dygtige og erfarende

personer, forsætter Geoforum sin

tradition med at få engageret nogle

af de bedste kræfter indenfor det

aktuelle fagområde. Holdet bag har

de allerede afholdt dette kursus to

gange tidligere.

Ole Jacobi har i samarbejde med

Carsten Iversen og Brian Pilemann

udviklet et 3 dages kursus i Grundlæggende

GIS.

Kurset retter sig mod den praktiske

brug af GIS og danske geodata.

Kurset består af en løbende veks-

len mellem teoretisk gennemgang

og øvelser.

På kurset vil en række relevante

emner vil blive berørt:

• Hvad er GIS?

• Databaser

• Raster- og vektordata

• Koordinatsystemer

• Geokodning

• Adresser

• Ortofoto og satellitbilleder

• Metadata og kortstandarder

• Geodata i Danmark

Kurset bliver afholdt i Købehavns

området fra tirsdag den 30. oktober

til torsdag den 1. november 2007.

Kursusafgiften er kr. 8.600 inklusive

forplejning, men eksklusive

eventuel overnatning.

Stedet for afholdelse vil blive afklaret

indenfor kort tid, så hold med

www.geoforum.dk

Medlemskab af Geoforum er en

forudsætning for deltagelse.

Tilmelding og yderligere information

fi ndes på www.geoforum.dk

7


For noget tid siden besluttede Hans

Skov Petersen i spidsen for Geoforums

Forskningspolitiske Udvalg at

forsøge at rejse kapital, der kunne

sikre et antal studerendes deltagelse

på Kortdage 2007.

Dette selvfølgelig i en erkendelse

af at deltagergebyret er voldsom

mange penge set i forhold til en

almindelig studerendes budget.

I det tidligere forår bevilligede

Geoforums bestyrelse et beløb på

op til kr. 40.000 til dette formål

og med det vejledende princip, at

bevillingen især skulle tilfalde de

studerende som ønskede at levere

noget den anden vej. Altså de studerende,

som ønsker at bidrage

med et indlæg i sessionerne: Fra

Universiteterne.

Tak til

Jordbrugsakademikerne

Af Jacob Gadd, Geoforum

Samtidig skrev Hans Skov Petersen

på vegne af Forskningspolitisk Udvalg

et brev ud til de forskellige

akademiske fagforeninger, som

har kommende medlemmer blandt

”vores” studerende. Det drejer som

Landinspektørforeningen, Ingeniørforeningen,

Magisterforeningen,

Geografforbundet og Jordbrugsakademikerne.

Alle meldte desværre negativt tilbage

– på nær en enkelt positiv

undtagelse:

Jordbrugsakademikerne.

Jordbrugsakademikerne valgte at

bevillige kr. 15.000 til sikring af de

studerendes deltagelse. Geoforum

har naturligvis sagt mange tak til

foreningen for deres positive opbakning.

Dette initiativ er således blevet

startskuddet til, hvad der sandsynligvis

bliver et løbende samarbejde

med Jordbrugsakademikerne på

områder, hvor et samarbejde vil

give gensidig mening.

Blandt andet vil Geoforums kurser

også blive udbudt til Jordbrugsakademikernes

medlemmer.

Vi er i en situationen, hvor fl ere af

de mange områder, der fi ndes indenfor

Jordbrugsakademikerne, er

begyndte at interessere sig for GI

og GIS.

Atter tak til Jordbrugsakademikerne.

8 geoforum.dk87 • september 2007


KORTDAGE 2007

Husk at tilmelde dig til Kortdage inden

den 5. september 2007 !!

geoforum.dk87 • september 2007

Se mere på

www.geoforum.dk

9


Program for Kortdage/Nordiske Kortdage 2007

Mandag 1. oktober 2007

Tid Emne

10:00 – 11:00 Kaffe/Registrering

11:00 – 11:20 Velkomst ved Geoforums Præsident: Michael Israelson

11:25 – 12:10 Peter Gorm Hansen, Kommunernes Landsforening

12:15 – 13:00 Ed Parsons, Google

13:05 – 14:20 Frokost samt indlogering / Udstilling

14:20 – 15:45 Er fremtiden god? Services til kommunerne Naturen og nye GIS metoder

Google Earth - en dræber GIS - Fra gemt til nemt

Interoperability Challenges

eller lutter lyksaglighed? Matilde Lissau,

For Developing A GIS-based

Lars Brodersen,

Informi GIS A/S

Land Use Model In A Nordic

Aalborg Universitet

Context

Lena Hallin-Pihlatie

National Environmental Research

Institute/Finnish Environment Ins.

Ét liv men nu i to verdener GIS kortmotor til kommunal Bestemmelse af invasive

Chris Hammeken,

kortservice

arter vha. Remote Sensing

Kort & Matrikelstyrelsen

Jarl Rolighed Larsen,

Horsens Kommune

Flemming Kristensen, NIRAS

A pan-Nordic declaration of Adresse webservices

Putting climate change on

the Nordic population

(AWS)Kristian K. Hansen,

the map

Hans Ravnkjær Larsen, Geomatic Erhvervs- og Byggestyrelsen Suzanne Slarsky,

Kort & Matrikelstyrelsen

15:45 – 16:15 Kaffe - udstilling

16:15 – 17:15 Sponsor session Sponsor session Sponsor session

17:15 – 18:15 Reception for udstillerne

19:30 – 21:30 Uformel middag

Tirsdag 2. oktober 2007

Tid Emne

9:00 – 9:40 Knut Flåthen, Statens Kartverk

9:50 – 10:30 Max Craglia, EU commission, INSPIRE

10:30 – 11:00 Kaffe - udstilling

11:00 – 12:15 INSPIRE 1 Ny teknik og mulighederne Fra universiteterne

The Danish metadataservice Vejledning i etablering af Implementering af radardata

related to the INSPIRE

3D bymodeller

til fi ne-tuning af fl ooding-

framework

Lars Flemming,

model

Godik Godiksen, DK

Geoforum Danmark

Niels Wandall, GI/KU

The implementation of

3D Bymodeller fra sparsomt Opgørelse af vækst af den

INSPIRE in Denmark

materiale

invasive plantaret, Rosa

Jes Ryttersgaard, DK

Thorbjørn Nielsen, Scankort rugosa i et eksponeret

klitsystem i Thy

Rasmus Halfdan Jørgensen,

LIFE/KU

A presentation from a

Opmåling med kombineret GIS som analyseværktøj i

person outside the “Inspire GPS/GLONASS - er det bedre? bredbåndssektoren

community”

NN, DK

Søren Ellegaard; GEOTEAM Rasmus Borgstrøm, GI/KU

12:15 – 13:30 Frokost - udstilling

13:30 – 14:45 INSPIRE 2 Laserscanning Fra universiteterne

Specifi cation of the INSPIRE Laser scanning, før, nu og i Uddannelsesinitiativer i

annex 1-3 themes and data morgen - og hvordan arbejder Det nye DTU

Arvid Lillethun, Norway

vi med disse mange TB

Per Knudsen, Danmarks

(TerraByte)

Kristian Keller, COWI

Rumcenter, DTU

Prize collecting traveling

salesman problem with time

windows

Pimin Konstantin Kefaloukos,

DIKU/KU

NN, Sweden Segment based change

Vandløbsoplande og

detection of SAR images vandløbskvalitet

Henning Skriver, Danmarks Joan Jørgensen og Erhard

Rumcenter, Danmarks Tekniske

Universitet

Nielsen, LIFE/KU

Towards implementation of Laserscanning - en

Manglende GPS-oplysninger

INSPIRE services, status in højteknologisk udf or dr ing til lægehelikopternes

Finland

Lars Bodum, Aalborg Universitet natfl yvning

Tapani Sarjakoski, Finland

Lars Nielsen, Britta Rasmussen

og Mikkel Bjørn Aaen, AAU

10 geoforum.dk87 • september 2007

RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES


Program for Kortdage/Nordiske Kortdage 2007

14:45 – 15:15 Kaffe - udstilling

15:15 – 16:55 Hvor bevæger GI’en sig hen? Styr dine ting På tværs af grænserne

GI - hvilken vej blæser

Styring af store projekter i Water Information System

vinden?

GIS/Lednings-regi stre rings- for Europe

Bo Overgaard,

verden

Jesper Skovdal Christiansen,

Grontmij | Carl Bro

Dorthe Krøyer, HNG, Intergraph Atkins Danmark

FOT samarbejdet

Adgangskontrol og

Location as a Gateway to

Inger Marie Arildsen,

rettighedsstyring i GIS

Disaster Management

Kort & Matrikelstyrelsen

Niels Mørck,

Grontmij | Carl Bro

Ivan Bæhr, UNOSAT

Portaler og Geografi sk

SEMD.FO - en færøsk

International standards on

Infrastruktur

metadata-portal for geodata data quality description

Thorben Hansen,

Petur Nielsen,

Gerhard Joos,

Kort & Matrikelstyrelsen

Faroes Data Store - FDS

Danmarks Rumcenter, DTU

Brug og distribution af

Digitalisering og publi ce - Geodemografi sk analyse

ejendomsdata i 2012

ring af kontakt kopier -

Martin Glarvig, Geomatic

Asger Sonne Kristensen m. fl ., Værdifuld viden om historisk

Geopartner Landinspektørgården infrastruktur får nyt liv

a/s

Lennart Christoffersen,

Brøndby kommune

16:55 – 17:45 Udstilling

19:30 – 00:00 Den Fine Middag

Onsdag den 3. oktober 2007

Tid Emne

9:30 – 10:50 Nyt om gamle registre ”Den langhårede” Højdemodeller

BBR

Using Covariance Descriptors Anvendelse af

Lars Misser,

for Image Based Change detaljerede højdedata til

Erhvervs- og Byggestyrelsen Detection and Revision

naturgenopretning i

of GIS Data

Lille Vildmose

Thomas Knudsen,

Danmarks Rumcenter

Niels Riis, COWI A/S

Fælles infrastruktur

ved hjælp af geonøgler

Jens Bo Rykov,

Kort & Matrikelstyrelsen

Et 100 % entydigt

adressesystem?

Morten Lind,

Erhvervs- og Byggestyrelsen

geoforum.dk87 • september 2007

The Regularized Iteratively

Reweighted MAD Method for

Change Detection in Multi-

and Hyperspectral Data

Allan Aasbjerg Nielsen,

Danmarks Rumcenter, DTU

Agent-baseret simulering af

rekreativ adfærd

Hans Skov-Petersen,

Skov & Landskab,

Københavns Universitet

Visibilitetsanalyser og

laserscannede højdedata

Kristian Skak-Nielsen, BlomInfo

Ny digital højdemodel

Nynne Sole Dalå,

Kort & Matrikelstyrelsen

10:50 – 11:10 Kaffe

11:10 – 12:30 Nyt om nye registre Kommuner i Norden Systemer til små og store

katastrofer

Danmarks Arealinformation

Anne Juul Sørensen,

Danmarks Miljøportal

Ledningsejerregistret

Felix Dalker,

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Naturdata.dk

Seniorrådgiver Jesper Fredshavn,

DMU

HØYKOM-prosjektet

Fylkeskartsjef Tore Bø,

Statens kartverk Skien

Produktion af FOT

– samarbejde mellem

kommuner og Kort &

Matrikelstyrelsen

Inge Flensted og Jørgen Grum,

Herning Kommune og KMS

Digital plandialog. Samarbeid

mellom 12 kommuner i

Vestfold, Norge

Jon Arne Trollvik,

Prosjekt Digital plandialog, 12kommunesamarbeidet

i Vestfold

12:30 – 13:15 Frokost

13:15 – 14:30 Status på GI i Norden v. GI Norden

Status på GI i Danmark

Status på GI i Finland

Status på GI på Island

Status på GI i Norge

Status på GI i Sverige

RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES

UdrykningsGIS

Beredskabsinspektør

Mikael Nørgaard Gam,

Roskilde Brandvæsen

GIS and dambreak

simulations

Per Ludvig Bjerke, NTE

Development of a national

fl ood information system for

Norway

Søren Elkjær Kristensen,

Norges vassdrags- og energi

direktorat

11


1200 deltagere fra hele verden var

samlet i dagene 4. til 9. august

2007 i Moskva for at afholde den

23. internationale kartografi kongres.

Det er virkelig hele verden,

der er repræsenteret bl.a. qua

mange landes medlemskab af ICA

– den internationale kartografi organisation.

Fordelingen af deltagerne

er med ca. ¼ til hver af grupperne

”Vesten”, ”Rusland+Østeuropa”,

”Kina” og ”resten af verden”. De

fi re grupper klumpede sig sammen

hver for sig, fx i pauserne og man

gik til foredrag fra ens egen kulturkreds.

Det er svært at bygge bro

over de tydelige kulturelle forskelle.

Men det må fortsat tilstræbes,

at det skal være muligt. Det må

fortsat være et af de væsentligste

formål for ICA og ICC. De ca. 1200

deltagere holdt i alt ca. 700 foredrag

og posters.

ICC2007 i Moskva,

den 23. internationale

kartografikongres

Af Lars Brodersen

Ved åbningsceremonien holdt Ferjan

Ormeling og Menno-Jan Kraak

et interessant hovedforedrag,

hvori de beskrev og diskuterede

et (for dem) betydeligt erkendbart

kløft mellem kort-, geoinformations-

og geoinformatikteori på den

ene side og kortproducenternes

praksis på den anden side. De to

verdener fjernes sig, ifølge Ormeling

og Kraak, mere og mere fra

hinanden. Med de moderne værktøjer,

som står til rådighed, er det

muligt for enhver at fremstille ”en

slags kort”, mens begrundelser,

dokumentation og systematik lider

herunder. Kortteoridomænet har

tilsvarende ikke udnyttet chancen

for at følge med udviklingen. Ormeling

og Kraak beklagede svært,

at de to fagdomæner (kort-,

geoinformations- og geoinformatikteori

og produktionspraksis)

Den Røde Plads foran Kreml.

fjerner sig mere og mere fra hinanden.

Michael Peterson fulgte op herpå

med et foredrag med titlen ”Maps

on the Internet: What a mess it

is and how to fi x it!” Michael Peterson

påpegede, at det kun er

de færreste kort på internettet,

der faktisk udnytter de interaktivitetsmuligheder,

der ligger i mediet.

Værst af alt er dog, fortalte

han, er dog kommercialiseringen

af adgangen til internettet; man

betaler for adgang og ikke for

indhold (groft sagt). Det betyder,

at der kun er ringe incitament for

producenter (både kartografer og

kortmagere) til at lave de bedst

mulige produkter (kort på internettet).

For det tredje påpegede

Michael Peterson, at udenfor den

vestlige verden er den almindelig-

12 geoforum.dk87 • september 2007


ste portal til internettet et bærbart

apparat (typisk mobiltelefon), hvilket

så sandelig heller ikke fremmer

udviklingen af lækre kort på

internettet.

Et interessant hjørne af foredragene

var spørgsmålet om ophavsret

i den digitale verden. Forskellige

initiativer undersøger mulighederne

for at sætte ”vandmærker”,

”fi ngeraftryk” i datasæt (fx gemme

særlig information i koordinater,

som gør det muligt på et tidspunkt

i en retssag at påvise at den oprindelige

kilde er den-og-den).

Men endnu ser det ikke ud til, at

problemet er løst på en stabil og

generelt niveau.

I det hele taget var der mange

uhyre interessante emner at lytte

til, lige fra kortlægning af Saturns

måner til kort for blinde, kort for

børn og fi nere matematiske detaljer.

Et enkelt interessant foredrag

skal fremhæves her. Spanske kolleger

fortalte om deres hydrografi -

SDI (spatial data infrastructure)

”An Approach Towards a Harmonized

Framework for Hydrographic

Features Domain”. Det interessante

var, at de redegjorde for en faktisk

hverdag med problemer og om

årsagerne hertil. De har erkendt,

at der er betydeligt usystematik i

hydrografi -SDI’er generelt og at de

derfor har betydelige produktionsproblemer.

Der blev meget omhyggeligt,

dygtigt og præcist redegjort

for mangler og for, hvad der skal

gøres for at rette op på tingene.

Umiddelbart efter fulgte et foredrag

om en teoretisk, generel

model for SDI (Cooper, Mollering,

Hjelmager m.fl .) ”An Initial Model

of the Computation Viewpoint for

a Spatial Data Infrastructure”. Det

vil blive interessant at følge sammenligninger

mellem den omtalte

hydrografi -SDI, den teoretiske, generelle

SDI-model og fx INSPIRE.

geoforum.dk87 • september 2007

ICC2007 åbningsceremoni.

Den noget fantasifulde udsmykning af scenen skyldtes et senere balletnummer.

Sameksistens er et puslespil, som alle må medvirke til at lægge.

Initiativer hertil er undervejs.

Kortudstillingen led under, som på

andre ICC’er det også var tilfældet,

at udstillingsområdet var statiske

vægge/tavler, hvor det kun

er muligt at fremvise papirkort.

Det er ærgerligt, fordi der trods alt

bliver produceret betydeligt mange

fl ere kort på elektroniske medier,

som på den måde ikke kommer de

besøgende for øje. Sammen med

kortudstillingen var der også en

teknisk, kommercielt udstilling,

hvor fi rmaer kunne promovere deres

produkter. Som sædvanlig var

det mest interessante på udstillingen

børnenes kort, præget som de

er af betydelig fantasi, følelser og

sociale relationer.

Den næste, den 24. ICC, afholdes d.

9. til 15. november 2009 i Santiago

i Chile.

13


Tirsdag den 14. august bragte DR1

et interessant indslag i ”Kontant”.

Her så man undrende endnu et

eksempel på Københavns kommunes

forsøg på enegang. Tidligere

har vi oplevet hvordan kommunen

har kæmpet imod, at kommunens

matrikelvæsen blev underlagt de

samme spilleregler, der fungerer

for det øvrige samfund. Denne

gang handler det om tilskudsdeklarationer

på andelslejligheder fra

1920’erne. Vi så Teknik- og Miljøborgmester

Klaus Bondam, som på

lidt trist politikermanér, svarede

undvigende.

Men hvad handler sagen om?

Tilskudsdeklarationer

I 1920’erne valgte staten og kommunerne

mange steder at støtte

opførelsen af andelsboliger. Det

skete for at sikre en rimelig lejeudgift

på bolig til de såkaldt mindre

bemidlede.

Typisk blev ejendommene fi nansieret

gennem tilskud fra stat, kommune

og foreningen selv.

Deklarationernes klausul sagde at

andelshaverne ikke måtte tjene

penge på deres bolig og at eventuelle

fremtidige værdistigninger,

derfor skulle tilfalde kommunerne.

I mange andelsforeninger blev det

gamle papir med deklarationen

glemt i de forløbende godt 80 år.

Andelsforeningerne solgte gennem

tiden lejlighederne efter de procedurer,

som var generelt gældende,

hvor prisen baserer sig på den konkrete

andelsforenings ejendomsværdi

(andelskronen) og de individuelle

forbedringer, der måtte være

gennemført.

Tilsyneladende er disse gamle deklarationer

pludseligt begyndt at

dukke op igen i 2006 rundt om i

Københavns kommune.

Københavns kommune

atter i enegang

Af Jacob Gadd, her, som Personlig Privat medlem

Konsekvenserne

Det betyder, at med et slag er

mange andelslejligheders værdi

faldet til næsten nul kroner i værdi

og ingen vil yde lån til forbedringer

og vedligeholdelse af disse ejendomme.

Den enkelte andelshaver

har måske købt en andel helt i

overensstemmelse med ejendomsbestyrelsen

og –administrators

anvisninger for kr. 200.000 for 4 år

siden, og nu kan den ikke sælges

videre efter de almindelig gældende

regler, på grund af Københavns

kommunes fortolkning af deklarationer.

Dette betyder, at andelshaveren

har mistet sit indskud på kr.

200.000. Her er kommunens råd

så, at andelshaveren må inddrive

dette tab ved et civilt søgsmål mod

sælger. Og tidligere sælger må så

gør det samme mod tidligere sælger,

som igen må gøre det samme

mod endnu tidligere sælger. Dette

absurde juridiske dominospil kører

rent faktisk i byretten nu.

Det lyder mærkeligt, men kommunen

fastholder, at fordi man i

1922 gjorde et indskud på 20 %

og formuleringen den gang var at

fremtidige værdistigninger skulle

tilfalde kommune, så har udviklingen

i ejendomsmarkedet gjort at

Københavns kommune i dag mener

at have krav på godt 99 % af ejendommens

værdi.

Dette tyder på, at et eller andet er

voldsomt galt.

Alle andre kommuner og staten har

da også for lang tid siden frafaldet

disse i dag knap så hensigtsmæssige

tilskudsdeklarationer.

Derfor valgte DR’s kontant redaktion

at forsøge at belyse problemstillingen.

Man forsøgte også at få

Klaus Bondam til at forklare sig.

Fra Klaus Bondam var hovedbud-

Klaus Bondam

Foto af Tine Harder

skabet, at han som ansvarlig politiker

blot forsøgte at forsvare sin

kommunes formue.

De ubesvarede spørgsmål

TV journalist Klaus Bundgård Povlsen

spurgte ind til det ågeragtige i

at hævde at et indskud på 20 % i

1922 skulle kunne blive til en andel

på godt 99 % i 2007. Der kom reelt

intet svar i tv-indslaget.

Jeg kunne ikke dy mig for at forsøge

at komme lidt tættere på en rigtig

forklaring ved at skrive til Klaus

Bondam via hans borgmester-mail

og hans blog på www.bondam.dk.

Der er kommet svar, men ikke en

rigtig forklaring.

Og der er fl ere interessante ubesvarede

spørgsmål i sagen.

Værdistigning kontra

pristalsregulering

Købehavns kommune vælger i sin

praksis at behandle enhver påløbet

krone på en ejendom siden 1922

som en ejendomsværdistigning.

Men hvor blev den almindelig pristalsregulering

af?

Hos Danmarks Statistik kan man

konstatere at 1.000 kroner i 1922

svarede til 25.877 kroner i 2006.

Det er ikke værdistigning, men

pristalsudvikling.

Den offentlige ejendomsværdi

Tilskudsdeklarationerne betyder, at

ejendommen dybest set må anses

14 geoforum.dk87 • september 2007


for at være usælgelig – givet til

smerte og frustration for de berørte

andelshavere. Alligevel er den offentlige

ejendomsværdi på en af de

hårdt berørte ejendomme sat til 39

millioner kroner.

Men hvad er nu lige lovens ord omkring

ejendomsvurderinger?

Her står blandt andet at man baserer

den offentlige ejendomsvurdering

på følgende betragtninger:

”Af forarbejderne til VUL (vurdering

af landets faste ejendomme ) fremgår,

at ejendoms- og grundværdiansættelsen

skal fastsættes ud fra,

hvad der på vurderingstidspunktet

vil kunne opnås ved salg til en fornuftig

køber. Ved en fornuftig køber

forstås i denne sammenhæng en

køber, der ved købesummens fastsættelse

tager den pågældende

ejendoms formodede gensalgsværdi

i betragtning.”

geoforum.dk87 • september 2007

Hvis ejendommen anses for usælgelig,

kan man vel næppe fi nde ”en

fornuftig køber” – og så kan ejendommen

næppe være de 39 millioner

kroner værd, hvoraf Københavns

komme opfatter godt 38 millioner

som værende deres penge.

Det dårlige moral

Rent moralsk virker det forkert, at

Københavns kommune kan ignorere

samfundets pristalsudvikling

og kommunens for et historisk indskud

på 20 % kan påberåbe sig en

nutidsandel på 99 %

Måske er det netop derfor, at alle

andre kommuner og stat har fravalgt

deklarationerne. Men Københavns

kommune, som i parentes

bemærket modtog 5 milliard i tilskud

fra det øvrige samfund i 2006,

forsøger forsat at gøre tingene på

sin helt egen måde.

Tegning af Jacob Gadd

Relevante links:

http://www.dr.dk/dr1/kontant

http://www.bondam.dk

ICA har fået ny Præsident

Den 9. august 2007 valgte ICA’s

Generalforsamling professor William

Cartwright til Præsident. Da der var fl ere

kandidater, var resultatet et udslag af

kampvalg. Geoforum havde i forvejen

besluttet at støtte William Cartwrights

kandidatur.

William Cartwright har I hele sit arbejdsliv

beskæftiget sig med kartografi og er i dag

blandt andet “Professor of Cartography and

Geographical Visualization in the School of

Mathematical and Geospatial Sciences at RMIT

University, Melbourne, Australia.”

Siden slutningen af 1980’erne har William

Cartwright været involveret i ICA’s arbejde.

Hvis du vil vide mere om William Cartwright,

kan du læse mere her:

http://user.gs.rmit.edu.au/cartwright/profi le.htm

15


Udvidet ledelsesgruppe i

Kort og Geodata

COWI har udvidet ledelsesgruppen i

Kort og Geodata for at styrke en række

nye aktiviteter inden for kortlægning og

øge den internationale profi l.

Bygningsingeniør Carsten Vad er ansat

som projektchef med særlig fokus på

kvalitets- og projektledelse.

Michael Schultz Rasmussen (Phd. i geografi

) er pr. 1. september 2007 ansat

som projekt- og udviklingschef.

Ledelsen består desuden af projektcheferne

Ove Steen Kristensen og Steen Davidsen

samt afdelingschef Poul Nørgård.

Få nyt om GIS i Aktion

hver måned

Informi GIS har lanceret nyt e-nyhedsbrev

om GIS i anvendelse

GIS i Aktion er et e-nyhedsblad for

dig, der vil vide mere om den praktiske

anvendelse af GIS. Hver måned

indeholder bladet en historie om GIS i

anvendelse, et interview med en GIS

professionel, samt en beskrivelse af et

relevant produkt.

Vi modtager også gerne forslag til artikler,

så hvis du har lavet et spændende

GIS projekt, du gerne vil fortælle om,

kan du kontakte Sofi e Hermansen på

sofi eh@informi.dk

Se mere om nyhedsbrevet her: http://

www.informi.dk/news/2007/nyhedsbrev.html

tlf : 39965909

E-mail : sofi eh@informi.dk

Hjemmeside: : www.informi.dk

Nyt fra

virksomhederne

Intergraph frigiver

G/DAN-VAND

Intergraph har i august frigivet en vandforsyningsløsning

baseret på DANVAs

standard datamodel for vand kaldet

DAN-VAND. Systemet benytter standard

teknologier som OpenGIS, Oracle Spatial

og Intergraph G/Technology. Implementeringen

omfatter alle krav defi neret

i DAN-VAND og giver brugeren en

intuitiv/brugevenlig applikation til projektering,

dokumentation, vedligehold

og analyse af vandforsyningsnetværk i

overensstemmelse med dansk standard.

Løsningen giver bl.a. mulighed for lange

transaktioner/versionering, således at

det er muligt at udarbejde alternative

ændringsforslag for det samme netværk

og konsekvensberegne de forskellige

forslag, således at det mest optimale

kan vælges. Endvidere er det muligt at

oprette intelligente detailtegninger for

f.eks. komplekse bygværker, hvor alle

komponenter inden i bygværket registreres,

inklusiv topologi til resten af

netværket registreret i geografi en.

Intergraph udstiller på

bredbåndsdagen

Mød os på Bredbåndsdagen torsdag d.

13. september 2007 kl. 8.00-18.00,

Bella Center, København. Kom og se

Intergraphs løsning til projektering, dokumentation

og driftsstøtte af fi ber- og

elforsyningsnetværk. Yderligere information:

www.bredbaandsudvikling.dk.

Vi er ved stand nr. 42b. Vi glæder os til

at se dig.

Kontakt

Jackie Sandgård

Tlf.: 36 19 20 60

E-mail: jackie.sandgaard@

intergraph.com

Hjemmeside: www.intergraph.dk

Intergraph, DANVA og Bredbåndsdag

logoer vedlagt samt G/DAN-VAND

skærmbillede.

Bliv automatisk orienteret

om møder og arrangementer

i Geoforums mødekalender...

lige før det sker!

Tilmeld dig på vores

huskeservice på

www.geoforum.dk

16

geoforum.dk87 • september 2007


ESRI European User

Conference

Grontmij | Carl Bro er Silver Sponsor på

ESRI European User Conference 2007

i Stockholm. Dette sker i samarbejde

med Grontmij’s hollandske GIS & ICT

afdeling, som er et af de største aktører

indenfor software til produktion

af tekniske kort, og er desuden ESRI

Business Partner. En række softwarekomponenter

er i dag licenseret til Leica

og ESRI og indgår i deres produkter, og

vi glæder os til at introducere en række

af produkterne på det skandinaviske

marked.

Geodata produktion under

Den offentlige brugerstyring

Danmarks Miljøportal har idriftsat det

første system til online produktion af

data via web-services underlagt den

offentlige brugerstyring på miljøområdet.

Det er sket ved at lancere en SOAP

baseret web-service med en CBkort

Digitize klient.

Grontmij | Carl Bro har gennem dette

arbejde opnået en unik erfaring på at

implementere løsninger under den offentlige

brugerstyring, og har afholdt

det første kursus for udviklere fra både

offentlige myndigheder og private levandører.

Grontmij | Carl Bro tilbyder

nu at holde kurser, opstille testmiljøer

og rådgive om arkitektur i forhold til

brugerstyring.

Grontmij | Carl Bro frigiver

version 2.3 af CBkort

I slutningen af august kommer den nye

version af CBkort. Ud over en række

forbedringer af brugergrænsefl ader er

der kommet en række nye moduler,

ligesom en række eksisterende moduler

er videreudviklet. Bl.a. er der nu understøttelse

for højkvalitetsudskrift i stort

format og der er lavet pakker så kommunerne

let kan lave online kobling via

wms og wfs til Danmarks Arealinforma-

geoforum.dk87 • september 2007

tion og PlansystemDK. På datasiden er

der nu mulighed for at anvende data fra

ArcSDE, Oracle, PostGIS og WMS/WFS

ud over de kendte fi lformater. CBkort

er i dag solgt til over 20 af de nye storkommuner

og anvendes i PlansystemDK

og Danmarks Arealinformation. Læse

mere på www.cbkort.dk

byder velkommen til blandt

andet Miljøcentrene og

Region Sjælland

Vil du ha’ en nyhed

med i geoforum.dk?

Brug denne sektion til at

fortælle om nyheder fra

din virksomhed.

Det kan være et nyt

produkt, en ny kontrakt,

en ny medarbejder, ny...

Blot det er en nyhed, er

den velkommen!

Hvis du vil have en

påmindelse, når vi

nærmer os deadline, så

skriv til Sekretariatet på

geoforum@geoforum.dk

Angiv:

Virksomhedsnyhed i

emnefeltet.

17


Sæt kryds i

kalenderen nu!

Arrangementsgruppe Øst præsenterer:

Geoforum arrangement

Videometer og Pictometry

- et gratis eftermiddags-foredragsarrangement

Set i lyset af, at der kommer fl ere og fl ere billedprodukter på internetportaler såsom Google earth, Local.

live.com, Eniro osv, samt at fl ere og fl ere benytter billeder til at foretage målinger med, mener vi at det er

relevant at belyse emnet lidt nærmere for Geoforums medlemmer.

Mød op og hør om:

1. Videometers teknologi og udnyttelsen af billede og/eller videoinformation til

operationel industriel måling

2. Pictometry skråbilledprojektet, der dækker alle vesteuropæiske byer med mere end

40.000 indbyggere

Arrangementet afholdes tirsdag den 18. september fra 14.00 til 17.00

på Rentemestervej 8 hos Kort & Matrikelstyrelsen.

Emnerne, der forventes præsenteret vil være:

• Videometer fortæller om principperne i deres billedgenkendelsesprogrammer

• Eksemplifi cerer med nogle af successerne med metoderne.

• En kort fortælling om de datamængder der behandles i løbet af en arbejdsdag fejltolerancer mm.

• Desuden et kig ind i fremtiden indenfor operationel billedgenkendelse kunne være interessant.

• Øvrigt lir J

Pictometry projektet præsenteres af Jesper Rye Rasmussen fra BlomInfo A/S hvor han vil komme ind på:

• Projektets størrelse (antal fl y, billeder, datamængder, processeringstid, m.m.)

• Metoder til måling i skråbillederne vertikal og horisontale afstande og arealer.

• Yderligere afl edte produkter.

Den røde tråd i dette arrangement vil være at prøve at åbne vores øjne for, om der er nogle fællestræk

mellem vores brancher, der kan dyrkes til fælles gavn. Dette håber vi at komme ind på i en kort diskussion

efter oplæggene.

Geoforum byder dig velkommen!

18 geoforum.dk87 • september 2007


geoforum.dk87 • september 2007

Geoforums Mødekalender

DATO STED TITEL

2007

Fredag 31. august København Forskning, uddannelse og erhverv - sammen eller hver for sig?

Tirsdag 18. september København Videometer og Pictometry

Man. - ons. 1. - 3. oktober Herning Kortdage /Nordiske Kortdage 2007

Tirs. - tors. 30. okt. - 1. november København Grundlæggende GIS

Ons. - tors. 7. - 8. november København Tips og Tricks i Kartografi en

Kongresser og møder 2007

DATO TITEL OG STED

2007

3. - 7. sep. 51. Fotogrammetrisk uge, Stuttgart

18. - 19. sep. COWI holder MapInfo konference på Hotel Koldingfjord

20. sep. ESRI Brugerklub Danmark afholder medlemsmøde

19. - 21. sep. PIA07 - Fotogrammetrisk billedanalyse / ekstraktion af information fra billeder , München

se: http://www.ipk.bv.tum.de/isprs/pia07

3. okt. Orbicon afholder Grafdage 2007, Hotel Munkebjerg i Vejle

10. - 12. okt. Udms 2007, 26th Urban Data Management Symposium, Stuttgart, Germany

se: http://www.udms.net/

17. - 19. okt. GeoInfo 2007, http://www.geoforum.se/page/158/299

20. nov. ESRI Brugerklub Danmark afholder medlemsmøde, Jylland

For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: http://www.natur.cuni.cz/gis/eduserv5/

19


Geoforum Danmark

Kalvebod Brygge 31

1780 Kbh V

MapInfo Konference 2007

18.-19. september - Koldingfjord

Under temaet ”Syn for sagen ...” inviterer COWI til en spændende

konference om, hvordan MapInfo og geografiske data kan gøre en

verden til forskel.

Mød blandt andre:

Galathea 3 – Forsker Niels Christian Nielsen

Rigspolitiet – Pressetalsmand Flemming Steen Munch

Hjerneforsker – Peter Lund Madsen

TV2 NEWS – Grafisk producer Christian Vollmers

Innovation Lab – Morten Hejlesen

Tilmeld dig senest d. 7. september på:

www.cowi.dk/mapinfokonference

Kongens Lyngby

Parallelvej 2

2800 Kongens Lyngby

Tlf. 45 97 22 11

Fax 45 97 22 12

www.cowi.dk/mapinfokonference

Odense

Odensevej 95

5260 Odense S

Tlf. 63 11 49 00

Fax 63 11 49 49

Silkeborg

Nygade 25

8600 Silkeborg

Tlf. 87 22 57 00

Fax 87 22 57 01

Aalborg

Thulebakken 34

9000 Aalborg

Tlf. 99 36 77 00

Fax 99 36 77 01

More magazines by this user
Similar magazines